The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

IUADD เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรม ส่งภาค. - สพม. สุรินทร์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mr.archanai, 2022-07-09 11:13:29

IUADD เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรม ส่งภาค. - สพม. สุรินทร์

IUADD เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรม ส่งภาค. - สพม. สุรินทร์

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | 1

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต กิจกรรมถอดบทเรียน ( Best Practices ) สำหรับครู
กิจกรรมการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานเเละการประกวดเเข่งขันกจิ กรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมเเละธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา ระดับภูมิภาคในรูปเเบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

เ พ ื ่ อ เ ป ็ น ก า ร ร วบ ร วม ผ ลก า ร ด ำ เน ิ น ง า น พ ั ฒ น า โ ค ร งก า ร โ รง เ รี ย น สุ จร ิ ต ข อ ง โ รง เรียน
พนมดงรักวิทยาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขน้ั พืน้ ฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชมุ ชน รวมถึงหน่วยงานภายนอกทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง ทีไ่ ดใ้ หค้ วามร่วมมือในการดำเนินงาน
บรหิ ารจดั การศกึ ษาและใหค้ วามช่วยเหลือสนบั สนนุ โรงเรยี นในทุกด้าน

รายงานฉบับน้ีผู้จัดทำได้สรุปรายงานให้ครอบคลุมทุกด้านและทุกมาตรการของการประเมิน
ของโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลประกอบการประเมินของ
คณะกรรมการ

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานถอดบทเรียน (Best Practices) ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ตอ่
โรงเรียน ต่อชุมชน และต่อประเทศชาติ ที่รับจัดโครงการการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเเละธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือ
สนับสนนุ การจดั ทำรายงานจนสำเร็จเรียบร้อย

สนั ติ ประภาสัย
๒๑ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | 2

สารบญั
คำนำ หนา้
๑. ความสำคัญของผลงาน/นวตั กรรมถอดบทเรียน................................................................................ ๑
๒. แนวทางการแกป้ ญั หาและพฒั นา………………………………………………………........................................ ๗
๓. จุดประสงคแ์ ละเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรม…………………………………………………...………........... ๘
๔. กระบวนการผลิตผลงาน /การออกแบบกรอบความคดิ พฒั นานวัตกรรม……………………………......... ๑๐
๕. การลำดบั ขั้นตอนดำเนินงานตามกจิ กรรม......................................................................................... ๑๑
๖. ประสิทธิภาพของการดำเนนิ งาน ผลท่ีเกิดจากการนำนวตั กรรมไปใช้…………………………………......... ๑๓
๗. การใช้ทรัพยากรในการพฒั นานวตั กรรม………………………………………………………............................. ๑๔
๘. ผลทเ่ี กดิ จากการทำ Best Practice การยอมรบั นวตั กรรม……………………………………………….......... ๑๕
๙. ผลการดำเนนิ การ ประโยชน์ที่ไดร้ บั ……………………………………………………….................................... ๑๕
๑๐. ปจั จยั ความสำเร็จ……………………………………………………………………………………………………........... ๑๗
๑๑. บทเรียนท่ีไดร้ บั ………………………………………………………………………………………………………............ ๑๘
๑๒. การเผยแพร/่ การได้รบั การยอมรับ/รางวลั ท่ไี ดร้ บั ………………………………………………………............. ๒๐
๑๓. เง่อื นไขความสำเรจ็ ………………………………………………………........................................................... ๒๑
๑๔. Best Practice สอดคลอ้ งกบั คณุ ลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสจุ ริต………………........ ๒๒
๑๕. กจิ กรรมทสี่ อดคล้องกบั ปฏญิ ญาโรงเรยี นสจุ รติ ไดแ้ ก่………………………………………………………....... ๒๖
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………………………………………........ ๒๘

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | 3

สารบญั ภาพ

หนา้

ภาพที่ ๑ : เผยแพรเ่ กมออนไลน์สู่ชุมชนผา่ นนกั เรยี นแกนนำในชุมชน ๑๕

ภาพที่ ๒ : เกมออนไลนส์ ุจริตนวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ๑๙

ในยุค Next Normal ท่นี กั เรยี นสร้าง

ภาพที่ ๓ : การเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ์ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรมบรู ณา ๒๐

การการจัดการศกึ ษาหลกั สูตรต้านทจุ ริตในยคุ Next Normal ในโครงการโรงเรียนสจุ ริต

ภาพท่ี ๔ : นักเรยี นสรา้ งเกมออนไลน์สจุ ริตนวตั กรรมบรู ณาการการจัดการศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทจุ ริต ๒๓

ในยคุ Next Normal

ภาพท่ี ๕ : นกั เรยี นวางแผนกจิ กรรมและดำเนินกิจกรรมกีฬาสง่ เสริมคณุ ลกั ษณะ ความมีวนิ ัย ๒๓

ในโครงการโรงเรียนสุจริต

ภาพท่ี ๖ : นักเรียนเขา้ รับรางวลั กบั ผู้อำนวยการ นางสาวปนัดดา เมนิ ธนู รางวัลชมเชยการแตง่ คำ ๒๔

ประพันธ์ ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ภายใต้หัวข้อ “สวนสนุ นั ท์ สร้างสรรค์วจั นศลิ ป์

สวู่ าทจนิ ตพ์ ลังแห่งภาษา เสกสรรอกั ษราตอ่ ตา้ นทจุ ริตเชอ่ื มโยงกบั คุณลักษณะ ความ

ซือ่ สัตย์สจุ รติ ในโครงการโรงเรียนสุจริต

ภาพที่ ๗ : ท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดสรุ ินทร์มอบเกยี รติบตั รนักเรียนโรงเรยี นพนมดงรกั วิทยา รางวลั ๒๔

ชนะเลศิ การประกวดหวั ขอ้ การออม ทเ่ี ช่ือมโยงกบั คณุ ลกั ษณะ อยู่อย่างพอเพยี ง ใน

โครงการโรงเรียนสุจริต

ภาพท่ี ๘ : เกยี รตบิ ตั รนกั เรยี นโรงเรียนพนมดงรกั วิทยา รางวลั ชนะเลิศการประกวดหัวขอ้ ๒๕

การออม ทีเ่ ชือ่ มโยงกบั คุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพยี ง ในโครงการโรงเรยี นสจุ รติ

ภาพท่ี ๙ : ทา่ นผูอ้ ำนวยการมอบเกียรติบัตรนกั เรยี นจิตอาสา ในโครงการโรงเรียนสจุ ริต ๒๕

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | 4

ชอ่ื ผลงาน กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สตู ร
เจ้าของผลงาน ต้านทุจรติ ในยุค Next Normal
นายสันติ ประภาสยั

โรงเรยี น พนมดงรกั วิทยา

สงั กัด สำนกั งานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษาสรุ นิ ทร์

โทรศพั ท์(ทท่ี ำงาน) ๐๔๔ – ๕๕๘๙๕๒

โทรศพั ทม์ อื ถือ ๐๘-๒๒๙๑-๓๕๑๐ E-mail : [email protected]

กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรตา้ นทุจรติ
ในยคุ Next Normal

๑. ความสำคัญของผลงาน/นวตั กรรมถอดบทเรยี น
๑.๑ เหตผุ ลทเ่ี กิดแรงบันดาลใจ ความจำเปน็ ปัญหาหรอื ความต้องการท่ีจะทำผลงาน/นวตั กรรม
พระราชบัญญตั กิ ารศกึ ษาแหง่ ชาติ พุทธศกั ราช ๒๕๔๒ และทแ่ี กไ้ ขเพม่ิ เตมิ พทุ ธศกั ราช ไดก้ ำหนด

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนไว้ใน มาตรา ๖ ระบุว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำเนนิ ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๔๒) โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชอ่ื
“โรงเรียนสจุ ริต”) เกดิ ขน้ึ เนื่องจากยุทธศาสตรช์ าติว่าด้วยการป้องกนั ปราบปรามการทจุ รติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า
“สังคมไทยมวี นิ ัย โปรง่ ใส ยดึ มนั่ ในคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและร่วมกนั ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ เปน็ ที่ยอมรบั
ในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพือ่ ลดปัญหาการทจุ รติ ในสงั คมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทย
ให้สงู ขนึ้ อันจะส่งผลตอ่ ค่าดชั นชี ้วี ดั ภาพลักษณ์ คอรร์ ปั ชัน่ (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรม | ๑

ไทยให้สูงขึน้ นอกจากน้ี สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่
การบรรลุเป้าหมายใน ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากที่สุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ ๒) กลุ่มภาครัฐ
เสริมสร้างและสนบั สนุนให้ใชห้ ลกั ธรรมาภิบาลในการบรหิ ารองค์กร ใหเ้ จ้าหนา้ ท่ีของ รฐั และผดู้ ำรงตำแหน่งทาง
การเมอื งยดึ ถือหลักปฏิบตั ิตามประมวลจรยิ ธรรม ในการปฏิบตั หิ น้าท่ี ๓) กลมุ่ ภาคเอกชน สง่ เสรมิ และสนับสนุนให้
ใชห้ ลกั ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเขา้ มามีสว่ นรว่ มในการป้องกนั และปราบปรามการทุจรติ ๔) กลุ่มภาค
ประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทจุ รติ

เพื่อให้โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ได้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง ปฏิญญา โรงเรียนสุจริต (Upright School Declaration)
ที่ว่า คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนกั เรยี นของสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน ขอให้คำมั่น
สญั ญาตอ่ พันธกรณี ในการตอ่ ต้านการทจุ รติ ทกุ รูปแบบ ด้วยการขบั เคล่ือนโครงการ “โรงเรียนสจุ รติ ” ดงั น้ี ๑. เรา
จะร่วมกันป้องกนั และต่อต้านการทจุ ริตทุกรูปแบบ ๒. เราจะปลูกฝังคา่ นิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เปน็ วิถีชีวติ ใน
โรงเรยี นและชุมชน ๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตยส์ ุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรม และมี
ความยัง่ ยืน

โรงเรียนพนมดงรกั วิทยา ต้ังอยู่ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรกั จงั หวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตาม
ใกล้ชายแดน ไทย-กมั พชู า จัดการศึกษาทีห่ ลากหลายท้ังรปู แบบสายสามัญ และสายประกาศนียบตั รโดยเน้นการ
จดั กจิ กรรมเพอ่ื ปลกู ฝงั ค่านยิ มความรคู้ ู่คณุ ธรรม การธำรงรกั ษาไว้ซ่ึงสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ ผา่ นการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานกั เรยี นท่หี ลากหลาย มกี ิจกรรมปลกู ฝงั จิตสำนกึ ทถี่ ูกต้องเก่ียวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ ร้จู กั รกั ษาและส่งเสริม สทิ ธิ หน้าที่ เสรภี าพ
การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ท่ีสนบั สนุน สง่ เสรมิ พฤติกรรม

จากการจดั การศึกษาในปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์แพรร่ ะบาด COVID – ๑๙ มีการจดั การเรยี นรู้
ท่ีเปลย่ี นไปจากเดิมใช้ระบบออนไลนเ์ ต็มรูปแบบเพิ่มมากข้ึนส่งผลให้ท้ังครแู ละนกั เรียนจะต้องเปล่ียนวิธีการเรียนรู้
จนนำไปสู่การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผลการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจากการจดั
กจิ กรรมการเรียนการสอนรูปแบบเกมออนไลน์ เกดิ การเรยี นรูท้ ส่ี นกุ สนานตน่ื เต้นและส่งผลตอ่ กระบวนการเรียนรู้
ในทางทีด่ ี

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๒

จากความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนพนมดงรักวิทยาอยากก้าวสู่การเป็นโรงเรียนสุจริต เกิดความสนใจ
พฒั นารปู แบบการจัดการศกึ ษาโรงเรยี นสุจริตโดยใช้ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวตั กรรมบูรณา
การการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal เพื่อให้โรงเรียนพนมดงรักวิทยาเป็น โรงเรียน
สุจริตเอื้อตอ่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยคุ Next Normal เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือที่ดีเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน และสามารถให้บริการชมุ ชนในด้านความโปร่งใส
และด้าน อื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ต่อไป ด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการคุณภาพ(PDCA) การจัดการความรู้
(KM) และกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ รติ นวัตกรรมบูรณาการการจัดการศกึ ษาหลักสูตรต้านทุจริต
ในยุค Next Normal และนกั เรียนเปน็ ผู้ขับเคลอ่ื นการดำเนนิ กิจกรรม

สรปุ สภาพปญั หาในการจดั การศึกษาโรงเรียนสุจริต ไดด้ ังน้ี

๑. นักเรียนยังขาดวินัย ความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือร้นสนใจในการเรียนในยุคออนไลน์

๒. โรงเรียนขาดการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมความสุจริตให้สอดคล้องกับ

บริบทภายใน โรงเรียนและท้องถิ่น ๓. บรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนออนไลน์ยังไม่เอื้อต่อการจัด

กระบวนการเรียนร้ขู องผเู้ รียนอยา่ งเตม็ ท่ี ๔. ครอบครัวยงั เขา้ มามสี ่วนร่วมนอ้ ย ในกระบวนการเสริมสร้างความ

สจุ รติ ของโรงเรียน ๕.ชมุ ชนมสี ว่ นร่วมน้อยในการจัดกระบวนการเรียนร้เู พ่ือสรา้ งเสริมความสุจริตของผเู้ รียน

๑.๒. แนวคดิ หลักการสำคัญท่ีเกยี่ วข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างองิ ถึงแนวคิด หลักการ
ทฤษฎี รปู แบบ วธิ กี าร ฯลฯ ทนี่ ำมาใช้ในการออกแบบผลงานหรอื นวตั กรรม

จากการศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ท่เี กี่ยวข้อง ในการออกแบบนวตั กรรมการพฒั นานวัตกรรม
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจรติ นวตั กรรมบรู ณาการการจดั การศึกษาหลักสตู รตา้ นทจุ ริตใน
ยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวทิ ยา
นวตั กรรมการพฒั นา นวตั กรรม กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ รติ นวตั กรรมบูรณาการการจดั
การศกึ ษาหลักสตู รตา้ นทุจรติ ในยุค Next Normal โรงเรยี นพนมดงรกั วิทยา
ไดใ้ ชพ้ ืน้ ฐานทางทฤษฎหี รอื พนื้ ฐานทางปรชั ญารองรบั ได้ใชท้ ฤษฎีรองรบั ดังน้ี

๑.๒.๑ ทฤษฎกี ารเรยี นรู้ ๘ ขัน้ ของกาเย่ ( Gagne )
ทฤษฎีของกาเยน่ ้ีจะใหค้ วามสำคญั ในการจัดลำดับขัน้ การเรยี นรู้ เพื่อใหผ้ เู้ รียนสามารถเรียนรู้
ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ โดยใชส้ ง่ิ เร้า สิ่งแวดลอ้ มภายนอกกระตนุ้ ผเู้ รียนใหเ้ กิดการเรียนรู้ และสงั เกตพฤตกิ รรม
ของผูเ้ รยี น วา่ มกี ารตอบสนองอย่างไร เพ่ือทจี่ ะจัดลำดับข้นั ของการเรยี นรใู้ หผ้ ้เู รยี นไดถ้ กู ต้อง
ทฤษฎกี ารเรยี นรู้ ๘ ข้นั ประกอบด้วย
- การจงู ใจ ( Motivation Phase) การคาดหวงั ของผเู้ รียนเปน็ แรงจูงใจในการเรยี นรู้
- การรบั ร้ตู ามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ (Apprehending Phase) ผ้เู รียนจะรบั รสู้ งิ่ ทส่ี อดคลอ้ งกบั ความตั้งใจ
- การปรุงแต่งสงิ่ ทรี่ บั ร้ไู วเ้ ป็นความจำ ( Acquisition Phase) เพือ่ ใหเ้ กิดความจำระยะสัน้ และระยะยาว

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรม | ๓

- ความสามารถในการจำ (Retention Phase)
- ความสามารถในการระลกึ ถงึ ส่ิงท่ีไดเ้ รยี นรไู้ ปแล้ว (Recall Phase )
- การนำไปประยุกต์ใช้กับส่ิงท่ีเรียนรไู้ ปแลว้ (Generalization Phase)
- การแสดงออกพฤตกิ รรมท่เี รยี นรู้ ( Performance Phase)
- การแสดงผลการเรยี นรกู้ ลับไปยงั ผเู้ รยี น ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รบั ทราบผลเรว็ จะทำใหม้ ผี ลดี
และประสทิ ธิภาพสงู

๑.๒.๒ ทฤษฎีคอนสตรัคตวิ สิ ต์
กลา่ ววา่ ความรทู้ ีเ่ กดิ จากทผ่ี เู้ รยี นไดส้ รา้ งความรูท้ ่ีมีความหมายเพอ่ื ทำใหต้ นเองเกดิ ความเขา้ ใจ
และผเู้ รยี นเปน็ ผคู้ ้นพบความหมายด้วยการกระทำของตนเอง ความรู้ท่ีเกิดขนึ้ จากการเรยี นรู้ ได้แก่ องค์ความรู้
แนวคดิ การคดิ แกป้ ัญหา หรอื ความรู้ใหม่ที่มีความหมายสำหรับผเู้ รียน
๑.๒.๓ ทฤษฎีพฤตกิ รรมนิยม
๑. ทฤษฎกี ารเรยี นดว้ ยการปฏิบัติ“Learning by doing” “หรอื การเรยี นรโู้ ดยการปฏิบตั จิ รงิ
ของจอห์น ดวิ อี้ (John Dewey) เป็นความรู้ทมี่ ีความหมายเพือ่ ทำให้ตนเองเกิดความเข้าใจ และผเู้ รียนเป็นผู้
คน้ พบความหมายด้วยการกระทำของตนเอง
จากทฤษฎีคอนสตรัคตวิ สิ ต์ และทฤษฎีทฤษฎีการเรยี นรู้ ๘ ขั้น ของกาเย่ ( Gagne ) ทฤษฎี
พฤตกิ รรมนยิ มเป็นแนวคดิ พ้นื ฐานในการพัฒนารปู แบบการจัดการศกึ ษา
๑.๒.๔ แนวคิดทฤษฎี การวิเคราะหด์ ้วย SWOT Analysis
การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน SWOT Analysis เปน็ กระบวนการวเิ คราะห์บริบทของโรงเรียน

เพอ่ื ใหไ้ ด้ผลสรปุ สำหรับกำหนด วสิ ัยทศั นแ์ ละกลยทุ ธ์เพื่อพัฒนาโรงเรียนท่มี ีความชัดเจน จากขอ้ มลู ที่เกย่ี วข้องทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา SWOT เป็นคำย่อมาจากคำว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats โดยมี ความหมาย ดังน้ี

S - Strengths กระบวนการวเิ คราะหด์ ้วย SWOT Analysis
คือ จดุ แข็งหรอื จดุ เดน่ หมายถึง การดำเนินงานภายในทีบ่ รรลุวัตถุประสงค์

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | ๔

W - Weaknesses คือ จดุ ออ่ นหรอื จุดท่ีควรพัฒนา หมายถงึ การดำเนินงานภายในทยี่ งั ไมบ่ รรลุ
วตั ถปุ ระสงค์

O - Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจั จัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้อื ประโยชน์ตอ่ การ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

T - Threats คือ อปุ สรรค หมายถงึ ปัจจยั และสถานการณ์ภายนอกทีท่ ำใหง้ านไม่บรรลุ
วตั ถุประสงค์

๑.๒.๕ แนวคดิ ทฤษฎี วงจรการบรหิ ารงานเชงิ ระบบ (PDCA)
การทำงานที่ประสบความสำเรจ็ ไดเ้ ร็วและย่งั ยืนลว้ นสะท้อนใหเ้ หน็ วา่ มีการดำเนินงานอยา่ งเปน็
ข้ัน เปน็ ตอน มีระบบท่ีตรวจสอบได้ วงจรเดมมง่ิ (Deming cycle) เป็นกระบวนการดำเนินงานเชิงระบบรูปแบบ
หนึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA มาจากคำว่า Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Act
(ดำเนินงานใหเ้ หมาะสม)

ขนั้ ตอนการดำเนินงาน สรปุ ได้ดังน้ี
ขัน้ วางแผน (Plan) เป็นการกำหนดกรอบงานทีต่ อ้ งการแก้ปญั หา/ตอ้ งการปรบั ปรงุ เปลยี่ นแปลง รวมถึง
การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ตอ้ งนำขอ้ มลู อะไรบา้ งทเ่ี กย่ี วขอ้ งมาวิเคราะห์ แล้วกำหนดทางเลือก ในการ
ปรับปรุง เปลยี่ นแปลง การวางแผนจะชว่ ยใหส้ ามารถคาดการณส์ ่งิ ที่จะเกดิ ขึน้ ในอนาคต และชว่ ยลดความสูญเสีย
ต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกดิ ขึ้นได้
ขั้นปฏิบัติ (DO) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกที่กำหนดไว้ในแผน
ขณะเดยี วกนั มกี ารตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ดิ ้วยว่าดำเนินไปในทิศทางที่กำหนดไว้หรือไม่
ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมนิ ผลที่ได้รับจากการปรบั ปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาซึ่งทำให้
ทราบวา่ การปฏบิ ตั ิบรรลวุ ัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ ำหนดไวห้ รือไม่ โดยกำหนดความถี่ของการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | ๕

ขัน้ ดำเนนิ งานให้เหมาะสม (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบ และอาจจะนำผล การตรวจสอบมา
ดำเนินการ ๒ กรณี คือ กรณีท่ี ๑ ถ้ามีผลการปฏิบัติงานท่ีดีให้นำกระบวนการปฏบิ ัตินั้นมาจัดทำเปน็ มาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านของโรงเรียน

กรณีท่ี ๒ ถา้ ผลงานยงั ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตอ้ งนำผลการประเมนิ มาพิจารณาว่าควรดำเนิน การอยา่ งไร
ตอ่ ไป เพื่อให้บรรลุผลตามทีก่ ำหนดไว้ เมอื่ นำวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการทำงานอย่างต่อเน่ือง จะทำให้การทำงานมี
การพฒั นาไปอย่างตอ่ เน่อื ง ไมห่ ยดุ น่ิง ดังแผนภาพ

จากแนวคิดและทฤษฎที ัง้ ๓ ประเด็นทกี่ ลา่ วมาข้างตน้ ทำใหเ้ ห็นภาพความสัมพันธข์ องการพฒั นา ดัง
ภาพประกอบกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศึกษาหลักสูตรตา้ นทจุ ริต
ในยคุ Next Normal โรงเรยี นพนมดงรักวทิ ยา

Process Output

P คุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรยี นสุจรติ
A
C Smart School
Smart Director
Feedback
D Smart Teacher

Smart Student

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๖

๒. แนวทางการแกป้ ญั หาและพฒั นา สาเหตุของปญั หาในการจัดการศกึ ษา
โรงเรยี นสุจรติ
การออกแบบนวัตกรรม
๑. นกั เรยี นมีปัญหาครอบครวั
๑. กรอบแนวคิดสภาพปัญหาการพัฒนานวัตกรรม ๒. ผบู้ รหิ ารและคณะครยู งั ขาด
ทกั ษะการบรู ณาการกระบวนการเรียนรู้
สภาพปญั หาในการจดั การศึกษา ออนไลน์ทเ่ี สรมิ สรา้ งใหผ้ ู้เรียนมีสจุ ริตให้
โรงเรยี นสุจรติ สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทภายในโรงเรียนและ
ทอ้ งถิ่น
๑. นกั เรียนยังขาดวินยั ความรับผดิ ชอบ ๓. โรงเรยี นขาดการบรู ณาการการ
ขาดความกระตือรอื ร้นสนใจในการเรยี นออนไลน์ จัดการบรรยากาศห้องเรียนออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
๒. โรงเรยี นขาดการบรู ณาการ ๔. ครอบครัวยงั ไม่เข้าใจใน
กระบวนการเรียนรทู้ เี่ สรมิ สร้างให้ผเู้ รียนมีความ กระบวนการเสริมสรา้ งสุจรติ ของโรงเรยี น
สจุ ริตใหส้ อดคล้องกบั บรบิ ทภายในโรงเรียนและ ๕. ชุมชนยังไม่เข้าใจในการจัด
ทอ้ งถน่ิ กระบวนการเรยี นรเู้ พ่ือสรา้ งเสรมิ ความ
สุจริตของผเู้ รียน
๓. บรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรยี น
ออนไลน์ยังไม่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของผ้เู รียนอย่างเต็มท่ี

๔. ครอบครัวยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย
ในกระบวนการเสริมสร้างความสจุ ริตของโรงเรยี น

๕. ชมุ ชนมีส่วนร่วมนอ้ ยในการจดั
กระบวนการเรียนรเู้ พ่ือสร้างความสจุ ริตของ
ผเู้ รียน

ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตได้นั้น จำเป็นต้องบริหารจัดการในโรงเรียน
ทั้งระบบ เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้บูรณาการกระบวนการ
IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบรู ณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สตู รต้านทจุ ริตในยุค Next Normal ซงึ่
มีนักเรียนแกนนำในทุกห้องเรียน จากการอบรมเป็นแกนนำหลายรุ่นที่มีคุณภาพ ในเรื่องของความสุจริตได้ จะ
ส่งผลให้การดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดความ “โรงเรียนสุจริต”ของโรงเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา มี
ความกา้ วหน้า พัฒนานักเรยี นใหม้ คี ณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๗

๓. จุดประสงค์และเปา้ หมายของผลงาน/นวตั กรรม

๓.๑ จุดประสงค์

- เพอื่ พฒั นา กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบรู ณาการการจัดการศึกษาหลกั สูตร
ต้านทจุ รติ ในยุค Next Normal

- เพ่อื พฒั นาสโู่ รงเรียนสจุ ริต ด้วย กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวตั กรรมบรู ณาการการจัด
การศึกษาหลกั สูตรตา้ นทจุ ริตในยคุ Next Normal

๓.๒ เปา้ หมาย
๑ เชิงปริมาณ

- มแี ผนกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบูรณาการการจดั การศึกษาหลักสตู รต้าน
ทจุ รติ ในยุค Next Normal

- โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสจุ ริต กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบรู ณาการ
การจัดการศึกษาหลกั สตู รต้านทจุ ริตในยคุ Next Normal ๑ แห่ง

๒ เชิงคณุ ภาพ

- นักเรยี นมคี วามรู้ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจรติ นวตั กรรมบรู ณาการการจดั การศึกษา
หลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ในยุค Next Normal

- โรงเรียนมีแหลง่ เรยี นรู้โรงเรียนสจุ รติ ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวัตกรรมบรู ณาการ
การจดั การศกึ ษาหลักสูตรตา้ นทจุ รติ ในยคุ Next Normal ทมี่ คี ุณภาพอย่างยง่ั ยนื

สอดคลอ้ งกบั สภาพปญั หาและความตอ้ งการ
รปู แบบกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรมบูรณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สูตรตา้ น
ทุจริตในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรกั วทิ ยา ไดด้ ำเนนิ การ ๔ ระยะ ตามรูปแบบการวิจัยและพฒั นา

ตารางวิเคราะห์ความสอดคลอ้ งกบั สภาพปญั หาและความต้องการในการการจดั การศกึ ษาโรงเรยี น

สุจริต

ขนั้ ตอนการพฒั นานวตั กรรม สอดคล้องกบั สภาพปญั หาและความต้องการ

ระยะที่ ๑ การศึกษาสภาพและแนวทาง ในการ ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการจดั การศกึ ษาโรงเรียน

จัดการศึกษาโรงเรยี นสุจรติ ความสอดคลอ้ งสภาพ สจุ รติ โดยศึกษาจากขอ้ มูลการสำรวจ สารสนเทศของ

ปัญหาและความต้องการ โรงเรยี น ชุมชน

ปญั หา

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรม | ๘

ข้ันตอนการพัฒนานวตั กรรม สอดคล้องกับสภาพปญั หาและความต้องการ

๑. นกั เรยี นยงั ขาดวินัย ความรับผดิ ชอบ ขาดความ
กระตอื รือรน้ สนใจในการเรยี นออนไลน์
๒. โรงเรียนขาดการบรู ณาการกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีความสจุ รติ ให้สอดคล้องกบั บรบิ ท
ภายในโรงเรียนและท้องถิ่น
๓. บรรยากาศในโรงเรียนและหอ้ งเรยี นออนไลน์ยงั ไม่เออ้ื
ต่อการจดั กระบวนการเรยี นรขู้ องผู้เรยี นอยา่ งเต็มท่ี
๔. ครอบครัวยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อยในกระบวนการ
เสรมิ สรา้ ง สจุ ริตของโรงเรียน
๕.ชมุ ชนมีสว่ นร่วมน้อยในการจัดกระบวนการเรียนรเู้ พ่อื
สร้างเสรมิ ความสจุ รติ ของผเู้ รียน

ระยะท่ี ๒ การพฒั นากระบวนการ IUADD : ความต้องการ
เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบรู ณาการการจัด รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรยี นสจุ ริตทีเ่ ปน็ รปู ธรรม
การศึกษาหลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ในยคุ Next ความต้องการกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ
Normal โรงเรียนพนมดงรกั วทิ ยา นวตั กรรมบรู ณาการการจดั การศึกษาหลักสตู รต้านทจุ รติ
ในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ทชี่ ัดเจน

ระยะที่ ๓ ทดลองใช้กระบวนการ IUADD : เกม ความต้องการกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริต

ออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบรู ณาการการจัด นวตั กรรมบูรณาการการจดั การศึกษาหลักสูตรต้านทจุ ริต

การศึกษาหลกั สูตรต้านทจุ รติ ในยคุ Next ในยคุ Next Normal โรงเรียนพนมดงรกั วิทยา ทีม่ ี

Normal โรงเรยี นพนมดงรกั วิทยา ประสิทธภิ าพ

ระยะท่ี ๔ เผยแพร่และหาประสิทธิภาพ ความต้องการกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ ริต
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ ริต นวตั กรรมบูรณาการการจดั การศึกษาหลักสตู รต้านทจุ รติ
นวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สตู ร ในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวทิ ยา ท่ีมี
ต้านทจุ ริตในยคุ Next Normal โรงเรยี นพนมดง ประสทิ ธิภาพและประสิทธผิ ล
รกั วทิ ยา

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๙

๔. กระบวนการผลิตผลงาน /การออกแบบกรอบความคิด พฒั นานวัตกรรม
กรอบแนวทางการพฒั นา รปู แบบการจัดการศึกษาโรงเรยี นสุจริตด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์

สุจริตนวตั กรรมบรู ณาการการจัดการศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทุจรติ ในยคุ Next Normal โรงเรยี นพนมดงรกั วทิ ยา

แนวคดิ ทฤษฎีพื้นฐาน กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ รติ นวตั กรรมบรู ณาการ
ทฤษฎีการเรยี นรู้ ๘ ข้นั ของกาเย่ ( Gagne ) การจัดการศึกษาหลกั สูตรตา้ นทจุ ริตในยคุ Next Normal
ทฤษฎีคอนสตรคั ติวสิ ต์
ทฤษฎพี ฤติกรรมนิยม
ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis
ทฤษฎีวงจรการบรหิ ารงานเชงิ ระบบ (PDCA)

คณุ ลกั ษณะ ๕ ประการของโรงเรยี น
สุจริต

๑.ทักษะกระบวนการคดิ
๒. มีวนิ ยั

๓. ซอ่ื สัตย์ สจุ รติ
๔. อยู่อย่างพอเพียง
๕. มจี ติ สาธารณะ

ระยะที่ ๑ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและทิศทางของการพัฒนารูปแบบด้วยกระบวนการ
IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal
โรงเรยี นพนมดงรักวทิ ยา

ระยะที่ ๒ การสร้างและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริตด้วย กระบวนการ IUADD :
เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal โรงเรียน
พนมดงรกั วทิ ยา

การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ เหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุจริต โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วย
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค
Next Normal โรงเรยี นพนมดงรักวิทยา พบวา่ คะแนนเฉลีย่ ๔.๕๐ มคี วามเหมาะสมมาก

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๑๐

Innovation ีม ้ืพนฐานน ัวตกรรมเทคโนโล ียระยะที่ ๓ ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์
สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
การมสี ว่ นร่วมในการพฒั นานวตั กรรม โดยการเลอื กแบบเจาะจงครูผู้สอน นกั เรยี น จำนวน ๓๐๐ คน

ระยะที่ ๔ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD :
เกมออนไลนส์ ุจริตนวตั กรรมบูรณากาการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal สู่โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนพนมดงรกั วทิ ยา

๕. การลำดับขนั้ ตอนดำเนินงานตามกิจกรรม
ผู้เก่ยี วข้องท้ังในและนอก หน่วยงานมสี ว่ นรว่ มในการวางแผน การดำเนินการ ประเมินและสรปุ ผล

เกดิ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศกึ ษาหลกั สตู รตา้ นทจุ ริตในยคุ Next
Normal สู่โรงเรียนสจุ รติ โรงเรยี นพนมดงรกั วิทยา

เกิดกระบวนการปฏบิ ตั ิทเ่ี ป็นระบบสามารถประยกุ ตใ์ ช้กบั ทกุ กิจกรรมได้ ดังแผนผงั มีพน้ื ฐานเทคโนโลยี
เข้าใจ เขา้ ถึง พัฒนา ยัง่ ยนื

กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศึกษา
หลักสตู รตา้ นทุจรติ ในยุค Next Normal

Innovation มพี ้นื ฐานนวัตกรรมเทคโนโลยี

Understand การสร้างความตระหนักความเข้าใจและการยอมรบั
การสร้างแกนนำ

เขา้ ใจโครงการ เขา้ ใจ แสวงหาแกนนำ
โรงเรยี น เขา้ ใจสภาพ - จากคนท่ีอาสาและสมคั รใจ โดยการสรรหาคดั เลือก ป.ป.ช.สพฐ.
ปญั หา น้อย

- คดั สรรจากคนที่มคี วามพร้อม
พฒั นาแกนนำ

- อบรมแกนนำ ตามโครงการคนดีศรี พ.ร. ระดับโรงเรยี น/ระดบั ช้นั
เรยี น/ระดบั ห้องเรียน

- ต้ังบริษัทสร้างการดี
- สร้างเครอื ข่ายใยแมงมมุ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๑๑

Access การสำรวจปัญหา
ดำเนนิ การโดยใชห้ ลกั ค้น แยกกลุม่ ระดม กำจัด
เข้าถึงปัญหา/สภาพ
โรงเรียน ค้น = คน้ หาปัญหาท่ีสำคญั
แยกกลุม่ = ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน
ระดม = รวมปญั หาจาก ๓ กลุ่ม
กำจัด = แก้ไขปญั หาโดยใช้เกมออนไลน์ และบูรณาการ
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

Develop ๑. การกำหนดคณุ ธรรมอตั ลักษณ์ คุณลกั ษณะ ๕ ประการของ
โรงเรยี นสจุ รติ
ลงมอื ทำใหเ้ กดิ ประชุมแยกกลุ่ม ระหว่างคณะนักเรยี นและคณะครู ผ้บู ริหาร
๒. การบูรณาการในการเรียนการสอนออนไลน์ และวถิ ชี ีวิตใน
โรงเรียนในยคุ Next Normal
๒.๑ จัดการเรียนการสอนบรู ณาการหลักสตู รตา้ นทุจริต รปู แบบ
ออนไลน์
๒.๒ การพัฒนาเกมออนไลนต์ ้านทุจริต แบบความร่วมมือ ร่วมคิด รว่ ม
ทำ ร่วมแผยแพร่
๓. ความรูค้ ู่คณุ ธรรมสโู่ รงเรียนสุจริต
- แผนการจัดการเรยี นร้จู ดั การเรียนรูบ้ รู ณาการเร่อื งหลักสตู รต้านทุจรติ
ทกุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝกึ นักเรียนให้คิดแบบระบบฐานสอง

● การคดิ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
สว่ นรวม

● ความละอายและความไมท่ นต่อการทุจริต
● STRONG : จติ พอเพยี งต้านทจุ ริต
● พลเมอื งกบั ความรบั ผิดชอบตอ่ สังคม
๔. การพฒั นาสภาพแวดลอ้ มทเี่ อ้อื ตอ่ การเสรมิ สร้างโรงเรียนสุจรติ
สภาพแวดลอ้ มกายภาพ , สภาพจติ ใจ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรม | ๑๒

Durable การสร้างแบบอยา่ ง

เกดิ ผลยง่ั ยนื จูงใจ กระตนุ้ เชิดชู

โรงเรียนสุจริต หอ้ งเรยี นสจุ ริต

ครอบครัวสุจรติ ตวั อย่าง ชุมชนสุจรติ

การจดั กจิ กรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

- ระดบั หอ้ งเรยี น /ช้นั เรยี น /โรงเรียน สหวิทยาเขต /จงั หวัด

- After Action Review วิเคราะหห์ ลงั ปฎบิ ตั ิอยา่ งสม่ำเสมอ

- แลกเปลย่ี นผา่ นระบบ ICT (Professional Learning Network

:PLN)

- ชมุ ชนการเรยี นรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:

PLC)

๖. ประสทิ ธิภาพของการดำเนินงาน ผลที่เกดิ จากการนำนวัตกรรมไปใช้
การพัฒนารูปแบบการจดั การศึกษาโรงเรยี นสุจริตด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ

นวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศึกษาหลักสตู รตา้ นทจุ รติ ในยคุ Next Normal โรงเรยี นพนมดงรักวิทยา
๖.๑ จดุ ประสงคแ์ ละเปา้ หมายของผลงาน/นวตั กรรมถอดบทเรียน
๖.๑.๑ จุดประสงค์
๑. เพอ่ื พฒั นากระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบรู ณาการการจัดการศึกษาหลักสูตร

ต้านทจุ ริตในยคุ Next Normal
๒. เพ่ือพฒั นาส่โู รงเรียนสจุ รติ ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรมบรู ณาการการจัด

การศึกษาหลกั สตู รต้านทจุ รติ ในยคุ Next Normal
๖.๑.๒ เปา้ หมาย
๑. เชิงปรมิ าณ
๑) มีแผนกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบรู ณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สตู รตา้ น

ทจุ รติ ในยคุ Next Normal
๒) โรงเรียนเป็นแหลง่ เรยี นรู้โรงเรียนสจุ รติ ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม

บูรณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สูตรต้านทจุ ริตในยคุ Next Normal ๑ แหง่

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | ๑๓

๒. เชงิ คณุ ภาพ

๑) นกั เรียนมคี วามรู้ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบูรณาการการจดั การศึกษา
หลักสตู รตา้ นทจุ ริตในยุค Next Normal

๒) โรงเรยี นมีแหลง่ เรียนรู้โรงเรยี นสุจริต ดว้ ยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบรู ณา
การการจดั การศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ในยคุ Next Normal ที่มีคุณภาพอยา่ งยั่งยืน

ผลทีเ่ กิดจากการนำนวตั กรรมไปใช้
๑. ส่งผลใหเ้ กดิ ประโยชน์ต่อผู้เรียนการพัฒนารูปแบบการจัดการศกึ ษาโรงเรียนสุจรติ ด้วยกระบวนการ
IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal
โรงเรยี นพนมดงรักวทิ ยา สง่ ผลใหผ้ เู้ รยี นมีทักษะวชิ าการ โดยการพฒั นา เตม็ ตามศกั ยภาพ มีทักษะ ชวี ติ มที กั ษะ
สุขภาพ มีความเปน็ พลเมืองดี มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และมคี ุณธรรม จริยธรรม ความสุจริตใน
จิตใจอยา่ งเข้มแข็ง
๒. สง่ ผลให้เกดิ ประโยชน์ต่อครูผสู้ อน การพฒั นารูปแบบการจดั การศกึ ษาโรงเรียนสุจริต ดว้ ยกระบวนการ
IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ส่งผลให้ครูผู้สอนมปี ฏิสัมพันธ์เชิงบวก มีวัฒนธรรมแหง่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และที่
สำคญั คือมีกระบวนการจัดการเรยี นรูท้ เี่ หมาะสมกับนักเรยี นจงึ เป็นสิง่ สำคัญที่จะทำให้นกั เรียนสามารถอยู่รอดใน
สังคมในยคุ โลกาภวิ ัตน์ ได้อย่างมคี ณุ ภาพจนกระทัง่ เตบิ โตเป็นพลเมอื งท่ีมีคณุ ภาพ
๓. สง่ ผลใหเ้ กดิ ประโยชนต์ อ่ ผบู้ ริหารสถานศึกษาและกระบวนการบรหิ ารจัดการ การพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาโรงเรียนสุจรติ ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษา
หลกั สตู รตา้ นทุจรติ ในยุค Next Normal โรงเรยี นพนมดงรักวิทยา ส่งผลใหผ้ ้บู รหิ ารสถานศึกษามีการนำองคก์ รทด่ี ี
กำหนดวิสยั ทศั น์ พันธกิจ และนโยบายทย่ี ึดประโยชน์ของผ้เู รยี นเปน็ สำคญั

๗. การใชท้ รัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
การใชท้ รพั ยากรในการพัฒนานวัตกรรม ประยุกตใ์ ช้ทรพั ยากรทม่ี อี ยู่ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้อง

กับบรบิ ทของหนว่ ยงาน คอื รูปแบบการจดั การศกึ ษาโรงเรียนสจุ ริต ดว้ ย กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์
สจุ ริตนวัตกรรมบรู ณาการการจัดการศึกษาหลกั สตู รตา้ นทจุ ริตในยคุ Next Normal โรงเรียนพนมดงรกั วิทยา ใช้
ดังต่อไปนี้

๗.๑ ทรัพยากรบุคคล คือ ผบู้ รหิ าร ครู นกั เรียน ปราชญช์ าวบา้ นในชมุ ชน ผู้เชี่ยวชาญ
๗.๒ วัสดุ อปุ กรณ์

๗.๒.๑ กระดาษเพ่ือจดั ทำคมู่ อื การใช้และสรา้ งสอื่ การเรยี นการสอน ในการจดั การโรงเรียนสจุ รติ
๗.๒.๒ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในการพิมพ์
๗.๒.๓ กล้องถ่ายรปู /โทรศัพท์

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๑๔

๗.๓ ทรพั ยากรธรรมชาติ สอ่ื สภาพจรงิ

๘. ผลที่เกดิ จากการทำ Best Practice การยอมรบั นวตั กรรม

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริต

นวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นที่

ยอมรับ การร่วมจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออนไลน์ การอบรม การให้บริการในการศกึ ษาดู

งานจากคณะต่าง ๆ ที่เข้ามาศกึ ษาดูงาน การเผยแพร่และมีการนำไปใช้ทัง้ ในและนอกหน่วยงาน ได้รับเชญิ เปน็

วิทยากร รว่ มแลกเปล่ียนเรยี นรใู้ นหลายหลายกิจกรรมจนประสบความสำเรจ็ เปน็ ท่ีประจักษ์ ดงั นี้
๘.๑ การเผยแพร่ผลการดำเนนิ งาน นวัตกรรม
- เผยแพรผ่ ลการดำเนนิ งานภายในโรงเรียนโดยการเผยแพรเ่ ป็นเอกสารความรเู้ ก่ียวกบั การ

ดำเนนิ งาน การประชมุ ชี้แจง แจ้งผลการดำเนนิ งาน
- เผยแพรเ่ ปน็ เอกสาร ใหก้ บั โรงเรียนในสหวิทยาเขต ๗

- เผยแพรเ่ ป็นเอกสาร ใหก้ บั โรงเรียนในเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสุรนิ ทร์

- เผยแพร่ใหก้ บั สถานศกึ ษาท่ัวไปผ่านเวป็ ไซต์ เพจเฟสบุค๊ ของโรงเรยี น

- เผยแพรใ่ หก้ ับผมู้ าศกึ ษาดงู าน ณ โรงเรียนพนมดงรกั วิทยา ตลอดปีการศกึ ษา

- เผยแพรส่ ชู่ ุมชนผา่ นนักเรียนในชุมชน ภาพที่ ๑ : เผยแพร่เกมออนไลน์สู่
๘.๒ การประชาสมั พันธใ์ หผ้ เู้ กย่ี วขอ้ งรบั ทราบ ชุมชนผ่านนกั เรยี นแกนนำในชมุ ชน
- ประชาสมั พนั ธ์เปน็ เอกสาร รายงานผลการปฏิบัตทิ ปี่ ระสบความสำเรจ็
- ประชาสมั พนั ธโ์ ดยจัดทำเป็นแผน่ พบั สรปุ ผลการดำเนินงาน
- ประชาสัมพันธผ์ า่ นเวป็ ไซตข์ องโรงเรยี น
- ประชาสมั พันธ์ผ่านเพจเฟสบ๊คุ โรงเรียน

๘.๓ การยกยอ่ งชมเชยและรางวัลทไี่ ดร้ บั

- รับคัดเลือกให้ดำเนินการนำเสนอผลงานในการประชุมออนไลน์แลกเปลี่ยนหลายครั้งทั้งระดับพื้นที่
สหวิทยาเขต ๗ ระดับ สพม.สุรินทร์ และระดับจังหวัด แก่โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบไปด้วยโรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในโรงเรียนสังกัด

โรงเรียนมัธยมศึกษาสพม. โรงเรียนสาธิต โรงเรียนประถม สพฐ. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมแผนกสามญั ศึกษา

๙. ผลการดำเนินการ ประโยชนท์ ่ไี ดร้ ับ
รูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวตั กรรมบูรณา

การการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวิทยา เป็นแนวทางในการ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๑๕

พัฒนาการจัดการศึกษาสโู่ รงเรียนสจุ รติ ทสี่ ่งผลให้ผเู้ รยี นเป็นสุข มคี วามเปน็ พลเมอื ง และมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next
Normal สง่ ผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรียนสามารถใชบ้ รู ณาการจัดการเรยี นการสอนในยุคออนไลน์ ใช้แก้ไขปัญหา
และเป็นตัวขับเคลือ่ นโรงเรียนสุจริตอย่างสมบูรณ์ นวัตกรรมส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครูผูส้ อน ต่อสถานศึกษา
ผูป้ กครอง และชุมชนอย่างยัง่ ยืน ดังนี้

๙.๑ ส่งผลให้เกดิ ประโยชน์ต่อผเู้ รยี น การพัฒนารปู แบบการจดั การศึกษาโรงเรียนสจุ รติ ด้วยกระบวนการ
IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal
โรงเรยี นพนมดงรักวทิ ยา ส่งผลให้ผ้เู รยี นมีทกั ษะวชิ าการ โดยการพัฒนา เตม็ ตามศักยภาพ มีทกั ษะ ชีวิต มีทักษะ
สุขภาพ มีความเปน็ พลเมืองดี มีจติ สำนกึ อนรุ กั ษท์ รพั ยากรสิง่ แวดล้อม และมีคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

๙.๒ ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครู การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต
ดว้ ยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจรติ นวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศึกษาหลกั สตู รต้านทจุ รติ ในยุค Next
Normal โรงเรยี นพนมดงรกั วทิ ยา เป็นแนวทางของครใู หค้ รูมรี ูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจรติ ท่ชี ดั เจนและ
มีประสทิ ธิภาพ มีเครอื่ งมอื วัดและประเมินผลทส่ี ามารถนำไปประยกุ ตใ์ นการจดั การศึกษา หรือกิจกรรมการเรียน
การสอนและครูได้พฒั นาต่อยอดในการพฒั นางานของตน

๙.๓ ผลงานสง่ ผลใหเ้ กดิ ประโยชนต์ อ่ ผ้บู ริหารสถานศึกษา เปน็ แนวทางในการพฒั นา ครูผู้สอนในการจัด
การศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษา
หลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal สู่โรงเรียนสุจริต เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ส่งผลให้นักเรียนมีสุจริต มีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและเป็นพลเมือง
โลก

๙.๔ ผลงานสง่ ผลใหเ้ กิดประโยชนต์ อ่ สถานศกึ ษา การพฒั นารูปแบบการจดั กิจกรรมการศึกษาโรงเรียน
สุจรติ ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ ริตนวัตกรรมบรู ณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรตา้ นทจุ ริตใน
ยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ส่งผลประสบความผลสำเร็จต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาโรงเรียน
สจุ ริต ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พนื้ ฐานที่ส่งผลให้นกั เรยี นมีสจุ รติ จิตสาธารณะเป็น
พลเมืองดีของประเทศชาติ และเป็นพลเมืองโลก

๙.๕ ผลงานสง่ ผลใหเ้ กดิ ประโยชนต์ อ่ วงการวิชาชพี การพฒั นารปู แบบการจดั กจิ กรรมการศกึ ษาโรงเรยี น
สุจรติ ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบรู ณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทจุ ริตใน
ยุค Next Normal โรงเรยี นพนมดงรักวิทยา เปน็ ประโยชนต์ ่อวงการวิชาชพี สง่ ผลใหค้ รมู กี ารพฒั นาในวชิ าชีพใน
การผลติ นวัตกรรมการเรยี นสอนท่มี ีประสิทธิภาพทำใหเ้ กดิ การพัฒนาตอ่ วชิ าชีพ

๙.๖ ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วย
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๑๖

Normal ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตส่งผลให้เยาวชนในชุมชนมีความรู้ มี เจตคติ มีการตัดสินใจและมี
พฤตกิ รรมสุจริตทดี่ ี สง่ ผลใหช้ มุ ชนมีสมาชกิ ท่ีมีคุณภาพ และเปน็ พลเมืองดี ของประเทศชาติ และเป็นพลเมอื งโลก
ทด่ี ี

๑๐. ปัจจัยความสำเร็จ
ผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ ผลที่เกิดจากการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน ตาม คุณลักษณะของ

โครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิ าลในสถานศกึ ษา “ป้องกนั การทุจริต” ปลกู จิตสำนึกให้กับ
นักเรียน (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชนเป็นสังคมท่ี สุจริต ไม่คอร์รัปชั่น โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเปน็ มนษุ ยท์ สี่ มบรู ณ์

๑๐.๑ ผู้บริหาร มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนธรรมเนยี มปฏบิ ตั ิของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมใ่ ช้ตำแหนง่ หนา้ ท่ีในการแสวงหา ผลประโยชน์
อนั มิชอบ ดำเนนิ ชีวิตโดยยึดหลักพอเพยี งอยา่ งมคี วามสขุ และเป็นแบบอยา่ งแก่สาธารณะชน อุทิศตนเพอ่ื ประโยชน์
ของทางราชการและสว่ นรวม

๑๐.๒ คณะครูในโรงเรียนพนมดงรักวิทยาใช้ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวตั กรรมบรู ณา
การการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal มีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเปน็ ระบบ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชพี ปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาและเต็มความสามารถดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ส่วนรวม

๑๐.๓ นักเรียนใช้กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรมบรู ณาการการจดั การศึกษาหลักสตู ร
ต้านทุจริตในยุค Next Normal ในการทำงานเป็นขั้นตอน ปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อปฏิบัติ และ ข้อตกลงของ
โรงเรียน ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา ไม่ถือเอาสิ่งของ หรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน มีพฤติกรรมประหยัด
อดออมและใชส้ ่งิ ของอยา่ งค้มุ ค่า ช่วยเหลืองานผอู้ ่ืนและส่วนรวมด้วยความเต็มใจ

๑๐.๔ โรงเรียนใช้กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบรู ณาการการจัดการศึกษาหลกั สตู ร
ต้านทุจริตในยุค Next Normal พัฒนาจนสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นสัดส่วน และปลอดภัย เอื้อต่อการ
เรยี นรู้ มขี ้อตกลง และแนวปฏบิ ตั ิรว่ มกนั ในการ ดำเนนิ งานการพฒั นาคุณภาพการศึกษา บริหารงานอย่างมีส่วน
ร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้นแบบโรงเรียนโครงการ
โรงเรยี นสุจรติ

๑๐.๕ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานตาม โครงการโรงเรียนสุจริต ปฏิบัติตามข้อตกลง
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรยี น ดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง ร่วม
ปฏบิ ัตงิ านดว้ ยความเสยี สละและเต็มใจกบั โรงเรียนและชมุ ชน

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | ๑๗

๑๑ . บทเรยี นท่ีไดร้ บั
ในการพัฒนารปู แบบการจัดการศกึ ษาโรงเรียนสุจรติ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม

บูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจรติ ในยุค Next Normal โรงเรยี นพนมดงรกั วทิ ยา โดยได้พัฒนาตาม
ทฤษฎี และแนวคิดกระบวนการทำงานต่างๆ โครงการทีส่ ง่ เสริม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริตโดยใชร้ ูปแบบ
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next
Normal โรงเรยี นพนมดงรักวทิ ยาโดย คอื ๑) เกมออนไลน์ตา้ นทุจรติ ๒) โครงการพฒั นาการบรหิ ารจัดการโดย
ใชโ้ รงเรยี นเป็นฐาน ๓) กิจกรรมเสรมิ หลักสตู รและบูรณาการกบั วถิ ีชวี ิตในสถานศึกษา ๔) โครงการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ๕) โครงการสานสัมพันธ์บ้าน-วัด-โรงเรียน ทางชีวิต พ.ร. กระบวนการสามารถ
นำไปใช้ง่ายและสะดวกสามารถประยุกต์ใช้ในทุกงานโครงการของโรงเรียนพนมดงรักได้หลากหลายกิจกรรม
โครงการ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ สามารถนำไปใชใ้ นการแกป้ ัญหาหรือ พัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเปา้ หมาย สภาพ
บรบิ ท สภาพปญั หาและความตอ้ งการท่จี ำเปน็ ในยุค Next Normal

๑๑.๑ ความคดิ สร้างสรรค์
จากการดำเนินการมีการปรับปรงุ จากแนวคิดเดมิ จากเดมิ ทม่ี ีการใช้ หลกั ใช้หลัก UADI เข้าใจ เขา้ ถงึ
พฒั นา เกิดนวัตกรรม
Understand เข้าใจโครงการเข้าใจโรงเรียน เข้าใจสภาพปัญหา
Access เข้าถงึ ปญั หา/สภาพโรงเรียน
Develop พัฒนางานให้เกิด
Innovation แก้ปญั หาจนเกดิ เปน็ นวตั กรรมทส่ี ามารถเปน็ ตน้ แบบได้
พัฒนาตอ่ ยอดจากแนวคดิ เดิม เกดิ จากแนวคดิ แปลกใหม่ ไมเ่ คยมปี รากฏมากอ่ น คือแนวคิดกระบวนการ IUADD :
เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบรู ณาการการจัดการศกึ ษาหลกั สตู รตา้ นทุจรติ ในยคุ Next Normal โรงเรียนพนมดง
รกั วิทยา
๑๑.๒ จดุ เดน่ ของ นวัตกรรม

จุดเด่นการพฒั นารปู แบบการจดั การศึกษาโรงเรยี นสุจรติ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์
สุจรติ นวตั กรรมบรู ณาการการจดั การศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทจุ ริตในยคุ Next Normal โรงเรยี นพนมดงรกั วทิ ยาดงั นี้

๑) มีจดุ เด่น นา่ สนใจ สะทอ้ นแนวคดิ แปลกใหม่ แสดงถงึ ความเป็นไปไดใ้ นทางปฏิบตั ิ นวตั กรรม
การพฒั นารปู แบบการจดั การศึกษาโรงเรยี นสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจรติ นวัตกรรมบูรณา
การการจัดการศกึ ษาหลกั สตู รต้านทจุ ริตในยคุ Next Normal โรงเรียนพนมดงรกั วิทยา มีจดุ เดน่ และความแปลก
ใหมม่ าใชใ้ นการจดั กิจกรรมตามโครงการท่ปี ระสบความสำเร็จเป็นท่ีประจกั ษ์และได้รับการยอมรับท้ังภายในและ
ภายนอกถอื ว่าเป็นทฤษฎีใหมท่ ีย่ ังไมม่ ีการใช้กัน อยา่ งแพร่หลายเทา่ ทคี่ วรจึงนบั ได้วา่ โรงเรยี นพนมดงรกั วทิ ยา เป็น

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | ๑๘

โรงเรียนแรก ที่ไดน้ ำเอาทฤษฎีดงั กลา่ วมาใช้จนประสบความสำเร็จในทุกๆ ดา้ น ทัง้ ดา้ นผ้เู รยี น ด้านโรงเรยี น ดา้ น
สงิ่ แวดล้อม ด้านครอบครัว และชมุ ชนซึ่งสอดคล้องกบั โรงเรยี นสุจริตนัน่ เอง

ภาพท่ี ๒ : เกมออนไลนส์ ุจริตนวัตกรรมบรู ณา
การการจัดการศึกษาหลักสตู รตา้ นทจุ รติ ในยุค

Next Normal ที่นักเรยี นสร้าง

๒) นำมาใช้สะดวก ใช้งา่ ย คลอ่ งแคล่ว และมกี ารสื่อสารส่กู ารปฏบิ ตั ไิ ด้ ในการใช้นวัตกรรม
การพฒั นารูปแบบการจดั การศกึ ษาโรงเรยี นสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจรติ นวัตกรรมบูรณา
การการจดั การศึกษาหลกั สูตรตา้ นทุจริตในยุค Next Normal โรงเรียนพนมดงรกั วทิ ยา มีการจัดทำคู่มอื การปฏบิ ตั ิ
กจิ กรรม โครงการทส่ี ง่ เสริมโรงเรยี นสขุ ภาวะท่บี ูรณาการ เขา้ ใจง่ายเปรียบได้กับแผนการจัดการเรยี นรทู้ เ่ี น้นผเู้ รยี น
เปน็ สำคัญ

๓) มลี กั ษณะเปน็ รปู แบบ วธิ กี าร เทคนคิ ถูกตอ้ งครบถว้ นตามกระบวนการจัดการศึกษา โรงเรยี น
สจุ ริต ในการพฒั นานวตั กรรม จุดเดน่ ที่นา่ สนใจของกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจรติ นวัตกรรมบรู ณาการ
การจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next Normal แสดงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยมีการนำ
กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรมบูรณาการการจัดการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตในยุค Next
Normal ไปบรู ณาการใชใ้ นหลากหลายกจิ กรรม เช่น

- โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม สพฐ. โรงเรียนพนมดงรกั วทิ ยา อำเภอพนมดงรัก จงั หวัดสรุ ินทร์
- “IUADD” สูโ่ รงเรยี นสรา้ งเสรมิ สขุ ภาวะดว้ ยโครงงานคุณธรรมตามแนวทางมลู นิธยิ วุ สถริ คณุ
- “IUADD” สู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นต้น สามารนำมาใช้ได้อย่างสะดวก ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
การ สื่อสารสกู่ ารปฏิบัตไิ ด้ เพราะมลี กั ษณะเป็นรปู แบบ วธิ ีการ เทคนคิ ถกู ต้องครบถ้วนตามวิถโี รงเรียนสุจรติ

๑๑.๓ ภาวะผู้นำดา้ นการจดั การเรียนการสอน
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริตมาใช้ ให้เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลง มีการแสวงหาความรูใ้ หมแ่ ละวจิ ยั พฒั นานวตั กรรมอยา่ ง ต่อเน่ือง โดยพฒั นาจนกระบวนการสามารถ
เปน็ แบบอยา่ งในการปฏิบัติให้กับผู้รว่ มวิชาชีพครูและผู้บรหิ ารสถานศึกษาจนเป็นท่ียอมรับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วยนวัตกรรม IUADD (ไออวดดี) สู่โรงเรียน
สุจริต โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในโลก

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวัตกรรม | ๑๙

ยุคปัจจุบัน รวมถึงมีการแสวงหาความรู้ใหม่ และวิจัยพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รูปแบบวิธีการวิจัยนั้นใช้
รูปแบบการวจิ ยั และพฒั นาท่สี ามารถเปน็ ต้นแบบในการพฒั นาการจัดการศกึ ษา ได้เปน็ อยา่ งดพี จิ ารณาได้จากการ
เข้าศกึ ษา ดูงาน แลกเปล่ยี นเรยี นรู้ตลอดระยะเวลา ๒ ปี มีหน่วยงานและ สถานศกึ ษาเข้าศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ผ่านเวทีระดับสหวิทยาเขต ระดับจังหวัด จำนวนมากถึง ๒๔๖ หน่วยงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร้เู พ่อื
พฒั นางานหรือกระบวนการบรหิ ารงานใหม้ ีประสิทธภิ าพและเกิด ประสิทธิผลมากยิง่ ข้ึน

๑๑.๔ การใชเ้ ทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนสุจริต ด้วยกระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สุจริต
นวัตกรรมบูรณาการการจดั การศึกษาหลักสตู รต้านทจุ รติ ในยุค Next Normal สูโ่ รงเรียนสุจรติ โรงเรียนพนมดงรกั
วิทยา มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการประมวลผลหรือการจัดกระทำข้อมลู มกี ารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการผ่านระบบเครือข่าย Internet กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ ุจริตนวตั กรรมบูรณา
การการจัดการศึกษาหลกั สตู รต้านทุจริตในยุค Next Normal ใช้เทคโนโลยีทนั สมัยและทันเหตกุ ารณ์ โดยจะเห็น
ได้ว่าจะใช้ I คือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้าง
ประสทิ ธิภาพของนวัตกรรม นวัตกรรม IUADD (ไออวดดี) สามารถสอ่ื สารด้วยระบบ ICT ได้ อยา่ งเหมาะสม เพ่ือ
เป็นการสร้างเครือขา่ ยการเรยี นรู้ ร่วมกนั ของบคุ คล หรือหนว่ ยงานท่เี กยี่ วข้องและมีความสนใจในการดำเนินงาน
พฒั นาการจัดการศกึ ษาในรปู แบบของนวตั กรรมและเทคโนโลยที จ่ี ะนำไปสูก่ ารพฒั นาท่ยี ่งั ยนื สบื ไป

๑๒. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรบั /รางวัลที่ได้รบั
๑๒.๑ การเผยแพรผ่ ลการดำเนนิ งาน นวตั กรรม
- เผยแพรผ่ ลการดำเนินงานภายในโรงเรยี นโดยการเผยแพรเ่ ป็นเอกสารความรเู้ กย่ี วกบั การ

ดำเนินงาน การประชุมชแี้ จง แจง้ ผลการดำเนินงาน
- เผยแพร่เป็นเอกสาร ให้กบั โรงเรียนในสหวทิ ยาเขต ๗
- เผยแพรเ่ ป็นเอกสาร ใหก้ บั โรงเรยี นในเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศึกษาเขตสุรินทร์
- เผยแพรใ่ หก้ บั สถานศกึ ษาทว่ั ไปผา่ นเวป็ ไซต์ เพจเฟสบคุ๊ ของโรงเรยี น
- เผยแพร่ใหก้ บั ผ้มู าศกึ ษาดูงาน ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ตลอดปีการศึกษา
๑๒.๒ การประชาสัมพนั ธใ์ หผ้ เู้ กี่ยวข้องรับทราบ

ภาพที่ ๓ : การเผยแพรป่ ระชาสมั พันธ์ กระบวนการ
IUADD : เกมออนไลนส์ ุจรติ นวัตกรรมบูรณาการการจดั
การศึกษาหลักสตู รต้านทุจริตในยุค Next Normal
ในโครงการโรงเรียนสจุ ริต

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรม | ๒๐

- ประชาสมั พันธ์เป็นเอกสาร รายงานผลการปฏบิ ัตทิ ปี่ ระสบความสำเรจ็
- ประชาสัมพันธ์โดยจดั ทำเป็นแผน่ พบั สรุปผลการดำเนินงาน
- ประชาสมั พนั ธผ์ า่ นเวป็ ไซตข์ องโรงเรียน
- ประชาสมั พันธ์ผา่ นเพจเฟสบุค๊ โรงเรยี น
๑๒.๓ การยกย่องชมเชยและรางวลั ทไี่ ดร้ บั
- รบั คัดเลอื กใหด้ ำเนนิ การนำเสนอผลงานในการประชุมแลกเปลีย่ นหลายครงั้ ทง้ั ระดบั พนื้ ที่และระดับ
จงั หวดั

๑๓. เงอื่ นไขความสำเรจ็
๑๓.๑ ขอ้ เสนอแนะสำหรับโรงเรยี น
๑) การพฒั นาพฤตกิ รรมและคณุ ลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยี นสจุ รติ ให้เกิดในตัวนกั เรียนน้ันหลักสูตรและ

วธิ กี ารจัดการเรียนการสอนไมค่ วรเน้นเฉพาะความรใู้ นภาคทฤษฎี เพราะความเปน็ พลเมืองทีด่ ี ท่มี วี ิถีชีวติ ซอื่ สตั ย์สุจริต
นนั้ ตอ้ งมี วินัย ความเคารพตนเอง เคารพผอู้ ื่น เคารพกตกิ า มีความรับผิดชอบตอ่ สงั คม มคี วามพอเพยี ง การได้มาซึ่ง
คุณลักษณะดังกล่าว จะต้องจัดการเรียนรู้แบบคิด วิเคราะห์ ฝึกฝนผ่านกิจกรรมเชิงกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม
กระบวนการเรียนรแู้ บบโครงงาน หรือการเรยี นรู้รว่ มกัน

๒) การดำเนนิ กจิ กรรมท่ตี อ้ งการให้นักเรียนแสดงบทบาทนำในการสร้างคา่ นยิ มและกระบวนการคิดและเป็น
แกนนำในการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตนั้น จำเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายของโรงเรียนทั้งครูที่
ปรึกษาท่ีมคี วามรูค้ วามเข้าใจท้ังในเรื่องการจัดทำเกมออนไลน์และความรู้เกี่ยวกบั การพฒั นาคุณลกั ษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสจุ รติ ควบคู่กันไป

๓) การให้นกั เรยี น เรยี นรูผ้ า่ นกจิ กรรมเพอ่ื ให้เกดิ ประสบการณต์ รง โดยเฉพาะกิจกรรมในเชงิ ปฏบิ ัติการ เพื่อ
เสริมสรา้ งคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสจุ รติ ให้กับผเู้ รียน โดยเลอื กจดั กจิ กรรมใหเ้ หมาะสมกบั ระดับชน้ั และวยั
ของนักเรียน ทงั้ นเี้ พราะประโยชนท์ ี่เดก็ จะไดร้ บั จากการเขา้ รว่ มกิจกรรม โครงงานมมี ากมาย เชน่ การใชช้ ีวติ รว่ มกนั ใน
กลุม่ การทำงานเป็นหม่คู ณะ ทักษะชีวิต ภาวะผูน้ ำ ทักษะการคดิ ความรบั ผดิ ชอบ เป็นต้น

๔) ครแู ละบุคลากรทผี่ า่ นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรมบรู ณา
การการจดั การศึกษาหลักสตู รต้านทจุ ริตในยุค Next Normal นำไปสกู่ ารปฏิบตั กิ ิจกรรมไดผ้ ลดี โรงเรยี นสามารถ
นำหลกั การน้ีไปประยกุ ตใ์ ชก้ ับการดำเนินกจิ กรรมอน่ื ๆ ของโรงเรียนได้

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๒๑

๑๓.๒ ขอ้ เสนอแนะสำหรับสำนักงานเขตพนื้ ที่การศกึ ษา
๑) มีการคัดสรรทมี งานพฒั นาโรงเรียนสจุ รติ และนำบคุ ลากรเหลา่ นน้ั มาพัฒนา เพอ่ื ใหเ้ กดิ ทีมงานท่ี
เข้มแข็ง มคี วามจรงิ ใจต่อการปฏิบตั ิงาน
๒) จัดการประชมุ อบรม เพือ่ การพฒั นาครแู ละบคุ ลากรเกี่ยวกบั การจัดกิจกรรมคา่ ย การจัดทำหลักสตู ร
การอบรมนกั เรยี นและการพฒั นาเคร่ืองมอื ประเมินคณุ ลกั ษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสจุ ริต
๓) เปน็ ศนู ยก์ ลางของเขตพื้นท่กี ารศึกษา ในการประชาสมั พนั ธ์โครงการ เผยแพรผ่ ลการดำเนินงานของ
โรงเรยี นสุจรติ ไปยังสถานศึกษาในสังกดั
๔) คณะทำงานโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมตรวจเยี่ยม นิเทศการ
ดำเนินงานของโรงเรียนและลงไปถึงการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ณ ที่ตั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทั้งครูและบุคลากร
ผ้รู บั ผิดชอบโครงการและนกั เรียนทีเ่ ปน็ แกนนำในการดำเนนิ กิจกรรม
๑๓.๓ ข้อเสนอแนะสำหรับ สพฐ.
๑) รวบรวมผลการปฏิบตั ทิ เ่ี ปน็ เลศิ เพอ่ื ให้สถานศกึ ษาและผูส้ นใจได้ใชศ้ ึกษา เปน็ แบบอย่างในการ
ดำเนนิ งานเพอื่ การพฒั นาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยี นสจุ ริต
๒) สนบั สนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้กบั โรงเรียนเพอื่ การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรยี นในการ
พัฒนาคณุ ลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสจุ ริตเป็นการเฉพาะ
๓) คณะทำงานโครงการโรงเรยี นสุจริต ควรมีกิจกรรมตรวจเยย่ี ม นเิ ทศการดำเนนิ งานของโรงเรยี นและ
ลงตรวจเยย่ี มคณะทำงานในการจัดกจิ กรรมเพอ่ื การพฒั นาคณุ ลกั ษณะ ๕ ประการของโรงเรยี นสจุ รติ เพ่อื สรา้ ง
กำลงั ใจให้ครูและนกั เรยี น

๑๔. Best Practice สอดคลอ้ งกบั คณุ ลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจรติ

กิจกรรม เครือ่ งมือที่ใช้ คณุ ลกั ษณะ

๑. กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรมบรู ณา - แบบประเมินความพงึ ทักษะ
การการจัดการศึกษาหลกั สตู รต้านทจุ รติ ในยุค Next Normal พอใจ กระบวนการคิด
๒. บรษิ ทั สรา้ งการดี - แบบประเมนิ
คณุ ลกั ษณะอนั พงึ
ประสงค์ตามหลกั สูตร
- สรปุ ผลโครงการ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๒๒

กิจกรรม เครือ่ งมือทใี่ ช้ คณุ ลกั ษณะ

ภาพที่ ๔ : นักเรยี นสรา้ งเกมออนไลน์สจุ ริตนวัตกรรมบูรณา
การการจัดการศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทุจรติ ในยคุ Next Normal

๑. กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ รติ นวตั กรรมบรู ณา - แบบประเมนิ ความพงึ ความมวี ินัย
การการจัดการศึกษาหลักสูตรตา้ นทจุ ริตในยคุ Next Normal พอใจ
๒. บรษิ ทั สร้างการดี - แบบประเมิน
คณุ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลกั สตู ร
- สรปุ ผลโครงการ

ภาพท่ี ๕ : นักเรยี นวางแผนกิจกรรมและดำเนนิ กิจกรรมกีฬา - แบบประเมนิ ความพึง ความซอ่ื สตั ย์
สง่ เสรมิ คุณลักษณะ ความมวี ินยั ในโครงการโรงเรียนสจุ รติ พอใจ สจุ ริต
- แบบประเมนิ
๑. กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรมบรู ณา คณุ ลักษณะอนั พงึ
การการจดั การศกึ ษาหลักสูตรต้านทจุ รติ ในยคุ Next Normal ประสงค์ตามหลกั สูตร
๒. บรษิ ทั สรา้ งการดี - สรปุ ผลโครงการ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๒๓

กจิ กรรม เคร่ืองมือท่ใี ช้ คุณลักษณะ

ภาพท่ี ๖ : นักเรยี นเข้ารบั รางวัลกับผู้อำนวยการ นางสาวปนัดดา - แบบประเมินความพงึ อยู่อยา่ งพอเพยี ง
เมินธนู รางวลั ชมเชยการแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอน พอใจ
ปลาย ภายใตห้ ัวข้อ “สวนสุนันท์ สรา้ งสรรค์วัจนศิลป์ สู่วาทจินต์ - แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
พลังแหง่ ภาษา เสกสรรอักษราต่อต้านทุจรติ เชื่อมโยงกบั ประสงค์ตามหลกั สูตร
คุณลกั ษณะ ความซอ่ื สัตย์สุจริต ในโครงการโรงเรียนสจุ ริต - สรปุ ผลโครงการ

๑. กระบวนการ IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวตั กรรมบรู ณา

การการจดั การศึกษาหลกั สูตรต้านทจุ ริตในยุค Next Normal

๒. บรษิ ทั สร้างการดี

ภาพท่ี ๗ : ทา่ นผวู้ ่าราชการจังหวัดสรุ ินทร์มอบเกียรติ
บัตรนักเรยี นโรงเรยี นพนมดงรักวิทยา รางวลั ชนะเลศิ
การประกวดหัวข้อการออม ทเ่ี ชื่อมโยงกับคุณลักษณะ

อย่อู ย่างพอเพียง ในโครงการโรงเรียนสุจริต

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๒๔

กิจกรรม เครอ่ื งมอื ทใี่ ช้ คณุ ลักษณะ

ภาพท่ี ๘ : เกียรติบัตรนกั เรียนโรงเรียนพนมดงรกั
วิทยา รางวัลชนะเลิศการประกวดหัวขอ้ การออม ท่ี

เช่ือมโยงกับคุณลักษณะ อยู่อย่างพอเพียง
ในโครงการโรงเรียนสจุ ริต

๑. กระบวนการ IUADD : เกมออนไลน์สจุ รติ นวัตกรรมบรู ณา - แบบประเมินความพึง จติ สาธารณะ
การการจดั การศกึ ษาหลกั สูตรตา้ นทจุ รติ ในยคุ Next Normal พอใจ
๒. บริษัทสร้างการดี - แบบประเมนิ
คณุ ลกั ษณะอนั พึง
ประสงคต์ ามหลกั สตู ร
- สรปุ ผลโครงการ

ภาพท่ี ๙ : ทา่ นผู้อำนวยการมอบเกียรตบิ ัตร
นกั เรียนจติ อาสา ในโครงการโรงเรียนสจุ รติ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๒๕

๑๕. กจิ กรรมทส่ี อดคลอ้ งกบั ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ได้แก่

กจิ กรรมทสี่ อดคล้อง วิธีการ ปฏญิ ญา

สรา้ งความตระหนกั และความ สร้างความตระหนกั และความเข้าใจและการยอมรบั การปลูกฝัง
เขา้ ใจและการยอมรบั ผา่ น ผ่านกระบวนการ IUADD พ้นื ฐานเทคโนโลยี เข้าใจ ปลกู ฝงั คา่ นิยม
กระบวนการ IUADD เข้าถงึ พฒั นา ยงั่ ยืน” ความซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ
การสร้างแกนนำ ให้เปน็ วิถีชวี ติ ใน
แสวงหาแกนนำ โรงเรียนและชมุ ชน
การสำรวจปญั หา - จากคนที่อาสาและสมัครใจ โดยการสรรหา
การป้องกนั
การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ คัดเลอื ก ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ ย รว่ มกนั ปอ้ งกนั และ
คณุ ลกั ษณะ ๕ ประการของ - คดั สรรจากคนทมี่ ีความพรอ้ ม ต่อตา้ นการทจุ รติ
โรงเรยี นสจุ รติ
พัฒนาแกนนำ ทกุ รปู แบบ
- อบรมแกนนำ ตามโครงการคนดศี รี พ.ร. /ระดับ

โรงเรยี น/ระดับชนั้ เรียน/ระดบั ห้องเรยี น
- สรา้ งเครอื ข่ายใยแมงมมุ

ดำเนนิ การโดยใช้หลัก คน้ แยกกลมุ่ ระดม กำจัด
คน้ = คน้ หาปัญหาทสี่ ำคญั
แยกกลมุ่ = ผบู้ รหิ าร/คร/ู นกั เรยี น
ระดม = รวมปญั หาจาก ๓ กลุ่ม
กำจดั = แกไ้ ขปัญหาโดยใช้เกมออนไลน์ และ

บรู ณาการกจิ กรรมต่างๆของโรงเรยี น

ประชุมแยกกลมุ่ ระหวา่ งคณะนกั เรียนและคณะครู
ผ้บู ริหาร

ความรู้ค่คู ุณธรรมสโู่ รงเรียน - แผนการจัดการเรยี นรจู้ ดั การเรยี นรบู้ รู ณาการเรอ่ื ง
สจุ ริต หลกั สตู รตา้ นทจุ ริต ทกุ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ฝกึ
นักเรยี นให้คิดแบบระบบฐานสอง

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๒๖

กจิ กรรมท่ีสอดคลอ้ ง วธิ ีการ ปฏิญญา
● การคดิ แยกแยะระหว่างผลประโยชนส์ ่วนตน
การบรู ณาการในการเรียนการ และผลประโยชนส์ ่วนรวม การปอ้ งกัน
สอนออนไลน์ และวถิ ีชีวติ ใน ● ความละอายและความไมท่ นต่อการทุจรติ ร่วมกันปอ้ งกนั และ
โรงเรียนในยุค Next Normal ● STRONG : จติ พอเพยี งต้านทจุ รติ ต่อตา้ นการทจุ ริต
● พลเมืองกับความรบั ผิดชอบต่อสังคม
๑. จดั การเรียนการสอนบรู ณาการหลกั สูตรตา้ นทุจรติ ทกุ รปู แบบ
รปู แบบออนไลน์
๒. การพัฒนาเกมออนไลนต์ า้ นทจุ ริต แบบความ
รว่ มมือ รว่ มคดิ รว่ มทำ ร่วมแผยแพร่

การพฒั นาสภาพแวดลอ้ มที่เออื้ สภาพแวดล้อมกายภาพ , สภาพจิตใจ

ตอ่ การเสรมิ สร้างโรงเรียน

สุจริต

การสรา้ งแบบอยา่ งคุณธรรม จูงใจ กระตุน้ เชิดชู

สจุ รติ โรงเรยี นสุจรติ ห้องเรียนสุจรติ

ครอบครัวสุจริตตวั อย่าง ชุมชนสุจริต

การจัดกจิ กรรมแลกเปลย่ี น After Action Review

เรียนรู้ -วิเคราะห์หลังปฏิบัติอยา่ งสมำ่ เสมอ

- ระดับหอ้ งเรียน /ชนั้ เรียน /โรงเรยี น สหวทิ ยาเขต / การสรา้ งเครอื ขา่ ย

จงั หวดั สรา้ งเครอื ขา่ ยความ

- After Action Review วิเคราะห์หลงั ปฏบิ ตั อิ ย่าง ซ่ือสัตยร์ ะหว่าง

สมำ่ เสมอ โรงเรียนและชุมชน

- แลกเปลยี่ นผ่านระบบ ICT (Professional Learning ให้เป็นรปู ธรรมและ

Network :PLN) มคี วามย่งั ยืน

- ชุมชนการเรียนรทู้ างวิชาชีพ (Professional

Learning Community: PLC)

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ รติ นวัตกรรม | ๒๗

ภาคผนวก ๑

https://drive.google.com/file/d/1VP4gIAVKEBZutjxPaaXtiGllupZ5eC0H/view?usp=sharing

ลงิ ก์ เกมออนไลน์

ภาคผนวก ๒

https://drive.google.com/file/d/1sfS3ECN67d9A7krrSiXtAM4enHxbIfOG/view?usp=sharing

ลงิ ก์ รายงานผลการดำเนนิ งานกจิ กรรมบรู ณาการวถิ ชี วี ติ ในโรงเรียน
โครงการโรงเรียนสจุ ริต

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๒๘

ภาคผนวก ๓

https://drive.google.com/file/d/1sfS3ECN67d9A7krrSiXtAM4enHxbIfOG/view?usp=sharing

ลงิ ก์ รายงานการเรยี นการสอนออนไลนร์ ายวิชาสังคมศึกษาดว้ ยเกมออนไลน์
บรู ณาการหลกั สตู รตา้ นทจุ ริต

ภาคผนวก ๔

https://drive.google.com/file/d/169aGaI74f_XoZuJSBehELORECcAG6axc/view?usp=sharing

ลงิ ก์ ผลท่เี กดิ กับผูเ้ รียน
เกยี รตบิ ตั ร รางวลั ผลงานระดับชาติ

ระดับนานาชาติ

IUADD : เกมออนไลนส์ จุ ริตนวตั กรรม | ๒๙


Click to View FlipBook Version