The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือคุนหมิง-เฮียวิชัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Vessawantour, 2019-12-18 04:02:32

คู่มือคุนหมิง-เฮียวิชัย

คู่มือคุนหมิง-เฮียวิชัย

Page |1

หนีห่ า่ ว....

สวัสดีค่ะ... นักเดินทางทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่
นครคุนหมิง ผู้คนคลาคล่าตั้งแต่สนามบิน ที่จะออกเดินทางสู่จุดหมาย
ปลายทางต่างๆ จนถึงตอนนี้ ตอนที่หลายๆ ท่านได้นั่งพักสบายๆ ดูหนัง ฟัง
เพลงบ้าง อีกสักครู่ก็จะมีอาหารมาบริการท่านให้ท่านได้อิ่มท้อง ก่อนจะ
พกั ผ่อนเพือ่ เตรยี มตวั ลยุ ตอ่ กับอกี 5 วันข้างหน้า... กบั คนรใู้ จ ...

5 วัน 4 คืน กับ โปรแกรมเที่ยว กับคนสนิท และคนรู้ใจ แค่
คิด ก็เห็นภาพของความสุข ความสนุก นับจากนาทีนี้แล้ว... ระหว่างทาง
ท่านอาจจะได้พบกับหลายสิ่งหลายอย่าง อาทิ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ความ
แปลกใหม่ของเส้นทาง อาหารสชาติไม่คุ้นลิ้น (แต่แอบอร่อย) อากาศที่เย็น
สบายทอ่ี าจไม่คุ้นกับรา่ งกาย ฯลฯ ... สิ่งเหล่านี้จะเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆ น้อย
ที่อาจมีผลต่อการเดินทางไม่มากก็น้อย แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด... เพื่อนร่วมทาง
จะเป็นความสวยงามท่ีทาใหก้ ารเดนิ ทางครั้งน้ีน่าจดจาเป็นที่สดุ

ขอให้ทกุ ทา่ นที่เปน็ ส่วนหน่งึ ของการเดินทางครง้ั นี้
เวชสวรรคท์ ราเวล – เพอื่ นแท้ เรื่องเท่ยี ว

Page |2

หวั หน้าทวั ร์อเล็กซ์ หวั หน้าทวั รป์ าร์ค
062 594 6556 081 559 0209

Page |3

นครคนุ หมิง

1. สภาพทั่วไป

นครคุนหมิงมีว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Eternal Spring City) มีสภาพอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส
อย่างไรก็ดี นครคุนหมิงมีความสูงเหนือระดับน้าทะเลประมาณ 1,800 เมตร จึงมีอากาศเบาบาง
ผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ ในระยะแรกที่เพ่ิงเดินทาง
มาถึงนครคุนหมิง ควรงดการออกก้าลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงรวดเร็วเกินไป หลีกเลี่ยง
การเดนิ ทางไปยังพืนทีท่ ม่ี คี วามสงู เหนือระดบั น้าทะเลในระดับสูง เช่น ต้าหล่ี ลเ่ี จียง หรือแชงกรีลา่
ทันทที เ่ี พ่ิงมาถึงนครคนุ หมิง ควรใช้เวลาปรับร่างกายใหค้ ุน้ ชินกบั สภาพแวดลอ้ มเสียก่อน

2. การคมนาคม

จีนใช้ระบบจราจรที่มีเดินรถฝ่ังขวามือของถนน ถนนสายหลักในนครคุนหมิงมีการแบ่งช่อง
เดินรถส้าหรับรถจกั รยานและรถจักรยานยนตบ์ นผิวจราจรชอ่ งขวาสดุ
รถบัสโดยสารประจ้าทางของนครคุนหมิงมีเครือข่ายการเดินรถค่อนข้างครอบคลุมทั่วถึง โดยทั่ว
ใหญ่มีอัตราค่าโดยสารตลอดสาย 1 หยวนส้าหรับรถธรรมดา และ 2 หยวนส้าหรับรถปรับอากาศ
สามารถศึกษาเส้นทางได้จากแผนที่นครคุนหมิงที่หาซือได้ท่ัวไป หรือบริการแผนที่ของเว็บไซต์
www.baidu.com

รถแท็กซม่ี ิเตอร์มีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 8 หยวนสาหรับการเดินทางช่วง 3 กิโลเมตร
แรก จากน้ันมิเตอร์จะปรับข้ึนในอัตรา 1.80 หยวน/กิโลเมตร นอกจากนี ต้องเสียค่าน้ามัน
เชือเพลิงเพม่ิ อกี 1 หยวน (อตั ราคา่ นา้ มนั เชือเพลงิ ก้าหนดโดยคณะกรรมการพฒั นาและปฏิรูปแห่ง
มณฑลยูนนาน) การใช้บริการรถแท็กซ่ีมิเตอร์หลังเวลา 22.00 น. อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 9.6
หยวนส้าหรับการเดินทางช่วง 3 กิโลเมตรแรก จากนันมิเตอร์จะปรับขึนในอัตรา 2.4 หยวน/
กิโลเมตร บวกคา่ นา้ มนั เชอื เพลิงเพิ่มอกี 1 หยวน

นครคุนหมงิ มโี ครงการกอ่ สรา้ งรถไฟฟา้ เพอ่ื รองรบั การขยายตัวของเมอื ง ปัจจบุ ัน มรี ถไฟฟ้า
เปิดให้บริการแล้ว 3 สาย ได้แก่ สาย 6 ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง-สถานีขนส่งสายตะวันออก
(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งสายตะวันออกไปยังใจกลางตัวเมือง) สาย 1

Page |4

เมืองมหาวิทยาลัย เขตเมืองใหม่เฉิงก้ง-สถานีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเช่ือมต่อจาก
สถานีรถไฟคุนหมิงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง) และสาย 2 สถานีขนส่งสายเหนือ-
สถานีรถไฟคุนหมงิ (อยรู่ ะหว่างขยายเสน้ ทางเชือ่ มต่อจากสถานรี ถไฟคุนหมงิ ไปยงั ทิศตะวันตกเฉียง
ใตข้ องตัวเมือง)
ทา่ อากาศยานฉางสยุ่ คนุ หมงิ เปิดใช้งานแทนทีท่ ่าอากาศยานอู่เจียป้า สนามบินแห่งเก่าของคุนหมิง
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทังนี จากท่าอากาศยาน
ฉางสุ่ยคุนหมิงสามารถเดินทางไปยังตัวเมืองคุนหมิงโดย 1) รถ Shuttle Bus บริเวณประตู
ทางออกชันผู้โดยสารขาเข้า (รถบัสสีขาว 13 หยวน และรถบัสสีทอง 25 หยวน) 2) รถไฟฟ้า สาย
6 ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง-สถานีขนส่งสายตะวันออก(สามารถโดยสารรถบัสโดยสารประจ้า
ทางต่อไปยงั ตัวเมือง) และรถแท็กซมี่ เิ ตอร์บรเิ วณประตทู างออกชันผู้โดยสารขาเขา้
การเดินทางจากนครคุนหมิงไปยังต่างเมือง หรือต่างมณฑล สามารถเดินทางโดย 1) เคร่ืองบิน ณ
ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง 2) รถบัสโดยสารทางไกล ณ สถานีขนส่งสายเหนือ ใต้ ตะวันออก
และตะวันตก (สามารถเดินทางไปโดยรถบัสโดยสารประจ้าทาง ทังนี สถานีขนส่งสายเหนือ ใต้
และตะวันออก สามารถเดนิ ทางไปโดยรถไฟฟา้ ) และ 3) รถไฟ ณ สถานรี ถไฟคนุ หมงิ ถนนเป่ยจิงลู่

3. การจบั จา่ ยใชส้ อย

เงินหยวนมอี ตั ราแลกเปลยี่ นประมาณ 5.4 บาท รา้ นคา้ ส่วนใหญใ่ นจนี รับช้าระคา่ สนิ ค้าและ
บริการเป็นเงินหยวนเท่านัน หากประสงค์จะช้าระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต
ต้องเปน็ บตั รท่มี สี ัญลักษณ์ UnionPay เท่านนั เนอื่ งจากร้านคา้ สว่ นใหญ่ในจีนไมร่ บั บตั ร Visa และ
Master Card อย่างไรก็ตาม บัตร Visa และ Master Card สามารถกดเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มท่ีมี
สญั ลกั ษณ์ Visa และ Master Card

4. อาหาร

ร้านอาหารในมณฑลยูนนานมีความหลากหลาย ทังอาหารท้องถ่ิน ได้แก่ เหลียงหมี่เสี่ยน
(ลักษณะคล้ายขนมจีนคลุกกับเครื่องปรุงขลุกขลิก) กัวเฉียวหม่ีเสี่ยน(ก๋วยเต๋ียวข้ามสะพาน) เต้าหู้
เหม็น ซึ่งมีรสชาติเผ็ด เค็ม และมัน รวมทัง อาหารตะวันตก ฟาสต์ฟูด อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น
อาหารอินเดีย

Page |5

ทังนี อาหารไทยก็ได้รับความนิยม ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง 6 ร้าน อาทิ ร้าน
เยาวราช (2 สาขา) ร้าน Moonlight Corner (2 สาขา) ร้านแซ่บเว่อร์ (2 สาขา) ร้านอาหารไทย
โรงแรม Wyndham ร้านชมิ ไทยโรงแรมฮอลิเดย์อิน ร้านอาหารไทยอรอ่ ยดี และร้าน Enjoy Thai
หากตอ้ งการปรงุ อาหารไทยรบั ประทานเอง สามารถซือเครื่องปรุงอาหารไทยได้ท่ีร้านกินรี ตังอยู่ท่ี
ศูนยก์ ารค้าหยนุ ฝาง

5. สถานท่ีท่องเทีย่ ว

นครคุนหมงิ มแี หลง่ ทอ่ งเที่ยวมากมาย ไดแ้ ก่ เขาซีซาน(ประตูมังกร) หมู่บ้านชนชาติยูนนาน
วัดหยวนทง จินเตียน(วิหารทองสมั ฤทธ์ิ) อทุ ยานปา่ หิน และถ้าจิ่วเซียง โดยสามารถตดิ ตอ่ สอบถาม
บริการน้าเที่ยวแบบ One Day Trip ส้าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวข้างต้นได้จากบริษัทน้าเท่ียวในนคร
คุนหมงิ

มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเทย่ี วระดบั 5A จ้านวน 6 แห่ง มากเปน็ อนั ดบั 1 ในภาคตะวนั ตก
ของจีน ไดแ้ ก่ อุทยานป่าหนิ (คุนหมงิ ) ภูเขาหมิ ะมังกรหยก (ล่ีเจียง) เมืองโบราณ (ลี่เจียง) เจดีย์ 3
องค์ (ต้าหล่)ี สวนพฤษศาสตร์ (เขตฯ สบิ สองปนั นา) และอุทยานแหง่ ชาตผิ ตู่ า๋ ชอ่ (อ้าเภอแชงกรีล่า
เขตต๋ชี ง่ิ )

6. ธนาคาร

ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ของจีนได้ทังเงินหยวนและเงิน
สกุลตา่ งประเทศ สามารถขอมีบตั รเดบิต/บตั รเครดิต และโอนเงนิ ระหวา่ งประเทศได้ นอกจากนี มี
ธนาคารไทยที่นครคุนหมิง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงสามารถให้บริการดังกล่าวได้เช่นกัน ยกเว้น
การขอมบี ัตรเดบิต/บตั รเครดิต และธุรกรรมเงินหยวน

การโอนเงินจากต่างประเทศไปยงั บญั ชธี นาคารในจีนสามารถด้าเนินการได้โดยเสรี ไม่จ้ากัด
จา้ นวน แต่สา้ หรบั การโอนเงินออกนอกประเทศจนี หากจา้ นวนสงู กวา่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ (บุคคล
ธรรมดา) และ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (นิติบุคคล) จะต้องแสดงหลักฐานท่ีมาของเงิน หรือขอ
อนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange กอ่ น

Page |6

MAP OF CHINA

Page |7

ครบสตู รคนุ หมงิ แชงกรลี ่า ลี่เจียง

(น่งั รถไฟความเรว็ สูง) 5 วัน 4 คนื

เดินทาง 11 - 15 ธันวาคม 2562

ภูเขาหมิ ะมงั กรหยก(นั่งกระเชา้ ใหญ่)  โชว์ IMPRESSION LIJIANG
 หุบเขาสนี ้าเงนิ  เมอื งโบราณลี่เจียง วดั หยวนทง  หุบเขา

พระจันทรส์ นี ้าเงิน  วดั ลามะ  น่ังรถไฟความเร็วสูง 
พกั 4 ดาวทกุ คืน

เสน้ ทางการเดนิ ทาง

วันที่ 1. กรงุ เทพฯ (สนามบนิ สวุ รรณภมู )ิ – คนุ หมงิ (สนามบนิ คนุ หมงิ
ฉางสยุ่ ) – ตา้ หล(ี่ TG612 : 10.55 – 14.05)

วันที่ 2. เมอื งโบราณตา้ หลี่ – ผา่ นชมเจดยี ส์ ามองค์ – ตา้ หลี่ – แชงกรี
ลา่ – โคง้ แรกแมน่ ้าแยงซเี กยี ง – เมอื งโบราณ – แชงกรลี า่

วันที่ 3. วัดลามะซงจา้ นหลงิ – ชอ่ งแคบเสอื กระโจน – แชงกรลี า่ – ลี่
เจยี ง – เมอื งโบราณลเ่ี จยี ง

วันท่ี 4. ภเู ขาหมิ ะมงั กรหยก (รวมกระเชา้ ใหญ)่ – โชวจ์ างอวโ้ี หมว –
หบุ เขาสนี ้าเงนิ ไป๋ สยุ่ (รวมรถราง) – สระมงั กรดา – ลเ่ี จยี ง

วันที่ 5. คนุ หมงิ (รถไฟความเร็วสงู )สวนน้าตกคนุ หมงิ – กรงุ เทพฯ
(สนามบนิ สวุ รรณภมู )ิ (TG613 : 15.20 – 16.35)

Page |8

11ธ.ค. กรุงเทพฯ(สนามบนิ สุวรรณภูม)ิ - คุนหมงิ (สนามบนิ
คนุ หมงิ ฉางสยุ่ ) – ตา้ หล่ี (TG612 : 10.55-14.05)
05.00 น.
07.30 น. ออกเดนิ ทางจาก อ.หนองใหญ่ โดยรถตู ้ 2 คัน หลังจากเช็คสัมภาระต่างๆ
10.55 น. เรยี บรอ้ ยแลว้
14.05 น. พรอ้ มกันท่ี สนามบนิ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D สายการบนิ ไทย โดยมเี จา้ หนา้ ทคี่ อยใหก้ ารตอ้ นรับและอานวยความสะดวก
คา่ ตรวจเชค็ สมั ภาระและเอกสารการเดนิ ทางใหก้ บั ทกุ ทา่ น
ทพ่ี กั ออกเดนิ ทางสู่ นครคนุ หมงิ (สนามบนิ ฉางสยุ่ ) โดยเทยี่ วบนิ ท่ี TG612
เดนิ ทางถงึ สนามบนิ ฉางสยุ่ นครคนุ หมงิ เมอื งเอกและเป็ นเมอื งทใ่ี หญ่ทสี่ ดุ
12 ธ.ค. ในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ลา้ นคน โดยเป็ นชนกลุ่มนอ้ ยถงึ 24 เผ่า
ครอบคลมุ พน้ื ทถ่ี งึ 15,561 ตารางกโิ ลเมตร อยสู่ งู เหนอื ระดบั น้าทะเลประมาณ
เชา้ 2,000 เมตร คนุ หมงิ ไดช้ อ่ื วา่ เป็ นเมอื งแหง่ ฤดใู บไมผ้ ลเิ พราะมภี มู อิ ากาศทเ่ี ย็น
สบ า ยต ล อ ดทั้ง ปี ไ ม่รอ้ น หรือ หนา ว จน เ กินไ ป แล ว้ ส่ิง ที่มีเ ส น่ ห์ดึง ดูด
นักทอ่ งเทยี่ วก็คอื ธรรมชาตทิ ส่ี วยงาม ผา่ นพธิ กี ารตรวจคนเขา้ เมอื ง
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมอื งตา้ หลี่ (ใชเ้ วลาประมาณ 5 ช่ัวโมง) เขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าไป๋ ทางตะวันตกเฉียงใตข้ องจนี ในมณฑลยูนนาน
ตัง้ อยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานท่ีระดับ 1,975 เมตรเหนือ
ระดับน้าทะเล โดยมชี นกลมุ่ นอ้ ยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชอ้ื ชาติ เดมิ มชี อื่ ว่า
“หนันเจา” หรอื อาณาจักรน่านเจา้ (ค.ศ. 738 – 903) จนกระทั่งชาวไป๋ ไดเ้ ขา้
มาสถาปนาอาณาจักรตา้ หล่ี (ค.ศ. 937) และต่อมาในค.ศ. 1253 อาณาจักร
ตา้ หลกี่ ็ถูก กุบไลข่าน ผูเ้ ป็ นจักรพรรดชิ าวมองโกลพชิ ติ ลง แต่ก็ยังคงเหลอื
รอ่ งรอยอารยธรรมเกา่ ใหพ้ บเห็นไดบ้ นเสน้ ทางจากตา้ หลถี่ งึ ลเี่ จยี ง
รบั ประทานอาหารคา่ ณ ภตั ตาคาร
…………………………………………………………………..

เมอื งโบราณตา้ หล่ี – ผา่ นชมเจดยี ส์ ามองค์ – ตา้ หลี่ -
แชงกรลี า่ – โคง้ แรกแม่นา้ แยงซเี กยี ง – ช่องแคบเสอื
กระโจน – เมอื งโบราณจงเตยี้ น

รบั ประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพี่ กั
จากนัน้ นาทา่ นชมเมอื งโบราณแหง่ ตา้ หลี่ สมั ผัสบรรยากาศอันสงบเงยี บของ
เมอื งไท่เหออันเป็ นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจา้ ชมซากเมอื งเก่า
และกาแพงเมืองโบราณพรอ้ มชมหลักศิลาหนั นเจาซ่ึงบันทึกเรื่องราว
ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งชาวน่านเจา้ กบั ราชวงศถ์ งั
นาทา่ นผา่ นชม “ซานถา่ ” หรอื เจดยี ์ 3 องค์ อนั เป็ นสญั ลกั ษณ์ของเมอื งตา้ ลที่ ี่
โดดเดน่ งดงาม ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสาบเออ๋ ไห่ ประกอบดว้ ยเจดยี ส์ ขี าวสวยงาม 3
องค์โดยองค์กลางมคี วามสูงถงึ 70 เมตรซงึ่ สรา้ งขนึ้ ในสมัยราชวงศถ์ ังจงึ มี
ลกั ษณะเหมอื นกับเจดยี ใ์ นเมอื งซอี าน สว่ นองคเ์ ล็กอกี 2 องค์ สรา้ งเพม่ิ เตมิ ที
หลงั ในสมยั ราชวงศห์ ยวน ซงึ่ เป็ นชว่ งทพ่ี ทุ ธศาสนากาลงั ไดร้ ับความนยิ มสงู สดุ
ในประเทศจนี เจดยี ์ 3 องคม์ อี ายุกวา่ 1,000 ปี และไดม้ กี ารบรู ณะเจดยี เ์ หลา่ น้ี
ในชว่ งปี ค.ศ.1978 ก็ไดค้ น้ พบโบราณวัตถจุ ากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชนิ้
ในองคเ์ จดยี ์

Page |9

กลางวนั รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
จากนัน้ ท่านเดนิ ทางสู่ เมอื งจงเตยี้ น “แชงกรลี า่ ” (ใชเ้ วลาประมาณ 4.30-5
คา่ ชวั่ โมง) ซง่ึ อยทู่ างทศิ ตะวันออกเฉยี งเหนอื ของมณฑลยนู นานซงึ่ มพี รมแดนตดิ
ทพ่ี กั กบั อาณาเขตน่าซขี องเมอื งลเ่ี จยี งและอาณาจักรหยขี องเมอื งหนงิ หลาง ซงึ่ อยู่
หา่ งจากนครคนุ หมงิ ถงึ 700 กโิ ลเมตร และอดุ มไปดว้ ยธรรมชาตทิ ง่ี ดงามของ
13 ธ.ค. ป่ าไมท้ ุ่งหญา้ ภูเขาทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ดว้ ยภูมิประเทศรวมกับ
ทัศนียภาพทง่ี ดงาม สถานทแี่ หง่ นจ้ี งึ ไดช้ อื่ วา่ “ดนิ แดนแหง่ ความฝัน” ระหว่าง
เชา้ ทางแวะชม โคง้ แรกแม่น้าแยงซเี กยี ง เกดิ จากแมน่ ้าแยงซที ไี่ หลลงมาจากชงิ
ไหแ่ ละทเิ บต ซง่ึ เป็ นทร่ี าบสงู ไหลลงมากระทบกับเขาไหห่ ลอ แลว้ หกั เสน้ ทาง
โคง้ ไปทางทศิ ตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกดิ เป็ น “โคง้ แรกแมน่ า้ แยงซ”ี ขน้ึ
จากนัน้ ชม ชอ่ งแคบเสอื กระโจน ซงึ่ เป็ นชอ่ งแคบชว่ งแมน่ ้าแยงซไี หลลงมาจาก
จนิ ซาเจยี ง(แมน่ ้าทรายทอง) เป็ นชอ่ งแคบทม่ี นี ้าไหลเชยี่ วมาก ชว่ งทแี่ คบทส่ี ดุ
ประมาณ 30 เมตร ตามตานานเล่าว่า ในอดตี ชอ่ งแคบเสอื นีส้ ามารถกระโดด
ขา้ มไปยังฝั่งตรงขา้ มได ้ จงึ เป็ นทม่ี าของ “ชอ่ งแคบเสอื กระโจน”นาชมเมอื ง
โบราณแชงกรลี า่ เป็ นศูนยร์ วมของวัฒนธรรมชาวทเิ บตลักษณะคลา้ ยชมุ ชน
เมอื งโบราณทเิ บตซงึ่ เต็มไปดว้ ยรา้ นคา้ ของคนพน้ื เมอื งและรา้ นขายสนิ คา้ ที่
ระลกึ มากมาย
รบั ประทานอาหารคา่ ณ ภตั ตาคาร

…………………………………………………………………….

หุบเขาพระจนั ทรส์ นี า้ เงนิ (รวมกระเชา้ ) – วดั ลามะซง
จา้ นหลงิ – แชงกรลี า่ – ลเ่ี จยี ง – สระมงั กรดา – เมอื ง
โบราณลเ่ี จยี ง

รบั ประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพี่ กั
นาท่านเดนิ ทางสู่ หุบเขาพระจนั ทรส์ นี า้ เงนิ แห่งเมอื งแชงกรลี ่า มคี วามสงู
กว่า 4,500 เมตร จากระดับน้าทะเล ประกอบดว้ ย 13 ยอดเขา เรยี งรายตอ่ กัน
ลักษณะคลา้ ยมังกร เป็ นหบุ เขาทม่ี ที ัศนียภาพงดงามมาก ไดร้ ับการขนานนาม
วา่ เป็ น สวรรคบ์ นดนิ สะกดทุกสายตาของผมู ้ าเยอื น นาทา่ นโดยสารน่ังกระเชา้
ซงึ่ แบ่งเป็ น 2 ชว่ ง จุดแรกคอื ศูนยท์ ่องเทย่ี ว หุบเขาพระจันทรส์ นี ้าเงนิ และ
เปลยี่ นกระเชา้ ตอ่ ไปยัง จุดบนสดุ ของ หุบเขาพระจันทรส์ นี ้าเงนิ เป็ นจุดชมววิ
แบบ 360 องศา ใหท้ า่ นไดส้ มั ผัสกับหมิ ะทป่ี กคลมุ ยอดเขาอย่างเต็มที่ และชนื่
ชมกับทวิ ทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหมิ ะปกคลุมเกือบตลอดปี อสิ ระ
ถา่ ยภาพตามอธั ยาศยั

P a g e | 10

กลางวนั รบั ประทานอาหารกลาง ณ ภตั ตาคาร
ชม วดั ลามะซงจา้ นหลนิ ตัง้ อยู่บรเิ วณตนี เขาฝอปิงห่างจากเมอื งจงเตย้ี นไป
ทางเหนือ 4 กโิ ลเมตรสรา้ งขน้ึ ในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะทมี่ อี ายเุ กา่ แก่กว่า
300 ปี มพี ระลามะจาพรรษาอย่กู วา่ 700 รูปสรา้ งขนึ้ ในสมยั การปกครองของดะ
ไลลามะองคท์ ี่ 5 ซงึ่ ใกลเ้ คยี งกบั สมยั อยุธยาตอนตน้ ในชว่ งศตวรรษท่ี 17 สมยั
จักรพรรดคิ งั ซแี หง่ ราชวงศช์ งิ ไดม้ กี ารซอ่ มแซมตอ่ เตมิ อกี หลายครัง้ โครงสรา้ ง
ของวัดแห่งนี้สรา้ งตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) ท่ีมี
หอประชมุ หลัก 2 หอ้ งและโอบลอ้ มไปดว้ ยหอ้ งพักสาหรับพระกว่า 100 หอ้ ง
นอกจากนย้ี งั มโี บราณวตั ถอุ กี มากมายรวมทัง้ รปู ปัน้ ทองสมั ฤทธทิ์ มี่ ชี อื่ เสยี งมาก
ทสี่ ดุ

เดนิ ทางตอ่ สู่ เมอื งลเี่ จยี ง (ใชเ้ วลาประมาณ 2.30 ชวั่ โมง) เป็ นเมอื งซงึ่ ตัง้ อยู่
ในหบุ เขาทมี่ ที ศั นยี ภาพงดงามเป็ นถน่ิ ทอี่ ย่ขู องชาวน่าซถี อื เป็ นชนกลมุ่ นอ้ ยทมี่ ี
ความน่าสนใจทัง้ ทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมเช่นการมโี ครงสรา้ งทาง
สงั คมแบบสตรเี ป็ นใหญน่ อกจากนัน้ ยังมภี าษาภาพทเ่ี ป็ นเอกลกั ษณ์อกี ดว้ ย
นาทา่ นชม เมอื งโบราณลเี่ จยี ง หรอื เมอื งโบราณตา้ เหยยี นเจง้ิ ซง่ึ เป็ นเมอื งท่ี
สรา้ งขน้ึ มาในสมัยตน้ ราชวงศถ์ ังมปี ระวัตยิ าวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมอื งตัง้ อยู่
ท่ามกลางการโอบลอ้ มดว้ ยสายน้านอ้ ยใหญ่ทไ่ี หลมาจากสระมังกรดาพน้ื ทตี่ ัง้
ของเมอื งโบราณแหง่ นมี้ รี ปู รา่ งลักษณะคลา้ ยหนิ ฝนหมกึ จนี ในเขตเมอื งโบราณ
ยังคงความงามในอดตี ไวอ้ ย่างสมบรู ณ์เชน่ อาคารไมแ้ บบจนี โบราณตน้ หลวิ รมิ
ธารที่ยังคงปลวิ ไปมาตามสายลมลาธารน้าที่ไหลผ่านเมอื งแห่งนี้ดว้ ยความ
สวยงามเหล่าน้ีทาใหเ้ มอื งโบราณลเ่ี จยี งไดถ้ กู บันทกึ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม

P a g e | 11

ของโลกโดยองค์การยูเนสโกนอกจากน้ียามค่าคืนก็มกี ารประดับไฟแสงสี
งดงามอกี ดว้ ย

คา่ รบั ประทานอาหารคา่ ณ ภตั ตาคาร
ทพี่ กั
……………………………………………………………….
14 ธ.ค.
ภูเขาหมิ ะมงั กรหยก(รวมกระเชา้ ใหญ่) - โชวจ์ างอว้ี
เชา้ โหมว - หุบเขาสนี า้ เงนิ ไป๋ สุย่ (รวมรถแบตเตอร)ี่ - สระ
มงั กรดา

รบั ประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพี่ กั
นาคณะโดยสารกระเชา้ ไฟฟ้ า(กระเชา้ ใหญ่) ขนึ้ สู่บรเิ วณจุดชมววิ เขาหมิ ะ
มงั กรหยกทคี่ วามสงู ระดับ 4,506 เมตรใหท้ ่านไดส้ ัมผัสความหนาวเย็นและ
ยงิ่ ใหญข่ องภเู ขาแหง่ นี้ บรเิ วณเขามตี น้ ฉาฉายูนนานทม่ี อี ายกุ วา่ พันปี เทอื กเขา
น้ีหากมองดูแลว้ ลักษณะคลา้ ยมังกรนอนอยู่บนกอ้ นเมฆ จงึ เป็ นท่ีมาของชอ่ื
เทอื กเขา

จากนัน้ ชม IMPRESSION LIJIANG โชวอ์ นั ยง่ิ ใหญ่ โดยผกู ้ ากบั ชอื่ กอ้ ง
โลก จาง อว้ี โหมว ไดเ้ นรมติ ใหภ้ ูเขาหมิ ะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบรเิ วณ
ทงุ่ หญา้ เป็ นเวทกี ารแสดง โดยใชน้ ักแสดงกวา่ 600 ชวี ติ แสง สี เสยี งการแตง่
กายตระการตา เลา่ เรอื่ งราวชวี ติ ความเป็ นอยู่

P a g e | 12

กลางวนั และชาวเผ่าตา่ งๆ ของเมอื งลเี่ จยี งความสาเร็จของการแสดงคงตอ้ งยกเครดติ
ใหก้ บั จางอโ้ี หมวผกู ้ ากบั ชาวจนี ทมี่ ชี อื่ เสยี งในระดบั โลกลา่ สดุ ไดฝ้ ากผลงานไห ้
กบั พธิ เี ปิด-ปิดกฬี าโอลมิ ปิก(BEIJING 2008) ทสี่ รา้ งความประทับใจไปทงั้ โลก
เมอื่ ปลายปี 2551
หมายเหตุ : ชว่ งหนา้ หนาว โชว์ IMPRESSION LIJIANG ปิด หากวันเดนิ ทาง
ดงั กลา่ วทางโชวง์ ดการแสดง ทางบรษิ ัทขอสงวนสทิ ธเ์ิ ปลยี่ นเป็ นโชวล์ ส่ี ยุ่ จนิ
ซาแทน โดยไมต่ อ้ งแจง้ ใหท้ ราบลว่ งหนา้ และไมม่ กี ารคนื คา่ ใชจ้ า่ ยใดๆทัง้ สนิ้
รับประทานอาหารกลาง ณ ภตั ตาคาร

เดนิ ทางสู่ หุบเขาสนี า้ เงนิ (Blue Valley) หบุ เขาทอี่ ยูต่ ดิ ดา้ นหลงั ของภูเขา
หมิ ะมังกรหยก ทัศนียภาพสวยงามกับทะเลสาบสฟี ้ าคราม น้าตกหนิ ปูนขนาด
เล็กและภูเขาหมิ ะมังกรหยกเป็ นพน้ื หลัง น้าทไี่ หลผ่านหบุ เขานี้คอื น้าทล่ี ะลาย
จากหมิ ะบนยอดเขาหมิ ะมังกรหยก เน่ืองจากจุดนี้มที วิ ทัศน์ทส่ี วยงามทมี่ ฉี าก
หลังคอื ภูเขาหมิ ะมังกรหยกมนี ้าตกและแม่น้ากงึ่ ทะเลสาบจงึ เป็ นที่นิยมของ
ศลิ ปินนักวาดภาพและครู่ ักทม่ี กั จะมาถา่ ยภาพทน่ี ่าประทับใจ

เขา้ ชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรอื สระนา้ มงั กรดา อยู่ที่ทางชาน
เมอื งดา้ นเหนอื เลา่ กนั วา่ เมอ่ื หลายรอ้ ยปีกอ่ นทน่ี ่ันยงั เป็ นบอ่ น้าธรรมดาอยู่มาวัน
หนง่ึ มชี าวบา้ นเหน็ มงั กรดาโผลข่ นึ้ มาจากบอ่ น้าแหง่ นัน้ ชาวนาซมี คี วามเชอื่ เรอ่ื ง
มังกรอยู่แลว้ จงึ ตัง้ ชอื่ บ่อน้านั่นว่า บ่อน้ามังกรดา ปัจจุบันไดป้ รับปรุงใหเ้ ป็ น
สวนสาธารณะทสี่ วยงามจัดสรา้ งสะพานศาลาพักผอ่ นแบบเกง๋ จนี สองขา้ งทางมี
ตน้ เกาลัดขนึ้ เต็มมเี น้ือทป่ี ระมาณ 4 ตารางกโิ ลเมตรไดม้ กี ารจัดแบ่งสว่ นอย่าง
เหมาะสมเป็ นบ่อน้าใน และบอ่ น้านอก มสี ะพานหนิ ออ่ นกัน้ น้าในบ่อผุดขน้ึ มา
จากใตด้ นิ ในลกั ษณะเป็ นตาน้า

P a g e | 13

คา่ รบั ประทานอาหารคา่ ณ ภตั ตาคาร
เขา้ ทพ่ี กั ..........................................

15 ธ.ค. ลเี่ จยี ง - คุนหมงิ (สนามบนิ คุนหมงิ ฉางสุย่ ) - กรุงเทพฯ
(สนามบนิ สวุ รรณภมู )ิ (TG613 : 15.20-16.35)
เชา้
รบั ประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพี่ กั
นาคณะเดนิ ทางสสู่ ถานนรี ถไฟ เพอื่ นาท่านเดนิ ทางกลบั สู่ เมอื งคนุ หมงิ
(ใชเ้ วลาประมาณ 3 ชว่ั โมง) เมอื งเป็ นเมอื งทใ่ี หญท่ สี่ ดุ ในมณฑลยูนนาน
มปี ระชากร 33 ลา้ นคน โดยเป็ นชนกลุ่มนอ้ ยถงึ 24 เผ่าครอบคลุมพน้ื ที่
ถงึ 15,561 ตารางกโิ ลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้าทะเลประมาณ 2,000
เมตรคนุ หมงิ ไดช้ อ่ื ว่าเป็ นเมอื งแห่งฤดูใบไมผ้ ลเิ พราะมภี ูมอิ ากาศทเี่ ย็น
สบายตลอดทัง้ ปี ไม่รอ้ นหรือหนาวจนเกนิ ไปแลว้ สง่ิ ท่ีมีเสน่ห์ดงึ ดูด
นักทอ่ งเทยี่ วก็คอื ธรรมชาตทิ ส่ี วยงาม

หมายเหตุ
- รถไฟอาจจะมกี ารเปลย่ี นขบวนเวลา ขอสงวนสทิ ธจ์ิ ดั ขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
- การขนึ้ รถไฟลกู คา้ ตอ้ งลากกระเป๋ าดว้ ยตวั เอง เพอ่ื ความรวดเร็วในการขน้ึ หรอื ลงรถไฟ

สาภาระและกระเป๋ าเดนิ ทางของทา่ น ควรจดั ใหเ้ รยี บรอ้ ยและไมค่ วรใชก้ ระเป๋ าทมี่ ขี นาดใหญ่

จนเกนิ ไป(รถไฟจะจอด 2-6 นาที ตอ่ สถาน)ี

จากนัน้ นาทา่ นชม สวนนา้ คนุ หมงิ สวนสาธารณะใจกลางเมอื งคนุ หมงิ ถอื เป็ น
สถานทท่ี อ่ งเทยี่ วแหง่ ใหมแ่ ละเป็ นทพี่ กั ผอ่ นหยอ่ นใจยอดฮติ ของชาวเมอื งคนุ ห
มงิ เลยทเี ดยี ว เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทใ่ี ชเ้ วลาสรา้ งกว่า 3 ปี ดว้ ยกัน
ภายในประกอบไปดว้ ยน้าตกและทะเลสาบอกี 2 แหง่ ทสี่ รา้ งขนึ้ ดว้ ยฝี มอื มนุษย์
ไฮไลทข์ องสวนอยา่ งน้าตกใหญย่ ักษ์นัน้ กวา้ งกวา่ 400 เมตรและมคี วามสงู ถงึ
12.5 เมตร ถอื เป็ นน้าตกฝี มอื มนุษยท์ ย่ี าวเป็ นอันดับของเอเชยี เบอื้ งลา่ งน้าตก
เป็ นทะเลสาบทีม่ ที างเดนิ พาดอยู่ สามารถเดนิ ชมววิ สวยๆ ได ้ ถา้ เดนิ ขน้ึ ไป
บรเิ วณ Visitor'center จะสามาถชมววิ ทะสาบกวา้ งเหนือน้าตกไดอ้ กี ดว้ ย
นอกจากนร้ี อบๆ ทะเลสาบยงั มที างเดนิ ใหเ้ ดนิ เลน่ พักผอ่ นหยอ่ นใจ

P a g e | 14

กลางวนั รบั ประทานอาหารกลาง ณ ภตั ตาคาร
15.20 น. ไดเ้ วลาอนั สมควร นาทา่ นเดนิ ทางสู่ สนามบนิ คนุ หมงิ ฉางสยุ่
16.35 น. อาลา นครคุนหมงิ เดนิ ทางกลับ กรุงเทพฯ สนามบนิ สุวรรณภูมิ โดย
เทยี่ วบนิ ที่ TG613
เดนิ ทางถงึ สนามบนิ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิ าพ พรอ้ มความ
ประทับใจ

โปรแกรมการเดนิ ทางเปลย่ี นแปลงตามความเหมาะสม หรอื เปลย่ี นแปลงรายการ
ทอ่ งเทยี่ วบางรายการหรอื ทดแทนรายการทอ่ งเทยี่ วบางรายการและในกรณีทม่ี ี

จานวนผโู้ ดยสารไมถ่ งึ 20 ทา่ นไมม่ หี วั หนา้ ทวั รไ์ ทย



P a g e | 15

ลาดบั รายการ P a g e | 16

ราคา

พอๆ งบหมดแลว้

P a g e | 17

ลำ ัดบ ใครนอน กะ ใคร หมำยเลขห้องพัก

1 คุณวิชยั คุณนงลักษณ์

2 คุณอุ คุณภูกิจ

3 คุณกัลยา คณุ จามจุรี

4 คณุ บุญรักษ์ คุณอปั สร

5 คณุ พัชรนิ ทร์ คณุ ขวญั นรนิ ทร์

6 คณุ สมพร คณุ นภิ า

7 คุณพิชยั คณุ ดาวใจ

8 คุณวารุณี คณุ วีรยา

9 คุณอานวย คณุ กาญจนา

10 คุณภารดี คณุ ทมิตา

11 คณุ สถติ ย์ คณุ สุจนิ ต์

12 คณุ อารภี รณ์ คุณนชุ จารี

13 คุณสกุณา คุณสริ กิ าญจน์

14 คุณมณรี ัตน์ คุณไพเราะ

15 คณุ ประไพ คณุ คากอง

16 คณุ เนตรนภา คณุ พฐิ ชญาณ์
คุณสวุ รรณา

17 คณุ อสุ า

18 หวั หนา้ ทัวร์อเลก็ ซ์ หวั หนา้ ทัวรป์ ารค์

P a g e | 18

เค้าชอ๊ ปอะไรกันท่ีน่ี...

1.ชาจนี เมอ่ื พดู ถงึ จนี แล้วสิง่ ทีห่ ลาย ๆ คนท่ีไปเมืองจีนและมักจะซือของติดมือกันมาบ่อย ๆ เห็นจะ
ไม่พ้นชาจีน ซึ่งคนจีนชอบท่ีจะดื่มชากันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ไม่ได้เหมือนคนไทย
เราท่ีกินชาแบบอุ่น ๆ แต่เป็นการกินแบบที่ยังร้อน ๆ เสียด้วยซ้า คนไทยท่ีไป
เที่ยวเมืองจนี จึงไมพ่ ลาดกันสักคนที่จะซือชาจีนกลับมาทัง ๆ ที่ราคาค่อนข้างแพง
เสีย หรือราคาเท่า ๆ กันกับบ้านเรา ซ่ึงชาในจีน ท่ีนิยมทานกัน มีอยู่หลายตัว
เช่นกัน แต่ ส่วนใหญ่หลัก ๆ แล้วจะมีเพียง 5 ชนิดที่นิยมกันคือ ชาเขียว ชาแดง ชาอู่หลง ชา Pu'er และ
ชาทม่ี สี ่วนผสมจากดอกไม้ หรือบางครงั จะเปน็ สมนุ ไพรผสมลงไปดว้ ย และจะเรียกว่าชาหอมเป็นส่วนใหญ่

2.หยก แตส่ า้ หรบั คนไทยทีไ่ ปเที่ยวเมอื งจีน และนยิ มซือ ของฝากจากจีน ที่ฮิต
กนั มากกเ็ ห็นจะไม่พน้ การซอื หยก ของมงคลท่แี ทบทุกคนไม่พลาดเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่
เราควรต้องระวังไว้ด้วยคือ หากเราไม่ม่ันใจ ทั้งคุณภาพ และราคา เราควรท่ีจะหา
ซ้ือจากร้านที่ได้คุณภาพดีกว่า เพราะหากเราเลือกซือหยก แต่ได้ราคาท่ีถูกเกินไป ให้
เราคิดไวก้ อ่ นเลยว่า เราอาจจะได้ของปลอมมาก็ได้ หรอื หาก เราเป็นคนทช่ี อบหยกเป็นของฝากอยู่แล้ว ก็ควร
ทจ่ี ะเชค็ ราคาจากทต่ี ่าง ๆ ใหด้ ีเสยี กอ่ น

3.พทุ ราเชือ่ ม อบแห้ง ส้าหรับ คนที่ไม่รู้จะซืออะไรดีเป็นของฝาก เมืองจีนมีของเยอะแยะมากมาย
ให้เราเลือกซือ ทังของกินของใช้ ของกินที่เด่น ๆเช่นพุทราเชื่อมอบแห้งที่บ้านเราก็มีขาย แต่หากไปซือถึง
แหล่งของฝากจากจีน กอ็ าจจะไดร้ าคาถูกลงมาหนอ่ ย หรือ หากอยากหาของแปลก ๆ มาฝากคนทางบ้าน จีน
ก็มีเยอะอยู่เช่นกัน เช่น เลย์รสแตงกวาเป็นต้น ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราจะได้ไปเท่ียว หรือไปเลือกเดินช๊อบกันท่ี
ไหน และ เรามี เงินจีน ตดิ ตวั ไปเท่าไหร่ต่างหาก หากจะเลอื กซอื ของฝากมนั ก็ไมไ่ ดม้ ีปญั หาแตอ่ ย่างใด

4.เลย์ รสแตงกวา ด้วยความแปลกที่หาทานไม่ได้ท่ีประเทศไทย ของฝากกิน
เล่นจากจีนท่ีสามารถหอบกลับไปฝากเพื่อนๆ เลย์ รสแตงกวาเลยเป็นท่ีนิยมของ
นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียวจีน รสชาติจะเย็นๆแปลกๆแต่อร่อยถูกปากลูกทัวร์ชาวไทยมาก
กก สามารถหาซือไดต้ ามร้านขายของช้า มนิ มิ ารท์ หา้ งสรรพสินค้าท่ัวไป ราคาตกอยุ่ที่
45 บาท/กระป๋อง

5.บัวหิมะ บัวหิมะ Bao Fu Ling ของฝากช่ือดังในจีนใครไม่รู้จักน่ีถือว่า
ไปไม่ถึงจีนนะคะ ไม่ว่าจะไปกี่ครังก็ต้องมีซือกลับมาฝากผู้ใหญ่ท่ีบ้าน ด้วย
สรรพคุณครอบจักรวาลของบัวหิมะจีนท่ีโด่งดังจนคนที่บ้านต้องฝากซือ คือรักษา
ได้ตังแต่ สิว ยนั เริม กันเลยทีเดียว ทังทาแผลสด ท่อไอเสีย น้าร้อนลวก กระแสที่

P a g e | 19

ดังในหมู่วัยรุ่นคือรักษาสิวค่ะ บางคนใช้แล้วสิวหายดีมากเวอร์ ท้าให้ใครๆก็ตามล่าบัวหิมะกันยกใหญ่ ซ่ึงค้า
เตือนเหมอื นเดมิ ค่ะ ระวงั ของปลอม

6.ครีมไข่มุก ครีมสรรพคุณเลิศๆจากจีนอีกตัวหนึ่งท่ีคนไทยนิยมซือกลับมาใช้มาฝาก นั่นคือ ครีม
ไข่มุก Simengdi นี่เองค่ะ รีวิวในพันทิปเยอะมากและบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่า ใช้แล้วดีมากกกก หน้า
นุ่มชุ่มชืนเหมาะส้าหรับผิวแพ้ง่าย สิวหายผิวหน้าดี ถ้าจะดูของแท้ให้เช็ตจากฉลากหน้ากล่อง และเม็ดไข่มุก
เรยี งตวั สวยงาม เนอื เจลใส

7.ตะเกียบคู่ ของฝากที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวจีน ท่ีใช้เป็นของคู่กลาย
มาเป็นเวลานาน ตะเกียบของจนี นนั มหี ลายแบบทงั แบบกลมหรือเหลี่ยม ปลายเรียวหรือแบน แถมไฮไลท์ของ
ตะเกียบจนี ทคี่ นไทยนิยมซือกลับมาเป็นของฝากน่ันกค็ ือลวดลายของตะเกยี บแตล่ ะคู่

8.เครื่องราง วัตถุมงคล ปัจจุบันคนไทยยังคงนิยมหาซือเคร่ืองรางมาบูชา ไม่ว่าจะน้ามาไว้ในบ้าน
รา้ นคา้ พกติดตัวให้ปลอดภัยหรือแม้นิยมซือเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ โดยมีความเช่ือกันว่าเคร่ืองราง วัตถุ
มงคล จะช่วยปกป้องคุ้มครอง น้าโชคลาภในด้านต่างๆ แน่นอนค่ะว่าหากไปเที่ยวจีนของเจอของเหล่านี
แนน่ อน เพราะจีนเปน็ ประเทศหน่ึงท่มี ีความเช่อื เร่ืองส่งิ ศักดิ์สิทธิ์และมสี ถานทีศ่ กั ด์สิ ิทธ์ิชื่อดังมากมาย

9.พรกิ ไทยเสฉวน (พรกิ หม่าลา่ ) ทุกวันนีคงไม่มใี ครรูจ้ ักหมา่ ลา่ เพราะ
ทุกวันนีเราก็ยังคงเห็นหม่าล่าตามท้องตลาดกันอยู่บ่อยๆ (แอดมินกินทุกวัน)
หม่าล่าท่ีเรากินนันท้ามาจาก พริกไทยเสฉวน น่ันเอง ซึ่งชาวจีนนิยมน้ามา
สังสรรเมนูอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผัด ต้ม ปิ้งย่าง หรือชาบู พริกไทยเสฉวนก็เป็น
วัตถดุ บิ หลกั ๆของการปรงุ อาหารเหลา่ นี ปัจจุบันมีหลายยห่ี ้อมากๆแตถ่ า้ อยากได้ของแท้

10.ของประดับ ตกแต่งบ้าน มาของฝากจากจีนส่ิงสุดท้าย เป็นของฝากท่ีผู้ใหญ่และนักสะสมหลาย
คนจะชอบเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น แจกัน รูปป้ันเทพเจ้า จาน แก้ว ซ่ึงไฮไลท์ของของประดับจากเมืองจีน
เหล่านีอยู่ที่ลวดลาย ความเก่า และประวัติความเป็นมาค่ะ ยิ่งเก่าย่ิงแพง ด้วยความที่มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนาน ท้าให้เครื่องประดับและของตกแต่งบ้านของจนี ดงึ ดูดความสนใจจากนักท่องเท่ียวเปน็ จ้านวนมาก หา
ซือได้ตามร้านค้าตามแหล่งท่องเท่ียวทั่วไปหรือในร้านรัฐบาลท่ีทางประเทศนันจัดเพื่อรองรับลูกทัวร์ค่ะ บอก
เลยว่าไกด์จีนขายเกง่ มาก

และส่ิงหนึ่งที่เราไมค่ อ่ ยจะรูก้ ัน เก่ยี วกับธรรมเนียมการให้ของขวญั ของฝาก ซง่ึ ในจนี มักจะมีความเช่ือ
หรือ ธรรมเนียมท่ีกันมา เช่น คนจีนมักจะปฎิเสธการรับของฝากไว้ก่อน ซ่ึงแสดงถึงความถ่อมตัวเสมอ ๆ คน
จีนมักจะไม่ให้นาฬิกา เน่ืองจากเหมือนเป็นลางว่าเป็นการนับถอยหลัง หรือ พัดลม เป็นส่ิงที่เหมือนจะ
ต้องห้ามเพราะเป็นค้าท่ีพ้องกับค้าว่า แยกทาง ซ่ึงคือค้าว่า Shan น่ันเอง หรือการห่อ ที่มักจะนิยมท่ีจะห่อ
ด้วยกระดาษแดงเพ่อื ความเปน็ สริ มิ งคลดว้ ยเหมือนกัน หากเราคิดจะเลือกของขวัญของฝากก็ ลองดูข้อห้าม
เหลา่ นไี วบ้ ้าง ก็ดไี มน่ อ้ ย

P a g e | 20

5 วัน 4 คืน... คุนหมิง เที่ยวไปหลายที่ ชิมอาหารไป หลายแหล่ง
ช๊อปป้ิงไปหลายสตางค์ ...ชอบ หรือไม่ชอบอะไรตรงไหน.. สามารถบอก
กล่าว เล่าให้กันฟังได้นะคะถูกใจ หรือไม่ถูกใจตรงไหน... ด่ังใจหรือไม่
ดั่งใจอะไรบ้าง.... ถ้าสนุกก็คงต้องขอบคุณผู้ร่วมทางทุกๆท่าน.. ความ
สวยงามของการเดินทางครงั้ น.้ี .เคยบอกแลว้ ว่า ทุกท่านเป็นส่วนสาคัญ แต่
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขนะคะ กลับถึง
เมืองไทย อากาศร้อนชะมัด แต่อย่างไรก็ตาม ทุกๆ ท่านคงบอกว่า เมืองไทย
น่าอยู่ เป็นทส่ี ุด จะร้อนไปนิด จะเป๋ๆ ไปหน่อย ก็หยวนๆ กันไป แต่อย่างว่า
นะคะ ไมร่ กั เมืองไทย จะไปรกั เมอื งอืน่ ได้อย่างไร

แล้วพบกนั ใหมน่ ะ
เวชสวรรค์ ทราเวล


Click to View FlipBook Version