The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Vessawantour, 2019-12-23 05:33:17

คู่มือ ยุโรป

คู่มือ ยุโรป

Page |2

เฮลโล...

ยินดีต้อนรับ ทุกท่านสู่ เบลเย่ียม เนธอร์แลนด์ และ
เยอรมัน คนื น้ี..เสน้ ทางการเดินทางของทกุ ทา่ นยาวนานพอควร ทุก
ท่านจะได้พักผ่อนสบายๆ กับการเดินทางบนเคร่ืองบินสายการบิน
ไทย เป็นสายการบินแห่งาติ ให้บรกิ ารบินสู่จุดหมายมากกว่า 100
แหง่ ท่วั โลก พร้อมความประทบั ใจเพราะ.. การบนิ ไทยรกั คุณเท่าฟ้า

ขอให้ทกุ ท่านพกั ผอ่ นให้เต็มท่ี เตรยี มตัวเท่ยี วชมความงดงาม
ขอขอบคุณทีไ่ ด้มโี อกาสดูแลกนั อีกครงั้

เวชสวรรค์ ทราเวล

Page |3

ประเทศเบลเยยี ม เปน็ แดนสวรรคแ์ ห่งผู้ทหี่ ลงใหลชอ็ กโกแลต
เป็นอยา่ งมาก เพราะทงั้ ประเทศไมว่ า่ จะเดนิ ไปตามตรอกซอกซอยไหน
เป็นอนั ตอ้ งเจอะกบั รา้ นขายชอ็ กโกแลตท่ีหนา้ ตาสวยงามชวนน้าลายยอ้ ย
เน่ืองจากประเทศเบลเยียมน้ันเลือ่ งชอ่ื ในด้านของการผลติ ชอ็ กโกแลตรส
เลศิ แถมรปู ลักษณน์ น้ั สุดแสนจะน่าหม้า่

ประเทศเบลเยียม หรือ ราชอาณาจักรเบลเยียม ต้ังอยู่ในทวีป
ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีกรุงบรัสเซลส์ เป็นเมืองหลวง เบลเยียมมี
อาณาเขตติดกับประเทศ เนเธอร์แลนด์ เยอรมันนี ลักเซมเบิร์ก และ
ฝร่ังเศส ซึง่ เปน็ ประเทศทม่ี คี วามหลากหลายทางด้านภาษาเป็นอย่างมาก
ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาดัตช์ ฝร่ังเศส และเยอรมัน ซ่ึงจะมีการแบ่ง
เขตของการใช้ภาษาอย่างชัดเจนเช่น ภาษาดัตช์จะใช้กันท่ัวไปทางตอน
เหนือ ภาษาฝรั่งเศสจะใช้กันทางตอนใต้ และภาษาเยอรมันใช้กันทาง
ตะวันออก

ส่วนภาษาที่ใช้อย่างเป็นทางการนั้นใช้ได้ทั้งสองภาษา คือ ดัตช์
และฝร่ังเศส สถานท่ีท่องเที่ยวในเบลเยียมนั้นมีมากมาย อีกทั้งยังเป็น
แดนแห่งศิลปินที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ท่ีน่าสนใจไม่ น้อยหน้า
ชาตใิ ดในยุโรปอีกดว้ ย

Brussels หรือ Bruxelle (กรุงบรัสเซล) เป็นเมืองหลวงของ
ประเทศเบลเยยี มทม่ี ขี นาดไมใ่ หญ่โตอะไรมากมาย แตเ่ ป็นเมอื งเกา่ แกท่ ่ีมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี อีกท้ังเป็นท่ีตั้งของสถานที่ราชการที่
มีความส้าคัญของสหภาพยุโรป อย่างเช่น ส้านักงานใหญ่ของสหภาพ

Page |4

ยุโรป (EU) และองค์การ Nato ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเท่ียวจากทั่วโลก
หล่ังใหลไปเยอื นเมอื งหลวงแห่งนเ้ี ปน็ จ้านวนมาก
อาคารบา้ นเรือนดูสวยเรียบร้อยเป็นระเบยี บ เหมอื นมีการจดั การวางแผน
ไว้ก่อนการปลูกสร้าง ศูนย์กลางของเมืองที่มีความคึกคักเห็นจะอยู่
ที่ จัตรุ ัสกรองคป์ ลาซ

Grand Palace หรือ Grong Plas (แกรนด์ พาเลส หรือ ออก
ส้าเนียงตามชาวเบลเยียมว่า “กรองค์ปลาซ”) เป็นสถานที่ท่องเท่ียวยอด
ฮิตของกรุงบรสั เซล ทเี่ หลา่ บรรดานกั ท่องเที่ยวตอ้ งมาเยอื น
เสเน่ห์ของจัตุรัสแห่งนี้ อยู่ที่ตึกโบราณสไตล์ผสมระหว่างบาร็อกกอธิค
และนิโอกอธิค โอบกอดลานกว้างแห่งน้ีไว้ท้ังสี่ด้าน ความงามของ
สถาปัตยกรรมโบราณ ทม่ี คี วามวจิ ิตรออ่ นช้อยในทุกรายละเอียด ท้าให้ท่ึง
จนเกือบหยุดหายใจ พลันคิดไปว่า โอ้แม่เจ้า… สถาปนิกในสมัยโบราณน่ี
ช่างเป็นอัจฉริยะบุคคล ควรค่าแก่การยกย่องจริงๆ แล้วศรรักก็ปักทะลุ
กลางอกในทันที

เค้าว่ากันว่า หากมา กรุงบรัสเซล แล้วสิ่งท่ีไม่ควรพลาดเป็น
อย่างยิ่ง ก็คือ ไปดูเด็กยืนฉี่ เด็กจะฉี่ก็ช่างเด็ก ท้าไมต้องไปดูด้วย แต่…
เอากเ็ อา มาแลว้ นี่ เด๋ียวจะตอบเคา้ ไมถ่ ูกว่าฉีท่ ่าไหน

Page |5

Manneken Pis (แมนเนคิน พิส) คือ น้าพุเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ตรงหัว
มุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปป้ันทองแดงของเด็กผู้ชายก้าลังยืนฉี่ พ่น
เป็นสายน้าพุออกมา หน้าตาสบายอกสบายใจ ต้านานมีอยู่ว่า เมื่อคร้ังที่
กรุงบรัสเซลยังตกอยู่ในการท้าสงคราม และ
ถูกฝ่ายตรงข้ามแอบน้าระเบิดมาวางไว้ที่
ก้าแพงเมือง เพ่ือการโจมตี แต่มีเด็กน้อย
นามว่า จูเลียนสกี (Julianske) ไปพบสาย
ชนวนระเบิดที่ก้าลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดซะ
เลย ท้าให้สามารถป้องกันเมืองบรัสเซลทั้ง
เมอื งไวไ้ ด้ ชาวเมืองจงึ แกะสลักรปู ปั้นไว้ เพื่อ
เป็นตัวแทนในการยกย่องและระลึกถึงความ
กลา้ หาญ

Atomium (อะโตเมียม) สถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมท่ีขยายขนาดใหญ่หลายล้านเท่า ที่ถูก
สร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการงาน Expo ในปีค.ศ. 1958 มีความสูง
ราว 108 เมตร ประกอบด้วยลูกบอล
เหล็ก 9 ลูก น้าหนัก 2,400 ตัน โดย
เ ชื่ อ ม ต่ อ ลู ก เ ห ล็ ก แ ต่ ล ะ ลู ก ด้ ว ย ท่ อ
เหล็กขนาดใหญ่ ลูกบอลแต่ละลูกมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เมตร ภายใน
ท า ง เ ดิ น เ ป็ น บั น ไ ด เ ลื่ อ น ที่ มี ค ว า ม
ทันสมัย มีจุดชมวิว ห้องอาหาร และ
หอ้ งแสดงงานศลิ ปะหมนุ เวียน

อะโตเมียม เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายในเชิงคุณค่าของการ
ก้าวกระโดด สู่ยุคเทคโนโลยีใหม่หลังสงครามโลกของประเทศเบลเยียม
รัฐบาลได้บูรณะใหม่ท้ังภายนอก และภายในเม่ือปีค.ศ. 2003 นี่เอง และ
ได้มงี านฉลองอายคุ รบ 50 ปี ไปเมอื่ เดอื นเมษายนทผี่ า่ นมา

Page |6

เนเธอร์แลนด์ หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ (อังกฤษ:
Holland) หรือ ฮอลันดา เป็นประเทศซึ่งต้ังอยู่ในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ
ช่ือประเทศมีรากศัพท์มาจากค้าว่า “Neder” หรือ “ต้่า” เนื่องจากภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่ ของ เนเธอร์แลนด์ เป็นท่ีราบลุ่ม และพ้ืนที่ประมาณ
หน่ึงในส่ีของประเทศต่้ากว่าระดับน้าทะเล .. เนเธอร์แลนด์ ได้ปรับพื้นท่ี
โดยการสูบน้าออกจากทะเลสาบและทางน้าต่าง ๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้
เนเธอร์แลนด์ได้สร้างเข่ือน ทางระบายน้า และสถานีสูบน้าจ้านวนมาก
เพ่อื ป้องกันไม่ให้พื้นท่ีประมาณครึ่งหน่ึงของประเทศประสบภาวะอุทกภัย
เนเธอร์แลนด์จึงมีสิ่งก่อสร้างด้านวิศวกรรมการจัดการน้าที่มีขนาดใหญ่
ทสี่ ดุ ในโลก / ทม่ี า วิกพิ เี ดยี

เยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง มีรัฐ
องค์ประกอบ 16 รัฐ มีพ้ืนที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีภูมิอากาศ
ตามฤดูกาลแบบอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรประมาณ 82 ล้านคน ซ่ึง
เป็นประเทศที่มีประชากรมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป ประเทศเยอรมนีเป็น

Page |7

จุดหมายการเข้าเมอื งยอดนยิ มอนั ดับสองในโลกรองจากสหรัฐ เมอื งหลวง
และมหานครใหญ่สุดของประเทศคือ กรุงเบอร์ลิน ขณะที่เขตเมืองขยาย
ใหญส่ ุด คอื รัวร์ โดยมศี ูนย์กลางหลักดอร์ทมุนทแ์ ละเอ็สเซิน นครหลักอ่ืน
ของประเทศ ได้แก่ ฮัมบวร์ค, มิวนิก, โคโลญ, แฟรงก์เฟิร์ต, ชตุทท์การ์ท
, ดึสเซิลดอร์ฟ, ไลพ์ซิช, เบรเมิน, เดรสเดิน, ฮันโนเฟอร์ และเนือร์น
แบร์ค

ประเทศน้ีมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพ
และรัฐสวัสดิการ พรมแดนทางทิศเหนือติดทะเลเหนือ เดนมาร์ก และ
ทะ เ ล บ อ ล ติ ก ทิศ ต ะวั น อ อ ก ติ ด โ ป แ ล น ด์ แ ล ะ เ ช็ ก เ กี ย ทิ ศ ใ ต้ ติ ด
ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ทิศตะวันตกติด

ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์ มีเมืองหลวง
และเมืองใหญ่ของประเทศคือเบอร์ลิน เยอรมนีมีประชากรประมาณ 80
ล้านคนและเปน็ ประเทศท่มี คี วามหนาแนน่ ประชากรสงู สดุ แห่งหนงึ่ อีกทั้ง
ยังเป็นประเทศท่ีมีคนย้ายถ่ินมากท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลก หลังจากที่
สหรัฐอเมริกาเยอรมนีเป็นปลายทางการย้ายถิ่นที่สองได้รับความนิยม
มากท่ีสุดในโลก

เยอรมนีเป็นหน่ึงในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรปและยังก่อตั้ง
สหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรปอีก 17 ประเทศ โดยใช้ชื่อว่ายู
โรโซน เยอรมนเี ปน็ สมาชกิ ของ

กลุ่ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 เยอรมนีเป็นประเทศ
ท่ีมีอิทธิพลต่อประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและเป็นประเทศที่มีความสามารถที่
จะแขง่ ขันในระดับโลก

ห า ก วั ด จ า ก ผ ล ผ ลิ ต ม ว ล ร ว ม ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ บ บ ป ก ติ แ ล้ ว
เยอรมนเี ปน็ เศรษฐกิจท่ใี หญ่ทีส่ ดุ ในยุโรปและใหญเ่ ป็นอนั ดบั สข่ี องโลก ใน
ปี 2012 เป็นประเทศท่ีมีการน้าเข้าส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับสาม ดัชนี
การพัฒนามนุษยถ์ อื วา่ สงู มาก

Page |8

1. สะพายกระเป๋าไว้ดา้ นหนา้
ไ ม่ ว่ า คุ ณ จ ะ ใ ช้ ก ร ะ เ ป๋ า อ ะ ไ ร ก็ แ ล้ ว แ ต่ ห า ก ต้ อ ง เ ดิ น ผ่ า น ผู้ ค น ท่ี

พลกุ พล่านจะต้องสะพายกระเป๋าไว้ข้างหน้า และใช้มือกอดกระเป๋าของคุณ
ไว้ตลอดเวลา เพราะคุณอาจจะต้องเดินโดนตัวคนอ่ืนและอาจโดน
ล้วงกระเป๋าไปในระหว่างนั้น เพราะคุณจะสามารถรับรู้ได้ทันทีว่ามีคนจับ
กระเป๋าของคุณ หรือเข้าใกล้กระเป๋าของคุณ บางคร้ังการที่เราคอยจับ
กระเป๋าไว้ตลอดเวลา ก็จะยิ่งลดความสนใจของโจรล้วง กระเป๋าได้ดี
เพราะว่าเราคอยระวังตัวอยู่เสมอนน่ั เอง

2. หลกี เลย่ี งสถานทแี่ ออัด
อย่างท่ีหลายคนทราบอยู่แล้วว่า สถานที่ท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียว

จ้านวนมากมักจะเป็นเป้าน่ิงของการล้วงกระเป๋า ถึงแม้คุณจะระวังตัวเป็น
อย่างมาก แตบ่ ้างคร้งั กอ็ าจจะไม่พลาดสายตาของนักลว้ งกระเป๋าที่ปะปนไป
กับเรา โดยเฉพาะเวลาท่ีเราจ้าเป็นต้องถ่ายรูป หรือเดินอยู่เพลิน ๆ ก็อาจ
โดนล้วงกระเป๋าก็เป็นได้ แต่หากท่ีน่ันเป็นสถานท่ีท่ีคุณต้องการไปเย่ียม
เยียน ก็อยา่ ลืมพกกระเป๋ามาไวด้ า้ นหนา้ จะเป็นการระวงั ทด่ี ีทส่ี ดุ

3. เลือกกระเป๋ากระทดั รัด ดแู ลงา่ ย ๆ
พยายามเลอื กกระเป๋าท่ีกระทดั รดั สามารถใสพ่ าสปอร์ตของเรา เงินใช้

จ่ายบางส่วน หรือบัตรอื่น ๆ ท่ีส้าคัญไว้ในจุดท่ีมิดชิดท่ีสุด วิธีท่ีดีท่ีสุดในการ
รักษากระเป๋าสตางค์ของคุณน้ันคือ การใส่ไว้ในเส้ือโค้ทที่มีซิปรูดปิดมิดชิด
หรอื ใสก่ ระเปา๋ คลอ้ งคอ และสามารถเกบ็ เข้าไปในเส้ืออีกที บางครง้ั หากคณุ
ไปเดนิ ชอ็ ปปิ้งก็อาจจะโดนล้วงกระเป๋าไม่ทันได้ตั้งตัว เพราะมัวแต่เลือกข้าว

Page |9

ของอยู่ สิ่งส้าคัญท่สี ดุ ก็คือ การเกบ็ ของส้าคญั ไวใ้ กลช้ ิดตวั มากที่สุด เรยี กได้
ว่าเป็นวธิ ที ี่จะชว่ ยป้องกันการโดนล้วงกระเป๋าไปไดอ้ ย่างดเี ลยทีเดยี ว

4. รูจ้ ักเดินหนี
อย่างท่ีทราบกันว่านักล้วงกระเป๋ามีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ใน

บางครั้งก็มีการท่ีมีกลุ่มคนเดินเข้ามาเป็นพูดคุยกับคุณก็ดูเป็นเรื่องท่ีน่า
ประทบั ใจ แตบ่ างครง้ั กอ็ าจเปน็ การดึงความสนใจใหเ้ ราหันเหไปทางอ่ืนและ
ลืมดูแลสัมภาระของมีค่า โดยเฉพาะการเสนอขายบางอย่างท่ีบางครั้งเรา
ไมเ่ ข้าใจวา่ เขาตอ้ งการจะขายอะไร อาจจะเป็นช่วงเวลาท่เี ราไมท่ ันตง้ั ตวั จน
เม่ือรู้ก็อาจสายไปแล้ว เพราะฉะน้ันหากเราเจอกับสถานการณ์ท่ีแปลก
แตกต่างจากปกติ หรือสถานการณ์ท่ีเราไม่สามารถไว้วางใจก็ให้รีบเดินหนี
ย่งิ หากคณุ เปน็ ผูห้ ญงิ ดว้ ยแล้วกอ็ าจมคี วามอนั ตรายมากเปน็ พเิ ศษ

5. หา้ มวางกระเป๋าไว้ทพี่ ้ืน
หากคุณจะวางกระเป๋าไว้ที่พื้นก็อย่าลืมวางไว้ที่ระหว่างของคุณและ

คอยจับหูกระเป๋าไว้ เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะโดนกระชากกระเป๋าสุดท่ี
รักของคุณไปตอนไหน โดยเฉพาะเวลานั่งรอรถเมล์หรือรถไฟใน
ต่างประเทศ การวางกระเป๋าไว้ท่ีพ้ืนนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยเท่าไร
นัก โดยเฉพาะในสถานที่ดูไม่น่าไว้วางใจ แม้ว่ากระเป๋าคุณจะมีน้าหนักมาก
ซง่ึ บางครง้ั คณุ ไมไ่ ดร้ ะวงั หรือสนใจกระเปา๋ ทีว่ างไว้ เพราะนักลว้ งกระเป๋าอยู่
ท่ัวทุกท่ีและจะปะปนกับคนท่ัวไป คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณจะโดน
ล้วงกระเปา๋ หรอื พบเจอกบั นกั ล้วงกระเปา๋ ตอนไหน
ทัง้ หมด

“5 เทคนิคป้องกันทรัพย์สินสูญหายระหว่างท่องเที่ยวในต่างประเทศ” น่ี
เป็นเพียงการป้องกันตัวเองก่อนเกิดเหตุ ซ่ึงเทคนิคท้ังหมดน้ีไม่ได้ท้าให้เรา
ระแวงการท่องเท่ียวแต่อย่างใด เพราะเหตุการณ์ล้วงกระเป๋าของ
ต่างประเทศก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในกรุงเทพมากเท่าไหร่เลย นอกจากนี้
อย่าให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการท่องเท่ียวเลย เพราะบนโลกใบน้ียัง
มสี ถานทีส่ วยงามอกี มากเพอื่ รอใหค้ ณุ ไปเยี่ยมชม

P a g e | 10

ยุโรป ว.ี ไอ.พี 13 วัน 10 คนื โดยสายการบนิ ไทย

เบลเยีย่ ม-เนเธอรแ์ ลนด์-เยอรมัน

เบลเยย่ี ม

ราชอาณาจักรเบลเยยี ม (Kingdom of Belgium) เป็ นประเทศทม่ี จี ุดเด่นทางดา้ นภมู ศิ าสตร์ เป็ น
ศนู ยก์ ลางการคา้ และการลงทนุ เป็ นประตเู ขา้ สยู่ โุ รปภาคพนื้ ทวปี และเป็ นจดุ เชอื่ มตอ่ ไปสเู่ มอื งใหญ่
หลายเมอื งในยโุ รป มคี วามพรอ้ มดา้ นสาธารณูปโภคขนั้ พน้ื ฐานทที่ าใหส้ ามารถดงึ ดดู การลงทนุ จาก
ต่างชาตไิ ดใ้ นหลากหลายสาขา ทัง้ ยังเป็ นศูนย์กลางการเงนิ การธนาคาร เป็ นท่ีตัง้ ขององคก์ าร
ระหวา่ งประเทศหลายองคก์ รอกี ดว้ ย ราชอาณาจักรเบลเยยี ม (Kingdom of Belgium) เป็ นประเทศท่ี
มจี ุดเด่นทางดา้ นภูมศิ าสตร์ เป็ นศูนยก์ ลางการคา้ และการลงทุน เป็ นประตเู ขา้ สยู่ ุโรปภาคพน้ื ทวปี
และเป็ นจดุ เชอ่ื มตอ่ ไปสเู่ มอื งใหญห่ ลายเมอื งในยโุ รป มคี วามพรอ้ มดา้ นสาธารณูปโภคขนั้ พน้ื ฐานท่ี
ทาใหส้ ามารถดงึ ดดู การลงทนุ จากตา่ งชาตไิ ดใ้ นหลากหลายสาขา ทัง้ ยังเป็ นศนู ยก์ ลางการเงนิ การ
ธนาคาร เป็ นทต่ี งั้ ขององคก์ ารระหวา่ งประเทศหลายองคก์ ร

เนเธอรแ์ ลนด์

ประเทศเนเธอรแ์ ลนด์ หรอื อกี ชอ่ื หนง่ึ ทค่ี นเรยี กกันคอื "ฮอลแลนด"์ (Holland) มอี าณาเขตตดิ กับ
ประเทศเบลเยย่ี มและเยอรมัน เป็ นประเทศทม่ี ชี อ่ื เสยี งทางดา้ นศลิ ปะและวัฒนธรรม อกี ทัง้ ยังเป็ น
บา้ นเกดิ ของศลิ ปินชอ่ื ดังอย่างแร็มบรันต์ (Rembrants) ประเทศเนเธอร์แลนดน์ ัน้ มจี านวนของผู ้
อพยพคอ่ นขา้ งสงู จงึ ทาใหม้ คี วามหลากหลายทางดา้ นวฒั นธรรม

การท่องเทยี่ วในประเทศเนเธอรแ์ ลนดน์ ัน้ เป็ นการทอ่ งเทยี่ วทคี่ อ่ นขา้ งเรยี บงา่ ย เดนิ เล่นในตัวเมอื ง
เขา้ ชมพพิ ธิ ภัณฑ์ ศูนย์แสดงศลิ ปะ และสถาปัตกรรมต่างๆ เพียงเท่าน้ีคุณก็สามารถสัมผัสไดถ้ งึ
วัฒนธรรมทค่ี ่อนขา้ งหลากหลายแลว้ โดยเฉพาะในอัมสเตอรด์ ัม (Amsterdam) เมอื งหลวง ท่ีมี
เสน่หแ์ บบทเี่ มอื งอนื่ ไม่มี ทัง้ คลองเล็กคลองนอ้ ย ตัดกับถนนเสน้ ตา่ งๆ ตกึ รามบา้ นชอ่ ง รวมไปถงึ
จักรยานและเรอื ทเี่ ป็ นยานพาหนะหลกั ของคนทน่ี ี่ แคน่ ก้ี ็สามารถทาใหค้ ณุ รสู ้ กึ สนุกแลว้

เยอรมนั

เยอรมนั อีกหนึ่งประเทศยอดฮติ ในยุโรปท่ีควรหาโอกาสไปเยอื นซักครัง้ ในชวี ติ ตัง้ อยู่บริเวณ
ตอนกลางของยโุ รป และเป็ นหนงึ่ ในสมาชกิ ผกู ้ อ่ ตัง้ สหภาพยโุ รปดว้ ยสกุลเงนิ ในเยอรมันจงึ เป็ นยโู ร
เศรษฐกจิ ทน่ี ี่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของโลก มกี ารนาเขา้ สง่ ออกมากท่ีสุดเป็ นอันดับ 3 แถมดัชนี
พัฒนาการมนุษยน์ ัน้ ก็สงู เอามากๆ เลยทเี ดยี ว ความเจรญิ ของเยอรมัน สถาปัตยกรรม กับภูมปิ ระเทศ
ที่ตัง้ ซง่ึ เต็มไปดว้ ยท่ีเที่ยวทางธรรมชาตทิ ี่สวยงามนั้น ไดด้ งึ ดูดใจผูค้ นจากท่ัวโลกใหอ้ ยากไป
ทอ่ งเทยี่ วเยอรมันอยา่ งไมข่ าดสาย ไมเ่ พยี งเท่าน้ี การท่องเทยี่ วเยอรมันนัน้ จะไปฤดใู ดก็มสี ถานท่ี
เทย่ี วสวยๆ ใหเ้ ราไปเยอื น

P a g e | 11

วนั ที่ 23 ธนั วาคม 2562 กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพรอ้ มกัน ณ สนามบนิ สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4
เคานเ์ ตอร์ D สายการบนิ ไทย โดยมเี จา้ หนา้ ท่ี คอยตอ้ นรับและอานวยความสะดวก

วนั ที่ 24 ธนั วาคม 2562 กรุงเทพฯ – บรสั เซลล ์

00.30 น. ออกเดนิ ทางตอ่ ไปยงั กรงุ บรสั เซลล์ โดย เทย่ี วบนิ ที่ TG934
07.05 น. เดนิ ทางถงึ ทา่ อากาศยานบรสั เซลส์ เซาท์ ชารเ์ ลอรวั ในเมอื งบรัสเซลสป์ ระเทศ
เบลเยย่ี ม (เวลาทอ้ งถน่ิ ชา้ กวา่ ประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง) นาท่านผ่านพธิ ตี รวจคนเขา้
09.00 น. เมอื งและศลุ กากร
ชมเมอื งบรสั เซลล์ ....
Atomium (อะโตเมยี ม) อาคารไฮเทคแหง่ น้ี มคี วามสงู 330 ฟตุ ประกอบดว้ ยวัตุ
ทรงกลม 9 ลกู แตล่ ะลกู มเี สน้ ผา่ ศนู ยก์ ลางขนาด 18
เมตร รวมน้ าหนักเบ็ดเสร็จแลว้ นวัตกรรมนี้หนัก
2,400 ตัน ใชเ้ วลา 18 เดอื น ในการออกแบบ นาน
พ อ ๆ กั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ส ร า้ ง ภ า ย ใ น ลูก ก ล ม ๆ
ของ Atomium แบง่ เป็ น จุดชมววิ หอ้ งอาหาร หอ้ ง
แสดงนิทรรศการ และตรงแกนกลางใหบ้ ริการดว้ ย
ลฟิ ทท์ ว่ี า่ กนั วา่ เป็ น ลฟิ ทท์ เี่ ร็วทสี่ ดุ ในยโุ รป สถานที่
แหง่ น้ีสะทอ้ นถงึ ความกา้ วหนา้ ของมวลมนุษยชาตใิ น
ศตวรรษที่ 20 และการฟื้นฟเู ศรษฐกจิ โลกหลังความบอบช้าจากสงคราม โดยมกี าร
จัดงาน เอ็กซโ์ ป 1958 เมอ่ื วนั ท่ี 17 เมษายน ค.ศ. 1958 เพอื่ แสดงศักยภาพทาง
เทคโนโลยี
ชม Royal Palace of Brussels” พระราชวงั

ห ล ว ง แ ห่ ง บ รั ส เ ซ ล ล์ ซ่ึ ง ตั้ ง อ ยู่ ด ้า น ห น ้า

สวนสาธารณะบรัสเซลลต์ รงขา้ มกับอาคารรัฐสภา

พระราชวังหลวงแห่งนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์สาคัญ

ของระบบรัฐบาลของเบลเยยี มทม่ี กี ารปกครองใน

ระบอบราชาธปิ ไตยภายใตร้ ัฐธรรมนูญ พระราชวงั

แห่งนี้เป็ นสถานที่ที่กษั ตริย์เบลเยี่ยมใชเ้ ป็ นท่ี

ประทับทรงงานและปฏบิ ัตพิ ระราชกรณียกจิ ตา่ งๆ

P a g e | 12

เทย่ี ง ทรงใชส้ าหรับตอ้ นรับแขกบา้ นแขกเมือง รวมถึงยังทรงเปิ ดใหเ้ ป็ นที่พักสาหรับ
บา่ ย
อาคันตกุ ะระดับผนู ้ าประเทศในระหวา่ งทม่ี าเยอื นบรัสเซลลอ์ กี ดว้ ย
คา่
รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
เจ้าหนูเมเนเกน พสิ (Menneken Pis) รูปปั้นเด็กผูช้ ายยืนฉี่ มีความสูง
ประมาณ 61 เซนตเิ มตร สรา้ งขนึ้ เมือ่ ปี 1987 ซงึ่ สรา้ งขน้ึ มาแทนรูปปั้นจรงิ ทสี่ รา้ ง
ขนึ้ มาในปี ค.ศ.1619 โดย Jerome Duquesnoy lancien ซงึ่ ไม่ห่างจาก
บรเิ วณ จตรุ สั กรองด์ ปลาส หรอื Market Square จตุรัสทส่ี วยงามทสี่ ดุ ในยโุ รป
เป็ นสถานทท่ี ่องเทย่ี วอันดับหนงึ่ ของกรุงบรัสเซลล์ จัดวา่ เป็ น 1 ในจัตรุ ัสทงี่ ดงาม
มากทส่ี ดุ ในยโุ รป รายลอ้ มดว้ ยสถาปัตยกรรมทัง้ แบบบาโรค้ และโกธคิ ไดร้ ับการยก
ยอ่ งใหเ้ ป็ นมรดกโลกจากองคก์ ารยเู นสโก เมอ่ื ปี ค.ศ.1983
เดนิ เลน่ ชอ้ ปปิ้ ง Galeries Royales Saint-
Hubert เป็ นศูนยก์ ารคา้ สดุ หรูหรา รวมแหล่งช็
อปปิ้งสนิ คา้ แฟชั่น รา้ นอาหาร และงานดไี ซน์ชัน้

ย อ ด ข อ ง เ บ ล เ ยีย ม ก่อ ตั้ง เ มื่อ ค . ศ . 1847

สมยั กอ่ นทน่ี ถ่ี กู สรา้ งไวส้ าหรับกลมุ่ คนมฐี านะหรอื

เ ศ ร ษ ฐีใ ห ม่ แ ต่ใ น ปั จ จุบั น ส ถ า น ที่แ ห่ง นี้ไ ด ้
กลายเป็ นแหล่งช็อปปิ้ งและพักผ่อนสาหรับคน

ทั่วไป ภายใน Galeries Royales Saint-Hubert
ถูกแบง่ ออกเป็ น 3 สว่ น คอื King’s Gallery, Queen’s Gallery และ Gallery of the

Princess

รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร
กรณีมี Christmas Eve Gala Dinner จะไมร่ วมในคา่ ใชจ้ า่ ย

นาทา่ นเขา้ ทพ่ี กั The NH Brussels Louise Hotel

วนั ที่ 25 ธนั วาคม 2562 บรสั เซลล ์ – บรุกส ์ (130 กม./2ชม)

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ออกเดนิ ทางสเู่ มอื ง บรกุ ส์ (เวนซิ แหง่ ยุโรปเหนอื ) เมอื งขนาดใหญท่ ต่ี ัง้ อยู่
ในแควน้ เฟลมชิ (Flemish) ประเทศเบลเยย่ี ม ซง่ึ ศนู ยป์ ระวัตศิ าสตรข์ องเมอื งนี้นัน้
ได ร้ ั บก าร ขึ้น ท ะ เบียน ให เ้ ป็ นม รด ก โ ล ก ขอ ง
องคก์ ารยูเนสโกและเป็ นสถานท่ีท่องเท่ียวยอด
นิยมที่คุณไม่ควรพลาด ทัวร์น้ีจะพาคุณออ ก
เดนิ ทางจากอัมสเตอร์ดัมและมุ่งหนา้ สู่ใจกลาง
กรงุ บรกู ส์
Belfort หรอื Belfry เป็ นหอระฆงั ประจาเมอื ง
ทมี่ คี วามสงู ถงึ 83 เมตร เปิดใหเ้ ขา้ ชมขา้ งบน แต่
ตอ้ งเดนิ ขนึ้ บันไดถงึ 366 ขัน้ ตอ้ งระวังนดิ หนึ่ง
เพราะไมม่ รี าวบนั ไดใหจ้ ับ มแี คเ่ ชอื กทต่ี รงึ ไวก้ บั ผนังไวใ้ หจ้ ับ ววิ เมอื งบรุกสเ์ วลามอง
ลงมาจากขา้ งบนสวยคมุ ้ ค่าจรงิ ๆ ตกึ ขา้ งล่างของหอ Belfort เป็ นสถาปัตยกรรม
สไตลโ์ กธคิ ทมี่ กั จะมกี ารจัดแสดงนทิ รรศการตา่ งๆ

P a g e | 13

เทยี่ ง ชม จตั รุ สั กลางเมอื ง Grote Markt ก็เหมอื นทุกๆ เมอื งในยโุ รปทจี่ ะตอ้ งมจี ตรุ ัส
บา่ ย
คา่ กลางเมอื ง ในภาษาเฟลมมชิ จะเรยี กวา่ Grote Markt ทจี่ ะเป็ นจดุ ศนู ยก์ ลางของเมอื ง
ตรงกลางของ Markt จะมอี นุสวรยี ข์ อง Jan Breydel และ Pieter de ซงึ่ ถอื วา่ เป็ นฮี
โรข่ องเมอื งบรกุ ส์ ก็จะเรยี งรายไปดว้ ยตกึ โบราณสสี นั สวยงาม
มหาวหิ ารพระโลหติ ศกั ดสิ์ ทิ ธ์ิ Holy Blood หรอื Basilica of the Holy
Blood ทมี่ กี ารจัดพธิ อี ยา่ งใหญโ่ ตในวนั พระเยซเู สด็จกลบั ขน้ึ สสู่ วรรค์

รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
เดนิ ทางกลบั สกู่ รงุ บรสั เซลล์

รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร

นาทา่ นเขา้ ทพี่ กั The NH Brussels Louise Hotel

วนั ที่ 26 ธนั วาคม 2562 บรสั เซลล ์ – อมั สเตอรด์ มั

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิ ทางสู่ เมอื งอมั สเตอรด์ มั เมอื งหลวงแหง่ เนเธอรแ์ ลนด์ ตัง้ อยรู่ มิ ฝ่ังแมน่ ้า
อัมสเตล (Amstel) ทนี่ ี่รายลอ้ มไปดว้ ยทัศนียภาพงดงามและสถาปัตยกรรมเกา่ แก่
เหมาะแกก่ ารเดนิ เลน่ ซมึ ซบั บรรยากาศแสนโรแมนตกิ

เทยี่ ง ทวั รโ์ รงงานเบยี รไ์ ฮเนเกน้ ไฮเนเกน้ เป็ นเบยี รท์ ขี่ ายดที สี่ ดุ ในเนเธอรแ์ ลนด์ และถอื
เป็ นหน่ึงในแบรนด์สินคา้ ของชาวดัตช์ที่โด่งดังไปท่ัวโลก ภายใน Heineken
Experience ซง่ึ ออกแบบมาเพอ่ื ตอ้ นรับนักทอ่ งเทยี่ วโดยเฉพาะ มที ัง้ รา้ นขายสนิ คา้ พ
รีเม่ียม พพิ ิธภัณฑ์ที่บอกเล่าประวัติของไฮเนเกน้ และไฮไลท์อย่างการพาทัวร์
โรงงานผลติ เบยี ร์ ทโ่ี ชวท์ ัง้ ความพถิ พี ถิ ันในการผลติ และสอนดม่ื เบยี รอ์ ยา่ งถกู วธิ ี ปิด
ทา้ ยดว้ ยการแจกเบยี รใ์ หด้ มื่ ในบรรยากาศคลู ๆ มดี เี จเปิดแผน่ ดว้ ย ใครเป็ นคอเบยี รไ์ ม่
ควรพลาดเด็ดขาด
Dam Square นัน้ ตัง้ อยใู่ จกลางกรุงอัมสเตอรด์ ัม ถอื วา่ เป็ นเเหลง่ ท่องเทยี่ วยอด

นยิ มของนักท่องเทยี่ วที่มาเทยี่ วอัมสเตอร์มดัม จุดศูนยก์ ลางท่ีสามารถเดนิ ทางไป

ท่องเท่ยี วยังสถานทที่ ่องเท่ียวต่างๆ ทีส่ าคัญอกี หลายเเห่งดว้ ยกัน เเละนับว่าเป็ น

เเลนมาร์คท่ีสาคัญของเมืองเเห่งน้ี โดยเป็ นเเหล่งรวมของบรรดานักท่องเท่ียว
ตา่ งชาตทิ มี่ ักจะเเวะเวยี นมาเทยี่ วชมเเละใชบ้ รกิ ารตา่ งๆ ทอี่ ย่รู ายลอ้ มจัตรุ ัสเเห่งนี้อ

ยา่ งมากมาย

รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร

P a g e | 14

บา่ ย พระราชวงั อมั สเตอรด์ มั Royal Palace Amsterdam นัน้ นับวา่ เป็ นพระราชวัง
ทมี่ คี วามเกา่ เเกเ่ ป็ นอยา่ งมากหนงึ่ ในสามของพระราชวังในเนเธอรเ์ เลนดท์ คี่ วนี เบยี ท
รกิ ซท์ รงงานราชการต่างๆ ตลอดจนเอาไวส้ าหรับรับเเขกบา้ นเเขกเมอื ง เเละทาพธิ ี
สาคัญตา่ งๆ นับวา่ เป็ นสถานทท่ี อ่ งเทยี่ วอกี เเห่งหนงึ่ ทน่ี ่าสนใจเป็ นอย่างยง่ิ เเละใน
เเตล่ ะวันจะมนี ักทอ่ งเทยี่ วเดนิ ทางมาเทยี่ วชมกันอยา่ งมากมายเลยก็วา่ ไดน้ ับวา่ เป็ น
สถานทท่ี อ่ งเทย่ี วทไ่ี มค่ วรพลาดเป็ นอยา่ งยงิ่
Kalverstraat เป็ นถนนชอ้ ปป้ิงอันคกึ คกั ของอัมสเตอรด์ ัมจากจัตรุ ัส Dam

คา่ รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร
นาทา่ นเขา้ ทพ่ี กั The NH Amsterdam Zuid Hotel

วนั ที่ 27 ธนั วาคม 2562 บรสั เซลล ์ – ซานสคนั ส ์ (50กม/1ชม)

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม
อ อ ก เ ดิน ท า ง สู่ เ มือ ง ซ า น ส ค นั ส์ Zaanse
เทยี่ ง
บา่ ย Schans คอื หมบู่ า้ นกงั หนั ลมของชาวนาทเี่ ปิด

ใหน้ ักท่องเท่ยี วจากทั่วโลกเดนิ ทางเขา้ มาเยย่ี ม
ชมบรรยากาศชนบทของชาวเนเธอร์แลนด์ได ้
อย่างสะดวก หมู่บา้ นกงั หนั ลม ไดช้ ื่อว่าเป็ น
สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ น เ ธ อ ร์ แ ล น ด ์ม า อ ย่ า ง

ยาวนาน เน่ืองดว้ ยพนื้ ทข่ี องดนิ แดนแถบน้ีเป็ นท่ี

ราบลุ่มริมชายฝ่ั ง ทาใหเ้ กิดปั ญหาน้ าท่วมขึ้น
บ่อยครัง้ ดังนั้นจงึ มกี ารพัฒนาสงิ่ ประดษิ ฐต์ ่างๆ
เพอ่ื ตอ่ สกู ้ ับเหตกุ ารณ์น้าท่วม กังหันลม จงึ ถูกคดิ คน้ และสรา้ งขน้ึ จนมกี ารใชง้ านกัน
อยา่ งแพรห่ ลาย ในชว่ งครสิ ตศวรรษที่ 13
หมบู่ า้ นประมง Volendum สถานทที่ มี่ ชี วี ติ ชวี ามาทส่ี ดุ ของท่าเรอื ทเ่ี ต็มไปดว้ ย

กาป่ันเรอื โบราณ ทนี่ ี่คณุ จะพบกับรา้ นคา้ รา้ นแกแฟ แสงแดดอันอบอุ่น และชมแผง

ลอยปลาเชอรร์ ง่ิ ในน้าเกลอื ปลาไหลรมควนั มากมาย
รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
โรงงานเจยี ระไนเพชร ทม่ี ชี อ่ื เสยี งของกรงุ อัมสเตอรด์ ัม ไดร้ ับการยกยอ่ งวา่ ดที ส่ี ดุ
แห่งหนง่ึ ของโลก มฝี ี มอื ระดับเจยี ระไนเพชรประกอบพระมหาพชิ ัยมงกุฎเพชร “โค
อนิ อร”์ ของสมเด็จพระราชนิ ีแหง่ อังกฤษ ชมฝี มอื การเจยี ระไนเพชรแทท้ ไ่ี ดร้ ับการ
เจยี ระไนอยา่ งพถิ พี ถิ ันถงึ 12เหลยี่ ม สอ่ งแสงประกายงามยามตอ้ งแสงไฟไดม้ ากกวา่

เพชรเดอเบยี รม์ ากกวา่ 2เทา่ ชมขนั้ ตอนการคัดเลอื กเพชรโดยละเอยี ดจากวทิ ยากรผู ้
ชานาญ ขัน้ ตอนการเจยี ระไนเพชรใหเ้ ป็ นอัญมณีทคี่ า่ ทสี่ ดุ เชญิ เลอื กซอื้ เพชรทม่ี ใี บ
Certificate จากบรษิ ัทฯ เป็ นประกนั

เทยี่ วชมกรุงอมั สเตอรด์ มั โดยการ "ลอ่ งเรอื
หลงั คากระจก" ลัดเลย้ี วเขา้ ตามลาคลอง สมั ผัส
ชวี ติ ความเป็ นอยู่ รวมทัง้ สภาพบา้ นเรือนเก่าแก่
แบบชาวดัชตท์ ี่ยังคงความงดงามสบื ทอดมาแต่
สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนยี ภาพของบา้ นเรอื น

ทอ่ี ยู่รมิ คลองมากถงึ 2,500 หลัง มเี อกลักษณ์
พเิ ศษเป็ นอาคารทรงแคบ ทมี่ ตี ะขออยชู่ ัน้ บนสุด

P a g e | 15

ของอาคารเอาไวข้ นเฟอรน์ เิ จอรเ์ ขา้ บา้ น รับรเู ้ เรอื่ งราวอย่างน่าประทับใจระหวา่ งชม
บา้ นเรอื นรมิ คลอง
คา่ รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร
นาทา่ นเขา้ ทพี่ กั The NH Amsterdam Zuid Hotel

วนั ที่ 28 ธนั วาคม 2562 บรสั เซลล ์ – มิวนิค (บินภายในครง้ั ที่ 1)

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม เตรยี มตัวออกเดนิ ทางสสู่ นามบนิ

09.00 น. มวิ นคิ
11.00 น.
12.25 น. เดนิ ทางถงึ สนามบนิ มวิ นคิ

บา่ ย ออกเดนิ ทางโดย LH2303 มงุ่ หนา้ สกู่ รงุ มวิ นคิ

เดนิ ทางถงึ สนามบนิ มวิ นคิ

รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
จากนั้นนาท่านเขา้ ชมสนามฟุตบอลขนาดยักษ์ สนามอลอิ นั ซ์ อารนี ่า (Allianz
Arena) ชอื่ เลน่ วา่ เรอื ยาง ตงั้ อยทู่ างทศิ เหนือของเมอื งมวิ นคิ เรมิ่ กอ่ สรา้ งตัง้ แตว่ ันที่ 21
ตลุ าคม พ.ศ. 2545 แลว้ เสร็จสมบรู ณ์เปิดใชง้ านเมอ่ื วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
รวมมลู คา่ การกอ่ สรา้ งทัง้ หมด 340 ลา้ นยูโร หรอื ราว 13,000 ลา้ นบาทไทย ปัจจบุ ันทมี
ทใี่ ชส้ นามไดแ้ ก่ สโมสรฟตุ บอลบาเยริ น์ มวิ นคิ และเทเอาเฟา 1860 มวิ นคิ (**หมาย
เหตุ สนามฟุตบอลอลอิ นั ซ์ อารนี ่า จะงดใหบ้ รกิ ารในวนั ทมี่ กี ารแข่งขนั หรอื
เทศกาลวนั หยดุ **)
ถา่ ยภาพ Nymphenburg Palace นัน้ นับวา่ เป็ นพระราชวงั ทมี่ คี วามสวยงามเป็ น
อย่างมากในมวิ นิค เเละเป็ นอกี พระราชวังที่ไดร้ ับการยอมรับกันมากในวงกวา้ งวา่ มี
ความงดงามเป็ นอยา่ งยง่ิ เเละมคี วามโดดเดน่ อยา่ งมากในสว่ นของการตกเเตง่ ภายใน
เเละขา้ วของเครอ่ื งใชท้ ปี่ ระดับประดาอย่เู ต็มวงั เลยทเี ดยี ว นับวา่ เป็ นอกี จุดทไี่ มค่ วร
พลาดในการมาทอ่ งเทยี่ วมวิ นคิ

คา่ รบั ประทานอาหารเย็น ณ โรงเบยี รฮ์ อฟบราเฮา้ ส์ ชมการแสดง ดม่ื เบยี รแ์ กว้
โต และเมนขุ าหมเู ยอรมนั จากตน้ ตารบั
นาทา่ นเขา้ ทพี่ กั The NH Munchen Mess Hotel หรอื เทยี บเทา่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม

P a g e | 16

เทยี่ ง ออกเดนิ ทางสู่ ฟูสเซน เป็ นเมอื งทต่ี ัง้ อยอู่ ยปู่ ลายแควน้ บาวาเรยี มชี ายแดนหา่ งจาก
บา่ ย ประเทศออสเตรยี เพยี งแค่ 5 กม. เท่านัน้ เมอื งนม้ี ชี อ่ื เสยี งโด่งดังเพราะเป็ นสถาน
ทต่ี ัง้ ของปราสาทปราสาทนอยชวานสไตน์ปราสาทตน้ แบบทกี่ ารต์ นู วอลท์ ดสิ นียเ์ อา

มาวาดเป็ นฉากแสนสวยเร่อื งเจา้ หญงิ นทิ รา นอกจากน้ีเมอื งน้ีก็ยังมีความน่ารักใน
ตัวเองเพราะเป็ นเมืองเล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตัง้ อยู่ท่ามกลางป่ าเขาและ
ธรรมชาติ
ปราสาทนอยชวานสไตน์ สรา้ งขน้ึ บนยอดเขา ทร่ี ายลอ้ มดว้ ยภมู ทิ ัศน์ทีส่ วยงาม

ของเทอื กเขาแอลป์ และทะเลสาบดา้ นลา่ ง จดุ ประสงคข์ องการสรา้ งปราสาทน้ีเพอ่ื ให ้
ผสานกลมกลนื ไปกับธรรมชาตอิ นั งดงามรอบดา้ น ปกตกิ ารสรา้ งปราสาทจะตอ้ งมสี วน
ท่ีสวยงามเป็ นบริเวณกวา้ ง มีการสรา้ งบ่อน้ าพุในสวน แต่นอยชวานสไตน์ไม่
จาเป็ นตอ้ งมสี วน เพราะมธี รรมชาตอิ ันน่าอัศจรรยร์ ายลอ้ มอยแู่ ลว้ ไมต่ อ้ งมนี ้าพเุ พราะ

มนี ้าตกทางธรรมชาตอิ ยใู่ กล ้ ๆ
รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร

นาทา่ นเดนิ ทางกลบั
พพิ ธิ ภณั ฑB์ MW(BMW Museum)กอ่ ตัง้ ขนึ้ เมอื่ ปี ค.ศ. 1973 เป็ นสถานทจี่ ัด
แสดงววิ ฒั นาการของรถยนต์ BMW ซง่ึ มตี น้ กาเนดิ ทเี่ มอื งมวิ นคิ ประเทศเยอรมนี ตกึ
ท่ีเราเห็นเป็ นอาคารรูปทรงกระบอกสูบรถยนต์ คือสานักงานใหญ่ ส่วนตัวตกึ ท่ีมี
ลักษณะเป็ นชามคอื พพิ ธิ ภัณฑ์ คา่ กอ่ สรา้ งตกึ ประมาณ 9,500 ลา้ นบาทเท่านัน้ เอง
คา่ าาา 555 เฮอื กกคาวา่ BMW ยอ่ มาจาก Bavarian Motor Work (Bayerische

Motoren Werke) โดยผูผ้ ลติ รถยนต์ 3 บรษิ ัทใหญ่ Rapp Motorwn werk,
BayerischeFlugzeugweke และ Fahrzeugfabrik Eisenach ไดร้ วมตัวกอ่ ตัง้ บรษิ ัท
สรา้ งเครอื่ งยนต์ สาหรับเครอื่ งบนิ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 มแี นวคดิ ในการผลติ
มอเตอรไ์ ซค์ เน่ืองจากตน้ ทุนตา่ กวา่ โดยโลโกร้ ูปวงกลมใบพัดฟ้ าขาว ซงึ่ หมายถงึ
ลกั ษณะการหมนุ ของใบพัดเครอื่ งบนิ สฟี ้าและสขี าว เป็ นสปี ระจาแควน้ บาวาเรยี

จตั รุ สั มาเรยี น (Marienplatz หรอื Mary’s Square, St. Mary’s Square,
Our Lady’s Square) เป็ นจัตรุ ัสกลางเมอื งมวิ นคิ เป็ นทท่ี ด่ี ที ส่ี ดุ สาหรับการเรมิ่ ชม
เมอื ง ในยคุ กลางทน่ี ่ีเคยเป็ นตลาด แตป่ ัจจุบันเป็ นศูนยก์ ลางการจัดงานสาคัญทาง
วฒั นธรรมตา่ งๆ มาเรยี นพลาตซ์ มสี ง่ิ ทน่ี ่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รปู ปั้นพระ
แมม่ ารที องคาบนเขาสงู ศาลาวา่ การเมอื งใหม่ ( Neuse Rathaus ) ทม่ี จี ดุ เดน่ อยทู่ ี่
Glockenspiel หอระฆัง ทมี่ ตี ๊กุ ตาออกมาเตน้ ระบา เวลา 11 โมงเชา้ ในหนา้ หนาว
และ 5 โมงเย็นในหนา้ รอ้ น เดนิ เลน่ ชอ้ ปปิ้งเพลดิ เพลนิ ทา่ มกลางอากาศหนาวเย็น
ไมค่ วรพลาดในการมาทอ่ งเทย่ี วมวิ นคิ
คา่ รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร

นาทา่ นเขา้ ทพ่ี กั The NH Munchen Mess Hotel หรอื เทยี บเทา่

วนั ที่ 30 ธนั วาคม 2562 มิวนิค – เบอรล์ ิน (บินภายในครงั้ ที่ 2)

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม

13.00 น. ออกเดนิ ทางสู่ สนามบนิ เบอรล์ นิ
14.00 น เดนิ ทางถงึ สนามบนิ มวิ นคิ บรกิ ารทา่ นดว้ ยอาหารกลางวนั แบบ Lunch Box
15.10 น. ออกเดนิ ทางโดย LH2040
เดนิ ทางถงึ สนามบนิ เบอรล์ นิ เป็ นเมอื งทตี่ ดิ Top3 ทน่ี ักทอ่ งเทยี่ วแนะนาตอ่ ๆ กันมา
ทาใหใ้ ครๆ ก็สนใจทจี่ ะไปเมอื ง Berlin อยทู่ างทศิ ตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมัน

P a g e | 17

อยู่ในทาเลแม่น้าสองสายคอื ชเปรและฮาเฟิล มพี ้ืนที่ 891.75 ตารางกโิ ลเมตร
เบอรล์ นิ เป็ นเมอื งหลวงหนงึ่ ใน 16 รัฐของเยอรมัน มอี ดตี ทส่ี าคัญทางประวตั ศิ าสตรท์ ี่
ไม่ใช่เพียงคนเยอรมันตอ้ งจดจาวา่ เคยเป็ นดนิ แดนกง่ึ กลางแบ่งแยกชาวเยอรมัน
ออกเป็ นสองฝ่ ายทีเ่ ป็ นปฏปิ ักษ์ต่อกัน โดยมกี าแพงเบอร์ลนิ กัน้ ขวางเสรภี าพ ผ่าน
ความสญู เสยี ทัง้ ชวี ติ ผูค้ น และสง่ิ ปลูกสรา้ งสาคัญ จนกระทั่งมกี ารทาลายกาแพง
เมอื งเบอรล์ นิ ฟื้ นฟเู มอื งขนึ้ มาใหม่ แตก่ ็อนุรักษ์สถานทไี่ วเ้ ป็ นอนุสรณ์สถาน มกี าร
บรู ณะขนึ้ ใหมจ่ นกลายเป็ นสถานทท่ี อ่ งเทยี่ วทางประวตั ศิ าสตรท์ ส่ี าคัญของเยอรมัน
Gendarmenmarkt เป็ นอีกหนึ่งจัตุรัสที่งดงามของกรุงเบอร์ลนิ ตัง้ อยู่ในย่าน
Mitte จัตรุ ัสแหง่ น้ไี ดช้ อ่ื วา่ สวยงาม เพราะเป็ นศนู ยก์ ลางของสถาปัตยกรรมอาคาร 3
หลัง วหิ ารเยอรมันและฝร่ังเศส และคอนเสริ ์ตฮอลล์จัตุรัสแห่งนี้ เป็ นลานกวา้ ง
แวดลอ้ มดว้ ยอาคารทมี่ สี ถาปัตยกรรมงดงาม เป็ นแหลง่ สญั จรของผคู ้ น นักท่องเทย่ี ว
มอี นุสาวรยี ส์ ขี าวเป็ นแลนดม์ ารค์ มมี า้ นั่งสาหรับน่ังพักของคนเดนิ ทาง

คา่ รบั ประทานอาหารเย็น ณ ภตั ตาคาร
นาทา่ นเขา้ ทพ่ี กั The Holiday Inn Hotel

วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เบอรล์ ิน-แฟรงเฟิ รต์ (บินภายในครงั้ ที่ 3)

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม

เบอรล์ นิ โดม มหาวหิ ารโปรเตสแตนตท์ ใี่ หญท่ ส่ี ดุ ในเยอรมนี สรา้ งในระหว่างปี 1894-
1905 ในรปู แบบสไตลอ์ ติ าเลยี นเรอเนสซองส์ แลว้ พาทา่ นไปถ่ายรูปกบั ประตบู นั เดนบรูก
ประตสู ญั ลกั ษณ์ของเมอื งดา้ นบนเป็ นรปู ปัน้ ของเทพแี หง่ ชยั ชนะสที องเดน่ ตระหง่าน และ
พลาดไมไ่ ดก้ บั การถา่ ยรูปกบั อาคารไรชส์ ตัทด์ อาคารทใี่ ชเ้ ป็ นรัฐสภาแหง่ เยอรมนี สรา้ ง
ขน้ึ ดว้ ยศลิ ปะอติ าเลยี นเรอเนสซองส์ ในปี 1884-1894 อาคารรัฐสภาแห่งนี้ถูกใชม้ า
ตงั้ แตค่ รงั้ สาธารณะรัฐไวมาร์ จนหลงั สงครามโลกไดม้ กี ารสรา้ งโดมแกว้ ครอบตัวอาคาร
โดยสถาปนกิ ชอื่ กอ้ งโลกชาวองั กฤษ เซอรน์ อรแ์ มน ฟอสเตอร์
Brandenburg Gate นั้นตัง้ อยู่ระหว่างอาคาร Reichstag และ Holocaust

Memorial ใจกลางกรุงเบอรล์ นิ ถอื วา่ เป็ นสญั ลักษณ์ทสี่ าคัญของเบอรล์ นิ เเละของ

เยอรมัน เเละเป็ นอกี หนงึ่ จุดท่องเทย่ี วทใ่ี ครมาเทยี่ วเยอรมันเเลว้ จะตอ้ งไมพ่ ลาดมา

เทย่ี วชมซกั ครัง้

P a g e | 18

เทย่ี ง กาแพงเบอรล์ นิ สรา้ งขน้ึ ในสมัยสงครามเย็นหลังจากเยอรมนีพ่ายแพส้ งครามโลก
บา่ ย
ครั้งที่สอง จุดประสงค์ก็เพ่ือกั้นพรมแดนระหว่างเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนี

ตะวนั ออก และไดท้ าการปิดกนั้ พรมแดนอยเู่ ป็ นเวลา 28 ปี กอ่ นจะลม่ สลายในวนั ท่ี 9

พฤศจกิ ายน ค.ศ. 1989 ปัจจุบันชน้ิ สว่ นของกาแพงทเ่ี หลอื อยู่ถูกนาไปเก็บไวต้ าม

พพิ ธิ ภัณฑต์ า่ งๆ แตม่ บี างสว่ นของกาแพงทยี่ งั คงไวท้ เ่ี ดมิ เพอ่ื เป็ นอนุสรณ์ ซง่ึ ทกุ วนั นี้

กลายเป็ นพน้ื ทท่ี เ่ี รยี กวา่ Eastside Gallery จัดแสดงภาพวาดบนกาแพงประมาณ

100 ภาพ

Checkpoint Charlie เป็ นจดุ ตรวจผา่ นแดนในอดตี ทก่ี ัน้ ประชาชนชาวเยอรมัน 2
ฝ่ าย คอื ฝั่งเสรปี ระชาธปิ ไตย (ฝ่ังตะวนั ตก) และฝ่ ายคอมมวิ นสิ ต์ (ฝั่งตะวนั ออก) ซงึ่
ประเทศรัสเซยี ดูแลอยู่ ท่จี ะเดนิ ทางขา้ มฝาก ทนี่ ่ีอยู่ตรงแนวกาแพงเบอร์ลนิ จุด
กง่ึ กลางของลัทธกิ ารปกครองทีแ่ ตกต่างท่ีเคยมกี ารลักลอบผ่านแดนเพอื่ แสวงหา
เสรภี าพ ในอดตี มคี วามสาคัญมาก แต่ทส่ี ุดเมอื่ มกี ารเปลยี่ นแปลง ทน่ี ่ีก็เหลอื เพยี ง
ป้ อมจุดตรวจท่ีเป็ นอนุสรณ์ มจี าลองทหารสองฝ่ ายท่ีถือธงใหค้ นมาถ่ายภาพเพ่ือ
เช็คอินว่าถึงจุดเช็คพอยซ์ ชาลีแลว้ แต่อาจมีบา้ งท่ีไม่เคยสนใจเรื่องในอดีต
Checkpoint Charlie เป็ นสัญลักษณ์ของเบอรล์ นิ ทใี่ ครๆ ก็ตอ้ งไปเช็คอนิ แมส้ งิ่ ท่ี
เห็นจะไมไ่ ดม้ ขี นาดหรอื ลักษณะยง่ิ ใหญอ่ ลังการเหมอื นกับจุดอน่ื ๆ ในเบอรล์ นิ แตถ่ า้
ไมไ่ ปก็เหมอื นไมไ่ ดไ้ ปเบอรล์ นิ
รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
อสิ ระ ชอ้ ปป้ิ ง Friedrichstraße เป็ นถนนสายประวตั ศิ าสตรย์ คุ สงครามเยน็ และ
เป็ นสวรรคข์ องการช็อปป้ิงอยา่ งมรี ะดบั ดว้ ยสนิ คา้ หรแู พง บนหา้ งสรรพสนิ คา้ ทโี่ ดง่ ดัง
ในยา่ น Mitte รอ Countdown @ Berlin

คา่ รบั ประทานอาหารอสิ ระ ตามอธั ยาศยั
นาทา่ นเขา้ ทพ่ี ัก The Holiday Inn Hotel

วนั ที่ 2 มกราคม 2563 แฟรงเฟิ รต์ – ไฮเดลเบิรค์

เชา้ Have a beautiful 2020

10.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม
11.45 น ออกเดนิ ทางสู่ สนามบนิ เบอรล์ นิ
12.55 น. เดนิ ทางถงึ สนามบนิ เบอรล์ นิ
บา่ ย ออกเดนิ ทางโดย LH185
เดนิ ทางถงึ สนามบนิ แฟรงเฟิรต์

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร

Frankfurt Cathedral (มหาวหิ ารแฟรงคเ์ ฟิ รต์ ) หรอื มหาวหิ าร Saint
Bartholomew เป็ นวหิ ารในครสิ ตศ์ าสนาโรมันคาทอลกิ ซงึ่ เป็ นโบสถเ์ กา่ แกต่ ัง้ อยู่

ใจกลางเมอื งแฟรงเฟิรต์ มปี ระวตั ศิ าสตรอ์ ันยาวนานตัง้ แตศ่ ตวรรษท่ี 14 วหิ ารแหง่ น้ี
เป็ นหนง่ึ ในสัญลักษณ์ความสามัคคขี องคนในชาติ เป็ นมหาวหิ ารทรงสงู ใชส้ นี ้าตาล
แดง มคี วามสงู ถงึ ยอดประมาณ 95 เมตร จงึ โดดเด่นอยู่ท่ามกลางอาคารอน่ื ๆ ตรง
สว่ นฐานต่อเนื่องกับตัววหิ ารที่ต่าลงมา ความงดงามพเิ ศษอยู่ทอ่ี าคารทรงสงู เยยี่ ง

P a g e | 19

สถาปัตยกรรมในยุคเดยี วกัน ดา้ นขา้ งยังมโี ครงเหล็กเหมอื นอยู่ระหว่างก่อสรา้ งไม่
แลว้ เสร็จ
คา่ รบั ประทานอาหาร ณ ภตั ตาคาร
นาทา่ นเขา้ ทพ่ี ัก The Movenpick Hotel Frankfurt

วนั ที่ 3 มกราคม 2563 แฟรงเฟิ รต์ – กรุงเทพ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้ งอาหารของโรงแรม
เทย่ี ง
บา่ ย จตั ุรสั โรเมอร์ จตุรัสเก่าแก่แถบเมืองเก่ารายลอ้ มไปดว้ ยตกึ อาคารสถาปัตยกรรม

18.00 น. โบราณๆตัง้ แตศ่ ตวรรษที่ 15 ไปจนถงึ 18 ความเกม๋ ตี รงทอี่ าคารสไตลโ์ บราณสไตล์
20.55 น. โกธคิ นัน้ จะเชอ่ื มตอ่ กันทัง้ 9 แหง่ ทเี่ คา้ กันวา่ “Frankfurt City Hall” บรเิ วณน้าพตุ รง
ใจกลางจัตุรัสน่ี มีรูปปั้นเทพธดิ าที่เป็ นงานประตมิ ากรรมอยู่ตรงกลาง ซงึ่ ว่ากันว่า

เทพธดิ าองคน์ ้ีเป็ นเทพธดิ าแห่งความยตุ ธิ รรมน่ันเอง โดยจุดนี้จะเดนิ เลน่ ชมเพลนิ ๆ
หรอื อยากช็อปป้ิงเบาๆ แบบวา่ จดุ เดยี วไดท้ ัง้ ชลิ และชอ็ ปในเวลาเดยี วกัน

รบั ประทานอาหารกลางวนั ณ ภตั ตาคาร
Zeil คอื ถนนชอ้ ปป้ิ งและสถานทช่ี นั้ นาในการซอื้ สนิ คา้ ในเมอื งแฟรงคเ์ ฟิ รต์ ที่
ใครๆ ก็อยากมาเยอื น โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ พนื้ ที่ ระหวา่ ง Konstablerwache
และ Hauptwache ทถี่ ูกเรยี กวา่ The Fifth Avenue ของเยอรมันทม่ี ที กุ อยา่ ง
ใหเ้ ลอื กสรร ทัง้ รา้ นบตู กิ รา้ นคา้ ทเ่ี ต็มไปดว้ ยสนิ คา้ จากตา่ งประเทศ เป็ นตน้ และที่
สาคญั คอื พลาดไมไ่ ดก้ ับการไปเยอื น Zeilgalerie แหลง่ ชอ้ ปปิ้ งความสงู 10 ชนั้
ใจกลางเมอื งแฟรงคเ์ ฟิ รต์ ทม่ี ชี อ่ื เสยี ง

ดว้ ยลกั ษณะของอาคารรปู เกลยี ว ทัง้ ยัง

เป็ นจดุ ชมววิ ทด่ี ที สี่ ดุ อกี แหง่ หนงึ่ ของเมอื ง

อี ก ด ้ ว ย น อ ก จ า ก นั้ น
ใน Goethestraße ที่อยู่ติดๆ กนั ย งั
เ ป็ น แ ห ล่ ง ช้ อ ป ปิ้ ง เ ย อ ร ม ัน ที่มี
ชอ่ื เสยี งในเรอ่ื งของอญั มณี โดยเป็ น
ที่ตัง้ ของรา้ นดังระดับโลกอย่างเช่น คาร์

เทยี และทฟิ ฟาน่ี รวมไปถงึ รา้ นคา้ แบรนด์
เนมและรา้ นอาหารเลศิ รสทก่ี ระจายอยตู่ าม
ถนนท่ัวทัง้ เสน้

เดนิ ทางถงึ สนามบนิ แฟรงเฟิรต์

เดนิ ทางโดย TG927

วนั ที่ 4 มกราคม 2563 กรุงเทพ

17.10 น. เดนิ ทางถงึ สนามบนิ สวุ รรณภมู โิ ดยสวสั ดภิ าพ

P a g e | 20

ลา ัดบ ใครนอนนอนกบั ใคร เบอร์ เบอร์ เบอร์ เบอร์ เบอร์
หอ้ ง ห้อง หอ้ ง หอ้ ง ห้อง

1 คณุ นฤทธ์ิ คุณสภุ านนั

2 คุณศิวโรจน์ คุณอญั ชสา

3 คุณพัชทส์ ยุทธ คุณธนพลเชฎฐ์

4 คณุ ธัญญลักษณ์ คุณเอมินทร์

5 คุณฉัตรดารนิ

6 หวั หนา้ ทัวร์กีรติ

P a g e | 21

13 วัน 10 คืน กับประเทศทีส่ วยงาม กับเพ่ือนร่วมทางทแี่ สนดี
บางท่านบอกคิดถึงบ้าน คิดถึงอาหารไทยเหลือเกิน แต่มีอีกหลายๆ ท่าน
ยังคงสนุกกับการเดินทางเปิดตา เปิดใจกับประเทศที่สวยงาม ธรรมชาติ
สถาปัตยกรรม อัธยาศัยของเจ้าบ้าน และอีกมากมายหลายเหตุผลท่ที าให้
ตุรกีเมืองสวยงาม และย่ิงใหญ่ในความรู้สึกของนักเดินทางจากทั่วทุกมุม
โลก

และก็ต้องมาถึงวันที่การเดินทางทริปน้ี จะจบลงอย่างสวยงาม
แน่นอน ไม่ใช่เพราะเหตุผลข้างต้นเพียงอย่างเดียว แต่เพราะ ความผูกพัน
ระหว่างผู้ร่วมทาง ที่มีมานาน ทาให้ตลอดการเดินทางครั้งนี้ ยังคงงดงาม
เสมอ เหมอื นทกุ ๆ ครงั้ ท่ีมีโอกาสได้เดนิ ทางรว่ มกัน

แลว้ พบกนั ใหมน่ ะ....See You Next Time
เวชสวรรค์ ทราเวล

P a g e | 22


Click to View FlipBook Version