The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นวัตกรรมถอดบทเรียน ครูรุ่งนภา รร.ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นม.๓ (1) - ปาริชาติ สมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mr.archanai, 2022-07-11 01:43:55

นวัตกรรมถอดบทเรียน ครูรุ่งนภา รร.ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นม.๓ (1) - ปาริชาติ สมบูรณ์

นวัตกรรมถอดบทเรียน ครูรุ่งนภา รร.ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นม.๓ (1) - ปาริชาติ สมบูรณ์วิธีปฏบิ ตั ทิ เี่ ปน็ เลิศ (Best Practice)
(โครงการโรงเรยี นสจุ รติ )

ชือ่ ผลงาน “ENOUGH : เม่ือพอเพยี งก็เพียงพอต้านทจุ รติ ”โดยรปู แบบการจัดกจิ กรรมแบบร่วมมอื

ชอ่ื เจา้ ของผลงาน นางสาวรุง่ นภา ไรก่ ระโทก

โรงเรยี น ชมุ ชนบ้านเสิงสาง

สังกดั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

โทรศพั ท์ ๐๔๔-๔๔๗๒๐๔ โทรสาร ๐๔๔-๔๔๗๒๐๔

โทรศพั ท์มือถือ ๐๘๗-๘๖๙๓๘๓๕ email [email protected]

ประเภทผลงาน ครู

สอดคล้องกับคณุ ลักษณะโรงเรียนสจุ รติ

 ทกั ษะกระบวนการคดิ
 มีวินยั
 ซอื่ สัตย์สุจรติ
 อยูอ่ ยา่ งพอเพยี ง
 จติ สาธารณะ๑. ความสาคญั ของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรยี น

๑.๑ ความเปน็ มาและสภาพของปญั หา
สภาพปญั หา
จากสภาพสังคมในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนไปเกิดปัญหาการทุจริตเกิดข้ึนมากมาย ผู้คนในสังคมไ ม่มี
ความซ่ือสัตย์สุจริต คดโกง ซึ่งนับวันมีมากข้ึนเรื่อย ๆ ทวีความรุนแรง ลุกลามแผ่ขยายลงสู่ชุมชน สถานศึกษา
และเข้าถึงตัวนักเรียนในที่สุด เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมากับนักเรียนทุกระดับช้ันในแต่ละสถานศึกษา ซ่ึงเป็น
เยาวชนที่เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไป ปัญหาดังกล่าวล้วนเกิดจากบุคคล
ท่ีไม่มีความพอเพียงในการดาเนินชีวิต ซึ่งในสังคมปัจจุบันน้ีเป็นยุคของสังคมเทคโนโลยี และความฟุ้งเฟ้อ
เยาวชนของประเทศไทยจานวนไม่น้อยมีนสิ ัยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย โดยไมร่ ู้จักการประหยดั อดออม ซ่ึงก็จะ
ส่งผลเสียต่อไปในอนาคตในเร่ืองของการใช้จ่ายในชีวิตประจาวันที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อใช่จ่ายไม่
เพยี งพอก็จะทาให้เกดิ การทุจรติ คดโกง คอร์รปั ชน่ั เกิดข้นึ มากมายในสังคม
โรงเรียนชมุ ชนบ้านเสงิ สาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้ประสบปญั หาเหล่าน้ีเชน่ กัน
โดยมีนักเรียนบางส่วนยังใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย ไม่เห็นคุณค่าของเงินไม่เห็นคุณค่าของการออม และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ จากปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อน้อมนาหลักป รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
แนวทางการปฏิบัติทางด้านการศึกษาต้ังแต่ ปี ๒๕๔๘ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนา ส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ นอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในหลักของปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดาริเพื่อให้พสกนิกรนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยเหตุนี้โรงเรียน
ชุมชนบ้านสิงสางจึงน้อมนาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ มีทักษะและฝึกปฏิบัติเพื่อนาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปในอนาคต ให้นักเรียนเป็นคนดี
คนเกง่ และเรยี นรอู้ ย่างมคี วามสขุ บนพ้ืนฐานของความพอเพยี ง
การฝึกนิสัยให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออมต้ังแต่วัยเด็กนั้นเป็นส่ิงท่ีดีและสาคัญมากในปัจจุบันน้ี
เปน็ การสร้างภมู ิคุ้มกันที่ดี ดว้ ยเหตนุ ้ีผจู้ ัดทานวัตกรรมจงึ คดิ ค้นนวัตกรรม “ENOUGH : เม่ือพอเพยี งกเ็ พียงพอ
ต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้
คุณค่าบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบที่ต้นเหตุของปัญหา
ซ่งึ สอดคลอ้ งกับปฏญิ ญาโรงเรียนสจุ ริตทงั้ ๓ ขอ้ คอื
๑. เราจะร่วมมือกนั ป้องกนั และต่อต้านการทจุ ริตทุกรูปแบบ
๒. เราจะปลูกฝงั คา่ นยิ มความซือ่ สัตยส์ ุจรติ ให้เปน็ วิถีชวี ติ ในโรงเรยี นและชมุ ชน
๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตว์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความย่ังยืน
ทง้ั หมดน้เี พื่อธารงชาตไิ ทยให้สถิตเสถยี รสถาพรตลอดจริ ัฐติ ิกาล
๑.๒ แนวคดิ หลกั การสาคัญ
โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลท่ีน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น ๒ ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ(๑) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (๒) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกใน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand ๔.๐ เน้นการปรับเปล่ียน ๔ ทิศทางและเน้น
การพัฒนาท่ีสมดลุ ใน ๔ มติ ิ มิตทิ ่ีหยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคณุ คา่ ของมนษุ ย์ (Human Wisdom)
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์ การเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจบ่มเพาะความคดิ สรา้ งสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง มีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมท่ีดี คือ สังคมท่ีมี
ความหวัง (Hope) สังคมทเี่ ป่ยี มสขุ (Happiness) และสังคมท่มี คี วามสมานฉนั ท์ (Harmony)

ซง่ึ ยุทธศาสตร์ชาตวิ ่าดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการทจุ รติ ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้มี
การวิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่า หากยุทธศาสตร์ชาติฯได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการนาไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยจะมีความตื่ นตัว
ต่อการทุจริตมากข้ึน มีการให้ความสนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตท่ีมีต่อประเทศ
มากขึ้น มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านส่ือสาธารณะและ
สอ่ื สังคมออนไลนต์ ่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็น
พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมท่ี
ผิดจริยธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ประชาชนจะเร่ิมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทาให้
สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมท่ีมีฐานอยู่
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทาการทุจริต เน่ืองจากมีพื้นฐานจิตท่ี
พอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิด
ความเสียหายตอ่ สังคมสว่ นรวม

เพ่ือให้ภาพอนาคตดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้จริง หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องให้ความสาคัญ
อย่างแท้จริงกับการปรับประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริต
อ่ืน ๆ เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล
ซง่ึ กระทรวงศกึ ษาธกิ ารก็ไดต้ ระหนกั เห็นถงึ ความสาคัญดงั กลา่ ว จึงไดก้ าหนดนโยบายในการขับเคลือ่ นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพ่ือน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่แนวทางการปฏิบัติ
ทางด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
มุ่งพัฒนา ส่งเสริมเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
นอกจากน้ีผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากล
มคี วามสามารถในการสอื่ สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวติ มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตท่ี
ดี มีความรักชาติ ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตลอดจนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขและในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดาริเพ่ือให้พสกนิกรนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้วยเหตุน้ีโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญและน้อมนาแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนการสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียน มีความรู้ มีทักษะและฝึกปฏิบัติเพ่ือนาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไปในอนาคต ให้เป็นคนดี คนเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของ
ความพอเพียงอย่างต่อเน่ืองเปน็ พลเมืองที่ดแี ละมคี ุณภาพของสงั คมและประเทศชาตติ ่อไป ซึ่งในสังคมปัจจุบัน
น้ี เป็นยุคของสงั คมเทคโนโลยีและความฟุ้งเฟ้อ เยาวชนของประเทศไทยจานวนไม่น้อยมีนิสัยการใช้จา่ ยอย่าง
ฟุ่มเฟือย โดยไม่รู้จักการประหยัดอดออม ซึ่งก็จะส่งผลเสียต่อไปในอนาคตในเรื่องของการใช้จ่ายใน
ชีวิตประจาวันที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การฝึกนิสัยให้นักเรียนเยาวชนคนไทยรู้จักการประหยัดอดออม
ตั้งแต่วัยเด็กน้ัน เป็นส่ิงที่ดีและสาคัญมากในปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทานวัตกรรมจึงศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ
คิดค้นนวัตกรรม “ENOUGH : เมื่อพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต” โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือข้ึน
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก
การใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าบนพ้ืนฐานของความพอเพียง และควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีระเบียบวินัย มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ซ่ึงเป็น
การเตรยี มเยาวชนที่เปน็ กาลังสาคญั ของชาตใิ นการพัฒนาประเทศไทยใหเ้ จริญรงุ่ เรืองต่อไป

วธิ ปี ฏบิ ัตทิ เ่ี ป็นเลศิ (Best Practice)
“ENOUGH : เมอ่ื พอเพยี งกเ็ พยี งพอต้านทจุ ริต”โดยรูปแบบการจดั กิจกรรมแบบร่วมมือ“ENOUGH : เม่อื พอเพยี งกเ็ พียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจดั กจิ กรรมแบบร่วมมอื

E = Ethics หมายถงึ มีจรยิ ธรรม

N = Knowledge หมายถงึ มคี วามรู้

O = Onward หมายถงึ มงุ่ ไปขา้ งหนา้

U = Unscramble หมายถึง ถอดบทเรียน

G = Generalization Phase หมายถึง การนาไปประยกุ ตใ์ ชก้ บั ส่ิงทเ่ี รียนร้ไู ปแล้ว

H = Happy หมายถึง มีความสุข

คาอธิบายความหมายของ “ENOUGH : เม่ือพอเพียงกเ็ พียงพอตา้ นทจุ รติ ”

E (Ethics) : มจี รยิ ธรรม ครูอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิดต้องคิดอย่างมีสติและรอบคอบ มีวินัย มีความซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะให้เกิดกับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการมีคุณธรรม
จริยธรรม ซ่ึงเป็นการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนก่อนจะเข้าสู่ความรู้ตามหลักวิชาการ คุณธรรมเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
การมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ให้นักเรียนตระหนักและเหน็ ถึงความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรมว่า“มนุษย์
ทีส่ มบูรณต์ ้องมีคณุ ธรรมนาความรู้”และนาไปปรับใช้ในการดาเนนิ ชวี ติ ประจาวนั ต่อไป

N (Knowledge) : มีความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดมวล
ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเองและสังคมไดอย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีการบูรณาการความรู้ ทาให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของ โรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวน
การคดิ มีวินยั มคี วามซือ่ สัตย์สุจริต อยูอ่ ยา่ งพอเพยี ง และมจี ติ สาธารณะ

O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ(Knowledge)เก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนาความรู้ท่ีได้รับมุ่งพัฒนาปรับเปล่ียนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างย่ังยืน บนพ้ืนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ท้อต่อ
อปุ สรรคใด ๆ

U (Unscramble) : ถอดบทเรียน ครูและนักเรียนร่วมกนั จดั กิจกรรมการเรยี นการสอนโดยการถอด
บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม “เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต
โดยรปู แบบการจัดกจิ กรรมแบบรว่ มมือ”

G (Generalization Phase) : การนาไปประยุกต์ใชก้ บั ส่ิงทีเ่ รียนรูไ้ ปแล้ว นาความรู้ความเขา้ ใจ
ที่ไดร้ ับจากการถอดบทเรยี นเกีย่ วกับเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี งไปประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจาวนั

H (Happy) : มคี วามสุข นักเรียนมีความสุขในการดาเนินชีวิตตามหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยี ง ส่งผลให้ครอบครวั มคี วามสุข เพราะนกั เรียนได้นาหลกั การดาเนินชวี ิตตามหลกั หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปขยายต่อในครอบครัว ซึง่ เป็นทรี่ ู้กันดีวา่ สถาบันครอบครวั เปน็ สถาบนั หลกั ของสังคม เมือ่ ทุกคนและทุกครอบครัวมีความสุข สังคมก็จะเป็นสังคมท่ีมีแต่ความสุขหรือที่เรียกกันว่า “สังคมท่ีเป่ียมสุข”ต่อไปใน
อนาคตนัน่ เอง

การควบคุมคุณภาพของการปฏิบตั ิงานด้วยวงจร PDCA ดงั น้ี
P – Plan คือ การวางแผนการดาเนนิ งานอย่างรอบคอบ โดยการศกึ ษาข้อมลู ท่ีเกีย่ วขอ้ ง ระบแุ ละวเิ คราะห์

ปญั หาและวางแผนการดาเนินงาน
D – DO คอื การดาเนินการตามแผน ดงั น้ี

๑. อบรมภายในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรม
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของการใชช้ ีวติ อย่างไม่พอเพียง อันเป็นสาเหตุ
ที่ทาให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ และอบรมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวรูปแบบ
การจดั กจิ กรรมแบบร่วมมอื
๒. จัดกิจกรรมภายในชั้นเรียน

๒.๑ กจิ กรรมขยะวเิ ศษ
๒.๒ กิจกรรมผักสวนครวั รวั้ กนิ ได้
๒.๓ กจิ กรรมแบง่ สันปันสว่ น
ถอดบทเรียนผ่านกิจกรรม“เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม
แบบร่วมมอื ”
C – Check คือ การประเมนิ และตรวจสอบการปฏบิ ัติงาน ซ่งึ เปน็ การประเมินและสรุปผลการทากิจกรรม
โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ แบบสังเกตพฤติกรรม
นกั เรยี น แบบบันทึกการขายขยะและขายผัก บัญชอี อมทรัพยแ์ ละผกั สวนครัว

A – Action คอื การนาผลการประเมินมาพฒั นาแผน เปน็ การปรบั ปรุงแกไ้ ขและวางแผนใหมต่ อ่ ไป
หากบรรลุตามเป้าหมายก็จะขยายผลไปยังเครือข่ายท้ังในและนอกสถานศึกษา แต่หากไม่
บรรลตุ ามเป้าหมายก็จะพฒั นาและปรบั ปรงุ วิธปี ฏิบตั ทิ เ่ี ปน็ เลิศ (Best Practice)
“ENOUGH : เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
ใหเ้ กิดประสทิ ธิภาพตอ่ ไป

๒. จดุ ประสงคแ์ ละเปา้ หมายของผลงาน/นวตั กรรมถอดบทเรยี น
การกาหนดจุดประสงคแ์ ละเปา้ หมาย
จุดประสงค์
๑. เพอ่ื พัฒนานักเรยี นใหม้ ีความรู้ ความเขา้ ใจตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

นาความรไู้ ปปรับใช้ในชวี ิตประจาวนั ไดอ้ ย่างเหมาะสมในสภาพสงั คมปจั จบุ นั
๒. เพือ่ ส่งเสรมิ ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิกจิ กรรมตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง

ซง่ึ เปน็ การปลกู ฝังให้นักเรยี นปฏบิ ตั ิตนตามวถิ ีพอเพียง
๓. เพือ่ สง่ เสริมทกั ษะกระบวนการคิดวเิ คราะห์ สงั เคราะห์ ใหเ้ กิดข้ึนกบั นักเรียน
๔. เพ่ือเสรมิ สรา้ งระเบียบวินยั ความรบั ผดิ ชอบ ให้เกิดข้นึ กบั นกั เรียน
๕. เพ่ือปลกู ฝังคณุ ธรรม จริยธรรม และความซอ่ื สัตย์สุจรติ ใหเ้ กดิ ข้ึนกับนกั เรียน
๖. เพอ่ื สง่ เสรมิ และปลูกฝงั ใหน้ ักเรยี นมีจติ สาธารณะเปา้ หมาย
เชงิ ปรมิ าณ
๑. นักเรยี นร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ ความเข้าใจ ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงและ

นาความรู้ไปปรบั ใช้ในชีวิตประจาวันไดอ้ ย่างเหมาะสมในสภาพสงั คมปจั จบุ นั
๒. นักเรยี นรอ้ ยละ ๑๐๐ ไดฝ้ กึ ปฏบิ ัติกจิ กรรมตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง และไดร้ บั

การปลกู ฝงั ใหป้ ฏิบตั ิตนตามวิถีพอเพยี งทง้ั ทโ่ี รงเรยี นและทบี่ ้าน
๓. นกั เรยี นร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ บั การส่งเสริมทักษะกระบวนการคดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์

สามารถแยกแยะปัญหา ผลเสียของการไม่ซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการดารงชีวิตประจาวัน
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

๔. นักเรยี นรอ้ ยละ ๑๐๐ มรี ะเบียบวนิ ัย มคี วามรบั ผิดชอบทง้ั ตอ่ ตนเองและผอู้ ่นื มคี วามเปน็
ผู้นาและผตู้ ามท่ดี ี สามารถทางานร่วมกับผ้อู ืน่ ได้

๕. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
ยึดมั่นในความสัตย์จริง ในส่ิงที่ถูกตอ้ งดีงาม มคี วามซือ่ ตรง ปฏิบัตติ ่อตนเองและผูอ้ ่นื โดยชอบ ไมค่ ดโกง

๖. นกั เรยี นรอ้ ยละ ๑๐๐ มีจิตสาธารณะ ชว่ ยเหลอื ผู้อ่ืนทุกคร้งั เมื่อมโี อกาสโดยไมห่ วงั
ผลตอบแทน

เชิงคณุ ภาพ
๑. เพอื่ พฒั นาใหน้ ักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเขา้ ใจในหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นาความรู้ไปปรบั ใชใ้ นชีวิตประจาวนั ได้อย่างเหมาะสมในสภาพสงั คมปัจจุบนั
๒. เพื่อสง่ เสรมิ ให้นกั เรยี นได้ฝกึ ปฏบิ ตั ิกิจกรรมตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง และไดร้ บั
การปลกู ฝังให้นกั เรียนปฏิบัติตนตามวถิ พี อเพียงท้ังท่ีโรงเรยี นและท่ีบา้ น
๓. เพ่อื พฒั นาให้นักเรียนทุกคนมกี ระบวนการคิดวเิ คราะห์ สังเคราะห์ สามารถแยกแยะ
ปญั หา ผลเสยี ของการไมซ่ ื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปญั หาทเ่ี กดิ ขึ้นในการดารงชีวิตประจาวนั โดยใชห้ ลักปรัชญา
เศรษฐกจิ พอเพยี งขององค์พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร
๔. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
มคี วามเป็นผู้นาและผูต้ ามทด่ี ี ทางานรว่ มกบั ผู้อืน่ ได้
๕. เพื่อปลูกฝงั ให้นกั เรยี นทกุ คนมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และมคี วามซื่อสตั ย์สุจรติ ยึดมนั่ ใน
ความสตั ย์จริง ในสง่ิ ทถ่ี กู ตอ้ งดีงาม มีความซอ่ื ตรง ปฏบิ ัติตอ่ ตนเองและผูอ้ น่ื โดยชอบ ไมค่ ดโกง
๖. เพอื่ ส่งเสรมิ และปลกู ฝังใหน้ ักเรยี นทุกคนมจี ิตสาธารณะ ชว่ ยเหลอื ผอู้ ่ืนทกุ ครัง้ เม่อื
มโี อกาส โดยไม่หวงั ผลตอบแทน ซึง่ เปน็ สิ่งทน่ี าไปสกู่ ารพฒั นา โรงเรยี น ชุมชน สงั คม และประเทศชาติตอ่ ไป๓. กระบวนการผลิตผลงานหรอื ขัน้ ตอนการดาเนนิ งาน
๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวตั กรรม

Conceptual Frame Work

Input ๑. สภาพสงั คมในปจั จุบนั
๒. สภาพครอบครัว การเลยี้ งดู
๓. พฤตกิ รรมของนกั เรยี น
๔ .พฤติกรรมของเพ่ือน
๕. พฤตกิ รรมการเรียนการสอนของครู
๖. ปญั หาการใช้สอ่ื เทคโนโลยี

Process ๑. อบรมภายในช้นั เรยี นใหน้ กั เรยี นทกุ คนมีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง
ผลกระทบของการใช้ชวี ติ อยา่ งไมพ่ อเพียง อันเปน็ สาเหตุที่ทาให้เกดิ
การทจุ ริตทกุ รูปแบบ และอบรมให้นักเรียนมคี วามรู้ ความเขา้ ใจเกย่ี ว
รูปแบบการจดั กิจกรรมแบบรว่ มมอื
๒. จดั กจิ กรรมภายในช้ันเรยี น
๒.๑ กจิ กรรมขยะวเิ ศษ
๒.๒ กิจกรรมผกั สวนครวั ร้ัวกนิ ได้
๒.๓ กิจกรรมแบง่ สันปันสว่ น
ถอดบทเรียนผา่ นกิจกรรม“เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต
โดยรปู แบบการจดั กจิ กรรมแบบรว่ มมือ”

PDCA

Output ผ้เู รยี นมีคณุ ลกั ษณะ ๕ ประการของ
โรงเรยี นสจุ รติ คอื มีทกั ษะกระบวนการคดิ
มีวนิ ัย มคี วามซื่อสตั ยส์ จุ รติ อยู่อยา่ งพอเพยี ง
และมีจิตสาธารณะ๓.๒ การดาเนินงานตามกิจกรรม
ลาดับข้ันตอนการดาเนนิ กิจกรรมพฒั นา Flow Chart (แผนภมู )ิ Model ของ Best Practice

P = Plan ๑. ศกึ ษาขอ้ มูลที่เกยี่ วข้อง
D =Do ๒. วางแผนการดาเนนิ งาน

จัดทานวัตกรรม No

Yes เสนอนวตั กรรม

๑. อบรมภายในชัน้ เรียนใหน้ กั เรยี นทุกคนมคี วามรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
คณุ ธรรมจริยธรรมและหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง ผลกระทบของการใช้
ชวี ิตอย่างไม่พอเพียง อนั เปน็ สาเหตุท่ีทาใหเ้ กิดการทจุ รติ ทกุ รปู แบบ และอบรม
ให้นักเรยี นมีความรู้ ความเข้าใจเกย่ี วรูปแบบการจดั กิจกรรมแบบร่วมมอื
๒. จดั กิจกรรมภายในช้ันเรียน
๒.๑ กจิ กรรมขยะวิเศษ ๒.๒ กจิ กรรมผกั สวนครัวรั้วกนิ ได้
๒.๓ กจิ กรรมแบ่งสนั ปนั ส่วน
ถอดบทเรยี นผ่านกิจกรรม“เม่อื พอเพยี งก็เพยี งพอต้านทุจริต โดยรูปแบบ
การจดั กิจกรรมแบบรว่ มมือ”

บันทกึ ผล / ประเมินรายบุคคล/
ประเมินกจิ กรรม รายกลมุ่

C=Check ประเมิน/สรุปผล ให้การ
A=Action แบบสอบถาม, แบบประเมินความพงึ พอใจ เสรมิ แรง
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน, แบบบันทกึ
การขายขยะและขายผกั ,บญั ชอี อมทรพั ย์และ No

Yes ผกั สวนครัว

บรรลผุ ล ไม่บรรลผุ ล

บรรลุผล พัฒนาและ
ปรบั ปรุง
ขยายผลไปยังเครอื ข่าย
ในและนอกสถานศกึ ษา

๑๐

๓.๓ ประสิทธภิ าพของการดาเนนิ งาน
มกี จิ กรรมการปฏบิ ตั ิปรากฏชดั เจน เป็นลาดับขั้นตอน สามารถนาไปปฏบิ ตั ิได้จรงิ โดยมวี ธิ ีการหรอื
องค์ความร้ใู หม่ที่สง่ ผลตอ่ เปา้ หมายและการพฒั นาอยา่ งมคี ุณภาพ ดงั น้ี

ลาดบั ข้ันตอนในการดาเนนิ กจิ กรรม “ENOUGH : เมอ่ื พอเพยี งก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรปู แบบ
การจัดกจิ กรรมแบบร่วมมือ

๑. อบรมภายในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลกระทบของการใช้ชีวิตอย่างไม่พอเพียง อันเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต
ทกุ รปู แบบ และอบรมใหน้ กั เรยี นมีความรู้ ความเขา้ ใจเก่ียวรปู แบบการจดั กิจกรรมแบบรว่ มมือ

๒. แบ่งกลมุ่ นกั เรยี นภายในหอ้ งเรียน โดยคละหญงิ และชาย เกง่ ปานกลาง ออ่ น กลมุ่ ละ ๕-๖ คน
๓. ใหน้ ักเรียนแตล่ ะกลมุ่ รว่ มปรึกษาหารอื วางแผน แบ่งหนา้ ที่ในการทากิจกรรม แตล่ ะกลุ่มเตรยี ม
ความพร้อมให้กับสมาชิก เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการทากิจกรรม และดาเนินงาน
ตามกิจกรรมท่ไี ดร้ บั มอบหมาย โดยแต่ละกลุม่ ในห้องต้องแข่งขันกันในการทากิจกรรม ดังนี้
กจิ กรรมท่ี ๑ ขยะวิเศษ มวี ิธดี าเนินงาน ดังนี้

๑. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเก็บขยะทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน นาขยะมาคัดแยก เพ่ือนามาประดิษฐ์
เป็นเครื่องใช้จากเศษวัสดุเพ่ือจาหน่าย ส่วนขยะที่ไม่สามารถนามาประดิษฐ์เคร่ืองใช้ได้ ก็นามาฝากขาย
ที่ธนาคารขยะของโรงเรียน แล้วจึงนาเงินท่ีได้จากการขายเครื่องใช้จากเศษวัสดุ และขายขยะเก็บไว้เป็นเงิน
ของกลุ่ม

๒. จดบันทึกนา้ หนกั ขยะที่เกบ็ ได้ และจดบนั ทกึ เงินทไี่ ด้รับจากการขายเครอื่ งใชจ้ ากเศษวสั ดุ ขายขยะ
ในแตล่ ะสัปดาห์
กิจกรรมท่ี ๒ ผักสวนครวั รว้ั กนิ ได้ มวี ิธีดาเนนิ งาน ดังน้ี

๑. ครูให้ความรู้เก่ียวกับการดาเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียง และผลกระทบของการใช้ชีวิตอย่าง
ไม่พอเพียง อันเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการทุจริต คอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผัก
สวนครัว จัดสรรพ้ืนที่สาหรับทาแปลงเกษตร นักเรียนเข้ากลุ่มปรึกษา วางแผน แบ่งหน้าที่และลงมือปฏิบัติ
กจิ กรรม

๒. เมื่อมีผลผลติ จากพชื ผกั สวนครวั ทีป่ ลูกไว้ จึงนาผลผลิตมาจัดสรรแบง่ ออกเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนท่ี ๑ นาไปประกอบอาหารภายในครอบครัวของนักเรียน ส่วนท่ี ๒ แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน และส่วนท่ี ๓
ซงึ่ เป็นส่วนทเ่ี หลือ นาไปขายเพ่อื เปน็ เงนิ ออมของกลุ่ม

๓. จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปยอดผลผลิตของผักสวนครัวร้ัวกินได้ ออกเป็นส่วน ๆ ตามท่ีได้
กาหนดไว้ในแต่ละสปั ดาห์
กิจกรรมท่ี ๓ แบ่งสันปันสว่ น มวี ิธกี ารดาเนินงาน ดงั นี้

๑. นักเรียนจัดทาบนั ทกึ รายรบั -รายจ่ายในแต่ละวันให้เป็นปจั จุบนั
๒. ทกุ สน้ิ เดือนนกั เรยี นเข้ากลุม่ เพอื่ สรุปยอดเงินของกลมุ่ จากการขายเครื่องใช้จากเศษวัสดุ ขายขยะ
และขายผักสวนครัว แลว้ จงึ ทาการแบ่งสันปันส่วนเงินของกลมุ่ ใหก้ ับสมาชกิ ทกุ คนอย่างยตุ ธิ รรม

๑๑

๓. สมาชิกกลุ่มแต่ละคนแบ่งสันปันส่วนจานวนเงินค่าขนมท่ีได้รับจากผู้ปกครองในแต่ละวันท่ีเก็บ
สะสมไว้ในแต่ละเดือน และเงินจากการแบ่งสันปันส่วนของกลุ่มในแต่ละเดือน มาฝากท่ีธนาคารของโรงเรียน
ในบัญชขี องตนเอง

๔. ครูใหค้ วามรู้แก่นักเรียนเก่ียวกบั ประโยชน์ของการออม เพ่ือให้นักเรียนตระหนกั เห็นถงึ ความสาคัญ
ของการออม และการดาเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ขององคพ์ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่งึ เป็นหลกั สาคัญ
ทป่ี ้องกนั การทุจริต คอรร์ ปั ช่นั ทกุ รปู แบบในสังคมปัจจุบัน

๕. แตล่ ะกลุม่ สรปุ ยอดเงินรายรบั -รายจ่ายสุทธสิ ่งทีค่ ณะกรรมการทุกส้นิ เดือน
๖. คณะกรรมการเกบ็ รวบรวมข้อมูลนามาประเมินผล เพอ่ื คดั เลอื กทีมที่ได้ยอดออมสูงสดุ ของหอ้ ง
๗. ประกาศผล มอบรางวัลและเกียรติบัตรใหก้ ับกลุ่มท่มี ียอดออมสูงสดุ ของห้อง โดยผู้อานวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้มอบ และจัดป้ายนิทรรศการประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องเชิดชู กลุ่มดีเด่น “เมื่อพอเพียง
กเ็ พียงพอ”ของห้อง ไว้หน้าห้องเรยี น มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นศนู ยข์ ่าวสารของโรงเรียน ผ่านทางจดหมายขา่ ว
และเว็บไซต์ของโรงเรียนชมุ ชนบ้านเสิงสาง
นักเรียนและครูร่วมกันถอดบทเรียนผ่านกิจกรรม“เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต โดยรูปแบบ
การจัดกจิ กรรมแบบรว่ มมอื
เม่ือนักเรียนได้ทากิจกรรม “ENOUGH : เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ก็จะทาให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีความพอเพียงและสามารถนาความรู้ท่ีได้
จากการทากิจกรรมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลต่อไปถึงครอบครัว ซ่ึงเป็นสถาบันหลักของสังคม เมื่อทุกคนใน
ครอบครัวมีความสุข ครอบครัวก็มีความสุข สังคมก็จะเป็นสังคมที่มีแต่ความสุข หรือเรียกได้ว่า“สังคมท่ีเป่ียม
สขุ ”นั่นเอง
๓.๔ การใช้ทรพั ยากร
ข้าพเจ้ามีการวางแผนการและประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความคุ้มค่า
สอดคล้องกับบรบิ ทของโรงเรียน โดยจะประยุกต์ใชท้ รัพยากรทมี่ อี ยู่ เพอ่ื ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ ูงสุด แกส่ ว่ นรวม
โดยทาตนเป็นแบบอย่างและรณรงค์ให้นักเรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่า เหมาะสมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ซ่ึงข้าพเจ้านั้นได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าอีกด้วย ซึ่งได้แก่
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน
สนับสนุนให้นักเรียนมีความพอประมาณในการดาเนินชีวิต ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับ
ระดับความพึงพอใจนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคานึงถึง
ผลท่ีคาดว่าจะเกิดจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้
พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่คาดว่าจะเกดิ ขึ้นในอนาคตท้ังใกลแ้ ละไกล ใช้หลักความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และพร้อมรับผิดชอบใน
ผลของการตัดสินใจในการบริหารจัดการของตนเอง ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและ

๑๒
คุ้มค่า ซงึ่ ส่งผลให้ตนเองและนกั เรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต คอื มที ักษะกระบวนการคิด
มีวนิ ัย มคี วามซือ่ สัตยส์ ุจริต อยู่อยา่ งพอเพียง และมีจติ สาธารณะ อกี ดว้ ย
๔. ผลการดาเนินการผลสมั ฤทธ์ิและประโยชนท์ ีไ่ ดร้ ับ

๔.๑ ผลท่เี กิดตามจดุ ประสงค์
ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตามจดุ ประสงค์ทุกจดุ ประสงค์ ดงั น้ี
๑. นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ นาความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวนั ไดอ้ ยา่ งเหมาะสมในสภาพสังคมปัจจบุ ัน

๒. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน
ปฏิบัตติ นตามวถิ ีพอเพียง

๓. นักเรยี นเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์

๑๓

๔. นกั เรียนมีระเบยี บวินัย ความรับผดิ ชอบ

๕. นกั เรยี นมคี ุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยส์ จุ ริต

๖. นักเรียนมีจติ สาธารณะ

๔.๒ ผลสัมฤทธ์ิของงาน
ผลสัมฤทธ์ิของงานในการขับเคลื่อนโดยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH :
เมื่อพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือน้ัน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วน โดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดขี ้นึ ดงั นี้
๑. นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชวี ิตประจาวนั ไดอ้ ยา่ งเหมาะสมในสภาพสงั คมปัจจุบนั คดิ เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. นกั เรยี นทุกคนไดฝ้ กึ ปฏิบัตกิ ิจกรรมตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง และได้รับการปลกู ฝงั ให้
นักเรียนปฏบิ ตั ติ นตามวถิ พี อเพียงทัง้ ทโ่ี รงเรียนและที่บ้าน คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

๑๔

๓. นักเรียนทุกคนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถแยกแยะปัญหา ผลเสียของการไม่
ซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดารงชีวิตประจาวัน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
องคพ์ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

๔. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเป็นผู้นาและผู้ตาม
ทด่ี ี ทางานร่วมกบั ผอู้ น่ื ได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซ่ือสัตย์สุจริต ยึดม่ันในความสัตย์จริง ในสิ่งท่ี
ถูกตอ้ งดีงาม มีความซอ่ื ตรง ปฏิบัติต่อตนเองและผอู้ นื่ โดยชอบ ไม่คดโกง คิดเป็นรอ้ ยละ ๑๐๐

๖. นักเรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกครั้งเมื่อมีโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็น
ส่งิ ท่นี าไปส่กู ารพัฒนา โรงเรยี น ชมุ ชน สังคม และประเทศชาตติ อ่ ไป คดิ เปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

๔.๓ ประโยชน์ที่ไดร้ ับ
จากการจดั กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการวิธปี ฏบิ ัตทิ ีเ่ ป็นเลิศ
(Best Practice) “ENOUGH : เมื่อพอเพยี งกเ็ พยี งพอตา้ นทุจรติ ”โดยรูปแบบการจดั กจิ กรรมแบบรว่ มมือ
ของขา้ พเจา้ กระบวนการพัฒนาผลงาน นวตั กรรมก่อให้เกิดประสบการณก์ ารเรียนร้รู ว่ มกนั ทัง้ โรงเรยี น
ผลงานเป็นประโยชนต์ ่อผเู้ รียน ครู ผูบ้ รหิ าร สถานศกึ ษา และชุมชน เป็นแบบอย่างทีด่ ี ไดร้ บั การยอมรบั
ยกยอ่ งชมเชยเชดิ ชเู กยี รติ จากหน่วยงานตา่ ง ๆ ดังนี้
ผลท่ีเกิดกับผู้เรยี น

๑. นกั เรยี นทกุ คนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี งและนาความรู้ไป
ปรบั ใช้ในชวี ติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมปัจจบุ ัน

๒. นกั เรียนไดฝ้ ึกปฏบิ ัตกิ จิ กรรมตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง และไดร้ ับการปลูกฝังให้
นกั เรียนปฏิบตั ติ นตามวิถีพอเพยี งท้ังท่ีโรงเรยี นและท่ีบา้ น

๓. นักเรยี นทกุ คนมกี ระบวนการคิดวเิ คราะห์ สงั เคราะห์ สามารถแยกแยะปัญหา ผลเสยี
ของการไม่ซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดารงชีวิตประจาวัน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององคพ์ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๔. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเป็นผู้นา
และผู้ตามท่ดี ี ทางานร่วมกบั ผูอ้ ื่นได้

๕. นกั เรยี นทุกคนมคี ุณธรรม จริยธรรม และมคี วามซอื่ สตั ย์สจุ ริต ยดึ มนั่ ในความสตั ยจ์ รงิ
ในส่งิ ที่ถกู ต้องดงี าม มีความซอื่ ตรง ปฏิบตั ิตอ่ ตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไมค่ ดโกง

๖. นักเรยี นทุกคนมจี ติ สาธารณะ ชว่ ยเหลอื ผอู้ น่ื ทกุ คร้งั เม่อื มีโอกาส โดยไมห่ วงั ผลตอบแทน
ซึ่งเปน็ สงิ่ ท่นี าไปสูก่ ารพัฒนา โรงเรยี น ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอ่ ไป

๑๕

ผลท่เี กิดกับครู
๑. ข้าพเจ้าได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลงานระดับดีเด่น ประเภท

บคุ คล สาขาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง จากกระทรวงศึกษาธกิ าร
๒. ครูมีนวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีมีคุณภาพมาใช้ใน

การจดั การเรยี นการสอนของตนเองในห้องเรียนของตนเอง และขยายผลสหู่ อ้ งเรยี นระดับชั้นอน่ื ๆ
๓. ครูได้นานวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีมีคุณภาพของ

ตนเองมาแลกเปลี่ยนเรยี นรู้กบั บคุ ลากรเพือ่ นรว่ มงานภายในโรงเรียน
๔. ครูไดพ้ ัฒนาตนเองเพอ่ื ตอ่ ยอดองคค์ วามรู้การขบั เคล่อื นกิจกรรมของโรงเรียนสุจรติ
๕. ครูได้สร้างเครือข่ายและเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริตและ

การใชน้ วตั กรรมต้านทจุ ริต สู่โรงเรียนเครอื ข่าย สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
๖. ครูตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการดาเนินงานโครงการ

โรงเรียนสจุ รติ

ผลท่ีเกิดกับผบู้ ริหาร
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคล่ือนหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี งสู่การจดั การศกึ ษาและการขบั เคล่ือนโรงเรยี นสจุ ริต

๒. ผู้บริหารได้รับการยกย่องชมเชยจากวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการขับเคลื่อนการใช้
หลกั สูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรยี น

ผลท่เี กิดกบั สถานศกึ ษา
๑. สถานศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต ๓ เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง เครือข่ายศูนย์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพีย ง
กระทรวงศึกษาธกิ าร มีหนว่ ยงานและสถานศกึ ษาต่าง ๆ มาศกึ ษาดูงาน แลกเปลยี่ นเรียนรู้อยา่ งต่อเน่อื ง

๒. สถานศกึ ษาเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริต

๑๖

๓. สถานศึกษาเปน็ แหลง่ เรียนรู้การจดั กจิ กรรมโครงการโรงเรยี นสุจริต
๔. สถานศึกษามีความเข็มแข็งบุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนและการดาเนิน
การตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี งและโครงการโรงเรียนสุจริต
๕. สถานศึกษาได้รับรางวัลการนาเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูต รต้านทุจริตศึกษา
ระดบั ประเทศ

ผลท่เี กิดกับชมุ ชน
๑. ชมุ ชนมแี หลง่ เรียนรู้เกยี่ วกบั หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งทสี่ ามารถเข้ามาศึกษาเรียนรูไ้ ด้
๒. ชุมชนตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ และใช้
ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยโรงเรียนนากิจกรรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริต ขยายผลสู่คนใน
ชุมชน ด้วยการใหค้ วามรูแ้ ละเดินรณรงค์

๕. ปจั จยั ความสาเรจ็
ปัจจัยสู่ความสาเร็จของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH : เมื่อพอเพียงก็เพียงพอ

ต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือนั้น คือ การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของ
คนในองค์กร โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งผู้ท่ีเกี่ยวข้องที่สาคัญท่ีทาให้การปฏิบัติงาน
ในครั้งนปี้ ระสบความสาเรจ็ ตามเปา้ หมายที่ต้ังไว้ ประกอบดว้ ย

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีให้การสนับสนุน เป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนา ให้กาลังใจ ในการจัดทา
นวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH : เมื่อพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึงข้ันตอนสุดท้าย คือการนาไปใช้จัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียน การวดั ผลประเมนิ ผล จนประสบความสาเร็จตามเปา้ หมายทีต่ ัง้ ไว้

๒. บุคลากรเพื่อนร่วมงาน ที่คอยให้กาลังใจ ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการจัดทาและ
นาวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH : เมื่อพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบร่วมมือ มาใช้กบั นักเรียนจนทาให้เกดิ ผลดีต่อนักเรียนและประสบความสาเร็จในการจัดการเรียน
การสอน

๑๗

๓. นักเรียน ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีสาคัญในการขับเคลื่อนและทากิจกรรมตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) “ENOUGH : เม่ือพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
ในคร้ังนี้ กิจกรรมทุกอย่างประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็เพราะนักเรียนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ทากจิ กรรมที่ครจู ดั ให้เปน็ อย่างดี

๔. ตัวข้าพเจ้า ท่ีมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการทางานอย่างเต็มกาลังความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ หวังเพียงเพ่ือได้พัฒนางานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผูเ้ รยี น สถานศึกษา และวงการศกึ ษาตอ่ ไป

๖. บทเรียนทไ่ี ดร้ บั
บทเรียนที่ได้รับ คือ ข้าพเจ้าได้ค้นพบวิธีการและข้ันตอนในการสร้างนวัตกรรมท่ีนามาใช้ในการจัด

การเรียนการสอน ซึ่งมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต คือ ด้านการปลูกฝัง การป้องกัน และ
การสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมขยะวิเศษ กิจกรรมผักสวนครัวร้ัวกินได้ และกิจกรรมแบ่งสันปันส่วน ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีอยู่ในนวัตกรรมวธิ ปี ฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practice)“ENOUGH : เมอ่ื พอเพียงก็เพียงพอต้านทจุ ริต”
โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ท่ีข้าพเจ้าคิดค้นและสร้างขึ้น เป็นนวัตกรรมวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
(Best Practice) ท่ีทาใหน้ ักเรียนเกดิ ความพอเพียงต้านการทจุ ริต และทาให้นักเรยี นมีคุณลกั ษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจติ สาธารณะ

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ไี ดร้ บั

๗.๑ การเผยแพร่
ร่องรอยหลกั ฐานการเผยแพร่ มีการนาไปใชท้ ้ังในและนอกโรงเรียน
๑. มีการขยายเครือข่ายโดยการท่ีข้าพเจ้าเป็นวิทยากรจัดค่ายอบรม เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ฐานความรู้ “เมื่อพอเพยี งกเ็ พียงพอ” ทง้ั ในและนอกสถานศกึ ษา
๒. เป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาดูงาน สถานศึกษาพอเพียง เครือข่ายศูนย์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกระทรวงศึกษาธกิ าร
๓. เผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธ์กิจกรรมผา่ นทางจดหมายข่าว และเวบ็ ไซตข์ องโรงเรียนชมุ ชนบ้านเสงิ สาง
๔. เป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนดีศรีตาบล โรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จากธนาคารออมสิน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สานักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

๗.๒ การได้รบั การยอมรับ/รางวลั ทไ่ี ดร้ บั
ในการนวตั กรรม กระบวนการวธิ ีปฏบิ ตั ิทเ่ี ปน็ เลศิ (Best Practice) “ENOUGH : เมอ่ื พอเพยี งก็
เพยี งพอตา้ นทจุ รติ ”โดยรปู แบบการจดั กิจกรรมแบบรว่ มมือ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผล
ให้ผลงานได้รบั การยอมรบั ในระดับต่าง ๆ ดังน้ี

๑๘

๑. ไดร้ บั การยอมรับระดบั หน่วยงาน สถานศึกษาและชมุ ชน
จากนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนชุมชนบ้าน
เสิงสาง ทาให้ข้าพเจ้าได้น้อมนาแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยการจัดทาหนังสือเล่มเล็กเป็นสื่อและนวัตกรรมในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักและการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดทานวัตกรรมกระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) “ENOUGH : เมื่อพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนาแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยการเป็นครูท่ีปรึกษาการจัดทานวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ของนักเรียน กิจกรรม “สภาวัยใส ใส่ใจคุณธรรม นาน้องทาดี ส่งเสริมวิถีพอเพียง” และได้
นากระบวนการวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท้ัง ๒ วิธี ที่เก่ียวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีนามาทดลองใช้ปฏิบัติกับนักเรียนแล้วเกิดผลท่ีดีแก่นักเรียนและสถานศึกษา มาเผยแพร่ ให้หน่วยงาน
สถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงชุมชนท่ีมีความสนใจ ผลงานเผยแพร่เป็นท่ียอมรับระดับหน่วยงานสถานศึกษาและ
ชุมชน มหี น่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ และชุมชน เข้ามาศกึ ษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการปฏิบัติ
ที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งทงั้ ๒ วิธี คือ“ENOUGH : เมอื่ พอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบร่วมมือ และ“สภาวัยใส ใส่ใจคุณธรรม นาน้องทาดี ส่งเสริมวิถีพอเพียง” อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้
โรงเรียนชุมชุนบ้านเสิงสาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของสานกั งานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๓

๑๙
คณะครูรว่ มเป็นวทิ ยากรขยายผลการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสจุ รติ ให้กบั โรงเรียนเครอื ข่ายใน
สานักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษานครราชสมี าเขต ๓

๒. ไดร้ บั การยอมรับระดับจังหวดั และระดบั ภาค
ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าพเจ้า ผลงานได้รับ
การยอมรับในระดับจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ข้าพเจ้านาผลการปฏิบัติงานที่เกิดผลดีเด่นกับนักเรียนและ
สถานศึกษา ท่ีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวแทนของสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต ๓ เขา้ ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนาเสนอผลงาน “บริษัทสร้างการดี” ระดับภมู ิภาค
ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ ท่ีนาไป
เสนอ คือภาพปะติดจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากการคัดแยกขยะ กิจกรรม “ขยะวิเศษ”
เพ่ือมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ประดับตกแต่งภายในอาคาร บ้านเรือน ซ่ึงได้รับการยอมรั บเป็นอย่างดี
มีการสั่งซ้ือจากบุคคลภายนอก จากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และได้ไปนาเสนอผลงานและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้
การนาเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมมาภบิ าลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยี นสจุ ริต) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ตอนล่าง

๓. ไดร้ บั การยอมรับระดบั ประเทศ
ผลงานการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าพเจ้า ผลงานเผยแพร่และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีข้าพเจ้าได้นาผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดผลดีเด่นกับนักเรียนและ
สถานศกึ ษา ทเี่ กยี่ วกบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง เปน็ ตัวแทนของภูมภิ าค ไปเขา้ ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรยี นรู้
และนาเสนอผลงาน “บริษัทสร้างการดี” ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒-๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
เอวาน่า กรุงเทพมหานคร และนานวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH :
เมื่อพอเพียงก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ไปร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

๒๐
และนาเสนอผลงาน โรงเรียนสุจรติ ผลิตนวตั กรรม นาส่กู ารปฏิบัติ ระดบั ชาติ จัดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้าพเจ้านาความรู้ท่ีได้รับจากโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาผลิต
นวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติตนของนักเรียน ที่ทาให้เกิดความพอเพียง เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้
เกดิ กับนักเรียน ทาให้นักเรียนมีความพอเพยี งในการดาเนินชวี ติ ประจาวัน

การนาเสนอผลงานและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กจิ กรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแขง่ ขนั กิจกรรมการเรียนร้ภู ายใต้โครงการ
เสริมสรา้ งคุณธรรม จรยิ ธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจรติ ) ระดับประเทศ

นานวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH : เมื่อพอเพียงก็เพียงพอ
ต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ไปร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนาเสนอผลงาน
โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นาสู่การปฏิบัติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต ระดับชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๑
รางวัลความภาคภูมใิ จท่ีไดร้ บั

ผลงานสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียง เครือข่ายศูนย์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้นแบบ
ในการศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง เครือข่ายศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานเขตพื้นที่
การศกึ ษาประถมศึกษานครราชสมี า เขต ๓ และกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางได้รับรางวัลเชมเชย กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแขง่ ขนั กิจกรรมการเรียนรู้ภายใตโ้ ครงการ
เสรมิ สร้างคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โครงการโรงเรยี นสจุ ริต) ระดบั ภาคประเทศ

๒๒

รางวัลรองชนะเลศิ อันดบั ๒ กิจกรรมนวตั กรรมการใช้หลักสูตรตา้ นทจุ ริตศึกษา กจิ กรรม
การแลกเปล่ยี นเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกจิ กรรมการเรยี นร้ภู ายใต้โครงการ
เสรมิ สร้างคุณธรรม จรยิ ธรรมและธรรมมาภบิ าลในสถานศึกษา(โรงเรยี นสุจริต)ระดบั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ

โล่รางวัลเชิดชเู กียรติ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประถมศกึ ษา การแลกเปลีย่ นเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน“บริษัทสร้างการดี”ระดับประเทศ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”(โรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๐ จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้นั พื้นฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ผลงานผบู้ ริหาร ๒๓

ได้รบั การคดั เลอื กให้รับรางวัลชนะเลิศ
(Best Practice) ผู้บริหาร
ตามโครงการเสริมสร้างคณุ ธรรมจรยิ ธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรยี นสจุ ริต)
ระดบั เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต ๓ ประจาปี ๒๕๖๔

ไดร้ ับการคดั เลอื กให้เปน็ “๑๐,๐๐๐
คุรุชนคนคุณธรรม(ประเภทผู้บริหาร
ระดบั ดีเยยี่ ม) ระดบั เขตพน้ื ที่การศกึ ษา
ประถมศกึ ษา โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม
ประจาปี ๒๕๖๔

๒๔
ผลงานครู
นางสาวรงุ่ นภา ไรก่ ระโทก ตาแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้าน
เสิงสาง ครูผู้จัดทานวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) “ENOUGH : เม่ือพอเพียง
ก็เพียงพอต้านทุจริต”โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา
๒ ๕ ๕ ๙ ผ ล ง า น ร ะ ดั บ ดี เ ด่ น ป ร ะ เ ภ ท บุ ค ค ล ส า ข า ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
จากกระทรวงศกึ ษาธิการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

นางสาวรุ่งนภา ไร่กระโทก ได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติชนะเลิศ (Best Practice) ครูผู้สอนตาม
โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โครงการโรงเรียนสจุ ริต) ระดบั เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสมี าเขต ๓ ประจาปี ๒๕๖๔

นางสาวรงุ่ นภา ไร่กระโทก, นางจนั ทร์จิรา ฉอสนั เทียะ, นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ, นายอุดม นาคหนองหาญ,
นางลาดวน วดั กระโทก, นางสาวน้าออ้ ย โยงกระโทก, นางสาวศภุ ลักษณ์ พนู นอก, นายกิตติพงษ์ จงดี และ
นายวิษวุ ตั ใจตรง ไดร้ บั การคดั เลอื กให้รบั รางวลั ครดู ีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

๒๕

นางจันทร์จิรา ฉอสนั เทียะ ได้รบั รางวัลเชมเชย กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรตา้ นทุจริตศึกษา
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแขง่ ขนั กิจกรรมการเรียนรภู้ ายใต้โครงการ
เสรมิ สร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดบั ประเทศ

นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตร
ต้านทจุ ริตศึกษากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนาเสนอผลงานและการประกวดแขง่ ขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ระดับภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื

๒๖
ผลงานนักเรียน
นางสาวศภุ รตั น์ ไชยจังหรดี ประธานชมุ นมุ ร้รู กั ษพ์ อเพยี ง ซง่ึ ข้าพเจา้ เป็นครทู ปี่ รึกษาชุมนุม
เป็นนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของโรงเรียน และปฏิบัติตนอยู่
บนความพอเพยี งมาโดยตลอด ไดร้ บั รางวลั นักเรียนพระราชทาน ในโครงการคดั เลอื กนกั เรยี น นกั ศึกษาและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
เข้ารบั รางวัลปี ๒๕๕๖

โลร่ างวัลโรงเรียนและนักเรยี นดีเดน่ ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม จากธนาคารออมสินร่วมกบั
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข้ารับรางวัลเมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
บุรฉัตร ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ ซึ่งความพอเพียงน้ันถือเป็นคุณธรรม จริยธรรม ที่สาคัญอีกข้อหน่ึง
ในชีวิตประจาวันที่ทุกคนต้องมีและต้องปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาตติ ่อไป เม่อื นกั เรยี นทกุ คนในโรงเรียนมคี วามพอเพียง จึงสง่ ผลใหไ้ ดร้ บั รางวัลนี้

เด็กหญิงปรายฟ้า สาอุตม์ รองประธานชุมนุม รู้รักษ์พอเพียง ซึ่งข้าพเจ้าเป็นครูท่ีปรึกษาชุมนุม
เป็นนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของโรงเรียน และปฏิบัติตนอยู่บนความพอเพียงมาโดยตลอด ได้รับ
รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้าน
คณุ ธรรมและจรยิ ธรรม จากสานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๒๗

๘. เง่อื นไขความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะในการนาผลงานไปประยุกต์ใช้ทั้งแนวทางพัฒนาเพ่ิมเติมให้ประสบผลสาเร็จมาก

ยิ่งขน้ึ

๑. ควรมีการขยายเครือข่ายการจัดกิจกรรมไปสู่ชั้นเรียนทุกชั้นเรียนภายในโรงเรียน และจัดกลุ่มเพ่ือ
ทากิจกรรมโดยให้นักเรียนคละช้ันเรียนในแต่ละช่วงชั้น เพื่อให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกทั้งเด็กโตและเด็กเล็กใน
การทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ซึ่งเป็นการปลูกฝังและฝึกให้พ่ีเป็นผู้นาท่ีดีคอยช่วยเหลือและสอนน้องในการทา
กิจกรรม และเป็นการปลูกฝังและฝึกให้นอ้ งเป็นผู้ตามทด่ี ีเหน็ แบบอย่างการเป็นผนู้ าท่ีดีจากพี่ โดยทุกคนมสี ิทธิ
สามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้

๒. นักเรียนควรนากิจกรรมท่ีปฏิบัติภายในโรงเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันเมื่ออยู่ที่บ้าน และมี
การรายงานติดตามผลเป็นระยะ เพื่อเสริมสร้างนิสัยการประหยัดอดออม และมีความพอเพียงให้เกิดข้ึนทั้งที่
บา้ นและโรงเรยี น

๓. ควรศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือจัดทาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่หลากหลายรูปแบบ

เพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ให้มีใช้อย่างกว้างขว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและปลูกฝัง

ไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต และเห็นถึงโทษทัณฑ์ของการทุจริต โดยเร่ิมต้นจากโรงเรียน ขยายสู่

ชมุ ชน สังคมและประเทศชาตติ ่อไป

๔. ควรนานวัตกรรม กระบวนการวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ท่ีใช้ปฏิบัติแล้วเกิดผลดี

ตอ่ นักเรยี น โรงเรียน นามาเผยแพร่ใหแ้ กโ่ รงเรียนเครือขา่ ยไดน้ าไปปฏิบตั ิ เพื่อใหเ้ กดิ ผลดีต่อโรงเรยี นเครอื ข่าย

ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย และขยายวงกว้างให้เกิดสังคมที่พอเพียงมากย่ิงข้ึน เพื่อทาให้สังคมเป็นสังคมที่มีแต่

ความสงบสุข เพราะคนในสังคมทุกคนมคี วามพอเพียง ไมเ่ บียดเบียนซึ่งกันและกัน ส่ิงที่จะเกดิ ตามมา คอื สังคม

แหง่ ความพอเพียง สงั คมของความสุจริต ไม่มกี ารทุจริตเกิดขึ้นในสงั คมต่อไป เพราะการฝึกปฏิบัตแิ ละต้ังมน่ั อยู่

ในความพอเพียงและความสุจริตตั้งแต่วัยเยาว์เป็นส่ิงที่ดีอย่างยิ่งท่ีจะทาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไปใน

อนาคต

๙. ความสอดคล้องกับคณุ ลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสจุ รติ

เม่ือข้าพเจ้านาวิธปี ฏิบตั ิทีเ่ ปน็ เลศิ (Best Practice) “ENOUGH : เม่อื พอเพียงกเ็ พยี งพอต้านทุจรติ ”

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบร่วมมอื มาใช้นักเรยี นมีคุณลกั ษณะสอดคลอ้ งกับคณุ ลักษณะ ๕ ประการของ

โครงการโรงเรยี นสจุ รติ ดังนี้

คณุ ลกั ษณะ กจิ กรรมทส่ี อดคล้อง เคร่อื งมือท่ใี ชใ้ นประเมนิ
๑. ทักษะกระบวนการคิด - กจิ กรรม ขยะวิเศษ
- กจิ กรรม ผกั สวนครวั รั้วกินได้ - แบบสอบถาม
๒. ความมวี ินยั - กิจกรรม แบง่ สันปนั สว่ น - แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ
- แบบสงั เกตพฤตกิ รรมนักเรียน
- กจิ กรรม ขยะวิเศษ - แบบบนั ทึกการขายขยะ
- กจิ กรรม ผกั สวนครวั ร้วั กินได้ และขายผกั
- กจิ กรรม แบง่ สันปนั สว่ น
- แบบสอบถาม
- แบบสังเกตพฤตกิ รรมนักเรียน
- แบบบันทึกการขายขยะ

และขายผัก

คุณลกั ษณะ กิจกรรมท่ีสอดคล้อง ๒๘
๓. ความซ่ือสตั ยส์ จุ รติ - กจิ กรรม ขยะวิเศษ
- กิจกรรม ผักสวนครัวรว้ั กนิ ได้ เครอื่ งมือทีใ่ ช้ในประเมนิ
๔ .อย่อู ยา่ งพอเพียง - กจิ กรรม แบ่งสันปนั ส่วน - แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพงึ พอใจ
๕. มีจติ สาธารณะ - กจิ กรรม ขยะวเิ ศษ - แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
- กิจกรรม ผักสวนครัวรั้วกนิ ได้ - แบบบันทกึ การขายขยะ
- กจิ กรรม แบ่งสนั ปันส่วน
และขายผกั
- กจิ กรรม ขยะวเิ ศษ
- กจิ กรรม ผักสวนครัวรว้ั กนิ ได้ - แบบสอบถาม
- แบบประเมนิ ความพึงพอใจ
- แบบสังเกตพฤติกรรมนกั เรียน
- แบบบนั ทกึ การขายขยะ

และขายผกั
- บัญชอี อมทรัพย์ของนกั เรียน

- แบบสอบถาม
- แบบประเมินความพงึ พอใจ
- แบบสงั เกตพฤติกรรมนกั เรียน
- แบบบันทึกการขายขยะ

และขายผกั

๑๐. กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับปฏิญญาโรงเรยี นสจุ รติ

กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสจุ ริต ได้แก่

ปฏิญญา กจิ กรรมทีส่ อดคล้อง วธิ กี าร

๑. การปลกู ฝงั - กจิ กรรม ขยะวเิ ศษ - ปลกู ฝงั ให้นักเรยี นมีจติ สาธารณะ
- กจิ กรรม ผกั สวนครวั รว้ั กนิ ได้ ในการช่วยกนั เก็บขยะทาให้ บ้าน
- กจิ กรรม แบง่ สันปันสว่ น และโรงเรียน สะอาดนา่ อยูน่ ่าเรียน
- ปลกู ฝังการดาเนนิ ชีวติ แบบ
วิถพี อเพียงและมจี ิตสาธารณะ
โดยการนาผกั ทต่ี นเองปลกู ไป
ประกอบอาหารภายในครอบครัว
เป็นการลดคา่ ใช้จ่าย และนาผักไป
ใหเ้ พอื่ นบา้ น สว่ นผักท่เี หลือก็นา
ไปขาย และนาเงนิ ที่ไดม้ าเก็บออม
- ปลูกฝังทกั ษะกระบวนการคิด
การจดั การกับเงนิ ที่มอี ยู่อยา่ งมี
หลักการและเหตุผล เป็น
การปลูกฝงั ความซือ่ สตั ย์สุจริต
ในการแบง่ สันปนั สว่ นเงนิ ของกลุ่ม

ปฏิญญา กจิ กรรมทีส่ อดคล้อง ๒๙
๒. การปอ้ งกัน
- กจิ กรรม ผกั สวนครัวรั้วกนิ ได้ วธิ กี าร
๓. การสรา้ งเครือขา่ ย - กจิ กรรม แบง่ สนั ปนั ส่วน
อย่างถูกต้องและยุตธิ รรมและเป็น
- กจิ กรรม ขยะวิเศษ การปลูกฝงั ความมวี ินัยในการออม
- กิจกรรม ผักสวนครวั รว้ั กินได้ เงิน
- กจิ กรรม แบ่งสนั ปนั สว่ น - ให้ความรแู้ ก่นักเรยี นเกีย่ วกับ
ประโยชนข์ องการออม เพื่อให้
นักเรยี นตระหนักเหน็ ถงึ
ความสาคัญของการออม และ
การดาเนนิ ชีวติ อยูบ่ นพนื้ ฐาน
ของความพอเพียง ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภมู ิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติ ร ซงึ่ เป็น
หลักสาคัญทปี่ ้องกนั การทจุ ริต
คอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบในสังคม
ปจั จบุ นั

จัดกจิ กรรมโดยใช้ห้องเรยี นและ
แปลงเกษตรภายในโรงเรียนเป็น
แหล่งเรยี นรู้ของนักเรยี นใน
โรงเรียนและสถานศึกษาอนื่
ท่ตี อ้ งการจะนาการดาเนนิ กิจกรรม
ตามวิธีปฏบิ ตั ทิ ่ีเปน็ เลศิ
(Best Practice) “ENOUGH :
เมือ่ พอเพียงกเ็ พยี งพอต้านทจุ ริต”
โดยรปู แบบการจัดกจิ กรรมแบบ
รว่ มมอื ไปใช้ตอ่ ไป เพ่ือให้นักเรยี น
ตระหนกั เห็นถึง ความสาคัญของ
การออม และการดาเนนิ ชีวิตอยู่
บนพ้ืนฐานของความพอเพียง
ตามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดลุ ยเดช
มหาราช บรมนาถบพติ ร ซ่งึ เปน็
หลกั สาคญั ทป่ี ้องกนั การทจุ ริต
คอร์รปั ชั่นทุกรปู แบบในสงั คม
ปัจจุบันท่ีต้นเหตุ

๓๐
ภาพกจิ กรรมวิธีปฏิบตั ทิ ่ีเป็นเลศิ (Best Practice)
“ENOUGH : เมื่อพอเพียงกเ็ พยี งพอต้านทจุ ริต”โดยรปู แบบการจดั กจิ กรรมแบบร่วมมอื

กิจกรรมขยะวเิ ศษ

กจิ กรรมผกั สวนครวั รัว้ กินได้

กิจกรรมแบง่ สนั ปนั ส่วน

๓๑

๓๒

๓๓


Click to View FlipBook Version