The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มืออิตาลี- วิริยะประกันภัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Vessawantour, 2020-02-18 23:17:57

คู่มืออิตาลี- วิริยะประกันภัย

คู่มืออิตาลี- วิริยะประกันภัย

1

2

ยินดีต้อนรับ ดีลเลอร์อีซูซุ และชาววิริยะ
ประกันภัย ทุกท่านสู่ ประเทศอิตาลี “เมือง
มกั กะโรน”ี หรอื ชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอิตาลี คืนนี้..เส้นทางการ
เดินทางของทุกท่านยาวนานพอควร ทุกท่านจะได้พักผ่อนสบายๆ กับ
การเดินทางบนเครื่องบินสายการบินแห่งชาติ..การบินไทย รักคุณเท่า
ฟ้า ขอใหท้ ุกทา่ นพักผอ่ นให้เตม็ ที่ เตรียมตัวเทีย่ วชมความงดงาม ของ
เมืองมิลาน เวนิซ ฟลอเรนซ์ อิตาลี น่ีเป็นหลากหลายเหตุผลว่า
...ทาไม ทรปิ น้.ี .วิริยะประกันภัย ต้องเป็น อิตาลี หวังว่าทุกท่าน คงมี
ความสุขไม่มากก็นอ้ ย เพราะว่า เราจะไปเท่ยี วด้วยกัน..

ขอขอบคุณทีไ่ ด้มโี อกาสดแู ลกันอกี ครัง้
เวชสวรรค์ ทราเวล

3

1. ฮัลโหล มายเฟรนด์
ได้ยนิ ประโยคนีเ้ มื่อไหร่ ขอให้เตรียมรบั มือ ทอ่ งให้ขน้ึ ใจ ใครเพ่ือนแกฟระ !

เพราะมบี างสิ่งกาลังจะมา เชน่ แก๊งผกู ขอ้ มือ แก๊งขายอาหารให้นกพริ าบ แก๊งขายผ้า (ซ่ึง
ก็ไม่ใช่ผ้ามีราคาอะไรเลย) เอาเป็นว่าพวกนี้จะทาทียื่นของมาให้ พอเผลอรับมาเมื่อไหร่
พวกจะเรียกเงินทันที ถ้าไมใ่ หก้ ็จะเรมิ่ โวยวายเสยี งดงั ขึ้นมา และพยายามกันไม่ให้เราเดิน
หนีไปได้ หลายคนก็โดนล้วงกระเป๋าในจังหวะท่ีกาลังโฟกัสอยู่กับคนที่หาเรื่องเราอยู่นี่
แหละ อย่าลมื วา่ พวกนีไ้ มไ่ ดม้ าเดยี่ วๆ แน่นอน

ทต่ี ้องระวงั สดุ ๆ คือพวกผูกข้อมือน่ีแหละ เพราะจังหวะโดนประชิดตัวแบบ
งงๆ เราจะโดนผกู แบบไม่ทันตง้ั ตวั
2. ตารวจลาดตระเวนจอมปลอม

นักท่องเท่ียวอย่างเราจะลนลานเสมอถ้าเจอคนในชุดตารวจมาขอตรวจดู
พาสปอร์ต พอจังหวะเผลอก็จะชิงกระเป๋าเราไปต่อหน้าต่อตา อันน้ีมุกแรก อันต่อมาก็
คือ บอกว่าช่วงน้ีเงินปลอมระบาดหนัก จะขอตรวจเงินของเราว่าเป็นแบงค์ปลอมหรือไม่
พอเราย่ืนกระเปา๋ เงนิ ใหก้ จ็ ะโกยแนบ่ เชิดไปอย่างไว
3. ข้าวของร่วงกระจาย

อันนี้ตามสไตล์คนไทยอย่างเรา เห็นคนกาลังลาบากจะรีบเข้าไปช่วยทันที
อยา่ ! ทาอย่างน้ันท่ีนี่ เพราะตอนกาลังกุลีกุจอช่วยเขาเก็บของนั่นแหละ ของของคุณน่ะ
ทจ่ี ะไมอ่ ยแู่ ลว้
4. อุบายนาใจงาม

บางทเี วลาเราต้องยกกระเปา๋ หนักๆ หรือยนื ซอื้ ต๋ัวรถไฟตามตู้อยู่ หากมคี น
แปลกหน้าหยิบย่ืนน้าใจ เสนอความช่วยเหลือต่างๆ เช่นจะช่วยยกของให้ ช่วยซื้อตั๋วให้

4

ระวงั ! หลงั จากชว่ ยเราเสร็จแล้วพวกนจ้ี ะสลดั คราบผใู้ จบญุ แลว้ ขอเงนิ ค่าตอบแทนทันที
ถ้าไมใ่ หก้ ็โวยวาย (ตามหลกั สตู รโจรศาสตร)์ เอาเป็นวา่ เจอเม่ือไหรก่ ็บอกปัดไปเลยดกี ว่า
5. หลอกถามทางก็มี

คงไม่มีใครน่าสงสัยไปกว่านักท่องเที่ยวด้วยกันเองอีกแล้ว พวกนี้ตะแต่งตัว
ทาทา่ ทางเหมอื นมาเท่ียวแล้วหลงทาง เดินถือแผนทใ่ี บใหญ่ๆ มาหาเราแล้วขอให้เราช่วย
ดูแผนที่ให้หน่อย แลว้ ถามนักท่องเท่ียวด้วยกันเองมันจะรู้ไหมล่ะ นั่นแหละ พวกนี้คือโจร
จังหวะที่เรามัวแต่สนใจ ก็จะมีคนในขบวนการมาแอบล้วง หรือหยิบกระเป๋าของเราไป
เลย เช่นเคยครับ ถ้าเจอกเ็ ดนิ หนี ไม่ต้องไปคุยด้วย กอดกระเป๋าตวั เองไวใ้ หแ้ นน่
6. พ่คี รบั ถ่ายรปู ให้หน่อย

โดยประสบการณ์คิดว่าข้อน้ีเลี่ยงค่อนข้างยากสาหรับเรา เพราะเรามักไม่
ทันระวังตัว แล้วเขาก็แค่ขอให้ถ่ายรูปนี่ ไม่มีอะไรเสียหายซักหน่อย แต่พอถึงจังหวะคืน
กล้องเขาจะแกล้งทาตก และโวยวายเรียกร้องให้เราจ่ายค่าเสียหาย ดังน้ันอย่าไปรับ
ถ่ายรปู ให้ใครซีซ้ ว้ั ในทางกลับกันถา้ ไปขอให้ใครช่วยถ่ายรูปให้ ก็ขอให้ทาใจได้เลยว่าอาจ
ไม่มีคนชว่ ยเราเหมือนกนั เพราะกลัวโจรนีแ่ หละ
7. นอ้ งคะ ถา่ ยรปู ให้ไหม

ต่อจากถา่ ยให้หน่อย กม็ ถี า่ ยให้มยั้ ? ถ้าเราหลงกลแลว้ ยกกล้องให้ไป ก็จะ
โดนเกบ็ คา่ ถา่ ยรปู ในราคาแพงหฉู ี่ ถา้ ไมย่ อมให้ก็ไม่คืนกล้อง อันน้ีอย่างเบา ถ้าอย่างหนัก
ก็โดนว่งิ ราวกลอ้ ง หายลบั ไปกับฝูงชนเลย
8. ขอทานจาแลง

ด้วยความทใ่ี นสังคมเอเชียอย่างเราจะมีพ้นื ฐานอยา่ งหนึง่ ท่ีใกล้เคียงกัน นั่น
คอื ชอบชว่ ยเหลือผ้ทู ี่กาลงั เดือดร้อน และขีส้ งสาร จงึ มักตกเป็นเหยอ่ื ของกลุ่มโจรที่ปลอม
เป็นขอทาน (ไม่ก็ขอทานจริง) เข้ามาขอเงิน พอเราหยิบกระเป๋าเงินขึ้นมาก็จะฉกแล้วว่ิง

5

หนีไปเลย หรืออีกแบบกค็ ือพอเราเร่มิ ให้ไปหนง่ึ คน จะมีอีกหลายสิบเข้ามารุมล้อมขอเงิน
จนไปไหนไม่ได้ และจังหวะนัน้ ก็จะโดนล้วงกระเปา๋ ในทส่ี ุด
9. ตั๋วปลอม

ถ้าเรากาลังจะไปซ้ือต๋ัวเข้าชมสถานท่ีต่างๆ แล้วมีคนเข้ามาเสนอตั๋วใน
ราคาท่ีถูกกว่ามาก อยา่ ไปหลงกลซ้ือเดด็ ขาด เพราะมันเป็นตว๋ั ปลอม เอาไปใช้จริงไม่ได้
10. ชว่ ยโลกกันเถอะ

บางคร้ังจะมีคนเข้ามาขอให้ช่วยเซ็นต์ช่ือรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น ต่อต้าน
ค้ามนษุ ย์ โรคเอดส์ มะเรง็ เตา้ นม ฯลฯ จงั หวะท่ีเรามวั แต่ฟงั กม็ ีคนแอบเข้ามาลว้ งกระเปา๋
ข้างหลัง
11. ฉนั รับไวเ้ อง

บางครั้งเวลาเราไปซ้ือตั๋วต่างๆ ที่หน้าตู้ ก็จะมีโจรมาแบมือรอรับเงินทอน
แบบดื้อๆ เลย ทางที่ดีอย่าไปต่อล้อต่อเถียง เปลี่ยนเครื่องได้ก็เปลี่ยน ไม่ก็ใช้บัตรเครดิต
จ่ายไปเลย (ทั้งน้ีคอยระวังกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาด้วยนะ) ถ้ามันจะตะโกนด่าก็อย่าไป
สนใจ ปล่อยไปเลย

หมายเหตุ หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน/ หนงั สือเดนิ ทางสญู หาย สามารถติดต่อสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ที่ +39 0622 0526 และ 30 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-13.00
น. และ 14.30-17.00 น.) หากเป็นกรณีฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการ) ติดต่อได้ที่ +39 333
851 8071

6

ระวังเพ่อื สขุ ืาพ...

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ หรือท่ีเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “COVID-19” ที่กาลัง
ระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทาให้ผู้ป่วยมีอาการ
ปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเช้ือ
อย่างชัดเจนได้ แต่สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าท่ีซื้อขายอยู่ และปัจจุบันเช้ือ
ไวรสั นีส้ ามารถแพรก่ ระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัด
หล่ังของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพ่ือให้ร่างกายห่างไกลจากเช้ือไวรัสโคโรน่า
โดยมวี ธิ ีการรับมอื ดงั น้ี

1. เชื้อไวรัสนี้ติดต่อผ่านทางลมหายใจ สารคัดหล่ัง เช่น น้ามูก น้าลาย ควรใส่
หน้ากากอนามยั เพื่อป้องกัน

2. เชื้อไวรัสโคโรน่าติดต่อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เนื้อสัตว์ เช่น เน้ือหมู เนื้อวัว
ควรทานแบบสกุ เท่านน้ั

3. ควรทานอาหารทส่ี ุกแลว้ งดอาหารดบิ และเนอื้ สัตว์ปา่
4. หม่ันล้างมือหรอื เชด็ ด้วยแอลกอฮอล์

7

5. ไม่อยใู่ กล้ชิดผูป้ ว่ ยท่ีไอ จาม
6. หลกี เลี่ยงการอยูใ่ นสถานทแ่ี ออดั และมมี ลภาวะเป็นพิษ
7. งดเดินทางไปยังพ้นื ท่เี สย่ี งโรคระบาด
8. ไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไมจ่ าเปน็
9. ไมใ่ ชส้ ง่ิ ของร่วมกับผู้อนื่ เช่น ผา้ เชด็ หนา้ แกว้ น้า ฯลฯ
10. ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก
หายใจเหนอื่ ยหอบ ให้สวมหนา้ กากอนามยั และรบี ไปพบแพทย์ทนั ท!ี !!

เนอ่ื งจากสนามบิน และเครอ่ื งบนิ ถกู กาหนดให้เป็นพืนท่ีเส่ียงในการติดเชือ เรา
จะป้องกนั ตัวเองอย่างไรดี

แมว้ า่ จะมคี นบอกวา่ เคร่ืองบนิ ร่นุ ใหม่ ไม่อับอากาศเพราะเขาใช้วิธีกรองอากาศ
เทคโนโลยีแบบเดียวกับห้องผ่าต้ดก็ตาม หรือบอกว่าเขาพ่นยาฆ่าเชือและเช็ดทา
ความสะอาดทุกครงั ก่อนที่ผโู้ ดยสารจะขึนเครือ่ งก็ตาม

เราควรมีมาตรการส่วนตวั เพอ่ื ลดความเสีย่ งของการตดิ เชอื ลงอีก ดังนี

1. พกเจลล้างมือแบบพกพาไปด้วย แล้วล้างมือบ่อย ๆ
เพราะเช้ือไวรัสกลุ่มนี้ มันเกาะติดไปกับน้ามูก เสมหะ
น้าลาย แล้วคนที่เป็นโรคนี้อาจจะเผลอเอาไปป้ายตาม
พนัก ทึ่เปิดช่องเก็บของ โต๊ะวางถาดอาหาร ประตู
ห้องน้า ฯลฯ ไวรัสสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น
2-9 ช่ัวโมง และถูกกาจัดได้ด้วยแอลกอฮอล ดังนั้น หากจับหรือสัมผัสกับสิ่งใดที่
สนามบนิ หรอื บนเครือ่ งบิน ให้ลา้ งมือทนั ที และลา้ งมือใหบ้ อ่ ยเข้าไว้
..เก็บของเหนือศรี ษะเสรจ็ น่งั ลงเรยี บร้อย ให้ล้างมอื

8

..เปิดท่ีวางถาดอาหารแล้วให้ล้างมือ
..เขา้ ห้องนา กลับมาถึงท่นี งั่ ใหล้ ้างมอื ฯลฯ
2. อย่าเอามือสัมผัสใบหน้าเด็ดขาด โดยเฉพาะเนื้อเย่ืออ่อนที่ปาก จมูกและตา
เนื่องจากไวรัสเข้าร่างกายผ่านทางเยื่ออ่อนเหล่าน้ีได้ สาหรับเด็กต้องสอน และ
กาชับเรือ่ งเอามอื เข้าปากใหบ้ ่อยเข้าไว้
3. ใสผ่ า้ ปิดปากอนามยั ทุกครง้ั ท่ขี ้ึนเคร่ือง โดยให้ครอบจมูก
บีบลวดให้ตัวผ้าแนบสันจมูกให้มิด แล้วดึงหน้ากาก
อนามัยให้ปิดลงมาถึงคาง แม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะ
บอกวา่ ถ้าไม่ปว่ ยไมจ่ าเป็นต้องปิดปากก็ตาม บนเคร่ืองท่ี
นั่งแออัด การใส่ผ้าปิดปากจะได้ป้องกันการไอจามรดกัน
อีกอย่าง การท่ีมีผ้าปิดหน้า เป็นการเตือนตนเองว่าอย่าเอามือไปสัมผัสใบหน้า
เวลาถอดผ้าปิดปาก ให้พับเอาด้านสีเขียวเข้าข้างใน พยายามอย่าเอามือไปสัมผัส
ด้านสีเขียวอีก เอาสายรัดไว้แล้วโยนทิ้ง ให้ใช้หน้ากากกระดาษเพียงคร้ังเดียว ไม่
ใชซ้ ้าถา้ หน้ากากเป็นผ้า ถึงบา้ นให้ถอดซักทันที
4. ถ้าไม่จาเป็น ไม่ต้องกินอาหาร ชา กาแฟ และน้าบนเครื่อง จะได้ไม่ต้องถอด
หน้ากากออก และลดรายการสัมผัสลง
5. เม่ือกลับถึงบ้าน ถือเปน็ ความจาเปน็ ตอ้ งล้างมอื ซา้ ด้วยนา้ กบั สบูท่ กุ ครั้ง
6. หาทางเพ่ิมภูมิต้านทานให้ตัวเองโดยกินวิตามินซีชีวภาพ 1-2 กรัมในวันเดินทาง
วธิ ีนจ้ี ะช่วยประกันการปอ้ งกันการติดเชอ้ื ไวรสั อีกทางหน่งึ

9

ชอื่ ทางการประเทศภาษาไทย : สาธารณรฐั อิตาลี
ชอื่ ทางการประเทศภาษาองั กฤษ : Republic of Italy
พ้นื ท่ี : 301,225 ตร.กม
เมอื งหลวง : กรุงโรม
ประชากร : 61 ลา้ นคน (2557)
ประธานาธบิ ดหี รอื ประมขุ : นายเซจิโอ มัตตาเรลลา
(Sergio Mattarella)
นายกรฐั มนตรี : นายมัตเตโอ เรนซ่ี
(Matteo Renzi)
ภาษาราชการ : อติ าเลียน
วนั ชาติ : 2 มถิ ุนายน
ศาสนา : โรมนั คาทอลิก รอ้ ยละ 90

10

19 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
22.00 น. พรอ้ มกนั ณ สนามบนิ สุวรรณภมู ิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบนิ ไทย
20 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
00.35 น. ออกเดินทางโดย TG940 มงุ่ หน้าส่เู มอื งมิลาน
07.10 น. เดินทางถงึ เมอื งมิลาน ผ่านพธิ ีการตรวจคนเข้าเมือง.. กายพรอ้ ม ใจ

พร้อม... แข็งแรงทกุ ทา่ น

มลิ าน - โคโม่ (54 กม.)
นาท่านเท่ยี วชม...

11

เทย่ี ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ()
โคโม่ - มลิ าน (51 กม.)
บ่าย นาทา่ นชม มหาวหิ ารแหง่ เมอื งมลิ าน

ชอ้ ปปง้ิ ใหส้ นกุ Shop till you drop!!! ท.่ี .. แกลเลอร่ี วคิ เตอร์ เอมานู
แอล II

17.00 น. รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ()

12

เยน็ นาท่านเข้าทพ่ี ัก... The Crown Plaza Hotel Milan Linate

ท่ีอยู่: Via K.Adenauer, 3, 20097 San Donato Milanese MI,

อติ าลี

โทรศพั ท์: +39 02 516001

คราวน์ พลาซา มิลาน ลินาเต ต้ังอยู่ใจกลางริปามอนติ กอร์เวตโต และ

เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการออกสารวจเที่ยวชมมิลาน จากที่พัก ท่าน

สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกท่ีในเมืองท่ีมีชีวิตชีวานี้

สาหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวผจญภัย Abbazia di Chiaravalle,

L’Antico Mulino, Chiesetta dei SS. Filippo e Giacomo di

Nosedo เป็นเพียงตัวอย่างของสถานที่ท่องเท่ียวอีกมากมายท่ี

นักท่องเท่ยี วเดินทางไปสัมผัสได้

ทเี่ ทยี่ วใกลท้ พี่ กั

 สถานีรถไฟ San Donato Milanese - 270 m

 สถานรี ถไฟใต้ดิน San Donato - 860 m

 Abbazia di Chiaravalle - 1.47 km

 สถานีรถไฟ Milano Rogoredo - 1.74 km

 สถานรี ถไฟใต้ดนิ Rogoredo FS - 1.76 km

 Chiesetta dei SS. Filippo e Giacomo di Nosedo - 2.48 km

 สถานีรถไฟใต้ดิน Porto di Mare - 2.49 km

 สถานีรถไฟใตด้ ิน Corvetto - 3.07 km

13

21 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
เชา้ รบั ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ()
มลิ าน-เวนซิ (279 กม.)

นาทา่ นเดินทางสู่ ทา่ เรอื ตรอนเคตโต้

เทย่ี ง รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร ()

บา่ ย เที่ยวชม... สะพานถอนหายใจ - วั งดอดจ์ - จตุ รุ สั ซานมารโ์ ค
นงั่ เรอื กอนโดลา สงิ่ ทีพ่ ลาดไมไ่ ด้เมือ่ ท่านมาเยือนเวนิซ

14

17.00 น. รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ()
เยน็
นาท่านเขา้ ทีพ่ กั ... The Best Western Quid Hotel

ทอ่ี ยู่ Via Terraglio, 15, 30174 Venezia VE, อิตาลี

โทรศพั ท:์ +39 041 239 5611
เบส์ เวสเทริ น์ ควิด ท่ีพกั มหี อ้ งพักบรรยากาศดีกวา่ 128 หอ้ ง ไม่ว่าจะพัก
ห้องไหน ท่านก็จะได้สลัดความเครียดที่แบกไว้ แล้วเพลิดเพลินไปกับสิ่ง
อานวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น โทรทัศน์จอแบน, ผ้าลินิน,
กระจก, รองเท้าแตะสาหรับในห้อง, ผ้าขนหนู นอกจากนี้ ท่ีพักยัง
จดั เตรียมกจิ กรรมนนั ทนาการหลากหลายไว้ใหผ้ ู้เขา้ พักไดเ้ พลิดเพลนิ ไม่
วา่ จุดมุ่งหมายในการเดินทางของทา่ นคอื อะไร เบสท์เวสเทิร์น พลัส ควิด
โฮเต็ล เวนิส เมสเตร คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสาหรับการ
พักผ่อนในเวนิส

15

ทเี่ ทยี่ วใกลท้ พี่ กั

 Clinica Torre Eva - 200 m

 Medical Salus Trinity - 320 m

 Ospedale Villa Salus - 390 m

 สถานรี ถไฟ Venezia Carpenedo - 1.14 km

 เซนโทรดอนนา - 1.43 km

 เทยี โตรโตนิโอโล - 2.08 km

 สถานกงสุลองั กฤษ - 2.28 km

 Forte Marghera - 2.47 km

 Arcadia - 2.51 km

 ซนิ ีมาแดนเตดเี อสไซ - 3.07 km

22 กมุ ภาพนั ธ์ 2563

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ()

เวนชิ - เรคเจลโล (298 กม.)

11.00 น. ช้อปปิง้ ใหส้ บายใจที่ The Mall Luxury Outlet Center

12.00 น. เพ่อื ความสนกุ สนานในการชอ้ ปปงิ้ รบั ประทานอาหารตามอธั ยาศยั

16

เรคเจลโล-ฟลอเรนซ์ (43 กม.)

16.00 น. นาทา่ นเข้าท่ีพัก...Grand Hotel Mediterraneo Florence

ท่ีอยู่ Lungarno del Tempio 44, ศูนย์ประวิติศาสตร์, ฟลอเรนซ์,

อติ าลี

โทรศพั ท์: +39 055 660241

เอฟเอช แกรนด์ โฮเต็ล เมดิแตร์ราเนโอ ตั้งอยู่ในกองโปดิมาร์ท โดยเป็น

ตัวเลอื กยอดนิยมของเหล่านกั ทอ่ งเทย่ี วมากมาย ทา่ นสามารถเดินทางไป

ยังที่พักระดับ 4 ดาวแห่งน้ีได้อย่างง่ายดาย เพราะอยู่ห่างจากสนามบิน

เพียง 10 km อีกท้ังยังอยู่ใกล้ ตลาดสปาซิโอ้ มัลติคัลจูรอล, Sangallo

Art Station, Turistica Noleggi NCC - Day Tours อีกด้วย

ทเ่ี ทย่ี วใกลท้ พ่ี กั

 ตลาดสปาซโิ อ้ มลั ติคลั จรู อล - 140 m

 Sangallo Art Station - 240 m

 Plasma Piano Bar - 260 m

 Turistica Noleggi NCC - Day Tours - 260 m

 Autoeur - 340 m

 Florence Shop 4 It - 440 m

 Nardini Bookstore - 480 m

 Art Gallery Studio Iguarnieri - 490 m

 Le Murate Progetti Arte Contemporanea - 510 m

 Informatica Gioberti - 520 m

17

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร ()

23 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม ()
ฟลอเรนซ-์ ปซิ า่ (99 กม.)

ชม หอเอนแหง่ เมอื งปซิ า่ - มหาวหิ ารดโู อโม

เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ()

18
ปซิ า่ - ฟลอเรนซ์ (99 กม.)
บ่าย เทย่ี วชม...จตรุ สั เปยี ซซา ซนิ ญอเรยี - พพิ ธิ ภณั ฑฟ์ ลอเรนซ-์ พระราชวงั ปติ
ต-ี สะพานเวคคโิ อ-หอระฆงั จอิ อ๊ ตโต

เยน็ รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ก่อนนาทา่ นเข้าที่พัก
24 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม ()
ฟลอเรนซ-์ โรม (298 กม.)
เทย่ี ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ()

บา่ ย นาท่านชม จตั รุ สั นาโวนา่ -ตลาดทอ้ งถนิ่ -น้าพเุ ทรว-ี่ บนั ไดสเปน

19

เยน็ รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร ()
นาท่านเข้าที่พกั ...The Romanico Hotel
ทอี่ ย:ู่ Via Boncompagni, 35, 00187 Roma RM, อิตาลี
โทรศพั ท:์ +39 06 203 9241

Hotel Romanico Palace เป็นโรงแรมหรูหราที่มีบรรยากาศหรูหราและมี
ระดับ ตกแต่งด้วยภาพเขียนบนผนัง และพ้ืนหินอ่อน โรงแรมตั้งอยู่ด้านนอก
ของสวนสาธารณะ Villa Borghese และห่างจาก Spanish Steps 700
เมตร Hotel Romanico Palace ออกแบบในสไตล์จักรวรรดิ ห้องพักมีการ
ตกแต่งที่หรูหรา พ้ืนหินอ่อน และเฟอร์นิเจอร์โบราณ ห้องน้าหินอ่อนอย่างดี
พร้อมอ่างอาบน้าหรือฝักบัว ห้องพักบางห้องมีอ่างสปา ทีวีจอแอลซีดีระบบ
ช่องสัญญาณดาวเทียม เครื่องปรับอากาศ และมินิบาร์ มีบริการบุฟเฟต์อาหาร
เช้าแบบคอนติเนนตัลทุกวันบนระเบียงดาดฟ้าท่ีมีวิวที่งดงามของกรุงโรม

20

(Rome) Romanico Palace มีห้องออกกาลังกาย ศูนย์สุขภาพ ห้องซาวน่า

พื้นท่ีพักผ่อน และอ่างอาบน้าแบบตุรกี ห้องออกกาลังกายให้บริการฟรี

ส่วนสปามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม มีป้ายรถประจาทางท่ีด้านหน้าของโรงแรมซ่ึง

นาท่านไปยังส่วนท่ีเหลือของเมือง โรงแรมห่างจากจัตุรัส Piazza Barberini

400 เมตร

ทเ่ี ทยี่ วใกลท้ พี่ กั

 Saint Patrick's Roman Catholic Church - 50 m

 Chiesa Evangelica Luterana di Roma - 190 m

 Horti Sallustiani - 240 m

 Carry-On - 340 m

 Doney H Club - 360 m

 Galleria Raffaele Cadorna - 370 m

25 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาทา่ นชม นครรฐั วาตกิ นั มหาวหิ ารเซนตป์ เี ตอร์

21

เทย่ี ง รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ()
นาชม...โรมนั ฟอรมั -ปเิ อตา้ -คอลอสเซยี ม

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตั ตาคาร กอ่ นนาทา่ นเขา้ ทพ่ี กั ()

26 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ()

เตรยี มตัวออกเดนิ ทางกลับส่สู นามบนิ
10.00 น. เดนิ ทางถงึ สนามบนิ ผา่ นพธิ กี ารคืนภาษี

สนามบนิ และเชค็ สมั ภาระตา่ งๆ กอ่ นออก
เดนิ ทาง
13.30 น. ออกเดนิ ทางโดย TG945

27 กมุ ภาพนั ธ์ 2563
06.05 น. เดนิ ทางถงึ สนามบินสวุ รรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ

22

ประเทศอติ าลตี ัง้ อยบู่ นคาบสมทุ รอติ าลี ถกู ลอ้ มรอบดว้ ยทะเล
ในทุก ๆ ดา้ นยกเวน้ ดา้ นเหนือ โดยอาณาเขตทางทิศเหนือตดิ ต่อกับ
ประเทศฝร่ังเศส สวติ เซอร์แลนดแ์ ละออสเตรยี อันมเี ทอื กเขาแอลป์ กัน้
แบง่ ในเทอื กเขาแหง่ นมี้ ภี เู ขาทส่ี งู ทส่ี ดุ ในยโุ รปตะวนั ตก คอื ภเู ขามอนเต
บอี ังโก (อติ าล:ี Monte Bianco) ซง่ึ ตัง้ อยใู่ นประเทศอติ าลี เทอื กเขาที่
สาคัญ อีกแ ห่งข องอิตาลีมีช่ือ ว่า เทือ กเข าแอ เพน ไนน์ (อิตาลี:
Appennini) พาดผา่ นจากตอนกลางสตู่ อนใตข้ องประเทศ แมน่ ้าทย่ี าว
ทสี่ ุดในอติ าลคี อื แม่น้าโป (Po) และแมน่ ้าไทเบอรท์ ไ่ี หลผ่านกรุงโรม
อติ าลมี ดี นิ แดนทร่ี าบลมุ่ รมิ แมน่ ้าราว 25 เปอรเ์ ซ็นตข์ องพนื้ ทท่ี ัง้ ประเทศ
โดยทรี่ าบลุ่มแม่น้าโป ทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นบรเิ วณพน้ื ทร่ี าบท่ี
กวา้ งใหญ่ทส่ี ดุ อติ าลมี เี กาะมากมาย เกาะทม่ี ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ คอื เกาะซิ
ซลิ ี รองลงมาคอื เกาะซารด์ เิ นยี ทัง้ สองแหง่ สามารถเดนิ ทางไดโ้ ดยทาง
เรอื และทางเครอื่ งบนิ

ทางตอนเหนือของอติ าลมี ที ะเลสาบทม่ี ขี นาดใหญ่มากมาย
เชน่ ทะเลสาบการ์ดา โกโม มัจโจเร และทะเลสาบอเี ซโอ เนื่องจาก
ประเทศอติ าลถี กู ลอ้ มรอบดว้ ยทะเล ดังนัน้ จงึ มชี ายฝั่งทะเลยาวหลายพัน
กโิ ลเมตร ดงึ ดูดนักทอ่ งเทย่ี วจากทั่วโลก และนักทอ่ งเทย่ี วก็นยิ มเทยี่ ว
สถานทท่ี างประวัตศิ าสตรข์ องอติ าลอี กี ดว้ ย ประเทศอติ าลมี ที ะเลสาบ
ปลอ่ งภูเขาไฟมากอันดับหนง่ึ ของโลก เมอื งหลวงของประเทศอติ าลคี อื
กรุงโรม และเมอื งสาคัญอน่ื ๆ เชน่ เมอื งมลิ าน ตูรนิ ฟลอเรนซ์ เนเปิ ลส์
และเวนสิ และภายในประเทศอติ าลยี ังมปี ระเทศแทรกอยู่ 2 ประเทศ
ไดแ้ ก่ ประเทศซานมารโี นและนครรัฐวาตกิ นั

23

ลำดับ ใครนอน นอนกับใคร

1 คณุ อคั รนาฎ คุณนะเนตร์
2 คณุ อรุ ชา คุณฐิตารีย์
3 คุณโชคชยั คณุ ภาณพุ งศ์
4 คุณพัฒนาคม คุณธนโชติ
5 คุณอนศุ ษิ ฎ์ คณุ สายหยุด
6 คณุ ศุภชยั คุณชูเกยี รติ
7 คุณณรงคฤ์ ทธ์ิ คณุ ไพรชั
8 คุณชาญฉลาด คณุ วรางคณา
9 คุณกติ ติพนธ์
10 คุณสรคม คุณนิกร
11 คุณเกศิณี
12 คุณชัยณรงค์ คณุ ธัชชยั
13 คณุ ชญาภา คุณชญานนิ
14 คณุ เขตนิรันดร์ คณุ ปวณี ัฐฐ์
15 คณุ บณั ฑิต คุณวรรณา
16 คุณนที คณุ พัทธนนั ท์
17 คุณกุศนนั ท์ คุณนพมาศ
18 คณุ ประทปี คุณสุขมุ า
19 หัวหนา้ ทัวรป์ ระวิทย์ หัวหนา้ ทวั ร์ขณกิ สญิ ข์

24

ภาษาอติ าเลยี่ น วนั ละคาสองคา

 สวสั ดี ตอนเชา้ buon giorno (บวน โจร์โน่)
 สวสั ดี ตอนบา่ ย buon pomeriggio (บวน โพเมรจิ โจะ)
 สวสั ดี ตอนเยน็ buona sera (บวนนา เซระ)
 สวสั ดี (คนรจู้ กั กัน) ciao (เชา)
 ลากอ่ น arrivederci (อาริเวเดรช์ ิ)
 เดย๋ี วพบกนั a presto (อา เปรสโต้)
 แลว้ พบกนั ใหม่ ci vediamo (ชิ เวดิอาโมะ)
 ยนิ ดที ไี่ ดร้ จู้ กั piacere (ปอิ าเชเร่ะ)
 ขอใหโ้ ชคดี buona fortuna (บวนนา ฟอร์ตูนา่ )
 กรณุ า, ไดโ้ ปรด per favore (แปร์ ฟาโวเร่ะ)
 ขออนญุ าต permesso (แปรเ์ มสโซ)
 ขอบคณุ grazie (กราสเซียะ)
 ไมเ่ ปน็ ไร, ยนิ ดี prego (เปรโก้)
 ใช,่ ครับ, คะ่ sì (ซิ)
 ไม,่ ไมใ่ ช่ no (โน)
 ฉนั เสยี ใจ mi dispiace (มี ดสิ ปิอา้ เช่ะ)
 ฉนั ขอโทษ mi scusi (มสี คูส่ ิ)
 ชา่ งเถอะไมส่ าคัญ non importa (นอน อิมปอร์ตะ)
 ไมเ่ ปน็ ไร non fa niente (นอน ฟา เนยี้ นเตะ)
 ดี, ใชไ้ ด้ bene, va bene (เบเน่, วา เบเน่)
 ไมด่ ,ี ใชไ้ มไ่ ด้ male, non va bene (มาเล่, นอน วา เบเน)่
 ราตรีสวสั ด์ิ buona notte (บวนนา น็อตเตะ)

25

9 วัน 6 คืน กับประเทศท่ีสวยงาม กับเพื่อนร่วมทางท่ี
แสนดี บางท่านบอกคดิ ถึงบ้าน คิดถึงอาหารไทยเหลือเกิน แต่มีอีก
หลายๆ ท่านยังคงสนุกกับการเดินทางเปิดตา เปิดใจกับประเทศที่
สวยงาม ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม อัธยาศัยของเจ้าบ้าน และอีก
มากมายหลายเหตุผลที่ทาให้ ตุรกีเมืองสวยงาม และย่ิงใหญ่ใน
ความรูส้ ึกของนกั เดนิ ทางจากท่ัวทกุ มุมโลก

และก็ต้องมาถึงวันที่การเดินทางทริปนี้ จะจบลงอย่าง
สวยงาม แน่นอน ไม่ใช่เพราะเหตุผลข้างต้นเพียงอย่างเดียว แต่
เพราะ ความผูกพันระหว่างผู้ร่วมทาง ท่ีมีมานาน ทาให้ตลอดการ
เดินทางคร้ังนี้ ยังคงงดงามเสมอ เหมือนทุกๆ คร้ังท่ีมีโอกาสได้
เดนิ ทางร่วมกัน

แลว้ พบกนั ใหม่นะ....See You Next Time
เวชสวรรค์ ทราเวล

26


Click to View FlipBook Version