The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ninnatepan, 2022-09-04 03:14:29

แบบรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์

แบบรายงานการอบรมหลักสูตรออนไลน์

แบบรายงานผลการอบรมหลกั สตู รพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ัล
สำหรบั ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษาปีพทุ ธศกั ราช 2565

1. ขอ้ มูลทั่วไป

1.1 ผรู้ ายงาน : นางสาวนิลเนตร ปัญญายงค์ ตำแหน่ง ครู

สงั กัด โรงเรียนชุมชนบา้ นนาเยีย

1.2 หัวข้อการอบรม : การอบรมหลักสูตรพฒั นาทักษะด้านดิจิทัล สำหรบั ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

1.3 หนว่ ยงานท่จี ัด : สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษาอบุ ลราชธานี เขต 4

1.4 สถานที่จัด : https://sites.google.com/esdc.go.th/ubn4-tpec

1.5 ระยะเวลา : วันที่ 22 มกราคม – วนั ที่ 11 มีนาคม 2565

1.6 เอกสารประกอบ (  ) มี ( ) ไม่มี

1.7 ประกาศนียบัตร / วฒุ บิ ัตร (  ) มี ( ) ไมม่ ี

2. เน้อื หาการอบรม มดี งั นี้
ยุคดิจิตอลสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตมนุษย์ได้หลากหลายอย่าง และสร้างประโยชน์ให้กับ

มนษุ ย์ไดอ้ ย่างไรขดี จำกดั อกี ด้วย แล้วหนึ่งในสิง่ ทโ่ี ลกดจิ ิตอลสร้างประโยชนไ์ ด้มากที่สุดอกี อยา่ งหนึ่งก็คือเรื่อง

ของการศึกษานั่นเอง ทั้งการศึกษาแบบเป็นทางการ เป็นวิชาชีพ องค์ความรู้ ตลอดจนการศึกษาในรูปแบบ
ตามอธั ยาศยั การเผยแพร่ความรทู้ ่ัวไป ไปจนถึงการเรียนรู้ตลอดชวี ิต

ยุคดจิ ติ อลทำใหเ้ กดิ การเรียนการสอนในรูปแบบ Online ขน้ึ มากมาย ทำให้ผเู้ รียนสามารถเลอื กเรียน
ได้ตามเวลาที่สะดวก อยู่ที่ไหนบนโลกก็สามารถเรียนได้ แม้จะอยู่คนละประเทศก็ตาม ตลอดจนเรียนซ้ำได้
อยา่ งไม่จำกัด ทำใหม้ อี งค์ความรูม้ ากมายอยูบ่ นโลกออนไลน์ทุกวันนี้

การประสบความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงการบรรลุเป้าหมายในการทำงานเทา่ น้ันแต่หมายรวมถงึ
การมีความสุขกับการทำงานนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นการพัฒนาตัวเองจึงต้องให้ความสำคัญทั้งด้านค วามรู้

ความสามารถ (Hard Skill) และการจดั การอารมณ์ของตัวเอง (Soft Skill) ควบคู่กนั ไป เพราะหากขาดด้านใด
ด้านหนึ่งไป ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จยาก การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (ทำงานเก่ง) เป็นการวัด
คณุ ภาพของบคุ ลากรอย่างหน่งึ เพราะการทจ่ี ะทำให้งานประสบความสำเร็จน้ันมีทักษะต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ

เช่น การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด การ
จัดลำดับความสำคัญของงาน (วนิ ยั ในการทำงาน) และการแก้ไขปญั หาอยา่ งสรา้ งสรรค์ เป็นตน้

3. วธิ ีการอบรม มีดังนี้
3.1 ชมคลิปบรรยายให้ความร้หู ัวข้อที่กำหนดในแต่ละหลกั สูตร

3.2 ศกึ ษาข้อมลู จากเอกสาร
3.2 ทำแบบทดสอบหลงั เรยี น

4. หลกั สตู รอบรมออนไลนจ์ ากหนว่ ยงานตา่ ง ๆ ดังนี้

ช่อื หลกั สูตร หลักสตู รการมใช้โปรแกรม Microsoft Teams
วัน เดือน ปี 22 มกราคม 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรู้ที่ได้รับ 1. มคี วามร้คู วามเข้าใจเกย่ี วกับหลกั การทำงานของโปรแกรม Micros oft Teams
และฟังกซ์ ันการทำงานตา่ ง ๆ
2. สามารถนำความรู้ที่ได้รบั มาประยุกต์ใชใ้ นการทำงาน ประชุมนดั หมาย นำเสนอ
งาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams
3. ไดพ้ ัฒนาทกั ษะด้านดิจิทลั

ชื่อหลกั สูตร หลกั สูตรการสร้างสือ่ การสอน Basic for Canva
วัน เดอื น ปี 23 มกราคม 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความร้ทู ไ่ี ด้รับ 1. ความรคู้ วามเขา้ ใจเกย่ี วกับหลกั การทำงานของ Canva Program และเคร่อื งมือ
ตา่ ง ๆ
2. สามารถนำความรูท้ ี่ได้มาประยกุ ตใ์ ชใ้ นการสรา้ งสอื่ ใบงาน และงานนำเสนอใน
การจัดการเรยี นการสอนดว้ ย Canva Program ได้อยา่ งมีประสิทธิภาพ
3. ไดพ้ ัฒนาทกั ษะด้านดิจทิ ัล

ชือ่ หลักสูตร หลักสูตรการผลิตส่ือการสอนและการสร้างชิ้นงานด้วย Liveworksheet
วนั เดอื น ปี 25 มกราคม 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรทู้ ่ไี ด้รบั 1. มคี วามรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนคิ การสร้างใบงานออนไลนจ์ ากเวบ็ ไซต์
LIVEWORKSHEETS เพ่ือใช้ในการจัดการเรยี นการสอน และการวัดและประเมินผล
การเรยี นรู้
2. ได้นำความรไู้ ปประยุกต์ใชใ้ นการจดั การเรียนการสอนได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ
3. ได้พฒั นาทักษะด้านดิจิทลั

ชื่อหลักสูตร หลกั สตู ร Tiktok สื่อเทรนดใ์ หม่ สร้างสรรค์การเรียนรู้
วนั เดือน ปี 25 มกราคม 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรทู้ ี่ได้รับ 1. ไดพ้ ฒั นาตนเองผา่ นระบบดจิ ิทัล
2. เขา้ ใจวธิ ีการใช้แอพพลเิ คชนั่ TikTok
3. พัฒนาทักษะการใช้แอพพลิเคช่ัน TikTok
4. ได้ใชแ้ อพพลเิ คชน่ั TikTok ในการสร้างส่อื การเรยี นรู้

ช่ือหลักสูตร หลักสตู ร KineMaster ทำเถอะครูยคุ ใหม่
วนั เดอื น ปี 25 มกราคม 2565
หน่วยงาน สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรทู้ ่ไี ด้รับ 1. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจหลกั การ และเทคนิคการตดั ต่อ video อย่างงา่ ยจาก
โปรแกรม KineMaster
2. ได้นำความรู้ไปประยุกตใ์ ชใ้ นการจดั การเรยี นการสอนได้
3. ได้พฒั นาทกั ษะดา้ นดจิ ทิ ัล

ช่ือหลกั สูตร หลักสตู รการสรา้ งงานนำเสนออยา่ งง่าย by PowerPoint
วัน เดือน ปี 26 มกราคม 2565
หนว่ ยงาน สำนักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั 1. มคี วามรู้ ความเข้าใจหลกั การ และเทคนคิ การสร้าง แก้ไขงานนำเสนอดว้ ย
โปรแกรม PowerPoint
2. ได้นำความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
3. ได้พัฒนาทกั ษะด้านดิจิทัล

ชื่อหลักสูตร หลักสตู รเทคนิคการถ่ายภาพอยา่ งไรใหป้ งั
วัน เดอื น ปี 28 มกราคม 2565
หนว่ ยงาน สำนักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรู้ทีไ่ ด้รับ 1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคดิ เทคนคิ การถา่ ยภาพเพอื่ ประกอบการเรียนการสอน
2. ไดน้ ำความรไู้ ปประยกุ ต์ใชใ้ นการจัดการเรยี นการสอนได้
3. ได้พัฒนาทกั ษะดา้ นดจิ ทิ ลั

ช่ือหลักสูตร หลักสตู รการสร้างและพัฒนารปู แบบการจัดการเรยี นรู้โดยใช้โปรแกรม
WORDWALL
วนั เดือน ปี 28 มกราคม 2565
หน่วยงาน สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรทู้ ไี่ ด้รับ 1. ไดร้ ับการส่งเสริมและพฒั นาตนเองผ่านระบบดจิ ิทัล
2. ได้สรา้ งสรรคน์ วัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหเ้ ป็นแหลง่ เรียนรู้
3. มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยดี จิ ทิ ัลมาใช้

ชื่อหลกั สูตร หลกั สตู รการสร้างเกยี รตบิ ตั รออนไลน์อตั โนมัติ Google form/ส่วนเสริม
วนั เดอื น ปี 18 กุมภาพันธ์ 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความรู้ทไี่ ด้รบั 1. ได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดจิ ทิ ลั
2. พฒั นาทกั ษะการใชส้ ว่ นเสริม (Add On) ของแอพพลเิ คชนั่ เสริมใน Google
3. มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยดี จิ ทิ ัลมาใช้

ชื่อหลักสูตร หลักสตู รการสอนออนไลนง์ า่ ย ๆ ด้วย Google meet
วนั เดอื น ปี 18 กมุ ภาพันธ์ 2565
หน่วยงาน สำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศกึ ษาประถมศึกษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความร้ทู ่ีได้รับ 1. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
2. มีความรู้ ความเข้าใจเครอ่ื งมือการสอน Google Meet
3. มคี วามรคู้ วามเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาใช้
4. นำไปประยกุ ต์ใช้ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธใ์ุ หม่
2019 (COVID-19) ได้

ชือ่ หลักสูตร หลักสูตรประชุมออนไลน์งา่ ย ๆ ด้วย ZOOM Cloud Meetings
วัน เดอื น ปี 18 กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยงาน สำนักงานเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต 4
ความรู้ทไ่ี ด้รบั 1. ไดร้ ับการสง่ เสริมและพัฒนาตนเองผา่ นระบบดิจิทลั
2. มีความรู้ ความเขา้ ใจหลักการ และเทคนคิ การประชมุ ออนไลนง์ ่าย ๆ ดว้ ย
ZOOM Cloud Meetings
3. มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจในการนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาใช้
4. นำไปประยุกตใ์ ช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสั โคโรนาสายพนั ธใ์ุ หม่
2019 (COVID-19) ได้

ชอื่ หลักสูตร หลกั สูตรการสร้างช่อง YouTube สู่ ครูทบู เบอร์
วนั เดือน ปี 18 กุมภาพันธ์ 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความรู้ท่ไี ด้รับ 1. ได้รับการส่งเสริมและพฒั นาตนเองผา่ นระบบดจิ ทิ ลั
2. มคี วามรู้ ความเขา้ ใจหลกั การการสร้างชอ่ ง YouTube
3. มีความร้คู วามเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั มาใช้
4. นำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธใ์ุ หม่
2019 (COVID-19) ได้

ชือ่ หลักสูตร หลักสตู รการสรา้ งแบบสอบถาม แบบทดสอบ ดว้ ย Google Forms
วนั เดือน ปี 18 กมุ ภาพนั ธ์ 2565
หนว่ ยงาน สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความรทู้ ่ไี ด้รบั 1. ได้รับการส่งเสริมและพฒั นาตนเองผ่านระบบดจิ ิทัล
2. มคี วามรู้ ความเข้าใจการสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ ดว้ ย Google Forms
3. มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจในการนำเทคโนโลยดี ิจิทลั มาใช้
4. นำไปประยุกตใ์ ช้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคไวรสั โคโรนาสายพันธใุ์ หม่
2019 (COVID-19) ได้

ชอ่ื หลักสูตร หลักสูตรครูไทยยคุ ใหม่ สรา้ ง Site ด้วยตนเอง
วัน เดอื น ปี 11 มนี าคม 2565
หนว่ ยงาน สำนกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษาอบุ ลราชธานี เขต 4
ความรู้ทไ่ี ด้รบั 1. ไดร้ บั การส่งเสริมและพัฒนาตนเองผา่ นระบบดจิ ทิ ัล
2. มคี วามรู้ ความเข้าใจการสรา้ งเวบ็ ง่าย ๆ ด้วย Google Site
3. มีความรู้ความเขา้ ใจในการนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้
4. นำไปประยกุ ต์ใช้ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธใ์ุ หม่
2019 (COVID-19) ได้

5. ประโยชน์ทไ่ี ดร้ ับและการนำมาปรบั ใช้
จากการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ข้าพเจ้าสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การ

จัดการการเรียนการสอน การดำเนนิ งานและการอย่รู ว่ มในสังคม สง่ ผลให้สามารถใช้ชวี ิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้ มีสติ มคี วามรู้ และรอบคอบในการตัดสินใจเปน็ ทรี่ กั ของเพื่อนร่วมงาน ผูเ้ รยี น ไปจนถึงคณะผู้บริหารและ
ประชาชนทัว่ ไป

6. ขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ
6.1 การอบรมนี้มปี ระโยชนม์ าก สามารถนำไปใชใ้ นการปฏบิ ตั ิงานได้จรงิ อีกทั้งยังสามารถถา่ ยทอด

ความรูใ้ ห้แก่บุคลากรคนอ่ืน ๆ ในสถานศกึ ษาได้
6.2 วทิ ยากรมีความรู้ ประสบการณแ์ ละทกั ษะในการถ่ายทอดอยา่ งดยี ง่ิ ทำใหผ้ ้เู ข้าอบรมมีความรู้

ความเขา้ ใจและสามารถบรรลุวัตถปุ ระสงค์ในการอบรม

ลงช่ือ............................................ ผเู้ ข้ารบั การอบรม
( นางสาวนลิ เนตร ปัญญายงค์)
ครูโรงเรยี นชุมชนบา้ นนาเยีย

7. ความเหน็ ผู้บริหาร
............................................................................................................................. .....................................
............................................................................................................................. .....................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................

ลงชอ่ื
( นายสุบรรณ คับพวง)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นชมุ ชนบ้านนาเยยี


Click to View FlipBook Version