The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Best Practice_ครู นายบุญเกิด เหลามี สพป.สร.2_ - นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mr.archanai, 2022-07-08 20:22:20

Best Practice_ครู นายบุญเกิด เหลามี สพป.สร.2_ - นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

Best Practice_ครู นายบุญเกิด เหลามี สพป.สร.2_ - นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ


คำนำ

เอกสารฉบับนีจ้ ัดทาขน้ึ เพ่ือนาผลงานเสนอขอรบั การประกวด ผลงานทมี่ ีวธิ กี ารปฏบิ ตั ิท่เี ป็นเลศิ
(Best Practice) นวตั กรรมภายใต้โครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิ าลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสจุ รติ ) การพฒั นาคุณลักษณะนักเรียนโรงเรยี นสจุ ริตโดยใชโ้ ครงงานคุณธรรมดว้ ย HEART
MODEL โรงเรยี นบา้ นหนองบัวนอ้ ย ตาบลแก อาเภอรตั นบรุ ี จังหวัดสรุ ินทร์ สงั กัดสานักงานเขตพน้ื ที่
การศกึ ษาประถมศกึ ษาสุรินทร์ เขต ๒ โดยผู้จัดทา ได้รวบรวม สรุปผลงานตามหวั ขอ้ การประเมินที่กาหนด
พร้อมแนบหลกั ฐานเอกสารอ้างอิงไว้ด้วยแล้ว

เอกสารประกอบเพ่ือขอรับการประเมินฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ผู้อานวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้าน
หนองบัวน้อย ตาบลแก อาเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทาให้สะดวกต่อการ
จัดทาเอกสารฉบับน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้คงจะอานวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการ
ประเมิน ในการพิจารณา ตรวจสอบคุณสมบตั ขิ องครผู ู้เขา้ รับการประเมนิ ตอ่ ไป

บุญเกดิ เหลามี

สำรบญั ข

คานา หนำ้
สารบัญ ก
ชือ่ ผลงาน ข
ความสาคญั ของผลงาน/นวตั กรรมถอดบทเรียน ๑
จดุ ประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวตั กรรมถอดบทเรยี น ๑
กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนนิ งาน ๓
ผลการดาเนนิ การ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชนท์ ่ไี ดร้ ับ ๔
ปจั จยั ความสาเร็จ ๑๐
บทเรยี นท่ีได้รบั (Lesson Learned) ๑๐
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลทไ่ี ดร้ ับ ๑๑
เง่ือนไขแหง่ ความสาเรจ็ ๑๑
สอดคล้องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสจุ ริต ๑๘
กจิ กรรมทส่ี อดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสจุ ริต ๑๘
ภาคผนวก ๑๙แบบนำเสนอ Best Practice

 ครู  ผู้บรหิ าร  ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการโรงเรียนสุจริต/สพท.สุจรติ

ชื่อผลงำน กำรพฒั นำคุณลกั ษณะนักเรยี นโรงเรยี นสจุ รติ โดยใชโ้ ครงงำนคุณธรรมดว้ ย HEART MODEL
เจ้ำของผลงำน นายบุญเกิด เหลามี
โรงเรียนบ้านหนองบวั นอ้ ย อาเภอรตั นบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์
สังกัด สานกั งานเขตพื้นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาสรุ นิ ทร์ เขต ๒
โทรศพั ท์มือถอื ๐๙๖-๕๙๒๗๒๔๕ E – mail : [email protected]

ผลงำนสอดคล้องกบั คณุ ลักษณะโรงเรียนสจุ รติ (เลือกได้มำกกวำ่ ๑ ประกำร)
 ทกั ษะกระบวนการคิด
 มวี ินัย
 ซอื่ สัตย์ สุจรติ
 อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง
 จิตสาธารณะ

ควำมสำคญั ของผลงำน / นวัตกรรมถอดบทเรียน

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ยังคงเป็นประเด็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสาคัญ ต่อการ
พัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับ
ฐานความคิดทุก ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการกล่อมเกลาทางสงั คมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเคร่ืองมือ ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
สว่ นเพือ่ ตอ่ ต้านการทจุ ริต คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
จึงได้มีคาส่ังแต่งต้ัง คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ข้ึน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทา
หลักสูตร ยกร่างและจัดทาเน้ือหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้
ความเห็นเพิ่มเติม กาหนดแผนหรือ แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และดาเนินการ
อ่นื ๆ ตามทค่ี ณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังแนวคิดของ ฟิลลิปส์
(Phillips.๑๙๙๙ : ๖-๗) ได้กล่าวว่า โครงงานเป็นกิจกรรมบูรณาการท่ีพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม กล่าวคือ
กิจกรรม โครงงานช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ ทั้งทางด้านสติปัญญาร่างกาย สังคม อารมณ์ บุคลิกภาพและการ
พ่ึงตนเอง และยังช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านภาษา และทักษะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
พ่ึงตนเอง นอกจากน้ีโครงงานสามารถตอบสนองความต้องการของ ช้ันเรียนท่ีผู้เรียนมีความสามารถ
ความถนัด และ ความสนใจต่างกัน ซ่ึงช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในหลักสูตร (ทิศนา แขมมณี. ๒๕๔๒ : ๑-
๑๗) ได้กล่าวถึงการสอนโครงงานว่า เป็นการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่ งทว่ั ถึง ชว่ ยให้ผ้เู รียนเกดิ การเรียนรู้ในด้านความคิด ความรู้สกึ ปฏกิ ิริยาและพฤติกรรมของผู้อ่ืน
เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ และรู้จักหาสาเหตุทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนั่นก็คือ การได้พัฒนาตนเองใน
ด้านกระบวนการคิด นอกจากนี้ (กรมวิชาการ. ๒๕๔๓ : บทนา) และฟรายด์ บูธ (Fried Booth. ๑๙๙๗ :
๕) กล่าวไว้สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้นว่า การสอนแบบโครงงานเป็นการสอนที่เน้นผเู้ รียนเป็นสาคัญเพราะ
เป็นการสอนที่มุ่งให้ผูเ้ รียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โครงงานเกิดจากแรงจงู ใจภายในของผูเ้ รยี น โดยผู้เรียนเป็น
ผู้คิดและตัดสินใจเองว่า จะทาอะไร และจะทาอย่างไร โดยมีครูเป็นผู้คอยให้คาปรึกษา โครงงานเป็นวิธีการ
เรียนรู้สู่ความรู้ใหม่ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงเพ่ือเป็นผู้ผลิต ผู้คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และเป็น
บคุ คลแห่งการเรียนรู้ตลอดท้ังดารงตนได้อย่างมีความสขุ สามารถคดิ วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผลมีกระบวนการ
ทางานและทางานร่วมกับผอู้ ืน่ ได้

ผู้วิจัยมีแนวคิดนาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนามาประยุกต์ใช้พัฒนาทางการศึกษาซ่ึง
จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูผู้สอนและผู้เรียน ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ใหเ้ ป็นผู้มีสว่ นร่วมในการวิจัย ดังนัน้ การประยุกตใ์ ช้การวจิ ยั เชิงปฏิบัติการแบบมสี ว่ นรว่ มในทางการศึกษาจึง
มีความเหมาะสม เพราะจะสามารถก่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ปัญหา โดยผู้วิจัย ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการต้ังแตต่ ้นจนจบ เพือ่ นาไปสู่การพัฒนาผเู้ รียนให้มคี วามก้าวหน้าทางการเรียนทเ่ี กิดจากการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพซ่ึงประกอบด้วยการปฏิบัติจริง การร่วมมือในการทางาน การคิด การแก้ปัญหา
รวมทั้งทกั ษะ และคณุ ลกั ษณะอนื่ ๆ ทจี่ าเปน็ ต่อการพฒั นา (ชยั ศกั ด์ิ ลลี าจริสกุล : ๒๕๔๙) จากสภาพปญั หา
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ แต่ส่ิงหน่ึงที่ขาดหายไป
คอื ผูเ้ รยี นไม่มีสว่ นรว่ มในการจัดการเรยี นการสอนให้เป็นระบบ ดังทม่ี กี ารศกึ ษา พบวา่ ผู้สอนสว่ นใหญ่ยังจัด
กจิ กรรมการเรยี นการสอนท่ยี ดึ ตนเองเปน็ ศนู ย์กลาง ผูเ้ รียนยังทากจิ กรรมตามทีผ่ สู้ อนบอกโดยมีกจิ กรรมการ
เรยี นการสอนน้อยมากหรือแทบไมม่ เี ลย (วิทยากร เชียงกลู : ๒๕๔๔)

จากปัญหาสภาพสังคมดังกล่าวและความแตกต่างกันระหว่างบุคคลของนักเรียน ในฐานะผู้วิจัย
ตระหนักถึงความจาเป็นอย่างย่งิ ที่จะจดั กจิ กรรมโครงงานเปน็ เครื่องมอื หรือเทคนิคหนึง่ ท่ีจะช่วยใหก้ ารปฏิรูป
การเรียนรู้บังเกิดผล เนื่องจากกิจกรรมโครงงานเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและได้ศึกษา
อย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง โดยมีบุคลากรคอยใหค้ วามช่วยเหลอื สนับสนนุ และอานวยความสะดวกให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือให้นักเรียนได้ขยายความรู้พ้ืนฐานไปสู่ความรู้ใหม่ และสามารถนาความรู้ไปใช้
ในชีวิตจริงได้ จากเหตุผลดังกล่าวครูผู้สอนต้องคิดค้นเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตาม กระบวนการเรยี นรู้อย่างมีความสุขและฝึกใหผ้ ู้เรียนได้รู้จักคิดวเิ คราะห์ ศึกษาสภาพ
ความแตกต่างของ นักเรียนแต่ละคน ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรม การเรียนรู้ที่ตนสนใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง
และใช้กระบวนการ กลุ่มเพ่ือน พ่ีเป็นที่ปรึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ครูทาหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นผู้
กระตนุ้ หรอื มอบหมายให้ผู้เรยี นค้นคว้าเนอ้ื หาข้อมลู ซง่ึ ผู้พัฒนาไดอ้ อกแบบการจดั การเรียนรู้ดงั กล่าว โดยมี
การพัฒนาเป็นแนวทางท่ีเรียกว่า HEART MODEL มุ่งสร้าง คนดี คนเก่ง ดารงชีวิตสอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสังคมท่ีมีเสถียรภาพ สามารถ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้
ก้าวหน้าอย่างม่ันคง รวมท้ังการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ของประเทศชาติอย่างย่ังยืน และเป็น
พลเมืองทมี่ ีคุณภาพในอนาคต

จดุ ประสงคแ์ ละเป้ำหมำยของผลงำน / นวตั กรรมถอดบทเรยี น

จุดประสงค์
๑) เพ่อื พัฒนาการจัดการเรยี นรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโดยใช้ HEART MODEL
๒) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบ HEART

MODEL

เปำ้ หมำยของผลงำน
เปำ้ หมำยเชิงปรมิ ำณ
๑. นกั เรยี นโรงเรยี นบ้านหนองบัวนอ้ ย จานวน ๗๐ คน (นักเรยี นแกนนา ๓๐ คน)
๒. คณะครูจานวน ๗ คน
๓. คนในครอบครวั ของนักเรียน จานวน ๑๒๐ คน
เปำ้ หมำยเชิงคณุ ภำพ
นักเรยี นโรงเรยี นบา้ นหนองบัวน้อย เกดิ ทักษะกระบวนการคดิ มวี ินยั ซ่ือสตั ย์สุจรติ อยู่

อยา่ งพอเพียง เกิดจติ สาธารณะ ครอบครวั ของนักเรยี น พระภกิ ษสุ งฆ์วดั บา้ นหนองบัวน้อย และคนในชุมชน
ชว่ ยสนบั สนุนกจิ กรรมสรา้ งคนดีให้สงั คมกระบวนกำรผลิตผลงำนหรือขนั้ ตอนกำรดำเนินงำน

ผเู้ รียนมีคุณลกั ษณะ
ตำมแบบ

โรงเรยี นสจุ ริต

Holistic learning = องค์ความรทู้ งั้ หมด
Explore the goal = สารวจเปา้ หมาย
Activity-base learning = กิจกรรมแหง่ การเรยี นรู้
Reflective Practice = สะท้อนผลการฝกึ ปฏบิ ัติ
Team-base learning = การทางานเป็นทีมเพ่ือการเรยี นรู้

การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะต่อต้านการทุจริตด้วย HEART MODEL โดยใช้โครงงาน
คุณธรรมเน้นจิตอาสา โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อาเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ท้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยและ
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและนามาซึ่งการเพ่ิมประสิทธิภาพ อย่างย่ังยืน โดยใช้
รูปแบบ HEART MODEL เป็นการส่งเสริม พัฒนาและปลูกฝังค่านิยม จิตสานึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๕ ประการตามแบบโรงเรียนสุจริต จนเป็นลักษณะนิสัย และมีสานึกท่ีดีต่อตนเองและส่วนรวม โดยได้
ดาเนนิ การตามระเบียบวิธีการของการวจิ ัยดงั น้ี๑. ข้นั ตอนที่ ๑ ขั้นการวางแผน (Plan : P)
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา สภาพท่ีคาดหวัง ทางเลือก

เพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุสภาพที่คาดหวังในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรมเน้น จิตอาสา
กาหนดประเด็นปญั หาทตี่ อ้ งการปรับปรุง แกไ้ ขหรือพัฒนาและจดั ทาแผนปฏบิ ตั ิการ (Action Plan)

ขั้นการดาเนนิ งาน
๑. วเิ คราะห์สภาพปจั จุบันปญั หา สภาพที่คาดหวัง
๒. กาหนดประเดน็ ปญั หาและทาความเขา้ ใจปัญหา
๓. ประเมนิ ประเด็นปัญหาทต่ี อ้ งการปรับปรุง แกไ้ ขหรอื พัฒนา
๔. วางแผนพัฒนาจดั ทาแผนปฏิบัติกจิ กรรม
๕. การประเมนิ ผล สรุปผล
๒. ขัน้ ตอนที่ ๒ ข้ันปฏิบัติ (Act : A)
จดุ มงุ่ หมาย เพื่อนาแผนพัฒนาจัดทาแผนปฏิบัติกิจกรรมท่จี ัดทาข้นึ ไปปฏิบัติ
ขน้ั การดาเนินงาน
๑. กาหนดแนวทางปฏบิ ตั ิ
๒. ปฏิบัติกจิ กรรมตามคณุ ลักษณะโรงเรยี นสจุ รติ โดยใช้การบูรณาการตามวิถชี วี ติ
กจิ กรรมอืน่ ๆ กำรสอดแทรกในกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรยี น
๑. คา่ ยคุณธรรม
๒. ค่ายวชิ าการสอดแทรกลงไปในกิจกรรม
๓. กิจกรรมตา่ ง ๆ ทีโ่ รงเรยี นจดั ข้ึนแลว้ ครูสามารถนาเนอ้ื หาของคณุ ลกั ษณะโรงเรียนสจุ ริตเข้าไป
รว่ มในกจิ กรรมนน้ั ได้และออกมาเปน็ ข้ึนงาน
๔. ปฏิบัติกิจกรรมตามแนวทางโครงงานคุณธรรมที่กาหนดเพ่ือสร้างสายสัมพันธ์ ความผูกพันใน
ครอบครัว และชุมชน มี ๔ กิจกรรมหลักๆ ดังน้ี
(๑) จติ อาสา กตัญญตู ่อผู้มีพระคุณ นวด ลา้ งเท้า ทางานบา้ น

(๒) จิตอาสาพัฒนาจิตใจ ถวายนา้ ปานะ รว่ มทาวัตรเยน็(๓) ทาความสะอาดวัด ลา้ งห้องน้า ทาเครอ่ื งดื่มสมุนไพรให้คนในชุมชนดมื่ การนวดแผน
ไทยและถามไถ่พูดคยุ แสดงออกซ่งึ ความรัก

(๔) จติ อาสาชว่ ยงานบญุ ต่างๆ เชน่ งานศพ งานบวช งานวดั วันสาคญั ทางศาสนา
ดอกไมจ้ ันทน์ เหรยี ญโปรยทาน ราหนา้ ไฟ

๓. ขนั้ ตอนที่ ๓ ขั้นการสังเกตผล (Observe : O)
จุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเกิดข้ึน ท้ังผลท่ีคาดหวังและไม่

คาดหวงั และการตคี วามปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบตั ิงานวา่ เกิดผล
การเปล่ียนแปลงเพียงใด ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการเรียนรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงานคุณธรรมเน้นจติ อาสาขัน้ การดาเนนิ งาน
๑. การกาหนดรูปแบบและวิธีการ
๒. การเสนอรายงาน
๓. การประเมนิ ผล สรปุ ผล
๔. ข้ันตอนที่ ๔ ข้นั การสะทอ้ นผล (Reflect : R)
จุดมุ่งหมาย เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ที่ผ่านมาท้ังหมด และข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรบั ปรุงแก้ไข
ขน้ั การดาเนนิ งาน
๑. การสงั เคราะห์ความรู้
๒. การนาเสนอรายงาน
๓. การประเมนิ ผล สรุปผล
แนวคิดการพัฒนากิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการรวมระหว่างแนวคิดการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน ซ่ึงผู้ร่วมศึกษามีบทบาทเป็นท้ังผู้วิจัยและร่วมวิจัย เพื่อ
ศกึ ษาสภาพปัญหาทเ่ี กิดขน้ึ ดว้ ยตนเอง ผลกั ดันให้กิจกรรมดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและบรรลจุ ุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้ กระบวนการพัฒนาจึงมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้จากประสบการณ์ เพอ่ื คน้ หาแนวทางแก้ปญั หาและวธิ ีสง่ เสริมสง่ิ ทเ่ี กิดจากการพฒั นากิจกรรม
หรือโครงการ เร่ิมตั้งแต่การกาหนดปัญหาการวางแผนปฏิบัติการ การดาเนินการตามแผน การวิเคราะห์
ข้อมูล การประเมินผลและอภิปรายผล มีการรวบรวมเก็บข้อมูลและประเมินผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ จาก
การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตลักษณะเด่นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นการวิจัยและพัฒนาท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุด ตรงประเด็นตามปัญหา
องค์กร สามารถนาผลการวิจัยหรือองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไปได้หลังจากนักวิจัยออกจากพื้นที่
แลว้ (สภุ างค์ จนั ทวานชิ . ๒๕๕๑ : ๖๘) กระบวนการวจิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมสี ว่ นร่วมสามารถแบง่ ระยะการ
วิจัยได้ ๓ ระยะ คือระยะเตรียมการวิจัย (Pre - research Phase) จะเป็นช่วงขั้นตอนที่ ๑ เป็นข้ันตอน
การศึกษาปัญหาตามสภาพพื้นท่ีที่ต้องการทาวจิ ัย เพื่อกาหนดปัญหาที่ตอ้ งการแก้ไขหรอื ปรับปรุง เตรียมผทู้ ่ี
มีส่วนเก่ียวข้องพรอ้ มกาหนดบทบาทหน้าท่ใี นการเขา้ มามีส่วนรว่ ม ระยะดาเนินการวจิ ัย (Research Phase)
ประกอบด้วย ๒ ข้นั ตอนคือ ๑) การวางแผนปฏบิ ตั ิการวิจยั และ ๒) ขนั้ ตอนนาแผนปฏิบัติไปปฏิบัติเพ่ือดูผล
ที่เกิดข้ึน ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) ประกอบด้วย
๒ ขัน้ ตอน คอื ๑) กากบั ติดตามและประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานตามแผนงานและ ๒) สะทอ้ นผลการปฏบิ ัตงิ าน
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระหว่างดาเนินการวิจัยเพ่ือสรุปผลการวิจัยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว (ทิวาวรรณ ชัย
ขาว. ๒๕๕๐ : ๒๐ - ๒๒)


ตำรำงแสดงค่ำรอ้ ยละและค่ำเฉลย่ี หลังเสรจ็ สิน้ กจิ กรรมโครงงำนคุณธรรมสง่ เสรมิ จิตอำสำ

รำยกำรประเมิน ระดบั (ร้อยละ) นอ้ ย ค่ำเฉลย่ี แปลค่ำ
ท่ีสดุ
มำก มำก ปำน นอ้ ย
๐ ๔.๒๒ มาก
ท่ีสุด กลำง
๐ ๔.๒๒ มาก
๑. ท่านมพี ึงพอใจเพยี งใดทไี่ ด้รับการ เอาใจใสจ่ าก ๔๓.๓๓ ๓๕.๐๐ ๒๑.๖๗ ๐ ๐ ๔.๔๓ มาก
นกั เรยี น ๐ ๔.๔๖ มาก

๒. ทา่ นมีความพึงพอใจเพยี งใดท่ีบตุ รหลานของท่าน ๓๕.๘๓ ๕๐.๐๐ ๑๔.๑๗ ๐ ๐ ๔.๒๐ มาก
ร่วมกิจกรรม

๓. ทา่ นมคี วามพึงพอใจเพียงใดท่ีได้เข้ารว่ มโครงการนี้ ๕๗.๕๐ ๒๘.๓๔ ๑๔.๑๗ ๐

๔. ท่านคิดว่าโครงงานน้มี ปี ระโยชนก์ บั ครอบครัวและ ๕๒.๕๐ ๔๐.๘๓ ๖.๖๗ ๐
คนในชุมชนเพยี งใด

๕. ทา่ นคดิ ว่าถ้าโรงเรยี นนากิจกรรมนี้เข้ามาในชมุ ชน ๓๓.๓๓ ๕๘.๓๓ ๖.๖๗ ๑.๖๗
อกี ท่านอยากเข้าร่วมกิจกรรมในระดับใด

๖. ทา่ นคิดวา่ โครงงาน “จติ อาสา สานสายใย ดว้ ย

ดวงใจรกั ด”ี มีความเป็นไปได้ที่จะสรา้ งครอบครัวให้มี ๔๘.๓๓ ๔๕.๐๐ ๖.๖๗ ๐ ๐ ๔.๔๒ มาก

ความสุข และความอบอนุ่ ได้มากนอ้ ยเพียงใด

๗. ท่านคิดวา่ โรงเรียนสามารถแกป้ ัญหาได้ถูกต้องและ ๖๐.๘๓ ๓๓.๓๓ ๕.๘๓ ๐ ๐ ๔.๕๕ มาก
เหมาะสมกบั สภาพครอบครัวและชมุ ชนเพยี งใด ท่สี ุด

๘. ทา่ นคิดวา่ มคี วามพงึ พอใจในกิริยามารยาท และการ ๔๙.๓๔ ๔๕.๕๒ ๕.๑๔ ๐ ๐ ๔.๓๘ มาก
ปฏิบัตติ นของนักเรียนเพียงใด ทสี่ ดุ

๙. ท่านมคี วามตั้งใจทีจ่ ะเลิกสุรามากน้อยเพียงใด ๕๑.๑๖ ๔๕.๓๔ ๓.๕๐ ๐ ๐ ๔.๔๗ มาก

๑๐. ท่านรูส้ ึกอบอนุ่ และคลายเหงาเมื่อบุตรหลานอยู่ ๕๗.๑๒ ๔๒.๔๓ ๐.๔๕ ๐ ๐ ๔.๕๗ มาก
ใกล้ชดิ ทีส่ ดุ

คำ่ เฉล่ยี รวม ๔.๔๘ มำก

จากตาราง ผลการตอบแบบสอบถามความพงึ พอใจ คา่ เฉล่ีย ๔.๔๘ อยูใ่ นระดบั มาก ท้ังยงั มีการสรปุ ผล
โครงการดังน้ี

๑. นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และคนใน
ครอบครัว

๒. มจี ิตอาสาหรอื มจี ิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อืน่ โดยการทานา้ สมุนไพร ทาวัตร สวดมนต์ น่งั สมาธิ๓. นักเรยี นมหี ลกั ธรรมและสามารถปฏิบตั ติ ามหลกั ธรรม คือ พรหมวหิ าร ๔ ได้แก่
๓.๑ เมตตา โดยการปฏบิ ัติตัวต่อบดิ ามารดาและบคุ คลในครอบครัวดว้ ยการทาน้าสมุนไพร

ใหด้ ืม่ การทาวตั รสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ ถวายน้าปานะและสวดมนตเ์ ยน็
๓.๒ กรุณา การปรารถนาอยากใหบ้ ิดามารดาและบุคคลในบา้ นมีความรัก ความอบอุ่น ความ

ผูกพนั กนั มากข้นึ โดยการทานา้ สมุนไพรใหด้ ม่ื มเี วลาพูดคุยกันมากขน้ึ ทาวัตรสวดมนต์น่งั สมาธิกอ่ นนอน
๓.๓ มุทิตา ในขณะท่ีนักเรียนนาน้าสมุนไพรมาให้บิดามารดาและคนในครอบครัวดื่ม ช่วย

งานวดั นักเรยี นเกิดความสุขใจ
๓.๔ อุเบกขา ทาใหน้ ักเรยี นรู้จกั การวางตัว วางใจ ไม่ดีใจเกินไป เมอื่ ไดร้ ับคาชม

จากการดาเนินการโครงงาน ผู้จัดทาโครงงานได้นาแบบประเมินให้ พ่อแม่ ผู้ปกครองและพระภิกษุ
สงฆ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ประเมินผลการโครงงาน หลังจากที่ได้เสรจ็ สิน้
กิจกรรม แลว้ ปรากฏผลดังต่อไปน้ี

ผ้ตู อบแบบสอบถาม ผูจ้ ัดทาโครงงาน ได้แยกเปน็
๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นพ่อ-แม่ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการดาเนินงาน จากการ

ประเมนิ ผลการปฏิบตั ิกิจกรรมปรากฏว่า มีความพงึ พอใจในระดับดีมาก ในกจิ กรรม และตอ้ งการให้กิจกรรม
นด้ี าเนนิ ไปอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็น พระภิกษุสงฆ์ ซ่ึงผู้จัดทาโครงงานและสมาชิกกลุ่มได้มีจิตอาสาและ
เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรแู้ ละปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ผลปรากฏว่า มีความพึงพอใจและมี
ความสนใจในกิจกรรม อยากให้นักเรียนรว่ มทาวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมและปฏบิ ัตธิ รรมอย่างตอ่ เนอ่ื ง

๑.๓ ผู้สงั เกตการณ์ท่ัวไปและมีความสนใจ ซึง่ กลุม่ นไ้ี ม่ได้เข้าร่วมกจิ กรรม แตร่ ับรู้ข่าวสารและ
วิธีการดาเนนิ การโครงงาน ได้ประเมินผลโครงงาน ปรากฏผล เป็นกิจกรรมที่ดี มีความพึงพอใจในระดับมาก
และอยากเข้ารว่ มกิจกรรมในโอกาสตอ่ ไป

๑๐

ผลกำรดำเนินกำร ผลสมั ฤทธิ์ และประโยชนท์ ีไ่ ดร้ ับ
๑. นักเรียน ได้ทาความดีและน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร นกั เรยี นพึงประพฤตปิ ฏิบัติตนเปน็ คนดี คดิ ดี พูดดี ทาดี นาน้าปานะไปถวายพระภิกษุสงฆแ์ ละร่วม
ทาวัตรเย็นเพ่ือเปน็ การสร้างสมบุญแก่ตนเองแล้วแผค่ วามสุขนั้นไปยังผู้อ่ืนดงั เช่นกจิ กรรมทด่ี เี ชน่ น้ี

๒. เปน็ คนดี มคี วามกตัญญตู ่อบิดา มารดา ครูอาจารยแ์ ละ ผู้มีพระคุณ นกั เรียนไดท้ านา้ สมุนไพรให้
พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวดื่ม ซึ่งเป็นการแสดงออกซ่ึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน ทั้งยังทาน้าสมุนไพร
ให้คุณครูด่ืม นาน้าสมุนไพรเข้าไปในชุมชนถามไถ่พูดคุย การนวดแพทย์แผนไทย อีกท้ังยังทาน้าปานะไป
ถวายพระภิกษุสงฆ์ทีว่ ัด ทา่ นรสู้ ึกดีมาก ชนื่ ชมและภาคภมู ใิ จในบตุ รหลานของท่าน ท้งั ยงั สขุ ใจเป็นท่สี ดุ หวัง
วา่ นักเรยี นจะเป็นผ้สู ืบสานการกระทาที่ดี และอยากใหส้ ืบทอดกิจกรรมทด่ี ีน้ีต่อไปเรอื่ ยๆ

๓. นักเรียนมีความตั้งใจ ใฝ่ดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ทาดี มีจิตอาสา มีน้าใจ เอื้อเฟ้ือทาน้า
สมุนไพร(น้าปานะ) ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด และผู้ท่ีรักษาอุโบสถศีล ทั้งยังร่วมทาวัตรเย็น สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ สรา้ งเสรมิ บุญบารมีใหเ้ กดิ ข้นึ กบั ตน ท่านให้พรและอบรมให้ทาแตค่ วามดี

๔. นักเรียนนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจาวันตามหลักพรหม
วิหาร ๔ คือ เมตตา โดยการปฏิบัติตัวต่อบิดามารดาและบุคคลในครอบครัวด้ายการทาน้าสมุนไพรให้ด่ืม
การทาวัตรสวดมนต์ น่ังสมาธิ การนวดแพทย์แผนไทย ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุสงฆ์ ถวายน้าปานะและสวด
มนตเ์ ย็น กรณุ า การปรารถนาอยากให้บิดามารดาและบุคคลในบ้านมีความรัก ความอบอุน่ ความผูกพันกัน
มากข้ึน โดยการทาน้าสมุนไพรให้ดื่ม มีเวลาพูดคุยกันมากข้ึน ทาวัตร สวดมนต์ นั่งสมาธิก่อนนอน มุทิตา
ในขณะท่ีนักเรียนนาน้าสมุนไพรมาให้บิดามารดาและคนในครอบครัวด่ืม นักเรียนเกิดความสุขใจ อุเบกขา
ทาให้นกั เรียนรจู ักการวางตวั วางใจ ไม่ดใี จเกนิ ไป เม่อื ไดร้ บั คาชม

ปัจจยั ควำมสำเร็จ
๑. การเอาใจใสแ่ ละความมุ่งม่ันของครผู ้สู อนเป็นอีกปัจจัยหนง่ึ ในการส่งเสริมใหผ้ เู้ รยี นเรยี นรู้การ

ตอ่ ต้านการทุจรติ
๒. ผู้บริหารมคี วามรู้ความเขา้ ใจและตระหนักถึงความสาคัญของการเรยี นรขู้ องผเู้ รยี น การกากับ

ตดิ ตาม และใหก้ ารสนับสนนุ กจิ กรรมของนักเรียนอย่างตอ่ เนอื่ ง
๓. นักเรยี นให้ความสาคัญ มีความสุขในการเรยี น การทากจิ กรรมและต้ังใจเรียนมากข้นึ
๔. มกี ระบวนการทางานที่เปน็ ระบบ PAOR เกิดชุมชนแห่งการเรยี นรู้ (Professional Learning

Community : PLC)

๑๑

บทเรยี นท่ีไดร้ ับ (Lesson Learned)
การทางานทเ่ี ปน็ ระบบและความทมุ่ เทเอาใจใส่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน ของคณะครู

ผูป้ กครอง นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ งทุกฝา่ ย เป็นปัจจยั สาคัญทีท่ าให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถปุ ระสงคแ์ ละ
เปา้ หมายทว่ี างไว้

ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพือ่ ให้มจี ติ อาสา และเพื่อยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนโดย

ผา่ นกิจกรรมการเรยี นรู้ ตอ้ งคานงึ ถึงองคป์ ระกอบของการจัดการความรู้ ไดแ้ ก่ บุคลากรครู ผปู้ กครอง
นกั เรียน ส่อื เทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใหเ้ กิดการพัฒนาวธิ กี ารทางานที่มีประสทิ ธิภาพ

ควรมีกจิ กรรมส่งเสริมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกดิ เยาวชนคนดีรว่ มพัฒนา
ชุมชนและสงั คมใหน้ ่าอยู่

กำรเผยแพร/่ กำรได้รบั กำรยอมรับ/รำงวัลทีไ่ ดร้ ับ
กำรเผยแพร่ โรงเรียนไดด้ าเนินการเผยแพร่ในโรงเรยี น โดยแจง้ ใหค้ ณะครูและนักเรียนทราบในการ

ทากิจกรรมหนา้ เสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งใหผ้ ูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้
พืน้ ฐานรับทราบโดยการประชุม

เผยแพร่ผลงานโดยการเป็นวิทยากรอบรมครดู ้านการพัฒนาสอื่ นวัตกรรม เทคนิคการจัดกจิ กรรม
การเรียนรสู้ ูจ่ ิตอาสาเพ่อื พัฒนาสังคม โดยใช้กจิ กรรม Active Learning

- เผยแพรผ่ ลงานผ่าน Facebook, กลุ่ม Line ต่างๆ
- เผยแพร่ผลงานผา่ นช่อง Youtube
- เปน็ วิทยากรพีเ่ ลี้ยงให้กับคุณครู ของสานักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต ๒
เขต ๓ และ เขต อื่นๆ

Facebook Youtube เผยแพรผ่ ลงำน กจิ กรรมจติ อำสำ กิจกรรมรำหนำ้ ไฟ

๑๒

บรรยายให้ความรเู้ ร่อื ง “ครูมืออาชีพ”และแสดงผลงานให้นักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
สุรินทร์

บรรยาย การจดั การเรียนการสอนแบบ Active Learning และการพัฒนาขา้ ราชการครู ว ๒๑/
๒๕๖๐ ส่คู วามกา้ วหน้าทางวชิ าชพี เครือขา่ ยครูโนนนารายณ์ ๑ ครูในสังกดั สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสรุ ินทร์ เขต ๒ เขต ๓ และเขตอน่ื ๆ มากมาย

กำรได้รบั กำรยอมรับ
๑. คณะครู ผปู้ กครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชมุ ชนมคี วามพงึ พอใจต่อการ
ดาเนินการพฒั นาคุณภาพผ้เู รียน
๒. นักเรียนมผี ลงานเป็นที่ประจกั ษจ์ ากการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ดังน้ี
-.นกั เรียนมีความรู้ความสามารถรอบดา้ นโดยเฉพาะโครงงานจนได้รับการคดั เลอื กให้ได้รบั รางวัล
เด็กและเยำวชนดเี ด่น ระดับชาตทิ ุกปี ตั้งแตป่ ี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ จากกระทรวงศึกษาธกิ ารและรางวลั
โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทยทาดถี วายในหลวง” จากมูลนิธิเปรมตณิ สลู านนท์ ได้แก่

๑๓

ผลงำนนกั เรยี นได้รบั รำงวลั ในระดับภำค

ปีกำรศกึ ษำ ระดบั ชือ่ – สกลุ ประเภท/ระดับรำงวัลทไ่ี ด้รับ หน่วยงำนทีจ่ ดั
กำรประกวด/แข่งขัน
ผลงำน รางวลั ชนะเลิศโครงงานคุณธรรม มูลนิธเิ ปรมตณิ สลู านนท์
๒๕๕๗ ภาค ด.ญ.กรกนก สุขสวรรค์ เฉลมิ พระเกียรติ “เยาวชนไทยทาดี
ถวายในหลวง” มลู นิธเิ ปรมตณิ สูลานนท์
ด.ญ.รสรินางค์ อนิ ทร์เพง็ รางวัลชมเชยโครงงานคณุ ธรรม
เฉลมิ พระเกยี รติ “เยาวชนไทยทาดี สานกั งานคณะกรรมการ
ด.ญ.ชนาทพิ ย์ แหวนนิล ถวายในหลวง” การศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
๒๕๕๙ ภาค ด.ช.ชลธี นามพชิ ัย รางวัล เหรียญทอง ลาดับที่ ๑๐
การแข่งขนั โครงงานคุณธรรม สานกั งานคณะกรรมการ
ด.ญ.อมุ าภรณ์ บุดดา ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การศึกษาขัน้ พื้นฐาน

ด.ญ.สภุ าวณี พาหา รางวัล เหรียญทอง ลาดับท่ี ๕ มลู นิธิเปรมติณสูลานนท์
๒๕๕๙ ภาค ด.ช.ชลธี นามพิชยั การแข่งขนั โครงงานคณุ ธรรม
ระดับชน้ั ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ด.ญ.อุมาภรณ์ บุดดา
รางวัลชมเชยโครงงานคุณธรรม
ด.ญ.สุภาวณี พาหา เฉลมิ พระเกยี รติ “เยาวชนไทยทาดี
ถวายในหลวง”
ด.ญ. จิราพร สมศรี

ด.ญ.ธิดานนั ท์ แขง่ ขนั
๒๕๖๐ ภาค ด.ช.ชลธี นามพิชัย

ด.ญ.อมุ าภรณ์ บุดดา

ด.ญ.ทกั ษพร บุดดา

ด.ญ. จริ าพร สมศรี

ด.ญ.ธิดานนั ท์ แข่งขนั
๒๕๖๑ ภาค ด.ญ.ธดิ านันท์ สระแก้ว

ด.ญ.ชนิกานต์ สระแก้ว

ด.ญ.จริ าพร สมศรี

๑๔

นักเรยี นไดร้ ับรำงวัล/ยกย่องเชดิ ชูเกยี รติ/ ประกำศชมเชย จำกหน่วยงำน/องคก์ ร ระดบั ชำติ

ปี ระดบั ชอื่ – สกลุ ประเภท/ระดับ หน่วยงำนท่ีจดั กำร
ประกวด/แข่งขัน
กำรศกึ ษำ ผลงำน รำงวัลทีไ่ ดร้ บั กระทรวงศึกษาธกิ าร

๒๕๕๗ ชาติ ด.ญ.อินทริ า ฤทธ์ปิ ระเสรฐิ รางวลั โครงงานจติ อาสาตน้ แบบ สภานติ บิ ัญญัตแิ หง่ ชาติ
กระทรวงศกึ ษาธิการ
ด.ญ.ชนาธิป แหวนนลิ ดา้ นคุณธรรมและจรยิ ธรรมระดับ

ด.ญ.กรกนก สขุ สวรรค์ ดเี ดน่

๒๕๕๘ ชาติ ด.ญ. กรกนก สุขสวรรค์ รางวลั เยาวชนดีเด่น

๒๕๕๘ ชาติ ด.ญ. กรกนก สขุ สวรรค์ รางวลั เด็กและเยาวชนดีเด่น

๒๕๕๙ ภาค ด.ช.ชลธี นามพิชยั รางวลั ชมเชยโครงงานคุณธรรม มูลนิธิเปรมติณสลู านนท์
ด.ญ.อุมาภรณ์ บุดดา
ด.ญ.สภุ าวณี พาหา เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทาดี

๒๕๕๙ ชาติ ด.ช.ชลธี นามพชิ ัย ถวายในหลวง” กระทรวงศึกษาธกิ าร
รางวัลเดก็ และเยาวชนดีเดน่

๒๕๕๙ ชาติ ด.ช.ชลธี นามพชิ ยั นกั เรยี นดีเดน่ ด้านคุณธรรมและ ธนาคารออมสนิ
๒๕๖๐ ชาติ ด.ญ. อุมาภรณ์ บุดดา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
จรยิ ธรรม
รางวัลเด็กและเยาวชนดเี ดน่

๒๕๖๑ ชาติ ด.ญ. ธดิ านนั ท์ สระแก้ว รางวัลเด็กและเยาวชนดเี ดน่ กระทรวงศกึ ษาธิการ
๒๕๖๒ ชาติ ด.ญ. ชลธชิ า แปลนสูนย์ รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธกิ าร

๒๕๖๓ ชาติ ด.ช.ภาคิน แก้วมงคล รางวัลเดก็ และเยาวชนดเี ดน่ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

๑๕
ได้รบั รำงวัลยกยอ่ งเชดิ ชเู กยี รตจิ ำกหนว่ ยงำนภำครัฐ เอกชน เปน็ ทย่ี อมรบั ในวิชำชพี

ขา้ พเจ้าไดร้ บั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหนว่ ยงานภาครัฐ/เอกชน เปน็ ทยี่ อมรบั ในวงวิชาชพี เป็น
ท่ียอมรับในวชิ าชพี และสงั คม จำนวน ๓๓ รำยกำร ดังนี้

๒.๑ รำงวัลระดับชำติ ไดแ้ ก่
๑) รางวลั คุรสุ ดุดี จากคุรสุ ภา ปี ๒๕๖๔
๑) รางวลั เครือ่ งหมายเชิดชเู กียรติ

“ครูตน้ การจัดการเรียนรู้แบบบรู ณาการทักษะชีวิต”
จากสานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน รบั ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

๒) รางวลั เหรียญทอง รองชนะเลิศ รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) ครผู สู้ อน
ยอดเยยี่ ม ระดบั ประถมศึกษา สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองั กฤษ) ดา้ นบริหารจดั การยอด
เยย่ี ม งานศิลปหตั ถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้งั ที่ ๘ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จงั หวดั นครนายก

๓) รางวลั หนึ่งโรงเรยี น หนงึ่ นวตั กรรม จากครุ ุสภา รบั ปี ๒๕๖๓
๔) รางวัลส่งผลงานวจิ ยั เขา้ ร่วมคัดสรร จากครุ ุสภา รับปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

๑๖

๕) ครทู ป่ี รกึ ษาโครงงานคณุ ธรรม ปณธิ านความดี ทาดเี ร่ิมไดท้ ใ่ี จเรา จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

นายบญุ เกิด เหลามี

๒.๖.๑.๑ รำงวัลระดบั ภำค ได้แก่
๑. รางวลั ศิษย์เกา่ ดีเด่นจากมหาวทิ ยาลัยราชภัฏอบุ ลราชธานี ปี ๒๕๖๓

๒. รางวัลคุรุสภา จากศึกษาธิการจังหวดั สุรนิ ทร์ เข้ารับการคดั สรรระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔
๓. รางวลั ครูผูส้ อนดเี ดน่ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองั กฤษ) จาก
ศึกษาธิการจังหวดั สรุ ินทร์ เข้ารบั การคัดสรรระดบั ประเทศ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๑๗
๔. เข้าร่วมนาเสนอวธิ ปี ฏิบัตทิ ดี่ ีสาหรบั ครู นวตั กรรม ภายใต้โครงการเสรมิ สรา้ งคุณธรรม
จรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยี นสุจรติ ) ณ โรงแรมเทพนคร จังหวดั บุรีรมั ย์ ปี ๒๕๖๓

๕. รางวัลเหรยี ญทอง รางวลั ทรงคุณคา่ สพฐ.
(OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอดเยีย่ ม ระดบั ประถมศึกษา สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองั กฤษ) ดา้ นบริหารจัดการยอดเยย่ี ม
งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียนระดบั ชาติ ครั้งที่ ๙ ณ จงั หวัดศรสี ะเกษ ปี ๒๕๖๓

๖. ผู้ฝึกสอนรางวัลชนะเลศิ โครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทาดถี วายในหลวง” โซน
จงั หวัดบรุ ีรัมย์-สุรนิ ทร์ จากมลู นิธเิ ปรมตณิ สูลานนท์ ณ โรงเรยี นอนบุ าลนางรอง

๒.๖.๑.๑ รำงวลั ระดับเขตพนื้ ท่ี ได้แก่
๑. รับโล่รางวลั ชนะเลศิ วิธีปฏิบตั ทิ ่ดี สี าหรบั ครู นวัตกรรม ภายใต้โครงการเสริมสรา้ งคณุ ธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึ ษา (โครงการโรงเรยี นสจุ ริต) จาก สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ปี ๒๕๖๓
๒. รับโลร่ างวลั ชนะเลิศ เหรยี ญทอง การประกวดนวัตกรรมการศึกษาสูค่ วามเปน็ เลิศ/วธิ ี

ปฏบิ ัตทิ ่ีเปน็ เลิศ (Best Practice) ด้านการเรยี นการสอน กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาตา่ งประเทศ สู่ TO BE
THE FIRST จาก สพป. สรุ ินทร์ เขต ๒ ปี ๒๕๖๓

๓. รบั โลร่ างวลั ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมการศึกษาส่คู วามเป็นเลิศ/วธิ ี
ปฏิบตั ิท่เี ปน็ เลิศ (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน กล่มุ สาระการเรียนรสู้ ังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒั นธรรม สู่ TO BE THE FIRST จาก สพป. สุรินทร์ เขต ๒ ปี ๒๕๖๓

๑๘

เงอ่ื นไขแหง่ ควำมสำเรจ็
๑. ทกุ กจิ กรรมเนน้ ให้นักเรียนมสี ว่ นรว่ มมากท่สี ดุ (Active Learning)
๒. นกั เรียนส่งต่อความดีจากรุ่นพีส่ ู่รนุ่ น้อง เผื่อแผ่ความดี ความสขุ ไปยงั ผู้อ่ืน
๓. การกากบั ติดตามการให้คาปรกึ ษาแนะนาและ HEART MODEL

ควำมสอดคลอ้ งกบั คณุ ลักษณะ ๕ ประกำรของโรงเรยี นสจุ ริต

คุณลักษณะ ๕ ประการท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ HEART MODEL ในกิจกรรมโครงงาน

คณุ ธรรมส่จู ติ อาสา ดงั น้ี

คุณลักษณะ กิจกรรมทส่ี อดคลอ้ ง/ เครอ่ื งมือ เกณฑ์ ผลกำรประเมิน
แหลง่ ข้อมูล

ทกั ษะกระบวน ๑.การคดิ วางแผน แบบประเมิน คณุ ลักษณะ อยู่ในระดับมาก มี อย่ใู นระดบั มาก มี

การคดิ ๒.การเชอ่ื มโยงจากจาก ทีพ่ ึง ประสงคต์ าม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย

สื่อตา่ งๆใน โครงการ โรงเรยี นสุจริต อยู่ระหวา่ ง ๔.๔๐

ชีวิตประจาวัน (HEART MODEL) ๓.๕๑ – ๔.๕๐

ซื่อสัตย์สุจรติ ๑.นักเรียนสะท้อน แบบประเมิน คณุ ลกั ษณะ อยใู่ นระดับมาก มี อยใู่ นระดับมาก มี

ความก้าวหน้า ของ ทพ่ี ึง ประสงค์ตาม คะแนนเฉลย่ี คะแนนเฉลย่ี

เพอ่ื นตามความเป็นจรงิ โครงการ โรงเรียนสุจรติ อยูร่ ะหว่าง ๔.๔๕

(HEART MODEL) ๓.๕๑ – ๔.๕๐

มีวนิ ัย ๑.นักเรยี นเข้าร่วม แบบประเมนิ คณุ ลักษณะ อยู่ในระดับมาก มี อยู่ในระดับมาก มี

กิจกรรม ที่พงึ ประสงคต์ าม คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลย่ี

โครงการ โรงเรียนสจุ รติ อยรู่ ะหว่าง ๔.๔๕

(HEART MODEL) ๓.๕๑ – ๔.๕๐

อย่อู ย่าง ๑. ดาเนินชีวติ ตามหลัก แบบประเมิน คุณลกั ษณะ อยู่ในระดับมาก มี อยใู่ นระดับมาก มี

พอเพยี ง ปรชั ญาของเศรษฐกิจ ทพ่ี งึ ประสงคต์ าม คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่

พอเพียง การใช้วัสดทุ ี่มี โครงการ โรงเรียนสจุ รติ อยู่ระหว่าง ๔.๔๐

อยู่ในท้องถนิ่ (HEART MODEL) ๓.๕๑ – ๔.๕๐

จิตสาธารณะ ๑. นักเรียนมีจติ แบบประเมนิ คุณลักษณะ อยใู่ นระดบั มาก มี อยู่ในระดับมาก

สาธารณะช่วยเหลืองาน ทพ่ี งึ ประสงคต์ าม คะแนนเฉล่ีย ทส่ี ดุ มีคะแนน

ตา่ งๆของโรงเรยี นและ โครงการ โรงเรยี นสจุ ริต อยู่ระหว่าง เฉลี่ย ๔.๖๐

ชมุ ชน (HEART MODEL) ๓.๕๑ – ๔.๕๐

๑๙

กจิ กรรมที่สอดคล้องกับปฏญิ ญำโรงเรยี นสจุ รติ

ปฏญิ ญำ กจิ กรรมท่ีสอดคล้อง วิธกี ำร
๑. การปลกู ฝัง
กิจกรรมการสร้างความ สร้างทักษะกระบวนการคิดด้วยการให้
๒. การปอ้ งกนั
๓. การสรา้ งเครอื ข่าย ตระหนักในการต่อต้านการ นักเรียนศึกษา ร่วมกันวางแผน ลงมือ ปฏิบัติ

ทุจริตและการเรียนรู้แบบ ตรวจสอบ ปรับปรุง เพ่ือสร้างผลงาน และ

โครงงานจิตอาสา แลกเปลยี่ นเรียนรู้โดยครู คอยกระตนุ้ ความคิด

โดยใชค้ าถาม นกั เรยี นจากการศึกษา

กิจกรรมกลุ่ม ก า กั บ ติ ด ต า ม ดู แ ล ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า

นกั เรยี นไว้ใจและเห็นความสาคญั ของ สมาชิก

จนเกดิ ความรกั ในกลุ่ม

จัดต้ังชมรมจิตอาสาเพื่อ สมัครสมาชิก และร่วมกันทากิจกรรมเพื่อ

พัฒนาสังคม สงั คมอยา่ งตอ่ เนอื่ ง

ใบประกำศเกียรติคณุ ของตนเอง

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕
ภำคผนวก

๒๖

รูปประกอบกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรยี นร้แู บบโครงงำน

ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนร่วมประชุมปรกึ ษำ นเิ ทศ และสรุปกำรทำงำนรว่ มกับคณะครู
ผู้ปกครองในกำรจดั กจิ กรรมโครงงำน

ทำ่ นผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น ศึกษำนิเทศก์ และครู นเิ ทศนกั เรียนในกำรทำโครงงำน

๒๗

กลมุ่ จิตอำสำช่วยกันทำน้ำสมนุ ไพรและทำวุ้นสมนุ ไพร

ถวำยนำ้ ปำนะและร่วมทำวตั รสวดมนต์เย็น

จิตอำสำพฒั นำวดั

๒๘
นำน้ำสมุนไพรเข้ำไปในชุมชน
นวดแผนโบรำณถำมไถ่ทุกข์สขุ
นกั เรียนทำงำนด้วยจติ อำสำ มีควำมสขุ ทีไ่ ดช้ ่วยเหลอื งำนในสังคมคะ่

๒๙

เผยแพรผ่ ลงำนจิตอำสำระดับประเทศ

นำเสนอผลงำนงำนมหกรรมจติ อำสำต้นแบบ ณ มหำวิทยำลยั ธรรมศำสตร์ ศนู ยร์ งั สิต จ.ปทมุ ธำนี

๓๐

นักเรยี นและคณะครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวนอ้ ยเข้ำรว่ มประกวดโครงงำน

ผูอ้ ำนวยกำร คณะครู และนักเรยี นเข้ำรบั รำงวัลชนะเลศิ กำรประกวดโครงงำน

รับเกียรติบัตรรำงวัลโครงงำนคุณธรรมจำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ครรู บั รำงวลั เกยี รตยิ ศ


Click to View FlipBook Version