The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-10 04:13:40

แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้

แหลง่ เรยี นรู้และภูมิปญั ญา

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอพญาเมง็ ราย
สานกั งานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยจงั หวดั เชียงราย

สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

สาขา หัตถกรรม

การถักไม้กวาดดอกหญ้า

นางจ๋อม อนิ เรือง

66 หม่ทู ่ี 6 ต.ตาดควัน การออกแบบลวดลายด้าม และการถกั ลวดลายต่างๆลงบนด้ามไม้กวาด
อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย 57290 อาทิ ลายดอกพกิ ลุ ลายนา้ ไหล ลายดอกจกิ ลายสามเหลย่ี ม ลายเกลยี ว
064 6164816 เป็ นต้น ตลอดจนการเข้าด้ามทีแ่ น่น ด้ามไม้กวาดต้องนาไปแช่นา้ 2
@ แม่อุ้ยจ๋อม สัปดาห์ ล้างให้สะอาดแล้วนาไปลนไฟ เพอ่ื กนั มอด การเข้าด้ามทแ่ี น่นมี
การดดั แปลงจากไม้กวาดธรรมดาเป็ นไม้กวาด
ไม้กวาดดอกหญ้าแบบถกั ด้าม ขนาดต่างๆ และไม้กวาดอเนกประสงค์ มปี ระโยชน์ในการใช้สอยหลาย
อย่าง
เกดิ จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2489 ได้
ย้ายจากอาเภอเชียงคา มาอยู่บ้าน นางจ๋อม อินเรือง ภูมปิ ัญญาด้านไม้กวาดดอกหญ้าแบบถักด้าม ท่านให้
แม่ต๋าน้าตก โดยประกอบอาชีพ ทา ความร่วมมือในการจัดกจิ กรรมร่วมกับ กศน.อาเภอพญาเมง็ รายโดยมี
นา เป็ นหม้ายสามตี าย มบี ตุ รชาย การนาเอาผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าแบบถกั ด้ามเข้าเป็ นผลิตภัณฑ์
หญงิ 2 คน จากน้นั กศน.ตาบลตาด ของศูนย์ฝึ กอาชีพชุมชน และ 1 อาเภอ 1 อาชีพ ขอกศน.อาเภอพญาเมง็
ควนั ได้เข้ามาส่งเสริมอาชีพการทาไม้ ราย มกี ารออกหน่วยร่วมกิจกรรมเป็ นวทิ ยากรให้กับนักศึกษา กศน.
กวาดดอกหญ้า และพฒั นาตนเองจน นักเรียนในพ้นื ท่ีตาบลตาดควนั ประชาชนในพืน้ ท่ีอาเภอพญาเมง็ ราย
มีทักษะและเทคนคิ การถกั ไม้กวาด
ดอกหญ้าแบบถักด้าม โดยการออก
แบลวดลายด้ามไม้กวาด เช่น ลาย
ดอกพกิ ลุ ดอกจิก น้าไหล เกลยี ว
ฯลฯ กับวิทยากรเพ่ิมพนู
ประสบการณ์และการเรียนรู้จากผู้รู้
ต่างๆจนชานาญและได้เป็ นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้

ชื่อครู นางชนัญธิตา เรืองจ้ยุ
กศน.ตาบลตาดควนั
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 090 7539531

สาขา เกษตรกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พนาองเขพนยีษิ งฐา มะโนสมบตั ิ

491 หม่ทู ่ี 1 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย - เป็ นสถานทศ่ี ึกษาดงู านด้านศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา
จ. เชียงราย 57290 เศรษฐกจิ เพียงของอาเภอพญาเม็งราย
087 5783634
@ขนิษฐา มะโนสมบัติ - เป็ นภมู ิปัญญาทีไ่ ด้รับการยอมรับโดยได้รับรางวัล
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ พอเพียง ระดับประเทศอาทิเช่น ตนต้นแบบพอเพียงวธิ ีประชาธิปไตย
บ้านครูขนิษฐา มะโนสมบตั ิ 2556 จากรัฐสภาภา

เกดิ จงั หวัดเชียงราย - รางวลั บคุ คลต้นแบบตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเดจ็
ช่ือ - สกุล : นางขนษิ ฐา มะโมสมบตั ิ พระเจ้าอยู่หัว จากมหาวทิ ยาลยั แม่ฟ้าหลวง
ปัจจบุ ันอาศัยอยู่ที่ : บ้านเลขที่ 104
หม่ทู ่ี 1 ต.เมง็ ราย อ.พญาเม็งราย เป็ นปราชญ์/ภูมปิ ัญญาประจาตาบลเมง็ ราย มศี ูนย์การเรียนรู้
จ.เชียงราย ในการจัดกิจกรรมด้านศาสตร์พระราชา การเรียนรู้ตามหลกั ปรัชญา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนเป็ นวทิ ยากรถ่ายทอดประสบการณ์การ
อาชีพ : เกษตรกร ดารงตนด้านความพอเพยี ง สอนการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้กบั
ประสบการณ์ในการทาการเกษตร 10 ปี ประชาชนทั่วไปและนักศึกษา กศน.อาเภอพญาเม็งราย
โดยเป็ นผ้ดู าเนนิ ชีวิตตามหลกั ปรัชญา
เศรษฐกจิ พอเพยี งมาเป็ นระยะ 10 ปี
➢การดาเนนิ อาชีพทาการเกษตรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยี งบนพืน้ ท่ี 53
ตรว. แก้จน

ชื่อครู นางกชกร อนิ ประสงค์
กศน.ตาบลเม็งราย
อ.พญาเมง็ ราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 0833250239

สาขา หัตถกรรม

การทาไม้กวาดดอกหญ้า

นางสุพรรณ ชนะสม

93 หม่ทู ่ี 4 ต.แม่ตา๋ การเข้าด้ามท่ีแน่น
อ.พญาเม็งราย จ. เชียงราย 57290 การถกั ลวดลายต่างๆลงบนด้ามไม้กวาด อาทิ ลายน้าไหล
087 5783634 ลายดอกจกิ ลายสามเหลย่ี ม เป็ นต้น
@supan..chansom การย้อมด้ามไม้กวาดเพ่ือกันมอด
มีขนาดของไม้กวาดทมี่ หี ลายขนาด
Supan Chanasom

เกิดจงั หวดั เชียงราย ปี พ.ศ.2503 ได้ นางสุพรรณ ชนะสม ภมู ปิ ัญญาด้านไม้กวาดดอกหญ้า มกี ารให้ความ
เข้ามาทางานกบั สามที บ่ี ้านป่ าม่วง ร่วมมือในการจดั กิจกรรมร่วมกับ กศน.อาเภอพญาเมง็ รายโดยมีการ
โดยทาอาชีพรับติดต้งั กระจกโดยได้ นาเอาผลิตภณั ฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าเข้าเป็ นผลติ ภณั ฑ์ของศูนย์ฝึ กอาชีพ
ตระเวนรับติดต้งั กระจกในพื้นท่ี ชุมชน และ 1 อาเภอ 1 อาชีพ ของกศน.อาเภอพยาเมง็ ราย มีการออก
อาเภอพญาเมง็ รายโดยทามา หน่วยร่วมกจิ กรรมเป็ นวิทยากรให้กบั นักศึกษา กศน.และนักเรียนใน
ประมาณ 10 ปี จากน้นั กศน.ตาบล พน้ื ท่ี
แม่ต่าได้เข้ามาส่ งเสริมอาชีพการทา
ไม้กวาดดอกหญ้าโดยกาการเข้ารับ
การอบรมกบั วิทยากรและนาเอา
ความรู้พฒั นาผลงานการถกั ลวดลาย
เพ่มิ พนู ประสบการณ์และการเรียนรู้
จากผ้รู ู้ต่างๆการอดทน ฝึ กฝนจน
สามารถทาทกุ กระบวนการของการ
ทาไม้กวาดดอกหญ้าขนาดต่างๆได้
ถ่ายทอดความรู้

ช่ือครู นายสดายุ ทองมาลา
กศน.ตาบลแม่ตา๋
อ.พญาเมง็ ราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 080 0330575

สาขา หตั ถกรรม

ผลติ ภัณฑ์ผ้าเขยี นเทยี น
พนาองเเรพวยีดีงแซ่หาง

174 ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเมง็ ราย จ. การสร้างลวดลายท่ีสวยงามมีความเป็ นเอกลักษณ์ เช่น ลวดลายรูปทรง
เชียงราย 57290 ต่างๆ ทีม่ จี นิ ตนาการจากธรรมชาตขิ องใกล้ตวั และรูปเรขาคณิต ลาย
093 193 6627 ท้องฟ้า ลายเมฆ ลายตดั เป็ นต้น

กล่มุ ผ้าปักชาวเขาและผ้าเขียนเทยี น

ประชากรหม่บู ้านขุนห้วยแม่เปา เป็ น นางเรวดี แซ่หาง ภมู ิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนเทยี น มกี ารให้ความ
ชาวเขาเผ่าม้ง ซ่ึงแต่เดมิ อาศัยอยู่ในประเทศ ร่วมมือในการจดั กิจกรรมร่วมกบั กศน.อาเภอพญาเมง็ ราย โดยมกี าร
จีน และประมาณ พ.ศ.2400 มีการย้ายถน่ิ ฐาน นาเอาผลติ ภัณฑ์ผ้าเขยี นเทยี น เข้าเป็ นผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึ กอาชีพ
และเข้ามาปักหลกั อาศัยอยู่ในตาบลแม่เปา ชุมชน และ 1 อาเภอ 1 อาชีพ ของ กศน.อาเภอพญาเมง็ ราย มกี ารออก
อาเภอพญาเม็งราย จงั หวดั เชียงรายชาวเขา หน่วยร่วมกิจกรรมเป็ นวิทยากรให้กับนักศึกษา กศน. และนักเรียนใน
เผ่าม้ง ได้รับการสืบทอดภมู ิปัญญาและศิลปะ พน้ื ท่ี
ในการเขยี นเทียนเป็ นศิลปะการสร้างลวดลาย
บนผืนผ้าเป็ นเอกลกั ษณ์อีกแบบหนงึ่ ของชาว
เผ่าม้ง จากผลการวจิ ัยการส่งเสริมเอกลักษณ์
ลวดลายผ้าเขยี นเทียนชาวม้งสู่การเพิม่ มูลค่า
ผลติ ภัณฑ์ชุมชนตาบลแม่เปา พบว่าลวดลาย
ผ้าเขยี นเทยี นเกิดจากความรู้และจนิ ตนาการ
ของผู้เขียนแต่ละคนในการประกอบลวดลาย
เป็ นรูปทรงต่างๆ โดยเป็ นลวดลายทีส่ ืบทอด
ในครอบครัว จนกลายเป็ นอตั ลักษณ์ท่ีโดดเด่น

ช่ือครู ครู นางสาวจุรีพร เชื้อเมืองพาน
กศน.ตาบลแม่เปา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098 555 2641

สาขา เกษตรกรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พนาองเผพลยี วงงศพ์ศอรีดเพา ยี ง

113 หม่ทู ่ี 4 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - ได้รับรางวลั ชมเชย “SMART LADY “ขององค์การบริหาร
จ. เชียงราย 57290 ส่วนจงั หวัดเชียงราย
087-1735245
087-1735245 - ได้รับการยกย่องจากเทศบาลตาบลไม้ยา ด้านประชาชนผู้
ผล วงศ์ศรีดา ปฏบิ ัตติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ช่ือ - สกลุ : นางผล วงศ์ศรีดา - รางวลั บุคคลทาคณุ ประโยชน์ด้านวฒั นธรรม จังหวดั เชียงราย
ปัจจบุ ันอาศัยอย่ทู ี่ : บ้านเลขท่ี 113 (คนดศี รีเชียงราย) สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกย่ี วกบั
หม่ทู ี่ 4 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย ธรรมชาตแิ ละจักรวาล
จ.เชียงราย
ระดบั การศึกษา : ม.ต้น เป็ นปราชญ์/ภูมิปัญญาประจาตาบลไม้ยา
อาชีพ : เกษตรกร มศี ูนย์การเรียนรู้ในการจดั กิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
ประสบการณ์ในการทาการเกษตร 30 ปี เศรษฐกจิ พอเพียงตลอดจนเป็ นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การ
โดยเป็ นผ้ดู าเนินชีวติ ตามหลักปรัชญา ดารงตนด้านความพอเพยี ง สอนการทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้กบั
เศรษฐกจิ พอเพยี งมาเป็ นระยะ 10 ปี ประชาชนทั่วไปและนกั ศึกษา กศน.ตาบลไม้ยา
➢การดาเนินอาชีพทาการเกษตรตามแนว
เศรษฐกจิ พอเพียง

ชื่อครู นางสาวสุภาพร สุภาพ
กศน.ตาบลไม้ยา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 0895049034


Click to View FlipBook Version