The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ไฟล์ คู่มือจำแนกสัตว์ 2560

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Passaranun Tangsaard, 2019-05-16 00:41:25

ไฟล์ คู่มือจำแนกสัตว์ 2560

ไฟล์ คู่มือจำแนกสัตว์ 2560

ประกาศ
กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม
เร่อื ง กำ�หนดชนดิ สตั ว์ปา่ ซากของสตั วป์ ่า และผลติ ภณั ฑ์
ท่ีท�ำ จากซากของสตั ว์ปา่ ทีห่ ้ามนำ�เขา้ หรอื สง่ ออก

พ.ศ. 2560

ทปี่ รึกษา นางสาวอภญิ ญา ใจแท้
นางสาวดาราพร ไชยรตั น์
นางนลิ บุ ล กัณหา
คณะผจู้ ัดทำ� นางสาวนฐั กานต์ สตุ นนท์
นายปรวิ รรต อุทธสงิ ห์
นางสาววาณิชยา นิลวเิ ชียร
นางสาวอจั ฉราภรณ์ สัญหาธรรม
นายเสรี หมุดแก้ว
ภาพถ่าย กลุ่มงานวิจยั สตั ว์ป่า สำ�นกั อนุรักษส์ ัตว์ป่า
กลุม่ งานควบคมุ และตรวจสอบการค้าสตั วป์ ่าระหวา่ งประเทศ
กลุ่มงานวิชาการดา้ นพนั ธุ์สตั วป์ ่าและพชื ป่าตามอนสุ ญั ญา
เขตรกั ษาพนั ธส์ุ ตั ว์ป่าภูเขียว
ดร.วีระยทุ ธ์ เลาหะจนิ ดา
นางสฟี ้า ละออง
นายธญั ญา จัน่ อาจ
นางสาวปยิ วรรณ นยิ มวรรณ
นายมนตรี สุมณฑา
ดร.ฉัตรพรรษ พงษเ์ จรญิ
นางสาวกนกอร คอนเล็ก
Varanus group
Binturong
ภาพวาดเตา่ CITES Identification Guide
ภาพวาด/ปก นายเสรี หมดุ แกว้

ค�ำ น�ำ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม เร่ือง ก�ำ หนด
ชนิดสตั วป์ า่ ซากของสัตวป์ า่ และผลิตภณั ฑ์ท่ีทำ�จากซากของสตั ว์ปา่ ที่ห้าม
นำ�เข้าหรือส่งออก ลงวันท่ี 12 เมษายน 2560 มีสาระสำ�คัญในการกำ�หนด
รายช่ือชนิดพันธุ์สัตว์ป่าท่ีต้องได้รับใบอนุญาต หรือใบรับรอง ให้นำ�เข้าหรือ
ส่งออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซ่ึงแก้ไข
เพม่ิ เตมิ โดยพระราชบัญญตั ิสงวนและคมุ้ ครองสัตว์ปา่ (ฉบบั ที่ 3) พ.ศ. 2557
ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าตามประกาศจะครอบคลุมชนิดสัตว์ป่า 2 กลุ่ม กล่าวคือ
กลุ่มท่ีเป็นชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าตามบัญชีอนุสัญญาไซเตสท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข
ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญภาคีสมาชิกอนุสัญญาไซเตส ครั้งที่ 17
เมือ่ พ.ศ. 2559 (CITES CoP17) และกลุ่มท่เี ป็นชนิดพนั ธสุ์ ตั วป์ า่ ทต่ี ้องมกี าร
ติดตามและควบคุมการนำ�เข้าและส่งออกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้าน
การค้าและการอนรุ ักษ์ในปัจจุบัน

หนงั สอื เลม่ น้ี มวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื เผยแพรข่ อ้ มลู เกย่ี วกบั ประกาศดงั กลา่ ว
ข้างต้น และรวมถึงรวบรวมข้อมูลและภาพถ่ายชนิดพันธุ์สัตว์ป่าต่างประเทศ
บางชนิดที่พบว่ามีการค้าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จำ�แนกชนิดเบ้ืองต้นและสนับสนุนการดำ�เนินงานบังคับใช้กฎหมายสำ�หรับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่า เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจา้ หนา้ ทตี่ �ำ รวจ เปน็ ตน้ รวมทง้ั เปน็ การเผยแพรข่ อ้ มลู สรา้ งความเขา้ ใจเกยี่ วกบั
ชนิดสตั วใ์ นบัญชอี นุสญั ญาไซเตสส�ำ หรบั ผ้สู นใจอีกดว้ ย

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (คณะผู้จัดทำ�)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดลอ้ ม เรอ่ื ง ก�ำ หนดชนดิ สตั วป์ า่ ซากของสตั วป์ า่ และผลติ ภณั ฑท์ ที่ �ำ จาก
ซากของสตั วป์ า่ ที่ห้ามน�ำ เขา้ หรือส่งออก ฉบับ พ.ศ. 2560 จะเกดิ ประโยชน์
ต่อการดำ�เนนิ งานเพอ่ื ประโยชน์แก่ทางราชการตอ่ ไป

สารบญั หน้า
1
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม 3
เร่ือง ก�ำ หนดชนิดสตั วป์ ่า ซากของสัตว์ป่า และผลติ ภัณฑ์ 99
ท่ที ำ�จากซากของสัตว์ปา่ ทีห่ ้ามน�ำ เขา้ หรือส่งออก
- กลมุ่ ท่ี 1 ชนิดสตั วป์ า่ ซากของสัตวป์ ่า และผลิตภณั ฑท์ ที่ �ำ จากซาก 106
ของสตั วป์ า่ ตามบญั ชีทา้ ยอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ ระหว่างประเทศ 107
ซ่ึงชนิดสตั ว์ปา่ และพชื ป่าที่ใกล้สญู พนั ธุ์ (CITES)
- กลุ่มที่ 2 ชนดิ สตั ว์ปา่ และซากของสตั วป์ ่าทีม่ ใิ ชส่ ัตว์ป่าสงวนหรือ 108
สัตวป์ า่ คุ้มครองและมใิ ชส่ ตั วป์ ่าบญั ชที า้ ยอนุสัญญาว่าด้วยการคา้ 109
ระหวา่ งประเทศซึ่งชนิดสตั วป์ ่าและพชื ปา่ ท่ใี กลส้ ญู พนั ธ์ุ (CITES) 110
111
สัตวเ์ ล้ยี งลกู ด้วยนม (MAMMALIA) 112
113
วงศเ์ สือ (Felidae)
แมวคาราคอล Caracal caracal
แมวเซอรว์ ลั Leptailurus serval
วงศ์ล่นิ (Manidae)
ลน่ิ อนิ เดยี Manis crassicaudata
ลน่ิ ฟลิ ปิ ปินส์ Manis culionensis
ลิ่นยักษ์ Manis gigantea
ลิ่น/นม่ิ Manis javanica
ลน่ิ จีน Manis pentadactyla
ลิ่นเทมมคิ Manis temminckii
ลิ่นหางยาว Manis tetradactyla
ลิ่นตน้ ไม้ Manis tricuspis
วงศล์ งิ โลกใหม่ (Cebidae)
ลงิ มาร์โมเซทขนหยู าวจีออฟฟรอย Callithrix geoffroyi
ลิงมารโ์ มเซทธรรมดา Callithrix jacchus
ลงิ มาร์โมเซทขนหูด�ำ Callithrix penicillata
ลงิ แทมมารินจกั รพรรดิ Saguinus imperator
ลงิ ทามารนิ มือเหลอื ง Saguinus midas
ลงิ กระรอกธรรมดา Saimiri sciureus
วงศ์ลีเมอร์ใหญ่ (Lemuridae)
ลเี มอร์หางวงแหวน Lemur catta
ลเี มอรร์ ฟั Varecia variegata
วงศล์ งิ ลม (Lorisidae)
สกลุ ลิงลม Nycticebus spp.
ลงิ ลมเบงกอล/ลงิ ลมเหนือ Nycticebus bengalensis
ลิงลมใต้ Nycticebus coucang
ลิงลมแคระ Nycticebus pygmaeus

นก (AVES) หนา้

วงศ์เหยยี่ ว (Accipitridae) 114
เหยยี่ วแฮริส Parabuteo unicinctus 114
วงศ์นกทแู คน (Ramphastidae) 115
นกทูแคนปากสรี ุ้ง Ramphastos sulfuratus
นกทูแคนโทโค่ Ramphastos toco 116
นกทแู คนปากแดง Ramphastos tucanus 117
118
วงศ์นกกระตัว้ (Cacatuidae) 119
นกกระตั้วขาว Cacatua alba 120
นกกระตั้วดูคอร์พ Cacatua ducorpsii
นกกระต้วั หงอนเหลอื งใหญ่ Cacatua galerita 121
นกกระตั้วหงอนเหลืองเลก็ Cacatua sulphurea 122
นกกระตว้ั เมเจอรม์ ิทเชล Cacatua leadbeateri 123
นกกระตว้ั โมลัคกนั Cacatua moluccensis 124
นกกระตั้วแบรอ์ าย Cacatua pastinator 125
นกกระตว้ั กอฟฟนิ Cacatua goffiniana 126
นกกระตว้ั กาล่า Eolophus roseicapilla
นกกระต้วั ด�ำ Probosciger aterrimus 127

วงศ์นกโนรี (Loriidae)
นกโนรีคารด์ ินัล Chalcopsitta cardinalis
นกโนรสี ีนา้ํ ตาล Chalcopsitta duivenbodei
นกโนรลี ายเส้นเหลอื ง Chalcopsitta sintillata
นกโนรีลายน้ําเงนิ Eos reticulata
นกโนรแี ดง Eos rubra
นกโนรีคอสมี ว่ ง Eos squamata
นกโนรแี ถบอกเหลือง Lorius chlorocercus
นกโนรีหวั ด�ำ Lorius lory
นกโนรแี ซตเตอร่งิ Lorius garrulus
นกโนรสี ีคล้าํ Pseudeos fuscata
นกโนรเี ล็กโกล์ดี้ Psitteuteles goldiei
นกโนรีเจด็ สี Trichoglossus haematodus

วงศ์นกแก้ว (Psittacidae)
นกเลฟิ เบริ ด์ ฟิสเชอร์ Agapornis fischeri
นกเลฟิ เบริ ์ดหนา้ กากดำ� Agapornis personatus

นกแก้วใหญ่ปกี เขยี ว Alisterus chloropterus หนา้
นกแก้วอเมซอนหน้าผากสีฟา้ Amazona aestiva 128
นกแก้วอเมซอนปกี แถบส้ม Amazona amazonica 129
นกแก้วอเมซอนกระหมอ่ มเหลอื ง Amazona ochrocephala 130
นกแก้วอเมซอนแกม้ สีฟา้ Amazona dufresniana 131
นกแกว้ อเมซอนควิ บา Amazona leucocephala 132
นกแก้วอเมซอนหน้าผากแดง Amazona autumnalis 133
นกแก้วอเมซอนแก้มสเี ขยี ว Amazona viridigenalis 134
นกแกว้ มาคอวไ์ ฮยาซนิ Anodorhynchus hyacinthinus 135
นกแก้วมาคอวบ์ ฟั ฟ่อน Ara ambiguus 136
นกแก้วมาคอว์สีนํ้าเงินทอง Ara ararauna 137
นกแก้วมาคอวค์ อสีฟา้ Ara glaucogularis 138
นกแก้วมาคอว์ปกี เขียว Ara chloropterus 139
นกแกว้ มาคอว์สคาร์เล็ต Ara macao 140
นกแก้วมาคอวม์ ลิ ทิ ารี Ara militaris 141
นกแกว้ มาคอวห์ น้าผากแดง Ara rubrogenys 142
นกแก้วมาคอว์หน้าผากสนี ้ําตาล Ara severus 143
นกแก้วคอนัวรห์ วั สฟี า้ Aratinga acuticaudata 144
นกแกว้ คอนัวรห์ น้าผากสที อง Aratinga auricapillus 145
นกแกว้ คอนวั ร์จนั ดายา Aratinga jandaya 146
นกแก้วคอนวั รไ์ มทรดิ Aratinga mitrata
นกแก้วซนั คอนวั ร์ Aratinga solstitialis
นกแกว้ คอนวั รห์ น้าผากแดง Aratinga wagleri
นกแกว้ พาตาโกเนยี Cyanoliseus patagonus
นกแกว้ หวั เหย่ยี ว Deroptyus accipitrinus
นกแก้วมาคอว์ไหล่แดง Diopsittaca nobilis
นกแก้วอคิ เล็คตัส Eclectus roratus
นกแก้วคอนวั รส์ ีทอง Guaruba guarouba
นกแก้วหนา้ นวล Myiopsitta monachus
นกแกว้ คอนวั ร์หัวด�ำ Nandayus nenday
นกแก้วมาคอวท์ ้องแดง Orthopsittaca manilata
นกแกว้ ไคค์ท้องขาว Pionites leucogaster
นกแกว้ ไคค์หัวด�ำ Pionites melanocephalus
นกแก้วสคี ลํา้ Pionus fuscus
นกแกว้ หัวสนี า้ํ เงิน Pionus menstruus
นกแก้วหนา้ ผากขาว Pionus senilis
นกแกว้ จาร์ดิน Poicephalus gulielmi
นกแกว้ เซเนกัล Poicephalus senegalus

นกแกว้ มาคอวห์ ลงั คอเหลอื ง Primolius auricollis หนา้
นกแก้วมาคอว์หวั สนี าํ้ เงิน Primolius couloni 147
นกแก้วหวั ด�ำ Psephotus dissimilis 148
นกแขกเต้า Psittacula alexandri 149
นกแกว้ โม่ง Psittacula eupatria 150
นกแกว้ สีเทาแอฟริกัน Psittacus erithacus 151
นกแก้วคอนัวร์แก้มเขียว Pyrrhura molinae
นกแก้วคอนัวร์ทอ้ งแดง Pyrrhura perlata 151
นกแกว้ คอนัวร์เพนท์ Pyrrhura picta 152
153
สตั ว์เล้ือยคลาน (REPTILIA) 154
155
วงศ์กง้ิ กา่ (Agamidae) 156
ก้งิ กา่ ยโู รมาสตกิ Uromastyx ornata 157
วงศก์ ิ้งกา่ คามเี ลยี่ น (Chamaeleonidae) 158
คามเี ลี่ยนฟิสเชอร์ Kinyongia fischeri
คามเี ลย่ี นหัวโคม Calumma globifer 159
คามีเลย่ี นพาร์สนั Calumma parsonii 159
คามเี ลย่ี นเวล Chamaeleo calyptratus 160
คามีเลี่ยนหนังคอพบั Chamaeleo dilepis 161
คามีเลี่ยนอิลเลยี ต Trioceros ellioti
คามีเลี่ยนแจค๊ สนั สามเขา Trioceros jacksonii
คามีเลย่ี นเมลเลอร์ Trioceros melleri
คามเี ลย่ี นป่าฝน Furcifer balteatus
คามเี ลี่ยนลายพรม Furcifer lateralis
คามเี ลี่ยนเล็ก Furcifer minor
คามีเลี่ยนลายเสือ Furcifer pardalis
คามีเลย่ี นหนามใหญ่ Furcifer verrucosus
คามเี ล่ียนเรอื นยอด Furcifer willsii
วงศก์ ิ้งก่าหางหนาม (Cordylidae)
ก้งิ ก่าอารม์ าดลิ โล่ Ouroborus cataphractus
วงศต์ ุก๊ แก (Gekkonidae)
จิ้งจกเขยี วหลงั ทอง Phelsuma laticauda
จง้ิ จกเขยี วขา้ งแถบ Phelsuma lineata
จิ้งจกเขยี วมาดากสั การ์ Phelsuma madagascariensis
จ้งิ จกเขยี วลายนกยงู Phelsuma quadriocellata
จิ้งจกเขียวขอบหางหยัก Phelsuma serraticauda

จงิ้ จกเขียวลายรา่ งแห Phelsuma standingi หนา้
ตกุ๊ แกหางแผน่ ธรรมดา Uroplatus fimbriatus 162
ตกุ๊ แกหางแผน่ มอสซี่ Uroplatus sikorae 163
163
วงศอ์ กิ ัวน่า (Iguanidae) 164
อิกัวน่าหัวแรด Cyclura cornuta 164
อกิ ัวน่า Iguana iguana 165
165
วงศ์จิ้งเหลน (Scincidae) 166
จิ้งเหลนยกั ษ์ Corucia zebrata 167
168
วงศ์เตกู (Teiidae) 168
เตกอู าร์เจนตนิ าดำ�ขาว Salvator merianae 169
170
วงศต์ ะกวด (Varanidae) 170
เหย้ี หัวเหลอื ง Varanus cumingi 171
ตะกวดแอฟรกิ นั ซาวนั นา Varanus exanthematicus 171
ตะกวดต้นไม้จุดสีนํ้าเงนิ Varanus macraei 172
ตะกวดอาร์กสั Varanus panoptes 173
ตะกวดตน้ ไม้สีเหลือง Varanus reisingeri
ตะกวดต้นไมส้ ามสี Varanus yuwonoi 174

วงศก์ ง้ิ ก่าซโี นซอร์ (Xenosauridae)
กิง้ กา่ ซีโนซอรจ์ ีน Shinisaurus crocodilurus
วงศง์ ูบอ (Boidae)
งเู หลอื มบอคอนสตรคิ เตอร์ Boa constrictor
งเู หลอื มบอเรนโบว์ Epicrates cenchria
งูเหลือมบอต้นไม้มาดากสั การ์ Sanzinia madagascariensis

วงศ์งูพิษเขีย้ วหน้า (Elapidae)
งเู ห่าด่างพ่นพิษสยาม Naja siamensis
งเู ห่าทองพน่ พษิ Naja sumatrana

วงศง์ เู หลือมโลกเก่า (Pythonidae)
งหู ลามขอบปากขาว Leiopython albertisii
งูเหลือมลายพรม Morelia spilota
งูหลามต้นไม้ Morelia viridis
งูหลามปากเป็ด Python brongersmai
งเู หลอื มบอล Python regius

วงศง์ แู มวเซา (Viperidae)
งหู างแฮ่มกาญจน์ Cryptelytrops kanburiensis

หนงั งู หนา้
วงศง์ ูงวงชา้ ง (Acrochordidae)
งูงวงชา้ ง Acrochordus javanicus 174
175
วงศง์ แู มวเซา (Viperidae) 175
งแู มวเซา Daboia russelii 176
176
วงศง์ ูเหลอื มโลกเกา่ (Pythonidae) 177
งูหลาม Python bivittatus 178
งูเหลือม Python reticulatus
179
วงศง์ พู ิษเข้ยี วหลัง (Colubridae) 180
งูทางมะพรา้ ว Coelognathus radiatus
งูสงิ หางลาย Ptyas mucosus 181
งลู ายสอใหญ่ Xenochrophis piscator 182
งูแสงอาทิตย์ Xenopeltis unicolor 182
งูปากกวา้ งนํา้ เค็ม Cerberus rynchops 183
184
วงศ์งพู ษิ เขีย้ วหนา้ (Elapidae) 185
งูเหา่ หมอ้ Naja kaouthia
งอู ้ายงวั่ Lapemis curtus 186
งแู สมรังเหลือง Hydrophis spiralis
งจู งอาง Ophiophagus hannah

วงศ์งูนาํ้ (Homalopsidae)
งหู ัวกะโหลก Homalopsis buccata
งูไซ Enhydris bocourti
งูสายรงุ้ ลาย Enhydris subtaeniata

วงศเ์ ตา่ สแนปป้งิ (Chelydridae)
เต่าสแนปป้ิงอลั ลิเกเตอร์ Macrochelys temminckii

วงศ์เต่านา้ํ เอเชยี (Geoemydidae)
เต่านามลายู Malayemys macrocephala
เตา่ นาแม่นา้ํ โขง Malayemys subtrijuga
เต่าหับ Cuora amboinensis
เต่าบึงหวั เหลือง Heosemys annandalii
เตา่ ใบไม้ Cyclemys dentata
เต่าดำ�แฮมิลตัน Geoclemys hamiltonii

วงศเ์ ตา่ ปูลู (Platysternidae)
เตา่ ปลู ู Platysternon megacephalum

วงศเ์ ตา่ บก (Testudinidae) หนา้
เตา่ อัลดาบรา Aldabrachelys gigantea 186
เตา่ บกลายจักร Astrochelys radiata 187
เต่ามาดากสั การ์ Astrochelys yniphora 188
เตา่ ตีนแดง Chelonoidis carbonarius 189
เต่าตีนเหลือง Chelonoidis denticulatus 190
เตา่ อลั กูลาตา Chersina angulata 191
เต่าดาวอนิ เดยี Geochelone elegans 192
เต่าดาวพมา่ Geochelone platynota 193
เตา่ หกแอฟริกา Centrochelys sulcata 194
เต่าเหลือง Indotestudo elongata
เต่าแพนเค้ก Malacochersus tornieri 195
เต่าเดอื ย Manouria impressa 195
เตา่ แมงมมุ Pyxis arachnoides 196
เตา่ แมงมมุ หลงั ราบ Pyxis planicauda
เต่าบกลายเสอื Stigmochelys pardalis 196
เตา่ บกเฮอร์แมน Testudo hermanni 197
เต่ามาจนิ าตา Testudo marginata
วงศ์ตะพาบ (Trionychidae) 198
ตะพาบน้าํ ธรรมดา Amyda cartilaginea 198
วงศเ์ ตา่ คอเลีย้ วออสเตรเลีย (Chelidae)
เตา่ มาตามาตา Chelus fimbriata
วงศเ์ ต่านํา้ อเมริกา (Emydidae)
เตา่ นา้ํ หลังเพชร Malaclemys terrapin

สัตวส์ ะเทินน้าํ สะเทนิ บก (AMPHIBIA)

วงศ์กบพิษแมนเทลลา (Mantellidae)
กบพษิ แมนเทลลาสีทอง Mantella aurantiaca
กบพษิ แมนเทลลาสีเหลอื ง Mantella crocea
กบพิษแมนเทลลาขาสนี ํา้ เงนิ Mantella expectata
วงศก์ บลกู ศรพิษ (Dendrobatidae)
กบลกู ศรพษิ เขียวดำ� Dendrobates auratus
วงศ์กบตาหนาม (Ceratophryidae)
กบตาหนามอารเ์ จนตินา Ceratophrys ornata

ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ ม
เรอื่ ง กำ�หนดชนิดสตั ว์ปา่ ซากของสตั วป์ า่ และผลติ ภัณฑ ์
ท่ที ำ�จากซากของสตั วป์ ่า ท่หี ้ามนำ�เขา้ หรือสง่ ออก

พ.ศ. 2560

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งิ แวดลอ้ ม

เร่อื ง ก�ำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตวป์ า่ และผลิตภัณฑท์ ี่ทำ� จากซากของสตั ว์ป่า
ทห่ี า้ มน�ำเขา้ หรือส่งออก

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าชนิดท่ีต้อง
ได้รับใบอนุญาต หรือใบรับรอง ให้น�ำเข้าหรือส่งออกตามความตกลงระหว่างประเทศ
ว่าดว้ ยการค้าสตั ว์ป่า ซากของสัตว์ปา่ และผลติ ภณั ฑท์ ่ีท�ำจากซากของสัตว์ปา่ เพื่ออนวุ ัติ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์
(CITES) และเพอ่ื ประโยชนใ์ นการควบคมุ ตรวจสอบการนำ� เขา้ หรอื สง่ ออกสตั วป์ า่ ซากของ
สตั วป์ า่ และผลติ ภณั ฑท์ ที่ ำ� จากซากของสตั วป์ า่ บางชนดิ ทม่ี ใิ ชส่ ตั วป์ า่ สงวน สตั วป์ า่ คมุ้ ครอง
หรอื มใิ ช่ชนิดท่ีก�ำหนดไว้ในบัญชแี นบทา้ ยอนุสัญญาว่าดว้ ยการคา้ ระหว่างประเทศซงึ่ ชนดิ
สตั วป์ า่ และพชื ปา่ ทใี่ กลส้ ญู พนั ธ์ุ (CITES) ใหเ้ หมาะสมและสอดคลอ้ งกบั สถานการณป์ จั จบุ นั
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คมุ้ ครองสตั วป์ า่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซงึ่ แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ โดยมาตรา ๔ แหง่ พระราชบญั ญตั สิ งวนและ
คมุ้ ครองสตั วป์ า่ (ฉบบั ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ
ส่งิ แวดล้อม จงึ ออกประกาศไว้ ดงั ตอ่ ไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง
ก�ำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าท่ีห้ามน�ำเข้าหรือส่งออก ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ให้ชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ท่ีท�ำจากซากของสัตว์ป่า
ตามบญั ชแี นบทา้ ยประกาศน้ี เปน็ สตั วป์ า่ ซากของสตั วป์ า่ และผลติ ภณั ฑท์ ที่ ำ� จากซากของ
สัตวป์ า่ ที่ห้ามนำ� เขา้ หรือสง่ ออก เวน้ แตจ่ ะไดร้ บั อนุญาตจากอธบิ ดี
๓. ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการอ้างอิงถึงชนิดสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือ
ผลติ ภัณฑ์ทีท่ �ำจากซากของสัตว์ปา่ ตามบญั ชีแนบทา้ ยประกาศน้ี
๔. ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปน็ ต้นไป

ประกาศ ณ วนั ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุรศกั ด์ิ กาญจนรตั น์

รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสง่ิ แวดลอ้ ม

ราชกจิ จานเุ บกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิ ศษ ๑๑๒ ง วนั ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
1

บญั ชีแนบทา้ ย
ประกาศกระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดลอ้ ม
เรอ่ื ง ก�ำ หนดชนดิ สตั วป์ ่า ซากของสตั ว์ป่า และผลติ ภัณฑ์

ทท่ี �ำ จากซากของสตั วป์ ่า ท่หี ้ามนำ�เข้าหรือส่งออก

2

กลุ่มท่ี 1 ชนิดสตั วป์ า่ ซากของสัตว์ปา่ และผลิตภณั ฑท์ ท่ี �ำ จากซากของ
สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซ่งึ ชนดิ สัตวป์ ่าและพชื ป่าที่ใกล้สญู พันธ์ุ (CITES)

ล�ำ ดับ ชอื่ ไทย ชื่อสามัญ ชอ่ื วทิ ยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

สัตวเ์ ลี้ยงลกู ด้วยนาํ้ นม (MAMMALS)

อนั ดับสัตวก์ บี คู่ Order ARTIODACTYLA

วงศ์พรองฮอรน์ Pronghorns Family Antilocapridae

1 พรองฮอร์น [เฉพาะ Mexican Pronghorn, Antilocapra 1

ประชากรของเม็กซิโก สว่ น Pronghorn americana

ประชากรอืน่ อยนู่ อกบัญชี]

วงศ์ควาย Antelopes, Cattle, etc. Family Bovidae

2 แอดแด็กซ์ Addax Addax 1
nasomaculatus

3 แกะภูเขาบารบ์ ารี Barbary Sheep Ammotragus 2
lervia

4 บคั ดำ� หรอื ซาซิน Blackbuck, Sasin Antilope 3 (เนปาล
cervicapra ปากีสถาน)

5 กระทิงหรอื เมย [ยกเวน้ Guar, Indian Bison, Bos gaurus 1

ตวั อยา่ งพนั ธุ์ท่มี ีลักษณะเป็น Saladang

สตั วเ์ ลี้ยง (Domesticated

form) ท่อี า้ งอิงช่ือเปน็

Bos frontalis ไม่อย่ภู ายใต้
ข้อกำ�หนดแหง่ อนุสัญญา]

6 แยค [ยกเว้นตัวอยา่ งพันธุ์ Wild Yak Bos mutus 1

ที่มลี กั ษณะเป็นสัตว์เลีย้ ง

(Domesticated form)

ท่ีอา้ งอิงชอ่ื เป็น Bos
grunniens ไมอ่ ยูภ่ ายใต้
ขอ้ กำ�หนดแห่งอนุสัญญา]

7 กปู รี หรอื โคไพร Kouprey Bos sauveli 1

3

ล�ำ ดับ ชื่อไทย ช่ือสามญั ชอื่ วิทยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข
8 นลิ กาย Nilgai
Boselaphus 3
tragocamelus (ปากสี ถาน)

9 ควายป่า [ยกเว้นตัวอย่าง Asiatic Water Bubalus arnee 3 (เนปาล)

พนั ธท์ุ ม่ี ลี กั ษณะเปน็ สตั วเ์ ลย้ี ง Buffalo

(Domesticated form)

ทอ่ี า้ งองิ ชือ่ เป็น Bubalus
bubalis ไมอ่ ยภู่ ายใต้
ข้อกำ�หนดแห่งอนสุ ัญญา]

10 ควายอานัวปา่ ตํา่ Anoa, Lowland Bubalus 1
depressicornis
Anoa

11 ควายทามารอว์ หรอื Tamaraw, Tamarou Bubalus 1
ควายทามารู mindorensis

12 ควายอานัวภเู ขา Mountain Anoa Bubalus quarlesi 1

13 แพะภูเขาทากนิ Takin Budorcas taxicolor 2

14 ทอร์ Western Tur Capra caucasica 2

15 มารค์ ฮอร์ Markhor Capra falconeri 1

16 แพะปา่ [ยกเว้นตัวอย่างพันธ์ุ Wild Goat Capra hircus 3

ท่ีมีลกั ษณะเป็นสตั ว์เลยี้ ง aegagrus (ปากสี ถาน)
(Domesticated form)
ซ่งึ ไมอ่ ยภู่ ายใต้ข้อกำ�หนด
แห่งอนุสญั ญา]

17 ไอเบ็คไซบเี รีย Siberian Ibex Capra sibirica 3

(ปากีสถาน)

18 เลียงผาจนี Chinese Serow Capricornis 1
milneedwardsii

19 เลยี งผาแดง Red Serow Capricornis 1
rubidus

20 เลยี งผา เยอื ง กูรำ� หรือ Serow, Mainland Capricornis 1
โครำ� Serow sumatraensis

21 เลยี งผาหิมาลัย Himalayan Serow Capricornis thar 1

22 ดุยเกอร์บรคู Brooke’s Duiker Cephalophus 2
brookei

4

ล�ำ ดบั ชือ่ ไทย ชื่อสามญั ช่ือวิทยาศาสตร์ บัญชีหมายเลข
23 ดุยเกอรห์ ลังดำ� Black-backed
Duiker Cephalophus 2
24 ดุยเกอรเ์ จนทงิ ค์ Jentink’s Duiker dorsalis

25 ดยุ เกอร์โอจบิ ี Ogiby’s Duiker Cephalophus 1
jentinki
26 ดุยเกอร์หลังเหลือง Yellow-backed
Duiker Cephalophus 2
27 ดุยเกอร์ลายแถบ หรอื Banded Duiker ogilbyi
ดุยเกอรม์ ้าลาย
Bontebok Cephalophus 2
28 บอนทบี อค silvicultor
Indian Gazelle
29 กาเซลล์อนิ เดยี Cephalophus 2
Cuvier’s Gazelle zebra
30 กาเซลลค์ ูเวยี ร์ Dorcas Gazelle
31 กาเซลล์ดอรค์ าส Damaliscus 2
Slender-horned
32 กาเซลลเ์ ขาเรียว Gazelle pygargus pygargus
Giant Sable
33 แอนทีโลปยกั ษเ์ ขาดาบ Antelope Gazella 3
Lechwe bennettii (ปากสี ถาน)
34 ลีชเว หรอื เลชเว Red Goral
35 กวางผาแดง Gazella cuvieri 1
Chinese Goral
36 กวางผาจนี Gazella dorcas 3 (ตนู ิเซีย
Himalayan Goral แอลจีเรีย)
37 กวางผาหิมาลัย
South China Goral Gazella 1
38 กวางผา หรอื กวางผาจีน leptoceros
ถ่นิ ใต้
Hippotragus 1
niger variani

Kobus leche 2

Naemorhedus 1
baileyi

Naemorhedus 1
caudatus

Naemorhedus 1
goral

Naemorhedus 1
griseus

5

ล�ำ ดับ ช่ือไทย ช่ือสามญั ชื่อวิทยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข
Dama Gazelle
39 กาเซลลด์ ามา Sahara Oryx Nanger dama 1
Arabian Oryx
40 โอรกิ ซ์ซาฮารา่ Oryx dammah 1
Argali
41 โอริกซอ์ ะราเบยี หรอื Oryx leucoryx 1
โอรกิ ซข์ าว Great Tibetan
Sheep Ovis ammon 2
42 อารก์ าลี [ยกเวน้ ชนดิ ย่อย Kara Tau Argali
ท่อี ยู่ในบัญชีหมายเลข 1] Ovis ammon 1
hodgsonii 1
43 อารก์ าลีทเิ บต หรือ 2
แกะทิเบตใหญ่ Ovis ammon
nigrimontana
44 อาร์กาลกี าราตวั
Ovis aries
45 แกะ [ยกเว้นชนิดย่อยที่อยู่ Sheep

ในบัญชีหมายเลข 1 และ

ชนดิ ยอ่ ยท่อี ยนู่ อกบญั ชี

ไดแ้ ก่ แกะมฟู ลอนเอสฟาฮาน

(O. a. isphahanica)
แกะมูฟลอนลารสิ ถาน

(O. a. laristanica)
แกะมฟู ลอนยโุ รป

(O. a. musimon) และแกะปา่
(O. a. orientalis) และ
ตวั อยา่ งพันธข์ุ องแกะ

(O. a. aries) ทม่ี ลี กั ษณะเปน็
สตั ว์เลย้ี ง (Domesticated

form) ซง่ึ ไมอ่ ย่ภู ายใต้ขอ้

กำ�หนดแห่งอนุสญั ญา]

46 แกะมฟู ลอนไซปรัส Cypriot mouflon Ovis aries ophion 1
Ovis aries vignei 1
47 อูเรียลลาดกั ห์ Ladakh Urial Ovis canadensis 2

48 แกะภูเขา [เฉพาะประชากร Bighorn Sheep,
ของเมก็ ซโิ ก สว่ นประชากร Mountain Sheep
อน่ื อยูน่ อกบญั ช]ี

6

ล�ำ ดบั ช่อื ไทย ชื่อสามัญ ช่ือวทิ ยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข

49 แอนทโี ลปทเิ บต หรอื ชิรู Tibetan Antelope, Pantholops 1
Chiru hodgsonii

50 ดยุ เกอร์น้าํ เงิน Blue Duiker Philantomba 2
monticola

51 ภาราล Bharal Pseudois nayaur 3
(ปากสี ถาน)

52 เซาลา หรอื เสาล่า Saola Pseudoryx 1
nghetinhensis

53 ชามัวสอ์ ะบรุซโซ Abruzzo Chamois Rupicapra 2
pyrenaica ornata

54 ไซก้ามองโกเลีย Mongolian Saiga Saiga borealis 2

55 ไซกา้ Saiga, Saiga Antelope Saiga tatarica 2

56 แอนทโี ลปสีเ่ ขา Four-horned Tetracerus 3 (เนปาล)
Antelope quadricornis

วงศอ์ ูฐ Camels, Guanacos, Family Camelidae
Vicunas

57 กวานาโค Guanaco Lama guanicoe 2

58 วิคุนยา [ยกเวน้ ประชากรที่ Vicugna, Vicuña Vicugna vicugna 1
อยใู่ นบญั ชหี มายเลข 2 ไดแ้ ก่
ประชากรของอารเ์ จนตินา
(ในจงั หวัด Jujuy และ
Catamarca และประชากร
ก่ึงเพาะพันธุ์ของจังหวดั
Jujuy, Salta, Catamarca,
La Rioja และ San Juan)
ชิลี (ประชากรของเขต
Primera) เอกวาดอร์
(ประชากร ท้งั หมด) เปรู
(ประชากรทงั้ หมด) และ
โบลเิ วยี (ประชากรทัง้ หมด)]

7

ล�ำ ดับ ช่อื ไทย ชือ่ สามญั ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

59 วคิ ุนยา [เฉพาะประชากร Vicugna, Vicuña Vicugna vicugna 2
ของอาร์เจนตินา (ในจังหวดั
Jujuy และ Catamarca
และประชากรกง่ึ เพาะพันธ์ุ
ของจังหวัด Jujuy, Salta,
Catamarca, La Rioja และ
San Juan) ชิลี (ประชากร
ของเขต Primera) เอกวาดอร์
(ประชากรทั้งหมด) เปรู
(ประชากรทั้งหมด) และ
โบลเิ วยี (ประชากรทั้งหมด)
ส่วนประชากรอนื่ อยูใ่ นบัญชี
หมายเลข 1]1

วงศ์กวาง Deer, huemuls, Family Cervidae
muntjacs, pudus

60 เนื้อทรายเกาะคาลาเมยี น Calamian Hog Deer Axis 1
calamianensis

61 เน้อื ทรายบาเวยี น Bawean Deer Axis kuhlii 1

62 เนื้อทราย [ยกเวน้ ชนิดย่อย Hog Deer Axis porcinus 3
ท่ีอยใู่ นบัญชี 1] (ปากสี ถาน)

63 เนอื้ ทราย ทราย หรอื Indochinese Hog Axis porcinus 1
ตามะแน Deer annamiticus

64 กวางบึง หรือ กวางพรุ Marsh Deer Blastocerus 1
dichotomus

65 กวางแดงแบคเทรียน Bactrian Red Deer Cervus elaphus 2
bactrianus

66 กวางแดงบาร์บารี Barbary Red Deer Cervus elaphus 3 (ตนู ิเซีย

barbarus แอลจีเรีย)

67 กวางแดงแคชเมียร์ Kashmir Red Deer Cervus elaphus 1
hanglu

8

ล�ำ ดับ ชอ่ื ไทย ชอ่ื สามญั ชื่อวทิ ยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข

68 กวางเฟลโล่เมโสโปเตเมยี Mesopotamian Dama dama 1
Fallow Deer mesopotamica

69 ฮิวมลั ทกุ ชนิดในสกลุ Huemuls Hippocamelus 1
Hippocamelus spp.

70 บรอคเก็ตแดงพันธุ์ Guatemalan Red Mazama temama 3
กวั เตมาลา Brocket cerasina (กวั เตมาลา)

71 เก้งดำ� Black Muntjac Muntiacus 1
crinifrons

72 เกง้ ยักษ์ Giant Muntjac Muntiacus 1
vuquangensis

73 กวางหางขาวพนั ธก์ุ วั เตมาลา Guatemalan Odocoileus 3
White-tailed Deer virginianus (กวั เตมาลา)
mayensis

74 กวางแพมพัส Pampas Deer Ozotoceros 1
bezoarticus

75 พูดูเหนอื Northern Pudu Pudu 2
mephistophiles

76 พดู ชู ลิ ี หรือ กวางพดู ใู ต้ Chilean Pudu Pudu puda 1

77 กวางบาราซงิ ห์ Barasingha, Swamp Rucervus 1
Deer duvaucelii

78 ละอง หรือ ละมงั่ Eld’s Deer Rucervus eldii 1

วงศ์ฮปิ โปโปเตมัส Hippopotamuses Family
Hippopotamidae

79 ฮปิ โปโปเตมัสแคระ Pygmy Hexaprotodon 2
Hippopotamus liberiensis

80 ฮปิ โปโปเตมัส หรือ ฮิปโป Hippopotamus Hippopotamus 2
amphibius

9

ล�ำ ดบั ชอ่ื ไทย ชอื่ สามญั ชือ่ วทิ ยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

วงศก์ วางมัสค์ Musk deer Family Moschidae

81 กวางชะมดทกุ ชนิดใน Musk Deers Moschus spp. 1
สกุล Moschus [เฉพาะ
ประชากรของอัฟกานสิ ถาน
ภฏู าน อนิ เดยี เมยี นมาร์
เนปาล และปากีสถาน
สว่ นประชากรอื่นอยู่ใน
บญั ชีหมายเลข 2]

82 กวางชะมดทุกชนดิ ในสกลุ Musk Deers Moschus spp. 2

Moschus [ยกเวน้ ประชากร
ของอัฟกานิสถาน ภูฏาน

อนิ เดยี เมยี นมาร์ เนปาล

และปากีสถาน ทอี่ ยู่ในบัญชี

หมายเลข 1]

วงศ์หมู Babirusa, hogs, pigs Family Suidae

83 หมูบาบริ ซู า่ หรือ Golden Babirusa Babyrousa 1
หมบู าบิรูซา่ สีทอง babyrussa

84 หมบู าบิรซู ่าโบลาบาตู Bola Batu Babirusa Babyrousa 1
bolabatuensis

85 หมบู าบริ ูซา่ สุลาเวสี Sulawesi Babirusa Babyrousa 1
celebensis

86 หมบู าบริ ูซ่าโตเกยี น Togian Babirusa Babyrousa 1
togeanensis

87 หมูปา่ แคระ Pygmy Hog Sus salvanius 1

วงศเ์ พ็คคาร่ี Peccaries Family Tayassuidae

88 เพ็คคาร่ที กุ ชนดิ ในวงศ์ Peccaries Tayassuidae spp. 2
Tayassuidae [ยกเว้นชนิด
ทอ่ี ยูใ่ นบญั ชีหมายเลข 1
และประชากรเพค็ คารส่ี รอ้ ย
คอ (Pecari tajacu) ของ
เมก็ ซโิ กและสหรฐั อเมรกิ า
ที่อยู่นอกบญั ชี]

10

ล�ำ ดบั ช่อื ไทย ชอ่ื สามญั ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

89 เพค็ คารชี่ าโคน หรือ ทากัว Chacoan Peccary, Catagonus 1
Tagua wagneri

อนั ดบั สตั วก์ นิ เนื้อ Order CARNIVORA

วงศ์แพนดา้ แดง Red Pandas Family Ailuridae

90 แพนด้าแดง Red Panda Ailurus fulgens 1

วงศห์ มา Dogs, Foxes, Wolves Family Canidae

91 หมาจง้ิ จอก หรือ สนุ ขั Asiatic Jackal Canis aureus 3 (อนิ เดีย)
จิง้ จอก

92 หมาปา่ สเี ทา [เฉพาะประชากร Grey Wolf Canis lupus 1
ของภฏู าน อินเดีย เนปาล
และปากสี ถาน สว่ นประชากร
อื่นอยใู่ นบัญชีหมายเลข 2
ทัง้ นี้ไม่รวมถงึ ตัวอย่างพันธ์ุ
ที่มีลกั ษณะเป็นสัตวเ์ ลีย้ ง
(Domesticated form)
และหมาปา่ ดิงโกท้ ่ีอ้างอิงชอื่
เปน็ Canis lupus familiaris
และ Canis lupus dingo
ตามลำ�ดับ ซึง่ ไม่อย่ภู ายใต้
ข้อกำ�หนดแหง่ อนุสญั ญา]

93 หมาปา่ สเี ทา [ยกเวน้ ประชากร Grey Wolf Canis lupus 2

ของภฏู าน อินเดยี เนปาล

และปากีสถาน ทอี่ ย่ใู นบัญชี

หมายเลข 1 ทั้งน้ีไมร่ วมถงึ

ตวั อยา่ งพนั ธ์ทุ ม่ี ีลักษณะเป็น

สัตว์เลี้ยง (Domesticated

form) และหมาป่าดงิ โก้ ท่ี

อา้ งองิ ชือ่ เป็น Canis lupus
familiaris และ Canis
lupus dingo ตามลำ�ดับ
ซง่ึ ไม่อย่ภู ายใต้ขอ้ กำ�หนด

แห่งอนสุ ญั ญา]

11

ลำ�ดับ ช่ือไทย ชอ่ื สามญั ช่ือวทิ ยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข
94 หมาปา่ กนิ ปู Crab-eating Zorro
Cerdocyon 2
95 หมาปา่ เคราขาว Maned Wolf thous

96 หมาใน หรือ หมาแดง Asian Wild Dog, Chrysocyon 2
Dhole brachyurus
97 หมาป่าแอนดีส หรอื Andean Wolf,
หมาปา่ แดง Red Fox Cuon alpinus 2
Darwin’s Fox
98 หมาป่าดารว์ ิน Lycalopex 2
Argentine Grey Fox culpaeus
99 หมาปา่ เทาอารเ์ จนตนิ า Azara’s Zorro
100 หมาปา่ อะซาร่า Lycalopex 2
Savannah Dog fulvipes
101 หมาป่าสะวันนา
Bengal Fox Lycalopex griseus 2
102 หมาป่าเบงกอล
Blanford’s Fox Lycalopex 2
103 หมาป่าแบลนฟอร์ด Griffith’s Red Fox gymnocercus
104 หมาป่าแดงกรฟิ ฟิท
Montana Red Fox Speothos 1
105 หมาปา่ แดงมอนทานา venaticus
Pusilla Red Fox
106 หมาปา่ แดงพูซิลลา Vulpes 3 (อินเดีย)
Fennec Fox bengalensis
107 หมาปา่ เฟนเนค็ Malagasy civets,
วงศ์ชะมดมาดากัสการ์ etc. Vulpes cana 2
Fossa, Fosa
108 ฟอสซา หรอื โฟซา Vulpes vulpes 3 (อนิ เดยี )
griffithi

Vulpes vulpes 3 (อินเดยี )
montana

Vulpes vulpes 3 (อินเดยี )
pusilla

Vulpes zerda 2

Family Eupleridae

Cryptoprocta 2
ferox

12

ล�ำ ดับ ชื่อไทย ชอื่ สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

109 ฟาลานคุ หรอื พงั พอน Malagasy Mongoose Eupleres 2
มาดากสั การ์ goudotii

110 ฟานาโลกา หรือ ชะมด Malagasy Civet Fossa fossana 2
มาดากสั การ์

วงศเ์ สือ Cats Family Felidae

111 เสอื และแมวทกุ ชนิดในวงศ์ Cats Felidae spp. 2
Felidae [ยกเวน้ ชนิดทอ่ี ยู่
ในบัญชหี มายเลข 1 และ
ตัวอย่างพันธุ์ทม่ี ีลักษณะเป็น
สัตว์เลี้ยง (Domesticated
form) ไม่อยภู่ ายใตข้ อ้
กำ�หนดแห่งอนุสัญญา ทัง้ น้ี
กำ�หนดโควตาส่งออกรายปี
เปน็ ศนู ยซ์ ง่ึ สงิ โต (Panthera
leo) (ประชากรของแอฟรกิ า)
สำ�หรบั ตัวอยา่ งพันธ์ุท่เี ป็น
กระดกู ช้นิ สว่ นของกระดูก
ผลติ ภณั ฑท์ ท่ี ำ�จากโครงกระดกู
กระดกู เลบ็ ฟนั และกะโหลก
ที่ได้มาจากธรรมชาติเพื่อ
การคา้ ในเชงิ พาณิชย์ โดย
ใหก้ ำ�หนดและแจ้งสำ�นัก
เลขาธิการไซเตสทราบโควตา
ส่งออกรายปสี ำ�หรบั การค้า
กระดกู ช้นิ ส่วนของกระดูก
ผลิตภณั ฑท์ ท่ี ำ�จากกระดูก
โครงกระดกู กะโหลก เลบ็
และฟนั เพือ่ วัตถุประสงค์
ในเชงิ พาณิชยส์ ำ�หรับ
ตัวอย่างพนั ธท์ุ ไ่ี ดม้ าจากการ
เพาะพนั ธใ์ุ นแอฟรกิ าใต้]

13

ลำ�ดับ ชอื่ ไทย ช่ือสามญั ชอ่ื วทิ ยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

112 เสอื ชตี า้ [โควตาสง่ ออกรายปี Cheetah, Hunting Acinonyx 1
สำ�หรับตวั อย่างพันธท์ุ ่ีมชี ีวิต Leopard jubatus
และซากสตั ว์ hunting
trophies กำ�หนดไว้ดงั นี้
บอตสวานา 5 ตวั /ซาก
นามเิ บยี 150 ตัว/ซาก
และซมิ บับเว 50 ตัว/ซาก
โดยท่ีการคา้ ซ่ึงตัวอยา่ งพันธุ์
ดงั กลา่ วให้เปน็ ไปตามขอ้
กำ�หนดในมาตรา 3 แห่ง
อนสุ ัญญา]

113 เสือคาราคอล [เฉพาะ Caracal, Caracal caracal 1
ประชากรของทวปี เอเชีย Desert Lynx
ส่วนประชากรอื่นอยใู่ น
บัญชีหมายเลข 2]

114 เสอื ไฟ Asiatic Golden Cat Catopuma 1
temminckii
115 แมวปา่ ตีนดำ� Black-footed Cat 1
116 แมวจีออฟฟรอย Geoffroy’s Cat Felis nigripes 1

117 แมวภเู ขา Mountain Cat Leopardus 1
geoffroyi
118 โอซีล็อท Ocelot 1
Leopardus
119 แมวปา่ เล็กลายจดุ หรือ Little Spotted Cat jacobitus 1
ออนซลิ ลา
Margay, Leopardus 1
120 มาร์เก หรือ โอซีล็อทต้นไม้ Tree Ocelot pardalis
Iberian Lynx 1
121 ลิงคไ์ อบีเรีย Clouded Leopard Leopardus 1
122 เสอื ลายเมฆ tigrinus

Leopardus
wiedii

Lynx pardinus

Neofelis
nebulosa

14

ลำ�ดับ ชือ่ ไทย ชอ่ื สามญั ช่อื วิทยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

123 สิงโตเอเชีย หรือ สิงโตอนิ เดีย Asiatic Lion, Panthera leo 1
Indian Lion persica

124 เสือจากัวร์ Jaguar Panthera onca 1

125 เสือดาว หรือ เสอื ดำ� Leopard Panthera pardus 1

126 เสอื โคร่ง หรือ Tiger Panthera tigris 1
เสือลายพาดกลอน

127 แมวลายหินออ่ น Marbled Cat Pardofelis 1
marmorata

128 แมวดาว หรือ แมวแกว Bengal Leopard Cat, Prionailurus 1

[เฉพาะประชากรของ Leopard Cat bengalensis

บังคลาเทศ อินเดยี และไทย bengalensis

ส่วนประชากรอ่นื อยใู่ นบญั ชี

หมายเลข 2]

129 แมวป่าหัวแบน Flat-headed Cat Prionailurus 1
planiceps

130 แมวลายจดุ สนมิ [เฉพาะ Rusty-spotted Cat Prionailurus 1
ประชากรของอินเดีย rubiginosus
ส่วนประชากรอน่ื อยู่ใน
บญั ชหี มายเลข 2]

131 เสอื พมู า่ อเมริกากลาง Central American Puma concolor 1
Puma costaricensis

132 เสอื จากวั ร์รนุ ดี [เฉพาะ Eyra Cat, Puma 1
ประชากรของทวีปอเมรกิ า Jaguarundi yagouaroundi
กลางและอเมรกิ าเหนือ
ส่วนประชากรอน่ื อย่ใู น
บญั ชีหมายเลข 2]

133 เสอื ดาวหมิ ะ Snow Leopard, Uncia uncia 1
Ounce

วงศพ์ ังพอน Mongooses Family Herpestidae

134 พงั พอนสีเทาอนิ เดีย Indian Grey Herpestes 3 (อนิ เดีย
Mongoose edwardsi ปากีสถาน)

15

ลำ�ดบั ชื่อไทย ชือ่ สามญั ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

135 พังพอนสนี า้ํ ตาลอนิ เดีย Indian Brown Herpestes fuscus 3 (อินเดยี )
Mongoose

136 พงั พอนเล็ก Small Asian Herpestes 3
Mongoose javanicus (ปากสี ถาน)

137 พงั พอนเล็กพันธ์อุ นิ เดยี Small Indian Herpestes 3 (อนิ เดีย)
หรอื พงั พอนธรรมดา Mongoose
พันธอุ์ นิ เดีย javanicus

auropunctatus

138 พังพอนแดง Ruddy Mongoose Herpestes smithii 3 (อนิ เดีย)

139 พังพอนกนิ ปู หรอื Crab-eating Herpestes urva 3 (อนิ เดีย)
พังพอนใหญ่ Mongoose

140 พงั พอนคอแถบ Strip-necked Herpestes 3 (อินเดยี )
Mongoose vitticollis

วงศอ์ ารด์ วูล์ฟ Aardwolf, Hyenas Family Hyaenidae

141 ไฮยนี ่าลายแถบ Striped Hyaena Hyaena hyaena 3
(ปากสี ถาน)

142 อารด์ วลู ์ฟ Aardwolf Proteles cristata 3
(บอตสวา
นา)

วงศส์ กงั ค์จมกู หมู Hog-nosed Skunks Family Mephitidae

143 สกังคจ์ มูกหมูฮมั โบลด์ท Humboldt’s Conepatus 2

Hog-nosed Skunk humboldtii

วงศเ์ พยี งพอน Badgers, Weasels, etc. Family Mustelidae

วงศ์ยอ่ ยนาก Otters Subfamily Lutrinae

144 นากทุกชนิดในวงศ์ยอ่ ย Otters Lutrinae spp. 2
Lutrinae [ยกเวน้ ชนิดทีอ่ ยู่
ในบัญชหี มายเลข 1]

145 นากเลก็ เล็บส้ันแคเมอรนู Cameroon Clawless Aonyx capensis 1
[เฉพาะประชากรของ Otter microdon
แคเมอรูน และไนจเี รยี
สว่ นประชากรอื่นอยู่ใน
บัญชีหมายเลข 2]

16

ลำ�ดบั ชือ่ ไทย ช่อื สามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

146 นากทะเลแคลฟิ อร์เนยี California Sea Otter Enhydra lutris 1
nereis

147 นากทะเล หรอื ซีแคท Marine Otter, Sea Cat Lontra felina 1

148 นากหางยาว Long-tailed Otter Lontra 1
longicaudis

149 นากแม่นาํ้ ตอนใต้ Southern River Otter Lontra provocax 1

150 นากใหญ่ธรรมดา Common Otter Lutra lutra 1

151 นากแมน่ ้ําญ่ีปนุ่ Japanese River Otter Lutra nippon 1

152 นากยักษบ์ ราซิล Giant Brazilian Pteronura 1
Otter brasiliensis

วงศย์ อ่ ยเพียงพอน Martens, Weasels, Subfamily Mustelinae
etc.

153 เทยร์ า Tayra Eira barbara 3

(ฮอนดรู สั )

154 ไกรซนั ใหญ่ Greater Grison Galictis vittata 3
(คอสตารกิ า)

155 หมาไม้ Yellow-throated Martes flavigula 3 (อินเดยี )
Marten

156 หมาไม้เอเชยี กลาง Central Asian Stone Martes foina 3 (อนิ เดีย)

Marten intermedia

157 หมาไม้นลิ กริ ิ Nilgiri Marten Martes gwatkinsii 3 (อนิ เดยี )

158 ฮนั นแี บดเจอร์ หรือ แรทเทล Honey Badger, Mellivora 3
Ratel capensis (บอตสวานา)

159 เพียงพอนภเู ขา Mountain Weasel Mustela altaica 3 (อินเดีย)

160 เออรม์ นิ หรือ Short-tailed Weasel Mustela erminea 3 (อินเดีย)
เพยี งพอนหางสั้น ferghanae

17

ลำ�ดบั ช่อื ไทย ช่อื สามญั ชอ่ื วทิ ยาศาสตร์ บัญชีหมายเลข

161 เพยี งพอนทอ้ งเหลอื ง Yellow-bellied Mustela kathiah 3 (อนิ เดยี )
Weasel

162 เฟอร์เรท็ ตนี ดำ� Black-footed Ferret Mustela nigripes 1
163 เพียงพอนเหลอื ง Siberian Weasel Mustela sibirica 3 (อนิ เดีย)

วงศ์วอลรัส Walruses Family Odobenidae

164 วอลรสั Walrus Odobenus 3
rosmarus (แคนาดา)

วงศส์ งิ โตทะเล Fur Seals, Sealions Family Otariidae

165 แมวนา้ํ ขนทกุ ชนดิ ในสกลุ Fur Seals, Arctocephalus 2

Arctocephalus [ยกเวน้ Southern Fur Seals spp.

ชนดิ ทอ่ี ยใู่ นบญั ชหี มายเลข 1]

166 แมวน้าํ ขนแคลฟิ อร์เนยี Lower Californian Arctocephalus 1

Fur Seal townsendi

วงศแ์ มวนํ้า Seals Family Phocidae

167 แมวนา้ํ ช้างข้วั โลกใต้ South Atlantic Mirounga 2
Elephant Seal leonina

168 แมวนา้ํ ทุกชนิดในสกุล Monk Seals Monachus spp. 1
Monachus

วงศโ์ คอาติ Coatis, Kinkajous, Family Procyonidae
etc.

169 ออลโิ ก หรือ ออลิโกหางพวง Bushy-tailed Bassaricyon 3
Olingo gabbii (คอสตารกิ า)

170 คาโคมิสเซลิ Cacomistle Bassariscus 3
sumichrasti (คอสตาริกา)

171 โคอาตจิ มูกขาว White-nosed Nasua narica 3
Coati
(ฮอนดูรสั )

172 โคอาติบราซิลใต้ South Brazilian Nasua nasua 3 (อรุ กุ วัย)
Coati solitaria

173 คนิ คาจู Kinkajou Potos flavus 3

(ฮอนดรู ัส)

18

ล�ำ ดบั ชือ่ ไทย ชือ่ สามัญ ช่ือวทิ ยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

วงศห์ มี Bears, Giant Pandas Family Ursidae

174 หมแี ละหมีแพนด้ายักษ์ทุก Bears, Ursidae spp. 2
ชนิดในวงศ์ Ursidae [ยกเวน้ Giant Panda
ชนดิ ทอ่ี ยใู่ นบญั ชหี มายเลข 1]

175 หมีแพนด้ายักษ์ หรือ Giant Panda Ailuropoda 1
แพนดา้ ยกั ษ์ Malayan Sun Bear melanoleuca 1
Sloth Bear 1
176 หมหี มา หรือ หมีคน Helarctos
malayanus
177 หมสี ลอธ
Melursus ursinus

178 หมแี ว่น Spectacled Bear Tremarctos 1
ornatus

179 หมีสีนาํ้ ตาล หรือ หมีกริซลี Brown Bear, Ursus arctos 1
[เฉพาะประชากรของภฏู าน Grizzly Bear
จนี เมก็ ซิโก และมองโกเลยี
สว่ นประชากรอ่ืนอยู่ในบญั ชี
หมายเลข 2]

180 หมีสนี ้าํ ตาลหมิ าลยั Himalayan Brown Ursus arctos 1
Bear isabellinus

181 หมีควาย หรือ หมีดำ� Asiatic Black Bear Ursus 1
thibetanus

วงศช์ ะมด Binturong, Civets, Family Viverridae
182 หมีขอ หรือ บนิ ตุรง etc.
Binturong Arctictis 3 (อินเดยี )
binturong

183 ชะมดแอฟริกา African Civet Civettictis 3
184 ชะมดนา้ํ หรอื อเี หน็ นํ้า Sunda Otter-civet civetta (บอตสวานา)

Cynogale 2
bennettii

185 อเี ห็นลายพาด หรือ Banded Palm Civet Hemigalus 2
อเี ห็นลายเสือโคร่ง derbyanus

19

ล�ำ ดับ ช่ือไทย ชอื่ สามญั ชือ่ วทิ ยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข
186 อีเห็นเครือ หรือ มดู สงั ไม้ Masked Palm Civet
187 อเี หน็ ข้างลาย หรอื Common Palm Paguma larvata 3 (อินเดยี )
Civet
อเี หน็ ธรรมดา Jerdon’s Palm Paradoxurus 3 (อินเดีย)
188 อเี หน็ เจอรด์ อน Civet hermaphroditus
Banded Linsang
189 ชะมดแปลงลายแถบ หรอื Paradoxurus 3 (อินเดีย)
อเี ห็นลายเมฆ Spotted Linsang jerdoni

190 ชะมดแปลงลายจดุ หรือ Malabar Civet Prionodon 2
อเี ห็นลายเสอื Large Indian Civet linsang
Small Indian Civet
191 ชะมดมาลาบาร์ Prionodon 1
192 ชะมดแผงหางปล้อง pardicolor
193 ชะมดเชด็ หรือ ชะมดเชียง
Viverra civettina 3 (อนิ เดีย)

Viverra zibetha 3 (อินเดีย)

Viverricula indica 3 (อินเดีย)

อันดบั วาฬและโลมา Order CETACEA

194 วาฬและโลมาทกุ ชนิดใน Dolphins, Porpoises, CETACEA spp. 2

อันดบั CETACEA [โควตา Whales

ส่งออกเปน็ ศนู ย์ซึง่ ประชากร

โลมาปากขวด (Tursiops
truncatus) มชี ีวติ ที่ได้มา
จากธรรมชาตใิ นทะเลดำ�

โดยมวี ตั ถปุ ระสงคข์ องการคา้

ในเชิงพาณชิ ย์ ท้งั นี้ ยกเว้น

ชนดิ ทอ่ี ยใู่ นบญั ชหี มายเลข 1]

วงศ์วาฬแท้ Right Whales Family Balaenidae

195 วาฬกรีนแลนด์ Greenland Whale Balaena 1
mysticetus

196 วาฬแทท้ ุกชนิดในสกุล Right Whales Eubalaena spp. 1
Eubalaena

วงศ์วาฬบาลีน็อบเทอรดิ ้ี Rorquals, etc. Family Balaenopteridae

197 วาฬมงิ ค์ [ยกเว้นประชากร Mink Whale, Balaenoptera 1
ของกรนี แลนด์ตะวนั ตก Lesser Rorqual acutorostrata
ที่อยบู่ ญั ชีหมายเลข 2]

20

ลำ�ดับ ชอ่ื ไทย ช่อื สามัญ ช่อื วิทยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข
198 วาฬมงิ ค์แอนตาร์คติก
Antarctic Mink Balaenoptera 1
199 วาฬไซ Whale bonaerensis

Sei Whale Balaenoptera 1
borealis

200 วาฬบรูดา้ Bryde’s Whale Balaenoptera 1
edeni

201 วาฬสนี ํ้าเงิน Blue Whale Balaenoptera 1
musculus

202 วาฬโอมูระ Omura’s Whale Balaenoptera 1
omurai

203 วาฬฟนิ Fin Whale Balaenoptera 1
physalus

204 วาฬหลังคอ่ ม Humpback Whale Megaptera 1
novaeangliae

วงศโ์ ลมา Dolphins Family Delphinidae
205 โลมาอริ วดี หรือ Irrawaddy Dolphin
Orcaella 1
โลมาหวั บาตร Australian Snubfin brevirostris
206 โลมาหวั บาตรออสเตรเลยี Dolphin
River Dolphins Orcaella 1
207 โลมาปากแม่น้าํ ทุกชนดิ ใน heinsohni
สกลุ Sotalia Humpback
Dolphins Sotalia spp. 1
208 โลมาหลังโหนกทกุ ชนดิ Grey Whale
ในสกลุ Sousa Grey Whale Sousa spp. 1
วงศว์ าฬปากสนั้
Family Eschrichtiidae
209 วาฬปากสน้ั
Eschrichtius 1
robustus

วงศโ์ ลมาแมน่ ้ํา River Dolphins Family Iniidae

210 โลมาแมน่ า้ํ แยงซี หรอื ไป๋จี Yangtze River Lipotes vexillifer 1
Dolphin

21

ลำ�ดบั ช่ือไทย ช่อื สามัญ ช่ือวทิ ยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

วงศ์วาฬเผือกแคระ Pygmy Right Whale Family Neobalaenidae

211 วาฬเผอื กแคระ Pygmy Right Whale Caperea 1
marginata

วงศ์โลมาวาควิ ตา้ Porpoises Family Phocoenidae

212 โลมาหัวบาตรสันหลังแคบ Narrow-ridged Neophocaena 1
Finless Porpoise asiaeorientalis

213 โลมาหวั บาตรหลังเรยี บ Indo-Pacific Finless Neophocaena 1

Porpoise phocaenoides

214 โลมาวาควติ า้ หรือ โลมา Pacific Harbour Phocoena sinus 1

แคลฟิ อร์เนยี Porpoise

วงศว์ าฬสเปอร์ม Sperm Whales Family Physeteridae

215 วาฬสเปอรม์ หรือ วาฬหัวทุย Sperm Whale Physeter 1
macrocephalus

วงศ์โลมาแมน่ ํา้ River Dolphins Family Platanistidae

216 โลมาทุกชนิดในสกุล Susus, River Platanista spp. 1
Platanista Dolphins

วงศโ์ ลมาวาฬ Beaked Whales, etc. Family Ziphiidae

217 โลมาวาฬปากนกทุกชนิดใน Beaked Whales Berardius spp. 1
สกลุ Berardius

218 โลมาวาฬปากขวดทุกชนดิ Bottle-nosed Hyperoodon spp. 1
ในสกลุ Hyperoodon Whales

อันดบั คา้ งคาว Order CHIROPTERA

วงศ์คา้ งคาวจมูกกว้าง Broad-nosed Bats Family Phyllostomidae
219 คา้ งคาวจมกู กวา้ งแถบขาว
White-lined Platyrrhinus 3 (อรุ ุกวัย)
วงศค์ ้างคาวกนิ ผลไม้ Broad-nosed Bat lineatus

220 คา้ งคาวทุกชนิดในสกุล Fruit bats, Flying Family Pteropodidae
Acerodon [ยกเว้นชนิด Foxes
ท่อี ยู่ในบัญชหี มายเลข 1] Acerodon spp. 2
Fruit Bats

22

ลำ�ดับ ช่ือไทย ช่อื สามญั ชื่อวิทยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข
221 คา้ งคาวกินผลไมห้ ัวสีทอง
Golden-capped Acerodon 1
222 ค้างคาวทกุ ชนดิ ในสกลุ Fruit Bat jubatus
Pteropus [ยกเวน้ ชนดิ
ทีอ่ ยใู่ นบญั ชีหมายเลข 1 Flying Foxes Pteropus spp. 2
และ ค้างคาวเกาะเพอร์ซี
(Pteropus brunneus) Chuuk Flying Fox Pteropus insularis 1
ทอี่ ยูน่ อกบญั ช]ี
Okinawa Flying Fox Pteropus 1
223 คา้ งคาวตรุค loochoensis
224 ค้างคาวโอกินาวา
Marianas Flying Fox Pteropus 1
225 คา้ งคาวมาเรยี นาส์ mariannus

226 ค้างคาวแคโรไลน์ Caroline Flying Fox Pteropus 1
molossinus
227 คา้ งคาวเกาะพลี วิ
Pelew Flying Fox Pteropus 1
228 คา้ งคาวปาเลาใหญ่ pelewensis

229 คา้ งคาวซาโมน Large Palau Flying Pteropus pilosus 1
Fox
230 ค้างคาวอินซุลาร์
Samoan Flying Fox Pteropus 1
231 ค้างคาวคอแชร์ samoensis
232 คา้ งคาวแยพ
Insular Flying Fox Pteropus 1
อนั ดับอาร์มาดิลโล tonganus
วงศอ์ าร์มาดิลโล
233 อาร์มาดิลโลหางเปลอื ย Kosrae Flying Fox Pteropus ualanus 1
ถ่ินเหนอื
Yap Flying Fox Pteropus yapensis 1

Order CINGULATA

Armadillos Family Dasypodidae

Northern Naked-tailed Cabassous 3
(คอสตารกิ า)
Armadillo centralis

23

ล�ำ ดับ ชอื่ ไทย ชอื่ สามัญ ช่อื วิทยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

234 อารม์ าดิลโลหางเปลอื ยใหญ่ Greater Naked-tailed Cabassous 3 (อรุ ุกวยั )

Armadillo tatouay

235 อารม์ าดิลโลขนแอนดสี Andean Hairy Chaetophractus 2
[โควตาสง่ ออกเป็นศนู ย์ จึง Armadillo nationi
เสมือนเปน็ ชนิดพันธใุ์ นบัญชี
หมายเลข 1 และการคา้ ต้อง
เปน็ ไปตามข้อกำ�หนดของ
บัญชหี มายเลข 1]

236 อารม์ าดลิ โลยักษ์ Giant Armadillo Priodontes 1
maximus

อันดับดันนารท์ Order DASYUROMORPHIA

วงศ์ดนั นารท์ Dunnarts Family Dasyuridae
237 ดนั นารท์ หางยาว
Long-tailed Dunnart Sminthopsis 1
238 ดนั นารท์ ทะเลทราย longicaudata

Sandhill Dunnart Sminthopsis 1
psammophila

อนั ดบั จงิ โจ้ Order DIPROTODONTIA

วงศ์จงิ โจ้ Kangaroos, Family Macropodidae
Wallabies

239 จิงโจ้ตน้ ไมส้ ีเทา Grizzled Dendrolagus 2
Tree-kangaroo inustus

240 จิงโจ้ต้นไมส้ ีดำ� Black Tree-kangaroo Dendrolagus 2
ursinus

241 วลั ลาบี้กระตา่ ยสนี ้าํ ตาลแดง Rufous Lagorchestes 1
hirsutus
หรอื ออร์มาลา Hare-wallaby

242 วลั ลาบก้ี ระต่ายลายแถบ Banded Lagostrophus 1
Hare-wallaby fasciatus

243 วัลลาบห้ี างแหลมไบรเดิลด์ Bridled Nailtail Onychogalea 1
Wallaby fraenata

24

ล�ำ ดบั ชอ่ื ไทย ชือ่ สามัญ ช่ือวทิ ยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข
วงศค์ ัสคัส
Cuscuses Family Phalangeridae
244 คสั คัสธรรมดาตะวันออก
Eastern Common Phalanger 2
245 คสั คสั ธรรมดาถน่ิ ใต้
Cuscus intercastellanus
246 คัสคัสธรรมดาถนิ่ เหนอื
Southern Common Phalanger 2
247 คัสคสั เกาะมานัส
Cuscus mimicus
248 คัสคัสลายจดุ
Northern Common Phalanger 2
249 คัสคัสไวเจีย
Cuscus orientalis
วงศ์จิงโจ้หนู
250 จงิ โจห้ นูทุกชนดิ ในสกลุ Manus Island Spilocuscus 2
Spotted Cuscus kraemeri
Bettongia
วงศ์วอมแบท Common Spotted Spilocuscus 2
251 วอมแบทจมกู ขน
Cuscus maculatus

Waigeou Cuscus Spilocuscus 2
papuensis

Rat-kangaroos Family Potoroidae

Rat-kangaroos, Bettongia spp. 1
Bettongs

Wombats Family Vombatidae

Northern Hairy-nosed Lasiorhinus 1

Wombat krefftii

อันดบั กระต่าย Order LAGOMORPHA

วงศก์ ระตา่ ย Hares, Rabbits Family Leporidae 1
252 กระตา่ ยปา่ อัสสมั Assam Rabbit 1
Caprolagus
253 กระตา่ ยภเู ขาไฟ Volcano Rabbit hispidus

Romerolagus
diazi

อนั ดับโมโนทรมี Order MONOTREMATA

วงศ์อิคิดน่า Echidnas Family Tachyglossidae
Zaglossus spp. 2
254 อคิ ดิ นา่ จมูกยาวทุกชนดิ ใน Long-nosed
สกลุ Zaglossus Echidnas

25

ล�ำ ดับ ชอ่ื ไทย ชื่อสามญั ช่อื วทิ ยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข

อันดบั แบนดิคทู Order PERAMELEMORPHIA

วงศแ์ บนดิคูท Bandicoots Family Peramelidae
255 แบนดคิ ูทจมกู ยาว
Long-nosed Perameles 1
วงศบ์ ลิ บี้ Bandicoot bougainville
256 บิลบใ้ี หญ่ หรือ แบนดิคูทหู
Bilbies Family Thylacomyidae
กระต่ายใหญ่
Greater Bilby Macrotis lagotis 1

อันดับสัตวก์ บี คี่ Order PERISSODACTYLA

วงศม์ ้า Horses, Zebras, etc Family Equidae

257 มา้ ปา่ แอฟริกา [ยกเวน้ African Wild Ass Equus africanus 1

ตัวอยา่ งพนั ธ์ทุ ่ีมลี กั ษณะเปน็ 1
2
สัตวเ์ ลีย้ ง (Domesticated 1
1
form) และอ้างองิ ชื่อเป็น 2
1
Equus asinus ไม่อยภู่ ายใต้ 2
ขอ้ กำ�หนดแหง่ อนสุ ญั ญา] 2

258 ม้าลายเกรวสี ์ Gravy’s Zebra Equus grevyi

259 ม้าปา่ เอเชยี [ยกเวน้ ชนดิ ย่อย Asian Wild Ass, Equus hemionus
ท่อี ยใู่ นบญั ชีหมายเลข 1] Kulan

260 ม้าปา่ มองโกเลยี Mongolian Wild Ass Equus hemionus
hemionus

261 กอร์คาร์ มา้ ปา่ อินเดยี Indian Wild Ass, Equus
หรอื เคอร์ Khur hemionus khur

262 เกียง Kiang Equus kiang

263 ม้าป่าพรวี อลสกสี ์ Przewalski’s Wild Equus
Horse przewalskii

264 ม้าลายภูเขาฮาร์ทแมน Hartmann’s Equus zebra
Mountain Zebra hartmannae

265 ม้าลายภูเขาเคพ Cape Mountain Equus zebra
Zebra zebra

26

ลำ�ดับ ช่อื ไทย ช่ือสามัญ ชอ่ื วิทยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

วงศแ์ รด Rhinoceroses Family Rhinocerotidae

266 แรดและกระซูท่ ุกชนดิ ใน Rhinoceroses Rhinocerotidae 1
วงศ์ Rhinocerotidae spp.
[ยกเวน้ ชนดิ ย่อยท่ีอยู่ใน
บญั ชหี มายเลข 2]

267 แรดขาวถ่ินใต้ [เฉพาะ Southern Ceratotherium 2
ประชากรของแอฟริกาใต้ Square-lipped simum simum
และสวาซิแลนด์ โดยมี Rhinoceros,
วตั ถุประสงค์เฉพาะเพ่อื Southern White
การค้าระหวา่ งประเทศซึง่ Rhinoceros
สตั ว์ทีม่ ชี วี ติ ไปยงั ปลายทาง
ทเ่ี หมาะสมและเปน็ ทย่ี อมรบั
และซากสัตว์ Hunting
trophies ส่วนกรณตี ัวอย่าง
พนั ธอ์ุ น่ื ๆ ทม่ี ไิ ดม้ วี ตั ถปุ ระสงค์
ดงั กลา่ วใหเ้ สมอื นเปน็ ตวั อยา่ ง
พันธ์ขุ องชนิดพันธบุ์ ญั ชี
หมายเลข 1 และการค้า
จะตอ้ งเปน็ ไปตามขอ้ กำ�หนด
ของบัญชีหมายเลข 1 ส่วน
แรดขาวถ่ินใต้ประชากรอ่ืน
อยใู่ นบัญชีหมายเลข 1]

วงศส์ มเสร็จ Tapirs Family Tapiridae

268 สมเสรจ็ ทุกชนิดในวงศ์ Tapirs Tapiridae spp. 1
Tapiridae [ยกเวน้ ชนดิ
ทอ่ี ย่ใู นบัญชีหมายเลข 2]

269 สมเสรจ็ บราซลิ หรือ Brazilian Tapir Tapirus terrestris 2
สมเสรจ็ ป่าต่ํา

อนั ดบั ล่นิ Order PHOLIDOTA

วงศล์ ่ิน Pangolins Family Manidae
Pangolins
270 ล่นิ ทุกชนดิ ในสกลุ Manis Manis spp. 2
[ยกเว้นชนดิ ท่ีอยู่ในบญั ชี
หมายเลข 1]

27

ลำ�ดับ ชอื่ ไทย ช่ือสามัญ ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข
271 ล่ินอินเดีย
Indian Pangolin Manis 1
272 ลน่ิ ฟิลปิ ปินส์ crassicaudata
273 ล่นิ ยักษ์
Philippine Pangolin Manis culionensis 1
274 ลิน่ หรอื นมิ่
275 ลน่ิ จนี Giant Ground Manis gigantea 1
Pangolin
276 ลิน่ เทมมิค
Malayan Pangolin Manis javanica 1
277 ลิ่นหางยาว
Chinese Pangolin Manis 1
278 ลิ่นตน้ ไม้ pentadactyla
อันดับสลอ็ ท
วงศ์สลอ็ ทสามนวิ้ Temminck’s Manis 1
Pangolin temminckii
279 สล็อทสามน้วิ แคระ
Long-tailed Manis 1
280 สลอ็ ทสามนิ้วคอสนี าํ้ ตาล Pangolin tetradactyla

วงศ์สล็อทสองน้วิ Tree Pangolin Manis tricuspis 1
281 สล็อทสองน้ิวฮอฟฟแ์ มน
Order PILOSA
วงศ์ตวั กินมดอเมรกิ า
282 ตัวกินมดยักษ์ Three-toed Sloths Family Bradypodidae

283 ทาแมนดวั เม็กซิโก Pygmy Three-toed Bradypus 2
Sloth pygmaeus

Brown-throated Bradypus 2
Three-toed Sloth variegatus

Two-toed Sloths Family Megalonychidae

Hoffmann’s Choloepus 3
Two-toed Sloth hoffmanni (คอสตารกิ า)

American Anteaters Family Myrmecophagidae

Giant Anteater Myrmecophaga 2
tridactyla

Mexican Tamandua Tamandua 3
mexicana (กวั เตมาลา)

28

ลำ�ดับ ชอื่ ไทย ชอื่ สามัญ ชือ่ วิทยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

อันดับลงิ Order PRIMATES

284 ลิงทุกชนิดในอนั ดบั Apes, Monkeys PRIMATES spp. 2
PRIMATES [ยกเวน้ ชนิด
ท่ีอยใู่ นบญั ชีหมายเลข 1] Howler Monkeys Family Atelidae 1
วงศ์ลิงฮาวเลอร์ 1
Coiba Island Alouatta 1
285 ลิงฮาวเลอร์เกาะคอยบา Howler coibensis 1
1
286 ลิงฮาวเลอร์แมนเทิล Mantled Howler Alouatta 1
palliata 1
287 ลิงฮาวเลอร์กวั เตมาลา 1
288 ลิงแมงมมุ คิ้วดำ� Guatemalan Howler Alouatta pigra
1
289 ลิงแมงมมุ ออร์เนท Black-browed Ateles geoffroyi 1
Spider Monkey frontatus 1
290 ลิงแมงมมุ ขนถนิ่ ใต้ 1
Ornate Spider Ateles geoffroyi 1
291 ลิงแมงมมุ ขนถนิ่ เหนือ Monkey ornatus

292 ลิงวลู ลห่ี างเหลือง Southern Muriqui Brachyteles
arachnoides
วงศ์ลิงโลกใหม่
293 ลิงมาร์โมเสทกอล์ด้ี Northern Muriqui Brachyteles
294 ลิงมารโ์ มเสทหขู าว hypoxanthus

295 ลิงมารโ์ มเสทหัวปยุ Yellow-tailed Oreonax
Woolly Monkey flavicauda
296 ลิงทามารินทกุ ชนิดในสกลุ
Leontopithecus Newworld Monkeys Family Cebidae

297 ลิงทามารินสองสี Goeldi’s Marmoset Callimico goeldii

White-eared Callithrix aurita
Marmoset

Buffy-headed Callithrix
Marmoset flaviceps

Tamarins Leontopithecus
spp.

Pied Tamarin Saguinus bicolor

29

ล�ำ ดับ ชือ่ ไทย ชื่อสามัญ ช่อื วิทยาศาสตร์ บัญชีหมายเลข
298 ลงิ ทามารนิ จิออฟฟรอย
299 ลงิ ทามารินตีนขาว Geoffroy’s Tamarin Saguinus geoffroyi 1

300 ลงิ ทามารินมาร์ตนิ White-footed Saguinus 1
301 ลงิ ทามารินหวั สำ�ลี Tamarin leucopus
302 ลิงกระรอกหลงั แดง
Martin’s Tamarin Saguinus martinsi 1
วงศล์ งิ โลกเกา่
303 ลิงแมนกาบ้แี ม่นา้ํ ทาน่า Cotton-top Tamarin Saguinus oedipus 1

304 ลิงไดอาน่า หรอื ลงิ กีนอน Red-backed Squirrel Saimiri oerstedii 1
ไดอาน่า Monkey

305 ลิงกนี อนโรโลเวย์ Old-world Monkeys Family Cercopithecidae

306 ลิงหางสงิ โต หรอื วันเดรู Tana River Cercocebus 1
307 ลิงบารบ์ ารี Mangabey galeritus
308 ลงิ ดรลิ
Diana Monkey Cercopithecus 1
309 ลิงแมนดรลิ diana

310 ลิงจมกู ยาว Roloway Monkey Cercopithecus 1
311 ลิงโคโลบสั เคิร์ก roloway

312 ลิงโคโลบสั ทาน่า Lion-tailed Macaque Macaca silenus 1

313 คา่ งเกาะเมนทาวี Barbary Macaque Macaca sylvanus 1

314 ค่างหา้ สที กุ ชนดิ ในสกลุ Drill Mandrillus 1
Pygathrix
leucophaeus

Mandrill Mandrillus 1
sphinx

Proboscis Monkey Nasalis larvatus 1

Kirk’s Colobus Piliocolobus 1
kirkii

Tana River Colobus Piliocolobus 1
rufomitratus

Mentawi Leaf Presbytis 1
Monkey potenziani

Douc Langur Pygathrix spp. 1

30

ล�ำ ดับ ชื่อไทย ชอ่ื สามญั ชอ่ื วิทยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข
315 คา่ งจมูกส้นั ทกุ ชนิดในสกลุ
Snub-nosed Langur Rhinopithecus 1
Rhinopithecus spp.
316 คา่ งเทาแคชเมียร์
Kashmir Grey Langur Semnopithecus 1
317 ค่างเทาถนิ่ ใต้ ajax

318 คา่ งเทาถิ่นเหนือ Southern Plains Semnopithecus 1
Grey Langur dussumieri
319 คา่ งเทาทาไร
Northern Plains Semnopithecus 1
320 ค่างเทาตีนดำ� Grey Langur entellus  

321 ค่างเทาทัฟท์ Tarai Grey Langur Semnopithecus 1
hector  
322 คา่ งเทาเนปาล
Black-footed Grey Semnopithecus 1
323 คา่ งหางหมู
324 คา่ งสที อง Langur hypoleucos  

325 ค่างหมวก Tufted Grey Langur Semnopithecus 1
priam  
326 คา่ งชอรท์ ดรดิ จ์
Nepal Grey Langur Semnopithecus 1
วงศ์ลีเมอรแ์ คระ schistaceus  
327 ลีเมอร์แคระทกุ ชนิดในวงศ์
Pig-tailed Langur Simias concolor 1
Cheirogaleidae
วงศอ์ าย-อาย Golden Langur Trachypithecus 1
328 อาย-อาย geei

Bonneted Langur Trachypithecus 1
pileatus

Shortridge’s Langur Trachypithecus 1
shortridgei

Dwarf Lemurs Family Cheirogaleidae

Dwarf Lemurs Cheirogaleidae 1
spp.

Aye-aye Family Daubentoniidae

Aye-aye Daubentonia 1
madagascariensis

31

ล�ำ ดับ ชอื่ ไทย ช่อื สามญั ชอื่ วทิ ยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข

วงศล์ ิงใหญ่ Apes Family Hominidae

329 ลิงกอรลิ ล่าภเู ขา Mountain Gorilla Gorilla beringei 1

330 ลงิ กอรลิ ล่า Gorilla Gorilla gorilla 1

331 ลงิ ชมิ แพนซที ุกชนดิ Chimpanzees Pan spp. 1
ในสกุล Pan

332 ลิงอรุ งั อตุ ังสมุ าตรา Sumatran Orang-utan Pongo abelii 1

333 ลิงอุรังอุตังบอรเ์ นียว Bornean Orang-utan Pongo pygmaeus 1

วงศ์ชะนี Gibbons Family Hylobatidae

334 ชะนที ุกชนดิ ในวงศ์ Gibbons Hylobatidae spp. 1
Hylobatidae

วงศอ์ นิ ดริ Avahi, Indris, Family Indriidae
Sifakas, etc.

335 อะวาฮี อนิ ดริ ซฟิ าก้า หรอื Avahi, Indris, Sifakas, Indriidae spp. 1
ลเี มอร์ขนทกุ ชนดิ ในวงศ์ Woolly Lemurs
Indriidae

วงศ์ลเี มอร์ใหญ่ Large Lemurs Family Lemuridae

336 ลเี มอร์ทกุ ชนิดในวงศ์ Large Lemurs Lemuridae spp. 1
Lemuridae

วงศล์ เี มอรส์ ปอรต์ ทฟี Sportive Lemurs Family Lepilemuridae

337 ลเี มอร์ทกุ ชนิดในวงศ์ Sportive Lemurs Lepilemuridae 1
Lepilemuridae spp.

วงศ์ลงิ ลม Lorises Family Lorisidae

338 ลิงลม หรอื นางอายทกุ ชนิด Lorises Nycticebus spp. 1
ในสกลุ Nycticebus

วงศ์ลงิ อกู าริ Sakis, Uakaris Family Pitheciidae

339 ลิงอกู ารทิ กุ ชนดิ ในสกลุ Uakaris Cacajao spp. 1
Cacajao

340 ลงิ ซากจิ มูกขาว White-nosed Saki Chiropotes 1
albinasus

32

ล�ำ ดบั ชือ่ ไทย ชอื่ สามญั ช่อื วิทยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

อนั ดบั ช้าง Order PROBOSCIDEA

วงศ์ช้าง Elephants Family Elephantidae

341 ช้าง หรือ ช้างเอเชีย Asian Elephant Elephas 1
maximus

342 ชา้ งแอฟรกิ า [ยกเว้น African Elephant Loxodonta 1
ประชากรของบอตสวานา africana
นามเิ บีย แอฟรกิ าใต้
และซิมบบั เว ทอี่ ยูใ่ นบัญชี
หมายเลข 2]

343 ชา้ งแอฟริกา2 [เฉพาะ African Elephant Loxodonta 2
ประชากรของบอตสวานา africana
นามเิ บีย แอฟริกาใต้ และ
ซมิ บับเว ส่วนประชากรอื่น
อยู่ในบญั ชีหมายเลข 1]

อนั ดบั สตั วฟ์ ันแทะ Order RODENTIA

วงศ์ชินชลิ ลา Chinchillas Family Chinchillidae
Chinchilla spp. 1
344 ชนิ ชิลลาทุกชนดิ ในสกลุ Chinchillas

Chinchilla [ตวั อยา่ งพนั ธุ์
ทมี่ ลี กั ษณะเปน็ สัตว์เลีย้ ง

(Domesticated form)

ไม่อยภู่ ายใตข้ ้อกำ�หนดแห่ง

อนุสญั ญา]

วงศ์พาคา Pacas Family Cuniculidae

345 พาคา หรือ พาคาลายจุด Paca, Spotted Paca Cuniculus paca 3
(ฮอนดรู สั )

วงศ์อะกตู ิ Agoutis Family Dasyproctidae

346 อะกูติอเมริกากลาง Central American Dasyprocta 3
Agouti punctata (ฮอนดรู ัส)

33

ล�ำ ดับ ชอื่ ไทย ชื่อสามัญ ชอ่ื วทิ ยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข
วงศเ์ มน่ โลกใหม่
New-world Family Erethizontidae
347 เม่นตน้ ไม้เมก็ ซิโก หรือ Porcupines
เม่นขนแคระเมก็ ซิโก
Mexican Hairy Sphiggurus 3
348 เมน่ แคระขนหนามสสี ้ม Dwarf Porcupine mexicanus (ฮอนดรู สั )

วงศ์หนู Orange-spined Hairy Sphiggurus 3 (อรุ กุ วัย)
349 หนูรงั กงิ่ ไมใ้ หญ่ Dwarf Porcupine spinosus

350 หนูชาร์คเบย์ Mice, Rats Family Muridae

351 หนูพรุเทยี ม Greater Stick-nest Leporillus 1
Rat conditor
352 หนูหนิ ภาคกลาง
Shark Bay Mouse Pseudomys 1
วงศก์ ระรอก fieldi praeconis
353 กระรอกทุ่งแพรรีแ่ มก็ ซโิ ก
False Swamp Rat Xeromys 1
354 มาร์มอ็ ทหางยาว myoides

355 มาร์มอ็ ทหิมาลยั Central Rock Rat Zyzomys 1
pedunculatus
356 พญากระรอกทุกชนดิ
ในสกลุ Ratufa Squirrels Family Sciuridae

357 กระรอกเด็บบ์ Mexican Prairie Dog Cynomys 1
mexicanus
อันดบั กระแต
358 กระแตทุกชนดิ ในอนั ดบั Long-tailed Marmot Marmota 3 (อินเดีย)
caudata
SCANDENTIA
Himalayan Marmot Marmota 3 (อินเดีย)

himalayana

Giant Squirrels Ratufa spp. 2

Deppe’s Squirrel Sciurus deppei 3
Tree shrews (คอสตารกิ า)

Order SCANDENTIA

SCANDENTIA 2
spp.

34

ล�ำ ดับ ชอื่ ไทย ชอ่ื สามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ บัญชหี มายเลข

อันดับพะยูน Order SIRENIA

วงศ์พะยูน Dugong Family Dugongidae

359 พะยูน หมนู ้าํ หรือ ดุหยง Dugong, Sea Cow Dugong dugon 1

วงศแ์ มนนาที Manatees Family Trichechidae

360 แมนนาทีอเมรกิ าใต้ หรอื หมู Southern American Trichechus 1
inunguis
น้าํ อเมริกาใต้ Manatee

361 แมนนาทแี ครบิ เบียน หรือ Caribbean Manatee Trichechus 1
หมนู าํ้ แคริบเบยี น manatus

362 แมนนาทีแอฟริกา หรอื African Manatee Trichechus 1
หมนู ํา้ แอฟริกา senegalensis

นก (BIRDS)

อนั ดับห่าน Order ANSERIFORMES
วงศ์เปด็ นาํ้
363 เปด็ เกาะออคแลนด์ Ducks, Geese, etc. Family Anatidae
364 เปด็ มาดากสั การ์
365 เป็ดนิวซีแลนด์ Auckland Island Teal Anas aucklandica 1
366 เปด็ หนา้ เหลือง หรอื 2
เป็ดไบคาล Madagascar Teal Anas bernieri 1
367 เปด็ เลยแ์ ซน 2
368 เป็ดเกาะแคมพเ์ บล New Zealand Teal Anas chlorotis

369 เปด็ ก่า Baikal Teal Anas formosa

370 ห่านแคนาดาอะลเู ตยี น Laysan Teal Anas laysanensis 1
1
371 ห่านอกแดง Campbell Island Anas nesiotis 1
Teal 1

White-winged Asarcornis 2
Wood Duck scutulata

Aleutian Canada Branta
Goose canadensis
leucopareia

Red-breasted Goose Branta ruficollis

35

ลำ�ดับ ชื่อไทย ช่อื สามัญ ช่อื วทิ ยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข
372 หา่ นฮาวาย
373 หงสข์ าวคอสโคโรบา Hawaiian Goose, Branta 1
374 หงสค์ อดำ� Nene sandvicensis
375 เปด็ ปากดำ�
376 เปด็ ทอ้ งดำ� Coscoroba Swan Coscoroba 2
377 เปด็ แดงอเมริกาใต้ coscoroba
378 เป็ดหวั ขาว
379 เป็ดหวั สชี มพู Black-necked Swan Cygnus 2
380 เปด็ หงส์ melancoryphus

Black-billed Wood Dendrocygna 2
Duck arborea

Black-bellied Dendrocygna 3
Whistling Duck autumnalis (ฮอนดรู สั )

Fulvous Whistling Dendrocygna 3
(ฮอนดูรัส)
Duck bicolor

White-headed Duck Oxyura 2
leucocephala

Pink-headed Duck Rhodonessa 1
caryophyllacea

Comb Duck Sarkidiornis 2
melanotos

อันดับนกแอ่น Order APODIFORMES

วงศ์นกฮมั มงิ เบิรด์ Hummingbirds Family Trochilidae
Trochilidae spp. 2
381 นกฮัมมิงเบริ ด์ ทกุ ชนิดในวงศ์ Hummingbirds
Trochilidae [ยกเว้นชนดิ Glaucis dohrnii 1
ทอี่ ยู่ในบัญชหี มายเลข 1]

382 นกเฮอร์มิทปากขอ Hook-billed Hermit

อนั ดับนกหัวโต Order CHARADRIIFORMES

วงศน์ กกระแตผี Thick-knees Family Burhinidae
383 นกกระแตผีคว้ิ สองแถบ
Double-striped Burhinus 3
Thick-knee bistriatus (กวั เตมาลา)

36

ลำ�ดบั ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชอื่ วิทยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข
วงศ์นกนางนวล Gulls
Relict Gull Family Laridae
384 นกนางนวลเรลิค Curlews,
วงศน์ กชายเลน Greenshanks Larus relictus 1
Eskimo Curlew
385 นกอกี อ๋ ยเอสกโิ ม Family Scolopacidae

386 นกอีก๋อยปากเรียว Slender-billed Numenius 1
387 นกทะเลขาเขยี วลายจดุ Curlew borealis 1
1
Nordmann’s Numenius
Greenshank tenuirostris

Tringa guttifer

อนั ดบั นกกระสา Order CICONIIFORMES

วงศ์นกกระสาปากพลว่ั Shoebills Family Balaenicipitidae

388 นกกระสาปากพล่ัว Shoebill Balaeniceps rex 2

วงศน์ กกระสา Storks Family Ciconiidae

389 นกกระสาขาวญ่ปี ุ่น Japanese White Ciconia 1
Stork boyciana

390 นกกระสาดำ� Black Stork Ciconia nigra 2

391 นกจาบิรู Jabiru Jabiru mycteria 1

392 นกกระสาปากเหลอื ง Milky Stork Mycteria cinerea 1

วงศน์ กฟลามิงโก Flamingos Family Phoenicopteridae

393 นกฟลามิงโกทุกชนดิ ในวงศ์ Flamingos Phoenicopteridae 2
Phoenicopteridae spp.

วงศ์นกชอ้ นหอย Ibises, Spoonbills Family Threskiornithidae

394 นกช้อนหอยแดง Scarlet Ibis Eudocimus ruber 2

395 นกชอ้ นหอยหวั ลา้ นถนิ่ ใต้ Southern Bald Ibis Geronticus 2
calvus

37

ลำ�ดบั ช่ือไทย ชอื่ สามัญ ชอื่ วิทยาศาสตร์ บญั ชหี มายเลข

396 นกชอ้ นหอยหัวล้านถ่นิ เหนือ Northern Bald Ibis Geronticus 1
eremita

397 ชอ้ นหอยญ่ปี ่นุ Japanese Nipponia 1
398 นกปากช้อนขาว Crested Ibis nippon

White Spoonbill Platalea 2
leucorodia

อนั ดับนกพิราบ Order COLUMBIFORMES

วงศน์ กพริ าบ Doves, Pigeons Family Columbidae
399 นกชาปไี หน Nicobar Pigeon
Caloenas 1
nicobarica

400 นกลมุ พูมินโดโร Mindoro Imperial Ducula 1
Pigeon mindorensis
401 นกพริ าบอกแดงลซู อน Luzon Bleeding
Heart Pigeon Gallicolumba 2
402 นกพิราบหงอนทุกชนดิ Crowned Pigeons luzonica
ในสกุล Goura
Pink Pigeon Goura spp. 2
403 นกพริ าบชมพู
Nesoenas 3
mayeri (มอรเิ ชยี ส)

อันดบั นกตะขาบ Order CORACIIFORMES
วงศน์ กเงือก
404 นกเงอื กทุกชนดิ ในสกลุ Hornbills Family Bucerotidae
Aceros [ยกเว้นชนดิ ทอ่ี ยู่ Hornbills
ในบัญชหี มายเลข 1] Aceros spp. 2
405 นกเงือกคอแดง Rufous-necked
Hornbill Aceros 1
406 นกเงือกทุกชนดิ ในสกุล Hornbills nipalensis 2
Anorrhinus
Hornbills Anorrhinus spp.
407 นกเงือกทุกชนิดในสกุล
Anthracoceros Anthracoceros 2
spp.

38

ล�ำ ดับ ชือ่ ไทย ชือ่ สามัญ ชอื่ วิทยาศาสตร์ บญั ชีหมายเลข
Berenicornis spp. 2
408 นกเงือกทุกชนดิ ในสกลุ Hornbills
Berenicornis

409 นกเงือกทกุ ชนิดในสกลุ Hornbills Buceros spp. 2

Buceros [ยกเว้นชนิดท่อี ยู่
ในบญั ชหี มายเลข 1]

410 นกกก นกกาฮงั หรือ Great Hornbill Buceros bicornis 1
นกกะวะ

411 นกเงอื กทุกชนิดในสกลุ Hornbills Penelopides 2
Penelopides spp.
1
412 นกชนหิน หรอื นกหนิ Helmeted Hornbill Rhinoplax vigil 2

413 นกเงือกทุกชนดิ ในสกลุ Hornbills Rhyticeros spp.

Rhyticeros [ยกเวน้ ชนดิ
ท่อี ยู่ในบัญชีหมายเลข 1]

414 นกเงอื กกรามช้างปากเรยี บ Plain Pouched Rhyticeros 1
Hornbill subruficollis

อนั ดบั นกคัคคู Order CUCULIFORMES

วงศ์นกทรู าโค่ Turacos Family Musophagidae
Turacos
415 นกทรู าโคท่ กุ ชนดิ ในสกลุ Tauraco spp. 2
Tauraco

อนั ดับเหยยี่ ว Order FALCONIFORMES

416 เหยี่ยว นกอินทรี และแรง้ Eagles, Falcons, FALCONIFORMES 2
spp.
ทกุ ชนิดในอันดับ Hawks, Vultures

FALCONIFORMES [ยกเว้น

ชนิดท่อี ยใู่ นบัญชีหมายเลข 1

บัญชีหมายเลข 3 และชนดิ ท่ี

อยนู่ อกบัญชี ได้แก่ วงศ์

Cathartidae และเหยี่ยว

คาราคารา (Caracara

lutosa)]

39


Click to View FlipBook Version