The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการใช้ บทเรียนคอม งานครูเก๋1แก้ไขส่งเขตใหม่1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krukeacomputer2, 2022-09-02 00:44:10

คู่มือการใช้ บทเรียนคอม งานครูเก๋1แก้ไขส่งเขตใหม่1

คู่มือการใช้ บทเรียนคอม งานครูเก๋1แก้ไขส่งเขตใหม่1

1

2

คมู่ ือการใชบ้ ทเรยี นคอมพวิ เตอร์ช่วยสอน
เรอ่ื ง การสรา้ งเวบ็ สวยดว้ ยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
สำหรับนักเรยี นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยี นเกาะจนั ทรพ์ ทิ ยาคาร

บทเรยี นคอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอนเปน็ โปรแกรมท่จี ัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ มงุ่ ใหน้ ักเรยี นศึกษา
ตามระดับความสามารถ โดยครูทำหนา้ ท่เี ป็นผู้กำกับดูแลชั้นเรียน คอยให้คำปรึกษา ดังนนั้ ครจู งึ ควร
ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือการใชบ้ ทเรยี น เพ่อื เปน็ แนวทางการใชส้ ่อื และแนะนำนกั เรยี นในการศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนไดอ้ ย่างมีประสทิ ธภิ าพ คมู่ ือบทเรียนคอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอนแบง่
ออกเปน็ ส่วนต่างๆ ดงั น้ี

1. คำแนะนำสำหรบั ครู
2. คำแนะนำสำหรบั นกั เรยี น
3. สาระการเรยี นรใู้ นบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
4. ขอ้ ตกลงเบอ้ื งต้นในการใชบ้ ทเรียนคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอน
5. การใช้สญั ลักษณแ์ ละปุ่มเครื่องมือ
6. การเขา้ สู่บทเรียนคอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอน
7. แนะนำข้นั ตอนการเปิดดวู ีดีโอ สลบั กับการเปดิ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

1. คำแนะนำสำหรบั ครู

จุดประสงค์

1. ใช้ประกอบการเรยี นการสอนรายวิชา คอมพวิ เตอร์ 5 (การออกแบบเว็บเพจ)
รหสั วชิ า ง 23201

2. นักเรยี นศึกษาบทเรียนตามความรคู้ วามสามารถ ฝกึ ปฏิบัติ ทำแบบทดสอบ
แบบฝึกหดั และใบงานตามระบบทไ่ี ด้ออกแบบกำหนดไว้

3. ครมู หี น้าท่ีเปน็ ผู้จัดการระบบ กำกบั ดูแลชน้ั เรียน ให้เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้
และทำหน้าทบ่ี ันทกึ ข้อมลู เพื่อประสทิ ธภิ าพสงู สุดในการเรียนรขู้ องนักเรียน

4. บทเรียนนี้สามารถนำไปประเมินผลการสอบผา่ นจดุ ประสงค์การเรียนรไู้ ด้
โดยประเมนิ จากแบบฝึกหดั และใบงาน

3

คำแนะนำ

1. ศกึ ษาแผนการจัดการเรียนรู้ใหเ้ ข้าใจ ซ่ึงประกอบดว้ ยผลการเรียนรู้

สาระสำคญั จุดประสงค์การเรยี นรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้ ส่อื การเรียนการสอน

การวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้

2. ศกึ ษาคมู่ ือการใช้บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. ศกึ ษาเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอน

4. อธิบายและชแี้ จงให้นกั เรียนศึกษาคู่มอื การใช้ และเอกสารประกอบการเรียน

อย่างละเอยี ดและปฏบิ ตั ติ ามข้นั ตอนจนจบในแต่ละหนว่ ย

5. ชีแ้ จงใหน้ ักเรียนทราบว่า เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการเรยี น เนือ้ หา

ภายในบทเรยี นและเนื้อหาภายในวดี โี อเปน็ เนอื้ หาเดยี วกนั

6. ชี้แจงให้นกั เรียนทราบว่า เพอื่ ลดขั้นตอนในการจดสรุปเนอ้ื หาทเี่ รยี น นักเรียน

สามารถใช้เอกสารประกอบการเรยี นในการบนั ทึกสรุปความรู้ควบคู่ไปกบั การเรยี นจากบทเรยี น

คอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอนได้และสามารถนำไปทบทวนนอกห้องเรียนได้

7. ชแ้ี จงใหน้ กั เรยี นทราบว่าขณะท่ีนักเรียนกำลงั ศกึ ษาบทเรียนคอมพิวเตอรช์ ่วย

สอนสามารถปรึกษาและแนะนำกันภายในกลุม่ ได้

8. ในระหว่างท่นี ักเรียนกำลงั ศกึ ษาบทเรยี นคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอนครคู อยสงั เกต

ดแู ลและแนะนำอย่างใกล้ชิดเพือ่ ให้ความช่วยเหลือนักเรยี นทต่ี อ้ งการคำปรึกษา

9. ถ้านักเรียนศึกษาบทเรียนแลว้ ยงั ไม่เข้าใจ ครูควรแนะนำให้นักเรยี นทำสำเนา

บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปศกึ ษา ทบทวน และฝกึ ปฏบิ ตั ินอกหอ้ งเรียนเพิ่มเติม

10. ครชู แ้ี จงใหน้ ักเรยี นทราบวา่ นักเรยี นสามารถขอยืมเอกสารประกอบการเรียน

ไปใชร้ ะหวา่ งเรียนหรือขอยมื นำไปศึกษานอกเวลาเรียนได้ แต่ถา้ นักเรยี นต้องการใชส้ ำหรับจดสรปุ

ความรู้ทไี่ ด้รบั ในแต่ละคาบควบคกู่ บั การเรียน นกั เรยี นต้องทำสำเนาหรอื ปร้ินเอกสารประกอบการ

เรยี นจากบทเรียนคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอน

10. การประเมินผล จะพจิ ารณาจากคะแนนแบบฝึกหดั รวมกบั คะแนนใบงานโดย

ครเู ป็นผูป้ ระเมินและใชเ้ กณฑ์การประเมินดังนี้

- คะแนนรอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป ผ่านเกณฑ์ อยูใ่ นระดบั ดมี าก

- คะแนนรอ้ ยละ 70-79 ผ่านเกณฑ์ อย่ใู นระดับดี

4

- คะแนนร้อยละ 60-69 ผา่ นเกณฑ์ อยู่ในระดบั พอใช้

- คะแนนน้อยกว่ารอ้ ยละ 60 ไมผ่ ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง

2. คำแนะนำสำหรบั นักเรยี น

จุดประสงค์

1. นักเรียนมคี วามรู้ความสามารถในสร้างเว็บเพจโดยใชโ้ ปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6

2. นักเรยี นสามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยครเู ปน็ ผู้กำกบั ดแู ล ช้ีแนะ ให้
คำปรึกษา

คำแนะนำ

1. บทเรยี นคอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอนได้รบั การวางแผนออกแบบอย่างเป็นระบบ
ปฏบิ ตั ิตามคำแนะนำการใช้บทเรยี นในคูม่ ือการใชบ้ ทเรยี น และปฏิบตั ติ ามคำชี้แจงในเอกสาร
ประกอบการเรียน

2. การนำเสนอบทเรยี นแต่ละหน่วยจะประกอบไปดว้ ยเนือ้ หาบทเรยี น
ภาพประกอบเสียงดนตรี วีดีโอ แบบฝึกหัด และใบงาน

3. กอ่ นเรียน ใหท้ ำแบบทดสอบก่อนเรยี นเพ่ือวดั ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น
จำนวน 40 ข้อ (แบบทดสอบจะเป็นลกั ษณะแบบทดสอบสุ่ม Random Question) โดยใหท้ ำตาม
ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือประเมนิ ความรูพ้ ้ืนฐานกอ่ นเรยี นของนกั เรยี น

4. ศึกษาเน้ือหาบทเรยี น ทำแบบฝกึ หดั และทำใบงานในบทเรียนแตล่ ะหน่วย
ตามลำดับอย่างตอ่ เนอ่ื ง

5. ขณะท่กี ำลังศึกษาบทเรยี นคอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอน สามารถเลอื กเข้าไปศึกษา
เนอื้ หาหวั ข้อย่อยภายในหนว่ ยการเรียนทตี่ ้องการ และสามารถกลบั ไปศึกษาในเน้ือหาก่อนหนา้ เพอื่
ทำความเข้าใจเพิ่มเตมิ ไดท้ นั ที

6. ขณะที่กำลังศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน สามารถหยุดการเรียน
ย้อนกลบั ไปท่ีหนา้ เมนูหลัก หน้าเมนูหน่วยการเรยี น หนา้ เมนหู วั ข้อ หรือออกจากบทเรียนไดท้ ันที

7. ขณะที่กำลังศกึ ษาบทเรียนคอมพวิ เตอร์ช่วยสอน สามารถปรกึ ษาและแนะนำ
กันภายในกล่มุ ได้ และถา้ ยงั มีข้อสงสัยสามารถปรกึ ษาครูได้

5

8. สามารถขอยืมเอกสารประกอบการเรยี นไปใชร้ ะหว่างเรยี น หรือขอยืมนำไป
ศกึ ษานอกเวลาเรยี นได้ แต่ถ้าตอ้ งการใชส้ ำหรบั จดสรปุ ความรูท้ ไ่ี ด้รับในแต่ละคาบควบคู่กับการเรียน
ตอ้ งทำสำเนา หรือปริ๊นเอกสารประกอบการเรียนจากบทเรียนคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอนมาใช้เอง

9. เม่ือเรยี นจบตามหัวขอ้ ท่กี ำหนดแลว้ ให้ทำแบบฝกึ หดั เพอื่ วัดความรคู้ วาม
เข้าใจในเน้ือหาทีผ่ ่านมา และเมอ่ื ทำแบบฝกึ หดั จบ บทเรยี นคอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอนจะแจ้งผลการทำ
แบบฝึกหดั ให้ทราบทันที เมื่อนกั เรียนทำคะแนนผา่ นเกณฑ์คอื ไดค้ ะแนนตง้ั แต่ 60% ขนึ้ ไป ให้บอก
คะแนนทีน่ กั เรียนไดใ้ หค้ รูทราบ และใหฝ้ ึกปฏิบตั ิตามใบงานตอ่ (แต่ถา้ ได้คะแนนนอ้ ยกวา่ 60% ต้อง
ย้อนกลบั ไปทบทวนเนื้อหาเดิมใหม่)

10. หลงั จากเรียนครบทุกหนว่ ยแลว้ ให้นักเรยี นทำแบบทดสอบวดั ผลสมั ฤทธิ์
ทางการเรยี นจำนวน 40 ข้อ (แบบทดสอบจะเป็นลักษณะแบบทดสอบส่มุ Random Question) เพ่อื
ประเมนิ ความรู้หลังเรียนของนักเรยี น

3. สาระการเรียนร้ใู นบทเรียนคอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน

แบง่ เนื้อหาออกเปน็ 9 หน่วย ดงั น้ี
หนว่ ยที่ 1 พนื้ ฐานการสร้างเว็บไซต์

- ระบบอินเทอร์เนต็
- การสอ่ื สารด้านอนิ เทอรเ์ น็ต
- เทคนคิ การออกแบบเวบ็ ไซต์
หนว่ ยที่ 2 พน้ื ฐานการใชโ้ ปรแกรมDreamweaver

- รู้จกั กบั Adobe Dreamweaver CS6
- เร่ิมตน้ ใช้งานโปรแกรม/การติดต้งั โปรแกรม
- การเปิดและออกโปรแกรม
- สว่ นประกอบของโปรแกรม
- การแสดงและซ่อนพาแนลทง้ั หมด

6

หน่วยที่ 3 การสรา้ งเว็บไซต์
- การสร้างหนา้ เวบ็ เพจและ การเปดิ หน้าเวบ็ เพจ
- การกำหนดคุณสมบตั ิของหน้าเวบ็ เพจ
- การสร้างตำแหนง่ จัดเก็บเว็บไซต์
- การสร้างโฟลเดอร์ การลบโฟลเดอร์
- การใส่สีพนื้ หลงั
- การใส่ภาพพนื้ หลัง
- การบนั ทกึ หน้าเวบ็ เพจ
- การแสดงผลหนา้ เพจ

หนว่ ยที่ 4 การจดั การข้อความ
- การแทรกขอ้ ความ/การพิมพ์ข้อความ
- การจัดการข้อความ
- การเลอื กรูปแบบของอักษรและขนาด
- การใสส่ ตี วั อักษร
- การแทรกอักษรพิเศษ

หน่วยท่ี 5 การจัดการรูปภาพ

- ความร้ทู ่วั ไปเก่ียวการแสดงภาพ
- ชนดิ ของรูปภาพ
- การแทรกภาพ
- การปรับแตง่ ภาพ

หน่วยท่ี 6 การจดั การตาราง

- การสรา้ งตาราง
- การใสข่ ้อมูลลงในตาราง
- การปรบั ขนาดตาราง
- การปรับแต่งรายละเอยี ดตาราง
- การเพิ่ม ลบ คอลัมน์และแถวของตาราง

7

- การผสานเซลล์ การแยกเซลล์ตาราง
- การตกแตง่ ตาราง

หน่วยท่ี 7 การสรา้ งการเช่ือมโยง ( Link )

- การเชอื่ มโยงภายในหน้าเว็บ
- การเชอ่ื มโยงภายในเว็บไซต์
- การเชอื่ มโยงภายนอกเว็บไซต์
- การเช่อื มโยงไปยงั อีเมล์
- การกำหนดคณุ สมบัติการเชื่อมโยง

หนว่ ยที่ 8 การสรา้ งเฟรม (Frame)

- การสรา้ งเฟรม
- การปรบั แตง่ เฟรม
- การกำหนดรายละเอียดของเฟรม
- การบนั ทกึ เฟรม
- การเชื่อมโยงระหว่างเฟรม
หน่วยท่ี 9 การใส่มลั ติมีเดีย

- การแทรกไฟล์ Flash
- การแทรกไฟล์ Shockwave
- การแทรกไฟล์ FLV
- การแทรกเสียง

4. ขอ้ ตกลงเบอ้ื งต้นในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เคร่อื งคอมพวิ เตอรท์ ีใ่ ช้สำหรับบทเรยี นคอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอนต้องมคี ุณสมบัติและอุปกรณ์
ดังนี้ (หรือมีคุณสมบตั ิมากกว่าท่ีกำหนดไว้ เนอ่ื งจากจะทำให้การประมวลผลการทำงานมีความ
รวดเรว็ มากยิ่งขึน้ )

1. เครื่องคอมพวิ เตอรท์ ี่มเี คร่อื งอา่ น DVD-ROM มี Flash player Ver.6+
2. ระบบปฏิบตั ิการ XP หรือสูงกวา่

8

3. หน่วยความจำ RAM ขนาด 1 GB ขึน้ ไป
4. มกี าร์ดแสดงผล (การ์ดจอ) โดยทใ่ี ช้ความละเอยี ด 800×600 Pixels ซง่ึ มีคา่ ตำ่ สุดพร้อม

Sound Card
5. ลำโพงหรอื หูฟัง

6. CPU Pentium III หรอื สงู กว่า

7. แผ่น DVD-ROM บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสรา้ งเว็บสวยด้วยโปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6

8. โปรแกรมเปดิ ไฟล์ PDF เช่น โปรแกรม Adobe Reader Foxit Reader เปน็ ตน้

5. การใช้สญั ลกั ษณแ์ ละปุ่มเครอื่ งมอื

ใช้สำหรับ กลบั เมนูหลกั

ใชส้ ำหรบั กลบั สเู่ มนเู น้ือหา

ใชส้ ำหรับ เปดิ ดวู ีดอี ธบิ ายเพิ่มเตมิ

ใชส้ ำหรับ ยอ้ นกลบั ไปหน้าท่ีผา่ นมา

ใชส้ ำหรับ เดินหนา้ ไปหนา้ ถัดไป

ใช้สำหรับ เปิด/ปิดเสียงบรรยายในวีดีโอ

ใช้สำหรบั เลน่ วีดีโอ

ใชส้ ำหรับ หยดุ การเลน่ วดี ีโอ

9

ใชส้ ำหรบั เปดิ ทำแบบฝกึ หดั (ต้ังชือ่ ตามแบบฝกึ หดั ท่ีทำ)

ใช้สำหรับ ยอ้ นกลบั ไปทบทวนเน้ือหาใหม่

ใชส้ ำหรบั เปดิ /ปดิ เสยี งดนตรี

ใชส้ ำหรบั ออกจากโปรแกรม

ใชส้ ำหรบั ออกจากโปรแกรม

6. การเข้าสู่บทเรยี นคอมพวิ เตอร์ช่วยสอน

ขน้ั ตอนการเปิดแผ่นบทเรียนคอมพวิ เตอร์ช่วยสอนเพ่ือเตรียมพร้อมท่ีจะเรยี น

นำแผน่ DVD-ROM ใสล่ งในเคร่ืองขบั DVD-ROM แลว้ รอสักครู่หนงึ่ โปรแกรมจะถกู เปิด

ข้นึ มาโดยอัตโนมัติ (Auto run)
กรณที เี่ ครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เลน่ แผ่น Auto run สามารถเปดิ ไดห้ ลายวธิ ี ดังน้ี

วิธที ่ี 1 2
1. ดบั เบล้ิ คลกิ ท่ี My Computer ท่บี น Desktop

2. คลิกขวาที่ไดรฟ์ DVD-ROM

3. เลอื ก “Install or run program from your media”
3

วิธที ี่ 2
1. ดบั เบล้ิ คลกิ ท่ี My Computer ท่ีบน Desktop
2. ดบั เบล้ิ คลกิ ท่ีไดรฟ์ CD Drive
3. คลกิ ขวาที่ “program”
4. คลิกท่ี “open”

10

2

3
4

11

1. เมือ่ เคร่ืองคอมพวิ เตอร์เปิดแผ่นแลว้ จะพบกบั หน้าจอดงั น้ี

2. คลิกทป่ี ่มุ รูปท่ี 1 หน้าเตรียมพร้อมท่ีจะเรยี น
จะพบกับหนา้ จอดงั นี้

รปู ท่ี 2 หนา้ ลงชอ่ื เข้าใชบ้ ทเรียน

12

พมิ พช์ ่อื ผู้เขา้ ใช้บทเรียนลงไปในช่อง

3. คลิกที่ปุม่ จะพบกบั หนา้ จอดังน้ี

4. คลิกทป่ี มุ่ รูปที่ 3 หน้าทกั ทายนกั เรยี น
จะพบกบั หนา้ จอเมนูหลกั ดังน้ี

รปู ที่ 4 หนา้ เมนหู ลัก

13

เมนคู ู่มือการใชบ้ ทเรียน

ใชส้ ำหรบั ศกึ ษาวตั ถุประสงค์ของบทเรียน การใช้งานสัญลักษณ์และปุ่มเครอ่ื งมือ คำแนะนำ

สำหรบั นักเรียน สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จดุ ประสงค์การเรียนรู้ การนำเสนอบทเรียนและ

คำอธิบายการปฏิบัตกิ ิจกรรมบทเรียน เม่ือนักเรยี นศึกษาจนเข้าใจแล้วในการเรยี นคร้ังต่อไป สามารถ
ข้ามไปศกึ ษาในเมนูอนื่ ได้

เมอ่ื ต้องการศึกษาคู่มือการใช้บทเรยี น คลกิ ที่ จะได้หนา้ จอดังนี้

รูปท่ี 5 แสดงเน้ือหาเก่ียวกับการใชบ้ ทเรียน

2. เมื่อศึกษาเน้ือหาบทเรียนในหนา้ นจี้ บแลว้ คลิกที่ เพอ่ื เปดิ คมู่ อื ในหนา้ ต่อไป

ขน้ึ มาศึกษาและเม่ือคลิกแลว้ จะพบกับหน้าจอดงั นี้

รปู ที่ 6 แสดงเน้ือหาเกีย่ วกับวัตถุประสงคก์ ารสรา้ งบทเรยี น

14

3. ถา้ นักเรยี นตอ้ งการย้อนกลับไปศึกษาเนื้อหาก่อนหน้า ให้คลิกที่ โปรแกรมจะ

กลบั ไปทห่ี น้าจอรปู ที่ 5

หมายเหตุ ควรศึกษาค่มู ือการใช้บทเรยี นให้ครบทุกหนา้ จนเขา้ ใจ และเม่ือเขา้ ใจแล้ว ใน

การเรียนครั้งต่อไปสามารถขา้ มไปศึกษาเมนเู นอ้ื หาอื่นๆ ได้ทันที

เมนปู ระวัติผพู้ ฒั นาบทเรียน

ถ้าต้องการทราบประวัตขิ องผู้พฒั นาบทเรยี น คลกิ ท่ี จะได้หน้าจอดงั น้ี

รปู ท่ี 7 แสดงประวตั ขิ องผู้พัฒนาบทเรียน

และเมื่อศึกษาจบแลว้ คลกิ ที่ โปรแกรมจะกลับไปที่หนา้ จอรปู ท่ี 4

15

เมนเู อกสารประกอบการเรยี น

เมนเู อกสารประกอบการเรยี น สามารถปริน๊ มาใชป้ ระกอบการเรยี นและนำมาใช้จดสรปุ

บันทึกเนื้อหาเพ่ิมเตมิ ควบคกู่ ับการเรียนได้ โดยคลกิ ที่ จะไดห้ น้าจอดังน้ี

รปู ท่ี 8 แสดงเมนเู อกสารประกอบการเรยี น

ถ้าตอ้ งการปริ๊นเอกสารประกอบการเรียนหนว่ ยที่ 1 คลกิ ท่ี
ถา้ ตอ้ งการปริ๊นเอกสารประกอบการเรยี นหน่วยที่ 2 คลกิ ท่ี
ถา้ ต้องการปรนิ๊ เอกสารประกอบการเรยี นหน่วยที่ 3 คลกิ ท่ี
ถา้ ตอ้ งการปริ๊นเอกสารประกอบการเรยี นหนว่ ยท่ี 4 คลิกท่ี
ถา้ ต้องการปริ๊นเอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 5 คลกิ ท่ี
ถา้ ต้องการปร๊ินเอกสารประกอบการเรียนหน่วยท่ี 6 คลกิ ที่
ถา้ ตอ้ งการปรนิ๊ เอกสารประกอบการเรียนหนว่ ยท่ี 7 คลิกท่ี
ถ้าตอ้ งการปรนิ๊ เอกสารประกอบการเรียนหนว่ ยที่ 8 คลกิ ที่
ถา้ ต้องการปรน๊ิ เอกสารประกอบการเรียนหนว่ ยท่ี 9 คลกิ ท่ี

ตวั อย่าง ถา้ คลิกที่ 16
จะได้หนา้ จอดังน้ี

รปู ท่ี 9 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรยี นหน่วยที่ 1

วิธกี ารสั่งปริน๊ เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 1
1. คลิกท่ี File 2
2. คลกิ ที่ “Print”
3. กำหนดจำนวนชุดทีต่ อ้ งการส่ังพิมพ์
4. คลิกที่ “Print”

3

4
รปู ท่ี 9 แสดงวิธีการสั่งปริ๊นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์

17

เมนแู บบทดสอบกอ่ นเรียน

กอ่ นทจ่ี ะเรียนบทเรยี นคอมพิวเตอรช์ ่วยสอน จะต้องทำแบบทดสอบวดั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการ
เรียนจำนวน 40 ขอ้ เพอ่ื วัดความร้พู ้ืนฐานกอ่ นเรียนของนกั เรยี น โดยคลกิ ท่ี
จะไดห้ น้าจอดังน้ี

รูปท่ี 10 หน้าจอแบบทดสอบกอ่ นเรยี น

เม่อื ต้องการเริม่ ทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน คลิกท่ี จะไดห้ น้าจอดังน้ี

รูปท่ี 11 ตวั อยา่ งหนา้ จอข้อสอบก่อนเรยี นขอ้ ท่ี 1

18

หมายเหตุ (แบบทดสอบจะเป็นลกั ษณะแบบทดสอบสมุ่ Random Question)
- คลกิ เลือกคำตอบที่ถูกท่ีสดุ เพียงข้อเดยี ว จาก 4 ตวั เลอื ก ดังนี้

- ในการเรยี นคร้ังแรกตอ้ งทำแบบทดสอบกอ่ นเรียนเพื่อวัดความร้พู ้ืนฐาน
- เมื่อคลิกเลือกคำตอบในข้อนั้นๆ โปรแกรมบทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเล่ือน
ข้อสอบ ข้อ 2-40 จนครบทุกข้อ แบบทดสอบจะเปน็ ลักษณะสุ่มข้อสอบขึน้ มา จะสลบั ข้อขึน้ มา
นักเรยี นแต่ละคนจะได้ทำข้อสอบไมเ่ หมอื นกัน และเมอื่ ทำครบแล้วโปรแกรมบทเรยี นคอมพิวเตอร์
ชว่ ยสอนจะสรปุ คะแนนใหท้ ราบ จะได้หน้าจอดงั น้ี

รูปที่ 12 หน้าจอสรุปคะแนนการทำข้อสอบก่อนเรยี น

19

เมนเู นือ้ หาบทเรียน

หลังจากท่ีทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นกอ่ นเรยี นแล้ว สามารถเร่มิ ศึกษา

บทเรยี นได้ทันที โดยคลิกท่ี จะได้หนา้ จอเมนูหนว่ ยการเรยี น ดงั น้ี

รูปท่ี 13 หนา้ จอเมนูหนว่ ยการเรยี น

ข้อแนะนำ

การศึกษาบทเรียนควรศึกษาตง้ั แตห่ นว่ ยท่ี 1 เรยี งลำดับไปจนถงึ หน่วยที่ 9 เนือ่ งจากเนอ้ื หา
ของหนว่ ยท่ี 1 จะเริม่ ศึกษาตั้งแต่การใช้โปรแกรมเบอื้ งต้น จนถึงเน้ือหาหนว่ ยที่ 9 จะเป็นข้นั ตอนการ
ใสม่ ัลติมเี ดีย ประกอบกบั ชน้ิ งานในคำสัง่ ตามใบงานมีความต่อเนอื่ งกัน

ถ้าตอ้ งการศึกษาเน้ือหาการเรียนหนว่ ยท่ี 1 คลิกท่ี

ถ้าต้องการศึกษาเน้ือหาการเรียนหน่วยท่ี 2 คลิกท่ี

20

ถา้ ต้องการศึกษาเนือ้ หาการเรียนหน่วยท่ี 3 คลิกที่
ถา้ ตอ้ งการศึกษาเนื้อหาการเรียนหน่วยที่ 4 คลกิ ที่
ถ้าต้องการศึกษาเนอื้ หาการเรียนหนว่ ยที่ 5 คลิกที่
ถา้ ต้องการศึกษาเนอื้ หาการเรียนหน่วยท่ี 6 คลกิ ท่ี
ถา้ ตอ้ งการศึกษาเน้ือหาการเรียนหนว่ ยที่ 7 คลิกท่ี
ถ้าตอ้ งการศึกษาเนอ้ื หาการเรียนหนว่ ยท่ี 8 คลกิ ท่ี
ถา้ ต้องการศึกษาเนื้อหาการเรียนหนว่ ยที่ 9 คลกิ ที่

21

ตวั อย่าง ถ้าคลิกที่ จะได้หนา้ จอเมนหู ัวข้อดงั น้ี

คลกิ ปมุ่ รูปที่ 14 หน้าจอเมนูหน่วยที่ 1
เพือ่ ศึกษาเนื้อหา

22

รูปที่ 15 หนา้ จอเมนูหัวข้อหนว่ ยท่ี 1

ถา้ ตอ้ งการศึกษาเนือ้ หาในหัวข้อใดก็ให้คลิกท่ีหัวข้อนน้ั เชน่ เรม่ิ ศกึ ษาทีห่ วั ขอ้ ที่ 1

โดยคลกิ จะได้หน้าจอรปู ท่ี 16 และเม่ือคลิกท่ี จะไดห้ น้าจอรูปท่ี

17 ถา้ คลิกที่ ทกุ หนา้ โปรแกรมบทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเล่ือนไปหนา้ จอท่ี 17-30

นั่นหมายถงึ ว่าไดศ้ กึ ษาเน้ือหาทงั้ หมดในคาบท่ี 1-2 ครบตามที่กำหนดไวแ้ ลว้ และจะต้องทำ

แบบฝึกหัดท่ี 1 เพอ่ื ทบทวนความร้ขู องเน้ือหาทผี่ ่านมา โดยคลิกท่ปี มุ่ จะได้หนา้ จอ

รูปที่ 31 และบทเรยี นจะทำการสรปุ คะแนนแบบฝกึ หัดใหท้ ราบ จะไดห้ นา้ จะรปู ท่ี 32 ถ้าไดค้ ะแนน

ต้งั แต่ 60% ขึ้นไปจะไดเ้ รยี นตอ่ ในหัวข้อถดั ไปซง่ึ จะเป็นการเริม่ เรยี นเนอื้ หาในคาบท่ี 3-4 คือหน้าจอ

รปู ท่ี 33 (แต่ถา้ ได้คะแนนน้อยกวา่ 60% ต้องกลับไปหนา้ จอรปู ท่ี 16 เพือ่ ทบทวนเนอ้ื หาใหมอ่ ีกคร้งั )

และเมื่อคลิกท่ี จะไดห้ นา้ จอรปู ที่ 34 ถา้ คลิกที่ ทุกหน้าโปรแกรมบทเรยี น

คอมพวิ เตอร์ช่วยสอนจะเลอ่ื นไปหนา้ จอที่ 35-46 ซงึ่ เป็นเน้อื หาทัง้ หมดทก่ี ำหนดใหศ้ ึกษาในคาบที่

3-4 และจะต้องทำแบบฝึกหัดที่ 2 เพ่อื ทบทวนความรู้ของเนอ้ื หาที่ผ่านมา โดยคลิกท่ีปุ่ม

จะไดห้ น้าจอรปู ท่ี 47 และบทเรยี นจะทำการสรปุ คะแนนแบบฝึกหัดให้ทราบจะได้

หนา้ จอรปู ที่ 48 ถา้ ได้คะแนนต้ังแต่ 60% ขึ้นไปจะไดเ้ รยี นตอ่ ในหนว่ ยท่ี 2 ซ่งึ จะเปน็ การเรม่ิ เน้อื หาใน

คาบท่ี 5-6 (แตถ่ ้าไดค้ ะแนนน้อยกวา่ 60%) ต้องกลบั ไปหน้าจอท่ี 33 เพ่ือทบทวนเน้ือหาใหมอ่ ีกครั้ง)

หมายเหตุ เม่ือทำแบบฝกึ หัดผ่านเกณฑ์แลว้ จะต้องคลกิ เลือกใบงาน เพื่อฝึกปฏบิ ตั ิ

ตามใบงานโดยต้องฝึกปฏบิ ัติด้วยตนเอง

- ถ้าคลกิ ที่ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร

ชว่ ยสอนจะเรม่ิ เปิดหนา้ จอรูปที่ 18

- ถ้าคลิกท่ี โปรแกรมบทเรยี นคอมพิวเตอร์

ชว่ ยสอนจะเริ่มเปดิ หนา้ จอรปู ท่ี 20

- ถ้าคลกิ ท่ี โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์

ชว่ ยสอนจะเรม่ิ เปิดหนา้ จอรูปท่ี 22

- ถ้าคลกิ ที่ โปรแกรมบทเรยี นคอมพวิ เตอร์

ช่วยสอนจะเรมิ่ เปดิ หนา้ จอรปู ท่ี 24

23

รปู ท่ี 16 รูปท่ี 17
รูปท่ี 18 รูปท่ี 19
รปู ที่ 20 รูปท่ี 21

24

รูปท่ี 22 รูปที่ 23
รูปท่ี 24 รูปที่ 25
รูปที่ 26 รปู ที่ 27

25

รูปที่ 28 รูปที่ 29

รูปท่ี 30 รปู ท่ี 31

รูปท่ี 32 รูปที่ 33

26

รูปที่ 34 รปู ที่ 35

รูปท่ี 36 รูปที่ 37

รูปที่ 38 รปู ที่ 39

27

รปู ที่ 40 รูปที่ 41

รปู ที่ 42 รปู ที่ 43

รูปท่ี 44 รปู ท่ี 45

28

รูปที่ 46 รปู ท่ี 47

รูปท่ี 48

รูปที่ 49 รูปท่ี 50

29

เมนูแบบทดสอบหลงั เรยี น

หลงั จากทเ่ี รียนบทเรยี นคอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอนจบทุกหนว่ ยเรียบรอ้ ยแลว้ จะต้องทำ
แบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น จำนวน 40 ขอ้ เพ่ือวดั ความรู้ ความเขา้ ใจหลังเรยี น

โดยคลิกที่ จะไดห้ น้าจอดงั นี้

รูปที่ 51 หน้าจอแบบทดสอบหลงั เรยี น

เมื่อต้องการเรมิ่ ทำแบบทดสอบหลงั เรยี น คลิกท่ี จะไดห้ น้าจอดังนี้

รูปท่ี 52 ตวั อย่างหน้าจอข้อสอบหลังเรยี นข้อท่ี 1
(แบบทดสอบจะเป็นลักษณะแบบทดสอบสุ่ม Random Question)

30
หมายเหตุ - คลกิ เลือกคำตอบที่ถูกท่สี ดุ เพยี งคำตอบเดยี ว จาก 4 ตวั เลอื ก ดงั นี้

- เมอื่ เรียนจบทกุ หน่วยการเรียนแลว้ ใหท้ ำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวดั ระดบั ความรหู้ ลงั
เรยี นดว้ ยบทเรยี นคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน

- เมอ่ื คลิกเลือกคำตอบในข้อนัน้ ๆ โปรแกรมบทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะเลื่อนข้อสอบ
ข้อ 2-40 จนครบทุกขอ้ และเมอื่ ทำครบแล้วโปรแกรมบทเรียนคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอนจะสรปุ คะแนน
ให้ทราบ จะได้หนา้ จอดังนี้

รปู ที่ 53 หนา้ จอสรุปคะแนนการทำขอ้ สอบหลังเรียน

31

เมนรู ายงานผลการเรยี น

หลงั จากทีน่ ักเรียนทำแบบทดสอบวดั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน (ก่อนเรยี น)
และแบบวดั ผลสัมฤทธ์ิการเรียน (หลงั เรียน) จำนวน 40 ข้อ นักเรยี นสามารถดผู ลการทำแบบทดสอบ
โดยคลกิ เมนสู ญั ลักษณ์

รูปที่ 54 หน้าจอแสดงการรายงานผลการเรยี น

32

7. แนะนำขนั้ ตอนการเปดิ ดูวีดโี อ สลับกบั การเปิดโปรแกรม Adobe

Dreamweaver CS6

ขณะท่ีเปดิ ดูวีดโี อ ต้องการสลับเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เพอื่ ฝึก

ปฏบิ ัตมิ ีข้นั ตอนดงั น้ี

1. กดป่มุ Esc (บนแป้นพิมพ์)

2. เปดิ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
3. ฝึกปฏบิ ตั ิ

4. เมื่อต้องการกลบั ไปเปิดดวู ีดีโอตอ่ ให้คลกิ ที่ (บนแถบ Task Bar)

5. เคร่ืองคอมพิวเตอรจ์ ะเปดิ วีดีโอในบทเรียนคอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอน

33

6. ขณะท่ดี วู ดี โี อ ถ้าต้องการกลับไปฝกึ ปฏิบตั ใิ นโปรแกรม Adobe Flash Professional

CS6 ตอ่ ใหค้ ลิกที่ (บนแถบ Task Bar)

หมายเหตุ - ไม่จำเป็นต้องดูวีดโี อจนจบก็สามารถฝึกปฏบิ ตั ิได้ โดยขณะท่ีกำลังดูวดี ีโออยู่

เมือ่ ต้องการไปฝกึ ปฏิบตั ิกใ็ ห้หยดุ การเล่นของวีดีโอก่อน โดยคลกิ ที่ แล้วจึงทำตามขนั้ ตอน

การเปิดดูวดี ีโอสลบั กับการเปิดโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และเม่ือฝึกปฏิบัติ

เรียบรอ้ ยแล้วสามารถกลับมาดูวีดโี อตอ่ ได้ โดยคลกิ ที่

34

คมู่ ือการใช้
บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร่ือง การสรา้ งเวบ็ สวยด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6

35

คำนำ

สอ่ื บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างเวบ็ สวยด้วยโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 จดั ทำขึ้นเพื่อใชป้ ระกอบการเรียนสำหรบั นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรยี นเกาะจันทร์พิทยาคาร วชิ า ง 23201 คอมพวิ เตอร์ 5 (การออกแบบเวบ็ เพจ) ได้แบง่ เนือ้ หา
ออกเปน็ 9 หน่วย ดังน้ี

หนว่ ยที่ 1 พ้นื ฐานการสร้างเวบ็ ไซต์
หนว่ ยท่ี 2 พ้ืนฐานการใชโ้ ปรแกรม Dreamweaver
หนว่ ยที่ 3 การสร้างเวบ็ ไซต์
หนว่ ยที่ 4 การจัดการขอ้ ความ
หนว่ ยท่ี 5 การจดั การรูปภาพ
หนว่ ยที่ 6 การจดั การตาราง
หนว่ ยที่ 7 การสรา้ งการเชือ่ มโยง ( Link )
หนว่ ยท่ี 8 การสรา้ งเฟรม (Frame)
หนว่ ยท่ี 9 การใส่มัลติมีเดยี
เมอ่ื นกั เรียนศึกษา ค้นควา้ ทำความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
จะสามารถช่วยลดปัญหาความแตกต่างกันของนักเรยี นทง้ั ด้านความรพู้ ื้นฐาน ความสามารถการ
เรียนรแู้ ละทกั ษะการใชค้ อมพิวเตอร์ สรา้ งมาตรฐานการเรียนใหน้ กั เรยี นไดเ้ รียนรเู้ นื้อหาเทา่ เทยี มกัน
ชว่ ยลดภาระครูผ้สู อนในการกำกับดูแลช้ันเรียนทม่ี นี ักเรียนจำนวนมาก โดยครสู ามารถนำเวลาไปดแู ล
นกั เรยี นทเ่ี รียนรชู้ า้ เปน็ พิเศษได้ โดยไม่รบกวนการเรยี นรู้ของชนั้ เรียน อกี ทั้งเปน็ การส่งเสริมการ
เรยี นรตู้ ามอธั ยาศยั นักเรียนสามารถเรยี นรตู้ ามความสามารถของตนเอง ทบทวนฝึกฝนเพิม่ เติมนอก
เวลาเรียน ไมจ่ ำกดั สถานที่และเวลา สามารถแก้ปญั หาให้กับนกั เรยี นทไ่ี มผ่ า่ นการประเมินจุดประสงค์
การเรยี นรู้
ขอขอบคุณผ้บู ริหารโรงเรยี นเกาะจนั ทร์พทิ ยาคาร ผูเ้ ชย่ี วชาญ พๆี่ น้องๆ และเพื่อนครทู ุก
ทา่ นทใี่ ห้ความอนุเคราะหต์ รวจสอบเอกสาร ใหค้ ำแนะนำ และกำลงั ใจทีด่ ีตลอดมา
ข้าพเจ้าหวังเปน็ อย่างยง่ิ วา่ บทเรยี นคอมพวิ เตอร์ช่วยสอน เร่อื ง การสรา้ งเวบ็ สวยด้วย
โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 จะเปน็ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการศึกษาและจุดประกาย
ความคิดของนักเรียน อีกท้งั พัฒนานกั เรยี นใหเ้ ป็นผมู้ ีคุณภาพมากยงิ่ ข้นึ

นางสุวิกรานต์ เจียมจันทร์

36

สารบัญ

คำแนะนำสำหรบั ครู หน้า
คำแนะนำสำหรบั นกั เรียน
สาระการเรยี นรู้ในบทเรยี นคอมพวิ เตอร์ช่วยสอน 1
ขอ้ ตกลงเบื้องต้นในการใช้บทเรยี นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3
การใช้สญั ลกั ษณ์และปุ่มเคร่ืองมือ 4
การเข้าสู่บทเรยี นคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน 6
7
ข้นั ตอนการเปดิ แผน่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเพือ่ เตรียมพร้อมทจี่ ะเรยี น 8
เมนคู ู่มือการใชบ้ ทเรียน 8
เมนูประวัตผิ ้พู ัฒนาบทเรียน 12
เมนเู อกสารประกอบการเรยี น 13
เมนแู บบทดสอบก่อนเรยี น 14
เมนเู นอื้ หาบทเรยี น 16
เมนูแบบทดสอบหลงั เรียน 18
เมนูรายงานผลการเรยี น 28
แนะนำขั้นตอนการเปดิ ดวู ดี โี อ สลบั กับการเปดิ โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 30
40

37


Click to View FlipBook Version