The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารโลกสีฟ้า ฉบับ 54

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chinaporn Hirunrujipong, 2019-12-18 22:59:13

The Blue World Digest Vol.54

วารสารโลกสีฟ้า ฉบับ 54

โลกสฟี าTheBlueWorldDigest

วารสารเพ่อื ครอบครวั และสังคมชาวเมก็ เทค็
ฉบบั ท่ี 54 ประจําเดอื นตุลาคม – ธันวาคม 2562

HR Development

เร่อื ง : ศริ พิ ร สมพงษ์

สวัสดีคะเพ่ือน ๆ ในวารสารโลกสีฟ้ า ฉบับท่ี 54 ในช่ วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน พ.ศ.2562
แผนกฝึกอบรมได้จดั หลักสตู รภายในให้กับพนกั งาน ซ่ึงท่ผี า่ นมาทางสว่ นงานฝึกอบรมได้จัดอบรมดังนค้ี ะ

1. Basic excel for work

เป็นหลกั สูตรท่ใี ห้ความรูใ้ นเร่อื ง Program Excel เป็นโปรแกรม
พนื้ ฐานท่ใี ช้เพ่อื จดั ทําข้อมูล รายงาน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ทํางาน โดยถ้าพนักงานสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
จะสามารถช่ วยลดเวลาในการทํางานลงได้มาก รวมถึงจัดทํา
รายงานเพ่อื นาํ เสนอได้อยา่ งถูกตอ้ งและรวดเรว็
ผู้สอนหลักสูตรน้ีคือ คุณเกรียงศักด์ิ หนองขามทอง
ตําแหน่งผู้จดั การแผนก HR&Admin.

บทสัมภาษณ์ผู ้สอน

1. ความคาดหวงั หลงั จากท่สี อนเสรจ็ ?
ความคาดหวังภายหลังจากท่ีได้ทําการสอน Program Excel

คือการท่ีพนักงานสามารถนําไปประยุ กต์ใช้โปรแกรมเพ่ือลดเวลาใน
การจัดทําข้อมูล รายงานต่าง ๆ และสามารถถ่ายทอดวิธีการใช้
งานโปรแกรมให้กับเพ่อื น ๆ ต่อได้
2. ข้อเสนอแนะและขอ้ คดิ เหน็ ?

ปัจจุ บันโปรแกรม Excel ท่ีบริษัทใช้อยู่มีหลากหลาย Version
ก า รใ ช้ ง า น อ า จ จ ะ สั บ ส น เ น่ื อ ง จ า ก ห น้ า ต า ข อ ง แ ต่ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม
ไมเ่ หมอื นกัน จงึ อยากให้ปรับใหเ้ ปน็ Version เดยี วกัน

บทสมั ภาษณ์ผูเ้ ขา้ อบรม

คณุ มานติ า ศรุติเกรยี งไกร

ตําแหน่ง Engineer แผนก Quality Assurance

จ า ก ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร Basic Excel for work
โดยวิทยากรผู้สอน คือ คุณเกรียงศักด์ิ หนองขามทอง อบรมวันท่ี
13 กนั ยายน 2562 ท่หี อ้ งจดั ฝึกอบรม อาคาร 3 ชั้น 4 ประทับใจใน
ครูผู้สอน ท่ีถ่ายทอดความรู้ โดยเลือกหัวข้อสอนจากเร่ืองท่ีต้องใช้
จรงิ ในการทํางาน อธิบายเป็นลําดับขัน้ ตอนท่ีเข้าใจง่าย ได้ลองฝึ ก
ทาํ แบบทดสอบในห้องเรียน ท่สี ามารถสอบถามวทิ ยากรไดต้ ลอดเวลา
วิทยากรน่ารักและใจเย็นมากๆคะทําให้สามารถนําส่ิงท่ีเรียนไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้จริง และช่ วยให้ทํางานได้รวดเร็วมากย่ิงขึ้น และ

อยากใหม้ ีการจัดอบรมหลักสูตรดี ๆ แบบนีอ้ ีก ขอบคณุ คะ

วารสาร โลกสีฟ้ า 10

เมนงู า่ ย ๆ ทํากินเองไดท้ ่บี า้ น
เร่อื ง : จันทร์นภา ทวีกรรณ์

ขาวเหนียวเปยกขาวโพด

สวัสดคี ะ่ เพ่อื น ๆ ชาวโลกสฟี ้า ขา้ วเหนียวเปี ยกข้าวโพดเป็นอาหารว่าง สว่ นผสม
ท่ีทําง่าย ในวันอากาศหนาว ๆ ไม่อยากออกไปไหน ได้ข้าวเหนียวเปี ยก
อุ่นๆทาน เป็นเหมือน comfort food ท่ีดีต่อ ท้องและดีต่อใจมาก ๆ  ข้าวเหนียวแช่ น้าํ 2-3 ชม (3-4 ชต)
ทําปรมิ าณน้อยๆ เพราะทําเยอะ ก็จะทานเยอะคะ่
ตวงเป็นช้อน
 น้าํ ตาล 3 ช้อนชา
 ข้าโพดต้ม
 น้าํ 3 เทา่ ของข้าวเหนียว

 กะทิ

 เกลอื

วิธีทํา
1. ข้าวเหนียว (แช่ น้ํา 2-3 ชม จะสุกง่ายและไม่เปลืองแกส) ตั้งน้ําใส่หม้อต้ม นําข้าวเหนียวไปต้ม ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
หม่นั คนไมใ่ หต้ ิดหม้อ
2. พอขา้ วเหนียวสกุ ใสข่ า้ วโพดตม้ ลงไป ใสข่ า้ วโพดเยอะหนอ่ ย จะอรอ่ ยคะ่ ใสน่ ้าํ ตาล คนใหล้ ะลายแล้วปิดไฟ
3. จัดเสริฟ นําหวั กระทิ ใส่เกลอื เล็กนอ้ ย เขา้ ไมโครเวฟ 30 วนิ าที

วารสาร โลกสฟี ้ า 19


Click to View FlipBook Version