The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Naslovnicu ovog broja glasnika krasi 3D-vizualizacija nove škole u Dražicama. Rekli bismo zasluženo jer početak izgradnje kreće 2019. g., a sama investicija svakako spada u najveći projekt Općine Jelenje u novijoj povijesti. Svojim prepoznatljivim izgledom nova škola poboljšat će vizuru samog mjesta, a naši osnovnoškolci dobit će primjereno mjesto za učenje, stjecanje prijateljstva te će im modernom infrastrukturom biti omogućeno kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Generacije su maštale o novoj i suvremenoj školi. Uspjeli smo, upravo za 25 godina naše lokalne samouprave, pokrenuti dugoočekivani proces izgradnje. Veselimo se idućoj godini.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Općina Jelenje, 2022-03-23 12:04:01

Glasnik Općine Jelenje #3 / svibanj-prosinac 2018

Naslovnicu ovog broja glasnika krasi 3D-vizualizacija nove škole u Dražicama. Rekli bismo zasluženo jer početak izgradnje kreće 2019. g., a sama investicija svakako spada u najveći projekt Općine Jelenje u novijoj povijesti. Svojim prepoznatljivim izgledom nova škola poboljšat će vizuru samog mjesta, a naši osnovnoškolci dobit će primjereno mjesto za učenje, stjecanje prijateljstva te će im modernom infrastrukturom biti omogućeno kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Generacije su maštale o novoj i suvremenoj školi. Uspjeli smo, upravo za 25 godina naše lokalne samouprave, pokrenuti dugoočekivani proces izgradnje. Veselimo se idućoj godini.

Keywords: jelenje,robert marčelja

BROJ: 3 • GODINA: 2 • SVIBANJ-PROSINAC 2018. • ISSN 2584-5780

PRORAČUN KOMUNALNI
2019 RADOVI

Izglasan Proračun od gotovo Obnovljena dječja igrališta, kip
20 milijuna kuna mlikarice i kolo Gašparovog mlina, a

NA HAHLIĆU postavljena je i LED javna rasvjeta
STRUJA
AMBULANTA
Najdraži planinarski dom dobio DRAŽICE
struju, uz pomoć obnovljivih
izvora energije Započelo unutarnje uređenje i
sanacija prostora, a na proljeće
VIDEONADZOR
U DUBINI kreće obnova fasade i okoliša

Prve kazne poslane na adrese
prijestupnika

NOVA ŠKOLA U DRAŽICAMA 1

Natječaj raspisan, izgradnja kreće u 2019. godini

www.jelenje.hr

Sadržaj 8 Priča s naslovnice

4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINSKA UPRAVA Naslovnicu ovog broja glasnika krasi
3D-vizualizacija nove škole u Draži-
13 22 cama. Rekli bismo zasluženo jer
početak izgradnje kreće 2019. g., a
KOMUNALNI INFO ŠKOLA DRAŽICE sama investicija svakako spada u na-
jveći projekt Općine Jelenje u novijoj
24 26 povijesti. Svojim prepoznatljivim iz-
gledom nova škola poboljšat će vizu-
EU PROJEKTI... GOSPODARSTVO ru samog mjesta, a naši osnovnoško-
lci dobit će primjereno mjesto za
28 30 učenje, stjecanje prijateljstva te će
im modernom infrastrukturom biti
REALIZIRANO / PLANOVI omogućeno kvalitetno provođenje
slobodnog vremena. Generacije su
36 maštale o novoj i suvremenoj ško-
li. Uspjeli smo, upravo za 25 godina
MIHOJA naše lokalne samouprave, pokrenuti
dugoočekivani proces izgradnje. Ve-
42 selimo se idućoj godini.

CIVILNA ZAŠTITA KULTURA I TRADICIJA Impressum

46 40 Nakladnik:
Općina Jelenje
SPORT ŽUPA Dražičkih boraca 64, 51218 Dražice
[email protected]
44 www.jelenje.hr
Za nakladnika:
INFO: UDRUGE Robert Marčelja
Glavni urednik:
50
Dino Piljić
FOTO KUTAK Tisak:

Stega tisak
prosinac 2018.

Naklada:
2250 primjeraka

Izlazi:
povremeno
Kontakt uredništva:
[email protected]
List je besplatan
ISSN: 2584-5780
Produkcija:

TM

2 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Uvodnik

Mladost i ambicija idu ruku pod ruku!

Dragi sumještani, naše Općine, i prema prvim informacijama na taj smo
način nekolicini mještana osigurali preventivne ope-
prosinac je mjesec u kojem se zbrajaju rezultati godine racije i spasili njihove živote. Nakon ukidanja Zakona o
koju ispraćamo i potvrđuju planovi za naredno razdo- brdsko-planinskim područjima po prvi put smo pove-
blje. Jasno, to je mjesec u kojem se u ozračju Adventa ćali naš proračun što je posljedica novih investicija re-
dočekuje Božić i nakon toga Nova godina, to je vrijeme alnog sektora i jačanja poduzetničkih aktivnosti, kao i
ljubavi i razumijevanja i ja sam uvjeren da će i naša investicija same Općinske uprave.
Općina sa svim svojim stanovnicima na taj način doži-
vjeti ovo vrijeme. Tijekom naredne 2019. godine planiramo povećati
kapacitet vrtića u Podhumu i započeti s izgradnjom re-
Možda će Vas začuditi malo podeblji Glasnik koji držite ciklažnog dvorišta. Posebno nas veseli početak radova
u rukama. Razlog je vrlo jednostavan – toliko se toga na dodatnoj izgradnji vodovodne mreže (do 2023. g.
događalo u proteklom razdoblju i toliko je planova, a planira se izgraditi dodatnih 24 kilometra vodovoda)
mi u Općinskoj upravi želimo sve to podijeliti s Vama, i kanalizacijske mreže čime dodatno štitimo pitke iz-
našim sumještanima jer zbog Vas se sve to i radi. Nova vore vode naše Rječine (do 2023. g. planira se izgraditi
snaga Jelenja koja je prije malo manje od dvije godine čak 44 kilometra nove kanalizacije). Uz izgradnju nove
preuzela Upravu Općine Jelenje puna je elana i volje da optičke mreže svi ćemo u Općini Jelenje dobiti mnogo
se realiziraju neki projekti o kojima godinama sanjamo brži internet, a to je preduvjet i za otvaranje novih po-
i očekujemo. Riječ je, prije svega, o obnovi i uređenju gona te stvaranje novih poslovnih ideja.
škole u Dražicama, obnovi i uređenju zdravstvene sta-
nice, ali i o nizu manjih zahvata od kojih su neki već Ponosni na naše grobničko podrijetlo i sve ono što su
gotovi, kao što su novo igralište za djecu u Velim Draži- nam naši preci ostavili, duboko smo svjesni i golemog
cama i Jelenju, a neki su u planu za sljedeću godinu potencijala kojim raspolažemo. Stoga je pred Općin-
i vrijeme koje je pred nama. Ponosni smo na ono što skom upravom velik posao kako bi još neostvarene
smo postigli, o čemu svjedoče i riječi podrške naših želje naših sumještana proveli u djelo i osigurali kva-
mještana, ali ostajemo vjerni našem načelu – uvijek se litetniji život u našoj Općini i popravili demografsku
može i bolje i više. Tim ćemo se načelom rukovoditi u sliku. Ne želimo samo da se ljudi doseljavaju u našu
našem radu i u budućnosti, a uvjereni smo da ćemo Općinu već smo, sukladno našim mogućnostima, osigu-
i dalje imati Vašu podršku. O svemu realiziranome rali stimulativne mjere za svako novorođeno dijete, kao
čitajte u meni osobno najdražoj rubrici pod nazivom i dodatne vrtićke pogodnosti za obitelji s više djece.
Komunalni info, EU projekti i investicije, na gotovo 12
stranica. Na kraju ove godine želim izraziti zahvalnost svim
mještanima Općine Jelenje za podršku koju nam daju
Ove godine koja je na izmaku obilježili smo srebrni ju- u dosadašnjem (nadamo se i budućem) radu! Želim mir
bilej utemeljenja naše Općine. U toj jubilarnoj godini i blagostanje svima Vama, Vašim obiteljima i prijatelji-
po prvi smo put povukli i novce iz EU fondova za re- ma, uz obilje zdravlja i radosti! Čestit Vam i blagoslo-
alizaciju projekata. Jasno je da dio projekata, i to onih vljen Božić i uspješna nova 2019. godina!
kapitalnih (škola, zdravstvena stanica...), ne bismo re-
alizirali bez dobre suradnje i podrške Primorsko-gora- Vaš načelnik,
nske županije. Taj partnerski odnos polako se uhodava Robert Marčelja
i za narednu godinu planiraju se određena sredstva i
prvi veliki rezultati odlične suradnje.

Ove je godine u Gašparovom mlinu postavljeno novo
veliko kolo, a uskoro ćemo obnoviti i malo kolo. Tako
čuvamo dio naše višestoljetne baštine i osigurava-
mo ne samo očuvanje baštine već i zdravu sirovinu
za našu palentu kompiricu. Od ove godine osigurali
smo niz dodatnih zdravstvenih pregleda za stanovnike

www.jelenje.hr 3

Općinsko vijeće

Proračun za 2019. godinu gotovo 21 milijun kuna

Većinom glasova izglasan novi investicijski proračun

Usvojen proračun za 2019. ja dječjih igrališta, nabava spremnika za odvajanje otpada,
godinu: Nova škola, zdra- nastavak izgradnje cesta i javne rasvjete, proširenje gro-
vstvena stanica i reciklažno blja. Kako je pojasnio Robert Marčelja, Općina Jelenje će se
dvorište najvažniji projekti javiti na odgovarajući natječaj i nastojati povući 3,1 miliju-
na kuna iz EU sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta
Početkom prosinca usvojen je najvažniji dokument za u Podhumu i za energetsku obnovu zdravstvene stanice u
funkcioniranje lokalne samouprave. Naravno, radi se o Dražicama.
proračunu za 2019. godinu koji iznosi 20 639 863 kuna i – Također prema zadnjim informacija s terena povući
sadrži sve elemente za kvalitetno funkcioniranje naše lo- ćemo iz hrvatskih fondova za izgradnju nove škole gotovo
kalne samouprave te jamči kvalitetan razvoj u budućem 2 milijuna kuna koji će se koristiti ove godine kod početka
periodu. Prije svega misli se na jačanje gospodarstva gradnje. Preostalih 11 milijuna kuna planira se osigurati
putem projekta „Urbana aglomeracija“, kao i razvoj infra- u narednim godinama kroz kreditno zaduženje. Započe-
strukture, očuvanje okoliša uz efektivnu lokalnu samoupra- li smo obnovu zdravstvene stanice, a kompletan projekt
vu s podrškom ugroženim skupinama društva. Stoga su u rekonstrukcije bit će gotov do sredine iduće godine. Naši
proračunu za 2019. godinu, ali i u projekcijama za 2020. mještani konačno će imati adekvatnu zgradu namije-
i 2021. godinu, najznačajniji projekti: dogradnja Osnovne njenu za zdravstvo. Za ovaj projekt povukli smo 300 tisuća
škole „Jelenje-Dražice“ u Dražicama (za koju je planirana kuna – napomenuo je Marčelja, dodajući kako će rasho-
očekivana pomoć iz drugih proračuna i kreditno zadužen- di za ove značajne investicijske projekte, prvenstveno za
je Općine Jelenje čija se realizacija očekuje kroz tri pro- dogradnju Osnovne škole „Jelenje-Dražice“, zahtijevati
računske godine), energetska obnova zdravstvene stanice maksimalnu kontrolu svih ostalih proračunskih rashoda u
u Dražicama i njeno unutarnje uređenje, rekonstrukcija nekoliko narednih godina. Planira se da će dogradnja škole
društvenih prostorija u Podkilavcu, izgradnja reciklažnog stajati oko 33 milijuna kuna, od čega PGŽ sudjeluje sa 60%
dvorišta u Podhumu, uređenje sportskih objekata, izgradn- učešća, tj. 20 milijuna kuna, a Općina Jelenje s 40%, tj. 13
milijuna kuna, u tri proračunske godine. Prema svemu na-
javljenome čeka nas najveći investicijski ciklus u novijoj
povijesti Općine Jelenje.

Građevinska dozvola za reciklažno dvorište u Podhumu
Općinsko vijeće početkom studenog donijelo je odluku da se upravljanje
budućeg reciklažnog dvorišta u Podhumu daje Komunalnom društvu “Jel-
en”, koje je u 100-postotnom vlasništvu Općine Jelenje. Reciklažno dvorište

izgradit će se u Podhumu, na površini veličine približno dvije tisuće kva-

drata, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Jelenje. Već je dobivena

građevinska dozvola za projekt, a donošenje ove Odluke o upravljanju zakon-

ska je obveza i ujedno uvjet na natječaju za dobivanje bespovratnih sredsta-

va. Dakle, ovom odlukom Općina Jelenje kao investitor reciklažnog dvorišta

Sortiranje krupnog otpada nakon izgradnje i dobivanja uporabne dozvole daje ga na upravljanje KD-u
“Jelen” za potrebe obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

4 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Preuzmite dokumente vezane uz rad Općinskog vijeća
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Sjednice Općinskog vijeća u pravilu se održavaju svaka tri mjeseca, a prema potrebi i češće. U 2018. godini održano je ukupno osam sjednica.

Za udruge u 2019. godini izdvojeno 600 tisuća kuna
Za financiranje javnih potreba kroz projekte udruga osigurana su fi-
nancijska sredstva u ukupnom iznosu od 600 tisuća kuna. Program
javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja,

športa i tehničke kulture, socijalne skrbi i zdravstva, manifestacija te pro-

grama potreba ostalih udruga građana, na prijedlog Odbora za sport i

kulturu potvrdilo je Općinsko vijeće Jelenje na sjednici održanoj poče-

tkom prosinca. U siječnju 2019. godine slijedi potpisivanje ugovora pa

ćemo o pojedinačnim iznosima udrugama izvijestiti u idućem broju

Značajna sredstva za brojne udruge našeg Glasnika te na internetskim stranicama Općine Jelenje na adresi
www.jelenje.hr.

Igralište za mlade u centru Dražica Velike površine u Dražicama uskoro će dobiti nove sadržaje

Jelenjski su vijećnici bili jednoglasni u donošenju odluke o davanju sug-
lasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Uređenje i opremanje igrališta za
djecu i mlade u Dražicama”. Općina Jelenje je kao član Lokalne akcijske grupe
“Terra Liburna” na njihov natječaj prijavila projekt uređenja i opremanja igra-
lišta za djecu i mlade u Dražicama koje se nalazi u sklopu nogometnog igra-
lišta kluba “Rječina”, površine oko 1400 kvadrata. Prostor će se urediti umjet-
nom travom, kao i dva malonogometna terena koje će koristiti NK “Rječina”,
ali će oni biti i u upotrebi za slobodnu rekreaciju zainteresiranih mještana,
dakle, bit će otvorenog tipa. Općina Jelenje do sada je izradila projektnu do-
kumentaciju, a ukupna vrijednost projekta je 65 tisuća eura.

www.jelenje.hr 5

Općinsko vijeće

Tekući proračun 2018. godinu dopunjen novim prihodima Tradicija - Grobnički dondolaši kreirali kolo na Trgu mlikarice

Rebalans 2018: Općinska blagajna veća za 2 milijuna kuna

Višak prihoda ostvaren donacijom PGŽ-a od 389 tisuća kuna za obnovu zdravstvene stanice u

Dražicama, kao i 210 tisuća kuna za izgradnju novog dječjeg igrališta u Velim Dražicama
Prvim ovogodišnjim rebalansom,
usvojenim većinom glasova poče- dine planirani prihod nešto veći od 17 kuna, što je 37% plana. Iz navedenog
milijuna kuna. proizlazi da je u razdoblju od siječnja

tkom listopada, na sjednici Općinskog do lipnja ove godine Općina Jelenje os-

vijeća proračun Općine Jelenje povećan Druge značajne investicije vezane su za tvarila višak prihoda u iznosu od 570

je za dva milijuna kuna. Prema riječi- izgradnju tri nove ceste u Dražicama, 874 kuna, što s prenesenim viškom

ma načelnika Općine Jelenje Roberta Jelenju i Podhumu – prilaz za reciklažno prihoda iz prethodne godine u iznosu

Marčelje, prvi rebalans bio je nužan dvorište ukupne vrijednosti gotovo 475 od 1,9 milijuna kuna čini višak prihoda

zbog suficita, odnosno viškom prihoda tisuća kuna. Zbog postavljanja novih poslovanja raspoloživog u sljedećem

koje je Općina Jelenje dobila donacijom stupova javne rasvjete povećao se i razdoblju u iznosu od 2 479 300 kuna. U

Primorsko-goranske županije u iznosu iznos od 30 tisuća kuna. odnosu na ostvarenja u istom razdoblju

od 389 tisuća kuna vezanih za prošle godine, prihodi i primici su po-

obnovu zdravstvene stan- Kapitalni projekti uvršteni rasli za 10%, a rashodi i izdaci za 28%.

ice u Dražicama, kao i su u projekcije za iduću

donacija za izgradnju godinu. Najvažniji in- – Ovdje želim ukazati na činjenicu

novog dječjeg igral- vesticijski projekt u da smo u prvom polugodištu prošle
išta u Velim Dražica- naredne tri godine godine imali odluku o privremenom

ma u iznosu od 210 dogradnja je škol- financiranju Općine Jelenje za razdo-

tisuća kuna. ske zgrade u Draži- blje od 1. siječnja do 30. lipnja, kao
cama, čija će se i na činjenicu da je Općinu Jelenje u

– Od Primor- realizacija ostvariti tom razdoblju vodio povjerenik Vlade

sko-goranske žu- u suradnji s Primor- Republike Hrvatske s ograničenim ov-
panije, s kojom smo sko-goranskom župani- lastima vezano za trošenje proračun-
uspostavili odličnu jom koja u sufinanciranju skih sredstava. Zbog navedenih čin-
suradnju, očekujemo i veću tog projekta sudjeluje sa 60%, jenica usporedba rashodnih stavki na
ili manju financijsku pomoć u nizu a Općina Jelenje s 40% od ukupnog većini pozicija za ova dva razdoblja

drugih projekata. Jedan od kapita- iznosa. je u stvari neusporediva – zaključuje

lnih projekata je i energetska obnova Marčelja.
zdravstvene stanice. Kako u izvornom
Općinski vijećnici većinom su glasova

planu ta sredstva nisu bila planirana, podržali i izvršenje proračuna za prvih Druge izmjene i dopune proračuna iz-
treba ih planirati kako na prihodnoj šest mjeseci, odnosno polugodišnji iz- rađene su uobičajeno početkom pros-
tako i na rashodnoj strani – kaže vještaj. Prihodi i primici proračuna os- inca te su tim izmjenama i dopunama

Marčelja, dodajući kako je proračun tvareni su u visini od 6,4 milijuna kuna, proračuna uravnotežene prihodovna i
Općine Jelenje ovim rebalansom pov- što iznosi 40% plana, a rashodi i izdaci rashodovna strana u skladu sa Zakonom
ećan za dva milijuna te je do kraja go- u istom razdoblju iznose 5,8 milijuna o proračunu.

6 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Marketing

Oglašavajte se na platformama Općine Jelenje

Poštovani poduzetnici i zainteresirana javnost, odnedavno imate mogućnost oglašavati se na internetskim i tiskanim plat-
formama u vlasništvu Općine Jelenje te tako doprijeti do populacije koja gravitira na Grobnišćini. Lokalne novine, Glasnik
Općine Jelenje, u pravilu izlaze 3 puta godišnje te se tiskaju u nakladi od 2.500 tisuće primjeraka, a internetske stranice
www.jelenje.hr mjesečno broje 50 tisuća posjeta što ih svakako svrstava u najčitanije medije lokalnih samouprava u regiji.
Također, svoj proizvod ili uslugu možete prikazati na velikom LED ekranu u centru Dražica. Sve informacije, kao i cijenu
pojedinog oglasa, možete dobiti na e-mail: [email protected]

www.jelenje.hr 7

Općinska uprava

Općina Jelenje je, uz Općinu Bednja, na HTV-u za predstavljanje dobila dvadesetak minuta

HTV: Hrvatskoj predstavljene znamenitosti Jelenja u

popularnoj emisiji “Dobro jutro, Hrvatska”

Grobnička općina dobila vrijedne minute na HTV-u. – Nije mala stvar kada dobijete priliku prezenti-

rati svoj zavičaj u vrlo gledanoj emisiji, tim više što se radi o nacionalnom emitiranju – kaže načelnik

Robert Marčelja

Ujednoj od najgledanijih emisija na Uz Jelenje, prezentirana je i Općina ijesnog nasljedstva. Jelenjski kraj, u ne
nacionalnoj televiziji “Dobro jutro, Bednja, a zajedničko objema općinama tako davna vremena, bio je težački. Živ-

Hrvatska”, početkom studenog, u dvade- je što su narječja kojima govori domi- jelo se zaista od vlastitoga rada.

setak minuta predstavljena je Općina cilno stanovništvo zaštićena kulturna

Jelenje. baština Republike Hrvatske, odnosno – Život na našem području nije bio

Načelnik Robert Marčelja dostojno je nematerijalna kulturna dobra. Radi se nimalo lagan. Bio je to zaista težački
o grobničkoj čakavici i bednjanskoj pra- život. Naše majke i none da bi preh-

predstavio svoj zavičaj i najznačajni- kajkavštini. ranile svoje obitelji, najčešće su

je projekte u realizaciji. Kako je kazala pješačile u Rijeku kako bi prodale

voditeljica emisije, cilj je predstaviti – Općina Jelenje nalazi se na sje- mlijeko i domaće proizvode. Svaka je
bolja i zanimljiva mjesta Lijepe naše u verozapadnome dijelu hrvatskoga nosila nekoliko desetina litara mlije-

kojima je vidljiv napredak. Primorja, od Rijeke je udaljena 15 ka na leđima. Ako uzmete u obzir da

km. Prostire se na 142 četvorna kilo- je to gotovo 15 kilometara u jednome

– Zaista nije mala stvar kada dobijete metra kraškoga terena, na prosječnoj smjeru, računali su povjesničari, ali i

priliku prezentirati svoj zavičaj u vrlo nadmorskoj visini od 300 m te je dio ljudi koji se bave kulturnom baštinom,

gledanoj emisiji, tim više što se radi takozvanog riječkog prstena. Naše ispada da je svaka od njih po nekoliko

o nacionalnom emitiranju. Povratne područje raspoređeno je u 17 nase- puta obišla Zemlju oko ekvatora da bi

informacije s terena zaista su izvrsne, lja i brojimo gotovo 5400 stanovni- prehranila svoju familiju – napomen-

a nakon emisije društvene mreže uža- ka – kazao je Marčelja na HRT-u u uo je Marčelja, dodajući kako nije

rile su se pozitivnim komentarima. emisiji “Dobro jutro, Hrvatska” pod bilo lako ni očevima koji su također

Kako je napisala jedna sumještanka temom lokalna uprava i samouprava, radili na polju jer se od poljoprivrede

nakon emisije: “Lipo sej danas osjeća- dodajući kako od zadnjeg popisa broj i stočarstva živjelo, a sve se promije-

lo bit Jelenčan i to daj naša čakavica stanovnika Općina ima lagani porast nilo 70-ih godina, odnosno početkom

nacionalno blago”, što mi je izuzetno što bi značilo da nema velikih demo- industrijalizacije i svakodnevnim od-

drago. Tim više što je malo općina i grafskih problema koje inače muče laskom u grad: – Iako se način života

gradova iz Primorsko-goranske žu- druge sredine, odnosno nema odljeva promijenio, nismo zaboravili kori-

panije dobilo priliku prezentirati stanovništva. jene i upravo u sjećanje na tradiciju

svoj zavičaj. To je samo još jedna u Kako je kazao Marčelja, grobnička čaka- osmišljene su manifestacije koje su
nizu potvrda da radimo dobar posao posvećene i našim mlikaricama te

i idemo ispravnim putem – kazao je vština zaštićeno je kulturno dobro i načinu života u grobničkom kraju, kao
Marčelja nakon povratka s Prisavlja. Općina Jelenje polaže velike napore u i gastromanifestacije, odnosno Festi-
očuvanju tradicije i baštine, kao i pov- val palente i sira.

8 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte gostovanje Općine Jelenje na HRT-u, kao i videoreportažu iz Gašparovog mlina
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Brojne blagodati dužnosti u zajedničkoj provedbi javne Lipo je bit Jelenčanin
nabave za novu osnovnu školu u Nakon emisije Dobro
Sve prezentirano popraćeno je audio- Dražicama. Ništa nije teško kada radiš jutro Hrvatska jedna
vizualnim materijalima, kao i fotografi- za naš zavičaj – zaključio je Marčelja. sumještanka je napisa-
jama pa su gledatelji u Hrvatskoj, ali i la: "Lipo sej danas
svi oni koji prate nacionalnu televiziju osjećalo bit Jelenčanin
putem multimedijalnih platformi i ap- i to daj naša čakavica
likacija, mogli zaista doživjeti jelenski nacionalno blago"
kraj i sve blagodati prirode.
Studio HTV-a
– Osobno dolazim iz kovačke famili-
je. Moj pranono i nono bili su kovači. Fotografiranje nakon odrađene emisije
To su zanati koji danas odumiru, kojih
više nema jer ih je pregazila moder- Gašparov mlin u središnjem
na industrija, ali imamo tu sreću da
na našem području postoji kovačija Dnevniku HTV-a
i mlin koji služe u turističke svrhe i
najviše vesele naše najmlađe sumješ- U središnjem Dnevniku početkom studenog predstavljen je Gašparov mlin.
tane, ali i goste. Gotovo svakodnevno Malo je mlinova u Hrvatskoj u kojima se proizvodi brašno na starinski način.
vrtićarci i osnovci u velikim grupama U Martinovom selu na Grobnišćini i danas radi Gašparov mlin. Nedavno je
dolaze pogledati naše znamenitosti, obnovljeno jedno kolo mlina, zaštićene kulturne baštine, ujedno i najveće tur-
koje redovito sufinanciramo i obnav- ističke atrakcije. HTV je na terenu izradio gotovu videoreportažu ukupnog
ljamo. trajanja 2 minute.

Povlačenje iz EU fondova

Načelnici Robert Marčelja iz Jelenja i
Damir Poljak iz Bednje odgovarali su
na pitanja o povlačenju sredstava iz EU
fondova.

– U našem prvom mandatu uspje-
li smo u našu sredinu povući prva
sredstva iz Europske unije. Projekti su
pripremljeni te je upravo u fazi raspi-
sivanje natječaja za energetsku ob-
novu zdravstvene stanice u Dražica-
ma. Najveći projekt u našoj zajednici
svakako je nova škola, a istu gradimo
uz pomoć Primorsko-goranske žu-
panije – kazao je Marčelja, dodajući
kako je cilj zadržati mlade obitelju u
Jelenju.

Općina Jelenje spada u vodozaštit-
no područje stoga je razvoj industrije
ograničen, ali tijekom godina uspjelo
se izgraditi tri manje industrijske zone.
Ove godine je zona “Astra” u Dražica-
ma stavljena u 100-postotnu funkciju.
Također se radi na projektu kanalizacije
i vodovoda kroz kompletno područje.

– Ovaj tjedan bio je izuzetno pose-
ban. Početkom tjedna odradili smo
sjednicu Općinskog vijeća, a idući
dan, ujutro, gostovao sam na HRT-u.
Popodne istog dana potpisao sam
Sporazum o reguliranju obveza i

www.jelenje.hr 9

Općinska uprava

Općina Jelenje među najtransparentnijima u RH
Institut za javne financije predstavio je početkom srpnja rezultate
najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih
jedinica svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica. Općina Jelenje u

najnovijem istraživanju ocijenjena je najvišom ocjenom (5) te se shod-

no tome svrstala među najtransparentnije općine u Hrvatskoj. Veliki

je to uspjeh, ali i provedeno obećanje Nove snage Jelenja. Sjećamo se

da je Jelenje početkom 2016. godine bilo na suprotnom kraju ljestvice.

Stručne službe uz pomoć vanjskih suradnika potrudile su se i obja-

vile sve relevantne dokumente vezane uz poslovanje Općine Jelenje, a Veliko priznanje za našu lokalnu samoupravu
uskoro se očekuje i novi paket e-usluga.

Potpisani ugovori za izgradnju kanalizacije i vodovoda
Sredinom srpnja u Salonu Grada Rijeke svečano su potpisani ugovori za
izgradnju kanalizacije i vodovoda u sklopu EU projekta “Poboljšanje vod-
no-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka”. Na području

Općine Jelenje tim će se projektom izgraditi oko 44 kilometra kanalizaci-

je i 24 kilometra vodovoda što će svakako poboljšati životni standard naših

mještana, a na području aglomeracije Rijeka najviše će se graditi u Rijeci i

Jelenju. Radovi će se financirati kroz nepovratna sredstva. Na području Općine

Jelenje vrijednost radova iznosi više od 200 milijuna kuna. Uz izgradnju nove

Kompletan projekt bit će realiziran do 2023. zgrade Osnovne škole “Jelenje-Dražice” u Dražicama, bit će to najveća inves-
ticija na našem području, koja će se provoditi paralelno.

VUPonkvaauplčrneijaneođske1un,p2pinrmoaiglZirjvauimnr apprkoirutenpdaoilrzaaUzoasdknvrosonvjeoinrkoođnpecrneikčrutapdljanje otpada
NMOapićlUjiensnkakrsoJneFileipčnojren,efipdnojaednlijcgailkjasVkiojekanlnoavčsaknuipiznnaoKsUzDa-atrZevćier oi dsrvžaklao jeidpurćie-
grođdenni okodnicjetret.uRcordkivtielsjvim. Maihporviolag ui Jderluegnojugpnoodvnoraozđiveonmog"Udsjkertsentua
okasikgoujreavraeksaeo"j.eVdonkoaklrnaatnsakunpoinvčaapnraipproemoilća ujeizranzonsouliokdre2p0e0r0tokaurnlaij,edpoihk

si epriogdoidtenlijhimpajetsraemćeag piosdvadkioriggeidnutsćkeogmnopvaolircoođmenmogaedsjtertaetparoofs. iDguavraovra

jJeudrentoićkara. Ptnoadsnjoevtičmano,aUpsokmrsonći puoinznedojseuljoadk j3e0k0r0šćkaunnsak.aNsovveitmkosvoicniajailnsliam-

ividseemdoagnranfaskoimn Umsjkersaam. ParOempćainsaveJmeluenvjieđepnookmazeujmejdeaštjaeniziuZzveitrnoovcsiozcai-

jaeldnnooossujeutžljiivvaaliiusuUkslkardsnuoi srvaodjoimvalmi soeguzaćvniodsntoimj iantnearsptroejtiaocsijiigcurrkavtienštiho

vpijšeesasmread.sNtavkarazjau mliasndoegž isloabviltjealvjilčs. IdvjaencoMmil.aDrdoosvaićdazashuvaulnioapsreijsevđiemnai

pkorojigsraumdiozpdrrinavijsetlviednae szeašVteitleik, ismtjeadnajinlauseJecleijnejnua, ovdrtnioćasnzoa vrroedmiteenljsekos Financijski sDtreumčnojgarkaifzskDeramžijceare...
vraišzedodbjeljceeotde pCovjveetćnaiclae pdootpUosrkarszaa, dnosvtoorjonđoepnrčoasdla. vi.

Donirali klima-uređaj KBC-u Rijeka za odjel radiologije
Općina Jelenje donirala je početkom listopada Daikin inverter kli-
ma-uređaj, 5 kW. Vrijednost donacije je 10 tisuća kuna Kliničkom
bolničkom centru Rijeka, a uređaj je postavljen na Kliničkom zavodu za

radiologiju, u prostorima gdje se obavlja mamografija.– I naša jedinica

lokalne samouprave rado je dala svoj doprinos i pomogla, a posebice i

zbog činjenice da usluge KBC-a Rijeka koriste i naši mještani – poruču-

ju iz Općinske uprave, a iz riječkog KBC-a navode: – Klima-uređaj vrlo

je bitan za rad mamografskog uređaja kako se prilikom visokih ljetnih

temperatura ne bi javljali problemi. Također, pridonosi i većoj udob- Vrijedna donacija za sve mještane PGŽ
nost pacijentica pri mamografskim pregledima.

10 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Najnovije vijesti iz naše općine pročitajte na www.jelenje.hr
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Besplatni udžbenici za učenike OŠ “Jelenje-Dražice”
Nastavljena je mjera besplatnih udžbenika za osnovnoškolce.
Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja produžilo je korišten-
je predmetnih udžbenika za još jednu godinu. Sukladno uputama

nadležnog ministarstva Općina Jelenje je kao i prošle godine, prema

potrebi, napravila dokup potrebnih udžbenika kako bi osigurali da svi

naši osnovnoškolci u Osnovnoj školi “Jelenje-Dražice” imaju besplatne

udžbenike početkom rujna: – U ovom mandatnom razdoblju osigu-

rat ćemo besplatne udžbenike u školskoj godini kada Ministarstvo u

Za dokup novih udžbenika izdvojeno 20 tisuća kuna promet pusti nova izdanja, odnosno razmjene udžbenika koji se budu
mogli prenositi u narednom razdoblju – poručuju iz Općinske uprave.

Poklon-bonovi za polaznike prvih i drugih razreda
Sredinom studenog su u općinskoj vijećnici uručeni poklon-bonovi po-
laznicima prvih i drugih razreda Osnovne škole “Jelenje-Dražice”, odnosno
njihovim roditeljima i skrbnicima, u vrijednosti od 400 kuna. Hvalevrijednu

akciju, ususret blagdanima, organizirala je Općina Jelenje i Privredna ban-

ka Zagreb. Ukupno je pripremljeno 86 bonova. Jelenjski prvašići, uz novčani

poklon-bon, dobili su i poklon-paket Autokluba “Rijeka”. Ukupna vrijednost

bonova za polaznike prvog i drugog razreda iznosi 35 tisuća kuna, od kojih

je Općina Jelenje osigurala 15 tisuća, a PBZ 20 tisuća kuna. Navedena akcija

nastavit će se i dogodine, a ovakva mjera svakako je dopunila kućni budžet Dodatno veselje za najmlađe osnovce i roditelje
ususret blagdanima.

Općina Jelenje dodijelila ukupno 39 stipendija
Nakon provedenog natječaja za dodjelu stipendija, krajem stude-
nog, dodijeljene su učeničke i studentske stipendije za mještane s
jelenjskog područja. Svečanom dodjelom u domu kulture u Dražicama

potpisani su ugovori s dobitnicima stipendija. Ukupno je dodijeljeno

39 stipendija, od čega 22 stipendije darovitim učenicima srednjih ško-

la, 15 stipendija darovitim studentima te jedna stipendija studentici

koja studira u inozemstvu. U kategoriji socijalno ugroženih učenika

dodijeljena je jedna stipendija. Za darovite učenike srednjih škola sti-

Iz proračuna izdvojeno ukupno 219 tisuća kuna pendije iznose 400, a za studente 800 kuna mjesečno. Stipendija za
socijalno ugrožene učenike srednjih škola iznosi 300 kuna mjesečno.

Vrtić: Subvencija za drugo dijete 1100 kn, treće – besplatno
Općina Jelenje dodatno sufinancira svoje sumještane za drugo di-
jete u iznosu od 1100 kn, dok će za treće i svako sljedeće dijete
vrtić biti potpuno besplatan, odnosno sufinancirat će se ukupan iznos

ekonomske cijene vrtića koja sada iznosi 1800 kn. Vrtić u Podhumu

spada u najpovoljnije vrtiće na području PGŽ. Za roditelje jednog dje-

teta cijena ostaje ista, 900 kn. Roditelji će za drugo dijete izdvajati 700

kn, a treće će biti sufinancirano u iznosu od 100%, što svakako pred-

stavlja značajan napredak. Novim planom mreže dječjih vrtića proširen

Smanjene cijene boravka u vrtiću za roditelje s više djece je broj korisnika koji ostvaruju sufinanciranje troška boravka djece u
dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave.

www.jelenje.hr 11

Općinska uprava

Podijeljeno više od sto poklon-paketa umirovljenicima
Povodom Međunarodnog dana starijih osoba članovima Udruge
umirovljenika Općine Jelenje starijim od 80 godina podijeljeni su
prigodni poklon-paketi. Kao što je i obećano, u suradnji s Općinskom

upravom Jelenje koja redovito pomaže i sufinancira rad Udruge koja

zagovara prava osoba treće životne dobi, podijeljeno je više od 100

paketa. Kako napominju iz Općinske uprave, međugeneracijska soli-

darnost iznimno je važna, a jelenski su umirovljenici vrlo aktivni stoga

su članovi Udruge svakom ponaosob donijeli paket na kućnu adresu.

Mještani starije dobi, koji žele sudjelovati u radu Udruge mogu se Mještani treće životne dobi dobili dodatne pakete krajem rujna
slobodno javiti na broj telefona 091 781 2236.

Vraćen dug: Podmirene obveze prema Autotroleju
Krajem 2018. godine isplaćene su sve dospjele nepodmirene obveze pre-
ma KD “Autotrolej” iz ranijih godina, kao i tekuće obveze iz 2018. godine,
tako da će se u 2019. godinu ući s čistim odnosima između Općine Jelenje

i tog komunalnog društva. Tako su nakon gotovo dvije godine vraćeni dugo-

vi bivše vlasti, odnosno posljedice kampanjskog rada i neodgovornog pona-

šanja bivšeg vodstva Općine, a sve s ciljem da naši mještani imaju redovitu

autobusnu liniju prema gradu Rijeci. Ponajviše se to odnosi na našu djecu i

umirovljenike. Ovim putem se Općina Jelenje zahvaljuje Autotroleju na str-

Podmirena milijunska dugovanja pljenju i razumijevanju. Zaista smo imali sreće što su autobusi vozili prema
svim mjestima u Općini Jelenje!

ZVPaopkvoaulčnealnaosrk1eua,p2linzmaiclZijvauinrpaprorkijrueenkdtaialza“aTUoosgdkevrtsohnjeinrkoWnpecreGikrrutopwlj”anje otpada

NMaiklUojensnkkršsotonFijipečoprn,oefčidnejateknlojcamikjsVkoiovkealgnoadisnkeupuisnpaoKstUaDvl-jaenZvir otadlrižjaanlaskjee zpnria-menitosti pa je tako bio organiziran
kgoondtnaikktoincoebrnt ouvcljreknvai ssvu. Mraidhnojvailas uprJeijlaetnejlujskpoomd nazpivoosmjet"Utsvkorrsnniuci sira „Lattebusche“ te tvornici keksa
okapkćoinjoemreikzaoIt"a. Vliojek,aolndanosksunpoinOappćrinipormemGilaalljieerraa,zknroal-ik rep„Leargtooa“.rNliaješpi imh ališani predstavili su tradiciju i kul-
jiepmrigsotdundiehnpojgesazamjeadpnoičdkodmirigseunrtasdkonmjompaldicvoijmu mjea-estrtauprurofje. Dleanvjsokraog kraja plakatom koji je prikazivao
dJuinreictiaćal.oPkoadlnsjeetsimamo,oUuspkrrasvnei pzoapnoedčejetljjaek EjeUkrpšrćoajneskkta svneotkšonvjuiniazinsalma-enitosti naših mjesta kao i autohtonu
nviaszeivdaa“nTongaektohnerUWskersGa.rPorwe”muaksuvpenmeuvvriijđeednnoomstei 1m0j0eštanhiriaZnvuirotevcpi lzeas-. Svi sudionici projekta posjetili su i
tjeisdunćoa skuunuaž.ivNaalipuuUtosvkarnsujeisruadkorevanluilsiečlzaanvoidvni oKjUiDnt-earpreVtaecniejiccijruk.vePnoidhsjetimo, Galliera Veneta talijanska je
“pZjevisra“,moad.nNoasnkoradjuvamniasensotgorsoladvjlejcaev,lkča. oIviapnrMedilsatradvonvicići zahovpaćliionasesskvoimjoam je Općina Jelenje pobratimljena od
Okopjći insue dJeolperninjeij.eNliadkoanseupVoezlinkaivtajendjaans udoJemleanćijnui,moadnosndoavvnreem19e9n8sk. ogodineF.inDavnicjeijsokipsćtirnuečnsjauk sizeDpraožbicraatimi-
drajezcdaobslujeboilda CsmvjjeetšntiecneadkooUdsokbrsitae,ldjio, satoOjpnćoinparoJsellaevni-. le u poslijeratnim godinama jer su prijatelji iz Ital-
je na ovom putovanju predstavila se prekrasnim vi- ije ponudili podršku u smislu da se djeci iz kultu-
deomaterijalima uz ostale sudionike skupa, Bacsal- rno-umjetničkih i sportskih društava omogući gos-
mas iz Mađarske i Galliera Venetta kao domaćina. tovanje u Gallieri, upoznavanje nove zemlje, kulture,

Položeni vijenci i svijeće uoči blagdanaDobri domaćini potrudili su se dostojno predstaviti jezika te stjecanje novih prijateljstava.

Uoči blagdana Svih svetih predstavnici branitel- datum kada je Sabor jednoglasno donio odluku o
jskih udruga i Općine Jelenje položili su cvijeće raskidu državnopravnih saveza RH s ostalim repub-
i zapalili svijeće na spomeniku poginulim branitel- likama i pokrajinama SFRJ, kao i povodom Dana an-
jima iz Domovinskoga rata te spomeniku borcima tifašističke borbe i Dana državnosti. Tom prigodom
NOB-a na mjesnom groblju u Jelenju. Također je predstavnici Općine Jelenje prisjetili su se svih koji
delegacija Općine Jelenje položila vijence i svijeće su dali svoje živote u raznim borbama kroz protekla
povodom Dana neovisnosti, odnosno na simboličan stoljeća.

12 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte videoreportažu s Dnevnika Nove TV Komunalni info
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Ugrađen videonadzor za područje Dubine

Bezobrazluku i neodgovornosti građana koji smeće bacaju u prirodu staje se na kraj. Na divljem
deponiju Dubina kamerama se kreće u lov na prijestupnike.

Kamere u 4K rezoluciji svakodnevno snimaju područje Dubine. Kazne u rekordnom roku stižu na adrese prijestupnika...

Sredinom studenog u funkciju je pušten nadzorni sustav za Proveli smo jedan dan na terenu s komunalnim redarom te
područje Dubine. Navedeni prostor, inače poznat kao mjes- uvidjeli dinamiku ilegalnog odvoza krupnog otpada na jelen-
to u kojem su godinama kako privatne tako i pravne osobe il- jsko područje.
egalno taložile krupni otpad, sada je dobio adekvatnu zaštitu,
odnosno nadzor, a prema javljanjima iz Općine Jelenje, dese- – Svakodnevno,na desetak vozila,različitih kategorija i veliči-
tak kazni već je poslano na adrese počinitelja. na, dovozi krupni otpad u Dubinu. Putem novog videosustava
koji uživo bilježi i reproducira događanja u Dubini, zaprima-
Nova vlast u Općini Jelenje uložila je značajna sredstva u san- mo videozapis i fotografije te pokrećemo postupak protiv
aciju i čišćenje Dubine, kao jednog od gorućeg problema po počinitelja, sukladno Zakonu. Mnogo puta kada pozovemo
pitanju ekologije u jelenjskom kraju ali i Primorsko-goranskoj osobe na razgovor u prvi tren kažu da nisu ilegalno dovezli
županiji. U nešto više od godinu dana uloženo je gotovo 300 otpad na navedeno područje, ali kad im pokažem slike ili vid-
tisuća kuna na sanaciju i izgradnju platoa na kojima će se po- eozapis priča tek onda doživljava obrat u pozitivnom smislu –
saditi prigodno bilje. Novi videonadzor zaokružuje kompletnu prepričava svoja iskustva Sandi Manestar, komunalni redar u
priču i omogućava da očišćeni prostor zaista ostane uredan, Općini Jelenje, dodajući kako je na desetak kazni već poslano
odnosno da na njemu nema krupnog otpada. Nakon više od počiniteljima, kao i to da se datoteka i tvrdi disk svakodnevno
deset godina projekti vezani za sanaciju i nadzor su s riječi pune fotografijama i videozapisima.
prešli na djela.

– Glavne prometnice na području Dubine sada su pokrivene
kamerama. Također, poštivajući zakonsku proceduru, postav-
ljene su i prigodne tabele koje označavaju da je prostor
pod videonadzorom. Nova tehnologija zaista gura vjetar u
leđa našem komunalnom odjelu. Potrudili smo se postav-
iti kamere u 4K rezoluciji koje snimaju danju i noću pa se
počinitelj zaista bistro i kvalitetno vidi u svako doba dana
– kazao je Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, doda-
jući kako su prema pokazateljima, koje je i potvrdio vide-
onadzor, najčešći počinitelji upravo pravni subjekti, odno-
sno tvrtke koje od krajnjeg korisnika izvrše i naplate uslugu
zbrinjavanja otpada, ali kasnije ga ilegalno deponiraju u Du-
binu koja spada u vodozaštitno područje.

Iako je Republika Hrvatska vlasnik navedenog zemljišta na
području Općine Jelenje, nakon više od 10 godina započela
je sanacija prostora kako mještani ne bi morali strahovati od
ekoloških ekscesa i zaista ružne slike koja vlada kada se obi-
lazi navedeno područje. Svake godine iz proračuna Općine
Jelenje planira se izdvojiti dovoljna količina novaca kako bi
do kraja ovog mandata prostor Dubine bio adekvatno očišćen.
Navedena ulaganja upravo se štite putem videonadzora, a
planira se uvesti i ophodnja područja.

www.jelenje.hr 13

Komunalni info

Novi plato za prigodno bilje: Očišćeno područje Dubine

Sanacija Dubine: do sada odvezeno 300 kubika otpada
Početkom svibnja započela je velika akcija čišćenja divljeg
deponija Dubina. Tim je putem odvezeno 250 kubika krup- utrošiti značajna sredstva kako bi na taj prostor bila udahnuta
nova doza života. Također Općina Jelenje ponovo se priključila

nog otpada. Ulaz u nekadašnji crni dio Općine Jelenje popri- akciji Zelene čistke. Sredinom rujna održao se “World Clean-

mio je sasvim novi izgled. Naime očišćen je i poravnat veliki up Day”, odnosno dan kada se ukazuje na važnost življenja sa

plato na kojemu će se uskoro zasaditi prigodno bilje i stabla, što manje otpada. Naša zajednica priključila se volonterima iz

a postavljene su i kamere za videonadzor tog područja. Kon- 150 država diljem svijeta te je tim putem izvučeno dodatnih 50

tinuirano čišćenje divljeg deponija se nastavlja. Kako se radi o kubika krupnog otpada. Za saniranje divljeg deponija “Dubina”

ogromnom području preostaje još mnogo kvadrata za sanaciju i uslugu odvoza krupnog otpada putem kamiona opremljenog

o vlastitom trošku. Treba na umu imati činjenicu da se zadnji grajferom ili kontejnerom ove je godine iz općinskog proračuna

put Dubina čistila prije 15-ak godina. Svake godine planiraju se izdvojeno gotovo 200 tisuća kuna.

Obnovljen stol i klupe u Lukežima
Općina Jelenje je uz pomoć nadležnih institucija te zalaga-
njem udruga i pojedinaca sredinom rujna obnovila klupe i
stol u mjestu Lukeži. Boravak i druženje uz Rječinu od sada će

biti mnogo ugodnije. Drvena garnitura izrađena je od ariša te

je premazana adekvatnim lakovima kako bi se produžio njen

vijek trajanja na otvorenom prostoru. Uz veliki stol i klupe na

popularnom “brodu” dodano je i šest samostalnih klupica pa se

kompletna priča u Lukežima adekvatno zaokružila i čini jednu

Ugodniji boravak uz Rječinu cjelinu. Prema sličnom principu oplemenio se prostor kod Lu-
cinskog vira, napominju iz Općinske uprave.

Mouse Village: Mališani dobili novo mjesto za druženje

UVelim Dražicama je krajem rujna svečano otvoreno novo
dječje igralište pa tako najmlađi stanovnici jelenskog
kraja odnedavno imaju adekvatan prostor za igru i stjecanje
novih prijateljstava. Zajednički projekt obnove dječjih igrališta
pokrenuli su Primorsko-goranska županija i Općina Jelenje, a
kompletan projekt vrijedan je nešto više od 200 tisuća kuna.
Novo dječje igralište prostire se na ukupno 230 m2, a orga-
nizirano je tako da se na središnjem dijelu nalaze dječje sprave
s antistres podlogom. Na južnom dijelu nalaze se sprave za ul-
ično vježbanje, kao i dvije klupe s naslonom te koševi za ot-
patke. Kompletnu površinu krasi pješčana podloga sa žičanom
ogradom. Najmlađi sumještani mogu koristiti klackalicu, nji-
halicu na opruzi, a na raspolaganju su još i kućica s ljestvama i Dječji smijeh i veselje nakon 10 godina ponovo u Velim Dražicama
krovom, toboganom, ljuljačke te penjalice s užetom uz kućicu.

14 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte videoreportažu sanacije Dubine i novo LED-osvjetljenje u Dražicama
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

25 novih rasvjetnih tijela

LED-rasvjetom pokriven ulazak u centar Dražica
Početkom kolovoza završeni su radovi na modernizaciji dije-
la javne rasvjete u Općini Jelenje. Novim LED-svjetiljkama nicu pa se tako poboljšala komunalna infrastruktura. Komplet-
na investicija vrijedi više od 200 tisuća kuna, a u potpunosti

pokriven je ulaz u Općinu Jelenje, odnosno dobar dio centra je financirana suradnjom s nadležnim institucijama. Općina

Dražica. Projekt je krenuo u realizaciju početkom travnja kada Jelenje zahvaljuje se svim mještanima koji su bez naknade

su na terenu postavljeni novi stupovi javne rasvjete. Postavl- dopustili postavljanje stupova javne rasvjete na svoja privatna

jeno je ukupno 25 štedljivih LED-svjetiljki, uključujući potrebi- zemljišta uz cestu. Podsjetimo, tehnologija LED-osvjetljenja je

tu infrastrukturu u vidu novih betonskih stupova i pripadajućih najsigurniji, najpopularniji i energetski najučinkovitiji način za

kablova, na ulasku u Općinu Jelenje. U pravom smislu riječi ovim osvjetljenje. Uz manje zagađenje okoliša i smanjenje štetnih

se potezom na tom predjelu iz tame ušlo u svjetlo jer do sada plinova nova rasvjeta ima i veću energetsku učinkovitost čime

nije bilo postavljeno adekvatno osvjetljenje uz glavnu promet- se smanjuje godišnja potrošnja električne energije.

Ove godine izgrađeno 21 novo grobno mjesto
Sredinom listopada završena je prva faza proširenja gro-
bnih mjesta unutar postojećeg mjesnog groblja u Jelenju.
Ove godine ukupno je izrađeno 21 novo grobno mjesto te je u

tu svrhu izdvojeno 130 tisuća kuna. Nove armirano-betonske

grobnice zadovoljit će kapacitet za idućih nekoliko godina, a

trenutno se rješavaju papiri za daljnje veliko širenje groblja na

susjedne parcele. Postepeno će se napraviti i prigodno estetsko

uređenje. Podsjetimo, nova grobna mjesta zadnji put su bila

Završila prva faza projekta izgrađena pred više od tri godine, a sukladno potražnji, ove go-

dine završen je još jedan projekt značajan za lokalnu zajednicu.

Obnovljeno dječje igralište u Jelenju

Prvim danima studenog započela je obnova postojećeg
dječjeg igrališta kod crkve u Jelenju. Igralište namijen-
jeno najmlađim sumještanima izgrađeno je prije desetak
godina, a u međuvremenu se nije adekvatno održavalo
pa su od postojećih igrala ostale samo konture te prostor
više nije zadovoljavao sigurnosne standarde. Djelatnici
Komunalnog društva Jelen prionuli su poslu i krenuli u
sanaciju postojećeg igrališta. Bager je cijeli mjesec užur-
bano radio sukladno vremenskim uvjetima te je postojeći
park dovršen početkom prosinca, a svečano ga je otvorio
sveti Nikola koji je tom prigodom razveselio najmlađe
sumještane. Kako javljaju iz Općinske uprave, cilj je u
ovom mandatnom razdoblju obnoviti sva postojeća dječja KD Jelen obnovio postojeće dječje igralište
igrališta, ali kreirati i nova.

www.jelenje.hr 15

Komunalni info

Investicija vrijedna 250 tisuća kuna financirana je donacijama institucija i dobrotvora

U crkvi u Podhumu postavljene nove klupe
Uoči blagdana sv. Maksimilijana Kolbea u istoimenoj crkvi
u Podhumu postavljene su nove klupe i dodatno je uređe- u svetištu crkve izgrađene su stolice. Ovu vrijednu investiciju
za našu Župu i Općinu Jelenje omogućili su mještani svojim

na sakristija. Kompletan projekt vrijedan je 250 tisuća kuna, a dotacijama, kao i mnoge ustanove i dobrotvori – Općina Jele-

veliki dan za Župu sv. Mihovila arkanđela – Jelenje dodatno su nje, Općina Čavle, Grad Bakar, Primorsko-goranska županija. Iz

oplemenili vrijedni mještani koji su pomogli postaviti klupe u Župe Jelenje zahvaljuju se svima koji su na bilo koji način po-

filijalnu crkvu. Drvena građa stigla je iz Italije, a radi se o uku- mogli da filijalna crkva u Podhumu bude opremljena klupama

pno 48 klupa od kojih su 32 dužine 2,5 metara, četiri komada jer će mještani Podhuma, kao i mnogobrojni vjernici i gosti koji

od 1,45 metara, a ostatak izrađen po mjeri prostora. Potrebitim stižu u naše krajeve, prilikom raznih obljetnica najviše osjetiti

inventarom i drvenom građom opremljena je i sakristija u ko- poboljšanje u inventaru. Tako je uvelike podignut standard pri-

joj su izgrađeni prigodni ormari, a za svećenika i ministrante likom praćenja euharistijskih slavlja.

Obnovljena kapela župnog doma u Jelenju
Župa Jelenje je uz pomoć donatora i pokrovitelja obnovila
kapelu župnog doma u Jelenju. Novi prozori i vrata posta-
vljeni su prije nekoliko mjeseci, a nedavno je kapela prigodno

oličena. U kapeli župnog stana u proteklom je vremenu orga-

nizirana i prigodna izložba, a prema potrebi, naročito u zimskim

mjesecima, redovito se održavaju euharistijska slavlja. Svake

godine nastoji se istaknuti nekog vrijednog i kreativnog iz naše

Župe i Općine, a takvih ljudi zaista imamo jako puno. Ove je

Uređen prostor za održavanje euharistijskih slavlja godine svoju izložbu povodom Mihoje u kapeli župnog stana
imao Robert Lopac predstavljajući se s radovima u staklu.

Obnovljen kip mlikarice i klupice u Dražicama

Sredinom lipnja restaurirana je najpoznatija skulptura na
Grobnišćini. Skulptura mlikarice od drva izgrađena je pred
gotovo 10 godina. U protekle četiri godine nije održavana i po-
kazalo se da je kip počeo pucati i raspadati se. Poznato je kako
se hrast suši jedan centimetar na godinu, a najveći mu je ne-
prijatelj zrak koji ulazi u pore. Zbog toga je potrebna adekvatna
zaštita u obliku raznih premaza. Prema hitnom nalogu Općine
Jelenje naložena je restauracija kako bi se sačuvalo sjećanje
na dio grobničke baštine i tradicije. Upravo tim projektom ob-
novljen je djelić naše bogate povijesti. Ne smijemo zaboraviti
na naše pretke i korijene od kuda smo potekli. Ponosni smo na
naše mlikarice. Njima u čast, na središnjem trgu u Dražicama,
nazvanom upravo po mlikarici, postavljen je i spomenik ženi – Rajko Srok obnovio drvenu skulpturu
simbolu grobničkog kraja i načina života kroz povijest.

16 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Obnovljena dionica ceste u Podhumu

Završeno asfaltiranje ceste u naselju Podhum
Sredinom lipnja završeno je asfaltiranje najprometnije dion-
ice u naselju Podhum. Kao što je i obećano, pred godinu javljaju iz Općinske uprave, cilj je osigurati da se naši mještani
voze po cestama koje će biti doista primjereno uređene. U pro-

dana krenuli su radovi u nekoliko faza s ciljem komunalnog teklih godinu dana ceste se na primjeren i kvalitetan način kr-

uređenja najprometnije ceste u naselju Podhum, a koja je zaista paju ili se prema potrebi radi kompletno asfaltiranje. Nastavlja

bila u derutnom stanju. U suradnji s nadležnim institucijama, se komunalno uređenje na području Općine Jelenje, sukladno

sredinom lipnja, završeno je kompletno asfaltiranje županijske planovima i financijskim mogućnostima. Iz proračuna Općine

ceste od Kaktusa pa sve do ulaska u Podhum. Dionica veća od Jelenje više od 200 tisuća kuna svake godine uložit će se u sa-

600 metara sada je u reprezentativnom stanju, zahvaljujući za- naciju prometnica i održavanje prometne infrastrukture. U

laganju nove općinske vlasti. Općina Jelenje tim je putem ri- prvoj fazi cilj je zakrpati većinu udarnih rupa na našem podru-

ješila još jedan od nagomilanih i dugogodišnjih problema. Kako čju i dovesti nerazvrstane ceste u primjereno stanje.

Uređen vrt i proširen parking u Podhumu
Sredinom svibnja završeni su komunalni radovi vezani za
proširenje parkirnih mjesta i uređenje vrta kraj čitaonice u
Podhumu. Uskoro će na toj lokaciji biti dostupna usluga logo-

peda za sve mještane. Zajedničkim snagama Općina Jelenje i

Primorsko-goranska županija oplemenili su prostor koji je do

sada bio nefunkcionalan. U tu je svrhu asfaltiran i ucrtan novi

parkirni prostor za mještane, a na profesionalan način uređen

je i vrt te zasađeno bilje kraj čitaonice u Podhumu. U tijeku je

Dotjeran prostor kraj čitaonice u Podhumu dodatno uređenje prvog kata čitaonice za potrebe logopeda, a
namjerava se zamijeniti dotrajala ograda u dječjem parku.

Izgrađen oborinski kanal u Brnelićima, Podkilavcu i Zoretićima

Usuradnji s nadležnim institucijama nastavljeni su radovi na
sanaciji oborinskog kanala u mjestima Brnelići i Podkilavac.
Ljetni mjeseci su tako korišteni u svrhu kvalitetnog priprema-
nja terena za zimu. U ne tako davnoj prošlosti, mještani su
muku mučili s poplavama i odljevima vode. Navedenom sanaci-
jom eventualne poplave i odljevi vode bit će smanjeni na mini-
mum. Prije gotovo godinu dana započela je sanacija postojećih
oborinskih kanala, dok se sada izrađuju novi. U Podkilavcu su
pak postojeći oborinski kanali profesionalnom mehanizacijom i
stručnosti Hrvatskih voda znatno produbljeni te je izgrađen ve-
liki potporni zid koji će štititi kućanstva na tom području. Kako
javljaju iz Općinske uprave, aktivno se radi na poboljšavanju
uvjeta života uz Rječinu i njezine pritoke, a za radove u Zoretići- Bojazni od poplava smanjeni na minimum...
ma i čišćenje kanala bio je zadužen KD “Jelen”.

www.jelenje.hr 17

Komunalni info

Novi sloj asfalta, pješački prijelaz i javna rasvjeta kod škole u Jelenju

Brojni komunalni radovi kod škole u Jelenju
Početkom lipnja završeno je asfaltiranje ceste i nogostu-
pa kraj Osnovne škole “Jelenje-Dražice” u Jelenju. Time je Cijeli projekt izgradnje i adaptacije ne bi bio moguć bez Pri-
morsko-goranske županije, stoga iz Općinske uprave zahvaljuju

započela prva faza radova u sklopu pripreme same zgrade za na svesrdnoj pomoći u pripremi i provedbi projekta. Podsjeti-

preseljenje svih odjeljenja u jednu školsku zgradu. Radovi su mo, zbog dogradnje školske zgrade u Dražicama osnovnoškolci

izvedeni na kolniku i samoj cesti u svrhu poboljšanja sigurno- pohađaju nastavu u zgradi u Jelenju. Povratak u novu zgradu

sti djece i mladih, a na navedenoj dionici ucrtan je i pješački u Dražicama predviđen je za tri godine. Učenici će se u sm-

prijelaz. Od početka rujna gotovo 400 učenika pohađa dvos- jenama izmjenjivati pa će tako razredna nastava biti u jednoj,

mjenski rad u osnovnoj školi u Jelenju. Tim povodom pojačana a predmetna u drugoj smjeni. Viši je cilj puno bitniji, a taj je da

je javna rasvjeta, a uređeno je i parkiralište za djelatnike te su će učenici za tri kalendarske godine dobiti novu školu sa sport-

usklađene autobusne linije za naše osnovce. skom dvoranom, ističe ravnateljica Paškvan-Žeželj.

Izgrađen eko-otok u Dražicama

Ucentru Dražica kraj caffe-bara “Cooper” izgrađen je novi
eko-otok. Tom su prigodom premještene kante za smeće
kraj nogometnog igrališta NK “Rječina”. Time je riješen dugo-
godišnji problem održavanja nogometnog travnjaka. Naime,
kako ističu u Općini Jelenje, nakon jake bure travnjak je ne-
rijetko bio zatrpan raznom papirnom konfekcijom. Prostor
koji je nekada služio za kontejnere mješovitog otpada sada
je iznajmljen i čini dodatni prihod. Eko-otok ograđen je i služi
mještanima u razvrstavanju otpada, a naročito stakla, plastike
i papira.

Obnovljena rasvjeta na nogometnom igralištu

Sredinom listopada nogometno igralište u Dražicama zasja-
lo je punim sjajem. Općina Jelenje postavila je nove lampe
na postojećim rasvjetnim tijelima kako bi mladež Nogome-
tnog kluba “Rječina” imala adekvatne uvjete za igru, posebice u
zimskom periodu. Radi se o desetak rasvjetnih tijela koja sada
ravnomjerno osvjetljuju nogometni travnjak, a koji se zalaga-
njem pojedinaca adekvatno održava. Vatrogasci Jelenja svojom
opremom omogućili su postavljanje i servis rasvjetnih tijela.
Podsjetimo, NK “Rječina” među najstarijim je sportskim klubo-
vima na području Općine Jelenje te okuplja mladež svih dobnih
kategorija. Ujedno je to najbrojniji sportski klub na jelenjskom
području, u koji je učlanjeno više stotina djece i mladih. Tije-
kom tjedna redovito se održavaju treninzi svih dobnih kategori- Omogućeno lakše organiziranje treninga u zimskom periodu
ja, a vikend je rezerviran za utakmice.

18 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Vjetar i sunce: Obnovljivi izvori energije

Revolucija na 1100 m: nakon gotovo 100 godina stigla
struja u planinarski dom Hahlić

Planinarsko društvo “Obruč” je po- Hahliću obično vjetar najjače puše i planinara, institucija, lokalnom zajed-
dizanjem vjetrenjače prigodnom nicom, kao i donatorima uspjeli smo
svečanošću obilježilo završetak projekta njegova energija podržava stabilnost realizirati revolucionarni projekt, jer
opremanja doma obnovljivim izvorima na 1100 metara nadmorske visine
električne energije, čime je planinarski sustava i neprekinuto napajanje el- dovesti električnu energiju i brzi in-
dom “Hahlić” nakon gotovo sto godina ternet nije nimalo lako. Stoga se ovim
postojanja dobilo struju. Prilikom po- ektričnom energijom – kaže Vedran putem od srca zahvaljujem svima koji
sljednje obnove u domu izvedena je pot- su proveli brojne sate radeći kako bi
puno nova elektroinstalacija, ugrađena Stipić, predsjednik PD-a “Obruč”. Grobničke Alpe zasjale punim sjajem.
rasvjetna tijela, lusteri i utičnice, no do Bit će nam zadovoljstvo nastaviti us-
danas dom nije bio priključen na izvor Povećan standard pješnu suradnju s planinarima jer
napajanja i nije imao električnu ener- mislim da je to jedini ispravan način
giju. Ovakvo je stanje znatno otežava- PD “Obruč” realizirao je projekt vlastitim kako da dom u budućnosti funkcio-
lo funkcioniranje i održavanje objekta snagama, od pripreme i razrade, osigu- nira na dobrobit svih, poštujući sve
pa je PD “Obruč” početkom ove godine ranja potrebnog budžeta do kompletne pravne regulative. Odnos planinara
pokrenuo akciju rješavanja navede- instalacije i realizacije. Projekt je vodio i Općine u proteklom mandatu nije
nog problema i opremanja doma elek- arhitekt Ivan Juretić uz svesrdnu podr- bio adekvatan. Kao što smo i obećali,
tričnom energijom. šku drugih inženjera i članova Društva. to smo promijenili na dobrobit svih
Prema izvedbenom troškovniku pred- ljubitelja prirode – kazao je načelnik
Sunce i vjetar viđena vrijednost projekta bila je nešto Općine Jelenje Robert Marčelja.
više od 150 tisuća kuna. PD “Obruč” je
– Dom je smješten 1100 metara nad na javnom natječaju Primorsko-goran- Još jedna posebnost izvedenog proje-
morem, u grobničkim planinama kilo- ske županije za tu svrhu dobio gotovo kta mogućnost je daljinskog nadzora i
metrima udaljen od elektromreže pa 15 tisuća kuna, od Hrvatskog planinar- upravljanja sustavom proizvodnje elek-
je projektom predviđeno električno skog saveza na natječaju za održava- trične energije pa inženjerima iz Obruča
napajanje korištenjem energije do- nje planinarskih objekata još 15 tisuća nije potrebno popeti se na Hahlić da bi
bivene iz obnovljivih izvora: sunca i kuna, od Općine Jelenje kao formalnog se u svakom trenutku moglo nadzirati i
vjetra. Ovakva kombinirana, odnosno vlasnika objekta gotovo pet tisuća kuna upravljati sustavom.
te donacije od tvrtki Sekundar usluge d.
o. o., pet tisuća kuna, i Euroherca d. d.,
šest tisuća, a ostalo su pokrili vrijedni
članovi društva.

hibridna izvedba sustava napaja- – Zahvaljujući odličnoj suradnji s U domu na Hahliću su se proteklih dana
nja fotonaponskim panelima i ma- našim planinarima, zajedničkim sna- gotovo nakon sto godina postojanja
lim vjetrogeneratorom izabrana je gama uspjeli smo povećati standard konačno upalile žarulje. U PD “Obruč”
zbog veće učinkovitosti i nadopunja- u najdražem planinarskom domu. ističu kako je u planu nabavka mete-
vanja sustava kada u slučaju kratkih Logično je da Planinarski dom “Hah- orološke stanice, panoramske kamere,
zimskih dana, višednevnog oblačnog lić” vode planinari Obruča, jer oni na- bežične mreže, hladnjaka s ledenicom,
vremena, magle i snijega, učinkovitost jbolje znaju što je sve potrebno da se perilice posuđa, električne pumpe za
fotonaponskih panela ne može zado- očuva predivan objekt i zajedničkim vodu..., odnosno svega onoga što nas
voljiti predviđene potrebe potrošnje snagama dodatno pospješi ponuda u svakodnevnom životu okružuje i bez
električne energije pri upotrebi ob- našeg kraja. Kvalitetnom suradnjom čega je danas život gotovo nezamisliv.
jekta. U tim kritičnim razdobljima na

www.jelenje.hr 19

Komunalni info

Novi život – Jelenjski Gašparov
mlin ostaje destinacija koju tre-
ba posjetiti, a na blagdan svetog
Mihovila održana je prigodna
svečanost

Novo kolo izgrađeno je od slavonske hrastovine, a
AusmkbourolasnetaočueDkuraježiicaombnaobviat mćeafliongankcoilraana iz EU i HR fondova

U pogonu novo kolo: Gašparov
mlin, novom rekonstrukcijom i
obnovom, za sva vremena

Uz zvuke 'armonike i domaći kanat Slavonski hrast i lički majstori za a takvog brašna, vjerujte, nadaleko
se lakše gre... grobnički mlin – tako je, u najkraćim više nema.
crtama, obnovu kotača poznatog
Značajna investicija za Martinovo selo Gašparovog malina u Martinovom Gašparov mlin velika je turistička
selu opisao načelnik Općine Jele- atrakcija Općine Jelenje. Izrađen je
nje Robert Marčelja na svečanosti prije više od tri stoljeća, a Župani-
puštanja u pogon novog mlinskog jska turistička zajednica prije dese-
kola, posljednjeg preostalog mlina tak godina dodijelila mu je nagradu
na Grobniku. za očuvanje spomeničke baštine.
Mlin je spomenik kulture, ali i pra-
Podsjetimo, na području Općine va turistička atrakcija koju tijekom
Jelenje, kao i na čitavom području godine posjeti više desetaka tisuća
Grobnišćine, život je u davnini bio znatiželjnika. Gašparov mlin jedini
pravi težački – živjelo se od obrade je sagrađen od drva i jedini kojeg
zemlje i uzgoja stoke, a područje je još uvijek pokreće voda Rječine.
obilovalo i vrsnim zanatlijama. Dah Današnji izgled dobio je 1929., a
prošlosti očuvan je i za današnje nakon rekonstrukcije ponovno je
generacije u starome mlinu, jedi- pokrenut 1992. Posjetitelji mogu
nome preostalome od nekadašnjih vidjeti kako je nekada nastajao kruh
27 na Rječini. Gašparov mlin uz slap od zrna do pogače, a tu se mogu
u Martinovom selu danas obavlja razgledati i predmeti, poput starog
svoju nekadašnju funkciju, a ot- sita, a od kojih su neki stari preko
voren je za posjetitelje. Radi se o 200 godina. Posebnost Gašparovog
drevnom mlinu kojeg danas održa- mlina je u tome što je i nakon ne-
va Bruno Kukuljan, zet Gašpara Ju- koliko stoljeća još uvijek u funkciji
retića – vlasnika mlina u razdoblju i što se može probati i kupiti svježe
od 1900. do 1989. godine. Žito se mljeveno kukuruzno ili pšenično
ovdje melje na starinski način, što brašno.
se još rijetko gdje može vidjeti, a to
je posebno zanimljivo najmlađima Zbog svega navedenoga Općina
koji ovdje mogu doznati kako se Jelenje i Primorsko-goranska žu-
dobiva brašno koje se može i kupiti, panija vratili su mlinu stari sjaj.

20 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte video sa svečanog otvorenja u Martinovom selu
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Novo kolo pušteno je u rad za Mihoju.
Bio je to veliki dan za Grobnišćinu u cjelini!

Dakle, na blagdan sv. Mihovila zaštitnika neracije naših predaka, a to se ne smije Mnogobrojni mještani na svečanom otvorenju
Župe i Općine Jelenje svečano je u rad zaboraviti. Kultura i tradicija ruka uz ruku
pušteno novo mlinsko kolo. Kako se radi Grobnička legenda: Bruno Kukuljan
o drvenoj građi koja je svakodnevno u Svečanosti su uz brojne uzvanike pri-
funkciji, bila je potrebna temeljita obnova sustvovali i umirovljeni general Mladen
da bi i dalje jedini mlin u PGŽ nesmetano Markač, kao izaslanik predsjednice Ko-
mogao uveseljavati mališane, koji u Marti- linde Grabar-Kitarović te Marko Ratković,
novom selu uče kako nastaje kruh od zrna izaslanik ministra branitelja Tomislava
do pogače, pa sve do onih starijih, putni- Medveda, a nastupila je i vokalna skupina
ka namjernika i ljubitelja zdravog načina KUD-a “Zvir”. Novo mlinsko kolo blagoslov-
života. io je vlč. Ivan Milardović, jelenski župnik.
Načelnik Jelenja izrazio je zadovoljstvo što
– Naše Martinovo selo pravo je eko-selo. je novi mlinski kotač u pogonu te najavio
Mjesto gdje se proizvode zdrave namir- da će uskoro biti obnovljen i drugi, tako da
nice koje sadržavaju pravu nutritivnu će Gašparov mlin još dugo godina biti u
vrijednost. Stoga smo zajedno s Primor- funkciji kao jedna od najpoznatijih desti-
sko-goranskom županijom pokrenuli nacija Općine Jelenje koju svake godine
značajan projekt za Općinu Jelenje i posjećuju brojni razredi školske djece, ali
Grobnišćinu u cjelini. Naime u neko- i građani i turisti.
liko mjeseci obnovili smo drveno mlin-
sko kolo koje je odoljelo zubu vremena Drvenu građu donirala je slavonska Opći-
pa smo napravili pravu rekonstrukciju, na Cernik, a radove su izveli majstori tvrt-
o čemu su se brinule prave zanatlije i ke B. A. B. iz Otočca. Angažirala se i Općina
vrli majstori – kazao je načelnik Općine Čavle, Primorsko-goranska županija, JGL,
Jelenje Robert Marčelja, dodajući kako su Ceste Rijeka, Vodogradnja i drugi, a sve
mnogi svoje fotografije vjenčanja upravo zahvaljujući velikom osobnom angažmanu
poželjeli napraviti u Martinovom Selu, Franje Butorca i Hrvoja Giaconija.
mjestu u kojem i Bruno i mlin žive. Is-
pred mlina uz Rječinu, gdje teta Vidica i – Staro kolo je imalo skoro trideset go-
barba Bruno svakog gosta dočekaju i is- dina, već se je raspadalo. Sada kad se
prate smiješkom, kazao je Marčelja kako obnovi i drugo, mlin će moći mljeti još
je pred više od godinu dana, upravo na dugo.Ja sam tu već 68 godina,a valjda će
ovom mjestu, predstavljena i Nova snaga i mene netko, sin ili unuk, zamijeniti kad
Jelenja, odnosno grupacija mladih ljudi ni ja ne budem više mogao raditi – kaže
koji Općini Jelenje žele dati novi sjaj i Kukuljan, zadovoljni mlinar, dodajući da
bolji komunalni standard, a glavne ideje mlin najviše dođu posjetiti djeca iz škola
izrodile su se baš kraj Gašparovog mlina i vrtića te turisti, da vide kako radi mlin
jer su se na siru i palenti odgojile ge- pogonjen snagom vode.

www.jelenje.hr 21

Nova škola u Dražicama

Primorsko-goranska županija i
Općina Jelenje gradit će najveći
projekt u povijesti na našem pod-
ručju. Završen je projekt, dobivena
građevinska dozvola, upravo se
provodi javna nabava, a radovi će
trajati tri godine. U nastavku pre-
zentiramo 3D-vizualizaciju nove
škole u Dražicama. Novoizgrađeni
objekt svakako će uljepšati vizuru
samog mjesta

Suvremeni izgled za buduće generacije

NAJVEĆI KAPITALNI PROJEKT
3D-vizualizacija: Pogledajte kako
će izgledati nova škola u Dražicama

Trenutni izgled škole u Dražicama Krajem rujna, na svečanoj sjedn- kako je na području Jelenja mno- Ulaz u no
Zapušteno igralište ici Općinskog vijeća prezentira- Sportska
Ogroman prostor za novu školu na je 3D-vizualizacija nove škole u go ambicioznih projekata u godi-
Dražicama.
nama koje slijede.
Tom prigodom svim okupljenima
obratila se Edita Stilin, pročelnica Primorsko-goranska županija stoji
Upravnog odjela za odgoj i obra- uz Općinu Jelenje. Zahvaljujemo se
zovanje, koja je kazala kako su pri roditeljima koji su strpljivo podni-
kraju pripreme za početak izgradnje jeli preseljenje djece iz Dražica u
nove škole u Dražicama s pripada- Jelenje te vjerujemo da ćemo svi
jućom sportskom dvoranom. zajedno s velikim entuzijazmom i
energijom napraviti ovaj projekt i
– Pri kraju smo pripreme velikog sve druge projekte koje su gospoda
projekta dogradnje i rekonstru- iz Jelenja zamislili – kazala je u ime
kcije školske zgrade u Dražicama. PGŽ Edita Stilin prilikom svečanog
Mnogo godina čekala se real- govora u povodu blagdana i zaštit-
izacija, a kao Primorsko-goranska nika sv. Mihovila u Jelenju.
županija završili smo projektira-
nje, dobili smo građevinsku doz- Podsjetimo, dogradnja školske
volu te redovito održavamo koor- zgrade u Dražicama s pripadajućom
dinaciju i sastanke s Općinom sportskom dvoranom zajednički je
Jelenje. Početkom 2019. godine projekt Primorsko-goranske župani-
započet će radovi za koje se pro- je i Općine Jelenje, ukupne vrijed-
cjenjuje da će trajati tri godine. nosti 33,5 milijuna kuna, koji će se
Projekt je vrlo lijep, a izradio ga je sufinancirati u omjeru od ukupnog
Arhitektonski studio “Rechner” te iznosa 60% Županija te 40% Općina
će nova škola u Dražicama zasi- Jelenje.
gurno podići standard obrazovan-
ja na području Općine Jelenje te Projektom obnove povećat će se
dodatno poboljšati vizuru samog prostorni kapaciteti, a prema naja-
mjesta – kazala je Stilin, dodajući vama sva djeca će onda pohađati
nastavu u jednoj zgradi u Dražica-
ma.

22 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

ovu školu Najveća investicija u novijoj povijesti Općine Jelenje

a dvorana s pripadajućim igralištem Nekad san, danas stvarnost. U 2019. godini započinje izgradnja...
www.jelenje.hr
23

EU projekti i investicije

Investicije poduzetnika: Zona Astra poprima sasvim
novi izgled

Krajem prosinca započelo unutarnje uređenje
Aambulantae,uaDurapžroiclajemćea sbeitoćčeefkiunjaunrcairdaonvai inzaEfUasiaHdRi..f.ondova

Spremni novci za obnovu ambulan-
te u Dražicama: Natječaj zgotovljen,
kreće adaptacija...

U suradnji s nadležnim institucijama asfaltiran prilaz Općina Jelenje je u ovoj godini županije za obnovu unutarnjeg
kod škole u Jelenju za komunalne radove povukla dijela naše ambulante dobili
više od 2,7 milijuna kuna iz euro- smo 400 tisuća kuna. Povučena
Potpisan ugovor s PGŽ o izgradnji pskih i hrvatskih fondova. Zdrav- sredstva iznose više od 50% po-
nove škole u Dražicama stvena stanica bit će u potpunosti trebnog iznosa za realizaciju je-
obnovljena, a prema uputama iz dnog od kapitalnih projekta, nove
Kontinuirano se ulaže u javnu rasvjetu EU fondova, procjena je kako će se Općinske uprave. Općina Jelenje
budući troškovi grijanja, hlađenja iz proračuna će isfinancirati os-
i općenito energenata smanjiti za tatak, kako bi kapitalni projekt
minimalno 50%. Uskoro se očekuje započeo s realizacijom u ovoj
potpisivanje ugovora i ostale doku- godini – kazao je načelnik Općine
mentacije i kreće prijeko potrebna Jelenje Robert Marčelja, doda-
adaptacija. jući da će zdravstvena stanica u
Dražicama biti u potpunosti ob-
Povijesni uspjeh novljena prema najnovijim stan-
dardima, a prema uputama iz EU
Prvi put u povijesti Općina Jelenje fondova procjenjuje se kako će se
povukla je sredstva iz europskih budući troškovi grijanja, hlađenja
fondova. Radi se o projektu obnove i općenito energenata smanjiti za
zdravstvene stanice u Dražicama, minimalno 50% što će u kona-
a vrijednost radova kompletne ob- čnici uvelike olakšati održavanje
nove procjenjuje se na gotovo 1 same zgrade ukupne bruto po-
milijun i 200 tisuća kuna. vršine 434,25 m2.

– Općina Jelenje za obnovu zdra- Nova snaga Jelenja pokazala je da
vstvene stanice u Dražicama se mogu povući sredstva iz euro-
iz EU i HR fondova povukla je pskih fondova, što do sada nije bio
gotovo 700 tisuća kuna. Za en- slučaj u jelenjskom kraju. Navede-
ergetsku obnovu, odnosno fasa- nom metodologijom rada prijave
du i krov putem natječaja za EU projekata na HR i EU fondove na-
sredstva povukli smo 270 tisuća stavit će se i ubuduće.
kuna. Putem Primorsko-goranske

24 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Natječaj za izvođača radova završio je Kalkulator investicija U Brnelićima izgrađen novi odvodni kanal
početkom prosinca te započinje prijeko
potrebna adaptacija zdravstvene stanice Od 2,7 milijuna kuna povučenih Obnovljene klupice i kip mlikarice
u Dražicama. U zimskim mjesecima pla- sredstava europskih i hrvatskih fon-
nirano je unutarnje uređenje, dok se na dova, 700 tisuća namijenjeno je za
proljeće očekuje obnova vanjskog dijela zdravstvenu stanicu u Dražicama,
zgrade, odnosno fasade i krovišta. u što je uključena i Primorsko-go-
ranska županija. Od Fonda za zašti-
Na dobrom putu tu okoliša, 1,2 milijuna kuna ide
za nabavku spremnika za otpad.
– Prošlost treba ostaviti tamo gdje pripa- Po 200 tisuća kuna utrošeno je za
da. Iz nje treba samo naučiti lekciju. Naš LED-rasvjetu u Dražicama i novo
je cilj uhvatiti ona sredstava iz europskih dječje igralište u Velim Dražicama,
i hrvatskih fondova koja još možemo do- 250 tisuća za nove klupe u filijalnoj
biti. Općina će u predstojećem razdoblju crkvi u Podhumu, 100 tisuća kuna
učiniti sve kako bi što više sredstva iz za cestu i prilaz jelenjskoj školi, 80
vanjskih izvora stiglo u proračun Općine tisuća kuna za uređenje Gašparovog
Jelenje. Na dobrom smo putu, što se mlina u Martinovom Selu, 100 tisuća
vidi iz priloženoga. Samo u ovoj godini kuna za elektrifikaciju Planinarskog
povukli smo više od 2,7 milijuna kuna iz doma Hahlić, 80 tisuća kuća TTO
vanjskih izvora – kaže Marčelja, dodajući Lukeži za cestu (50% financirano je
kako se posebno zahvaljuje zaposlenici- od strane poduzetnika), 30 tisuća
ma Općinske uprave koji svakodnevno, kuna za klupe uz šetnicu u Lukežima
puni žara, koordinirano rade na projekti- (u suradnji s ribolovnim društvom i
ma, dokumentaciji i pripadajućim javnim nadležnim institucijama). Kako su
natječajima, kako bi sve obećano i na- spomenuti projekti ukupno vrijedni
javljeno sredinom 2017. godine u ovom 3,5 milijuna kuna, ostatak sredstava,
mandatnom razdoblju bilo provedeno 850 tisuća kuna, osiguran je u ovo-
u djelo, poštujući načela javnosti i tran- godišnjem općinskom proračunu –
sparentnosti. 600 tisuća za zdravstvenu stanicu u
Dražicama, 135 tisuća za čišćenje i
nadzorni sustav “Dubina”, 20 tisuća Krpaju se ceste u svim naseljima
za eko-otok u Dražicama, 150 tisuća
za projekt povećanja broja grobnih
mjesta te 80 tisuća kuna za cestu u
Lukežima.

Redovito se čiste oborinski kanali www.jelenje.hr 25

Gospodarstvo

Zgrade koje su godinama zjapile prazne sada služe za potrebe gospodarstva. Početkom prosinca stigao je i novi sloj asfalta.
Vrijedna investicija DVD-a Jelenje.

U Astra zonu u Dražicama uloženo
gotovo 10 milijuna kuna

Nakon gotovo 20 godina Industrijska zona “Astra” u Mehanizacija na terenu...
Dražicama stavljena je u 100-postotnu funkciju. Naime
zbog stabilne vlasti u Općini Jelenje ponovno se otvorila
mogućnost dolaska kvalitetnih investitora

Velike hale nadomak centra Dražica krase terase najprestižnijih hotelskih trijska djelatnost, ona nosi proračunsku
nakon gotovo 22 godine pronašle kuća, restorana i ugostiteljskih objekata sliku, zapošljava nove ljude u svom stre-
su nove vlasnike i u potpunosti su duž cijele jadranske obale, a i šire. Astra lovitom razvoju i kao takva može činiti
stavljene u funkciju. Nove proizvodne i zona u Dražicama pokazala se idealnom našu Općinu prepoznatljivom. Zgrade
društvene djelatnosti na tom području i za društvene djelatnosti. koje su izgrađene davne 1996. godine
omogućit će zapošljavanje domicilnog sada su konačno u službi gospodarstva.
stanovništva, a Općini Jelenje donijet će Vatrogasno-spasilački centar “Grobnik” Čestitamo novim investitorima na ve-
nove prihode. Novi investitori u to pod- Jedno od ponajboljih dobrovoljnih va- likom poduzetničkom pothvatu koji će
ručje uložili su gotovo 10 milijuna kuna trogasnih društava u Hrvatskoj uskoro otvoriti mogućnost zapošljavanja do-
vlastitih sredstava. Riječ je o dvije hale se seli na novu lokaciju. Naime, DVD maćih ljudi.
koje su godinama stajale prazne. “Jelenje” vlastitim je sredstvima, potpu-
no samostalno i neovisno, krenuo u novi Završeno asfaltiranje
Novi investitori investicijski ciklus s ciljem izgradnje Va- kraj novog vatrogasnog
Hotend d. o. o. vodeća je tvrtka u Re- trogasno-spasilačkog centra “Grobnik”, centra “Grobnik”
publici Hrvatskoj u području ugradnje kao i pravilnijeg skladištenja postojeće
sustava za zaštitu od sunca, a sjedište vatrogasne opreme i vozila. Krajem studenog postavljeno je
će novom i značajnom investicijom pre- 1000 m2 novog asfalta u Astra
seliti na područje Općine Jelenje. Svo- Širom otvara vrata novim investicijama zoni. Ovom značajnom investici-
je poslovanje započinje 1988. godine. Problem nezaposlenosti vječna je tema jom asfaltiran je pristupni put i
U početku se proizvodnja bazirala na i glavna točka rasprave u mnogim sredi- prostor oko novog vatrogasnog
sklopivim i fiksnim tendama, kao i izra- nama, tako i u našoj Općini. Cilj je, u centra “Grobnik” te je riješena
di kamionskih cerada, a pred više od 16 prvom redu, kroz kvalitetno planiranje odvodnja putem oborinskih kana-
godina prvi u svijetu počeli su s ugrad- i investiranje pomoći našim sumještan- la. Kompletnu investiciju finan-
njom pergotendi koje sada čine glavnu ima otvaranjem novih radnih mjesta, ali cirao je DVD “Jelenje”, a uskoro se
okosnicu u proizvodnji. Tvrtka Hotend i stvaranjem prilika za samozapošljava- očekuje preseljenje ponajboljeg
ujedno zapošljava 20-ak ljudi, a treba nje i održivi razvoj. Pokretač razvoja vatrogasnog društva na istoi-
napomenuti kako njihove pergotende neke općine, grada ili županije je indus- menu lokaciju.

26 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogled iz zraka: TTO Thermotechnik d.o.o

Obiteljska tvrtka kontinuirano
raste i širi radna mjesta

Razvoj tvrtke baziran je na 90-postotnom izvozu ra-
zdjelnika, ormarića i drugih elemenata sustava toplo-
vodnih centralnih grijanja na tržišta Njemačke, Italije,
Austrije, Španjolske, Finske i Slovenije

TTO Thermotechnik d. o. o., obite- rića i drugih elemenata sustava Radisav Drljević, direktor tvrtke
ljska tvrtka iz Lukeža, koja je već 25 toplovodnih centralnih grijanja
godina jedno od vodećih europskih na tržišta Njemačke, Italije, Aus- Novi strojevi i ulaganja
imena u OEM proizvodnji razdjel- trije, Španjolske, Finske, Slovenije
nika i prateće opreme za toplov- i drugih. U Lukežima se izrađuju Najznačajnija tvrtka
odna grijanja. Obiteljsko poduzeće razdjelnici za toplovodna grijanja,
usredotočeno je na razvoj novih razdjelni ormarići, pokrovi, stanice TTO Thermotechnik najznačajnija je tvrtka
proizvoda, tehnologija i usluga, za pripremu tople vode, regulaci- u našoj Općini koja se k tome ne štedi kad
nastavlja ulaganja u proizvodne jski setovi i kompaktne stanice. je u pitanju pomoć našim sportskim ili kul-
kapacitete čime širi svoju djelat- Ukupni prihodi su tijekom prošle turno-umjetničkim društvima, kao i umirov-
nost, kontinuirano bilježi rast, ali godine porasli za čak 29% u od- ljenicima. Analizom podataka došli smo do
i otvara nova radna mjesta. Tvrtka nosu na prethodnu godinu te su zaključka da navedena tvrtka zapošljava
je nedavno realizirala projekt na- iznosili 98 milijuna kuna, čime su više od 20% ukupno zaposlenih na području
bavke opreme za proširenje proiz- nadmašene sve prognoze. Također Općine Jelenje.
vodnih kapaciteta u cilju jačanja tijekom prošle godine otvoreno
konkurentnosti, financiranog iz je pedeset novih radnih mjesta, a www.jelenje.hr
Europskog fonda za regionalni raz- 50% zaposlenika, od njih ukupno
voj, u sklopu europskih strukturnih 140, ima prebivalište na području
i investicijskih fondova u razdoblju Grobnika, odnosno općina Čavle
od 2014. do 2020. godine. Projekt i Jelenje, čime se bitno doprinosi
je ukupno vrijedan 4 326 376 kuna, lokalnoj ekonomiji.
od kojih su im dodijeljena be-
spovratna sredstva u iznosu od 1 Uskoro slijedi projekt rekonstruk-
441 478 kuna. cije upravne zgrade, kao i dodatno
širenje u vidu novih hala i nabav-
Razvoj tvrtke baziran je na 90-po- ka novih strojeva što će omogućiti
stotnom izvozu razdjelnika, orma- nova zapošljavanja.

27

Projekti 2017. / 2018.

PROJEKTI U REALIZACIJI • Reciklažno dvorište – uskoro • Izgradnja sportskog igrališta za
građevinska dozvola i sredstva iz mlade – prijavljen projekt na EU
• Izgradnja nove OŠ u Dražicama EU fondova
početkom 2019. godine • Projekt Općina Jelenje – prijatelj
• Potpisan ugovor o nabavi spre- životinja
• U tijeku ove godine kreće obnova mnika za odvojeno prikupljanje
unutarnjeg dijela ambulante u komunalnog otpada u vrijednosti • Reorganizacija Turističke zaje-
Dražicama, a u proljeće započinju 1,2 milijuna kuna dnice Općine Jelenje
radovi na fasadi
• Potpisan sporazum o provedbi i • Prijavljen projekt proširenja
• Općina Jelenje aktivno radi na ugradnji optike do 2021. godine vrtića u Podhumu
projektu Općina – prijatelj djece
• Potpisani ugovori za izgradnju
kanalizacije i vodovoda

REALIZIRANO

OPĆINSKA UPRAVA samouprave u okruženju mještane
• Općina Jelenje priključila se pro- • Općinski načelnik: Termin za
• Uštede u proračunu: Smanjeni
troškovi za plaće i broj zapo- jektu udruge “Prijatelji životinja” primanje mještana bez najave
slenih • Redovito sufinanciranje rada • Novi socijalni program i zdrav-

• Smanjenje broja zaposlenih u udruga s područja Općine Jelenje stvena zaštita
Općinskoj upravi • Prigodni poklon-paketi za Božić, • Javni radovi: Zapošljavanje

• Općina Jelenje izdaje vlastite Uskrs i Mihoju putem mjere HZZ-a
službene novine • Općina Jelenje izdvojila 640 • Općina Jelenje postala je dio

• Mještanima dostupan novi Gla- tisuća kuna za udruge u 2018. Urbane aglomeracije Rijeka
snik Općine Jelenje godini • Kvalitetna suradnja i simbioza sa
• Sufinancira se županijski biblio-
• Osigurali smo dokup besplatnih bus Župom Jelenje
udžbenika za osnovnoškolce iz • Jelenje i Galliera: Uspostav- • PBZ i Općina Jelenje prigodnim
OŠ Jelenje-Dražice ljen kontakt s pobratimljenom
općinom poklon-bonovima nagradili
• Stipendije odličnim i potrebitim • Prevencijom do zdravlja: Bespla- polaznike prvog i drugog razreda
učenicima tni dijagnostički pregledi za sve OŠ
• Vraćen dug Komunalnom društvu
• Suradnja s jedinicama lokalne “Autotrolej”

TRANSPARENTNOST • Nove internetske stranice sva- • Dostupni audiozapisi sa sjednica
kodnevno se dopunjuju novim Općinskog vijeća
• Priznanje: Općina Jelenje među sadržajem
najtransparentnijim Općinama • Dostupni pozivni materijali i
u RH • Dokumenti Općinske uprave zapisnici Općinskog vijeća
online
• Certifikat: Transparentna javna • Pravo na pristup informacija:
nabava • Uvedena savjetovanja sa zainte- Tražene informacije dostavljaju
resiranom javnosti se u zakonskom roku

GOSPODARSTVO • Novi investitori: U Astra zonu u Ažuriran popis projekata koji
Dražicama uloženo gotovo 10 su u izgradnji ili su reali-
• Otvoren novi proizvodni pogon milijuna kuna zirani redovito pratite na
tvrtke TTO Thermotechnik
• Poslovna zona “Astra” u potpuno- internetskoj stranici Općine
• Iznajmljeni svi poslovni prostori sti stavljena u funkciju Jelenje, odnosno na linku:
u vlasništvu Općine Jelenje
• Korištenje općinskih prostora za jelenje.hr/projekti
udruge – bez naknade

28 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

KOMUNALNI INFO • Redovito se uređuju zelene + kontejneri za krupni otpad
površine • Wi-Fi: Besplatan internet u pros-
• Elektrifikacija, besplatan internet
i obnova Planinarskog doma • Redovito se sanira nogometni torijama Općine Jelenje
“Hahlić” travnjak u Dražicama • Uređene svlačionice NK Rječine
• Mjesno groblje Jelenje: Izgrađeno
• Obnovljeno mlinsko kolo • Saniran kružni tok u Dražicama
Gašparovog mlina • Nova prometna signalizacija i 21 novo grobno mjesto
• Proširena cesta u Lukežima
• Novo dječje igralište u Velim vozni red prilagođen školarcima • Uređen vrt i proširen parking u
Dražicama • Obnovljena dionica ceste od
Podhumu
• Obnovljeno dječje igralište kod Kaktusa pa do ulaska u Podhum • Novi sloj asfalta, pješački prijelaz
crkve u Jelenju • Kontinuirano se saniraju neraz-
i javna rasvjeta kod škole u
• Saniran dio divljeg deponija “Du- vrstane ceste Jelenju
bina” i postavljen videonadzor • Nadograđen i saniran postojeći • Obnovljen kip mlikarice u Draži-
cama
• Postavljen novi stol i klupe u oborinski kanal u Brnelićima • Obnovljene klupice na Trgu
Lukežima • Produbljen oborinski kanal u mlikarice
• Dobivena građevinska dozvola za
• Pomoć u nabavci novih klupa u Podkilavcu i Zoretićima OŠ u Dražicama, 3D-vizualizacija,
filijalnoj crkvi u Podhumu • Izgrađen vodovod na lokalitetu raspisan natječaj za izgradnju

• Postavljena nova LED-rasvjeta Lopača – Linčetovo
kroz centar Dražica • Besplatan odvoz krupnog otpada

za sve sumještane putem grajfera

TURIZAM Zatancajmo po domaći, Zvuki Trgu mlikarice, Nogometni turnir

• Više od 50 registriranih iznaj- 'armonike, Festival palente i sira, Bruno Ban, Zelena čistka...
mljivača privatnog smještaja
Grobnička balinjerada i maš- • Sudjelovanje u projektu EPK
• Organizacija brojnih manifestaci-
ja koje njeguju tradiciju jelenjsk- karane zabave, Dječji dan, Mihoja, 2020: “Bolje vas našli” te posjet
og kraja: Na spomen mlikarici,
Hahlić za uru, Hahlić trail, Spin njemačkog fotografa Marka

liga, biciklističke utrke i maratoni, Redera

Jelenjski sajam, Sveti Nikola na

www.jelenje.hr 29

Kultura i tradicija

Palenta kompirica privukla ljubitelje domaće gastronomije
Početkom srpnja u Dražicama je održana velika gastro-fešta. Naime 12.
izdanje Festivala palente i sira okupilo je veliki broj ljubitelja grobničke
poslastice, a cjelodnevni šušur završio je praćenjem naših reprezentativaca

na velikom videozidu. Koktelsi i Aurora band začinili su povijesni dan do ranih

jutarnjih sati. Najveća palenta na Grobnišćini kuhala se u Dražicama. Pet sto-

tina kilograma teška palenta, nakon nekoliko sati kuhanja, istresena je na ve-

liki “taruj”. Gotovo tisuću ljudi stiglo je kušati grobničke delikatese – palentu

i grobnički sir. Cjelodnevni program pripremili su vrijedni domaćini općina

Jelenje i Čavle te pripadajuće turističke zajednice, uz pomoć brojnih udruga i

pojedinaca, koji su uložili ogroman trud kako bi svatko mogao kušati speci-

Gastro-manifestacija u Dražicama jalitete našega kraja. Dvadesetak kuhara neprestano je miješalo palentu, koja

inače sadrži isključivo domaće sastojke, a u pomoć su naizmjenično stizali

ovogodišnji voditelji Šajeta i Neno Pavinčić, kao i Ivana Cvitan-Polić te Robert

Marčelja, načelnici dviju grobničkih općina. Festival palente i sira, pokrenut

2007. godine, postao je najprepoznatljivija i najmasovnija manifestacija Grob-

nišćine, osmišljena kao događanje koje će popularizirati i spasiti od zabora-

va dio bogate grobničke tradicije. Posebno veseli činjenica da je veliki broj

obitelji s djecom, kao i mlađe populacije stiglo u Dražice. Ovogodišnji festival

imao je humanitarni karakter. Da se ovogodišnji moto “Lagje gre s palentun i

grobničkin siron” pokazao ispravnim dokazuje i činjenica kako su posjetitelji

u sklopu programa bodrili naše Vatrene na velikom videozidu koji se tom pri-

godom nalazio kod pozornice. Spoj nogometa i palente pokazao se kao pun

pogodak jer se na jednom mjestu okupio veliki broj ljudi, a dan su proveli u

Odličan odaziv mještana i gostiju druženju i zabavi uz degustaciju grobničke palente kompirice. Nakon slavlja

Vatrenih noć su dodatno užarili Koktelsi i Aurora band.

VMoakratilnjaaspkruopsilnaavlZjevnirapurziresjdeićlanUjesknrasnIivkaonnacBerdtara

Na bUlsakgrdsnani psov.nMedajretlijnaak, VuoiksaplunnajesnkoumpindaomKUuDk-ualtZuvrier Dodraržiaclea ojedrpžrai-
ngaodjneimkoancifeersttauccijrakvniasvt.eMmiuhoovsitlavuštJienleenIvjuanpaodBrndaazriavoGmro"bUnsikčrksongu,
pkaokzonajetorgeki apolo".dVonkaolsnnaogskpujpeisnnaikpar,ipirsecma,ilsalijkearazinkoolmikproezpietortroaakroljiijejpeiuh
si vporjiigmodrandihovpijmesaaumvaijepkopdrodgiroigveanratsokomrodpnaloicmomgrombaneičsktroampkroraf.juD.aKvaokroa
jJeurkeatizćaan.oPopdrsiljiektoimmop, Ureszkernsntaicpiojeneraddjealjpaokkjoejknrošgćaanustkoaras,vneatktoovminaiziraslzai-
tvoimsegdraonbnniačkkoonmUtsrkerbsaam. Poremmuabsivtei mzauhviađlneni ojemr,enemujmešotarnnoi ijeZvkirozvcčiitzaav-
žjeivdontopsiusauoživdajlei luovUasokrssuciiljreamdodvaalsivsae szvaovjiadnsoazj ninatnejraproetraocdinjiocmrkvkeranjiuh.
Opjveosgaomdaiš. Nnjaakmraajunimfeistnaocgijaslaovdlšjakrvilnču. lIavajneMkiolamrdaodvićićbzoaghavtaoligo osepusvsaim, a
pkorojigrsaumdosuprriencijietalilimdaa sieprVeezleiknitatjceijdoamn oubJoegleatnijlui ,uočedniocsinOoŠvČraevmlenisOkŠo
Jrealzednojbe-ljDeroaždicCev,jkeatnoici evodkoaUlnsakrsskau,pdionsatoKjUnoD-paroZsvliarvJie. lenje.

Predstavljeno djelo “Preživio sam Vukovar i Ovčaru”

UDomu kulture u Dražicama, sredinom lipnja, predstavljeno je drugo izdanje knjige „Preživio
sam Vukovar i Ovčaru“ autora Vilima Karlovića. Čitajući knjigu dolazimo do spoznaje da i u
najcrnjim vremenima, kada se nađemo na dnu života, uvijek postoji nada, samo moramo vjero-
vati, a odgovor će se naći baš tu pred našim očima. Prvo izdanje knjige predstavljeno je u Draži-
cama u domu kulture krajem travnja 2012. godine, a ugodno druženje ove godine organizirala
je Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Primorsko-goranske županije.
Drugo dopunjeno izdanje publicirano je u nakladi samog autora te mu je pridodan i novi uvod
te dodatnih 40-ak stranica. Zapisivanjem svojih misli i živih slika događaja iz Vukovara autor
je shvatio da je riječ o kvalitetnom materijalu stoga je svoje zapise odlučio objaviti, a drugo
dopunjeno izdanje izlazi u nakladi samog autora.

30 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Video reportaža s "Festivala palente i sira" te manifestacije "Na spomen mlikarici"
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Deveto izdanje mlikarice okupilo gotovo 3000 ljudi
Događaj “Feral ki j' pušćal sinjal” ove je godine brojao rekordnu posjećenost.
Cjelodnevno druženje i kulturno-umjetnički program ispunili su Trg mlika-
rice u Dražicama, a prepun boćarski dom uživao je u legendarnim pjesmama

popularnog Mladena Grdovića. U ne tako davnoj prošlosti ovog kraja živjele

su mnoge Grobnišćice mlikarice i njihova muka, održana u teškim naporima

da prehrane vlastitu obitelj. Ne kaže se za stoku uzalud blago jer to je uistinu

sve što su mnoge grobničke obitelji imale i od čega su živjele, zahvaljujući

nebrojenim litrama mlijeka i kilometrima koje su grobničke mlikarice prevali-

le, ustrajno i tiho, s noge na nogu. Svakog jutra prije svih, pa i sunca, budile su

se te čvrste žene kako bi na svojim leđima putem grada ponijele litre svježeg

mlijeka. Grč muke i ustrajnosti na licu te feral u ruci da osvijetli put dio je Gosti iz Italije uveličali manifestaciju

kolektivne svijesti Grobničana, ponosnih na snagu kojom su ih njihove majke

i none othranile. Njima u čast, Općina Jelenje i Turistička zajednica Općine

Jelenje i ove su godine organizirali manifestaciju “Feral ki j' pušćal sinjal” da

se trag koji su mlikarice u ovom kraju ostavile nikad ne izbriše. Najsvečani-

ji trenutak večeri bio je predstavljanje i darivanje zahvalnice 89-godišnjoj

mlikarici Darinki Brnji koja je mlijeko u grad nosila punih dvadeset godina, “i

po dažju i po snigu”. Deveta po redu manifestacija u spomen mlikaricama bila

je vrlo emotivan događaj i za stare i za mlade Grobničane koji rado pamte

svoje mlikarice. Bilo je tu izložbi dječjih crteža, izrade škripavca kojeg su svi

okupljeni mogli isprobati te, po prvi put, degustiranje specijaliteta različitih

zemalja koje su pripremili studenti u sklopu međunarodne udruge AIESEC. U

Dražicama su nastupili i mali manekeni, u sklopu eko-modne revije. Poseban

je dan zaključen koncertom Mirjane Bobuš, a proslava se nastavila dugo u noć Mladen Grdović napunio Boćarski dom Dražice

izrazito dobro posjećenim koncertom Mladena Grdovića.

M. Krstić: Grobnički pir kroz 120 skulptura nevestica

Umjetnica Margareta Krstić četiri je godine proučavala vjenčane
haljine i izradila 120 njima nadahnutih skulptura. Sada su “Ne-
vestice črez vrime” ukoričene u knjizi fotografija i skica. Živopisne i
jedinstvene, svaka na svoj način, fotografije 120 skulptura svoje mje-
sto zauvijek su pronašle u knjizi. Izvorni nazivi odjevnih predmeta o
kojima malo znamo mogu nam pomoći i u prepoznavanju obiteljske
baštine. Vremeplov modnih izričaja autorica je prikazala i kroz prikup-
ljene fotografije s vjenčanja od kraja 19. stoljeća do današnjih dana.
Iznimna i posebna Margareta Krstić, umjetnica koja voli svoj kraj, i
ovim je projektom potvrdila kako je prava čuvarica zavičajnoga blaga.

76. obljetnica Podhuma: Počast podhumskim žrtvama

Svečanom komemoracijom i euharistijskim slavljem na spomen-groblju Soboli, sredinom
srpnja, obilježena je 76. obljetnica stradanja podhumskih žrtava. U srpnju 1942. godine do-
godio se strašan zločin u naselju Podhum. Zločin je bio takvih razmjera da je prema dostupnim
podacima pogubljena i identificirana 91 osoba, a prema usmenoj predaji broj stradalih i nesta-
lih zasigurno je mnogo veći. Komemorativni skup, što su ga organizirale općine Čavle i Jelenje
i ove je godine okupio brojne mještane dviju grobničkih općina, ali i goste iz svih krajeva naše
županije. Okupljene su pozdravili i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, načelnik općine
Jelenje Robert Marčelja, Tomislav Klarić ispred Vlade RH, Marko Ratković u ime ministra hrvat-
skih branitelja i Neda Macan, ispred UABA-e i SABA-e PGŽ. Svoj su doprinos obilježavanju dali
vokalna skupina KUD-a “Zvir”, ženski pjevački zbor “Korezin” te Petra Mavrinac i Ivan Njegovan.

www.jelenje.hr 31

Kultura i tradicija

Harmonike iz Jelenja u svijet, na radost ljubitelja tradicije
Zadnji petak u listopadu tradicionalno je rezerviran za manifestaciju koja
njeguje tradiciju jelenskog kraja. U prepunom domu kulture u Dražica-
ma održalo se trinaesto izdanje glazbene manifestacije “Zvuki 'armonike”, kao

spomen i sjećanje na vrsnog harmonikaša Igora Valića. Dvadesetak glazbeni-

ka svih životnih dobi, od najmlađih sumještana do nešto starijih, kako ih se na

Grobnišćini popularno naziva “stari mačci” i gosti iz raznih dijelova Hrvatske

te Slovenije svojim su muziciranjem dugim nešto više od dva sata uveseli-

li tristotinjak gledatelja u dvorani te još pet tisuća ljudi koji su kompletan

Glazbenici s ovogodišnje manifestacije događaj pratili putem popularnih društvenih mreža Facebook i YouTube te
putem internetske stranice Općine Jelenje. Kako je kazao voditelj programa

Frenki Fućak, na Grobnišćini se mnogo puta mora nešto ružno dogoditi da se,

na kraju, iznjedri nešto lijepo. Igoru na spomen održavaju se večeri harmoni-

ke, popularnog instrumenta čiji zvuk uvelike uveseljava sve ljude dobre volje,

a takvih na Grobnišćini ima zaista mnogo. Svaki izvođač imao je mogućnost

predstaviti se publici s dvije pjesme, a manifestaciju su otvorili Grobnički

žvejarini. Općina Jelenje potrudila se povezati tehnologiju i tradiciju pa se uz

veliki videozid na pozornici izvođače moglo pratiti i putem interneta. Prema

prvim informacija, u tijeku trajanja manifestacije popularni Facebook je gorio

od lajkova i pozitivnih komentara na cijeli događaj. Kako je naglasio Marčelja,

Publika uživala u dva sata muziciranja na čijem je profilu emitirana manifestacija “Zvuki 'armonike”, pozitivni komen-
tari stizali su tijekom trajanja manifestacije, a navedeni videomaterijal uz pet

tisuća prikaza podijeljen je više od 30 puta te je zabilježeno 80 komentara,

stoga su emocije i glazba iz doma kulture u Dražicama obišli veliki dio svijeta.

Uvijek dobar odaziv mještana Publika je mogla čuti i poznate filmske melodije poput glazbe iz filma “Pirati

s Kariba” do grobničkih veselica. Svatko je tu večer mogao pronaći ponešto

za sebe, uz poseban zvuk glazbala kao što je harmonika. Glavni organizator

manifestacije Miljenko Šupak, čovjek poznat po tome da harmoniku svira i

živi, zahvalio se Općini Jelenje koja godinama pomaže u organiziranju velikog

glazbenog i međunarodnog događanja, kao i mnogobrojnoj publici koja iz go-

dine u godinu dostojno napuni dom kulture u Dražicama. Zahvala je upućena

Na mladima svijet ostaje i gospodinu Zvonku Turaku s Kastavštine koji je napisao pjesmu “Harmonika

plače” za prerano preminulog glazbenika Igora Valića.

Keramičke figure M. Krstić na izložbi jaslica u Veroni i Rimu

Trinaest godina Margareta Krstić je izlagala jaslice na Međunaro-
dnoj izložbi jaslica u kulturi i tradiciji u Areni u Veroni. Ove godine
izložba Jaslice svijeta koja se u Veroni održava 35. godinu preselila
je na novu lokaciju, odnosno nasuprot Arene u palaču Gran Guardia.
Otvorenju izložbe prisustvovali su mnogi uvaženi gosti. Najpoznatija
grobnička umjetnica izložila je četvero jaslica koje su ukupno činile
pedeset skulptura u raku tehnici i oslikanoj bijeloj keramici. Dvoje
su jaslice inspirirane hrvatskim nošnjama, ali u različitim tehnikama,
jedne su klasična priča jaslica i moderne skulpture u raku tehnici
ispisane glagoljicom. Početkom prosinca unikatne jaslice sele u Va-
tikan gdje će biti izložene figure visine 40 cm. Podsjetimo, Margare-
ta Krstić iz Podkilavca poznata je umjetnica s područja Općine Jele-
nje, slikarica i keramičarka. Međunarodni je ugled stekla svojim ke-
ramičkim figuricama koje stvara u tri tematska ciklusa: Kako su živjeli
i oblačili se naši stari, Jaslice te Marijanski ciklus. Uz Hrvatsku, izlagala
je i u Italiji, Poljskoj, Srbiji, Sloveniji i SAD-u. Hrvatske jaslice hit su na
Svjetskoj izložbi jaslica zahvaljujući Margareti Krstić.

32 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte kompletnu manifestaciju "Zvuki 'armonike"
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Značajna obljetnica: KUD “Zvir” Jelenje već 45 godina
oživljava stare grobničke običaje

Društvo je vrlo uspješno ostvarivalo svoju misiju očuvanja, njegovanja, unapređenja i promidžbe
folklorne baštine te je postao prepoznatljiv brend jelenjskog kraja

Svečarski koncert započeo starinskim grobničkim napjevom "Zrasla mi jenelva" Slavljenički koncert

Kulturno-umjetničko društvo “Zvir” iz Folklorna skupina pod vodstvom Alen- Povodom obilježavanja lijepe
Jelenja, najznačajnije je i najstarije obljetnice društvo je u Domu kul-
društvo te vrste na području Općine, ali ke Juretić nastupila je na mnogim re- ture “Dražice” organiziralo svečani
i cijelog grobničkog kraja. Osnovano je koncert pod nazivom “Zvira teče
1973. godine te ove godine obilježava nomiranim smotrama hrvatskog folk- pjesma naša”. U svečanom pro-
45. godišnjicu osnutka i neprekidnog gramu sudjelovale su sve tri
djelovanja. lora diljem zemlje (Zagreb, Vinkovci, aktivne sekcije društva te su
pjesmom i plesom pokazali dio
– Tijekom proteklih četiri i pol desetljeća Metković, Split, Slavonski Brod, Đakovo, bogatog programa koji se njegu-
stvaranja, Društvo je vrlo uspješno ost- je u društvu. Vrlu emotivnu večer
varivalo misiju ove udruge, posebice oču- Čakovec, Barban, Pula, Kutina, Otočac…) svojim pljeskom nagradila je
vanja, njegovanja, unapređenja i mnogobrojna publika koja je doš-
promidžbe folklorne baštine gdje je uspješno predstavila prije sve- la prisjetiti se grobničkih običaja.
grobničkog kraja i Općine Prema svemu viđenome KUD “Zvir”
Jelenje. Društvo je svih ga svoju općinu, cijeli grobnički kraj Jelenje postao je nezaobilazni dio
45 godina postojan- kulturne ponude Općine Jelenje i
ja obogaćivalo svoj i Primorsko-goransku županiju. Isto cijelog kraja.
program folklornim
sadržajima iz cijele tako sa svojim programima folklorna I opet se tancalo po
Hrvatske. Ipak, pri- domaći
je svega njegovan je skupina predstavljala je Hrvatsku na
domaći autohtoni folk- Tradicionalni 24. susret folklornih
lor, uz rad na oživljavanju međunarodnim festivalima u skupina iz Hrvatske i inozemstva,
starih grobničkih običaja. Tako “Zatancajmo po domaći”, održan
su oživljeni stari grobnički tanci, a raznim europskim zemlja- je sredinom rujna u domu kul-
vezano uz to napravljena je idejna re- ture u Dražicama. I ove godine
konstrukcija grobničkih nošnji. Otkinut je ma, od Slovenije, Italije, najveća kulturna manifestacija na
zaboravu način folklorno-društvene za- području Općine Jelenje ugostila
bave Grobničana na prijelazu iz 19. u 20. Austrije, Njemačke, je renomirane folklorne grupe iz
stoljeće pod nazivom “Tanac pod feštu”. cijele Hrvatske. Pokrovitelji same
Sakupljeno je tridesetak starih grobničkih Mađarske, Po- manifestacije bili su Primorsko-go-
dječjih igara.Oživljeni su svatovski običaji ranska županija i Općina Jelenje uz
te starinski napjevi i pjevanje na tanko i ljske, Slovačke, do svesrdnu pomoć sponzora, prije
debelo – kaže predsjednica KUD-a Gorda- svega uspješne grobničke firme
na Juretić-Perušić. Nizozemske, Fran- TTO Thermotechnik d. o. o. koja
podržava rad KUD-a “Zvir” kroz
cuske, Grčke, Make- sve godine i zahvaljujući kojoj
se u nekoliko zadnjih godina rad
donije... društva održao. Na ovogodišnjem
susretu predstavljeni su članovi
Juretić je pokrenu- UKPD-a “Ukrajina” iz Slavonskog
la međunarodni susret Broda, KUD-a “Vatroslav Lisins-
folklornih skupina “Zatan- ki” iz Crikvenice, KUD-a “Sloga”
cajmo po domaći” kako bi se za- iz Bapske, KUD-a “Bribir” iz Brib-
dovoljila velika potreba očuvanja vlas- ira, Folklornog ansambla “Zora”
titog identiteta te prezentacija Općine iz Opatije te KUD-a “Zvir”, koji je
Jele-nje i turistička promocija našeg i domaćin i organizator. Prema
kraja. Iz istih razloga nekoliko godina svemu viđenome nema straha za
pod njenim vodstvom organizirane su i budućnost folklora na Grobniku.
modne revije tradicijskog oblačila pod
nazivom “Z noninega škabelina”, a kroz
40 godina organizirani su mnogobrojni
koncerti za različite svečane prigode u
Općini Jelenje i šire, primjerice za Božić.

www.jelenje.hr 33

Jelenje i EPK 2020

Mark Reder, njemački fotograf, inspiriran Općinom Jelenje

Umjetnički pohod poznatog njemačkog fotografa Jelenju za- rad na jelenjskom području, svaki dan za njega bilo je novo is-
vršio je početkom listopada. U općinskoj vijećnici prezentirane kustvo.
su skice od kojih će nastati radovi za veliku izložbu o Općini
Jelenje, u sklopu projekta EPK 2020. Mark Reder ugodno se – Proveo sam u Jelenju 30 dana, a za dolazak na pojedine lokacije
iznenadio prirodnim ljepotama, a većinu toga zabil- koristio sam automobil ili električni bicikl. Na najzahtje-
ježio je camerom obscurom, odnosno posebnom vnije dijelove ipak sam išao pješke, uz dobro društ-
fotografskom tehnikom. vo – kazao je Reder, dodajući kako je mjesec
dana vrlo kratko vrijeme da bi se postigao
Općina Jelenje prva je započela seriju rezultat starih majstora.
umjetničkih rezidencija pod nazivom
“Vitamin D”. To je zapravo pokušaj da Kako je kazano u ugodnom razgovoru u
se na području Primorsko-goranske žu- općinskoj vijećnici, za čarobnu fotogra-
panije napravi mreža lokacija gdje bi se fiju potreban je savršeni trenutak svjetla
ugošćavali umjetnici različitih profila i vremena, a u Jelenju je u proteklih 30
koji bi boravili u zajednici kao privremeni dana zaista bilo prekrasno vrijeme te će
sugrađani. Inspiracija za naziv “Vitamin D” konačni rezultat biti veoma zanimljiv.
nastao je iz pomanjkanja sunca u mjestima
iz kojih umjetnici dolaze. Naime ministarstva – Fotografska oprema i pripadajući stativi te
kulture u pomanjkanju sunca i predmetnog vita- torbe svojom težinom premašuju 30 kilograma.
mina šalju svoje umjetnike u južne krajeve, gdje jedan Mještani su u početku kada sam prolazio naseljima
dio godine borave kako bi se “nahranili” suncem. pomislili da sam migrant. Jedna vrlo ugodna gospođa po-
nudila mi je hranu što me zaista oduševilo jer ljudi su ovdje
– Prirodne ljepote i sunce zaštitni su znak Općine bili vrlo susretljivi – prepričavao je Reder svoja isku-
Jelenje stoga je poznati njemački fotograf Mark
Reder ugošćen u Jelenju i zajedno s ostalim stva na terenu.
umjetnicima, koji će boraviti na našem pod-
ručju u sklopu EPK 2020, kreirat će respek- Što se tiče fotografske tehnike u većini
tabilnu izložbu o našem kraju – kazao je slučajeva korištena je camera obscura,
Robert Marčelja, načelnik Općine Jelenje, odnosno kutija koja u sebi ima samo
dodajući da je projekt financiran sredstvi- rupu u koju prima svjetlost, što je po-
ma namijenjenim za EPK, u iznosu od 20 malo kuriozitet za kojeg je potrebno
tisuća kuna, u sklopu programskog pravca mnogo znanja i vještine kako bi se do-
“27 susjedstava”. bio vrhunski rezultat s obzirom na to da
navedena kamera nema objektiva i sve se
Općina Jelenje bogata je prirodnim ljepota-
ma stoga se sama lokacija odlično uklopila u radi potpuno analogno.
projekt EPK 2020, prije svega misli se na pejzaže
i karakteristične motive jelenjskog kraja, a sam projekt – Zbog izuzetne prirode i odličnih vremenskih uv-
“Vitamin D” referira se na stare nizozemske majstore koji jeta znao sam fotografirati u pet ujutro kako bi uhva-
su slikali prirodu i društvo koristeći nove tehnologije, tio pravi moment, s ciljem izrade vrhunskog pejzaža.Taj dio
odnosno cameru obscuru koju su primjenjivali naročito sam primjenjivao na Hahliću, čiji su me izuzetni
u svojemu radu. Stoga su im slike u to doba domaćini iz PD Obruč odveli na najatraktivnije pozicije,
bile izuzetno točne i precizno izrađene.
a tom prilikom kušao sam i domaće specijalitete.
– Ovim projektom željeli smo napraviti po- Ne možete vjerovati što sve možete pronaći
mak i dovesti taj romantizam i eskapizam, na 1100 metara nadmorske visine, kao i u
odnosno bijeg u prirodu, a Jelenje i okolne nizinama, stado ovaca i portreti ljudi zaista
planine su idealan prostor gdje se to odišu posebnom toplinom – napomenuo je
može izraditi.Također, bitno nam je vidjeti Reder.
zapažanja ljudi koji su prvi puta u našim
krajevima, odnosno kako oni sve to skupa Za finalni proizvod odnosno fotografije
doživljavaju. Ponekad kada nam je nešto tako bit će potrebno čekati određeno vrijeme,
dano nemamo dovoljan odmak da sami uvidimo ipak se radi o analognoj tehnologiji koja
i shvatimo koliko je ljepote oko nas – poručili su iz će zasigurno Općini Jelenje, uz pomoć
EPK 2020. vrhunskog majstora, vratiti stari sjaj, a nave-
deni projekt izrađen je fotografskim filmom u
srednjem formatu, što znači da će finalni produkt
biti spreman za tisak u velikim dimenzijama.

Kako je kazao Reder, na prezentaciji skica projekta vezanih uz Prava poslastica za sve ljubitelje fotografije i estetike.

34 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Bolje vas našli: Druženje uz mlin u Martinovom selu

Zamišljena karavana „Bolje spomenik kulture u kojem je još
uvijek moguće kupiti mljeveno
vas našli“ krstarila je Primor- kukuruzno ili pšenično brašno, a
o njemu se dugi niz godina brine
sko-goranskom županijom. Pos- Bruno Kukuljan.

ljednja stanica bilo je Martinovo Nadomak starog mlina na prizem-
lju niskokatnice nalazi se Zavičajni
selo u Općini Jelenje, najveće i muzej, jedini u Općini Jelenje. Ovaj
muzej broji više od 500 izložaka čiji
najznačajnije vodozaštitno po-
broj iz godine u godinu raste.
dručje Primorsko-goranske žu- Bogata grobnička pov-
ijest sačinjena je
panije, udaljeno svega petnaest od starih upo-
rabnih pred-
kilometara od Rijeke. meta, alata,
narodne
Kako poručuju iz EPK 2020, nošnje, a
nismo se od cijelog u muzeju
susjedstva u Mar- je poseb-
tinovom selu no uređena
zatekli sluča- starinska
jno. Ovo selo soba i kuhinja
broji 117 koja vjerno pri-
stanovnika kazuje unutrašn-
i dragoc- jost kuće na Grob-
jeno je iz
više razlo- inšćini u 19. stoljeću.
ga. U mani-
ru zastarjele Kako bi dojam prošlih stoljeća bio
novinske rubrike potpun, malo dvorište bilo je ispu-
„jeste li znali“ u sl- njeno ženama i djecom obučen-
jedećih nekoliko reda- im u stare narodne nošnje, a za
ka otkrit ćemo vam poseb- ovu su prigodu okupljenim gosti-
nosti ovog kraja koje smo u našoj ma i nešto „zakantali“. Zbor vođen
posjeti krajem rujna naučili ili se Davorom Juretićem ispjevao je
podsjetili, kako tko. staru pjesmu s Grobinšćine koju,
kako kažu članice zbora, danas
Jeste li znali da u Martinovom pjevaju malo drukčije nego što
selu i dalje egzistira, radi i aktivno su pjevali njihovi preci, ali s cil-
proizvodi jedan od 27 posljednjih jem čuvanja tradicije koja je mje-
mlinova na Rječini? Ova dugovječ- štanima susjedstva Jelenje iznimno
na vodenica zove se Gašparov mlin, važna.
a njegova povijest seže nekoliko
stoljeća unatrag. Priča ide ovako: Zna se što slijedi poslije pjesme u
Martinovo selo dobilo je ime po Jelenju – palenta kompirica. Starin-
Martinu Juretiću. On je došavši sko jelo od palente i krumpira da-
iz Dalmacije najprije za kruh nas je autentični proizvod Grobni-
zarađivao radeći u pilani u Lukeži- ka, a najbolje se slaže uz grobnički
ma, da bi vrlo brzo, točnije 1650. sir. Znalci kažu, može i panceta,
godine podigao svoj vlastiti mlin a nije loše ni imati nešto „zeleno“
i s devet sinova izgradio naselje uz to. “Bolje vas našli” u susjedstvu
koje se od nastanka pa do danas Jelenje podržali su, suorganizira-
zove isto. Gašparov mlin jedini je li i u njemu sudjelovali: Turistička
mlin sagrađen od drva i jedini ko- zajednica Općine Jelenje, Općina
jeg još uvijek pokreće voda Rječine. Jelenje, Aktiv mladih Ogranka Mat-
Današnji izgled dobio je 1929., a ice Hrvatske u Jelenju i KUD „Zvir“
nakon rekonstrukcije ponovno je Jelenje.
pokrenut 1992. godine.

Kako to obična biva sa starinama,
i ovo je zdanje intrigantno dje-
ci svih uzrasta, a pogotovo turi-
stima. Gašparov mlin zaštićeni je

www.jelenje.hr 35

Mihoja

Vigor "zapalio" Boćarski dom Dražice

Do Hahlića za manje od sat vremena Fešta u Dražicama izazvala veliki interes mještana i gostiju

Mihoja proslavljena uz grupu Vigor

Mnoga događanja obilježila su proslavu Dana Općine Jelen-
je i blagdana njenog sveca zaštitnika na radost mještana i
ostalih posjetitelja. Centralni događaj svakako je bio na-
stup grupe Vigor u prepunom boćarskom domu...

Cikloturizam - jedan od glavnih turističkih aduta Rujan je u jelenjskom kraju uvijek stavlja kuriozitet! Nakon završetka
Biciklisti na stazama Trnovice obilježen mnoštvom kulturnih i utrke održana je tradicionalna sveta
Drevna igra privukla zaljubljenike u Dom kulture sportskih događanja zbog obilježa- misa koju je predvodio vlč. Tomislav
vanja Mihoje, zaštitnika Općine i Zečević, koji je i sam planinar i lju-
Župe Jelenje. Tako je bilo i ove go- bitelj prirode.
dine.
Druženje branitelja
Oboreni rekordi dokazali da se na Nakon sportskog dijela priče
druženje se nastavilo u Lukežima,
Hahlić skoro može i za pol ure! na devetom okupljanju hrvatskih
Prvi dani rujna tradicionalno su branitelja, stradalnika i obite-
rezervirani za ljubitelje Grobničkih lji Domovinskog rata. Okupljanje
Alpi. Tad je naime održan 6. “Hahlić je proteklo, kako to obično biva, u
za uru”, brdska utrka dužine pet kilo- prijateljskoj atmosferi i odličnom
metara, s 800 metara uspona. Una- cjelodnevnom druženju braće po
toč kiši, okupilo se pedesetak od- oružju, čije uspomene i prijatelj-
važnih trkača. Za nešto više od pola stva traju godinama. U goste su stig-
sata – Nikola Mikulić za 37 minuta li prijatelji iz Pakraca i Dugog Sela,
i 50 sekundi te Barbara Belušić za a organizatori druženja osigurali su
42 minute i 51 sekundu – trčećim su 900 obroka.
korakom stigli do cilja na nadmor-
skoj visini od 1097 metara i upisali Šahovski turnir
se u povijest! Na radost Planinar- NK “Rječina” kroz rujan igrao je pr-
skog društva “Obruč” i Općine Jele- venstvene utakmice, a za one ne-
nje, organizatora i pokrovitelja što mirnije održan je tradicionalni
utrke, svi su sudionici dotrčali na turnir šaha u Dražicama, na radost
Hahlić. Nekolicina je kompletnu di- svih ljubitelja ove drevne igre.
onicu otrčala bosa, što zaista pred-

36 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Prva službena utakmica kuglača "Ričine"

I darivatelji krvi obilježili Mihoju

Na turniru u Dražicama nastupilo je havanje, namijenjeni djeci u dobi od Svečana koncelebrirana sveta misa u Jelenju
gotovo 50 igrača iz Austrije, Bosne 3 do 8 godina razveselili su naše na- Boćarice održale tradicionalni turnir
i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske, jmlađe sumještane koji su stigli na Početak rujna okupio i braniteljsku populaciju
a najbolji su nagrađeni prigodnim Trg mlikarice u Dražicama.
peharima i medaljama te predme-
tnim nagradama. Prije samog poč- Brojna događanja
etka održan je prijem predstavnika Ususret Mihoji održan je još turnir u
gostujućih ekipa u općinskoj vije- kuglanju, stolnoteniski turnir, ženski
ćnici, a sam turnir otvorio je nače- boćarski turnir, akcija dobrovoljnog
lnik Općine Jelenje Robert Marčelja, darivanja krvi te tradicionalna man-
prvim potezom na šahovskoj ploči. ifestacija “Zatancajmo po domaći”.

Biciklistička avantura na obroncima Vjerski program
Na blagdan sv. Mihovila 29. rujna
Trnovice svečanu koncelebrirana svetu misu
Međunarodna enduro utrka u Draži- predvodio je mons. Josip Vidas,
cama i Trnovici izazvala je pravi svećenik Krčke biskupije na post-
sportski šušur. Gotovo 60 natjecate- diplomskom magisteriju iz orgulja
lja stiglo je na zahtjevnu biciklisti- na Vatikanskom konzervatoriju za
čku utrku na brdu u Trnovici, koji su svetu glazbu.
na ovoj jedinstvenoj utrci pokazali
vještine i spretnost na četiri ra- Ispunjen boćarski dom u Dražicama
zličite šumske staze koje su i ovog
puta bile pripremljene te označene uz grupu Vigor
prema najvišim kriterijima. Iskusni Isti dan organizirana je i velika fešta
organizatori željeli su ponuditi su- u boćarskom domu u Dražicama, a
dionicima i posjetiteljima što više sve prisutne zabavila je grupa Vigor,
različitog sadržaja, pa se uz tradicio- kojoj je ovo bio prvi glazbeni nastup
nalni Jelenski sajam moglo razgle- u jelenjskom kraju.
dati limene ljubimce, kao i razna
oprema vezana uz svijet biciklizma.

Dječji dan
Za najmlađe sumještane, ali i one
školskog uzrasta organizirane su za-
bavne igre za djecu. Dvorci na napu-

www.jelenje.hr 37

Mihoja

Jelenje se može pohvaliti brojnim
projektima i novim perspektivama

Svečanom sjednicom Općinskog vijeća zaključeno je obil-
ježavanje Dana Općine i blagdana sv. Mihovila

Pred brojnim je uzvanicima u domu rad Udruga koje djeluju u našoj
kulture u Dražicama potkraj rujna Općini i razvijati dobrosusjedske
dostojno obilježeno 25 godina od odnose s općinama i gradovima
osnutka naše lokalne samouprave. u našem okruženju, a posebno s
Uvodnim filmom prezentirane su Primorsko-goranskom županijom
sve ljepote jelenjskog kraja, kao i re- – zaključio je Zaharija.
alizirani projekti.
Predivnim audiovizualnim materija-
Kako je kazao predsjednik Opći- lima prezentirani su projekti koji su
nskog vijeća Jelenje Luka Zaharija, u realizirani u razmaku između dvije
fokusu je razvoj i napredak Općine svečane sjednice, a prigodnim se
Jelenje i njenih mještana. riječima svim okupljenima obratio i
načelnik Robert Marčelja.

– Od prošle svečane sjednice do – Od planiranih 16 milij­una kuna
danas je odrađeno sedam sjed- novim rebalans­ om podigli smo
nica Općinskog vijeća. Najvažnije prihode za dodatnih dva miliju-
odluke koje je Vijeće donijelo su na kuna. Od ove godine posl­ovna
izglasavanje proračuna za 2018. zona “Astra” nije više zapušten
godinu i izmjene i dopune Pros- kompleks, već ra­di i donosi do-
tornog plana uređenja Općine brobit i zapo­slenima i nama kao
Jelenje, uz niz ostalih odluka vrlo zajednici. Od našeg Hahlića pa sve
važnih za razvoj i funkcioniranje do Martinovog sela, našeg eko-se-
Općine Jelenje. Vladajuća većina la, kao i u preostalih 16 naselja
u Vijeću je stabilna i potrebne nastojimo udahn­ uti nove životne
odluke donose se sukladno dogov- impulse i otvoriti nove perspek-
oru – kazao je Zaharija u ispunje- tive. Veselim se idućoj godini kada
nom domu kulture, dodajući kako ćemo započeti najznačajnije pro-
je vladajućoj poziciji u fokusu jekte u novijoj povijesti Jelenja –
razvoj i napredak Općine Jele- napomenuo je Marčelja.
nje i njenih mještana: – Nastojat

ćemo realizirati započete projekte

i pokrenuti nove. Podupirat ćemo

38 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte film o realiziranim projektima sa svečane sjednice Općinskog vijeća
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Ružica Huskić

Nagrada za životno djelo dodijeljena je posthumno Ružici Huskić zbog iznimnog
književnog opusa. Podsjetimo, pokojna sumještanka pisala je pjesme i crtice o
svojemu rodnome kraju Grobnišćini dugi niz godina, a veliki dio objavljen je u Be-
sedi, prilogu Novoga lista, na dijalektu, koji pritom odiše nevjerojatnom toplinom.
Rođena je 2. travnja 1947. godine. Svestrana, često samozatajna, ali duhovita piše
pjesme na čakavštini i standardu te ilustrira. Uz pisanja proznih tekstova i poezije
opuštanje je pronalazila i u likovnom izričaju. Preminula je 29. studenog 2016.
godine. Dobar dio opusa može se pronaći u knjizi “Treptaj sreće i tuge”.

Na sjednici su dodijeljena i javna Dino Škamo
priznanja za usp­ jehe u prethodnoj
godini. Nagrada za životno djelo Počasnim građaninom proglašen je Dino Škamo, vatrogasac velikog srca i istinski
pripala je posthumno Ružic­ i Hus- heroj u mnogim vatrogasnim akcijama. Rođen je 1973. godine. Do 35. godine živio
kić, zbog iznimnog literarnog izriča- je na području Općine Jelenje, a posljednjih godina prebiva na Zametu u Rijeci.
ja. Počasni građanin Općine Jelenje Kao dijete bio je član DVD-a “Jelenje”, a u ranim devedesetim godinama, prošlo-
postao je Dino Škamo, vat­rogasac ga stoljeća, obnašao je dužnost zapovjednika tog DVD-a. Posljednjih 25 godina
velikog srca, dok je godišnju na- djelatnik je Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Ove godine posebno se
gradu za najb­ olji kolektiv dobio ŠRK iskazao u akciji spašavanja ljudskih života prilikom požara u psihijatrijskoj bolnici
“Rječina”. Najbolji pojedinac je Adri- u Lopači, u čijem je gašenju sudjelovalo gotovo 50 vatrogasaca.
ano Baćac, a najbol­ja srednjoško-
lka Lea Rac. Učenica generacije OŠ Športsko ribolovni klub “Rječina”
“Jelenje-Dražice” je Ce­lestina Ju-
retić, ujedno i dobitnica nagrade za Nagrada za najbolji kolektiv pripala je Športskom ribolovnom klubu “Rječina”,
najbol­jeg osnovnoškolca. Najbol­ju koji je ujedno i najstariji klub na području Općine Jelenje te ove godine salvi 60.
okućnicu ove godine imaju Brigita i obljetnicu aktivnog djelovanja. Klub je u posljednje tri godine napravio značajan
Bruno Rožić, kao i obitelj Ban, oboje iskorak u zaštiti flore i faune na području toka Rječine organizirajući radne akcije
iz Podhuma. vezane uz čišćenje korita, kao i spašavanje ribe u sušnom periodu. Organizirana
je i ribočuvarska služba. ŠRK “Rječina” organizator je i elitnog ribičkog natjecanja
Nakon reda fotografiranja i nove na slatkovodnim vodama, pod nazivom “Spin liga”, a ove godine, uz financijsku
glazbene stanke u izvedbi vokalne pomoć Općine Jelenje, obnovili su stol i klupe u Lukežima te Lucinskom viru.
skupine KUD-a “Zvir” Jelenje svo-
je su govore održali i Edita Stilin, Adriano Baćac
pročelnica Upravnog odjela za odgoj
i obrazovanje PGŽ-a, koja je kazala Adriano Baćac pojedinac je godine. U proteklom razdoblju završio je svoje redo-
kako su pri kraju pripreme za početak vito školovanje stekavši vrhunsku diplomu Fakulteta elektronike i računalstva
izgradnje nove škole u Dražicama s u Zagrebu i time si otvorio vrata u svijet rada u punom smislu riječi. Adriano je
pripadajućom sportskom dvoranom rođen 1994. godine, a još od mladih dana pokazivao je velik akademski potenci-
te načelnik Općine Kostrena, Dražen jal. Dobitnik je i FER-ovog priznanja “Josip Lončar” koje se dodjeljuje najboljim
Vranić, u ime svih gradonačelnika i studentima fakulteta. Osim uspjeha u školi Adriano je bio uspješan i u slobodno
općinskih načelnika riječkog prs- vrijeme kao aktivan sportaš Streličarskog kluba “Rijeka” te je s olimpijskim lukom
tena. Svečanu je sjednicu pozdra- više puta osvajao naslov državnog prvaka.
vnim riječima zaključio predsjednik
Općinskog vijeća Luka Zaharija, a
svim mještanima odaslane su česti-
tke u povodu dana Općine Jelenje i
blagdana sv. Mihovila.

www.jelenje.hr 39

Župa

Za đakone zaređeni Josip Pende i Domagoj Duvnjak
Josip Pende i Domagoj Duvnjak novi su đakoni Riječke nad-
biskupije te su tako zakoračili na posljednju stepenicu koja magoj Duvnjak. Župni zbor Svetog Mihovila iz Jelenja animirao
je svečano slavlje, a liturgijski su čitači i pjevači iz srca prenosili

ih dijeli od svećeničkog ređenja. Tijekom svečane mise u žup- Riječ Božju. U ime ređenika, zahvalu prepunu emocija, na kraju

noj crkvi sv. Mihovila arkanđela u Jelenju, sredinom listopada, mise izrekao je vlč. Josip Pende, naš sumještanin.

zaredio ih je riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić, predvodeći – Zahvaljujemo Gospodinu jer nas je, iako nedostojne, pozvao

slavlje u zajedništvu s poglavarima riječkog Bogoslovnog sje- u svoju službu... Zahvaljujemo se i Vama, dragi Oče nadbiskupe,

meništa i mnogim drugim svećenicima Riječke nadbiskupi- što ste prepoznali da nas je Bog pozvao i iskazali nam povje-

je. Veliku su jelenjsku crkvu ispunili brojni župljani i rodbina renje da možemo služiti Bogu i Crkvi kao zaređeni službenici –

ređenika, kao i članovi zajednice “Omnia Deo” kojoj pripada Do- kazao je vlč. Pende.

Veliko priznanje: Marino Brnja primio medalju sv. Vida

Po izboru Bakarskog dekanata medalju zahvalnosti sv. Vida
koju dodjeljuje nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić primio je
sredinom lipnja,zajedno s diplomom, na kraju pontifikalne mise
naš sumještanin Marino Brnja. Iako sa zdravstvenim teškoća-
ma jer mu je dijagnosticiran sindrom Down, naš sumještanin
Marino Brnja redovito sudjeluje u aktivnostima Župe Jelenje.
Također naš Marino pjeva u župnom zboru te pomaže služiti
Bogu kao ministrant i uvijek je na raspolaganju svim župljani-
ma. Čestitamo na zasluženom priznanju!

Proslavljen spomendan BDM Kraljice u Brnelićima

Na spomendan Blažene Djevice Marije Kraljice, sredinom
kolovoza, uz kapelicu staru gotovo 130 godina u Brnelići-
ma, tradicionalnim euharistijskim slavljem proslavljen je njezin
blagdan. Brojni mještani i vjernici Brnelića, ali i okolnih mjesta
prisustvovali su euharistijskom slavlju u čast Marije. Svetu misu
predvodio je Miroslav Pergl, župni vikar u župi Viškovo uz vlč.
Zvonimira Ćorića, upravitelja Hrvatske župe sv. Ante u Los An-
gelesu te uz pomoć domaćih snaga vlč. Ivana Milardovića i Pere
Lovrića. I ove je godine sve prisutne krasilo lijepo vrijeme pa se
zajedničko druženje nastavilo i nakon svete mise, uz prigodan
domjenak i domaće specijalitete.

40 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Pogledajte kompletno đakonsko ređenje u crkvi u Jelenju
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Kolbova proslavljena uz upravitelja župe iz Los Angelesa
Sredinom kolovoza svečano je proslavljen sv. Maksimilijan
Kolbe, zaštitnik filijalne crkve u Podhumu. Kako smo već da smognemo snage da slijedimo njegove korake bez obzira
koliko je velika i bolna cijena koju moramo platiti, znajući da se

pisali, uoči Kolbove, mons. dr. Devčić na treću je obljetnicu od ništa na ovom svijetu ne može usporediti s nagradom vječnog

posvete crkve blagoslovio sakristiju i nove klupe. Na Kolbovu, života – zaključio je svoju propovijed. Vjernici su po završe-

svečanu svetu misu u zajedništvu s brojnim svećenicima iz tku svete mise častili moći svetog Maksimilijana Kolbea koje

dekanata, predvodio je vlč. Zvonimir Ćorić, upravitelj Hrvatske se nalaze u oltaru crkve. Kako je naglasio vlč. Ivan Milardo-

župe sv. Ante u Los Angelesu. Na samom početku prigodno je vić: – Uređenje crkve još uvijek traje, no postoji nešto važnije

blagoslovio novi ciborij. U prigodnoj propovijedi vlč. Ćorić na- od materijalnog uređenja ovog sakralnog objekta. Nitko u župi

glasio je kako nema veće ljubavi nego kad netko položi svoj ne smije biti gladan, sam, bolestan ili tužan – kazao je župnik.

život za prijatelje: – Kolbe je vjerovao u vrijednost ljudskog Potaknuo je vjernike da budu bliski jedni drugima i da svoje

života, ne samo vlastitog nego i svakog ljudskog. Žrtvovao je vrijeme daruju potrebitima i najranjivijima jer će se ono materi-

vlastiti život kako bi netko drugi mogao živjeti, netko drugi tko jalno lakše sagraditi i učiniti. Na kraju je zahvalio predvoditelju

je bio u većoj potrebi, čiji je život bio potrebniji ovom svijetu. misnoga slavlja, braći svećenicima i vjernicima na sudjelovanju

Maksimilijan Kolbe dao je značenje kršćanskoj hrabrosti jer je te brojnim dobrotvorima koji su omogućili gradnju crkve, kao i

umro kao svjedok Krista. Neka posreduje pred Bogom za nas njeno uređenje.

Antonjica u Kukuljanima okupila velik broj mještana

Sredinom lipnja dvjestotinjak mještana naselja Kukuljani i
okolnih mjesta svečanim euharistijskim slavljem dostojno
je proslavilo blagdan sv. Antuna Padovanskog, zaštitnika mje-
sta. Svetu misu tradicionalno je šesti put zaredom predvodio
Miroslav Pergl. Kako je i naglašeno u samoj propovijedi vlč
Pergl, cilj ovakvih proslava je zajedništvo i poticaj za činjenje
dobra jednim drugima. Jelenski župnik vlč. Ivan Milardović pri
završetku svete mise zahvalio se Općini Jelenje na svesrdnoj
financijskoj i moralnoj podršci zadnjih godinu dana, kao i svim
donatorima te dobročiniteljima koji kontinuirano omogućavaju
da Župa Jelenje normalno funkcionira. Ove godine u Kukuljan-
ima su povodom Antonjice izvedeni i komunalni radovi. Tako je
u potpunosti obnovljena kapelica u Kukuljanima, a u budućem
periodu planira se obnoviti i kapelica u Lubarskoj, koja je tre-
nutno u derutnom stanju. Po završetku slavlja, tradicionalno je
uslijedio blagoslov djece te procesija s kipom sv. Antuna kroz
naselje Kukuljani, a vrijedni domaćini pripremili su prigodni
domjenak za nekoliko stotina mještana, koji su unatoč nesta-
bilnoj vremenskoj prognozi vjerno proslavili svojeg zaštitnika.

www.jelenje.hr 41

Civilna zaštita

Civilna zaštita Jelenja sudjelovala
na vježbi u Šapjanama

Civilna zaštita Jelenja broji gotovo 20 članova, koji su
sudjelovali u teoretskom i praktičnom dijelu, a komple-
tan dojam na terenu ocijenjen je vrlo uspješnim

Početkom studenog Civilna zaštita obuka završila ručkom, uz od-
“Jelenje” sudjelovala je na obuci ličnu organizaciju i dobar odaziv
u sklopu zajedničkog osposoblja- tako da je krajnji dojam izuzetno
vanja postrojbi civilne zaštite u pozitivan, a sama akcija može se
Vatrogasnom vježbovnom centru ocijeniti vrlo uspješnom.
“Šapjane”.
Civilna zaštita Jelenja broji gotovo
Vježba se izvodila na temu spaša- 20 članova, koji zadatke izvršavaju
vanja iz ruševina, a sastojala se volonterski s ciljem organiziran-
iz teoretskog i praktičnog dijela. ja sudionika, operativnih snaga i
Uvodno predavanje vezano uz pra- građana za ostvarivanje zaštite i
va i obveze službe u CZ izložili su spašavanja ljudi, životinja, materi-
Petar Jagodnik i Lenjinka Juričić jalnih i kulturnih dobara i okoliša u
Mamilović iz PUZS Rijeka. Nakon velikim nesrećama i katastrofama.
toga uslijedio je praktični dio koji
se izvodio u grupama, a teme su
bile tehnike spašavanja metodom
klizanja i metodom preklapanja,
spašavanje iz ruševina; podupira-
nje konstrukcija i rad s motornim
alatima, a za kraj je bila vježba
pružanja prve pomoći.

– Naši članovi odazvali su se
pozivu te smo uz susjedne općine
i gradove uspješno izvršili sve
zadatke – kazao je Dino Piljić,
načelnik Stožera civilne zaštite
Općine Jelenje, dodajući kako je

42 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Požar u Lopači: Kontinuiranim ulaganjem u opremu i
ljudstvo spriječena je veća tragedija

Jelenjski donačelnik iz odijela uskočio u vatrogasnu uniformu i odjurio na požarište
Na požarište Psihijatrijske bolnice Lopača u petak, 17. kolo-
voza 2018. godine u poslijepodnevnim satima prvi su stigli Primorsko-goranskoj županiji i ostalim donatorima koji su omo-
gućili da standard našeg DVD-a bude adekvatan. Uvijek gledamo

jelenjski vatrogasci, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva kako unaprijediti stvari, a naše ljudstvo i tehnika može odgovoriti

“Ivan Zoretić” Španac – Jelenje. Među njima i Dino Piljić, mla- samostalno na velik broj intervencija. Na požarištu u Lopači bile su

di vatrogasac, tajnik jelenjskog DVD-a, koji od prošle godine potrebite i profesionalne snage – kaže Piljić.

obnaša i funkciju zamjenika načelnika Općine Jelenje. U svega

nekoliko minuta, dok je obavljao svoj redoviti posao, funkciju Inače, Dino Piljić član je DVD-a dugi niz godina i kroz rad u

donačelnika zamijenio je onom vatrogasnom – ponovno je bio njemu upoznao je što znači zajedništvo i timski rad.

vatrogasac, koji je sa svojim timom izvukao zadnjeg pacijenta iz

bolnice u Lopači koji je u tom trenutku bio na podu, u vodi, nep- – Noći provedene na šumskim požarima, dežurstva nakon požara
okretan. Pravu dramu i tijek akcije spašavanja nakon koje je obiteljskih kuća, poplave i mnogi spašeni ljudski životi iskustva su
zbog gutanja dima i sam završio na hitnoj pomoći,
ispričao nam je sam Piljić, koji kaže kako ta in- koja su me uvelike oblikovala kao čovjeka. Nema većeg
tervencija zasigurno spada u najteže inter- zadovoljstva od onoga kada se intervencija dobro
vencije jelenjskog DVD-a, u vidu evakuaci- odradi te se spase ljudski životi. Ovakve inter-
je ljudi, od njegova osnutka 1976. godine. vencije nisu učestale i zna se dogoditi da ih
mnogi vatrogasci, na sreću, ne prožive. Uz

aktualni požar u Lopači, DVD “Jelenje” gasio

– Iza 16 sati, zaprimili smo dojavu o je požare u raznim dijelovima Hrvatske, a

požaru u bolnici Lopača. U tom trenutku unatrag nekoliko godina imali smo “sreće”

rješavao sam tekuće poslove i obilazio da gasimo i zrakoplov koji se srušio na

buduće dječje igralište u Dražicama. Is- grobničkoj pisti – ističe Piljić. Nastavlja

tog trenutka hitno sam se zaputio u va- kako se i na ovoj intervenciji u Lopači poka-

trogasni dom i u svega nekoliko minuta s zalo da Općina Jelenje, na čelu s načelnikom

kolegama iz DVD-a krenuo put Lopače s na- Robertom Marčeljom, vodi brigu o civilnoj

valnim vozilom i autokošarom. Tijekom vožnje zaštiti jer je logistički popratila intervenciju te

razmišljali smo o mogućim scenarijima jer smo dopremila potrebita osvježenja za sve vatrogasce i

znali da nas tamo očekuje velik broj pacijenata i oso- sudionike intervencije.

blja. Također, znali smo da se na najvišim katovima nalaze teško – Načelnik Robert Marčelja i ja imamo odličnu suradnju i
pokretne osobe – priča Piljić. međusobno se nadopunjujemo. Biti zamjenik načelnika Općine

Podsjeća kako je DVD “Jelenje” dao svoj doprinos u velikoj va- Jelene za mene je velika čast i maksimalno se trudim da po-

trogasnoj akciji spašavanja ljudskih života zajedno s Javnom boljšamo život naših mještana. S istim žarom trudim se i na

vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke, kao i DVD-ima “Škrlje- svakoj intervenciji, a znalo se događati da ih je bilo nekoliko u

vo”, “Čavle”, “Halubjan” i “Drenova”. Zajedničkim radom svih va- istom danu. U prosincu prošle godine, nekoliko trenutaka prije

trogasnih postrojbi spriječena je veća tragedija. Jer vrlo lako se početka sjednice Općinskog vijeća, odjurio sam na intervenciju

moglo dogoditi da kompletna zgrada izgori te strada veći broj u Jelenju gdje se dogodila prometna nesreća i tom prilikom je

ljudi. spašen život. Nakon odrađene intervencije vratio sam se ob-

vezama u Općini. Kada postoji volja i želja, uz odricanje, može

Kao načelnik stožera civilne zaštite Općine Jelenje smatra kako se kvalitetno sudjelovati na više “frontova”. Kao čovjek koji se

bi sve lokalne samouprave trebale veću pozornost obratiti na bori za svoj kraj i kao vatrogasac garantiram da ćemo, suklad-

opremanje i obrazovanje svojih postrojbi za zaštitu ljudi i im- no mogućnostima, ulagati u zaštitu našega kraja od prirodnih

ovine. nepogoda i nehotično izazvanih požara koje nas mogu zadesiti

svakog trenutka. Ulaganje u sigurnost svih nas nikome ne don-

– Što se DVD-a “Jelenje” tiče, godinama se planski ulagalo u potre- osi političke poene, a nužno je. To se zorno vidi na primjeru
bitu opremu i infrastrukturu zahvaljujući raznim ministarstvima, požarišta u Lopači – kaže Piljić.

www.jelenje.hr 43

Info: Udruge

Upisi u tijeku: Od raznih sportova do kulturne baštine

Na području Općine Jelenje aktivno djeluje preko trideset udruga, a njihovi ciljevi najviše su orijenti-
rani na bavljenje sportom i njegovanjem kulturne baštine. Mlađa populacija, kao i starija, može se
učlaniti u razne aktivnosti te tako provesti slobodno vrijeme

Općina Jelenje ulaže znatna financij- možete usavršiti u Šahovskom klubu “Dražice” koja je otvorena za sve kug-
ska sredstva, kao i napore u poboljša- “Rječina”. Cilj udruge je izobrazba i lašice i kuglače. Sve informacije možete
nju potrebite infrastrukture. Za program praćenje nadarenih šahista u tijeku dobiti na broju telefona 099 413 9173.
javnih potreba, odnosno redovito finan- obrazovanja, rada i savjetovanja s nji- Odbojkaški klub “Rječina” promiče od-
ciranje udruga, ove godine iz općinskog ma, kao i organiziranje i održavanje bojkaški sport i organizira sportska
se proračuna izdvojilo 640 tisuća kuna. šahovskih natjecanja. Informacije o ter- natjecanja i manifestacije te djeluje u
Mlađa populacija, kao i starija, može minima moguće je dobiti na broju tele- nekoliko dobnih kategorija: seniorke,
se učlaniti u razne aktivnosti te tako fona 098 832 361. mlađe kadetkinje i najmlađe kadetkinje
provesti slobodno vrijeme. U13. Sve informacije mogu se dobiti na
Ako preferirate fitness i dizanje utega broju telefona 095 880 0542.
Što se sporta tiče, moguće je učlaniti možete se učlaniti u Klub dizača utega
se u Nogometni klub “Rječina” koji vrši “Rječina 75” čiji je cilj promicanje raz- Svima onima koji preferiraju brdski
upise u školu nogometa za djevojčice i voja i unapređenje sporta, prvenstveno biciklizam preporučujemo upis u BK
dječake tijekom cijele godine, a trenin- dizanja utega. Sve informacije mogu se “Grobnik” koji vrši upise u danima sus-
zi se odvijaju na nogometnom igralištu dobiti na telefonskom broju 098 327 tavnih treninga kluba (pon/sri/pet pos-
u Dražicama. Termini i ostale potrebite 322. lije 19 h). Dodatne informacije na: 095
informacije mogu se saznati na telefon- 817 6893 ili [email protected]
skim brojevima 091 202 1919 i 091 797 Na području Općine Jelenje aktivno
9207. djeluju četiri boćarska kluba, koji isto Područje Općine Jelenje moguće je up-
tako aktivno sudjeluju u boćarskoj za- oznati uz pomoć konja; Konjički klub
Početkom školske godine u Košarkaškom jednici Grobnika te Primorsko-goranske “Vodičajna” promiče razvoj i unapređu-
klubu “Jelenje-Dražice” započeli su re- županije. Ljubitelji ovog sporta mogu se je konjaništvo kao sport i rekreaciju, a
doviti treninzi. Radost loptanja pod učlaniti u BK “Podhum” (098 216 979), posebice u svrhu terapijskog jahanja.
obručem mogu isprobati djevojčice BK “Rječina” (098 982 2396), BK “Zoretići” Sve informacije moguće je dobiti na
i dječaci. Zbog izvrsne suradnje s (091 270 2345) ili “ŽBK” Dražice (098 800 broju telefona 091 522 1820.
košarkaškim prvoligašem iz Škrljeva 9994).
omogućeni su treninzi u sportskoj dvo- Sportsko ribolovni klub “Rječina” un-
rani Mavrinci. Sve informacije mogu se Osobe ženskog spola koje se žele natje- apređuje sportski ribolov na slatkim
dobiti na broju telefona 099 458 1218. cati u kuglanju mogu se javiti u Ženski vodama te vodi brigu o ribljem fondu
kuglački klub “Rječina” (098 194 3463). Rječine. Sve informacije mogu se dobiti
Ako ste ljubitelji šaha, svoje vještine Za rekreativce preporučujemo kuglanu na broju telefona 091 507 1953.

44 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Za sve zaljubljenike u prirodu Planinar- umjetničke vrijednosti preporučujemo Slijepi planinari
sko društvo “Obruč” nudi aktivnu svakod- upis u Maticu hrvatsku – ogranak Jele- na Hahlić
nevicu te mjesečno organizira razne nje. U njemu djeluju mladi ljudi koji
izlete, radne akcije i brojna događa- žele popularizirati kulturu kreativnom Stigao je i taj dan (18. 11. 2018.), Hah-
nja. Njegovanje i razvijanje planinar- uporabom znanja i vještina, ponajprije liću u posjet dohodale slijepe osobe.
ske vještine, poticanje ljubavi prema učenika osnovnih i srednjih škola. Obu- U povodu 25. godišnjice osnutka Plani-
planinama, zaštita čovjekove okoline, hvaćene su radionice crtanja, fotografi- narskog društva “Obruč” Jelenje, održan
sve su to motivi i ciljevi Obruča. Sve in- je, glazbe, pisanja, etnografije i jezika. je prvi pohod slijepih na Hahlić, u orga-
formacije mogu se dobiti na broju tele- Sve informacije mogu se dobiti na broju nizaciji PD-a “Obruč” i Udruge slijepih
fona 091 726 1938. telefona 091 911 4189. PGŽ-a.

Lovačko društvo “Jelen-Čavle” djeluje na Udruga “Margareta Cro Art” upisuje – Hodali smo putem “podplaninom”, uz
području lovišta Grobnik. Dva su kapi- djecu od 5 do 16 godina na likovnu i ke- pratnju jake bure, prošli je u vremenu od
talna lovna prostora u ovom lovištu: ramičku radionicu. Kiparica Margareta dva sata i petnaest minuta, a isto tako nam
Mudna dol, kao prirodni rezervat za Krstić, umjetnica najpoznatija po svojim je trebalo i za povratak.Nakon kraće okrepe
divokoze te izvor Rječine, kao kvalitetno jaslicama, u kojima žive i prvi hrvatski u omiljenom nam domu slijedio je silazak
zimovalište divljači. Navedeno lovačko kraljevi i tradicija rodne joj Grobinštine koji je potpuno isto zahtjevan, ako ne i više
društvo brine o divljim životinjama na i koje izlaže širom svijeta pa su jedne jer se radi o osobama koje ovise o pratnji.
grobničkom području. U lovištu se nala- postale i stalnim postavom međuna- Jednu slijepu osobu načelno u planini prate
zi 15 hranilišta, 75 pojilišta, 448 solišta rodne izložbe jaslica u Betlehemu, svoje dvije osobe. Korištenje planinarskog štapa
i 8 automatskih hranilica te 2 visoke za- znanje i ljubav prema umjetnosti preno- pokazalo se najpraktičnijom tehnikom na
tvorene visoke čeke i 11 visokih zasjeda. si i na najmlađe. Zainteresirani se mogu ovoj stazi – ističu organizatori.
Sve informacije možete dobiti na broju javiti na broj telefona 098 197 9792, uk-
telefona 099 651 5258. ljučujući i odrasle koji su zainteresirani Planinarilo je sedam osoba: Emil Man-
za početni tečaj keramike. darić, predsjednik udruge slijepih PGŽ-a,
Za očuvanje grobničke tradicije i baš- Sanja Dadasović, slijepa osoba i članovi
tine već više od 45 godina brine se Ako ste u trećoj životnoj dobi, pre- Obruča: Lidija, Marina, Edi, Damir i Ivan.
Kulturno-umjetničko društvo “Zvir”. U- poručujemo da se upišite u Udrugu
pisi novih članova su u tijeku, a probe umirovljenika Općine Jelenje čiji je cilj
se redovito održavaju u župnoj dvora- zalaganje za stečena prava umirovljeni-
ni u Jelenju. Dječja folklorna skupina ka i druge interese s ciljem poboljšanja
prima članove do 4. razreda, a probe njihovog materijalnog, kulturnog, soci-
se održavaju ponedjeljkom i četvrtkom jalnog i društvenog standarda. Učlan-
od 18:30 sati. Odrasla folklorna skupi- jenjem u Udrugu umirovljenika ost-
na ima termine ponedjeljkom i četvrt- varujete mnoga prava. Mještani starije
kom od 20 sati. Vokalna skupina prima dobi koji žele sudjelovati u radu Udruge
odrasle članove, a svoje probe održava umirovljenika mogu se slobodno ja-
utorkom i petkom od 20 sati. Sve do- viti u njihove prostorije koje se nalaze
datne informacije možete dobiti na bro- u Jelenju kraj župnog doma ili na broj
ju telefona 091 792 6228. telefona 091 781 2236.

Za sve one koji su ljubitelji pisane ri-
ječi i fotografije te žele kreirati nove

www.jelenje.hr 45

Sport i rekreacija

ESkporBtsikkeoprirbivoulokavnoimkljuebšt“aRnjeečiignoas”tperoizslcaijveiloe6r0eggijoedina rada

PorevdodtoomčnDoan6a0 pglaondeinta Zsekmupljien,aodernžatunzaijaesztanuimJlejilveanEjukooBsinkoevvaolžanjae
bSipcoikrltismkoa prioboolpoćvinnii Jkelluebnje“R. jPeečdineas”e,takkojbi icaikktliivsntao kdrejenluuljoe jei sdaTnrgaas.
mSulinkčaarnicoe lnipaaznajjsekdonipčoksulivjeopžondjunedubžiilnoeje15idkemal,ndookzajerzoađeondeažneslkjnuepdro-
dslaatvnuogklaudbraenuaLliunkaeožirmgaan. iKzliurabnajejedaXnCasutjrekdaanzaoddjeuctujeicaujsnpijoihn nuaHKrvoalct-i
zsakoojd. Draasnlea.sSbveropjeris7u0t-naeknčalaontovvaara. Onjdu tpoogzadrvaivšeioojed D5i0nosePniilojirća,,zamojsetnaliok
nčiančeeldnjiekcaaO, opdćninoesnJoelpeonmje,lakdaazakvršaisdpaorbeiđuenskuokroajtebguodruijćenkoasdtiebticiijkulniziaomri,
tkroejbi aćoe nparesdtasvtaitviltjaratidioczijbui.ljInzuOpdćoidnaetnJeulepnojenukdluubuOpfićnianneciJjseklei npjoem, kaažou
vkiokleiknod pdreosrtaičnuancsijkea. Zsarejeddsntvičakodmopuvšotžanjujo.mO,psćvini spkriisnuatčnei"lnvikidjiestličesukasvkeo
lojevpajotkelujbelepnosrkeodgskproarjtas,kkoago di u"chrnaepdoisjeblonvoe"bkroinjiesoe uzapšrativtiopsrainroirdaejui. Zria-
sbvlejesmudfoionndiukeuonragšaonjizRijreačninjei. ručak i podjela medalja najboljima.

Održano prvenstvo RH u dizanju utega

UDražicama je početkom lipnja u organizaciji Kluba dizača utega
“Rječina 75” održano 74. izdanje “Alpe Adria” prvenstva u dizanju
utega. Na ovom najstarijem natjecanju u dizanju utega u Europi na-
stupilo je 28 natjecatelja. Radi se o olimpijskom dizanju utega u dvije
discipline: trzaj i izbačaj. Na natjecanju su sudjelovali natjecatelji iz
šest zemalja, odnosno iz Italije, Austrije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije
te Bosne i Hercegovine. Zanimljiv sportski vikend u boćarskom domu
u Dražicama dodatno je začinjen Kadetskim prvenstvom Hrvatske za
uzrast do 15. i 17. godina, za djevojke i mladiće.

Lukeži: Centar terapijskog jahanja u PGŽ

Sredinom listopada Konjički klub “Vodičajna” održao je u Lukežima prikaz
dostignuća u ovoj godini te su djeca s poteškoćama u razvoju i odrasle
osobe s invaliditetom pokazali stečene vještine na konju u sklopu programa
“Barbara”. U programu rekreacijsko-terapijskog jahanja tijekom 2018. godine
sudjelovao je 31 korisnik i odrađeno je oko 300 jahanja. Programu su pri-
sustvovali predstavnici sponzora i donatora programa: Dino Piljić, zamjenik
načelnika kao predstavnik Općine Jelenje, Miljenko Mišljenović, predsjednik
Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka sa suradnicima te
predstavnici sponzora INA d. d. Svoj su napredak u jahačkim vještinama poka-
zali i ostali članovi kluba, a u jahanju su se okušali i mnogi gosti.

46 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Video reportaže: Turnir "Bruno Ban" i biciklistički maraton
skeniraj QR kod putem mobilne aplikacije

Gro Alps Bike Marathon okupio stotinu biciklista

Više od stotinu biciklista iz Hrvatske, Slovenije i Italije okupilo se na pr-
vom izdanju “Gro Alps Bike Marathona”, rekreativnog brdsko biciklističkog
maratona održanog na Grobniku protekli vikend. Dvodnevna manifestacija
pokazala je da brdsko biciklistički maraton kroz Grobnišćinu zasigurno ima
budućnost. Kao popratne sadržaje prvog izdanja ovog maratona organizatori
su sa svojim suradnicima omogućili dvodnevno testiranje različitih modela
bicikala, vrijednih od 5 do 50 tisuća kuna, među kojima su najveću pažnju
plijenili električni bicikli. Također za sve sudionike maratona na grobničkom
aerodromu u poslijepodnevnim satima organizirana je okrepa uz palentu
kompiricu s jotom.

Neobična vožnja: Biciklisti proslavili Halloween

Zaljubljenici u prirodu i biciklizam odvozili su noćnu vožnju po
Općini Jelenje te tako na jedinstven način proslavili popularni
Halloween. Neobična vožnja jelenjskim krajem započela je prigodnim
okupljanjem na Trgu mlikarice u Dražicama. Svi sudionici zaputili su
se na obronke Trnovice, kao i izvora Rječine, koristeći obveznu opremu
za noćnu vožnju. Obilježavajući Noć vještica tridesetak sudionika tako
je odvozilo rekreativnu rutu, kao i onu nešto zahtjevniju za sve željne
dodatnog adrenalina. Nekolicina biciklista bila je prigodno maskirana.
Općina Jelenje pobrinula se za prigodnu okrepu pa je sve prisutne
dočekao topao čaj i krafne.

Boćari Podhuma osvojili kup PGŽ

UPodhumu je krajem lipnja odigrana završnica Kupa Primor-
sko-goranske županije. Na natjecanju su sudjelovale samo tri
ekipe. Nažalost, ostali klubovi iz regije nisu ni odigrali prednatjecanje
te stoga, sukladno propozicijama, nisu dali svoga predstavnika. Nakon
što je u polufinalu Lovran tijesnim rezultatom izbacio Vargon, u finalu
su snage odmjerili bivši i budući prvoligaši, Podhum i Lovran. Domaćin
Podhum ipak se pokazao kvalitetniji i iskusniji te pobijedio rezultatom
6:3. Boćarima Podhuma uz čestitke želimo da i u daljnjim natjecanjima
predstavljaju našu županiju u najboljem svjetlu. Pehar pobjedniku i
medalje finalistima dodijelili su predstavnici Boćarskog saveza PGŽ.

Sjećanje na Brunu Bana živi pune 23 godine

Početkom lipnja na nogometnom igralištu NK “Rječina” održan je 23. memo-
rijalni turnir “Bruno Ban”. Veliki prijenosni pokal namijenjen pobjedniku
vratio se nakon dvije godine posta u trofejne vitrine omladinskog pogona
prvoligaša s Rujevice. Mlađi pioniri Bijelih stigli su do 11. turnirskog naslo-
va. Najmasovniji turnir u Primorsko-goranskoj županiji, namijenjen mlađim
uzrastima, okupio je u tri dana 16 renomiranih ekipa te još jednom poka-
zao kako sjećanje na tragično preminulog mladog nogometaša Rječine živi
vječno. Uprava NK Rječine prije samog otvaranja turnira zapalila je svijeće
na mjesnom groblju u Jelenju. Vrijedni volonteri NK Rječine omogućili su da
naši najmlađi i njihovi gosti uživaju i dobro se zabave tri dana u Dražicama.

www.jelenje.hr 47

Sport i rekreacija

Vatreno i u Dražicama: Grobničani
dočekali svog ruskog junaka
Mladena Pilčića

Općina Jelenje ugostila je Mla- reprezentacije koja je na Mundi-
dena Pilčića, našeg sumještanina, jalu ispisala povijest osvajanjem
koji je bio dio stožera hrvatske srebrne medalje. Otkucalo je točno
nogometne reprezentacije u Rusi- 20 sati kad je domaćin Damir Keser
ji. Tom prigodom dodijeljena mu najavio dolazak, a Šujini Dražičani i
je zahvalnica pod nazivom “Srce Grobničani napravili špalir… Ostalo
vatreno Općine Jelenje” za sud- je povijest. S razglasa su potekli sti-
jelovanje na Svjetskom prvenstvu hovi “Najlakše je kad pitaju me…”,
u nogometu – Rusija 2018 i postig- a niz Šujino lice suze radosnice. I
nutom povijesnom uspjehu. neka su. Neopisivo! Kao što i pjes-
ma kaže. ‘Ko je najbolji? Šujaaaaa!
Mladen Pilčić može se pohvaliti ‘Ko je najbolji? Šujaaaaa!, prenio
kako je ponosni vlasnik čak dvi- je Novi list atmosferu s užarenog
je medalje Vatrenih na Svjetskim Trga mlikarice u Dražicama u svo-
prvenstvima. Kako nam je kazao, joj velikoj reportaži, kao osvrt na
samo osam osoba posjeduje bron- veliki uspjeh hrvatske nogometne
cu i srebro, dodajući kako je kroz reprezentacije jer je cijela Hrvatska
cijeli put vladalo veliko zajedništ- s ponosom dočekala svoje junake.
vo. Prema procjenama, od Velike
Gorice do Zagreba naše Vatrene – Hvala vam, dragi moji Grob-
dočekalo je 700 tisuća ljudi.
ničani! Nemojte mi zamirit ako
Doček u Dražicama
mi izleti ka beseda ča se vami ne
Nogometni klub Rječina zajedno s
Općinom Jelenje pripremio je veliki pijaža. Znan ja da vi volite da se
doček na Trgu mlikarice u Dražica-
ma. Malo mjesto u srcu Grobinštine poveda grobnički, jer meni po-
dočekalo je svoga ruskoga junaka
Mladena Pilčića, zvanog Šuja ili bigne nešto po književni… U Za-
Pile, ekonoma hrvatske nogometne
grebu sam doživio nešto fenom-

enalno, ali ovo… Ovo je vrednije

od ove medalje i onoga što sam

doživio u Zagrebu. Hvala vam na

tome! Ča da još rečen? Ajmo jist i

pit! – kazao je Pilčić.

Kolinda Grabar-Kitarović svog

sumještanina odlikovala Redom

hrvatskog trolista

Mladen Pilčić primio je visoko državno odličje od devet godina mlađe sumještanke
“k'e se domišja još otkad je igrala nogomet va Rječini, kad je bila mića”. Kolinda
Grabar-Kitarović imala je u utorak rijetku privilegiju. Redom hrvatskog trolista preds-
jednica je odlikovala našeg sumještana. Kolinda Grabar-Kitarović djetinjstvo je provela
u rodnim Dražicama, koje su tako iznjedrile prvu predsjednicu Republike Hrvatske u
povijesti, ali i ekonoma hrvatske reprezentacije koji se ponosi svjetskom broncom iz '98
te srebrom iz '18., visokim državnim odlikovanjem te svojom predsjednicom, prenosi
SportCom. Podsjetimo, predsjednica je uručila odlikovanja i priznanja Republike Hr-
vatske izborniku, igračima i članovima Stručnog stožera hrvatske nogometne repre-
zentacije te Hrvatskom nogometnom savezu za finalni plasman na 21. svjetskom no-
gometnom prvenstvu.

48 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.

Čestitamo: Dražen Pilčić, golgeter
iz Dražica, najbolji strijelac Grob-
ničana svih vremena
Naš sumještanin Dražen Pilčić,
krajem svibnja, ostvario je novi jeke i Dinama. A u druge klubove Utakmice Vatrenih
hat-trick i ušao u povijest grob- prve i druge lige ne bi ni išao. na LED-ekranu
ničkog nogometa, sa 109 pogoda- Svi znamo u kakvoj su situaciji
ka izjednačio se s legendarnim ti klubovi i mislim da je bolje da Općina Jelenje, među rijetkima u regiji,
Šimom Brtanom koji ih je toliko imam posao i uživam u nogome- omogućila je praćenje nogometnih utak-
postigao u osam sezona od 1977. i tu, nego da razbijam glavu sva- mica hrvatske reprezentacije za vrijeme
odlaska u Orijent. Dražen igra tek ki mjesec da li ću dobiti plaću. trajanja Svjetskog prvenstva u Rusiji, na
četiri i pol sezone za Crvene i si- Osim toga doma sam, uživam u velikom LED-ekranu u centru Dražica. Odli-
gurno će nadmašiti tu brojku, pisao obiteljskom okruženju. Možda bi čna atmosfera i zajedništvo krasili su ma-
je tada Novi list. Tako je i bilo poč- odlučio drugačije da sada dođu nifestaciju “Ajmo Vatreni”. Junačke utakmice
etkom studenog. Naime, Dražen neke ponude iz inozemstva koje i povijesni rezultat na svjetskim prvenstvi-
Pilčić odnedavno je i najbolji stri- se ne odbijaju. Pitanje je onda i ma zalog su za bolje dane hrvatskog sporta.
jelac Grobničana svih vremena. U da li bi se mogao više motivirati Odličnom drugom mjestu i srebru zlatnog
ogledu s Pazinom postigao je 112. trenirati svaki dan u klubu koji sjaja veselili su se gotovo svi naši mještani,
prvenstveni pogodak za Crvene. ne ispunjava svoje obveze. što je bio i cilj same manifestacije. Za Eu-
ropsko prvenstvo sprema se sličan koncept.
Najbolju sezonu u karijeri Pilčić je Pilčić je bio dio one generacije
ostvario uz obitelj, mir i posao, od- nogometaša Rijeke koja je srušila
nosno uz posložen život, kako je i Stuttgart, bio je strašno raspoložen

sam naglasio, u takvim je okolnos- tih mjeseci u ljetnim pripremama,
tima puno lakše igrati. Ne smiju se ali konkurencija i ozljeda su tada
izostaviti ni suigrači bez kojih ne bi učinili svoje.

bilo svih ovih golova. Bez obzira na Podsjetimo, Grobničan je sredinom
rang natjecanja, Pilčićev učinak je ove godine u Mavrincima spremio
vrijedan pažnje, sugerira da bi još

uvijek mogao igrati i u kvalitetnijoj veliku proslavu naslova, čak i ot-
ligi. voreni šleper koji je proveo igrače
s pokalom. Gledajući tablicu ove

– Imao sam nekih opcija, ali godine ne sumnjamo da će se ista
iskreno rečeno nisam za top priča ponoviti.

klubove u Hrvatskoj poput Ri-

www.jelenje.hr 49

FOTO KUTAK

Sveti Nikola ove je godine dva puta dječje igralište. Svečanim rezanjem vrpce, sveti Nikola prilikom svečanog otvoren-
posjetio jelenjske mališane. Naime uz svetog Nikolu, igralište su otvorili Ro- ja, dodajući kako se zahvaljuje Opći-
6. prosinca 2018. godine u jutarnjim je bert Marčelja, načelnik Općine Jelenje te ni Jelenje i načelniku koji su inicirali
satima bezvremenski djedica mališanima njegov zamjenik Dino Piljić, a nova igrala izgradnju te ovaj susret.
darovao zaista poseban dar – novo dječje i sve prisutne blagoslovio je jelenjski žup-
igralište kod crkve u Jelenju, kako bi svi nik vlč. Ivan Milardović. Nije bilo druge nego poslušati dobre ljude
ljudi dobre volje mogli uživati družeći se iz Jelenja i izgraditi park na ponos mjesta
na otvorenom uz igrala koja zabavu po- – Baš mi je drago da sam stigao u – zaključio je bezvremenski djedica. Sveti
dižu na novu razinu, a pogotovo obiteljima Jelenje. Mnogo se toga za našu dičicu Nikola je svim prisutnima podijelio i pri-
s djecom. Pedesetak djece Osnovne škole napravilo u ovoj godini. Lipa moja dico, godne poklon-pakete te je izrazio nadu
"Jelenje-Dražice” stiglo je, unatoč malim ove ste godine bili jako dobri, stoga ste da će gotovo svako naselje u našoj Općini
kišnim kapima, pogledati i isprobati novo zaslužili novo dječje igralište – kazao je dobiti prigodno dječje igralište u budućem

50 Glasnik Općine Jelenje • broj 3 • svibanj-prosinac 2018.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BAHAN AJAR KELAS 1 SD
Next Book
1_BUKU PROGRAM MAJLIS PERPISAHAN