The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hatupanu, 2019-01-17 03:34:21

Vuosilehti

Lumiukko-lehti

2014-2015

Lumiukk

Shanghain Suomi-koulun vuosilehti

2 Lumiukko

Tervehdys

Haemme jälleen uutta johtavaa
opettajaa ja aina on hyvä aika il-
moittaa halukkuutensa opetta-
maan, johtokunnan tehtäviin tai
muihin puuhiin. Tärkeää on myös
ihan vaan olla ja osallistua. Tuoda
lapsia kouluun, jäädä hetkeksi jut-
telemaan, neuvoa uusia tulokkaita
ja tuulettaa ajatuksiaan suomeksi.

Vuosi sitten kirjoittelin tätä terveh- Meillä on ollut jälleen aktiivinen
dystäni haikein, mutta hyvillä mie- ja onnistunut lukuvuosi, johon on
lin. Olin tehnyt päätökseni jättäy- mahtunut opiskelun iloa, oivalta-
tyä pois johtavan opettajan tehtä- mista, kavereita ja kaikenlaista ki-
västä kolmen antoisan vuoden jäl- vaa perinteisistä juhlista jännittä-
keen. Mutta niinpä vaan tässä ol- vään teemapäiväretkeen tiede ja
laan taas! Suomi-koulutyö on niin teknologia museoon. Lämpimät
mukavaa ja puoleensavetävää, et- kiitokset niin oppilaille, opettajil-
tä minut oli aika helppo houkutel- le, luottamushenkilöille kuin myös
la puolen vuoden tauon jälkeen ta- tärkeille taustajoukoille eli vanhem-
kaisin. mille kivasta lukuvuodesta! On-
Suomi-koulu on juuri niin suuri ja nea matkaan Shanghain jättäville
vahva, kuin sen yhteisö. Tekijöi- ja ihanaa kesää kaikille!
tä siis tarvitaan jotta koulumme Ilman eron haikeutta ei olisi jälleen-
pyörii ja lapsillamme on mahdolli- näkemisen riemua!
suus opiskella suomen kieltä täällä Liisa-Mari Heinonen
Shanghaissa. Jos siis kaipaat mie-
lekästä tekemistä ja uusia haasteita,
liity ihmeessä mukavaan ja energi-
seen joukkoon!

Päätoimittaja Hanna Salo
Kannen kuva Elisa Ollikainen, väritys Hanna Salo
Lehden valokuvat Pia Heikkurinen, Mikko Juhola, Marita Lax, Katri Mäki-
nen ja Hanna Salo

Lumiukko 3

Mikä on Shanghain Suomi-koulu?

Shanghain Suomi-koulu on toi- Koulussa opiskellaan ikätasoises-
minut vuodesta 2001. Koululla on ti äidinkielen asioita leikkien, lau-
kaksi toimipistettä: Shanghai Com- laen, jutellen, kirjoittaen, piirtäen
munity International School (SCIS) ja askarrellen. Tutustumme myös
Pudongissa ja Western International Suomen kulttuuriin ja perinteisiin.
School of Shanghai (WISS) Puxis- Eskari-ikäisistä alkaen suomikou-
sa. Suomi-koulu kokoontuu kym- lulaisilla on käytössään oppikirjat.
menenä lauantaina sekä syys- että Koulupäivän aikana käydään Suo-
kevätlukukaudella. Koulupäivän pi- mi-koulun omassa kirjastossa, josta
tuus on klo 9.30-11.45. Oppilaiden oppilaat voivat lainata suomenkie-
ikäjakauma on 3-vuotiaista teini- listä lasten- ja nuortenkirjallisuut-
ikäisiin asti. ta kotona luettavaksi.
3.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat Kerran tai kahdesti vuodessa järjes-
koululaiset voivat halutessaan suo- tetään teemapäivä. Tuolloin Suo-
rittaa Suomen peruskoulun äidin- men kulttuuriin tutustutaan esimer-
kielen oppimäärän Etäkoulu Kul- kiksi työpajojen avulla tai tehdään
kurin avulla. Suomi-koulun opet- tutkimusretki johonkin Shanghain
taja ohjaa Kulkuri-oppilaita ja hy- mielenkiintoiseen kohteeseen.
väksytysti suoritetusta äidinkielen
oppimäärästä saa Etäkoulu Kulku-
ri todistuksen Suomi-koulun oman
todistuksen lisäksi.

4 Lumiukko

Pienten ryhmä, Puxi

Puxin pienten ryhmässä on tällä Eväiden syönti ja opettajan lukemi-
hetkellä 10 iältään 3-6 vuotiasta sen kuuntelu, sekä luetusta kirjasta
lasta. Ryhmäläiset ovat iloisia, ak- keskustelu onkin yksi päivän odote-
tiivisia, ja innolla mukana kaikes- tuimmista hetkistä. Sen jälkeen jat-
sa tekemisessä. kamme päivää askartelulla ja eri-
Suomi-koulussa olemme käsitelleet laisten puuhatehtävien teolla. Las-
suomalaista kulttuuria ja keksintö- ten mielestä päivän kohokohta on
jä, Suomen luontoa ja eläimistöä, kuitenkin ulkoilu leikkipaikalla ka-
vuodenaikoja ja säätä sekä histori- vereiden kanssa.
aa. Lisäksi harjoittelemme suomen
kieltä sana- ja ryhmäleikein, lorut-
telemalla, laulamalla ja pelaamal-
la erilaisia pelejä.

Opettaja Avustava opettaja

Riikka Parviainen: Suomi-koululais- Antti Uusikartano: Harrastan paljon
ten opettaminen, liikunta ja musiikki eri urheilulajeja ja vietän vapaa-ai-
ovat minulle suuri ilo. kani kavereiden kanssa.

Takarivi: Avustava opetta-
ja Antti Uusikartano, Sa-
mu Kuisma, Nuutti Iiva-
ri ja Juho Kuisma. Eturi-
vi: Ellen Viitanen, Zoey
Oey, Teodor Voutilainen,
Max Karvonen ja opetta-
ja Riikka Parviainen. Ku-
vasta puuttuvat Anni Par-
viainen, Juuso Niinivaara
ja Lucas Kotonen.

Lumiukko 5

Keskiryhmä, Puxi

Me, Puxin eskari-nelosluokkalaiset, Luokkahuoneessamme kahisevat
olemme iso, vauhdikas, monimuo- niin Aapisen sivut kuin Suomi toi-
toinen ja ennen kaikkea iloinen ja sena kielenä –oppikirjat, sekä etä-
innokas porukka. Meitä on yhteen- koulu Kulkurin kirjat, tehtävät ja
sä 11 viides- kahdeksasluokkalaista kokeet.
oppilasta. Toimimme hienosti niin Lauantaimme koostuvat ahkeran
yhdessä kuin pienempiin ryhmiin puurtamisen lisäksi peleistä, lei-
jakautuneina. keistä, askartelusta ja tarinoinnis-
Koulukertamme ovat monipuolisia ta. Jatkamme viime vuoden linjal-
ja mahtava ikäjakaumamme pitää lamme ja mottonamme voisikin yhä
huolen siitä, ettei tylsiä hetkiä ole. toimia, että asialliset hommat hoi-
detaan ja muuten ollaan kuin ellun
kanat :)

Ylärivi: Yina Varjonen, Eliane Kuppu- Opettaja
sami, Hilla Iivari, Miika Kela, Osmi
Wang. Keskirivi: opettaja Ruusu Miet- Ruusu Miettinen: Valokuvausta ja
tinen, Arthur Heinonen, Conor Arola, puutarhanhoitoa harrastava kahden
Anton Parviainen, Eemil Kela, avus- lapsen äiti. Paras paikka maailmassa
tavat opettajat Arja Kela ja Ella Uu- on perheeni siirtolapuutarhamökki.
sitalo. Alarivi: Paavo Miettinen, Kai
Roine ja Eero Tattari. Kuvasta puut- Avustava opettaja
tuvat Mikko ja Taimi Xu.
Arja Kela: Lapsirakas laboratorio-
hoitaja, joka nauttii tällä hetkellä ko-
tona olosta.

Avustava opettaja

Ella Uusitalo: Pidän jalkapallon pe-
laamisesta ja tykkään viettää vapaa-
aikani kavereideni kanssa.

6 Lumiukko

Isojen ryhmä, Puxi

Olemme Puxin puolen isojen ryh- Ylärivi: Rafael Raoult, Joel Saarelai-
mä. Meitä on yhteensä 11 viides-, nen. Keskirivi: opettaja Pälvi Karls-
kuudes-, seitsemäs-, ja kahdeksas- son, Ella Tattari, Frans Saarelainen,
luokkalaista oppilasta. Tyttöjä luo- Severi Varjonen ja avustava opetta-
kassa on neljä ja poikia seitsemän. ja Laura Henttunen Alarivi: Tristan
Opettajina luokassa hääräilevät Päl- Raoult, Paavo Pyykkö, Emilia Tatta-
vi ja Laura. ri ja Anna Pyykkö. Kuvasta puuttuu
Lauantaiaamuisin porukan olles- Heidi Hakala.
sa kasassa, voi ajatusten raksutus-
ten välillä kuulla luokan ovelle as- Avustava opettaja
ti, sillä niin keskittyneesti luokassa
tehdään töitä. Työskentelymme ai- Laura Henttunen: Tykkään jumpata
heina tänä keväänä ovat vierailleet ja kokeilla uusia kokkailureseptejä.
niin Seitsemän veljestä, Kalevala,
Sibelius kuin suomen kielen sija-
muodotkin. Sisältömme ja aiheem-
me siis vaihtelavat laidasta laitaan.
Pohjan kaikelle työskentelylle tarjo-
aa etäkoulu Kulkuri, jota osa ryh-
mämme oppilaista myös suorittaa
kauttamme.
Ryhmämme on juuri sopivan kokoi-
nen ja hyvin yhteistyötä tekevä. Eri
luokka-asteiden pöydissä käy reilu
puheensorina tehtävien aikana. Töi-
tä tehdään kimpassa pohtien, ja mi-
kä parasta, suomen kielellä.

Opettaja

Pälvi Karlsson: Suklaata ja liikuntaa
rakastava opettaja, joka tällä hetkel-
lä viettää suurimman osan ajastaan
lattiatasossa leikkien.

Lumiukko 7

Pienten ryhmä, Pudong

Ympyrässä myötäpäivään: avus-
tava ope Lilja Heinoinen, Max
Meskanen, Lauri Karhu, Milla
Alves, Mikael Mäntymaa, opet-
taja Kati Mäntymaa, Tony Olli-
kainen, Ada Meskanen ja Auro-
ra Salovaara. Kuvasta puuttuvat:
Lucas Ilmonen, Alexander Mur-
tonen ja Anni Lidman

”Hei hei, hei hei – ai jai, ai jai jaa, musiikin avulla, piirtäen, maalaten
kiva kun olet täällä!” Näillä laulun- tai vaikka värittäen. Aihe piirim-
sanoilla aloitamme aina koulupäi- me liittyvät aina Suomeen. Kevät-
vän aamupiirissä ja lähetämme nyt lukukaudella 2015 ryhmämme on
terveiset meidän mukavalta ja tou- mm. tutustunut Kalevalaan ja kan-
hukkaalta ryhmältä! Ryhmässäm- teleeseen, ”vastaanottanut” pääsi-
me on tällä hetkellä 10 lasta, ikä- äistä sekä vappua ja tutustunut suo-
haarukka on 3-vuotiaasta 7-vuoti- malaiseen Jean Sibeliukseen. Olem-
aaseen. me myös hiukan alkaneet opette-
Aamupiirin jälkeen jokainen koulu- lemaan ”kultaisen käyttäytymisen
lainen saa kertoa kuulumiset ja yh- sääntöjä”, kuten oman vuoron odot-
den mukavimman muiston viikolta. tamista, jonon muodostamista ja
Tämän jälkeen tutustumme päivän toisen kuuntelemista puheenvuorol-
aihepiiriimme juttelemalla, satua laan ja hienosti on sujunut! Terve-
lukien, leikkien, laulaen, liikkuen, tuloa mukaan!

Opettaja Avustava opettaja

Kati Mäntymaa: Vapaa-ajalla piris- Lilja-Alina Heinonen: Tanssiva tai-
täydyn liikunnalla, rentoudun eloku- toluistelija, piirtävä kirjojen rakasta-
villa ja laajennan lisää maailman tie- ja ja innokas apuope.
tämystä matkustamalla.

8 Lumiukko

Isojen ryhmä, Pudong

Ylhäällä: Alex Harju-Jean-
ty, Matias Mäntymää, Iiro
Juhola, Emma-Liina Hei-
nonen. Alhaalla: opettaja
Heidi Tuorila, avustava
opettaja Hanna Salo, Eli-
sa Ollikainen, Max Harju-
Jeanty, Niklas Reini ja Isa-
bella Juhola

Isojen ryhmä Pudongin puolella on Kevätlukukauden aloitimme tutus-
ikäjakaumaltaan melkoinen poruk- tumisleikillä, jossa selvisi, että ryh-
ka. Ryhmämme koostuu kakkos- mäläistemme lempiruokaa on pit-
,kolmos-,kuudes- ja seiskaluokka- sa, lempiväri sininen ja suurin osa
laisista. Heidän lisäkseen ensim- meistä haaveilee matkasta Uuteen-
mäisen tunnin ajan kokoonpanoam- Seelantiin.
me vahvistaa yksi esikoululainen.
Ryhmässämme yhteishenki on hy- Opettaja
vä ja välillä jopa niin loistava, et-
tä istumajärjestykseen on jouduttu Heidi Tuorila: Kulinaristi, joka ra-
puuttumaan. Suurin osa oppilais- kastaa ruuanlaittoa, mutta vielä
ta suorittaa etäkoulu Kulkuria, jo- enemmän lopputuloksesta nautti-
ten se luo pohjan päivän ohjelmalle. mista.
Koulupäivämme jakautuu kahteen
oppituntiin, joiden välissä syöm- Avustava opettaja
me eväitä, käymme kirjastossa ja
nautimme Suomi-koulun parhaasta Hanna Salo: Rakastan käsitöitä ja
palasta, eli välitunnista. Tunneilla kävelylenkkejä ympäri Shanghaita.
keskitymme suomen kielen opiske-
luun, mutta oppimista aktivoidaan
myös erilaisilla peleillä.

Lumiukko 9

Joulujuhlat

Jännittyneenä odotellaan esitystä Syyslukukauden kunniakirjojen saajat

Lopultakin päästiin esiintymään Tonttutanssi

Todistusten jako Juhlien odotetuin vieras saapui!

10 Lumiukko

Kirjeenvaihtoa Pohjois-Teksasista

Tänä keväänä Puxin keskiryhmä Teksasilaiset halusivat erityisesti
kävi kirjeenvaihtoa Pohjois-Tek- tietää mikä Shanghaissa poikkeaa
sasin Suomi-koulun kanssa. Siel- eniten Suomesta ja mitä kaipaam-
lä Suomi-koulua käy 50 oppilasta, me Suomesta.
jotka muodostavat kuusi eri opetus- Teksasista yhteyshenkilönä kir-
ryhmää: Pienten ryhmä Pallerot ja jeenvaihdoissa toimi Viivi Almi-
Pellet, tarhaikäiset Röllit, lukemaan ra, joka on itsekin asunut aikoinaan
ja kirjottamaan opettelevat Aape- Shanghaissa.
lit, Isot koululaiset sekä TEX-lapset. Alta pääset lukemaan terveisiä poh-
Isot koululaiset tekevät jo huomat- jois-Teksasista.
tavasti vaativampia tehtäviä suo-
meksi, TEX-lapset taas harjoitte-
levat suomen kieltä käyttäen kui-
tenkin apunaan englantia.

Lumiukko 11

Puxin keskiryhmän vastauskirjeitä

”Hei Venla!
Minun nimeni on Siiri ja
olen 9-vuotta. Minä har-
rastan uintia ja tanssia.
Me käydään Suomi-kou-
lussa lauantaina. Minä
tulen tänne autolla. Minä
tykkään tehdä tehtäviä.
Osaan puhua suomea. Me
opetellaan suomea. Hyvää
kiinalaista uutta vuotta!”

”Hei Sonja!
Me ollaan Taimi ja Mik-
ko. Mikko harrastaa viu-
lunsoittoa, ja minä Taimi
harrastan maalaamista.
Mikko on 10-vuotias ja mi-
nä olen 11-vuotias. Shang-
hai on suuri. Shangaissa
on paljon saasteita!” ”Moi
Asumme Shanghaissa ja
käymme Suomi-koulua.
Suomi-koulussa me tykä-
tään, piirtää, leikkiä ja
opiskella. Shanghaissa on
paljon pilvenpiirtäjiä ja ih-
misiä toisin kuin Suomes-
sa. Suomesta me ikävöi-
dään pullaa, karkkeja ja
puhdasta ilmaa.”
-Paavo, Kai, Eemil ja
Anton

12 Lumiukko

Koulutouhuja Puxissa

Maalausta

Pojat pohtivat tehtäviä

Ruusu opettaa Kulkuri-oppilaita Tuumaustauko

Lumiukko 13

Koulutouhuja Pudongissa

Kirjastossa Viuh! Paperintaittelua

Vanhemmat kahvittelevat koulupäivän aikana

14 Lumiukko

Retki tiede- ja teknologiamuseoon

Tämän lukukauden teemapäivänä tiin eri vuodenaikoja ja niiden vai-
vierailimme Shanghain Science and kutusta luontoon. Pienten ryhmät
Technology –museossa. Museoon pääsivät askartelemaan myös omat
oli rakennettu monta erilaista teh- hämähäkit.
tävärastia, joita suomikoululaiset Rastien kiertelyn lomassa pidettiin
kiersivät ryhmissä ohjaajan kanssa. myös evästauko. Eväspusseista löy-
Päivä aloitettiin pukemalla Suomi- tyi pillimehua, banaania ja rusinoi-
koulun omat t-paidat päälle, jotka ta virkistämään aivoja taas seuraa-
sai retken jälkeen muistoksi päiväs- van rastin pohdintaan. Päivä oli oi-
tä. Oranssi huomioväri olikin tar- kein onnistunut ja kaikilla oli var-
peen sillä museossa oli monta muu- masti hauskaa. Ahkerimmat oppi-
takin vierailijaa. Suomi-koulun ras- laat jäivät vielä kiertelemään mu-
teilla tutustuttiin mm. tähtikarttaan, seoon vanhempien kanssa.
vertailtiin keskenään Suomen met-
sää sekä sademetsää, sekä pohdit-

Lumiukko 15

Sarjakuvia

www.shanghainsuomikoulu.com

[email protected]
Annukka Sarikka

Suomi-koulun johtokunnan puheenjohtaja
[email protected]

Liisa-Mari Heinonen
Johtava opettaja

[email protected]

Suomi-koulu, Puxi
WISS, Western International School of Shanghai

No. 555 Lian Min Road, Qingpu, Puxi
Shanghai 201702, PRC
Suomi-koulu, Pudong

SCIS, Shanghai Community International School
Pudong Campus, Lower School

No. 800 Xiuyan Road, Kangqiao, Pudong
Shanghai 201315, PRC


Click to View FlipBook Version