The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sardotcom, 2019-12-13 04:18:13

ANALISIS_BORANG_POST_MORTEM_UPSR 2019

ANALISIS_BORANG_POST_MORTEM_UPSR 2019

ANALISIS BORANG POST MORTEM UPSR PPD KOTA MARUDU TAHUN 2019

% MTM B. Refleksi Berkaitan Faktor-faktor Yang Menyumbang Kepada *Peningkatan/Kemerosotan Pencapaian Keputusan UPSR 2019.

Bil Kod Nama Sekolah Kelemahan/ Ruang Status
Sekolah penambahbaikan *Meningkat/
2016 2017 2018 Kekuatan Tindakan Susulan Tahun 2010
Menurun

1.Kelas malam 2R (Refresh dan realise) 1. Kehadiran murid harian dan 1.Pihak sekolah mengadakan

dilaksanakan 2 minggu sebelum semasa kelas tambahan malam Dialog Prestasi sebanyak 20 kali

peperiksaan UPSR. kurang memuaskan. (Sasaran:Ibu bapa dan murid).

2.1G1M (1 Guru 1 Murid) untuk murid All 2. Kurang kesedaran ibu bapa *Dialog Prestasi Kehadiran

01. XBA5101 SK PEKAN 59.65 51.56 50.00 E. tentang kepentingan kehadiran Murid dan Prestasi Pencapaian Menurun

murid ke sekolah sepanjang hari Kurikulum Murid.

persekolahan dan semasa kelas

tambahan diadakan.

1. Guru-guru komited membantu murid- 1.Murid kurang 1. Mengerakkan unit bimbingan
motivasi.Kehadiran dalam kelas memberi kesedaran /motivasi
murid dalam PdPc dan kelas tambahan. tambahan agak kurang. kepada murid.
2. Murid kelihatan agak bosan 2. Meningkatkan kekerapan
2.Sokongan pihak pentadbir tinggi dengan pembelajaran secara Dialog Prestasi bersama ibu
latih tubi.Murid tidak bapa dan murid sasaran.
dengan menyediakan modul-modul bersungguh=sungguh 3. Program latih tubi distruktur
menjawab soalan. agar tidak membosankan murid.
02. XBA5102 SK aktiviti. 3. Daya ingatan murid yang Menurun
41.07 43.10 40.82 memang lembam. 1. Program sekolah yang sedia Meningkat
BENGKONGAN 3. PPD memberi sokongan kepada pihak Penglibatan ibu bapa akan ada diteruskan dan memohon
dipertingkatkan . agar bimbingan intensif
sekolah dengan memberi modul latih daripada SISC+ diteruskan di
sekolah.
tubi. 2. Penglibatan ibu bapa yang
mantap untuk memberi
03. XBA5103 SK LANGKON 30.77 22.95 40.00 Keputusan meningkat.Program yang sokongan motivasi kepada
dilaksanakan oleh sekolah; semua murid.
1. Kelas Tambahan
2. Latih tubi berfokus
3. Kelas Tambahan berfokus
4. Kelas Anjal berfokus
5. Bimbingan intensif daripada SISC+

04. XBA5104 SK MARAK- 47.06 48.08 73.33 1.Sokongan pemantauan Tuan Josil 1.Kehadiran murid ke sekolah 1.Memantapkan program sedia Meningkat
05. XBA5105 PARAK 34.78 35.29 45.61 (SISC+ PPDKM) terutama m/p Matematik tidak konsisten. ada. Meningkat
dan Sains. Ruang penambahbaikan: 2. Memantapkan PdPc guru.
SK MASALOG 2.Perkongsian bersama dengan program Memastikan semua murid
Cakna MGB. tahun 6 wajib tinggal di Asrama 1. Meneruskan kelas
3.Pemantapan pelaksanaan Program Sekolah tahun 2020. Bimbingan dan berfokus.
Latih tubi.
4.Kerjasama PIBG/Swasta/NGO untuk 1. Perlu penglibatan ibu bapa 2. Program gerak gempur
membantu menjayakan program sekolah. secara lebih efektif. diperkasakan.
1. Kerjasama baik semua guru.
2.Guru-guru yang komited 3. Melibatkan murid-murid
tahun 4 dan tahun 5 dalam
untuk mengajar. program peningkatan
3 Bantuan bekalan modul yang penguasaan kemahiran
subjek.
mencukupi dari PPD.
4.Bantuan buku kerja dari 4. Program ganjaran kepada
setiap murid yang ada
YaPiem. peningkatan dalam setiap
5.Kelas bimbingan berfokus ujian dan MTM.

untuk setiap subjek.
6. Kelas bimbingan berfokus

dalam kumpulan mengikut
kemampuan murid.
7. Sokongan ibu bapa.

1. Program yang dirancang dijalankan 1.Ruang kelas yang sempit. 1. Mengekalkan program
dengan kerjasama padu semua guru. Tidak kondusif PdPc. kecemerlangan secara berfokus.
2. Peningkatan BI. Pelajar Tahun 6 pelajar 2. 20% murid tidak hadir 2. Memperkasa permaufakatan
angkat CIMB 2017 - 2019. semasa kelas tambahan. PIBGK dengan organisasi
sekolah
06. XBA5106 SK POPOK 73.53 39.58 58.97 3. Program motivasi sebelum Meningkat
UPSR.

1.Komitmen Guru (Teamwork). 1.Pengurusan masa murid 1.Program berimpak tinggi
2.Program jangka panjang (Tahap 1 dan
Tahap 2 (4&5) semasa menjawab soalan dilaksanakan lebih awal.
-Program jangka pendek (Tahun 6-
Sensaung Sesarap/bimbingan sebenar. 2. Melaksanakan Dialog Prestasi
berfokus/dialog prestasi/kehadiran
murid/headcount AR1/AR2/AR3). 2.Program berimpak tinggi perlu lebih kerap (6 kali) –Tahap
3. Zoning Zon 3 –Pembentangan
Headcount AR1/AR2/AR3. dilaksanakan lebih awal. 1/Tahap 2.
4. Kerjasama ibu bapa murid.
5. Penggunaan pelbagai bahan modul 3. Mengeratkan hubungan ibu
kepada pelajar lebih awal.
07. XBA5107 SK SAMPIR 87.50 64.29 70.00 bapa dan guru. Meningkat

4.Penetapan/Pembentangan

KPI/Headcount semua

kelas/murid Tahap 1/Tahap2.

1. Kemudahan asrama. 1. Program kelas tambahan 1. Meneruskan program sama
yang dilaksanakan tahun 2019
Sebanyak 21 Program Asrama (semuanya perlu dilaksanakan lebih awal dan menambah baik program
seperti yang disebut di atas.
telah dilaksanakan). pada 2020. 2. Membentuk Jawatankuasa
Khas Kecemerlangan UPSR.
Dari 53 calon hanya 1 orang tinggal di 2. Memastikan 100% murid

luar. Ini memudahkan pelaksanaan tinggal asrama.

program seperti kelas tambahan. 3. Pengesanan kemampuan

2.1 Pelbagai Program Sekolah. murid awal tahun agar

2.2 Kelas Khas/Tambahan (MK2) intervensi dapat dilaksanakan.

Kelas khas dilaksanakan seawal 6.00 pagi

oleh GB dan PK HEM, kelas MK2 (petang

dan malam) yang disusun mengikut

subjek.

2.3 Lawatan sambil belajar ke WP

Labuan. Berkolaborasi dengan SK Sungai

08. XBA5108 SK SAMPARITA 61.82 35.71 52.83 Bedaun WPL melalui Karnival Program Meningkat
Pembudayaan dan Memperkasakan

Pembelajaran Abad ke21.

2.4 Mengikuti program kecemerlangan

yang dianjurkan oleh PPD.

2.5 Buku latihan tubi yang disediakan

oleh sekolah dan dibeli sendiri oleh

murid. Menghabiskan 3 modul berbza

yang mengandungi 5 set soalan sebelum

UPSR.

2.6 Program Jom Cakna Matematik dan

Bahasa Inggeris Anjuran MGB Kota

Marudu.

2.7 Komitmen guru-guru dalam usaha

meningkatkan pencapaian UPSR sangat

tinggi.

09. XBA5109 SK 42.50 50.94 54.55 1.Latih tubi yang berfokus. 1. Dialog Prestasi lebih 1. Dialog Prestasi awal dan Meningkat
SIMPANGAN 65.57 53.97 49.12 Menurun
2. Kem motivasi 3 fasa. terperinci. dibuat 4 kali.
10. XBA5110 SK TAGAROH
3. Kelas tambahan berfokus 2. Headcount diperkasakan. 2.PLC lebih kerap dengan guru-

(petang/malam/hujung minggu). 3.Kelas tambahan lebih guru mata pelajaran tahun 6.

4.Mentor mentee (guru mentor membeli berfokus dan tersusun. 3.Headcount diguna pakai lebih

buku-buku aktiviti dan rujukan murid 4.Fungsi PLC dimantapkan. terperinci.

mentee). 1. Guru-guru tahun 6 4.Ujian perlu lebih kerap dibuat
merupakan guru yang sudah
5. Pentadbir baru. mengajar bertahun-tahun . Ini untuk saoalan-soalan aras tinggi.
menyebabkan mereka lebih
1. Guru yang mengajar MP mempunyai suka meneruskan pengajaran 1. Mulai tahun 2020 guru yang
pengalaman 5 tahun ke atas. yang sama setiap tahun. mengajar murid tahun 6 adalah
2. Pelaksanaan intervensi yang dirancang 2. Murid tidak menguasai guru yang telah mengajar
tahun lepas dilaksanakan seperti yang operasi asas, cuai dalam murid-murid tersebut dari tahun
dirancang. menjawab soalan. 4 (guru bawa murid dari tahun 4
3. Mendapat sokongan dan bantuan 3. Murid yang disambut di hingga tahun 6 secara rotate).
sepenuhnya dari SISC+ dan PPD(Pegawai tahun 6 adalah murid baru. 2. Pemantapan penguasaan sifir
PPD turut serta dalam DP). Maknanya, cara pengajaran dan penguasaan operasi asas
4. Ibu bapa beri kerjasama yang baik guru tidak berkesinambungan. secara intensif pada bulan
apabila diminta datang sekolah untuk Ini menyebabkan murid Januari melalui program-
program tahun 6 yang melibatkan ibu terpaksa belajar atau memaksa program terancang panitia.
bapa. diri dengan teknik baru 3. Kenal pasti murid yang
(terutamanya dalam subjek kehadirannya tidak baik semasa
Matematik). tahun 5. Meneruskan program
outreach iaitu melawat murid di
rumah.
4. Mantapkan PAK21 dan PLC
(beberapa orang guru mengajar
dalam kelas). Sekali dalam
sebulan. Libatkan setiap panitia.

1.Kerjasama antara Pentadbir ,semua 1. Masalah kehadiran murid ke 1.Murid yang mempunyai Menurun
guru tahun 6 amat baik sekolah masalah kehadiran kritikal
2.Kerjasama ibubapa dengan pihak 2. Perlaksanaan jadual Anjal ,pihak sekolah akan membuat
sekolah. semester dua agak lambat lawatan ke rumah
3.Program Kecemerlangan dapat 3. Perpindahan 3 orang guru 2.Memberikan ganjaran kepada
dilaksanakan dengan jayanya. seorang tahun enam tanpa murid-murid yang mempunyai
pengganti kehadiran penuh
11. XBA5111 SK TANDEK 53.23 52.78 45.95 4. Seorang Murid yang 3.Kelas tambahan berfokus.
berpindah masuk ke SK Tandek Agihan kepada kumpulan kecil
tiada tahu membaca untuk satu kelas.
5. Terdapat seorang murid yang
tidak mahu menjawab sebarang
soalan ujian walaupun telah
dilakukan pelbagai cara.

12. XBA5112 SK TANJUNG 50.00 70.00 42.31 1. Guru opsyen Bahasa Inggeris yang 1. Kertas pemahaman Bahasa 1. Membuat pemantauan Menurun
BATU agak mencukupi Inggeris keberkesanan program
13. XBA5113 67.44 65.96 42.00 2. Budaya kerja berpasukan dan saling Kelemahan : intervensi yang telah Menurun
14. XBA5114 SK TARITIPAN 38.79 35.00 51.35 membantu - Penguasaan Grammar yang dilaksanakan setiap sebulan. Meningkat
SK TIGAMAN 3. Guru yang berkemahiran agak lemah 2. Menyediakan pelan tindakan
4. Asrama Desa - Calon tidak memahami petikan yang bersesuaian.
5. Kelas yang agak kecil jumlah muridnya - Calon tidak dapat menjawab 3. Menyediakan bahan-bahan
6. Sokongan dari pihak pentadbir dan ibu soalan KBAT yang sesuai untuk murid lebih
bapa / penjaga - Jawapan tidak memenuhi awal
kehendak soalan 4. Mengenalpasti murid yang
1.Guru komited. lemah dan mengadakan bengkel
2.Bahan latih tubi yang mencukupi. Tindakan Penambahbaikan / kelas tambahan ke aras
3.Jadual yang padat tepat. - Kelas tambahan fokus kepada memperbaikinya.
4.Kelas tambahan berfokus. Grammar 5. Jika program berjaya akan
5.Kerjasama erat Staf/AKP. - Pendedahan awal kepada diteruskan dan jika sebaliknya
soalan-soalan UPSR akan merancang pendekatan
1. Pengurusan tentukan tenaga pengajar - Latih tubi /program lain yang lebih sesuai
mengikut upsyen. dan berkesan dalam dialog
2. Perlaksanaan PdPc dan program ii) Kertas Penulisan Bahasa prestasi bersama guru dan ibu
kecemerlangan UPSR yang efektif. Inggeris bapa.
3.Murid-murid sentiasa bersemangat Kelemahan
untuk belajar dan hadir program. - Calon belum dapat menulis 1.Program Siri Motivasi
ayat dengan baik berfokus.
- Calon tidak dapat menjawab 2.Dialog Prestasi UPSR.
soalan karangan (Bahagian C) 3.Meningkatkan hubungan luar.
dengan baik sehingga 4.PAK UPSR 2020 (Program
menjejaskan markah Asrama Kilat).
keseluruhan 5.Hadiah galakan UPSR.
Tindakan/intervensi 1.Pengurusan akademik perlu
Penambahbaikan kelemahan : mencari kaedah PdPc dan
- Meningkatkan kemahiran program kecemerlangan UPSR
menulis melalui latih tubi dan yang lebih berimpak tinggi.
kelas tambahan 2. Dialog prestasi/professional
- Mendedahkan murid kepada perlu dibanykan melibatkan
format penulisan karangan semua peringkat.
Bahasa Inggeris yang baik
1.Sebahagian murid tidak ada
kesungguhan.
2.Murid ponteng kelas
tambahan berfokus sebelah
petang.
3.Kurang kepedulian ibu bapa.
4.PIBG tiada galakan.
1. Tenaga pengajar UPSR terlalu
banyak bengkel dan kursus di
luar sekolah anjuran PPD,JPNS
dan KPM.
2.Pentadbir, guru-guru, ibu
bapa dan murid-murid perlu
berkolaborasi demi untuk
kecemerlangan.

15. XBA5115 SK TIMBANG 55.10 64.29 60.61 Tidak menerima sebarang maklum balas daripada pihak sekolah. Menurun
16. XBA5116 BATU 46.67 9.52 50.00 Meningkat
17. XBA5117 60.42 59.46 50.00 1.Sokongan pemantauan dan bimbingan 1.Peratus kehadiran murid tidak 1.Fokus kepada program yang Menurun
18. XBA5118 SK SUNSUI 51.35 22.22 42.86 SISC+ Tuan Josil Kidutah. Terutama Sains menggalakkan. sudah dirancang. Meningkat
dan Matematik. 2.Faktor tempat tinggal murid 2.Mengurangkan peratusan
SK ONGKILAN 2.Cakna MGB (MT dan BI) Anjuran MGB yang jauh dan terpaksa murid tidak hadir dengan
Daerah Kota Marudu. menumpang lori Syarikat Hap memperhebatkan program
SK TEMUNO 3.Pemantapan pelaksanaan program latih Seng. Tidak mengizinkan kelas Cakna murid.
TERINGAI tubi (PPDKM). tambahan dibuat. 3.Meneruskan program
DARAT 4. Keterbukaan guru serta kesediaan 3. Ruang penambahbaikan – mengurangkan Sifar E (BMTM).
dalam DP dan PLC. Mempercepatkan proses 4 Lebih kerap DP diadakan.
5.Komitmen semua guru tinggi. pembukaan Asrama Desa SK 5.Pencerapan berkumpulan
6.Perancangan dan bimbingan Tuan Zaini Sunsui untuk diguna pakai oleh diperkasa.
dan Puan Lisa. murid.
1.Guru mengajar mengikut sukatan dari 1.Masalah disiplin murid. 1.Menangani masalah disiplin
awal tahun. 2. Kurang motivasi/dorongan murid.
2.Projek kecemerlangan dibuat dari awal daripada ibu bapa. 2.Motivasi awal untuk ibu bapa.
tahun hingga UPSR. 3. Ponteng sekolah. 3.Memantapkan dialog prestasi.
4. Memperbanyakkan jemputan
1.Guru punya komitmen yang tinggi 1.Pemerkasaan bilik darjah untuk membantu pihak sekolah
semangat kerjasama yang baik. untuk asrama desa. daripada SISC+ PPDKM.
2.Tidak mengira masa dan waktu 1.Penyediaan bahan bacaan dan
sanggup bekerja lebih demi untuk buku rujukan untuk asrama
kecemerlangan . perlu diambil perhatian.
3.Pengupayaan kemampuan asrama
desa.

19. XBA5119 SK 42.31 50.00 88.89 1.Dialog Prestasi (Pentadbir dan ibu bapa - Mengekalkan beberapa program
MELANGKAP guru, Ketua Panitia). yang berimpak tinggi kepada
2.Analisis kelemahan murid mengikut sekolah.
mata pelajaran.
3. latih tubi berfokus (Program Sekolah Meningkat
dan PPDKM).
4.Program Akademik Zon 4 (Berfokus).
5. Bimbingan dan teknik menjawab
soalan UPSR mengikut mata pelajaran
oleh SISC+ dan penceramah jemputan
drp PPD Kota Belud.
6. Program kelas bimbingan berfokus di
asrama.
7.Komitmen yang tinggi drp semua
Penolong Kanan dan guru-guru
membantu melaksanakan kelas-kelas
tambahan UPSR.

20. XBA5120 SK TAGIBANG 30.00 54.55 50.00 1.Guru opsyen BI. 1.Guru selalu terlibat komitmen 1.Mengurangkan kekerapan Menurun
21. XBA5121 SK MANGARIS 69.57 47.83 95.24 2.Guru BI-jurulatih BI daerah. diluar seperti menghadiri komitmen luar berkaitan Meningkat
3.Mempunyai kemudahan asrama desa. mesyuarat, bengkel, taklimat kejurulatihan dan yang
serta program /aktiviti berkaitan.
1.Program Pemuafakatan Zon kejurulatihan. 2.Merancang program serta
3.Bimbingan subjek kritikal BM dan MT 2.Murid mempunyai kelemahan strategi PdP yang bersesuaian
oleh Puan Sylvia Miting Pakoi. IQ yang ketara dalam dengan dapatan kelemhan guru
2.Murid boleh membaca, menulis dan penguasaan penulisan BI. dan murid.
mengira bila berada di Tahap 2 (Program 3.Meneruskan kaedah dan
NILAM). Prestasi murid tidak konsisten strategi PdP yang berkesan serta
3.Kelas bimbingan berfokus setiap hari (1 setiap tahun. menambahbaik kelemahan yang
jam 30 minit) setiap hari oleh guru-guru dikenalpasti.
yang berkemahiran, berminat mengajar
subjek walaupun tidak mengajar subjek Melihat data prestasi murid,
tersebut. bimbing mengikut
4.Program anak angkat yang prestasi/tahap murid.
membantu/memantau kebajikan
kehadiran, disiplin dan akademik.
5.Guru dan staf AKP tidak bermasalah
peribadi seperti kehadiran, ponteng kelas
dan menepati masa. Saling melengkapi.
6. Dialog Prestasi bersama ibu bapa.
7.Kehadiran murid di tahap cemerlang.

22. XBA5122 SK PANAITAN 39.47 57.14 56.25 1. Pasukan guru Matematik Tahun 6 1.Murid dalam kumpulan lemah 1. Mengukuhkan penguasaan Menurun
menggunakan beberapa buah modul selalu tidak hadir kelas murid dalam empat operasi
terbaik, mengikut agihan tiga kumpulan tambahan. asas, iaitu tambah, tolak, darab,
murid. 2.Murid malas membaca dan bahagi.
2. Sokongan padu daripada ibubapa. memahami soalan berbentuk 2. Meningkatkan minat murid
3. Program Anak Angkat yang berkesan. penyelesaian masalah harian. terhadap mata pelajaran
4. Kerjasama dari JU/pemeriksa kertas Matematik.
UPSR 3. Memantapkan teknik pdpc
5. Kerjasama dari Pihak YAPIEM dan Bank dalam bilik darjah.
Rakyat-Sumbangan

23. XBA5124 SK TUMUNDA 60.00 55.81 58.57 1.Kekerapan guru-guru subjek 1. Perlaksanaan bimbingan 1.Pelaksanaan bimbingan Meningkat
SALIMANDUT mengadakan bimbingan berfokus berfokus agak lewat (penggal 2). berfokus diawalkan (Penggal 1). Meningkat
menggunakan modul yang dibekalkan 2. Bekalan modul dari PPD perlu Menurun
oleh PPD. 1. Ada murid tidak hadir diteruskan.
2.Peruntukan tuisyen dan modul yang 3. Peruntukan tuisyen dan
dibekalkan oleh YAPIEM. modul dari YAPIEM perlu
3.Program sukarelawan “Charisma diteruskan.
Movement” (Rotary Club) yang 4. Program sukarelawan
membantu dalam subjek BI dan MT. “Charisma Movement” (Rotary
Club) adalah program tahunan
Fktor penyumbang kearah peningkatan sekolah.
1. Mengekalkan setiap subjek

sebanyak 7.19% berbanding dengan Program Kecemerlangan UPSR teras akan diajar oleh dua orang

pencapaian UPSR 2018 adalah: seperti : guru opsyen;

1. Setiap subjek teras tahun 6 diajar oleh -Kelas tambahan waktu petang; 2. Program latih tubi terus

dua orang guru opsyen; - Kelasasa cuti; dipertingkatkan dan

2. Mengadakan program kelas tambahan, - Program latih tubi; ditambahbaik;

kelas musim cuti dan kelas malam; - Masalah disiplin murid dan 3. Program kecemerlangan

3. Program latih tubi, program motivasi motivasi. UPSR 2020 akan dibuat oleh

dan program Teknik Menjawab Soalan Panitia Subjek Teras masing-
24. XBA5125 SK TALANTANG 45.45 43.66 50.00 masing dan diselaraskan oleh

UPSR;

4. Bantuan daripada Guru Cemerlang Unit Kurikulum;

sebagai Penyelaras Program 4. Penyelarasan Headcount

Kecemerlangan UPSR; murid target akan dikeluarkan

5. Kerjasama ibubapa pelajar tahun 6 oleh unit kurikulum lebih awal

menghantar dan mengambil pelajar kepada panitia dan guru-guru

semasa kelas cuti sekolah dan kelas subjek teras tahun 6; dan

malam. 5. Pelajar tahun 6 yang tinggal di

asrama akan diperkasakan.

1.Pihak sekolah telah mengadakan 1.Pelajar terdiri dari murid- 1.Pihak sekolah memastikan
beberapa program kecemerlagan UPSR murid pemulihan.Oleh itu murid yang akan menduduki
tahun 2019. pencapaian UPSR 2020 akan lebih proaktif
2.Bimbingan khas dari SISC+ PPD Kota dan memberi tumpuan ketika
Marudu yang cemerlang UPSR 2019 guru mengajar
sukar diperolehi.

25. XBA5126 SK MANGIN 76.92 53.33 44.44 2.Murid kurang fokus ketika 2. Pihak sekolah akan
guru mengajar.Pihak sekolah memastikan program yang akan
akan memastikan PdPc guru dilaksanakan pada tahun 2020
tahun 2020 dapat menarik akan memberi impak kepada
minat murid murid agar peratus MTM lebih
baik dari tahun 2019.

1.Murid tinggal di asrama sekolah. 1.Kekurangan bahan rujukan 1.Membeli dan perbanyakan Menurun
2.Kerjasama pibg bahan rujukan untuk murid. Meningkat
3.Komitmen pentadbir,pibg dan guru- 2.Terdapat beberapa murid Meningkat
guru membuat kelas tambahan. yang masih lemah asas 3m. 2.Kelas bimbingan berfokus
mengikut tahap murid.
26. XBA5127 SK LAMPADA 58.62 67.86 52.00 3.Tiada talian internet yang baik
untuk mendapatkan maklumat 3.Menambahbaik kemudahan
yang berkaitan. talian internet.

4.Memohon bantuan 4.Menjalankan program dan
teknikal,kompentensi dan klinik semasa cuti sekolah.
kewangan dari agensi
kewangan, lati tubi berfokus. 5.Menjalankan bimbingan
mentor mentee yang
melibatkan pibg sekolah

1. Kelas bimbingan. 1.Kertas modul peperiksaan 1.Penyediaan modul perlu
2.Latih tubi berfokus. kurang. diperbanyakkan .
3.Kelas tambahan masa cuti 2.Kurang memberi tumpuan 2.Guru perlu mengkelaskan
27. XBA5128 SK KOROMOKO 88.89 16.67 81.82 persekolahan. mengikut tahap penguasaan murid mengikut tahap
4.Mentor-mentee. murid. penguasaan.
5.Kem motivasi. 3. Beberapa program akademik
1.Kehadiran pelajar terutama perlu ditambah baik lagi.
1.95% pelajar yang lulus UPSR adalah yang tinggal di rumah masing- 1. Memastikan semua pelajar
pelajar yang tinggal di asrama (Jadual masing. Tahun 6 akan tinggal di asrama.
belajar lebih tersusun). 2.Kekurangan kerusi meja dan
2. Penggunaan modul sekolah/modul kelengkapan dalam bilik darjah 2.Memperbanyakan modul-
PPD dan Modul YAPIEM /Modul Cakna menyebabkan pelajar tidak modul latih tubi
MATH & BI. selesa di dalam bilik darjah.
28. XBA5129 SK GANA 59.52 7.32 41.67 3. Ramai guru yang mengajar kelas 3. Tiada talian internet yang
malam di asrama. menghadkan penggunaan
online dalam kalangan pelajar.

29. XBA5130 SK RANAU 57.89 53.19 60.00 1.Program Kecemerlangan Akademik 1.Peratus kehadiran murid tidak 1.Fokus kepada program yang Meningkat
yang telah dirancang lebih awal dan menggalakkan walaupun dapat memperbaiki peratus Meningkat
dilaksanakan mengikut tarikh dan masa program cakna dilaksanakan. kehadiran murid khususnya
yang ditetapkan. 2.Perlu cukup guru opsyen calon UPSR.
2. Komitmen semua guru sangat tinggi. dalam subjek kritikal. 2.Mengurangkan peratusan
3. Bantuan (Khidmat Bantu) PPD sangat murid yang tidak mencapai
efektif. 1.Murid mudah lupa/PdP MTM(BMTM).
kurang fokus murid. 3.Lebih kerap DP diadakan.
30. XBA5131 SK BINTASAN 1.Latih tubi yang berterusan. 1. Meneruskan usaha
60.87 33.33 50.00 meningkatkan kecemerlangan.

2.Fokus kepada KPI/Buat analisis topik.

3.Kesatuan tenaga guru-guru untuk 2.Tergelincir daripada KPI. 2.DP dimartabatkan bermula

memberi bimbingan kepada murid. 3.Pedagogi kurang berkesan. tahun 1, pra sekolah.

4.DP yang ditadbir lebih fokus.

1.Dialog prestasi dan Aku Janji bersama 1.Kos tidak mencukupi 1.Meneruskan program UPSR

waris. mencetak modul. 2019.

2.Dialog Prestasi bersama PPD. 2.Guru BI yang mengajar di 2.Telah membuat pemuafakatan

3.Perbincangan bersama GB/PK/Guru kelas tahun 6 telah berpindah bersama PIBG untuk

SK KOTA subjek UPSR/GBK. sebelum UPSR. menampung kos modul UPSR.
MARUDU II 4.Program motivasi disiplin.
31. XBA5132 51.72 37.31 48.78 5. Program latih tubi dari PPD. Meningkat
Meningkat
6.Bengkel UPSR/Jadual anjal
Meningkat
UPSR/YaPiem.

7.Analisis item kertas UPSR/Merujuk

headcount.

1. Semua murid Tahun 6 2019 menguasai 1.Kehadiran beberapa orang 1. Membantu mengambil dan

3M. murid tidak baik. menghantar murid yang tinggal

2. Hampir semua murid tinggal di asrama. 2.Sumber pendidikan terhad jauh dari sekolah.

3.Pelibatan ibu bapa murid Tahun 6 pada persekitaran setempat 2. Mengukuhkan penguasaan

adalah baik. dan dari guru sahaja. asas dari tahap 1.

32. XBA5228 SK MAGANDAI 41.67 50.00 70.00 4.Banyak program kecemerlangan UPSR 3.Kekangan kemudahan sumber 3. Pendedahan aktiviti dan
sepanjang tahun dilaksanakan.
pendidikan atau BBM yang suasana luar dari kawasan

5.Penggunaan soalan ujian pelbagai terhad. Magandai.Program

sumber. 4. Ada segelintir ibu bapa tidak menumpangkan pelajar ke

6.Komitmen guru baik. dapat menyokong pendidikan sekolah lain dalam jangka

7. Penggunaan BBM yang baik dan murid sebab kekangan tertentu

berkesan. sosioekonomi.

Keputusan UPSR tahun 2019 telah 1.Walaupun keputusan UPSR Memandangkan prestasi

meningkat hampir 10% Murid MTM dan 2019 meningkat, namun masih pencapaian UPSR yang

Sifar Murid 8E berbanding Tahun 2018, di belum mencapai KPI yang memberangsangkan untuk 2019

mana keputusan ini merupakan sepatutnya dan masih ini, maka semua intervensi yang

pencapaian terbaik dalam sejarah UPSR mempunyai banyak ruang untuk dilaksanakan dalam tahun 2019

SJKC Khoi Ming setakat ini kerana: penambahbaikan; dikekalkan pada tahun 2020

1.Mempunyai satu pasukan guru yang 2. Bahasa Cina masih tetapi dengan membuat sedikit

sangat komited dan telah dapat merupakan “killing subject” penambahbaikan.

melaksanakan intervensi-intervensi untuk SJKC Khoi Ming dan pihak

Peningkatan UPSR (Kelas Bimbingan sekolah akan menyusunkan

Berfokus, Minggu Bengkel Teknik intervensi khas dalam konteks

33. XCC5122 SJK(C) KHOI 32.14 26.83 36.36 Menjawab Soalan UPSR, Program Anak ini.
MING Angkat, Ceramah Motivasi, Program Latih

Tubi, Program Penetapan Target & Restu

UPSR, Pecutan UPSR) dan Intervensi Sifar

8E(Program Baca Pagi, Program APAS

SAKAMI, Program Bimbingan Berfokus)

dengan jayanya;

2.Mempunyai Ahli Lembaga Pengurusan

Sekolah, AJK PIBG, Persatuan Alumni

Bekas pelajar serta masyarakat setempat

yang prihatin dan pentingkan prestasi

pencapaian murid dengan memberi

sokongan dari segi moral dan dana untuk

menjayakan semua intervensi yang
dilaksanakan oleh sekolah;
3.Pegawai dari PPD Kota Marudu khasnya
Pegawai SISC+ sering turun padang untuk
membantu pihak sekolah secara
berkesan dalam meningkatkan prestasi
pencapaian murid;
4. Dialog Prestasi yang berkesan bersama
ibu bapa telah membuka minda para ibu
bapa untuk komited dan sama-sama
menjaga prestasi pencapaian anak
mereka bersama pihak sekolah;
5. Anak-anak murid yang mempunyai
fikiran positif dan ingin berubah.

Catatan : Menurun prestasi tahun 2019.

Disediakan oleh,

SYLVIA MITING PAKOI
Pegawai Cemerlang SISC+ ,
PPD Kota Marudu, Sabah.

Tarikh: 11 Disember 2019.

Disahkan oleh,

SANALEH DAUD
Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah,
Sektor Pembelajaran,
b.p Pegawai Pendidikan Daerah,
Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, Sabah.

Tarikh:

REFLEKSI FAKTOR RUMUSAN DAPATAN
PENINGKATAN/
KEMEROSOTAN ANALISIS BORANG POST MORTEM UPSR PPD KOTA MARUDU TAHUN 2019

KEKUATAN RUMUSAN

1. Murid menguasai 3M dengan sokongan program khas (Baca Pagi/pembudayaan NILAM).
2. Program Bimbingan dan Intervensi berasaskan keperluan murid bermula awal ( Tahun 1-Tahun 6).
3. Guru melaksanakan PdPc yang sistematik dan komited.
4. Pelaksanaan Program Intervensi berasaskan isu dan keperluan murid pelbagai keupayaan.
5. Pemantapan PdPc dan peranan MLT disokong oleh bimbingan dan pementoran yang berterusan di lapangan oleh

Pegawai SISC+ dan Pegawai UPA PPD Kota Marudu.
6. Pelaksanaan Dialog Prestasi yang terancang dan berfokus kepada isu dan keperluan semasa di peringkat sekolah/PPD.
7. Jalinan kolaboratif dan sokongan tinggi antara pemimpin sekolah, guru-guru, AKP, PIBG /Lembaga Sekolah, komuniti

luar/NGO/MGBKM terhadap program kecemerlangan murid di peringkat sekolah dan daerah.
8.Asrama sebagai pusat aktiviti bimbingan dan pembelajaran kendiri murid yang efektif (10/14 =71.43% sekolah

berasrama meningkat).
9. Penggunaan dan sokongan bekalan Modul/buku kerja yang sesuai daripada pelbagai sumber

(sekolah/PPD/MGB KM/ YAPIEM).
10. Program latih tubi yang berfokus dan sistematik. Kolaboratif antara sekolah dan pihak PPD Kota Marudu.
11. Program “Zoning” /Zon Akademik PPDKM sebagai wadah perkongsian amalan terbaik merentas sekolah.

FAKTOR KELEMAHAN/ 1. Murid tidak menguasai fakta asas Matematik.

RUANG 2. Kurang memberi tumpuan kepada program jangka panjang (Tahun 1 –Tahun 5). Hanya menumpu pada program
PENAMBAHBAIKAN jangka pendek (UPSR tahun 6) sahaja.

3. Lewat melaksanakan program kecemerlangan murid (Penggal kedua).

4. Tiada kemudahan asrama menyukarkan aktiviti bimbingan dilaksanakan, terutama murid yang tinggal jauh daripada

kawasan sekolah (isu lokaliti sekolah).

5. Sumber rujukan terhad ( isu lokaliti sekolah/ kekangan sosioekonomi keluarga murid).

6. Kurang penglibatan ibu bapa/penjaga dalam konteks sokongan peningkatan akademik murid.

7. Guru yang mengajar di tahun 6 berpindah / kerap bertukar menyebabkan gangguan kelancaran PdPc di bilik darjah.

8. Masalah kehadiran murid ke sekolah.

TINDAKAN SUSULAN 1. Merancang aktiviti/intervensi khas untuk membantu murid menguasai fakta asas Matematik.
TAHUN 2020 2. Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi murid serampang 2 mata iaitu jangka panjang
(Tahun 1 –Tahun 5) dan jangka pendek (tahun 6) secara menyeluruh.
3. Melaksanakan program kecemerlangan murid lebih awal (Penggal 1/2020).
4. Melaksanakan program/aktiviti yang sesuai (Contoh: kelas hujung minggu/ malam) bagi sekolah yang tidak

mempunyai asrama.
5.Menggunakan semua sumber rujukan bertulis atau ‘offline’ berdasarkan kesesuaian untuk mengatasi isu sumber

rujukan terhad ( isu lokaliti sekolah/ kekangan sosioekonomi keluarga murid).
6. Melaksanakan aktiviti yang sesuai untuk mendorong penglibatan ibu bapa/penjaga dalam konteks sokongan
7. peningkatan akademik murid seperti ceramah motivasi atau pun taklimat khas yang berkaitan.
8. Isu guru berpindah diluar kawalan namun sekolah boleh mengambil langkah pencegahan gangguan kelancaran PdPc di

bilik darjah dengan menggantikan guru berpindah tersebut dengan guru sedia ada di sekolah yang sesuai.
9. Meningkatkan program cakna/lawatan/outreach bagi murid yang mempunyai isu tidak hadir ke sekolah yang tinggi.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

SYLVIA MITING PAKOI SANALEH DAUD
Pegawai Cemerlang SISC+ , Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah,
PPD Kota Marudu, Sabah. Sektor Pembelajaran,
b.p Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Marudu, Sabah.

Tarikh: 11 Disember 2019. Tarikh:


Click to View FlipBook Version