The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by roze.estere, 2019-01-10 16:56:48

39Vai_Dievs_ir_latvietis

39Vai_Dievs_ir_latvietis

Vai Dievs ir latvietis?

LABAS ZIŅAS BĒRNIEM 6/2018 (39)

“Labas Ziņas Bērniem” iznāk 6 reizes gadā. Kas tā tāda – Dieva ģimene?
Vēl šajā sērijā – Kāpēc Dievs radīja ērces un odus?
Kāda Dievam adrese? Kāpēc lūgšanas beigās saka Āmen?
Kā radās Bībele?

2

VĀRDS nDedtieaoitrvdimkslaaĀāiit,frvrLkivikaeaiātstvāDiasiji?prāeīa.vsVsaauilē, AlbertsVnaorUbdnūaitržnāVeladidņtāavšmuieidrttzisasa.uajrtaāīumk?ts
BĒRNIEM (7) (9)
Magda Daniels EPmētijearis ElīzabkiujvarlaiuentpšsšvaķiirivDMie(mte1aitagte1iič,snaev)u.knscLaniraleavt-dē-kījia,.n(at1va0d)ebVDraieeijvss? Mana atbilde:
DNlViaēenitē,ņvvazvģsšivvieeiipnnetitakdsi.evārstrBaišsevri.taīi(rVi11iDņ)iševs.

jauuntā(zeg8Vjza)ušainonmruēnutēa.u.tbbĪisūldttiigan jā,

Atbilde uz šo jautājumu ir “nē”! Un tās ir ļoti labas ziņas.
Kādēļ labas? Vai tad nebūtu labi, ja Viņš būtu latvietis? Tad
Viņš pa īstam varētu saprast latviešus, vai ne? Varbūt. Bet tad
Viņš nespētu palīdzēt Latvijai. Jo Viņam būtu tikai tik daudz spēka
kā latviešiem. Tieši tāpēc, ka Dievs nav latvietis, Viņam ir viss, kas
Latvijai nepieciešams, lai tā kļūtu arvien labāka. Dievs nav arī nevienas
citas tautas pārstāvis, tādēļ Viņš var palīdzēt un glābt visas tautas! Ja mēs
esam vāji, Viņš ir spēcīgs, ja mēs esam spēcīgi, Viņš ir vēl spēcīgāks. Tās ir patie-
šām labas ziņas.
Vai tas nozīmē, ka Viņš pilnībā nespēj saprast latviešus? Nē. Viņš pazīst Latviju
un latviešus vēl labāk nekā jebkurš latvietis! Viņš bija pirms Latvija tika nodibināta;
Viņš redzēja, kā veidojas latviešu tauta un Latvijas valsts, Viņš zina tās vēsturi un
arī visus tās iedzīvotājus. Viņš pilnībā saprot latviešus un arī visas
citas tautas – labāk nekā mēs paši sevi saprotam. Tādēļ Viņš var
palīdzēt un glābt visas tautas, arī Latviju!

Mācītājs Marks Sandbergs
Rīgas internacionālā draudze “Communitas”

Šķir lapas, meklē un atrodi 10 baložus.

3

KO SAKA BĪBELE?

Tauta Dievs NAV

sastāv cilvēks.
no cilvēkiem. Dievs ir Gars.
Jāņa. ev. 4:24

Tauta ir Dievs runā un
cilvēki, kuriem saprot VISAS valodas.
ir kopīga valoda. Dievs, stiprais Dievs Kungs,
uzrunā un uzsauc visai zemei

no rītiem
līdz vakariem.
Psalmi 50:1

Tauta ir cilvēki, Dievs ir VISUR.
kuriem ir kopīga Vai ne es piepildu debesis
un zemi? – saka Kungs.
teritorija.
Jeremijas 23:24

Tauta ir cilvēki, Dievs VIENMĒR bijis.
kuriem ir kopīga Pirms zeme un pasaule radīta,
Tu esi no mūžības uz mūžību,
vēsture.
ak, Dievs!
Psalmi 90:1

Lai gan Dievs nav latvietis, Viņš priecājas vadīt, svētīt un
palīdzēt visām tautām, arī latviešiem.

Svētīta tauta, kam Kungs ir Dievs.
Psalmi 33:12

4

Sveiks, brašuli!
Paldies par košo pastkarti no Anglijas. Cik jauki,
ka skolēnu rudens brīvlaikā varējāt paceļot pa Lon-
donu, braukāties divstāvīgajos autobusos un griezties
panorāmas ratā! Man gan būtu bijis bail. Mana sirds sāk
dauzīties jau tad, kad kāpju uz jumta savai mājiņai,
lai pieregulētu televizora antenu. Kur nu vēl riņķot
virs Londonas māju jumtiem.
Jūs ar māsu esat drosminieki!
Traki gan Tev tur gājis – nomaldīties vienam svešā
pilsētā, kur visi runā svešā valodā. Tā patiešām nav
joka lieta. Sasmējos, kur raksti, ka būtu daudz labāk,
ja visā pasaulē būtu tikai viena valoda. Zini, Bībelē
ir stāstīts, ka tieši tā reiz bija – visi cilvēki
runāja vienā valodā un viens otru labi saprata. Un tad
viņi nolēma būvēt augstu torni – līdz pašām debesīm –
lai visiem parādītu, cik gudri un spēcīgi viņi ir –
nu gluži kā Dievs! Un Dievs ielūkojās viņu sirdīs un
redzēja, ka viņu domas nav labas. Dievs sajauca šo
cilvēku valodu – katrs sāka runāt citādi. Protams, ka
apmulsušie cilvēki būvdarbus pameta un tornis tā arī
netika uzcelts.
Bet Dievam jau nav svarīgi, kādā valodā runā mūsu
mute. Viņš vienlīdz labi pazīst gan latviešus, gan
angļus, gan kenijiešus. Dievam ir svarīgi, lai mūsu
sirdis runā ar Viņu. Cik labi, ka toreiz, tajās Lon-
donas ielās Tava sirds runāja ar Dievu – Dievs Tevi
dzirdēja un aizveda atpakaļ pie mammas, tēta un
māsiņas.
Puika, kopā ar Dievu mēs varam uzbūvēt daudz vairāk
par augstu torni. Mēs varam uzbūvēt jaunu pasauli.
Pasauli, kas runā sirds valodā.

5

6

7

8

9

Anneles Latvija

Tas nebija nemaz tik sen – tikai pirms Kad Latvijai tuvojās Pirmais pasaules
apmēram pusotra gadsimta, kad šodien karš, Anna Brigadere devās bēgļu gaitās
visiem Latvijas bērniem zināmo Tērveti uz Krieviju. 1918. gadā, kad tika dibinā-
sauca par Kalnamuižu, un tur kalpu ģime- ta Latvijas valsts, rakstniece jau bija at-
nē piedzima Anna. Latvijas valsts tad griezusies Latvijā. Anna Brigadere turpi-
vēl nebija nodibināta, un Kalnamuižas nāja rakstīt. Kad rakstniece svinēja 25 ga-
pagasts piederēja Kurzemes guberņai, du jubileju kopš pirmās grāmatas publi-
kas bija daļa no Krievijas impērijas. Skolā cēšanas, Latvijas valsts uzdāvināja viņai
Anna gāja vien dažus gadus. Kad meite mājas Tērvetē, kuras Anna Brigadere
nei bija 13 gadi, nomira tētis, un viņai nosauca par “Sprīdīšiem”.
vajadzēja pašai sākt strādāt, lai nopel-
nītu iztiku. Tā nu viņa kopā ar mammu Dzīvojot “Sprīdīšos”, rakstniece bērnī-
pārcēlās pie māsas Līzes un palīdzēja viņai bā piedzīvoto aprakstīja trīs grāmatās.
šūšanas darbos Jelgavā un Ventspilī, kā Tajās varam uzzināt, kā mazā Annele
arī vēlāk strādāja brāļa Jāņa veikalā Rīgā iepazīst Dieva Vārdu, apkārtējo dabu un
par pārdevēju. Pēc tam Anna devās strā- ikdienas darbu. Pirmā no grāmatām ir
dāt uz Maskavu un Jaroslavļu par mājsko- “Dievs. Daba. Darbs.” Blakus lappusē
lotāju. Vēlāk viņa bija mājskolotāja arī iepazīsties ar grāmatā aprakstīto, kā
vāciešu ģimenēs Rīgā. Annele kopā ar vecākiem dodas uz “Kal-
tiņiem” – mājām, kur viņi iepriekš
Anna jau bija sarakstījusi pirmos stās- dzīvojuši.
tus un grāmatas, kad Rīgas Latviešu te-
ātra direktors palūdza, lai pārtulko kādu “Sprīdīši” – Annas Brigaderes mājas, kurās
bērnu lugu. Nevarēdama atrast neko pie- iespējams ciemoties arī tagad.
mērotu, viņa trīs diennakšu laikā sace-
rēja pasaku lugu “Sprīdītis” – par zēnu,
kas, meklēdams Laimīgo zemi, dodas
prom no mājām, bet atgriežas, jo sa-
prot – vislabāk ir būt savās mājās. Jau
pēc pāris mēnešiem bija pirmizrāde, un
luga kļuva ļoti populāra. Tāda tā ir arī
šodien, vairāk nekā simts gadu pēc tās
sarakstīšanas. Un rakstnieces Annas
Brigaderes vārds arī ir zināms visā Lat-
vijā un pat plašāk pasaulē.

10

Tēvs ar māti soļo tik gausi, gausi. Iet vienās daudz brīnišķu lietu. Un viņš ir aiz
runās. Annele aizskrej atmērot lielu gabalu visām lietām. Vai tas ir bargs pēr-
ceļa uz priekšu, atmēro to atkal atpakaļ, viņi kons, vai lēna vēsma; vai tā ir kars-
ka runā, tā runā. Ko tik daudz varētu runāt! ta saule, vai mīlīga ēna. Vai tas ir
rudzulauks rīta vējā, vai tas ir mežs,
Nu viņi pavisam nogriežas no ceļa. Sau- kurā žēli dzeguze kūko. Viņš ir tur
lainā laukumiņā, pie skaista kupla bērza viņi un tur, un tur, un kad grib. Viņš ir
nosēžas zālē. Tēvs nometis cepuri, mātei no- pašā sirds vidū. Tuvāk nekā tēvs,
kritis lakatiņš. Tā viņi sēd, mugurām pie bērza. tuvāk nekā māte. Nekā, nekā
Viņam apslēpt, nekā Viņam pateikt!
Annele arī nokrīt zālē. Klusa, klusa. Labi Viņš nāk un nolasa pats visas do-
te. Domās, ka šepat būs tie Kaltiņi? Lai ir! mas kā puķes no pļavas. Viņš ir tas
Dzīvos te visu dienu. Kungs; nē, Viņš tak ir pats mīļais
Debesu tēvs; nē, Viņš ir Viņš!
Kāpēc neviens vairs nerunā? viņa brīnās. Daudz, daudz vairāk Viņš ir nekā
Vēro vecākus. Māte skatās kaut kurp. Kad visi viņa vārdi, ne ar vienu vārdu
Annele liek savām acīm skriet viņas skatiem nevar pateikt, kas Viņš ir.
līdz, tad tās aizjoņo tālu, augstu. Zilajās,
dziļajās debesīs. Māte saka: Tas Kungs ir gans.
Gans? Jā, kad Annele paskatās ar
Tad viņas acis atkal atnāk atpakaļ. Meklē savām citām acīm, tad viņš ir gans.
tēvu un māti. Ai, kā patīk viņos skatīties! Viņa mētelis ir kā putu pārslas, zi-
Lai katram bērnam ir tādi tēvs, māte! Un liem debesu ielokiem. Viņš ir liels,
pavisam, pavisam citādāki viņi ir nekā vakar liels, liels. Pāri mežam aizslīd viņa
un aizvakar. Tēvam ir tādas acis kā debesis, zeltotie spārnu gali. Kur viņi laižas
un mātei ir tādi vaigi un mute — nu kādi pāri, uzzied vienās puķēs pļava un
tad? Annele nevar atrast tādu puķi, kas būtu saulainais laukums. Bet viņš skatās
tādas kā māte un ar ko varētu to salīdzināt. un meklē. Ko viņš tur meklē? Nu,
Tāpat gribas uz abiem skatīties kā uz kad viņš ir gans, tad ko gan citu,
puķēm, uz bērziem, uz zilajām debesīm. kā savu ganāmo.
Bet kāpēc tas tā? Kāpēc šodien tā, kā vēl
nekad nav bijis? Annele domā. Izdomā. Tas (turpinājumu meklē grāmatā)
tāpēc, ka šodien ir svētdiena. Mežs, puķes,
zilā debess ir svētdiena, tēvs un māte ir Ja vēlies iepazīties ar Anneles
svētdiena. Viņu rokas ir svētdiena. Viņu ro- piedzīvojumiem, meklē veikalā vai
kās nav darba. Viņu kājās nav steigas. Viņu bibliotēkā šo grāmatu! Grāmata izdota
mutēs nav: "Nu, nu, bērns, ej nu no kājām. vairākas reizes, vāki var būt dažādi.
Nav vaļas."

Mātes rokas ir pavisam klusas, saliktas
kopā. Viņas skats vēl nav atgriezies no debe-
su dziļuma. Viņas lūpas kust. Viņa runā ar
kādu. Ne ar tēvu, ne ar Anneli? Ar ko tad
viņa runā? Nu jau ar vārdiem. Viegli šūpoda-
mies, kā viļņi lēnajā upē, par kuru viņi šorīt
pārgāja pāri, tā iet viņas vārdi:

"Tas kungs ir mans gans, man netrūkst
nenieka,

Viņš liek man uz zāļainām ganībām ganī-
ties,

Viņš vada mani pie palēna ūdens."
Tas Kungs? Anne apsviežas uz elkoņiem
un liek savām acīm skriet to pašu debesu
tālo ceļu. Kur Viņš ir? Vai māte Viņu redz! —
Nē, nē. Tā jau nav. Ar tādām acīm jau Viņu
neredz. Viņu var gan redzēt, bet ar citām
acīm, ar tādām, ar kurām var redzēt daudz,

11

gLaatisvmijiaņsa Nepieciešamie materiāli:

burciņa;
salvetes vai zīdpapīrs Latvijas

karoga krāsās;
PVA līme;
šķēres;
otiņa;
svecīte.

Sagriez
vai saplēs
salvetes
mazos
gabaliņos.

Uzklāj līmi burkas Uz līmes pārklātās
vidusdaļā. Latvijas daļas liec virsū sa-
karogu uz burkas griezto balto sal-
veido, sākot ar balto veti.
joslu. Atceries – To pašu atkārto ar
baltā līnija ir divas karoga sarkanajām
reizes šaurāka nekā daļām.
sarkanās līnijas.

“Nogludini” ar līmi burkas spurainās vie-
tas – lai visi gabaliņi būtu pilnībā pie-
lipināti pie burkas. Neuztraucies –
līme nožūs un kļūs caurspīdīga!
Kopā ar pieaugušo aizdedz
sveci un ieliec burkā.

Latnvuijvaasrgsapisīdmēiņta!

12

Mūsu Tēvs Dievs
saprot
Jeruzālemē Eļļas visas šīs
kalnā (Izraēlā) valodas,
arī tad,
ir “Pater Noster” kad latvieši
baznīca, kas lūdz: “Mūsu
tulkojumā no Tēvs!”

latīņu valodas
nozīmē “Mūsu
Tēvs”; to sauc
par Tēvreizes

baznīcu.

Uz krāsainām flīzēm
baznīcas sienās
uzrakstīta Tēvreize
140 valodās. Suvenīru
veikalā var nopirkt
kartītes ar Tēvreizi
tulkotu 1440 valodās
un dialektos.

Savieno frāzi “Mūsu Tēvs” ar atbilstošo valodu,
kurā tā uzrakstīta. [Kvadrātiekavās latīņu alfabēta
burtiem uzrakstīta šo vārdu izruna attiecīgajā
valodā.]

13

14

Bībelē minētas vairākas vietas, kas arī Ja nepieciešama palīdzība, vai arī vēlies
šodien ar tādiem pat nosaukumiem
atrodamas pasaules kartē. pārbaudīt atbildes, ieskaties Bībelē –

Tukšajos laukumiņos ieraksti burtus, Esteres 1:1
lai veidotos valstu nosaukumi, kuri, Lūkas ev. 2:2
tavuprāt, atrodami arī Bībelē. Apustuļu darbi 2:10
Vienā no laukumiņiem šo valstu vidū Apustuļu darbi 8:27
paslēpusies arī kāda mums īpaša Apustuļu darbi 16:12
valsts, kuras vārds gan Bībelē nav Apustuļu darbi 20:2
atrodams. Kas tā ir? Apustuļu darbi 27:6
Romiešiem 15:24

15

ĢIMENES LŪGŠANU PASTAIGA

Kad dodaties pastaigā pa savām mīļākajām vietām Latvijā, izmantojiet šo laiku,
lai pateiktos un aizlūgtu par Latviju.

KAD ESAT PIE KĀDAS ŪDENSKRĀTUVES
Lietus, sniegs, migla, rasa, upes, ezeri, jūra – tās visas
ir Dieva dāvanas. Latvija ir ūdeņiem bagāta zeme,
pateicieties par to! Piemēram, upju kopējais garums ir
38 400 km. Ja tās tecētu viena aiz otras, tās pa ekvatoru
varētu aptecēt apkārt gandrīz visai zemeslodei!

TELEKFAODNSĀAĪŅSEZMIŅATU KAD ESAT MEŽĀ
Latvija ir to desmit Pusi no Latvijas teritorijas
pasaules valstu klāj meži, Latvijā ir vismaz
sarakstā, kurās ir 700 miljoni koku. Latvija ir
visātrākais internets. viena no zaļākajām valstīm
Mēs varam brīvi sazināties ar visu pasaulē. Pateicieties un apbrī-
pasauli. Paldies Dievam par brīvību. nojiet Dievu – cik gudri Viņš
Lūdziet Dievam gudrību šo brīvību radījis pasauli, cik skaistu Viņš

gudri izmantot. KAD SATIEKAT VĒL KĀDUS CILVĒKUS
Ja visi Latvijas iedzīvotāji
sadotos rokās, izveidotos 3300 km
gara ķēde. Aizlūdziet par Latvijas
iedzīvotājiem. Lai Dievs palīdz
mums būt draudzīgiem,

KAD APSTĀ KAD IERAUGĀT LATVJI AS KAROGU
Katrs Latvijas iedzīvotājs gadā apēdot Latvijas karogs ir viens no visvecākajiem
78 kg kartupeļu! Pateicieties par augļiem karogiem pasaulē, pirmo reizi tas minēts jau
un dārzeņiem, par maizi un visu, kas 13. gadsimtā. Pateicieties Dievam par Latviju,
mums pieejams, lai mēs būtu paēduši. aizlūdziet par tās vadītājiem!

PAR KO VĒL VĒLATIES PATEIKTIES VAI AIZLŪGT?

Žurnāla veidotāji: Anna Šmite, Arta Skuja, Dace Šūpule, Estere Roze, Evelīna Sproģe,
Maiga Veilande, Ruta Majevska, Rute Kārkliņa / Dizains, maketēšana: Evija Godiņa
„Labas Ziņas Bērniem” izdod Latvijas Baptistu draudžu savienības Svētdienskolu apvienība
© "Labas Ziņas Bērniem" izdošanu vari atbalstīt ar ziedojumu - Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu

savienība", reģ Nr. 90000085765, LV75 HABA 0551 0257 82043 / Lai abonētu, raksti [email protected]


Click to View FlipBook Version