The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

wat ICT Booklet Infographic-ผสาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by watbundanjai, 2019-09-09 08:08:51

wat ICT Booklet Infographic-ผสาน

wat ICT Booklet Infographic-ผสาน

Keywords: ICT,temple

คมู ือการประยกุ ตใชง าน
อนิ โฟกราฟฟค เพื่อการเผยแผธ รรม

โครงการตดิ ตั้งอินเตอรเน็ตความเร็วสูงดว ยเทคโนโลยี Wi-Fi ในเขตพนื้ ทสี าธารณะของวดั

อนิ โฟกราฟริค

INFOGRAPHIC

สารบัญ 1
3
คำถำมชวนคิด 5
SMCR 9
Infographic คอื
แบบฝกึ หัด 20
Infographicทีด่ ี - สี 24
แบบฝกึ หัด - สี
Infographicทด่ี ี - ตัวอักษร 29
แบบฝึกหดั – ตวั อกั ษร 34
Infographicท่ีดี – จดั วำง 39
กำรออกแบบส่ือควำมหมำย 49
แหล่ง Download เครือ่ งมอื ฟรี
53

ข้อมลู สว่ นตวั + ช่ือเล่น

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ

• “ฉัน” ชอบภาพชิ้นไหน เพราะอะไร
• ถ้า “ฉัน” จะทาภาพชิน้ นี้ ต้องมี “ทกั ษะ” อะไรบ้าง

4
1

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

4
2

S Mทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ C R
sender message Chanel receiver

4
3

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

4
4

INFOGRAPHICS

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

อนิ โฟกรำฟคิ ส์ คือ ?

มำจำกคำว่ำ Information + Graphics
หมำยถึง กำรนำข้อมลู หรอื ควำมร้มู ำสรปุ เปน็ สำรสนเทศ
ในลกั ษณะของขอ้ มูลและกรำฟิกที่อำจเปน็ ลำยเส้น สัญลักษณ์ กรำฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ
ทอ่ี อกแบบเปน็ ภำพนง่ิ หรือภำพเคลื่อนไหว ดูแล้วเขำ้ ใจงำ่ ยในเวลำรวดเรว็ และชดั เจน

4
5

INFORMATIONทดลองทำ QR-CGodReAวดั PบนัHดIำCลใSจ INFOGRAPHICS

+= อินโฟกรำฟคิ ส์ คอื ?

ข้อมลู รูปภำพ สญั ลกั ษณ์ กำรนำข้อมลู มำทำใหเ้ ป็นสอ่ื

4
6

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

4
7

อนิ โฟกราฟิ คส์ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

จำกข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมด สูก่ ำรจัดแบง่ เปน็ พวก
และจดั เรยี งตงั้ เป็นแนว และท้ำยสุดนำเสนอ
ข้อมลู สำรสนเทศนน้ั เปน็ ภำพ

4
8

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

แบบฝกึ หัด
EXAM

4
9

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

1. สร้ำงหน้ำกระดำษ A4

4
10

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

ลงสีพน้ื หลงั

4
11

สรา้ งรปู ทรง HELLO!
ตน้ กลำ้
ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ
ดใี จจัง
HI!

ดจี ้ำ
สวสั ดีคะ่

บ๊ำยบำย

4
12

สีรูปทรง

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

ยนิ ดตี ้อนรับ

4
13

ยินดีต้อนรับ

โรงพยำบำล

สร้ำงตัวอกั ษร

คนปว่ ย คนพกิ ำร

4
14

ชื่อเรอื่ ง

ขยำยช่ือเรือ่ ง /คำอธิบำยช่ือเรือ่ ง

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจหัวข้อหลัก / ขอ้ มลู หลัก

1.

OUTLINE 2.
3.

(ยอ่ ยขอ้ มูลได้) 4. ข้อมูลสนับสนนุ
1.
ข้อมูลสนบั สนนุ 2.
1. 3.
2.
3.

ทำงแกไ้ ขปญั หำ
1.
2.

สรปุ / ข้อควำมเพ่อื นำไปสกู่ ำรลงมอื ทำ

4
15

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

อนิ โฟกรำฟคิ ส์ทด่ี ี!

4
16

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ

สี ตวั อักษร จดั วำง

4
17

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

สี ตวั อกั ษร จดั วาง

4
18

ความหมายของสี

ทดลองทำ QR-Code วดั
+ +บันดำลใจ --
RED กล้าหาญ ความรัก อบอุ่น ความเร็ว โมโห ก้าวร้าว อนั ตราย รุนแรง
ต่ืนเต้น การแข่งขนั พลงั อานาจ ผดิ พลาด

ORANGE ความเข็มแข็ง กระตือรือร้น สมดลุ ไม่ซื่อตรง หลอกลวง อจิ ฉา
เจริญ มิตรภาพ ไม่เรียบร้อย อือ้ ฉาว

YELLOW ความสดใส ร่ารวย ธรรมะ สร้าง หลอกลวง 4
สง่างาม ปรัชญา

ทรยศ ไม่ซ่ือสตั ย์ ขลาดกลวั

19

ความหมายของสี
ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ
--
+

GREEN ธรรมชาติ สุขภาพ ความหวงั ภคั ดี โมโห ก้าวร้าว อนั ตราย รุนแรง
อมตะ เริ่มต้นใหม่ ผดิ พลาด

BLUE ซื่อสัตย์ มัง่ คง สะอาด ระเบยี บ หดหู่ ซึมเศร้า เสียใจ
มนี า้ ใจ เชื่อมน่ั

PURPLE สูงส่ง สร้างสรรค์ แปลกใหม่ ความรู้ ลกึ ลบั โหดร้าย หยงิ่ ยโส ผดิ หวงั
โศกเศร้า

4
20

ความหมายของสี
+ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ -

BROWN เรียบง่าย ความทนทาน มีเกยี รติ เปรอะเปื้ อน ซึมเศร้า แห้งแล้ง
เติบโตเต็มที่ เช่ือถือได้ ทรุดโทรม

GRAY สุภาพ สงบเสงย่ี ม เป็ นไปได้ ม่นั คง เสื่อมลง น่าเบื่อ
ORANGE สุขุม มเี กยี รติ

WHITE บริสุทธ์ิ ไร้เดยี งสา เคารพนบั ถือ อ่อนแอ เจบ็ ป่ วย ตาย โศกเศร้า
นอบน้อม ความดี

BLACK อานาจ ฉลาด เป็ นเลศิ ต้ังใจ ทางการ ซับซ้อน ความลบั หมดหวงั ตาย

4
21

เลือกใช้สีตามทฤษฏสี ี

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

เฉดสีทต่ี ่างกนั 3 สี

4
22

เลือกใช้สีตามทฤษฏสี ี

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

คู่สีตรงข้าม

4
23

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

แบบฝึ กหัด
EXAM

4
24

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

เตมิ สพี น้ื หลังในกรอบ

4
25

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

4
26

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

มะละกอ เตมิ สีพืน้ หลงั
มะละกอลดการอกั เสบของสิว สีพืน้ ในกรอบหวั ข้อ

ลดการอกั เสบของสิว

หรือ เปลยี่ นสีตวั อกั ษรหวั ข้อ

4
27

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ แอปเปลิ้
มะละกอ
ลดการอกั เสบของสวิ ชว่ ยให้ผิวหน้าช่มุ ช่ืน

มะนำว มะเขือเทศ

ทาให้เซลล์ผิวทต่ี ายแล้วหลุด ชว่ ยลดแผลสิว

หอมแดง

ช่วยลดรอยดาจากสิว

4
28

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

สี ตวั อกั ษร จดั วาง

4
29

เคลด็ ลบั การใช้ FONT

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

ไม่เกิน 3 รูปแบบ การออกแบบการใช้ การออกแบบการใช้
โดยใช้ FONT ทเ่ี ยอะ โดยใช้ FONT ท่เี ยอะ
ไม่ใช่ความคดิ ท่ีดี ไม่ใช่ความคดิ ทด่ี ี
บางคนใช้ถงึ 4-5 แบบ บางคนใช้ถึง 4-5 แบบ
มนั จะดูรกเกินไป มนั จะดูรกเกินไป
ควรใช้ไม่เกิน 2-3 แบบ ควรใช้ไม่เกนิ 2-3 แบบ

4
30

เคลด็ ลบั การใช้ FONT

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

ใหเ้ ขา้ กบั งาน

4
31

เคลด็ ลบั การใช้ FONT

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ

ใช้คาท่ดี งึ ดูด

4
32

การเลือกใช้ FONT

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

http://www.f0nt.com

4
33

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ

เปลย่ี นรูปแบบ
และจดั ตวั ษร

4
34

โรงพยาบาล

ทดลองทา QR-Code วัดบันดาลใจ

สร้างตวั อกั ษร

คนป่ วย คนพกิ าร

4
35

โรงพยาบาล

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ

เซฟแบบฝัง FONT

คนป่ วย คนพกิ าร

4
36

1. คณุ เหมาะกบั จักรยานคันไหน?

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

2.เสือหมอบ

4
37

1.

เขำ้ พรรษำนอี้ ย่ำลมื ตัก
บำตรถำมสขุ ภำพพระ

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

2. 5 โรคยอดฮิต

4
38

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

สี ตวั อกั ษร จดั วาง

4
39

หลกั การจัดวาง

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

โดดเด่น

4
40

หลกั การจัดวาง

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

4
41

หลกั การจดั วาง

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

ให้มีช่องว่าง

4
42

หลกั การจัดวาง

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

ให้มชี ่องว่าง

4
43

หลกั การจดั วาง 3

ทดลองทำ QR-Code วัดบันดำลใจ

Z 12

กฎตวั Z

4 56

4
44

หลกั การจัดวาง

ทดลองทำ QR-Code วดั บนั ดำลใจ

Z

กฎตัว Z

4
45

โรงพยำบำลสมทุ รสำคร

ทดลองทำ QR-Code วดั บันดำลใจ

4
46

ทดลองทำ QR-Code วัดบนั ดำลใจ

4
47


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Journal June 2019
Next Book
wat ICT Booklet Kindmaster-ผสาน