The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับเขื่อนลำตะคองและความเป็นมา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kkhanx_, 2020-02-19 23:38:58

เขื่อนลำตะคอง

เกี่ยวกับเขื่อนลำตะคองและความเป็นมา

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,เขื่อน,แหล่งท่องเที่ยว

เข่อื นลำตะคอง

E -book
เข่ือนเก็บนำลำตะคอง

1. ประวัติควำมเป็นมำของเข่ือนลำตะคอง

เข่อื นลำตะคองสร้ำงขนึ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพ่อื กักเก็บนำไว้
อุปโภคบริโภค กำรเกษตรและลดอุทกภัย เขอ่ื นลำตะคองสร้ำงขนึ บรเิ วณช่อง
เขำเข่ือนลัน่ กับช่องเขำถำ่ นเสียตัวเข่ือนเป็นเข่ือนดนิ สูง40.30 ม.สันเข่อื นยำว
527 ม.กว้ำง10 ม.อ่ำงเก็บนำเหนือเขอ่ื นมีควำมยำวตลอดลำนำ 19 กม.มี
พืนท่ี 277,000 ไร่สำมำรถกักเก็บนำได้ 310ล้ำน ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-
la-ta-khlxng

2.อำณำเขตของเขื่อนเก็บนำลำตะคอง (เหนอื /ใต้/ออก/ตก)

สร้ำงเข่ือนเก็บกักนำทำงต้นนำของลำตะคองซ่ึงเป็น 1 ใน 16 แหง่ ท่ีกรม
ชลประทำนได้เลอื กไว้ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือแก้ไขปัญหำเร่ืองนำ
ในท่ีรำบสองฝั่งลำนำ โดยได้เร่ิมงำนก่อสร้ำงเบืองต้นขึนเม่อื ปี พ.ศ. 2507
สร้ำงเสร็จในปี พ.ศ. 2512 สินค่ำใช้จ่ำยรวม 236 ล้ำนบำท
https://thai.tourismthailand.org/Attraction

3.ขนำดควำมจุปริมำณกำรกักเก็บนำในเข่ือนเก็บนำลำตะคอง

สูง 40.3 ม. ยำว 521 ม. มีช่องระบำย 1 ช่อง
ระดับสันเขอ่ื น + 282.30 ร.ท.ก.
ระดับเก็บกัก + 277.00 ร.ท.ก. ระดับนำสูงสุด + 280.00 ร.ท.ก.
ปรมิ ำณนำท่ีระดับเก็บกัก 310 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณนำท่ีระดับเก็บกัก
สูงสุด 445 ล้ำน ลบ.ม.
ควำมจุก้นอ่ำงฯ ท่ีระดับ + 261.00 ร.ท.ก. 20 ล้ำน ลบ.ม.
อำณำเขตรับนำ 1,430 ตร.กม. พืนท่ีอ่ำงฯ ท่ีระดับเก็บกักสงู สุด 554 ตร.
กม.
rid.go.th/lproject/conwebst/project/completed%20project/lamtak
ong/lamtakong.html

4.กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกเข่ือนลำตะคอง

โรงไฟฟ้ำลำตะคองฯ ติดตังเคร่อื งกำเนิดไฟฟ้ำ ขนำด 250 เมกะ
วัตต์ จำนวน 2 เคร่อื ง รวมกำลังผลิตติดตัง 500 เมกะวัตต์ ต่อมำได้ติดตัง
เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้ำเพ่ิมเติมอีกจำนวน 2 เคร่อื ง ทำให้มีกำลังผลิตติดตังรวม
ทังสนิ 1,000 เมกะวัตต์
ttps://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=2449&Itemid=117

5.วิถีชีวิตของชำวบ้ำนท่อี ำศัยอยู่ใกล้เขอื่ นเก็บนำลำตะคอง

ประชำชนจะปิดทำนบหรือหลุกเพ่อื ทดนำขึนไปใช้ แต่พืนท่ีเพำะปลูกส่วนใหญ่
ยังคงขำดแคลนนำอยู่
https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5094

6.แหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ

เรำสำมำรถขับรถขนึ ไปบนเขำยำยเที่ยงได้เลย ชิลล์ ๆ ทำงลำดยำง
อย่ำงดีไม่มีวิบำก ระหว่ำงทำงมีรสี อร์ท ท่ีพักเยอะแยะเลยค่ะ ถ้ำใครสนใจมำ
นอนพักบนเขำยำยเที่ยงก็เลอื กได้เลย รำคำไมแ่ รง ถึงเขำยำยเท่ียงก็ขอเช่ำ
จักรยำนมำปั่นชมวิวหน่อยค่ะ รำคำ 40 บำท/ชั่วโมงเท่ำนัน
https://www.wongnai.com/trips/one-day-trip-khao-yaitieng-
korat

7.ถนนมอเตอร์เวย์ท่ีตัดผ่ำนเข่ือนเก็บนำลำตะคอง

ผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวงนครรำชสีมำท่ี 2 พร้อมทมี วิศวกร
โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมอื ง หมำยเลข 6 หรอื มอเตอร์เวย์
สำยบำงปะอิน-สระบุร-ี นครรำชสีมำ ได้นำคณะส่ือมวลชนเดินทำงลงพืนท่ี
ติดตำมควำมคบื หน้ำโครงกำรก่อสร้ำงมอเตอร์เวย์ สำยบำงปะอิน-สระบุรี-
นครรำชสีมำ ช่วงถนนยกระดับ บริเวณอ่ำงเก็บนำลำตะคอง อ.สีควิ จ.
นครรำชสีมำ ซ่ึงถอื เป็นจุดท่ีมองเห็นภูมทิ ัศนอ์ ่ำงเก็บนำลำตะคองในภำพมุมสูง
ได้อย่ำงสวยงำม โดยมอเตอร์เวย์ยกระดับนีเรม่ิ ต้นจำกจุด อ.ปำกช่อง ผ่ำน
เข่อื นลำตะคอง ไปสินสุดบริเวณเรือนจำคลองไผ่ อ.สีคิว ก่อนลงสู่ระดับพืนดิน
รวมประมำณ 18 กโิ ลเมตร
https://mgronline.com/local/detail/9610000121489

จำทำโดย
ด.ญ.กำญดำรัตน์ กอสูงเนนิ ม.3/2 เลขท่1ี 9


Click to View FlipBook Version