The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by OL, 2022-04-16 18:43:25

RPT SAINS TAHUN 1_2022

RPT SAINS TAHUN 1_2022

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BATU
TELUK KUMBAR

11920, BAYAN LEPAS, PULAU PINANG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2022
SAINS

TAHUN SATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU 1 – 4 MINGGU TRANSISISI

MINGGU : 5 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT : 2. PERATURAN BILIK SAINS
(18.4.2022 -22.4.2022)
STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN CATATAN
PENGUASAAN
Guru boleh membuat
2.1 Peraturan Bilik Murid boleh: Menyatakan salah satu peraturan pentaksiran melalui
Sains 1 bilik sains. pemerhatian semasa
2.1.1 Mematuhi murid menjalankan aktivti
peraturan bilik Menyatakan lebih daripada satu pembelajaran.
sains peraturan bilik sains.
2

Mengaplikasi salah satu peraturan
3 bilik sains.

Mengaplikasi lebih daripada satu
peraturan bilik sains
4

5 Memberi sebab peraturan bilik sains
perlu dipatuhi.

Menjadi dalam sains contoh

6 mematuhi kepada peraturan rakan
bilik

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

MINGGU : 6 - 7 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023
(25.4.2022 – 6.5.2022) 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD TAHAP TAFSIRAN CATATAN
1.1 Kemahiran Proses PEMBELAJARAN PENGUASAAN
Sains Guru menjalankan aktiviti
Murid boleh: 1 Menyatakan semua deria yang yang boleh membawa
1.1.1 Memerhati terlibat untuk membuat kepada penerapan dan
pemerhatian tentang fenomena pentaksiran kemahiran
yang berlaku. memerhati.

2 Memerihalkan penggunaan semua
deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena
atau perubahan yang berlaku.

4 (i) Menggunakan semua deria yang
terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif
bagi menerangkan fenomena
atau perubahan yang berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang sesuai
jika perlu untuk membantu
pemerhatian.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5 (i) Menggunakan semua deria
yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

6 (i) Menggunakan semua deria
yang terlibat untuk
membuat pemerhatian
secara kualitatif dan
kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.

(ii) Menggunakan alat yang
sesuai jika perlu untuk
membantu pemerhatian.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 8 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK
(9.5.2022 - 13.5.2022) STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

Murid boleh: 1 Menyatakan maklumat yang Guru menjalankan aktiviti
1.1.2 Berkomunikasi diperoleh. yang boleh membawa
kepada penerapan

kemahiran

2 Merekod maklumat atau idea dalam berkomunikasi.

sebarang bentuk.

3 Merekodkan maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai.

4 Merekod maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai dan
mempersembahkan maklumat atau
idea tersebut secara sistematik.

5 Merekodkan maklumat atau idea
dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

6 Merekodkan maklumat atau idea
dalam lebih dari satu bentuk yang
sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik, kreatif dan
inovatif serta boleh memberi
maklum balas.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU : 9 TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK

(16.5.2022 – 20.5.2022)

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: 1 Menyenaraikan peralatan, Guru boleh membuat
Manipulatif
1.2.1 Menggunakan dan bahan sains dan spesimen pentaksiran semasa murid
mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul. yang diperlukan bagi suatu menjalankan aktivti

1.2.2 Mengendalikan spesimen aktiviti. pembelajaran.
dengan betul dan cermat.
2 Memerihalkan penggunaan
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan peralatan, bahan sains dan
dan bahan sains dengan betul. spesimen yang diperlukan bagi
suatu aktiviti dengan kaedah
yang betul.

1.2.4 Membersihkan peralatan sains 3 Mengendalikan peralatan,
dengan cara yang betul. bahan sains dan spesimen
yang diperlukan bagi suatu
1.2.5 Menyimpan peralatan dan aktiviti dengan kaedah yang
bahan sains dengan betul dan betul.
selamat.

4 Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

5 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan berhemah.

6 Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan
peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam
suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik, berhemah dan
menjadi contoh kepada rakan lain.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 10 - 11 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

(23.5.2022 – 3.6.2022)

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

3.1 Benda hidup dan Murid boleh: 1 Menyatakan contoh benda Guru membawa murid ke
benda bukan
hidup hidup dan benda bukan hidup. luar kelas untuk melihat

3.1.1 Membanding dan kawasan sekitar sekolah
membezakan benda hidup dan
benda bukan hidup dan mengecam benda-
berdasarkan ciri-ciri berikut:
2 Membanding beza benda hidup benda yang di temui
(i) bernafas; mereka.
(ii) memerlukan air dan dan benda bukan hidup.

makanan; Murid berbincang sehingga
(iii) bergerak;
(iv) membesar; dan 3 Memerihalkan keperluan asas membuat kesimpulan
(v) membiak.
benda hidup bagi manusia, bahawa manusia, haiwan

haiwan dan tumbuhan. dan tumbuhan adalah

benda hidup.

3.1.2 Membuat urutan contoh- 4 Membuat urutan contoh-contoh Nota :
contoh benda hidup mengikut Terdapat benda bukan
saiz. benda hidup yang diberikan
hidup yang mempunyai ciri
berdasarkan saiz.
benda hidup.

Contoh:

5 Menaakul mengapa makanan, (i) Objek yang
air, udara dan tempat
perlindungan adalah penting bergerak seperti
kepada manusia dan haiwan. kipas dan kereta;
dan
(ii) Objek yang

Membesar seperti

belon yang ditiup.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 12 – 13 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN
(13.6.2022 – 24.6.2022) STANDARD PEMBELAJARAN HIDUP

STANDARD STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
TP

3.2 Keperluan asas Murid boleh: 6 Berkomunikasi untuk Murid menyusun contoh

benda hidup menunjukkan manusia, haiwan benda hidup dari yang

3.2.1 Menyatakan keperluan asas benda dan tumbuhan mempunyai cara bersaiz kecil hingga ke saiz
hidup iaitu makanan, air dan udara.
yang berlainan untuk besar seperti gajah dan

mendapatkan makanan, air dan kuman, dan berkomunikasi

3.2.2 Memerihalkan manusia, haiwan dan udara. tentang susunan yang
tumbuhan memerlukan makanan, air dan dibuat.

udara dalam cara yang berlainan.

3.2.3 Memerihalkan manusia dan haiwan, juga
memerlukan tempat perlindungan.

3.2.4 Menaakul kepentingan makanan, air,
udara dan tempat perlindungan kepada
manusia dan haiwan.

3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang ciri
dan keperluan asas benda hidup melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 14 – 16 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 4. MANUSIA
(27.6.2022 – 15.7.2022)
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Deria manusia Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh Berbincang dengan murid

4.1.1 Mengenal pasti bahagian manusia. tentang fungsi setiap
tubuh manusia yang
berkaitan dengan deria yang bahagian tubuh.
berkenaan.
2 Menghubungkait bahagian Menyentuh untuk
tubuh manusia dengan deria membezakan keadaan
yang berkenaan. permukaan, melihat untuk

4.1.2 Mengelaskan objek mengikut membezakan warna,
ciri yang dikenalpasti.
3 Memerihalkan ciri objek menghidu untuk mengesan
4.1.3 Menggunakan deria untuk menggunakan pelbagai deria bau yang mungkin
mengenal pasti objek melalui mendatangkan bahaya
penyiasatan.
Mengelaskan objek yang seperti bau asap
diberikan mengikut ciri yang
4 kebakaran.

4.1.4 Menjelas dengan contoh, dipilih Murid menjalankan aktiviti
penggunaan deria lain
sebagai ganti sekiranya satu untuk mengenal pasti objek
deria tidak dapat berfungsi.
5 Mengenalpasti objek yang contoh, objek yang

diberikan sekiranya salah terdapat dalam kotak

4.1.5 Menjelaskan pemerhatian satu deria tidak dapat hitam.
tentang deria manusia
melalui lakaran, TMK, berfungsi Alat yang boleh membantu
penulisan atau lisan.
organ deria yang tidak

boleh berfungsi dengan

6 Berkomunikasi tentang alat baik seperti cermin mata

yang boleh membantu organ dan alat bantuan

deria yang tidak boleh pendengaran.

berfungsi dengan baik

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 17 – 18 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 5. HAIWAN
(18.7.2022 – 29.8.2022)
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUSAAN

5.1 Bahagian tubuh Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti

haiwan. bahagian tubuh haiwan

5.1.1 Mengenal pasti bahagian seperti:

tubuh haiwan seperti paruh, 2 Memerihalkan bahagian tubuh (i) arnab;
bagi haiwan. (ii) buaya;
sisik, sirip, berbulu halus,

berbulu pelepah, tanduk, (iii) katak ;

sumbu, sesungut, kulit keras, 3 Menghubungkaitkan (iv) ikan;

cangkerang, sayap, kepak, kepentingan bahagian tubuh (v) siput;

kepala, badan, ekor dan kaki haiwan kepada haiwan (vi) itik;

selaput renang. berkenaan. (vii)lalat;

5.1.2 Menghubungkaitkan bahagian 4 Menjelaskan melalui contoh (viii) badak sumbu; dan
tubuh haiwan dan bahagian yang terdapat pada (ix) cacing.
kepentingannya kepada
haiwan. tubuh haiwan yang dinyatakan.
Murid menggunakan satu

5 Mengitlak bahawa terdapat contoh haiwan dan
haiwan yang berbeza tetapi mengenalpasti bahagian
Menjelaskan melalui contoh
5.1.3 bahagian yang terdapat pada mempunyai bahagian tubuh tubuh haiwan tersebut.
tubuh haiwan.
yang serupa.

5.1.4 Mengitlak bahawa terdapat 6 Berkomunikasi tentang Guru menjalankan
haiwan yang berlainan
mempunyai bahagian tubuh peranan manusia dalam perbincangan untuk
yang serupa.
mencegah haiwan dizalimi mencungkil idea murid

hingga mengakibatkan langkah yang diambil oleh

kecederaan pada bahagian manusia bagi memastikan

5.1.5 Menjelaskan pemerhatian tubuh haiwan. haiwan tidak dizalimi dan
tentang bahagian tubuh
haiwan melalui lakaran, TMK, kesan kecederaan pada
penulisan atau lisan.
haiwan tersebut.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 19 – 21 TEMA: SAINS HAYAT UNIT : 6. TUMBUHAN
(1.8.2022 – 19.8.2022)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN Murid diberi/ditunjukkan
6.1 Bahagian PENGUASAAN tumbuhan sebenar untuk
tumbuhan menjalankan aktiviti.
Murid boleh:
Murid memberi contoh
6.1.1 Membanding dan 1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan berbunga dan
membezakan bahagian pada tumbuhan. tumbuhan tidak berbunga
tumbuhan iaitu: seperti pokok bunga raya,
2 Mengenal pasti bahagian yang cendawan, paku pakis dan
(i) daun: jenis urat daun; terdapat pada satu tumbuhan pokok orkid.
(ii) bunga: berbunga, tidak sebenar yang dipilih.
Murid boleh menjalankan
berbunga; Menyatakan kepentingan aktiviti pengelasan
(iii) batang: berkayu, tidak 3 bahagian tumbuhan kepada berdasarkan ciri yang
dipelajari iaitu jenis urat
berkayu; dan tumbuhan daun, mempunyai bunga,
(iv) akar: akar tunjang, akar jenis batang atau jenis akar.

serabut. Murid boleh menggunakan
contoh seperti lalang dan
6.1.2 Menghubungkaitkan bahagian Mengelaskan tumbuhan pokok keembong untuk
tumbuhan iaitu daun, bunga, 4 berdasarkan ciri yang dipilih. menunjukkan perbezaan.
batang dan akar serta
kepentingannya kepada 5 Mengitlak bahawa terdapat
tumbuhan. tumbuhan yang berlainan

mempunyai ciri yang sama

6.1.3 Mengitlak bahawa ada
tumbuhan yang berlainan
mempunyai bahagian yang Berkomunikasi untuk
serupa. 6 menunjukkan perbezaan antara

6.1.4 Menjelaskan pemerhatian dua tumbuhan yang berlainan
tentang bahagian tumbuhan jenis dari aspek jenis urat daun,
melalui lakaran, TMK, berbunga atau tidak berbunga,
penulisan atau lisan. jenis batang dan jenis akar.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 22 – 24 TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 7. MAGNET
(22.8.2022 – 16.9.2022)
STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD TAFSIRAN
KANDUNGAN

Murid boleh:

7.1 Magnet Memberi contoh objek atau alat yang Murid digalakkan membawa
menggunakan magnet. pelbagai alat yang
7.1.1 Memberi contoh kegunaan magnet 1 menggunakan magnet
dalam kehidupan. Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet. seperti kotak pensel
bermagnet, magnet hiasan di
7.1.2 Mengenal pasti bentuk magnet 2 peti sejuk dan permainan.
7.1.3 seperti magnet bar, silinder, ladam,
7.1.4 bentuk U, butang dan cincin. Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai Murid menjalankan

3 objek. penyiasatan dengan
Mengitlak tindakan magnet ke atas
Mendekatkan magnet
pelbagai objek dengan
dengan objek dan memerhati
menjalankan aktiviti. Membuat pengitlakan tentang daya tarikan sama ada menarik objek
dan tolakan antara kutub-kutub magnet. atau tidak menarik objek.
4

Membuat kesimpulan tentang daya

tarikan dan tolakan antara kutub- Murid menjalankan
penyiasatan yang adil
kutub magnet dengan menjalankan 5 Membuat kesimpulan kekuatan suatu menggunakan magnet untuk
penyiasatan. magnet berdasarkan penyiasatan yang menguji kekuatan magnet
dibuat. dari aspek jarak dan
7.1.5 Menentukan kekuatan magnet ke bilangan klip kertas yang
atas objek dengan menjalankan Mereka bentuk permainan atau alat boleh ditarik dengan
penyiasatan. berdasarkan penggunaan magnet. memalarkan bentuk dan saiz
magnet.
6

7.1.6 Menjelaskan pemerhatian tentang
magnet melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 25 – 27 TEMA: SAINS BAHAN UNIT : 8. PENYERAPAN
(19.9.2022 – 7.10.2022)
STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD
KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

8.1 Keupayaan bahan Murid boleh: 1 Menyatakan objek yang Murid menjalankan aktiviti
menyerap air
8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap dan tidak mengelaskan objek yang
boleh menyerap air dan tidak
boleh menyerap air dengan boleh menyerap air. menyerap air dan tidak
menjalankan penyiasatan.
menyerap air.

2 Menyenaraikan Contoh objek;

Kepentingan kebolehan (i) sapu tangan;

8.1.2 bahan yang boleh menyerap (ii) kertas tisu;
8.1.3
Mengelas objek yang boleh air dan tidak menyerap air (iii) klip kertas;
8.1.4 menyerap air dan tidak boleh
menyerap air. dalam kehidupan. (iv) guli;

Memerihalkan keupayaan (v) penutup botol;
objek menyerap air
berdasarkan jenis bahan (vi) kertas; dan
dengan menjalankan
penyiasatan. 3 Mengelas objek yang boleh (vii)mop.

Menyatakan kepentingan menyerap air dan tidak Murid boleh menentukan
objek yang boleh menyerap boleh menyerap air. keupayaan objek menyerap air
air dan tidak boleh menyerap
air dalam kehidupan. berdasarkan jenis bahan

4 Menaakul kepentingan dengan mengumpulkan isipadu

bahan yang tidak menyerap air yang telah diserap oleh
objek. Saiz objek yang
air dalam kehidupan.
digunakan hendaklah di

malarkan.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

8.1.5 Mereka cipta objek 5 Membuat urutan Nota: Span diperbuat daripada

berdasarkan kebolehan keupayaan objek menyerap plastik dimana plastik tidak

menyerap air. air berdasarkan jenis menyerap air.

bahan.

8.1.6 Menjelaskan pemerhatian

tentang keupayaan bahan

menyerap air melalui lakaran, 6 Menyelesaikan masalah

penulisan, TMK atau lisan. dengan mengaplikasikan

pengetahuan tentang

keupayaan objek menyerap

air.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 28 – 30 TEMA : BUMI DAN ANGKASA UNIT : 9. BUMI
(10.10.2022 – 28.10.2022)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
9.1 Bentuk muka TAHAP TAFSIRAN CATATAN
Bumi PENGUASAAN
Murid berbincang tentang
9.2 Tanah Murid boleh: Menyatakan bentuk muka bentuk muka bumi dengan
bumi. memerhati model muka bumi
1
Murid mencampurkan air pada
9.1.1 Menyatakan bentuk muka contoh tanah, menggoncang
Bumi seperti gunung, pantai, dan membiarkan seketika
bukit, lembah, sungai, kolam, 2 Memberi contoh jenis untuk melihat kandungan tanah
tasik dan laut. tanah. seperti ranting kayu, daun,
batu, pasir dan haiwan kecil.
Murid boleh: 3 Mengenalpasti kandungan
bagisatu jenis tanah Murid membuat banding beza
9.2.1 Menyatakan jenis tanah berdasarkan pemerhatian. tentang kandungan tanah yang
seperti tanah kebun, tanah diambil dari sekurang-kurang
liat dan pasir. Membanding beza nya dua tempat yang berbeza
4 kandungan tanah bagi seperti tanah kebun dan pasir
9.2.2 Membanding beza pantai.
9.2.3 kandungan tanah bagi jenis contoh tanah yang
tanah yang berbeza dengan diberikan.
menjalankan penyiasatan
5 Merekodkan perbezaan
Menjelaskan pemerhatian kandungan bagi contoh
tentang bentuk muka bumi
dan tanah melalui lakaran, tanah yang berbeza.
penulisan, TMK atau lisan.
6 Berkomunikasi dengan
meramalkan kegunaan
tanah dan menjelaskan
berdasarkan pengetahuan
tentang kandungan tanah.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

RPT SAINS TAHUN 1 2022/2023

MINGGU: 31 - 33 TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT : 10. ASAS BINAAN
(31.10.2022 -.18.11.2022)
STANDARD PRESTASI
STANDARD
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
PENGUASAAN
TAFSIRAN

10.1 Murid boleh: 1 Menyatakan bentuk asas Nota: Bongkah bentuk asas
iaitu segitiga, segi empat boleh dibina dengan
Binaan daripada 10.1.1 Mengenal pasti bentuk asas sama, segi empat tepat dan menggunakan kad manila atau
bongkah bentuk asas iaitu segitiga, segi empat bulatan. kotak.
sama, segi empat tepat dan
bulatan. 2 Mengenal pasti bongkah
iaitu kubus, kuboid, piramid,
10.1.2 Mengenal pasti bongkah prisma, kon, silinder dan
bentuk asas iaitu kubus, sfera.
kuboid, piramid, prisma, kon,
silinder dan sfera. 3 Melakar bongkah bentuk
asas.

10.1.3 Mereka bentuk objek atau 4 Membina objek atau struktur
struktur menggunakan menggunakan bentuk asas
bongkah bentuk asas.
dan bongkah.
10.1.4 Menaakul kepentingan
pelbagai bentuk bongkah.

10.1.5 Menjelaskan pemerhatian 5 Berkomunikasi untuk
tentang hasil binaan melalui menerangkan objek atau
lakaran, TMK, penulisan atau struktur yang dibina.
lisan.
6 Menaakul kepentingan
pelbagai bentuk bongkah

dalam kehidupan.

PANITIA SAINS SK SUNGAI BATU

37 - 43 34 – 36
(3.1.2023 – 17.1.2023) (21.11.2022 – 9.12.2022)

Cuti Tahun Baru Cina Ulang Kaji
20.1.2023 – 23.1.2023 CUTI PENGGAL 3, SESI 2022 / 2023

10.12.2022 – 2.1.2023

Catch Up Plan
(Aktiviti Pemulihan / Pengukuhan / Pengayaan)

CUTI PERSEKOLAHAN SESI 2022 / 2023
18.2.2023 – 12.3.2023


Click to View FlipBook Version