The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dgood8980, 2021-11-04 23:12:09

Ekonomi STPM Semester 3 051121

STPM Ekonomi Semester 3:
EKONOMI MALAYSIAKod dan Nama Kertas Jenis Ujian Markah (Wajaran) Masa944/3 Ujian Bertulis 40 Markah (16%) _______
Ekonomi 3Bahagian A:

Soalan _____
___ pilih ___ ___ Markah (6m per soalan)
Bahagian B:
Soalan ___________ __ Markah (10m per soalan)
___ pilih ___

Contoh Soalan:

Contoh Soalan:

Ekonomi MalaysiaBab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6

Bab 1: Pengangguran, Guna Tenaga dan UpahKonsep


Perkara Tenaga Buruh Guna Tenaga Pengangguran (Penganggur) Kadar PengangguranDefinisi Golongan ________ yang berumur Bahagian tenaga buruh yang Keadaan di mana sebahagian tenaga Peratusan ________________ berbanding___ tahun hingga ___ tahun yang _________________ dan buruh masih dengan ______________.sedang bekerja sebagai guna digunakan dalam pelbagai kegiatan ____________________________


tenaga dan sedang aktif mencari ekonomi produktif untuk walaupun ____________________.


pekerjaan, kecuali ______, mengeluarkan output dalam___________ dan sesebuah negara. (bahagian tenaga buruh yang


______________________. _____________________________


walaupun ____________________.)Huraian a) Golongan penduduk yang a) Pertambahan guna tenaga a) Sebilangan buruh yang a) Peningkatan kadar pengangguran


berumur 15 tahun hingga 64 bermakna jumlah penganggur __________ tetapi ________ bermakna kadar guna tenaga,


tahun yang telah __________, dan seterusnya mendapatkan pekerjaan. pendapatan negara dan pertumbuhan________________________. pendapatan negara dan taraf b) Ini menunjukkan wujudnya ekonomi _________, dan sebaliknya.


b) _____________ penduduk hidup rakyat __________, dan ____________________ dalam b) Mengikut piawaian antarabangsa, guna


yang berumur lebih ______ sebaliknya. ekonomi. tenaga penuh tercapai sekiranya kadar


daripada 15 tahun dan lebih pengangguran berada di bawah ____.


_______ daripada 64 tahun.

Rumus 1) Guna Tenaga + Penganggur 1) Tenaga Buruh – Penganggur Tenaga Buruh – Guna Tenaga 1) [Jumlah Penganggur/Tenaga Buruh] X2) Guna Tenaga + Pengangguran 2) Tenaga Buruh - Pengangguran 100%


2) [(Jumlah Tenaga Buruh – Jumlah Guna


Tenaga)/Tenaga Buruh] X 100%


3) 100% - Kadar guna tenagaJenis - - 1) Pengangguran struktur -


2) Pengangguran bermusim3) Pengangguran geseran


4) Pengangguran kitaran / edaran


5) Pengangguran teknologi


6) Pengangguran tak ketara /


tersembunyi

Bab 1: Pengangguran, Guna Tenaga dan UpahJenis-jenis pengangguran

Butiran 1) Pengangguran struktur 2) Pengangguran kitaran / 3) Pengangguran geseran 4)Pengangguran bermusim 5) Pengangguran 6) Pengangguran tak

edaran teknologi ketara / tersembunyi


Definisi Keadaan golongan tenaga buruh tidak Keadaan golongan tenaga buruh tidak Keadaan golongan tenaga buruh Keadaan golongan tenaga buruh Keadaan golongan tenaga buruh Keadaan bilangan tenaga buruh

mendapat pekerjaan kerana mendapat pekerjaan kerana berlakunya ______________ ataupun _______________ bekerja kerana kehilangan pekerjaan kerana yang diambil bekerja _________

berlakunya ____________________ _________________________. ______________ dalam suatu berlakunya __________________. firma menggantikan buruh bilangan tenaga buruh yang

_________, iaitu dari sektor jangka masa pendek untuk dengan mesin dalam proses sebenarnya diperlukan dalam

tradisional ke sektor moden. mendapatkan pekerjaan yang lebih pengeluaran. proses pengeluaran.

baik.


Sebab i) Disebabkan oleh __________ i) Disebabkan oleh i) Disebabkan oleh i) Disebabkan oleh i) Disebabkan oleh i) Disebabkan oleh

berlakunya ___________ berorientasikan ____________________________ ________________________ _______________ seperti masa __________________yang __________________________

/ Punca pertanian kepada __________. pada masa kemelesetan ekonomi. dan musim tengkujuh. menghasilkan pelbagai dalam proses pengeluaran.

berlakunya ii) Disebabkan oleh ____________ ii) Disebabkan oleh ________________________ ii) Disebabkan oleh mesin dan alat ICT yang

_________ kerana wujudnya ____________________ yang berkenaan. __________________________ canggih dan moden.

pengeluaran baharu yang lebih sedang mengalami keadaan ii) Disebabkan oleh buruh sesuatu kegiatan ekonomi ii) Disebabkan oleh sesebuah

baik. ekonomi melambung diikuti oleh berhenti kerja secara seperti setelah tamatnya musim negara lebih cenderung

keadaan kemelesetan. ________ untuk mendapatkan menuai. untuk mengamalkan kaedah

kerja baru yang lebih tinggi intensif ________ dalam

gajinya. pengeluaran.


Huraian i) Ini menyebabkan berlakunya i) Ia merupakan pengangguran i) Ini biasanya akibat daripada i) Ia merupakan pengangguran i) Ini melibatkan perubahan i) Ini biasanya berlaku dalam

tambahan kemorosotan _______________ bersifat jangka ________ dan ______________________. bersifat jangka ________ dan dan pembaikan dalam sektor ____________ di

bagi sesetengah sektor ekonomi _____________________. ii) Ini merupakan pengangguran _______ diramalkan. teknik-teknik pengeluaran mana sesebuah negara

akibat daripada permintaan bersifat __________ sahaja ii) Ia biasanya berlaku dalam sektor seperti __________ mesin- mempunyai penduduk yang

sesuatu barang itu menurun. dan jangka _________. ________. mesin baharu dan cara sangat __________ atau

ii) Ini merupakan pengangguran iii) Ini berlaku ketika ekonomi pengurusan yang lebih baik. merupakan negara sedangan

bersifat jangka ________ dan melambung atau ekonomi ii) Ini menyebabkan pekerja membangun atau mundur.

_______ ___________. mencapai kurang mahir dan separuh

__________________ mahir semakin __________.

(kadar pengangguran < 4%). iii) Ini biasanya berlaku di

______________.


Contoh i) Kekurangan permintaan oleh i) Malaysia terpengaruh dalam krisis i) Golongan pelajar STPM yang i) Pada musim tengkujuh, nelayan i) Sektor pertanian dan i) Indonesia sering berlaku

keadaan Syarikat Eastman Kodak akibat kewangan Asia pada tahun 1998 baru tamat persekolahan di pantai timur Semenanjung perlombongan di Malaysia masalah ini kerana terdapat

perkembangan kamera digital akibat daripada kejatuhan nilai hendak berehat di rumah. Malaysia tidak dapat keluar ke telah mengubah teknik penduduk yang terlalu

menyebabkan syarikat itu mata wang negara-negara ASEAN. ii) Golongan buruh yang berhenti laut untuk menangkap ikan. pengeluaran daripada ramai dalam pengeluaran

terpaksa ditutup. ii) Krisis kewangan global yang kerja secara sukarela untuk ii) Setelah tamatnya musim kaedah berintensif buruh sektor pertanian.

ii) Malaysia mengalami perubahan merebak dari Amerika Syarikat ke mencari pekerjaan. menuai, golongan pesawah padi kepada kaedah berintensif

struktur ekonomi kerana Malaysia pada pertengahan tahun iii) Jawatan guru di kawasan perlu menunggu musim modal sejak tahun 1980-an.

kemerostan pengeluaran dalam 2008 menimbulkan pengangguran pedalaman Sarawak masih penanaman semula yang sesuai. ii) Penciptaan mesin dan robot

sektor utama sejak tahun 1980- kitaran di Malaysia pada tahun tidak dipenuhi kerana buruh AI automasi dalam bidang

an sepert kemerosotan hasil 2009. enggan berpindah ke kawasan perindustrian dan

galian, getah dan perikanan. tersebut. perkhidmatan di China

mengurangkan peluang

pekerjaan buruh tempatan.

Bab 1: Pengangguran, Guna Tenaga dan UpahPengangguran di Malaysia – Arah aliran tenaga buruh, guna tenaga, pengangguran (penganggur) dan kadar pengangguran


1.(a) Tenaga buruh di Malaysia semakin meningkat daripada 11,775,100 orang pada tahun 2007 kepada
Tahun

12,361,300 orang pada tahun 2010.

Butiran 2007 2008 2009 2010 (b) Guna tenaga di Malaysia semakin meningkat daripada 11,398,000 orang pada tahun 2007 kepada
Tenaga Buruh ('000 orang) 11775.1 11967.5 12083.4 12361.3 11,958,500 orang.

(c) Kadar pengangguran di Malaysia mengalami turun naik di mana;

Guna Tenaga ('000 orang) 11398.0 11576.5 11632.1 11958.5
(i) semakin meningkat daripada 3.20% pada tahun 2007 kepada 3.73% pada tahun 2009 akibatKadar Pengangguran (%) 3.20 3.27 3.73 3.26 daripada pertambahan tenaga buruh melebihi pertambahan guna tenaga dalam tempoh tersebut.


Guna Tenaga Mengikut (ii) menurun kepada 3.26% pada tahun 2010 akibat daripada pertambahan guna tenaga melebihi

Sektor: pertambahan tenaga buruh.
Pertanian 1389.8 1390.9 1390.8 1390.2 - Malaysia telah mencapai tenaga guna tenaga penuh dari tahun 2007 hingga tahun 2010 kerana

kadar pengangguran dalam tempoh berkenaan adalah kurang daripada 4%.

Perlombongan dan kuari 43.0 42.8 42.5 42.2Pembuatan 3296.7 3338.3 3209.9 3387.7 2. Guna tenaga mengikut sektor dalam tempoh tahun 2007 hingga 2010 adalah bersifat turun naik,


semakin meningkat atau semakin menurun bagi sektor-sektor kecil yang berikut:
Pembinaan 757.3 758.4 762.4 766.3


Kewangan, Insurans, Hartanah

, dan perkhidmatan Turun Naik Semakin Meningkat Semakin Menurun


perdagangan 789.7 811.9 825.6 841.3 - Pertanian - Pembinaan - TiadaPengangkutan, penyimpanan - Perlombongan dan kuari - Kewangan, Insurans, Hartanah,

dan komunikasi 660.0 673.2 675.5 683.4 - Pembuatan (Perkilangan) dan perkhidmatan perdagangan


- Perkhidmatan kerajaan - Pengangkutan, penyimpanan,
Perkhidmatan kerajaan 1174.8 1122.7 1247.9 1249.5
dan komunikasi


Perkhidmatan lain 3286.7 3438.3 3477.5 3598.0
Jumlah ('000 orang) 11398.0 11576.5 11632.1 11958.5 3. Kesimpulannya, kadar pertumbuhan ekonomi adalah menggalakkan dalam sektor pembinaan dan

sektor perkhidmatan kerana terdapat pertambahan guna tenaga yang berterusan dalam sektor-sektor


ekonomi tersebut.

Bab 1: Pengangguran, Guna Tenaga dan UpahPengangguran di Malaysia – Arah aliran tenaga buruh, guna tenaga, pengangguran (penganggur) dan kadar pengangguran


1.(a) Tenaga buruh di Malaysia semakin meningkat daripada 12,775,100 orang pada tahun 2011 kepada
Tahun

15,361,300 orang pada tahun 2010.

Butiran 2011 2012 2013 2014 (b) Guna tenaga di Malaysia semakin meningkat daripada 12,188,100 orang pada tahun 2010 kepada
Tenaga Buruh ('000 orang) 12775.1 13967.5 14283.4 15361.3 15,000,000 orang pada tahun 2014.

(c) Kadar pengangguran di Malaysia mengalami turun naik di mana;

Guna Tenaga ('000 orang) 12188.1 13106.9 13360.5 15000.0
(i) meningkat daripada 4.59% pada tahun 2011 kepada 6.91% pada tahun 2013 akibat daripadaKadar Pengangguran (%) 4.59 6.19 6.91 2.35 pertambahan tenaga buruh melebihi pertambahan guna tenaga dalam tempoh tersebut.


Guna Tenaga Mengikut (ii) menurun kepada 2.35% pada tahun 2014 akibat daripada pertambahan guna tenaga melebihi

Sektor: pertambahan tenaga buruh.
Pertanian 1455.5 1400.9 1360.4 1601.7 - Malaysia telah mencapai tingkat guna tenaga penuh pada tahun 2014 kerana kadar pengangguran

dalam tahun 2014 adalah kurang daripada 4%.

Perlombongan dan kuari 45.0 35.0 33.0 41.0
- Malaysia tidak mencapai tingkat guna tenaga penuh dari tahun 2011 hingga tahun 2013 kerana


Pembuatan 5296.7 5300.0 5425.2 7000.0 kadar pengangguran dalam tempoh berkenaan adalah lebih daripada 4%.Pembinaan 757.3 800.2 902.0 902.1


Kewangan, Insurans, Hartanah 2. Guna tenaga mengikut sektor dalam tempoh tahun 2011 hingga 2014 adalah bersifat turun naik,

, dan perkhidmatan semakin meningkat atau semakin menurun bagi sektor-sektor kecil yang berikut:


perdagangan 800.7 800.6 800.5 800.0Pengangkutan, penyimpanan Turun Naik Semakin Meningkat Semakin Menurun

dan komunikasi 654.0 654.7 700.0 733.0 - Pertanian - Pembuatan (Perkilangan) - Kewangan, Insurans,


- Perlombongan dan kuari - Pembinaan Hartanah, dan perkhidmatan
Perkhidmatan kerajaan 1174.8 1500.4 1499.1 1000.0
- Perkhidmatan kerajaan - Pengangkutan, penyimpanan perdagangan


Perkhidmatan lain 1974.2 2615.1 2673.3 2922.2 dan komunikasi
Jumlah ('000 orang) 12188.1 13106.9 13360.5 15000.0 - Perkhidmatan lain
3. Kesimpulannya, kadar pertumbuhan ekonomi adalah menggalakkan dalam sektor pembuatan, sektorpembinaan dan sektor perkhidmatan kerana terdapat pertambahan guna tenaga yang berterusan dalam


sektor-sektor ekonomi tersebut.


Click to View FlipBook Version