The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Anurak Poolsawat, 2021-02-08 00:30:54

รอบ4

รอบ4

รายงานการประเมินคณุ ภาพภายนอกรอบสี่
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ระดบั การศึกษาขน้ั พื้นฐาน

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษา
(องค์การมหาชน)บทสรปุ สำหรบั ผบู้ ริหาร

โรงเรยี นหนองแวงวทิ ยาคม ตั้งอยู่หมู่ท่ี ๙ บา้ นหนองแวง ตำบลผกั ไหม อำเภอศีขรภมู ิ จังหวัดสรุ ินทร์
สังกดั สำนกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต ๓๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธกิ าร เปิดสอนตัง้ แตช่ น้ั มธั ยมศึกษาปีที่ ๑ ถงึ ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ คณะผู้ประเมินได้
ตรวจเยี่ยมสถานศกึ ษาเมื่อวนั ที่ ๑๖ - ๑๘ ธนั วาคม ๒๕๖๒ โดยมผี ลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ดงั น้ี

สรุปผลการประเมินคณุ ภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

๑. ระดบั การศกึ ษาข้นั พื้นฐาน

ดา้ น ระดับคุณภาพ

๑. คณุ ภาพของผู้เรยี น ดีมาก

๒. กระบวนการบริหารและการจดั การ ดีมาก

๓. กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทเี่ น้นผูเ้ รยี นเป็นสำคัญ ดีมาก

จดุ เดน่
ด้านคุณภาพของผ้เู รียน
๑ มคี ณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ ๘ ประการ ตามหลกั สตู รการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน
๒ มคี วามกลา้ แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ดา้ นดนตรี กฬี า กิจกรรมเขา้ จังหวะ การแสดงละคร
๓ มที กั ษาะอาชีพที่มีความหลากหลาย เชน่ ผลิตภัณฑ์จากมะละกอจากการเรียนรูด้ ้วยสือ่ ออนไลน์

เรือ่ ง ละฮงดงปา่ นำพาพอเพียง ชา่ งไม้ ชา่ งตัดผม ช่างเสริมสวย ช่างประดษิ ฐ์ และจากการเรียนการสอน
หลักสูตรทวศิ กึ ษาดา้ นคอมพิวเตอร์ธุรกจิ บัญชีธรุ กจิ

ดา้ นกระบวนการบริหารและการจดั การ
๑ การจดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมท่เี อื้อต่อการจดั การเรยี นรู้อย่างมคี ุณภาพ โดย จัด
โครงการโรงเรยี นปลอดขยะ มีกิจกรรมธนาคารขยะ ของชมรม TO BE NUMBER ONE
๒ งานพฒั นาวชิ าการที่เน้นผู้เรยี นรอบดา้ นตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลมุ่ เปา้ หมาย โดยจดั กิจกรรม
ปอ้ งกนั และแกป้ ัญหายาเสพติด ของชมรม TO BE NUMBER ONE
๓ การจดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบั สนนุ การบริหารและการจัดการเรียนรู้ มีระบบ NWK
Check มาใชต้ รวจ จดั เกบ็ ข้อมูลและประเมนิ พฤตกิ รรมนักเรยี นผา่ นโทรศัพท์มือถือทุกวันตลอดปีการศึกษา
๔ มรี ะบบบริหารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ P D C A nwk ในกระบวนการ
บรหิ ารและจัดการโรงเรยี นหนองแวงวิทยาคมด้านกระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยี นเปน็ สำคัญ
ครมู ีความม่งุ ม่ันตง้ั ใจในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้คดิ ได้ปฏบิ ัติจริง ได้
พัฒนาการทักษะในรายวชิ าต่าง ๆ เพือ่ สรา้ งชนิ้ งาน ไดน้ ำรูปแบบการสอนตา่ ง ๆ มาใช้ในเช่น การเรียนรแู้ บบ
Active Learning การเรียนรู้แบบรว่ มมือ การเรยี นรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบสบื เสาะ การเรียนรูแ้ บบ
สืบคน้ (IS) เปน็ กระบวรการจดั การเรียนรตู้ ามมาตรฐานและตัวชว้ี ดั ของหลกั สูตรสถานศกึ ษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสตู รแกนกลาง เปิดการเรียนการสอนหลักสตู รทวศิ ึกษา สร้างโอกาสได้เลือกเรียนในส่ิงท่ีสามารถนำไปใชใ้ น
ชวี ิตประจำวนั ได้ และให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรยี นรผู้ า่ นกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั ิจรงิ อีกท้ังการวัด
ประเมินผล มีการนำรปู แบบการสอนแบบต่าง ๆ มาใช้ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ใช้แหล่งเรยี นรู้ สือ่ เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการสบื คน้ โดยใช้หลกั การอา้ งองิ ท่ีถูกวธิ ี เช่นการเรยี นรูแ้ บบออนไลน์ มกี ารสบื ค้น สง่ งานทำ
การบา้ น โดยผ่านระบบออนไลน์ (Internet) ซ่งึ สัญญาณอนิ เทอรเ์ น็ตครอบคลุมทุกพน้ื ท่ีในโรงเรยี น มรี ะบบ
บริหารจัดการโดยใช้โปรแกรมเช็คชอ่ื นักเรียนผ่าน Smart Phone (NWK Check) ครูแก้ไขปัญหานักเรียนโดย
ยดึ หลกั การวิจัย (Classroom action research) ครมู ีการการจัดทำวจิ ัยในชัน้ เรียนภาคเรยี นละ ๑ เรื่อง
โรงเรยี นจดั ระบบการปฏบิ ตั ิงาน และการนเิ ทศตดิ ตามอย่างตอ่ เนื่อง

จุดท่ีควรพัฒนา
ด้านคณุ ภาพของผ้เู รียน
๑. การบูรณาการกจิ กรรมบันทึกรกั การอา่ นในการสง่ เสรมิ คณุ ภาพผ้เู รียนที่มีความหลากหลาย
๒. ควรมกี ระบวนการพฒั นาการคิดคำนวณท้ังระบบ
๓. การจดั ทำโครงการพฒั นาคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ควรกำหนดจดุ ประสงค์ให้ตรงกับคณุ ธรรม

จริยธรรมทตี่ ้องการพฒั นา และใชเ้ ครอ่ื งมือในการประเมินผลให้สอดคลอ้ งกับจุดประสงค์ของโครงการ
๔. ควรพัฒนาอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ให้มจี ำนวนมากขนึ้
๕. การยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน โดยการนำข้อมูลจากผลการทดสอบระดบั ชาติ (O-NET)

ท่ีมีปญั หามาระดมสมองแลกเปล่ียนเรยี นรู้เพอ่ื หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันทัง้ ระบบ

ดา้ นกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
๑ การรายงานโครงการ โดยใช้รปู แบบการรายงาน ๕ บท เพ่ือพฒั นาในเชิงวิชาการมากขนึ้
๒ การเสริมความเข้มแขง็ ระบบประกนั คุณภาพภายใน เพือ่ ใหส้ อดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้น
สงั กัด ว่า “๒๕๖๒ ปที องของการนเิ ทศภายใน โดยใช้หอ้ งเรียนเปน็ ฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน”
๓ การพัฒนาระบบข้อมลู และสารสนเทศให้ครอบคลุม ชัดเจน ทันสมยั ทกุ กล่มุ งาน ให้สามารถเข้าถึง
และใชไ้ ด้
๔ “การวิจยั ในโรงเรียน” เพื่อพฒั นาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตอ่ ไปดา้ นกระบวนการจดั การเรียนการสอนทีเ่ นน้ ผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ
๑. โรงเรยี นควรมกี ารจัดทำข้อสอบและหาคุณภาพข้อสอบจัดเกบ็ เปน็ คลังขอ้ สอบทุกกลุ่มสาระ
การเรยี นรแู้ ละทกุ ระดบั ชัน้
๒. ควรจดั ทำเล่มหลักสูตรทอ้ งถ่นิ ให้มเี น้ือหาสาระที่ครบถว้ นตามรปู แบบและโครงสร้างหลกั สูตร
สถานศกึ ษา
๓. ครูควรวิจยั เป็นรูปแบบงานวิจยั เพือ่ พัฒนา (R & D) เพ่ือขอเลอื่ นวิทยฐานะใหส้ ูงขน้ึ

ขอ้ เสนอแนะตามนโยบายจากหนว่ ยงานตน้ สงั กัด หรือภาครฐั
ดา้ นคุณภาพของผเู้ รียน
นโยบาย สำนกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ และโรงเรยี นมติ ใิ หม่ เนน้ อัจฉรยิ ะ

นกั เรยี นเกง่ ๗ ประการ คอื
๑. เก่งภาษา
๒. เก่งตรรกะ คณิตศาสตร์
๓. เก่งมติ ิสัมพันธ์
๔. เก่งการเคล่ือนไหว
๕. เกง่ ดนตรี
๖. เกง่ มนษุ ยส์ ัมพนั ธ์
๗. เก่งรูจ้ ติ ใจตนเอง
พัฒนาผเู้ รยี นใหเ้ ป็นคนดี คนเก่ง มีค่านิยมไทย มเี ปา้ หมายชีวติ ทกั ษะชวี ิต ทกั ษะอาชพี

เป็นคนไทยยุคใหม่ และคุณภาพการศกึ ษามีผลสมั ฤทธใ์ิ ห้มากท่ีสุด
ข้อเสนอแนะ สถานศกึ ษาควรดำเนินการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นใหม้ ีความหลากหลายและเข้มขน้

ยิง่ ขึ้น ดงั น้ี
๑. การบรู ณาการกิจกรรมบันทกึ รกั การอ่านในการส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน การคดั

ลายมอื กระบวนการคดิ วิเคราะห์ การคดิ อยา่ งมวี จิ ารณญาณ การสร้างชุมชนแห่งการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ในแตล่ ะห้องและนำสกู่ ารพฒั นานวัตกรรมของผูเ้ รียนอยา่ งต่อเนอ่ื ง

๒. ควรมีกระบวนการพฒั นาการคดิ คำนวณทั้งระบบ โดยครูคณิตศาสตร์เปน็ หลกั ครูผู้สอน
ทกุ คนมสี ่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรยี น

๓. การจดั กจิ กรรมพฒั นาคุณธรรม จรยิ ธรรมผ้เู รยี นควรกำหนดจุดประสงค์ใหต้ รงกบั คุณธรรม
อตั ลกั ษณ์ท่ตี ้องการพัฒนา

๔. ควรพฒั นาอาชีพการขายสนิ คา้ ออนไลนใ์ หม้ ีจำนวนมากข้ึน โดยความรว่ มมือระหวา่ งฝ่าย
เทคโนโลยสี ารสนเทศ (ICT) ฝา่ ยการสรา้ งนวตั กรรมและฝ่ายพฒั นาอาชีพ๕. การยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น โดยการนำข้อมูลจากผลการทดสอบระดบั ชาติ (O-NET)
ทม่ี ปี ัญหามาระดมสมองแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ตามกล่มุ สาระการเรียนร้เู พื่อหาวิธกี ารแกป้ ญั หารว่ มกนั มาพฒั นาการ
จัดกิจกรรมการเรยี นรูเ้ พื่อพฒั นาผเู้ รยี นทัง้ ระบบ

ดา้ นกระบวนการบริหารและการจดั การ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด วา่ “๒๕๖๒ ปที องของการนเิ ทศภายใน โดย
ใชห้ ้องเรยี นเปน็ ฐาน เพื่อพฒั นาคุณภาพของผู้เรียน” โดยจัดกจิ กรรม “การนเิ ทศภายในแบบมีส่วนร่วม”
ให้คณะกรรมการสถานศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน มามีส่วนรว่ มในการตรวจเย่ียม ประเมินและนเิ ทศเกยี่ วกับมาตรฐาน
ของสถานศกึ ษา ก่อนการประเมินคุณภาพการศกึ ษาภายใน

ดา้ นกระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผู้เรียนเป็นสำคญั
นโยบายของตน้ สังกดั ว่า “เพ่ิมศกั ยภาพครแู ละบุคลากรทางการศึกษา เปน็ มืออาชีพ” ดังน้ัน เพอื่ ให้
สอดคลอ้ งกบั นโยบายของหน่วยงานตน้ สงั กัด จึงควรมีการพฒั นาการเรียนการสอน โดยจดั ทำเปน็ ผลงาน
การพฒั นาตนเองเพ่ือนำไปสู่การขอเลื่อนวทิ ยฐานะให้สูงข้นึ ตอ่ ไป
กำหนดการดำเนนิ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

ข้อเสนอแนะ

ดา้ นคณุ ภาพของผเู้ รยี น
๑ การบูรณาการกจิ กรรมบันทึกรกั การอา่ นในการส่งเสริมพัฒนาการอา่ น การเขียน การคัด
ลายมอื กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ การสร้างชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ในแต่ละห้องและนำสู่การพัฒนานวัตกรรมของผู้เรยี นอย่างต่อเนอ่ื ง
๒ ควรมกี ระบวนการพัฒนาการคดิ คำนวณทั้งระบบ โดยครูคณิตศาสตร์เปน็ หลกั ครูผู้สอนทกุ คน
มสี ่วนรว่ มในการพัฒนาผู้เรียน
๓ การจดั ทำโครงการพัฒนาคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ควรกำหนดจดุ ประสงคใ์ ห้ตรงกับคุณธรรม
จริยธรรมทตี่ ้องการพัฒนา และใช้เครอ่ื งมือในการประเมนิ ผลให้สอดคลอ้ งกบั จดุ ประสงคข์ องโครงการ
๔ ควรพฒั นาอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ให้มีจำนวนมากขนึ้ โดยความร่วมมือระหวา่ งฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ฝา่ ยการสร้างนวตั กรรมและฝา่ ยพัฒนาอาชีพ
๕ การยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรียน โดยการนำข้อมลู จากผลการทดสอบระดบั ชาติ (O-NET)
ทมี่ ปี ญั หามาระดมสมองแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ตามกลมุ่ สาระการเรยี นรูเ้ พือ่ หาวิธีการแกป้ ัญหาร่วมกันมาพฒั นาการ
จัดกจิ กรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาผ้เู รยี นทั้งระบบ
กำหนดการดำเนนิ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปีดา้ นกระบวนการบรหิ ารและการจดั การ
๑ ควรจัดใหม้ กี ารรายงานโครงการ โดยใชร้ ปู แบบการรายงาน ๕ บท เพอื่ พฒั นาในเชิงวิชาการมากขนึ้
๒ ควรเสรมิ ความเขม้ แขง็ ระบบประกันคณุ ภาพภายใน โดยจัดกจิ กรรม “การนเิ ทศภายในแบบมีส่วน
รว่ ม” ใหค้ ณะกรรมการสถานศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน มามีสว่ นรว่ มในการตรวจเยยี่ ม ประเมนิ และนิเทศเกย่ี วกบั
มาตรฐานของสถานศึกษา กอ่ นการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาภายใน เพอื่ ใหส้ อดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสงั กัด วา่ “๒๕๖๒ ปีทองของการนิเทศภายใน โดยใชห้ ้องเรียนเปน็ ฐาน เพอื่ พัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รียน”
๓ ควรพฒั นาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ครอบคลุม ชัดเจน ทันสมัยทกุ กลมุ่ งาน ใหส้ ามารถเข้าถึง
และใชไ้ ด้
๔ ควรมี “การวิจัยในโรงเรยี น” ในประเด็นวสิ ยั ทศั น์และพนั ธกิจ หรอื รปู แบบการบริหารและการ
จัดการเพ่ือพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาสูม่ าตรฐานสากลต่อไป
กำหนดการดำเนนิ การปรบั ปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

ด้านกระบวนการจดั การเรียนการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรยี นเป็นสำคัญ
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาดา้ นกระบวนการจดั การเรียนร้ทู เ่ี นน้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ
ดมี าก และครมู ีความรู้ความสามารถในการใชส้ อ่ื เทคโนโลยี และมีการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็
สำคญั จงึ ควรจดั ทำคลังข้อสอบทไี่ ด้มาตรฐานของโรงเรยี น ซ่ึงควรผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบ มีอำนาจ
จำแนก มคี วามเชอื่ ม่ัน สามารถจำแนกเด็ก เก่ง ปานกลาง ออ่ น ได้ และควรมกี ารจดั ทำหลักสตู รท้องถน่ิ ให้มี
รูปแบบครบถว้ นเหมือนกบั หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ โรงเรยี นหนองแวงวทิ ยาคมสามารถพัฒนาเปน็ แบบอยา่ ง
ทด่ี แี ละสามารถเข้าสู่โรงเรยี นในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลตอ่ ไป
กำหนดการดำเนนิ การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒั นาสนู่ วตั กรรม หรอื แบบอยา่ งทีด่ ี
การดำเนินงานของสถานศกึ ษาอยใู่ นระดบั ดมี าก และสามารถพัฒนาไปส่นู วตั กรรมได้ ดังน้ี
ด้านคณุ ภาพของผ้เู รียน
สถานศึกษาใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพอื่ พฒั นาผูเ้ รยี นให้มีคุณภาพบรรลุตาม

เปา้ หมาย เช่น โปรแกรมเชค็ นกั เรียนทางสมารท์ โฟน (NWK-Check) สอ่ื การเรียนร้อู อลไลน์ เร่อื ง ละฮงดงป่า
นำพาพอเพียงในการจดั การเรียนรู้ ๘ กล่มุ สาระ ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๔
ไดส้ รา้ งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรือ่ งปฏิกิริยาเคมี การจัดทำโครงงาน และสร้างผลิตภัณฑต์ ่อยอด
เปน็ ขนมพัฒนาเปน็ อาชีพ นอกจากนี้ได้เขา้ ค่ายดาราศาสตร์รว่ มกับโรงเรยี นวรี วัฒนโ์ ยธนิ ในช่วงเกดิ
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ การเข้าร่วมโครงการนักเรียนพเิ ศษ S.M.T.E. ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนือ
และการจัดคา่ ยกจิ กรรมต่าง ๆ ผ้เู รยี นไดพ้ ฒั นานวัตกรรมที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับและเผยแพร่ เช่น
ถงั สเลอปี้ เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร ตู้เย็นแสงอาทิตย์ มะละกอพอเพียง Homemade Ice-creamภาพยนตรส์ ้นั ประเพณแี กลมอล (ชาวกูย) การเรียนหลักสูตรทวศิ กึ ษา ซ่งึ ได้พัฒนานวตั กรรม เชน่ เครอื่ ง
ผลติ ลิ้นรองน้ำยางพารา นวัตกรรมที่พัฒนาข้ึนยงั ไมห่ ลากหลาย มีมาตรฐานไดร้ บั การยอมรับและจดทะเบียน
การคา้

ข้อเสนอแนะ ควรกำหนดเป้าหมายในการพฒั นานวัตกรรมใหม้ ีความชดั เจน มีความสอดคล้องกบั
ความสนใจความถนัด สอดคล้องกับบรบิ ท และดำเนินการแบบมีส่วนร่วมทงั้ ระบบอยา่ งตอ่ เน่ือง ดงั นี้

๑. ผลิตภณั ฑล์ ะฮงดงปา่ นำพาพอเพียง พฒั นาสตู รอาหาร และผลติ ภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มคี ณุ ภาพ
ทมี่ าตรฐาน มีเอกลกั ษณ์และจดทะเบยี นการค้าส่งเสรมิ การขายสินค้าหลายชอ่ งทาง และขายสนิ ค้าออนไลน์
ใหเ้ พมิ่ ข้ึน

๒. การพัฒนานวตั กรรมใหม้ ีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน เช่น ผลติ ภณั ฑจ์ ากผ้าไหมลายศรีขรภูมิ และ
ดา้ นอืน่ ๆ โดยความรว่ มมือ ๓ ฝา่ ย คือ ฝ่ายเทคโนโลยสี ารสนเทศ (ICT) ฝา่ ยพัฒนานวตั กรรม และฝ่าย
พฒั นางานอาชีพ

ด้านกระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
ควรมกี ารวจิ ยั ผลการใช้รูปแบบ P D C A nwk ในกระบวนการบริหารและจัดการโรงเรยี น
หนองแวงวทิ ยาคม และวิจัย ผลการพฒั นาการใช้รปู แบบ P D C A nwk เพือ่ กระบวนการบรหิ ารและ
การจดั การโรงเรียนหนองแวงวทิ ยาคม ในปีต่อไป

ด้านกระบวนการจดั การเรียนการสอนท่เี นน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคัญ
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาดา้ นกระบวนการจัดการเรยี นรูท้ เ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคัญ อยใู่ นระดบั
ดีมาก และครมู ีความรูค้ วามสามารถในการใช้ส่ือเทคโนโลยี และมีการจดั การเรยี นการสอนท่ีเน้นผ้เู รยี นเป็น
สำคญั จงึ ควรจัดทำคลังข้อสอบท่ไี ดม้ าตรฐานของโรงเรียน ซ่งึ ควรผ่านกระบวนการวเิ คราะหข์ ้อสอบ มีอำนาจ
จำแนก มีความเชอื่ ม่ัน สามารถจำแนกเด็ก เก่ง ปานกลาง ออ่ น ได้ และควรมีการจัดทำหลักสูตรทอ้ งถิน่ ให้มใี ห้
มเี นอื้ หาสาระทคี่ รบถ้วนตามรูปแบบหลกั สูตรสถานศึกษา เพือ่ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมสามารถพฒั นาเปน็
แบบอยา่ งท่ีดีและสามารถเขา้ สโู่ รงเรียนในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป

สรุปผลการประเมนิ ความโดดเด่น
ความโดดเด่นของสถานศึกษา คือ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน (To be number one)
สถานศึกษาตง้ั ชมรม To be number one ตง้ั แตป่ กี ารศึกษา ๒๕๕๕ สมาชกิ ชมรมไดด้ ำเนนิ

กิจกรรมการรว่ มรณรงค์ป้องกันปญั หายาเสพติด และนำกิจกรรมสู่ชุมชนเชิงรุกด้วยการติดป้ายและประสานกับ
รา้ นค้าไม่ขายเหล้า บหุ รใ่ี ห้นักเรียน ภายในสถานศึกษาได้จดั กิจกรรมสง่ เสรมิ ผูเ้ รียนอย่างตอ่ เนื่อง เชน่
รณรงคป์ ้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมเตน้ แอโรบิค กีฬา ร้องเพลง อบรมใหค้ วามรู้เก่ียวกบั วยั ใสไม่ท้อง
กอ่ นวนั กจิ กรรมยับย้ังนกั สูบ นักดื่มก่อนวยั การรณรงค์ในวนั สำคญั กิจกรรมการสร้างภมู คิ ุ้มกนั ทางจติ ใจให้กบั เยาวชน กจิ กรรมคดั กรองนักเรียนด้านยาเสพติด กิจกรรมศูนยเ์ พอื่ นใจ กิจกรรมการสร้างผนู้ ำให้กล้า
แสดงออก ผา่ นกระบวนการกิจกรรมแกนนำส่งตวั แทนเขา้ อบรมกบั ศนู ย์ To be number one camp
ปลี ะ ๒ - ๓ คน

การขยายเครอื ข่ายสู่โรงเรยี นระดบั ประถมศึกษาในเขตพน้ื ทีบ่ ริหาร เชน่ โรงเรยี นบา้ นก้านเหลือง
โรงเรยี นบา้ นผกั ไหม โรงเรียนบ้านทุ่งราม โรงเรยี นบา้ นทุ่งรงุ ไดท้ ำกิจกรรมรว่ มกนั ในการจัดรา้ นกจิ กรรมใน
วันเดก็ การรวมพลคนทูบี

จากการดำเนนิ การดงั กลา่ ว ทำให้ได้รับรางวลั การดำเนนิ งานกิจกรรมชมรม To be number one
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้รับรางวลั ดีเดน่ ระดบั จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ไดร้ บั รางวลั ดีเด่นระดบั จงั หวดั
ผู้เรียนร่วมกจิ กรรมเดน้ เซอรไ์ ซ ไดร้ างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท Preteen อายุ ๘ - ๑๔ ปี
ระดับจงั หวดั และเปน็ ตวั แทนเข้ารว่ มประกวดแข่งขนั ระดับภาค จงั หวัดนครราชสมี า ได้รางวัลเข้าร่วม
กจิ กรรมประกวด To be number one ไอดอล รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เข้าร่วมแข่งขันระดบั ภาค
จงั หวัดนครราชสีมา ไดร้ บั รางวัลเขา้ รว่ ม เป็นตน้ แบบหรือโดดเดน่ ระดับภูมภิ าค/ท้องถิน่ (C๑)ตอนท่ี ๑ ขอ้ มลู ทั่วไปของสถานศึกษา

๑. โรงเรยี นหนองแวงวทิ ยาคม ท่ีต้ัง หมู่ท่ี ๙ บา้ นหนองแวง ตำบลผักไหม อำเภอศขี รภูมิ จังหวดั สรุ นิ ทร์

รหสั ไปรษณยี ์ ๓๒๑๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๗๑๒๐๓๖ หมายเลขโทรสาร ๐๔๔-๕๕๘๗๙๗

Website : http://www.NWK.ac.th

๒. หนว่ ยงานตน้ สังกัดหรือหน่วยงานทก่ี ำกับดแู ลสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีสำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษา

มธั ยมศึกษา เขต ๓๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

๓. สรปุ ข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา

๓.๑ จัดช้นั เรยี นตัง้ แต่ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑ ถงึ ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี ๖

๓.๒ จำนวนผ้เู รยี น จำแนกตามระดับชัน้ ดังน้ี

ระดับช้นั ท่เี ปดิ สอน จำนวน จำนวนผเู้ รียน จำนวนผเู้ รยี น รวม
มธั ยมศึกษาปที ี่ ๑ หอ้ งเรียน ปกติ (คน) ทมี่ ีความต้องการ ๙๑

๓ ชาย หญิง พเิ ศษ (คน)
๔๕ ๔๖
ชาย หญิง
--

มัธยมศึกษาปที ่ี ๒ ๓ ๔๖ ๔๑ - - ๘๗

มธั ยมศึกษาปที ี่ ๓ ๓ ๖๗ ๖๘ - - ๑๓๕

มัธยมศึกษาปที ่ี ๔ ๒ ๒๖ ๔๗ - - ๗๓

มัธยมศึกษาปที ่ี ๕ ๒ ๓๖ ๓๘ - - ๗๔

มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๖ ๒ ๑๙ ๕๒ - - ๗๑

รวมท้ังสิ้น ๑๕ ๒๓๙ ๒๙๒ - - ๕๓๑

๓.๓ ข้อมูลบุคลากร

: ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา จำนวน ๒ คน

: ครมู ธั ยมศึกษา จำนวน ๒๘ คน

: บคุ ลากรสายสนับสนนุ จำนวน ๖ คน

รวม จำนวน ๓๖ คน

สรุปอตั ราสว่ น

ระดบั การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน

ระดับมธั ยมศึกษา

: อัตราส่วนของจำนวนผูเ้ รยี น : ครู เทา่ กับ ๑๕ : ๑

: อตั ราส่วนของจำนวนผู้เรยี น : ห้อง เทา่ กบั ๑๕ : ๑

: มจี ำนวนครู ครบชนั้  ครบชน้ั  ไม่ครบชนั้ ในระดบั ช้นั -

: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลย่ี ชวั่ โมง : สปั ดาห์ เทา่ กับ ๒๐ : ๑ตอนท่ี ๒ ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก
๒.๑ ระดบั การศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

ด้านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรยี น
ผลการดำเนนิ งาน

จากการพฒั นาทผี่ ่านกระบวนการเรียนรูแ้ ละการจดั กิจกรรมส่งเสรมิ ผู้เรียนท่ีหลากหลาย เช่น ลงมือ
ปฏบิ ัตกิ ระบวนการการคดิ แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบร่วมมือ การนำเสนอหนา้ ชนั้ การแลกเปลี่ยนเรียนร้แู ละ
การสรา้ งนวตั กรรมในการจดั การเรยี นการสอนรายวชิ า IS มกี ระบวนการคดิ วเิ คราะห์ การแก้ปญั หา การสอ่ื สาร
สองภาษา การสง่ เสริมการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าการทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา การซอ่ มเสรมิ นักเรยี นท่มี ี
ความบกพร่องทางการเรยี นรู้ กจิ กรรมหน้าเสาธง กิจกรรมให้ความรเู้ รือ่ งค่านิยมพ้ืนฐาน ๑๒ ประการ กิจกรรม
จิตอาสา กจิ กรรมสภานักเรียน กจิ กรรมสัปดาห์วิชาการ กิจกรรมวนั สำคัญทางพระพุทธศาสนา กจิ กรรมกีฬาสี
ภายใน ฯลฯ ทำให้มีผลการพัฒนาผู้เรยี นเพมิ่ ข้นึ แต่ยงั มีกระบวนการพฒั นาการคดิ วเิ คราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลีย่ นความคิดเหน็ และแกป้ ัญหา มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรมทย่ี ังไม่
ชัดเจนและมผี ลงานนวัตกรรมยังไม่หลากหลาย

ผลสมั ฤทธท์ิ างวิชาการ ผเู้ รียนมคี วามสามารถและทักษะด้านการอา่ น การเขียน การสือ่ สาร และการ
คิดคำนวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลยี่ นความคดิ เหน็ และ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากการจดั การเรยี นรู้ตามหลักสูตร มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสี ารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตู รสถานศึกษาเพม่ิ ขึน้ ผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET ตงั้ แตป่ ีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพ่มิ ข้นึ ลดลง และเพม่ิ ขน้ึ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติทีด่ ีต่องานอาชีพท่ีมีกระบวนการพัฒนาท่ีเป็นระบบ มคี วามหลากหลายและชัดเจน มีผลติ ภัณฑ์จาก
การพฒั นาท่ตี ่อยอดสกู่ ารประกอบอาชีพโดยการจัดจำหนา่ ยทางเว็บเพจ แต่มจี ำนวนนอ้ ยและผลิตภัณฑ์ยงั ไมม่ ี
ความหลากหลาย

คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ ผูเ้ รยี นมีความภาคภมู ิใจในทอ้ งถน่ิ และรกั ความเป็นไทย ผ้เู รียนยอมรบั ทจี่ ะ
อยรู่ ว่ มกนั บนความแตกต่างและความหลากหลาย ยอมรับเหตุผลความคดิ เหน็ ของผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพนั ธด์ ี
และใหเ้ กียรติผู้อืน่ มสี ุขภาวะทางรา่ งกาย และจิตสังคมที่ดี สง่ ผลใหผ้ ้เู รียนมคี ณุ ภาพอยู่ในระดับ ดีมาก

สรปุ ว่า มผี ลการดำเนนิ การพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ และหลกั ฐาน รอ่ งรอยเชงิ ประจักษ์มคี วาม
เหมาะสม เปน็ ไปได้ มีความน่าเชอ่ื ถือ และความมีประสิทธิผลเปน็ ส่วนใหญ่ แต่ยังมกี ารพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี นใน
ด้านการพฒั นาการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ การสร้างชุมชนแหง่ การเรียนรทู้ างวิชาชพี (PLC) การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพฒั นานวัตกรรมของผู้เรียนยังไมม่ จี ดุ เน้นเฉพาะทชี่ ดั เจนเพ่ือพัฒนาคณุ ภาพ
ผูเ้ รียนให้เพิม่ ข้นึ และมีประสิทธผิ ล
สรปุ การประเมินดา้ นที่ ๑ คุณภาพของผเู้ รียน มรี ะดับคุณภาพดมี าก

๑๐

จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมคี ณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ๘ ประการ ตามหลักสูตรการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน
๒. มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ด้านดนตรี กีฬา กิจกรรมเขา้ จังหวะ การแสดงละคร
๓. มที ักษะอาชพี ที่มคี วามหลากหลาย เชน่ ผลิตภัณฑจ์ ากมะละกอจากการเรยี นรดู้ ้วยส่ือ

ออนไลนเ์ ร่ือง ละฮงดงปา่ นำพาพอเพียง ช่างไม้ ช่างตดั ผม ช่างเสริมสวย ช่างประดิษฐ์ และจากการเรียน
การสอนหลกั สตู รทวิศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ บญั ชธี รุ กิจ

จุดที่ควรพัฒนา
๑. การบรู ณาการกิจกรรมบนั ทึกรกั การอ่านในการสง่ เสรมิ คณุ ภาพผ้เู รียนท่ีมคี วามหลากหลาย
๒. ควรมกี ระบวนการพฒั นาการคดิ คำนวณทั้งระบบ
๓. การจดั ทำโครงการพัฒนาคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ควรกำหนดจุดประสงคใ์ ห้ตรงกบั คุณธรรม

จรยิ ธรรมทตี่ อ้ งการพฒั นา และใช้เครอ่ื งมอื ในการประเมินผลใหส้ อดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ
๔. ควรพัฒนาอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ให้มีจำนวนมากขึน้
๕. การยกระดบั ผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น โดยการนำขอ้ มูลจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ท่ีมปี ัญหามาระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนร้เู พ่ือหาวธิ ีการแก้ปญั หารว่ มกนั ทัง้ ระบบ
กำหนดการดำเนินการปรบั ปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

ขอ้ เสนอแนะ
๑. การบรู ณาการกิจกรรมบันทึกรกั การอา่ นในการสง่ เสรมิ พัฒนาการอา่ น การเขยี น การคัดลายมอื

กระบวนการคิดวเิ คราะห์ การคิดอย่างมวี จิ ารณญาณ การสรา้ งชุมชนแหง่ การเรยี นรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในแตล่ ะ
หอ้ งและนำสกู่ ารพฒั นานวัตกรรมของผู้เรยี นอย่างต่อเน่ือง

๒. ควรมีกระบวนการพัฒนาการคดิ คำนวณท้ังระบบ โดยครูคณติ ศาสตร์เป็นหลกั ครผู ้สู อนทกุ คน
มสี ่วนรว่ มในการพัฒนาผเู้ รียน

๓. การจัดทำโครงการพฒั นาคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ควรกำหนดจดุ ประสงค์ให้ตรงกบั คณุ ธรรม
จริยธรรมท่ีตอ้ งการพัฒนา และใช้เครื่องมือในการประเมนิ ผลให้สอดคล้องกับจดุ ประสงค์ของโครงการ

๔. ควรพฒั นาอาชีพการขายสนิ ค้าออนไลน์ใหม้ ีจำนวนมากขึ้น โดยความรว่ มมอื ระหว่างฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ฝ่ายการสรา้ งนวัตกรรมและฝา่ ยพัฒนาอาชีพ

๕. การยกระดบั ผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น โดยการนำขอ้ มลู จากผลการทดสอบระดบั ชาติ (O-NET)
ทีม่ ปี ัญหามาระดมสมองแลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ามกลมุ่ สาระการเรยี นร้เู พอื่ หาวธิ กี ารแกป้ ญั หาร่วมกันมาพัฒนาการ
จดั กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒั นาผู้เรียนทงั้ ระบบ

กำหนดการดำเนนิ การปรบั ปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

๑๑

ขอ้ เสนอแนะเพ่อื การพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
สถานศกึ ษาใช้นวตั กรรมในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ เพอ่ื พฒั นาผเู้ รียนให้มคี ุณภาพบรรลุตาม

เป้าหมายเช่น โปรแกรมเชค็ นักเรียนทางสมาร์ทโฟน (NWK-Check) สอื่ การเรยี นร้อู อลไลน์ เร่ือง ละฮงดงป่า
นำพาพอเพยี งในการจัดการเรียนรู้ ๘ กลมุ่ สาระ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ ได้สร้างชดุ กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เรอ่ื งปฏิกิริยาเคมี การจดั ทำโครงงาน และสร้างผลติ ภัณฑต์ ่อ
ยอดเป็นขนมพัฒนาเป็นอาชีพ นอกจากนไ้ี ด้เขา้ ค่ายดาราศาสตรร์ ่วมกับโรงเรยี นวรี วัฒน์โยธินในช่วงเกิด
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ การเข้าร่วมโครงการนกั เรียนพเิ ศษ S.M.T.E. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และการจดั ค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ผ้เู รยี นไดพ้ ัฒนานวัตกรรมทม่ี มี าตรฐานไดร้ ับการยอมรับและเผยแพร่ เช่น
ถังสเลอป้ี เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร ต้เู ย็นแสงอาทิตย์ มะละกอพอเพียง Homemade Ice-cream
ภาพยนตร์สั้นประเพณีแกลมอล (ชาวกูย) การเรยี นหลกั สูตรทวศิ ึกษา ซง่ึ ได้พัฒนานวตั กรรม เช่น เครื่อง
ผลติ ลน้ิ รองนำ้ ยางพารา นวตั กรรมท่ีพฒั นาขึ้นยังไมห่ ลากหลาย มาตรฐาน ยงั ไมไ่ ด้รับการยอมรบั และยัง
ไมไ่ ด้จดทะเบียนการคา้ ควรกำหนดเปา้ หมายในการพัฒนานวตั กรรมใหม้ ีความชดั เจน มคี วามสอดคลอ้ งกับ
ความสนใจความถนดั สอดคลอ้ งกับบรบิ ท และดำเนินการแบบมสี ว่ นรว่ มท้ังระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

๑. ผลิตภัณฑล์ ะฮงดงปา่ นำพาพอเพยี ง พฒั นาสูตรอาหาร และผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ ให้มคี ุณภาพท่ี
มาตรฐาน มเี อกลักษณ์และจดทะเบียนการค้าสง่ เสรมิ การขายสินคา้ หลายช่องทาง และขายสินคา้ ออนไลน์ให้
เพิม่ ข้นึ

๒. การพฒั นานวัตกรรมใหม้ ีความหลากหลายเพิ่มขน้ึ เชน่ ผลติ ภณั ฑจ์ ากผ้าไหมลายศรีขรภูมิ และ
ด้านอ่ืน ๆ โดยความรว่ มมือ ๓ ฝ่าย คอื ฝา่ ยเทคโนโลยสี ารสนเทศ (ICT) ฝา่ ยพัฒนานวัตกรรม และฝา่ ย
พัฒนางานอาชพี

๑๒

ดา้ นท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนหนองแวงวทิ ยาคม มีการกำหนดค่าเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพนั ธกิจเป็นเชงิ ปริมาณและ
คุณภาพอย่างชัดเจน ในแผนพฒั นาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบตั กิ ารประจำปี ๒๕๖๑ และประกาศการใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา ไดก้ ำหนดคา่ เป้าหมายในเชงิ ปริมาณ ร้อยละ ๘๐ และเชิงคณุ ภาพ ดีเลศิ
มพี นั ธกิจ ๖ ขอ้ มกี ลยุทธ์ ๖ ข้อ มีโครงการและกจิ กรรมสนับสนนุ ๓ โครงการ มรี ะบบบรหิ ารจัดการคณุ ภาพ
ของสถานศึกษา โดยผู้บรหิ ารมภี าวะผูน้ ำ มีบคุ ลิกลักษณะทด่ี เี หมาะสม มภี มู ริ ู้ ภูมิธรรม ภูมฐิ าน สามารถครอง
ตน ครองคนและครองงานได้เปน็ อย่างดี เปน็ ผู้นำการเปล่ียนแปลง ได้ดำเนินการวเิ คราะหป์ ัญหาอปุ สรรค
โอกาส และปัจจัยเออ้ื หรือ SWOT analysis มาเป็นข้อมลู มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา จัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการและกิจกรรมสนับสนนุ ๓ โครงการ ๑๖ กจิ กรรม มงี บประมาณสนบั สนนุ
แบง่ กลมุ่ บริหารเปน็ ๔ กลุ่ม ไดแ้ ก่ กลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ กลมุ่ บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคลและกลุม่
บริหารท่ัวไป แสดงเป็นแผนภมู ิ แต่ละกลุ่มงานมหี วั หนา้ กลุ่มงาน มีคณะกรรมการดำเนินงาน มคี ำสัง่ มอบหมาย
งานกำหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิ ชอบชัดเจน มีปฏิทินปฏบิ ตั ิงาน ผู้บรหิ ารใช้แผนเป็นเครอ่ื งมอื ในการ
บรหิ ารจัดการ มรี ูปแบบ P D C A nwk มาใชพ้ ัฒนากระบวนการบริหารอยา่ งเปน็ ระบบสอดคลอ้ งกับวงจร
คณุ ภาพ P D C A มกี ารนเิ ทศติดตามการจดั การเรยี นรู้และตรวจเย่ียมชัน้ เรียนเดือนละ ๑ คร้ัง มีรูปแบบการ
นิเทศภายใน กำกับติดตามโดยใชห้ ลกั การและกระบวนการ PLC ได้ตรวจสอบเพิ่มเตมิ จากปัจจัยและ
กระบวนการ PDCA มีการวดั ประเมนิ ผล สรุปและรายงานผลอย่างเปน็ ระบบ เช่ือถือได้สอดคลอ้ งกบั ผลการ
ประเมิน มีประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้อำนวยการและโรงเรยี นได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดบั เขตพนื้ ที่การศกึ ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓ รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARD ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ การเรยี นการสอน
การจัดการศกึ ษาโรงเรยี นสุขภาวะ ระดบั ประเทศ จาก สพฐ. รางวัลทรงคุณคา่ OBEC AWARD ดา้ นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรยี นการสอน รางวลั ผลงานการปฏิบตั ทิ ีเ่ ป็นเลิศของสถานศกึ ษาพอเพยี ง (Best
Practice) รางวัลสถานศกึ ษาทม่ี ีผลงานวิธปี ฏิบตั ิที่ดี (Best Practice) โรงเรียนดปี ระจำตำบล “๑ โรงเรยี น ๑
อาชพี ๑ ผลติ ภัณฑ์”ระดับดี ระดบั เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓ ปี ๒๕๖๑ และรางวัลเหรียญเงนิ
“หน่ึงโรงเรยี น หน่ึงนวัตกรรม” (One School One Innovation) ระดบั ภมู ิภาค จากครุ ุสภา ในปี ๒๕๕๙

มกี ารดำเนนิ งานพัฒนาวิชาการทีเ่ นน้ คณุ ภาพผ้เู รยี นรอบด้านตามหลกั สูตรสถานศึกษาและทกุ
กลมุ่ เปา้ หมาย นอกเหนือจากนักเรยี นปกติ มีกล่มุ เปา้ หมาย คือ ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ ๔ เน้นการเรียนรู้แบบทวิ
ศกึ ษา คือ เรียนสายอาชพี จบ ม. ๖ กจ็ ะไดว้ ฒุ ิ ปวช. ดว้ ย ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๕ เน้นการเรยี นรูก้ ารบัญชี
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๕ เน้นการเรยี นรู้คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ มีหลกั สตู รสถานศึกษามัธยมศกึ ษาตอนต้นและมัธยม
ศกึ ษาตอนปลาย มีเครื่องมือและการวดั ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีหลากหลายวิธี เช่นการวดั ผลแบบ Online
มีการบันทึกและประเมินพฤติกรรมนักเรยี นเปน็ ประจำทุกเช้า มกี ารตรวจและบันทึกข้อมูลนักเรียนแบบ NWK
Check ผา่ น Website และ Smart phone มมี าตรการป้องกนั ปญั หาวยั รุน่ วยั เรยี น เชน่ ปัญหาการทะเลาะ
ววิ าท ปัญหาทางเพศ มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา ให้มวี ธิ กี ารลด 0, ร, มส มชี มุ นมุ ต่าง ๆอย่าง
หลากหลาย ๒๙ ชมุ นุม ให้นักเรยี นเลอื กตามความถนัดและความสนใจ โดยใหใ้ ช้ความถนดั และความสามารถ

๑๓

ของครูเปน็ หลกั ด้วย มโี ครงการและกิจกรรมสนบั สนนุ อยา่ งเพียงพอ ๙ โครงการ มีงบประมาณสนบั สนุน มี
คณะกรรมการสภานักเรยี นรว่ มเปน็ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย สง่ ผลให้
นักเรยี นได้รบั รางวัลระดับเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓ ระดับจงั หวดั และระดับประเทศ อยา่ ง
ตอ่ เนือ่ ง ในปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ นกั เรียนทส่ี ำเรจ็ การศึกษาช้ันสงู สดุ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ
ท่ีสูงขึน้ จำนวน ๒๙ คน (ร้อยละ ๔๔.๖๒) ไดร้ างวลั ชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ดีเด่นในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓

มีการพัฒนาครูและบคุ ลากรให้มคี วามเช่ยี วชาญทางวชิ าชีพ มกี ระบวนการดำเนินการ มีโครงการและ
กจิ กรรมสนับสนุน ๒ โครงการ มงี บประมาณสนบั สนนุ อย่างเพยี งพอ ครูและบุคลากรทุกคนมีแผนพัฒนาตนเอง
(ID plan) มีการประเมนิ ตนเอง และมคี ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีแผนการจดั การเรยี นรู้ตาม
กลุ่มสาระทรี่ ับผิดชอบ มีการวิจยั ในช้ันเรียน มีมาตรการป้องกนั และแก้ปัญหาเกีย่ วกบั วนิ ัยข้าราชการครแู ละ
บุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรมีความร้แู ละทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีการรายงานผล
การปฏบิ ตั งิ าน มีสวสั ดิการ เช่น บ้านพกั เส้ือทมี มีการบำรงุ ขวัญกำลงั ใจในโอกาสต่าง ๆ ตามสมควรและ
ตามความเหมาะสม ส่งผลให้ครูและบคุ ลากร ไดร้ บั รางวลั ระดบั เขตพ้นื ที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓
ในปี ๒๕๖๑ ได้แก่ รางวลั ผลงานวจิ ัยทางการศึกษาทมี่ ีคุณภาพ รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS)
รางวัลครูผู้มพี ลังการพัฒนาการเรยี นรู้ (Active Learning) รางวัลการประกวดสอ่ื ตน้ แบบการจดั การศึกษา
ด้วยเทคโนโลยที างการศึกษาทางไกลผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

มกี ารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมทีเ่ อื้อตอ่ การจดั การเรียนรู้ มพี นื้ ท่ีดแู ลรบั ผิดชอบและใช้
เป็นแหล่งเรยี นร้ทู ั้งสิ้น ๔๔ ไร่ สภาพในบรเิ วณโรงเรยี นรม่ ร่นื สะอาด สะดวก ปลอดภยั น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
ใช้ประโยชนท์ กุ พ้ืนท่เี ป็นแหล่งเรียนรภู้ ายในอย่างหลากหลาย คุ้มค่า เหมาะสมกบั เอกลกั ษณ์ บรบิ ทดี วถิ ี
พอเพียง มีกระบวนการพฒั นาอย่างต่อเนอื่ ง มอี าคารเรียน อาคารประกอบท่เี พียงพอ สภาพมั่นคงแขง็ แรง
ปลอดภยั มชี ื่อเรยี กอาคารต่าง ๆ โดยมีคำว่า พะยอม เชน่ อาคารพวงพะยอม อาคารดอกพะยอม เปน็ ต้น
มกี ารบำรุงรักษาพฒั นาและใชป้ ระโยชนอ์ ย่างคมุ้ ค่า มีอาคารอเนกประสงค์ทีห่ ลังคาเป็นโดม ไดจ้ ากการระดม
ทรัพยากรสรา้ งเอง ใช้จัดกิจกรรมพธิ ีเขา้ แถวหนา้ เสาธงทุกเช้าและกิจกรรมต่าง ๆ มหี ้องเรียนและหอ้ งปฏิบัติการ
ตา่ ง ๆอยา่ งเพยี งพอ มีการปรับปรุงพัฒนาปูพ้นื กระเบ้ืองเพ่ิมเติม ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าใหแ้ สงสว่างอยา่ ง
เพยี งพอ มีพัดลมปรบั อากาศ ใหบ้ รรยากาศนา่ ดู นา่ อยู่ น่าเรยี น และมีครภุ ณั ฑ์ท่ีได้รบั การดแู ลบำรงุ รักษา
เอื้ออำนวยพร้อมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีโครงการและกิจกรรมสนับสนุนอยา่ งเพียงพอ ๕
โครงการ มีงบประมาณสนบั สนนุ มกี ารบริหารจดั การขยะและส่ิงแวดลอ้ ม สง่ ผลใหไ้ ด้รบั รางวลั เหรยี ญเงนิ
รางวัลทรงคณุ ค่า OBEC AWARD ด้านนวตั กรรมและเทคโนโลยีเพอ่ื การเรียนการสอน ระดับเขตพ้นื ที่การศึกษา
มัธยมศกึ ษา เขต ๓๓ รางวัลต้นแบบสถานศึกษาทมี่ กี ารปฏิบตั ิงานที่เปน็ เลิศ ตามแนวคิดหลักปรชั ญาของ
เศรษฐกจิ พอเพยี ง เกยี รติบตั รสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยี น ขัน้ ท่ี ๑ โครงการอนุรกั ษ์ พนั ธกุ รรมพชื ฯ นบั วา่ เป็น
แบบอย่างทีด่ ี สามารถพฒั นาเปน็ นวัตกรรมได้

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบริหารจดั การและการจัดการเรียนรู้ มีเอกสาร
รวมเลม่ สว่ นหนึ่ง แบง่ เป็นหมวดหมู่ มีรายละเอียด และมีอยูใ่ นระบบ Internet ซ่ึงกำลงั พัฒนาใหม้ ีความเปน็

๑๔

ระบบหมวดหมมู่ ากข้นึ มีคณะทำงานและรับผิดชอบอยา่ งชัดเจน มสี ญั ญาณ Wifi ทุกอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ครอบคลมุ ทุกพ้นื ที่ พรอ้ มให้บริการสนับสนนุ การบรหิ ารและการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดเวลา มโี ครงการและกิจกรรมสนับสนนุ ๒ โครงการ มีปฏทิ ิน กำหนดการปฏบิ ัติงาน มปี า้ ยนเิ ทศแสดง
ข้อมลู สารสนเทศ มกี ารวัดประเมนิ ผล สรุปผลและรายงานผล สง่ ผลใหไ้ ดร้ บั รางวัลสถานศกึ ษาทีม่ ีการ
ปฏบิ ตั งิ านทีด่ ี (Best Practice) ประเภทโรงเรยี นท่ใี ช้ ICT เพ่อื พฒั นาการเรียนรู้ ระดบั ดีมาก จากสำนักงาน
เขตพนื้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓

แสดงวา่ โรงเรยี นไดด้ ำเนนิ งานตามมาตรฐานด้านกระบวนการบรหิ ารและการจดั การที่เป็นระบบ
ตามเกณฑท์ ส่ี ถานศึกษากำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความนา่ เช่ือถือสอดคล้องกับผลการ
ประเมินภายใน กระบวนการบริหารจดั การมีพฒั นาการอย่างตอ่ เน่ือง และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผเู้ รยี น
สรุปการประเมินดา้ นท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดบั คณุ ภาพดมี าก

จดุ เดน่
๑ การจดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่เี อื้อต่อการจดั การเรียนร้อู ยา่ งมีคุณภาพ โดย จัด

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ มีกิจกรรมธนาคารขยะ ของชมรม TO BE NUMBER ONE
๒ งานพฒั นาวชิ าการท่เี นน้ ผู้เรียนรอบด้านตามหลกั สตู รสถานศกึ ษาทุกกลมุ่ เป้าหมาย โดยจดั กจิ กรรม

ปอ้ งกันและแก้ปัญหายาเสพติด ของชมรม TO BE NUMBER ONE
๓ การจัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบริหารและการจัดการเรียนรู้ มีระบบ NWK

Check มาใชต้ รวจ จดั เก็บข้อมลู และประเมินพฤติกรรมนักเรียนผ่านโทรศพั ทม์ ือถือทกุ วันตลอดปกี ารศึกษา
๔ มรี ะบบบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบ P D C A nwk ในกระบวนการ

บริหารและจดั การโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

จุดทคี่ วรพัฒนา
๑ การรายงานโครงการ โดยใช้รปู แบบการรายงาน ๕ บท เพอ่ื พฒั นาในเชงิ วชิ าการมากข้ึน
๒ การเสรมิ ความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใหส้ อดคลอ้ งกับนโยบายของหนว่ ยงานต้น

สังกดั ว่า “๒๕๖๒ ปีทองของการนเิ ทศภายใน โดยใชห้ ้องเรียนเปน็ ฐาน เพือ่ พฒั นาคุณภาพของผู้เรียน”
๓ การพฒั นาระบบข้อมลู และสารสนเทศให้ครอบคลมุ ชดั เจน ทันสมัยทุกกลุ่มงาน ใหส้ ามารถเข้าถึง

และใชไ้ ด้
๔ “การวิจยั ในโรงเรยี น” เพ่ือพฒั นาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลต่อไป

ขอ้ เสนอแนะ
๑ ควรจดั ให้มีการรายงานโครงการ โดยใช้รปู แบบการรายงาน ๕ บท เพอ่ื พัฒนาในเชิงวิชาการมากข้นึ
๒ ควรเสรมิ ความเข้มแขง็ ระบบประกนั คณุ ภาพภายใน โดยจดั กจิ กรรม “การนิเทศภายในแบบมีสว่ น

รว่ ม” ใหค้ ณะกรรมการสถานศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน มามสี ่วนร่วมในการตรวจเยีย่ ม ประเมินและนเิ ทศเกีย่ วกับ

๑๕

มาตรฐานของสถานศึกษา ก่อนการประเมนิ คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกับนโยบายของ
หนว่ ยงานต้นสังกัด ว่า “๒๕๖๒ ปที องของการนิเทศภายใน โดยใชห้ อ้ งเรยี นเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรยี น”

๓ ควรพฒั นาระบบข้อมลู และสารสนเทศให้ครอบคลมุ ชัดเจน ทนั สมยั ทกุ กลมุ่ งาน ให้สามารถเข้าถงึ
และใชไ้ ด้

๔ ควรมี “การวจิ ัยในโรงเรียน” ในประเดน็ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ หรือรปู แบบการบริหารและการ
จัดการเพ่ือพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาส่มู าตรฐานสากลต่อไป

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอ้ เสนอแนะภายใน ๒ ปี

ข้อเสนอแนะเพ่อื การพฒั นาสนู่ วัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี
ผลการดำเนนิ งานของสถานศึกษา อยู่ในระดบั ดีเยีย่ ม และสามารถพฒั นาไปส่นู วตั กรรมได้ คือ
ควรมีการวิจยั ผลการใช้รูปแบบ P D C A nwk ในกระบวนการบรหิ ารและจดั การโรงเรียนหนองแวง

วิทยาคม และวิจัย ผลการพัฒนาการใช้รูปแบบ P D C A nwk เพ่ือกระบวนการบริหารและการจดั การโรงเรียน
หนองแวงวทิ ยาคม ในปีต่อไป

๑๖

ดา้ นท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั
ผลการดำเนนิ งาน

โรงเรียนหนองแวงวทิ ยาคม มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกจิ กรรมสง่ เสริมผเู้ รยี นที่
หลากหลาย นักเรยี นไดล้ งมือปฏิบตั ิกระบวนการการคิดแบบโครงงาน การเรียนรแู้ บบรว่ มมือ การนำเสนอ
หนา้ ชนั้ การแลกเปล่ียนเรยี นรแู้ ละการสร้างนวตั กรรมในการจดั การเรียนการสอนรายวิชา IS มีกระบวนการ
คดิ วเิ คราะห์ การแกป้ ัญหา การสอ่ื สารสองภาษา ครมู กี ารออกแบบการจดั กจิ กรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
ท้ัง Active Learning สบื เสาะ Project based การเรียนรู้แบบรว่ มมือ ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สอื่
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใ้ นด้านการบริหารจดั การศึกษา เช่น ระบบเช็คช่ือนักเรยี นผา่ น Website และ Smart
Phone (NWK check) จดั ทำหนงั สือเลม่ เล็กอิเล็กทรอนกิ ส์ ออนไลน์ จำทำ Blog ของครผู สู้ อน จดั การเรยี น
การสอนโดยใช้สอื่ YouTube QR code Application Galactic Explorer ทดลองคิดค้นประดษิ ฐ์ ส่งิ ต่าง ๆ
เพื่อนำไปใชป้ ระโยชน์ในชวี ติ ประจำวันและเป็นอาชพี ได้ เช่นมีการประดิษฐเ์ ครื่องสขี ้าว เครือ่ งคดั แยกข้าวสาร
โดยใช้พลงั งานของคน ครูมกี ารซอ่ มเสรมิ นักเรียนท่ีมคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ ท้งั นอกเวลาเรยี น และใน
เวลาเรยี น มกี ารจดั กิจกรรมหน้าเสาธง เปน็ กิจกรรมใหค้ วามรู้เร่ืองค่านิยมพน้ื ฐาน ๑๒ ประการ กจิ กรรม
จติ อาสา กิจกรรมสภานกั เรียน กิจกรรมสปั ดาหว์ ชิ าการ กิจกรรมวนั สำคัญ ทางพระพทุ ธศาสนา กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน สง่ เสริมการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ฯลฯ ครมู ีการบรหิ ารจัดการชัน้
เรยี นเชิงบวก ทำให้นักเรียนรักครู ครูรักเดก็ นกั เรยี นรักการเรียนรู้ มีความสขุ ในการเรียน ซง่ึ ครจู ะมีการ
วิเคราะห์เดก็ เป็นรายบคุ คล โดยใชร้ ูปแบบท่หี ลากหลาย จนคน้ พบปัญหาและหาทางแก้ปัญหา เกิดเป็นการวิจยั
ในขั้นเรียน (Action Research) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลบั เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
เรยี นการสอน มีการประชมุ PLC มกี ารนิเทศการเรียนการสอน ทำให้ครูแก้ปญั หาได้ถกู ต้อง และนา่ เชื่อถือ
ทำใหม้ ีผลการพฒั นาผูเ้ รียนเพิ่มขึ้นรวมท้ังครูมีการวดั ผลประเมนิ ผลท่หี ลากหลายจนทำให้ผบู้ ริหาร ครู และ
นกั เรียนได้รบั รางวลั ตา่ ง ๆ มากมาย มีกระบวนการพฒั นาการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมีวิจารณญาณ อภปิ ราย
แลกเปลยี่ นความคิดเหน็ และแก้ปญั หา ส่งผลใหน้ กั เรียนชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๓ มีผลการทดสอบทางการศกึ ษา
ระดบั ชาติขน้ั พื้นฐาน (O-NET) ทั้ง ๔ วชิ า ไดแ้ ก่ ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
คะแนนเพิ่มขนึ้ อย่างตอ่ เนื่อง ๓ ปี คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไดค้ ะแนนเฉลี่ยทกุ วชิ า ร้อยละ ๓๕.๑๑
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๐ ไดค้ ะแนนเฉลีย่ ทุกวิชา ร้อยละ ๓๐.๙๒ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยทุกวชิ า
รอ้ ยละ ๓๓.๙๗ และนักเรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ ๖ มีผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) ท้ัง ๕ วิชา ไดแ้ ก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ สังคมศกึ ษาและภาษาอังกฤษ มีคะแนน
เพ่มิ ขน้ึ อยา่ งต่อเนื่อง ๓ ปี คอื ปกี ารศึกษา ๒๕๕๙ ไดค้ ะแนนเฉล่ยี ทุกวชิ า ร้อยละ ๒๘.๐๑ ปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉล่ยี ทกุ วิชา รอ้ ยละ ๒๗.๒๙ และปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ยทกุ วชิ า รอ้ ยละ
๒๖.๗๙ สามารถแสดงผลงานไดร้ บั รางวลั จากการแข่งขันทกั ษะวิชาการระดบั ชาติ เพม่ิ ข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ปี ๒๕๕๙ ได้ ๑๑ รางวัล ปี ๒๕๖๐ ได้ ๓ รางวัล ปี ๒๕๖๑ ได้ ๑๑ รางวัล และปี ๒๕๖๒ ได้ ๑๘ รางวัล
สว่ นการลดผลการเรียนทเ่ี ป็น ๐, ร, มส ก็สามารถลดลงได้อย่างต่อเนือ่ ง ๒ - ๓ ปี ในปี ๒๕๖๐ ลดเหลอื
รอ้ ยละ ๐๔.๐๓ และปี ๒๕๖๑ ลดลงเหลอื ร้อยละ ๐๓.๘๐ ครูและบุคลากร มีความสมั พนั ธท์ ่ีดกี ับผ้เู รยี นกับ

๑๗

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพน้ื ฐานของโรงเรียน และกับผู้เกีย่ วข้องทุกฝา่ ย ตา่ งก็มงุ่ ไปส่เู ป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหส้ ำเร็จ ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง มีผลสำเร็จ
พัฒนาอย่างตอ่ เนื่อง ๓ ปี จากปี ๒๕๕๙ มีคณุ ภาพระดับ ๔ ดเี ลิศ ปี ๒๕๖๐ มีคุณภาพระดบั ๔ ดเี ลิศ และปี
๒๕๖๑ มคี ุณภาพ ระดับ ๔ ดีเลิศ และมผี ลการประเมินคุณภาพการศกึ ษาภายนอกรอบที่ ๒ - ๓ มีพัฒนาการ
อย่างต่อเน่ือง คอื รอบทสี่ อง ปกี ารศึกษา ๒๕๔๙ มรี ะดบั ๓.๗๐๔/๔ คณุ ภาพ ดีมาก รอบทสี่ าม ปีการศึกษา
๒๕๕๔ มรี ะดับ ๕ คณุ ภาพ ดมี าก

ในดา้ นคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ผเู้ รยี นมีความภาคภูมิใจในทอ้ งถิ่น และรักความเปน็ ไทย ผเู้ รียน
ยอมรบั ท่จี ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกตา่ งและความหลากหลาย ยอมรบั เหตผุ ลความคดิ เห็นของผู้อืน่ และมี
มนุษยสมั พนั ธด์ ี และให้เกยี รตผิ อู้ ่นื มสี ขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คมท่ีดี สง่ ผลให้ผ้เู รยี นมีคุณภาพอย่ใู น
ระดับดีมาก

จากกระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่เี นน้ ผเู้ รียนเป็นสำคัญ จงึ สง่ ผลให้ครแู ละนกั เรยี นมผี ลงานได้รับ
รางวัลมากมาย เชน่ รางวัลการประดษิ ฐ์ของใช้จากวสั ดุธรรมชาติในท้องถ่ิน ม. ๔-๖ รางวัลชนะเลิศ ระดบั เขต
พน้ื ที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต ๓๓ ปี ๒๕๖๑ รางวัลการประดษิ ฐข์ องใชจ้ ากวัสดธุ รรมชาตใิ นท้องถ่นิ ม.๑-๓
รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ ๑ ระดบั เขตพ้ืนที่การศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓ ปี ๒๕๖๑ รางวลั เหรยี ญทอง
โครงงานภาษาไทย ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ การประกวดโครงงานนกั เรยี น มูลนธิ เิ ปรม ติณสลู านนท์ ระดับ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓ ปี ๒๕๖๑ รางวัลการแข่งขันเดย่ี ว ดนตรีพ้นื เมือง เดยี่ วโหวด ม.๑ - ๓
รางวลั ชนะเลศิ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดษิ ฐ์ ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ รางวัลการแขง่ ขนั
ประดษิ ฐข์ องใชจ้ ากวัสดุธรรมชาตใิ นท้องถ่นิ ม. ๔–๖ รางวัลชนะเลศิ ส่ิงประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์ ระดับมธั ยมศึกษา
ตอนปลาย ฯลฯ

แสดงว่าสถานศึกษาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจดั การเรียนการสอนทีเ่ ป็นระบบ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด กระบวนการและผลการประเมนิ คณุ ภาพ มีความน่าเชอ่ื ถือ สอดคลอ้ งกนั กระบวนการเรยี น
การสอนมีพฒั นาการอย่างตอ่ เนื่อง และส่งผลต่อการยกระดบั คณุ ภาพผเู้ รยี น
สรปุ การประเมนิ ด้านท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคัญ มีระดบั คุณภาพดีมาก

จดุ เด่น
๑ ครูมกี ารจัดการเรียนรู้ท่เี น้นผเู้ รยี นเปน็ สำคญั ใชร้ ูปแบบที่หลากหลาย เช่น Active learning แบบ

รว่ มมือ แบบสืบเสาะ แบบสืบคน้ แบบโครงงาน ฯลฯ
๒ ครูมีการนำสอ่ื เทคโนโลยีทที่ ันสมยั มาใชใ้ นการเรยี นการสอน เช่นหนังสือเลม่ เลก็ อิเลก็ ทรอนกิ ส์

การเรยี นรู้ ดเู ปน็ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล (N.W.K.DIGITAL) การเรยี นการสอนผ่าน Blogger ของครผู ้สู อน ฯลฯ
๓ ครูมีการจัดทำวิจยั ในชนั้ เรียนภาคเรยี นละ ๑ เร่ืองเปน็ อย่างนอ้ ย
๔ มีการบรกิ ารจัดการศึกษาโดยใช้ระบบเชค็ ชอื่ นักเรยี น (NWK check) ผา่ น Smart Phone
๕ ครูมกี ารบรหิ ารจัดการช้ันเรยี นเชิงบวก

๑๘

จดุ ท่คี วรพฒั นา
เนื่องจากบุคลากรโรงเรยี นหนองแวงวทิ ยาคม เป็นผมู้ ีความร้คู วามสามารถท่ีทนั สมยั ในการใชส้ อ่ื และ

เทคโนโลยี ควรมีการพัฒนาการวดั ผลประเมนิ ผลใหม้ ีความนา่ เชอื่ ถือ ซ่ึงควรจดั ทำเป็นคลังขอ้ สอบของโรงเรียน
ซงึ่ ขอ้ สอบน้นั ควรผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ข้อสอบ หาคา่ อำนาจจำแนก หาคา่ ความเช่ือม่ัน ของแต่ละกล่มุ
สาระการเรียนรู้ หลกั สูตรท้องถนิ่ ยังไมส่ มบูรณต์ ามกระบวนการจดั ทำหลักสตู ร และการพัฒนาหลักสตู ร

ขอ้ เสนอแนะ
๑ โรงเรยี นควรมีการจดั ทำข้อสอบและหาคุณภาพข้อสอบจดั เก็บเปน็ คลงั ข้อสอบทุกกลุ่มสาระการ

เรยี นรแู้ ละทุกระดับช้ัน
๒ จดั ทำเลม่ หลักสตู รท้องถนิ่ ใหม้ เี น้อื หาสาระที่ครบถว้ นตามรูปแบบหลักสูตรสถานศกึ ษา
๓ ครูควรจัดทำรปู แบบงานวิจัยเพื่อพฒั นา (R & D) เพ่อื ขอเลอื่ นวิทยฐานะให้สูงขน้ึ
กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี

ขอ้ เสนอแนะเพอ่ื การพัฒนาสู่นวตั กรรม หรือแบบอยา่ งท่ีดี
ผลการดำเนนิ งานของสถานศึกษาดา้ นกระบวนการจัดการเรยี นรู้ทีเ่ น้นผเู้ รียนเป็นสำคัญ อยใู่ นระดบั

ดมี าก และครมู ีความรู้ความสามารถในการใชส้ อื่ เทคโนโลยี และมกี ารจัดการเรียนการสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียนเป็น
สำคญั จึงควรจัดทำคลังขอ้ สอบท่ีได้มาตรฐานของโรงเรยี น ซงึ่ ควรผา่ นกระบวนการวิเคราะหข์ ้อสอบ มีอำนาจ
จำแนก มีความเชอ่ื ม่นั สามารถจำแนกเด็ก เก่ง ปานกลาง ออ่ น ได้ และควรมีการจัดทำหลักสตู รท้องถิ่นให้มีให้
มเี นือ้ หาสาระทค่ี รบถว้ นตามรูปแบบหลักสตู รสถานศึกษา เพื่อ โรงเรยี นหนองแวงวิทยาคมสามารถพัฒนาเป็น
แบบอย่างทีด่ แี ละสามารถเข้าสู่โรงเรียนในระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป

๑๙

การประเมินความโดดเด่น

ความโดดเดน่ ผลการประเมินความโดดเด่น
ระดบั คุณภาพ
ชมรม ทู บี นมั เบอร์วนั
(TO BE NUMBER ONE)  เป็นตน้ แบบ มีความโดดเด่น ไดร้ ับการยอมรบั ระดับนานาชาติ (C3)
 เป็นตน้ แบบ มีความโดดเดน่ ไดร้ ับการยอมรบั ระดับชาติ (C2)
 เปน็ ต้นแบบหรอื มคี วามโดดเดน่ ระดับท้องถิน่ /ภูมภิ าค (C1)
 ยงั ไมเ่ ป็นไปตามเกณฑก์ ารพิจารณาการประเมนิ ความโดดเด่น

บริบทของสถานศกึ ษา
สถานศึกษามีพ้ืนทด่ี แู ลรับผดิ ชอบและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังสิ้น รวม ๔๔ ไร่ บรเิ วณโรงเรียนร่มรื่น

สะอาด สะดวก ปลอดภัย นา่ ดู น่าอยู่ น่าเรยี น ใช้ประโยชน์ทุกพ้ืนที่เปน็ แหล่งเรียนรู้ภายในอยา่ งคุ้มค่า หลากหลาย
มีทตี่ ง้ั ใกล้ทางคมนาคมทสี่ ะดวก อยู่ก่งึ กลางระหวา่ งหมู่บ้านในเขตพ้ืนทบี่ ริการ มีอาคารเรยี น อาคารประกอบท่ี
เพยี งพอ สภาพมน่ั คงแข็งแรง ปลอดภัย มีการบำรงุ รักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีการนำ ICT มาใช้
พฒั นาการเรียนการสอน มีการแตง่ ตั้งคณะทำงานใหป้ ฏิบัติหน้าท่ีและรับผดิ ชอบอย่างชดั เจน มสี ัญญาณ Wifi
ทุกอาคารเรียน อาคารประกอบ ครอบคลมุ ทุกพ้นื ท่ี พร้อมใหบ้ รกิ ารสนับสนนุ การบริหารและการจดั กจิ กรรม
การเรยี นการสอนตลอดเวลา สถานศึกษาสง่ เสรมิ ผูเ้ รยี นให้มีสุขภาวะทางรา่ งกายและจิตสงั คม ไดจ้ ัดต้ังชมรม
TO BE NUMBER ONE ตั้งแตป่ ีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึง่ ได้จดั กจิ กรรม“ปรบั ทกุ ข์ สร้างสุข แกป้ ญั หา พฒั นา EQ”
มีหอ้ งในการจัดกจิ กรรม มีส่ือในการสง่ เสรมิ การพฒั นาตามกระบวนการ มีครู บคุ ลากรทางการศึกษา และ
นกั เรียนแกนนำคอยให้คำปรึกษาและพาทำกิจกรรม การขยายเครือข่ายสูโ่ รงเรยี นระดับประถมศึกษาในเขตพืน้ ที่
บริหาร เชน่ โรงเรยี นบ้านก้านเหลอื ง โรงเรียนบา้ นผักไหม โรงเรยี นบา้ นทุง่ ราม โรงเรียนบ้านทงุ่ รุง และเปดิ
โอกาสให้ชมุ ชนเข้ามามีส่วนร่วม เชน่ กิจกรรมคนดศี รหี นองแวง กจิ กรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วนั มีการ
ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพตดิ อยา่ งต่อเนื่อง ตลอด ๗ ปีทีผ่ ่านมา ได้รับคัดเลือกเปน็ ตัวแทนของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน่ ในสถานศึกษา เข้าแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนินงานในระดับภาค
ตะวันออกเฉยี งเหนือ ไดร้ บั รางวัลชนะเลิศ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในสถานศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษา เขต ๓๓

โอกาส
๑ สถานศกึ ษาตั้งอยู่ใกลท้ างคมนาคม การเดินทางสะดวก
๒ สถานศึกษาตั้งอยู่ในพน้ื ทเี่ ปน็ จุดศนู ยก์ ลางระหวา่ งโรงเรยี นในเขตพ้ืนทีบ่ ริหาร ทำใหส้ ะดวก

ในการสรา้ งเครือข่ายและการเดินทางร่วมกจิ กรรม
๓ หน่วยงานในทอ้ งถ่นิ ให้ความรว่ มมอื สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกจิ กรรม และเป็น

๒๐

วิทยากรให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด เช่น องคก์ ารบริหารสว่ นตำบล และโรงพยาบาลส่งเสรมิ สุขภาพ
ประจำตำบล เป็นต้น

๔ มีระบบการประสานงานและการประชาสัมพันธ์ท่ีคล่องตวั โดยการส่ือสารทางออนไลน์
๕ มีระบบอนิ เตอร์เนต็ ท่ีมีความเสถยี ร
๖ ผูป้ กครองและชมุ ชนเห็นความสำคัญใหค้ วามรว่ มมอื ให้การสนับสนุนงบประมาณ ปจั จัยตา่ ง ๆ
ในการจดั กจิ กรรม

อุปสรรค หรอื ภาวะคุกคาม
๑ สภาพพื้นทีเ่ ปน็ ไร่ออ้ ย สวนยางพารา เปน็ ทงุ่ นาและปา่ ไมม้ ีความเปล่ยี วเสยี่ งต่อความปลอดภยั

ในการเดนิ ทางเข้าร่วมกจิ กรรม
๒ มีค่าใชจ้ า่ ยในการเข้ารว่ มกจิ กรรมต่าง ๆ เพมิ่ ขึ้น
๓ การใชเ้ วลาเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาเรียนมากขึน้
๔ มเี วลาชว่ ยทำงานในครอบครวั นอ้ ยลง กระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของครอบครัว
๕ ไมม่ พี าหนะในการเดินทางถา้ กลบั บา้ นค่ำ

ข้อเสนอแนะเพ่อื การพัฒนา
การดำเนินงานของสถานศึกษาอยู่ในระดบั ดีมาก เป็นต้นแบบหรอื โดดเด่นระดบั ภูมภิ าค/ท้องถน่ิ (C๑)

และสามารถพัฒนาไปสูก่ ารเป็นตน้ แบบ ได้รบั การยอมรบั ในระดับท่ีสงู ขึน้ ได้ ดงั นี้
สถานศกึ ษาตงั้ ชมรม To be number one ต้ังแตป่ กี ารศึกษา ๒๕๕๕ สมาชิกชมรมไดด้ ำเนิน

กิจกรรมการรว่ มรณรงค์ป้องกันปญั หายาเสพตดิ และนำกจิ กรรมส่ชู มุ ชนเชงิ รกุ ดว้ ยการติดป้ายและประสานกบั
ร้านค้าไม่ขายเหลา้ บุหร่ใี หน้ ักเรียน ภายในสถานศกึ ษาไดจ้ ัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ผูเ้ รียนอยา่ งตอ่ เนอื่ ง เชน่ รณรงค์
ปอ้ งกนั ปัญหายาเสพติด กจิ กรรมเต้นแอโรบิค กฬี า ร้องเพลง อบรมให้ความรู้เก่ยี วกับวยั ใสไมท่ ้องก่อนวัน
กจิ กรรมยบั ยงั้ นักสบู นักดม่ื ก่อนวัย การรณรงคใ์ นวันสำคญั กจิ กรรมการสรา้ งภมู ิค้มุ กันทางจติ ใจให้กบั เยาวชน
กิจกรรมคัดกรองนักเรยี นด้านยาเสพตดิ กจิ กรรมศนู ยเ์ พื่อนใจ กจิ กรรมการสร้างผูน้ ำใหก้ ลา้ แสดงออก ผา่ น
กระบวนการกจิ กรรมแกนนำสง่ ตวั แทนเข้าอบรมกับศูนย์ To be number one camp ปลี ะ ๒ - ๓ คน
การขยายเครอื ข่ายสโู่ รงเรยี นระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่บริหาร เช่น โรงเรียนบา้ นกา้ นเหลือง โรงเรียน
บ้านผักไหม โรงเรียนบา้ นทุง่ ราม โรงเรียนบ้านทงุ่ รงุ ได้ทำกจิ กรรมร่วมกันในการจัดรา้ นกิจกรรมในวันเด็ก
การรวมพลคนทบู ี จากการดำเนินการดังกลา่ วทำให้ไดร้ ับรางวัลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม To be
number one ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ไดร้ บั รางวัลดเี ด่นระดบั จงั หวดั ผู้เรียนรว่ มกิจกรรมเด๊นเซอร์ไซ ไดร้ างวลั
รองชนะเลศิ อนั ดบั ท่ี ๒ ประเภท Preteen อายุ ๘ - ๑๔ ปี ระดับจงั หวดั และเปน็ ตัวแทนเขา้ รว่ มประกวด
แขง่ ขันระดับภาค จังหวดั นครราชสมี า ได้รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมประกวด To be number one ไอดอล ร่นุ ท่ี
๙ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒ เข้ารว่ มแขง่ ขนั ระดบั ภาค จังหวัดนครราชสมี า ไดร้ บั รางวลั เข้ารว่ ม มคี วามโดดเด่น
ระดับภมู ภิ าค/ท้องถ่ิน (C๑)

๒๑

ควรเพิ่มกจิ กรรมบรู ณาการสง่ เสริมคุณภาพผูเ้ รยี นเพ่ิมเติม ดังนี้
๑ การพูดนำเสนอในทสี่ าธารณชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ
๒ การพัฒนาทกั ษะด้านอน่ื ๆ ตามความถนัด ความสนใจ เชน่ งานอาชพี งานประชาสมั พนั ธ์ ฯลฯ
๓ นำผลจากการร่วมกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ (PLC) เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และหาวธิ ี
ปรบั ปรุงแก้ไขให้ดยี ่ิงข้ึน
๔ หาโอกาส หรือเวทใี ห้ผู้เรยี นได้แสดงออกให้มากขึ้น

๒๒

คำรับรองของคณะผู้ประเมนิ

รายงานนีไ้ ดต้ รวจสอบพจิ ารณาความถูกต้องของรายงานในประเดน็ ต่อไปนเ้ี รยี บร้อยแล้ว
 ตรวจสอบคำผดิ การใช้ภาษา
 ตรวจสอบรปู แบบใหเ้ ปน็ ไปตามที่ สมศ. กำหนด
 ตรวจสอบความถกู ต้องของผลการประเมนิ ตลอดจนความสอดคลอ้ งตั้งแต่เน้ือหา จุดเด่น
จดุ ที่ควรพฒั นา ข้อเสนอแนะ ขอ้ เสนอแนะเพอ่ื การพัฒนาสู่นวตั กรรม และการประเมนิ ความโดดเด่น

รายชอ่ื ตำแหน่ง ลงช่ือ
๑. นายวชั รนิ ทร์ กอกหวาน ประธาน
๒. นางรงุ่ รพี สมทอง กรรมการ
๓. นางอุไรวรรณ โจมภาค กรรมการและเลขานุการ

วนั ท่ี ๒๖ เดอื น ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ensiklopedi Shalat
Next Book
Buku Aktiviti Transisi