The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปโครงการcefr iep 64 pdf

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สรุปโครงการcefr iep 64 pdf

สรุปโครงการcefr iep 64 pdf

บนั ทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นนาแกสามคั ควี ทิ ยา อำเภอนาแก จังหวดั นครพนม

ที่ ............................................................. วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เร่ือง รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ( IEP.) กิจกรรมทดสอบวัด

ความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ( CEFR ) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English

Program ( IEP.) ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรยี นนาแกสามัคคีวทิ ยา

ด้วย ข้าพเจ้านางสาววิภาภรณ์ สะเดา ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ และ นางสาวสคณพัฒน์ ศรมี ณีรัตน์ ตำแหน่ง
ครู ค.ศ. ๒ ในงานห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ( IEP.) โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รับผิดชอบ
โครงการพฒั นาวชิ าการสู่ความเป็นเลิศหอ้ งเรียนพิเศษ( IEP.) กจิ กรรมทดสอบวัดความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ( CEFR )
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๗ จัดสอบในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.๓/๘ จัดสอบในเวลา
๑๑.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ม.๓/๙ จัดสอบในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนตามระดับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล Common European Framework Of Reference For Languages ( CEFR )
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP บัดน้ี ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแลว้

งานหอ้ งเรียนพเิ ศษ Intensive English Program ( IEP.) จงึ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการดงั
รายละเอยี ดทีแ่ นบมาพร้อมน้ี

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา) (นางสาวสคณพฒั น์ ศรมี ณรี ตั น)์
ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

(นายวัชรนิ ทร์ บุญพนิ จิ )

ประธานงานหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP.

งานสารบรรณ รองผอู้ ำนวยการโรงเรยี น คำสงั่ โรงเรยี น

เรยี นเสนอผ้อู ำนวยการ เหน็ สมควร  ทราบ  ทราบ  ชอบ

งานห้องเรยี นพิเศษ IEP. ขอส่ง  นำผลไปพัฒนาการ  นำผลไปพฒั นาการ
รายงานผลการดำเนนิ งานโครงการฯ ดำเนินการใหด้ ียง่ิ ขึน้ ต่อไป
กิจกรรมทดสอบวัดความรดู้ ้าน ดำเนินการให้ดยี ิ่งข้ึนต่อไป

ภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนกั เรยี น  แจ้งแผนงาน  มอบงานแผนงาน

ห้องเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับช้ัน

มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ

ลงชื่อ............................................... ลงชื่อ
(นางสาวสนทยา กำลงั หาญ)
มีนาคม ๒๕๖๕ ลงชอ่ื .......................................... ...........................................
(นางอุไรวรรณ แสนมิตร) (นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
มนี าคม ๒๕๖๕ มีนาคม ๒๕๖๕

คำนำ

โครงการกิจกรรมทดสอบวดั ความร้ดู ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนกั เรียนหอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP.
ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่๓ เปน็ โครงการท่ีโรงเรยี นนาแกสามคั คีวทิ ยาพฒั นาจัดทำขึ้นเพื่อ

๑. พฒั นาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยี นหอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP ใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานสากลของ
Common European Framework Of Reference For Languages ( CEFR )

๒. เพ่อื เพ่ิมประสทิ ธิภาพการเรียนการสอนให้กบั นักเรยี นห้องเรียนพเิ ศษ IEP ใหม้ ปี ระสิทธภิ าพ
๓. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน ยกระดบั มาตรฐาน รกั ษามาตรฐานและพฒั นาให้สอดคลอ้ งกับแนวทางการ
ปฏิรปู การศกึ ษาห้องเรยี นพิเศษ IEP ไดเ้ รียนรู้อยา่ งเตม็ ความสามารถ
ขอขอบคุณคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผปู้ กครองนักเรียนโรงเรียนนาแกสามคั คีวิทยา
ผอู้ ำนวยการโรงเรียน หวั หนา้ กล่มุ งานทุกฝา่ ย ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการฝา่ ยประเมิน
และสรุปผล ทกุ ท่านท่ีเสียสละเวลา กำลังกาย และกำลงั ใจ จนทำใหก้ ารประเมนิ โครงการครงั้ น้ีสำเร็จลุล่วงดว้ ยดี
คณะผ้จู ัดทำหวงั เป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินและข้อเสนอแนะทไ่ี ด้รวบรวมดว้ ยความอตุ สาหะน้ี จะนำไป
พัฒนาโครงการให้ได้ดังวัตถุประสงคท์ ี่ตั้งไวใ้ นโอกาสตอ่ ไป

นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา
นางสาวสคณพฒั น์ ศรีมณีรัตน์

ผู้รับผดิ ชอบโครงการ

สารบญั

เร่ือง หนา้
คำนำ
สารบัญ
ขั้นตอนการวางแผน (P)………………………………………………………………………………………………………
ข้ันการลงมือปฏิบตั ิ (D)………………………………………………………………………………………………………
ข้นั ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน (C)………………………………………………………………………………………
ข้นั การแกไ้ ขปรับปรุงการทำงาน (A)………………………………………………………………………………………
ภาคผนวก
สรุปผลการประเมนิ การจดั โครงการ/กจิ กรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบลงทะเบยี นเขา้ สอบวดั ระดับ
ผลการสอบวดั ระดับ
วารสารโรงเรยี น
เอกสารท่เี กีย่ วข้อง (ถ้ามี)

ขน้ั การวางแผนการทำงาน
(Plan)

( เอาเอกสารทเ่ี ราเสนออนมุ ตั ิโครงการทกุ อย่าง -โครงการกิจกรรม กับคำส่งั ใบยืมเงนิ
แนบในขัน้ น)้ี

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ กลมุ่ งานห้องเรียนพเิ ศษ IEP. โรงเรยี นนาแกสามคั คีวิทยา อำเภอนาแก จังหวดั นครพนม
ท.่ี ............................................................................ วันที่ ๑๔ มนี าคม ๒๕๖๕
เร่อื ง ขออนุมตั ดิ ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
__________________________________________________________________________________
เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวทิ ยา

ดว้ ย กลุ่มงานหอ้ งเรยี นพิเศษ IEP Intensive English Program โรงเรยี นนาแกสามคั คีวิทยา มคี วาม
ประสงคจ์ ะจดั กิจกรรมทดสอบวัดความรดู้ ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรยี นห้องเรียนพิเศษ IEP. ระดบั ชั้น
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี๓ ในวนั ที่ ๕ มนี าคม ๒๕๖๔ ม.๓/๙ จดั สอบในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ม.๓/๘ จดั สอบในเวลา
๑๑.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. ม.๓/๗ จดั สอบในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏบิ ัตกิ ารคอมพวิ เตอร์
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ซ่ึงไดร้ ับการอนุมตั ิตาม แผนงานโครงการกิจกรรม ของโรงเรียน นาแกสามคั ควี ิทยา
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ จึงขออนุญาตดำเนนิ การตามรายละเอียด ดังนี้

วนั /เวลา รายละเอยี ดกจิ กรรม สถานที่ ผูร้ บั ผิดชอบ
กลมุ่ สาระฯ ภาษาตา่ งประเทศ นางราตรี เครอื พนั ธ์
๑ ก.พ. ๖๔ ขอเชิญประชุมคณะทำงาน กลุ่มสาระฯ ภาษาตา่ งประเทศ นางสาววิภาภรณ์ สะเดา
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา
๒ ก.พ. ๖๔ ร่างระเบยี บวาระการประชุม กลมุ่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ นายมีศักดิ์ และคณะ
โรงเรยี นนาแกสามัคคีวิทยา นางสาววิภาภรณ์ สะเดา
๓ ก.พ. ๖๔ ร่างคำสงั่ มอบหมายงาน นางสาวสคณพฒั น์ และคณะ
ห้องปฏบิ ัติการคอมพวิ เตอร์
๔ ก.พ. ๖๔ เตรียมงาน โรงเรยี นนาแกสามัคควี ทยา นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา
กลมุ่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ นางสาวสคณพฒั น์ ศรมณี
๙ ก.พ. ๖๔ ทำสญั ญายมื เงนิ กล่มุ สาระฯ ภาษาตา่ งประเทศ รัตน์

๕ ม.ี ค. ๖๔ ดำเนินกจิ กรรม/แบบประเมินกจิ กรรม

๘ ม.ี ค. ๖๔ สรปุ งาน
๑๕ มี.ค. ๖๔ รายงานผลการดำเนนิ งาน

พรอ้ มบนั ทกึ น้ีไดแ้ นบเอกสารมาเพื่อโปรดพิจารณา (นางสาวสคณพฒั น์ ศรมี ณรี ตั น)์
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพจิ ารณาอนมุ ตั ิ ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

(นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา)
ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

(นายวัชรินทณ บุญพินิจ)

ประธานห้องเรียนพเิ ศษ IEP.

งานแผนงาน รองฯ.กลมุ่ งานงบประมาณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เจา้ หนา้ ทีพ่ สั ดุ

เรยี นเสนอ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  เห็นควรอนุมตั ิ  เห็นชอบ  อนุมตั ิ  เหน็ ควรอนุมัติ
- งานหอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP.
 อน่ื ๆ……………………….............. อ่นื ๆ .....................................อ...ืน่ ..ๆ..………………………..............
ขอจัดกจิ กรรม

ท่ีบรรจุไวใ้ นแผนปฏิบตั ิการ

โรงเรียน นางรชั นี จนั ทะนะ
- จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตั ิ (เจ้าหนา้ ที่การเงนิ )

(นางชนติ า เชอ้ื กูล) (นายวชั รนิ ทร์ บญุ พนิ ิจ) (นายอภิเชษฐ์ สุนทรส) (นางช่อเอ้ือง เชอื้ กุลา)
/กุมภาพนั ธ์/๖๔
/กุมภาพันธ์/๖๔ /กมุ ภาพนั ธ์/๖๔ /กมุ ภาพนั ธ์/๖๔

คำส่งั โรงเรยี นนาแกสามัคควี ิทยา

ท่ี ๐๓๙ / ๒๕๖๕
เรือ่ ง แต่งต้งั คณะกรรมการดำเนนิ งานทดสอบวัดความร้ภู าษาอังกฤษนกั เรียนห้องเรียนพิเศษ IEP

ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
………………………………………………………………………………………………………
ดว้ ยงานหอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP (Intensive English Program) โรงเรยี นนาแกสามคั ควี ิทยา มีความ
ประสงคจ์ ะจดั กิจกรรมทดสอบวดั ความรู้ด้านภาษาองั กฤษตามมาตรฐานสากล Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) สำหรับนักเรียนห้องเรยี นพเิ ศษ IEP ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๕ โดยนกั เรยี นช้นั ม.๓/๗ จัดสอบในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ม.๓/๘ จัดสอบในเวลา ๑๑.๕๐ –
๑๔.๐๐ น. และ ม.๓/๙ จัดสอบในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์ โรงเรียนนาแกสามัคคี
วิทยา เพ่อื ให้การดำเนินงานดังกล่าวดำเนนิ ไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงมอบหมายหน้าท่ใี ห้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารบั ผิดชอบงาน ดงั ต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการทปี่ รกึ ษา ประธานคณะกรรมการ
๑.๑ นายธรี ะศกั ด์ิ เช้ือกุณะ กรรมการ
๑.๒ นายบุญเลอื่ น สิมะลี กรรมการ
๑.๓ นายวทิ ยา แสงสวุ รรณ กรรมการ
๑.๔ นายนเรศ ต้งั วิกรยั กรรมการ
๑.๕ ดร.จนิ ตนา กุลากุล กรรมการ
๑.๖ นายนา่ น บญุ ญานุภาพ กรรมการ
๑.๗ นายวันชัย วงั ทะพนั ธ์ กรรมการ
๑.๘ นางดาราวรรณ มณีกุลทรพั ย์ กรรมการ
๑.๙ ร.ต.อ.อมั พร เสนาะเสียง กรรมการ
๑.๑๐ จ.ส.อ.สบื พงษ์ กิจขุนทด กรรมการ
๑.๑๑ พระครกู ติ ติพฒั นสุนทร กรรมการ
๑.๑๒ พระครูวิชิตวรเขต กรรมการ
๑.๑๓ นางชอ่ เออ้ื ง เช้อื กุลา กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๔ นายอภิเชษฐ์ สุนทรส

หน้าท่ี ใหค้ วามเหน็ ชอบและใหค้ ำปรึกษาในการดำเนินงานกจิ กรรมทดสอบวัดความรู้ (CEFR) สำหรบั นักเรียน
ห้องเรยี นพเิ ศษ IEP เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ ย

๒. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดว้ ย ผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ
๒.๑ นายอภเิ ชษฐ์ สุนทรส รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ
๒.๒ นายวชั รินทร์ บุญพนิ จิ รองผู้อำนวยการโรงเรยี น กรรมการ
๒.๓ นางอไุ รวรรณ แสนมติ ร รองผู้อำนวยการโรงเรยี น กรรมการ
๒.๔ นางเยาวเรศ กลางโคตร์ ครู กรรมการ
๒.๕ นางกญั ภร แก้วพกิ ลุ

๒.๖ นางอุทัยวรรณ ต้งั วิกรัย ครู กรรมการ
๒.๗ นายเศกสรร จนั ทะนาม ครู กรรมการ
๒.๘ นางอไุ รรัตน์ วงศ์จำปา ครู กรรมการ
๒.๙ นางวงคพ์ ยอม ทองชยั ครู กรรมการ
๒.๑๐ นางนันทยิ า กองแกว้ ครู กรรมการ
๒.๑๑ นางชอ่ เอ้ือง เช้ือกุลา ครู กรรมการ
๒.๑๒ นางอาระยะ ตงั้ วิกรัย ครู กรรมการ
๒.๑๓ นายวชิระ ภูมปิ ระเสรฐิ ครู กรรมการ
๒.๑๔ นางรัชนี จนั ทะนะ ครู กรรมการ
๒.๑๕ นายมศี กั ดิ์ เชื้อจารยช์ นิ ครู กรรมการ
๒.๑๖ นายวชั รินทร์ บญุ พนิ ิจ รองผ้อู ำนวยการโรงเรยี น กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๗ นายนพวงศ์ พลโลก ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๘ นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา ครู กรรมการและผชู้ ่วยเลขานกุ าร

หน้าท่ี กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษากับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานกิจกรรม
และรว่ มแกไ้ ขปัญหาทเี่ กดิ ขนึ้ เพ่ือใหก้ ารดำเนนิ กจิ กรรมเป็นไปด้วยความเรยี บร้อย

๓. คณะกรรมการฝา่ ยดำเนนิ งาน

๓.๑ นายวัชรนิ ทร์ บญุ พนิ ิจ รองผู้อำนวยการโรงเรยี น ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
๓.๒ นายนพวงศ์ พลโลก ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๓ นางราตรี เครือพนั ธ์ ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๔ นายมศี ักด์ิ เช้ือจารย์ชนิ ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๕ นางรัศมี มแี ก้ว ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๖ นางนฎปพร เหลก็ จารย์ ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๗ นางณพชั ญา อปุ ถานา ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๘ นางกฤตยิ า เทยี นทอง ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๙ นางสาวสนทยา กำลงั หาญ ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๑๐ นางวีราภรณ์ ปองไป ครู กรรมการ
กรรมการ
๓.๑๑ นางสาวสุพตั รา วงค์แสงน้อย ครู กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๒ นางสาววฒั นียา แสนสามารถ ครู กรรมการและผ้ชู ว่ ยเลขาฯ

๓.๑๓ นางสาวธัญลกั ษณ์ ทมุ พลิ า ครู

๓.๑๔ Miss Rochelle S.Dayao ครตู า่ งชาติ

๓.๑๕ Mr. Jonnel Abuan ครูตา่ งชาติ

๓.๑๖ Miss Grechelle Callote Lavanza ครูต่างชาติ

๓.๑๗ Mrs. Flordeliza Abuyan Zubia ครตู า่ งชาติ

๓.๑๘ Miss Tshering Pelden ครูต่างชาติ

๓.๑๙ Miss Nguyen Thi Kim Van ครตู ่างชาติ

๓.๒๐ พระไชยสมบตั ิ กว้างอุไร นกั ศกึ ษาฝกึ ประสบการณ์ฯ

๓.๒๑ นางสาวประณติ ชยา กติ ตธิ รรม นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

๓.๒๒ นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา ครู

๓.๒๓ นางสาวสคณพฒั น์ ศรีมณีรัตน์ ครู

หนา้ ท่ี ๑. ประสานงานและดำเนินการใหก้ ารดำเนินกจิ กรรมเปน็ ไปดว้ ยความเรียบร้อยตามวตั ถุประสงค์
หน ๒. จัดทำรายงานรูปเล่มเสนอผอู้ ำนวยการโรงเรยี น

หนา้ ๓. ปฏิบตั ิงานอืน่ ๆ ทไี่ ด้รบั มอบหมาย

๔. คณะกรรมการคมุ สอบ ครู ประธานกรรมการ
๔.๑ นางราตรี เครือพันธ์ ครู รองประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวอมรรตั น์ เศษฤทธ์ิ ครู กรรมการ
๔.๓ นางสาวสพุ ตั รา วงคแ์ สงน้อย ครู กรรมการ
๔.๔ นายณัฐวตั ร เขยี วดี ครู กรรมการ
๔.๕ นางสาวกาญจนัตฐา คำประภา นกั ศึกษาฝกึ ประสบการณฯ์ กรรมการ
๔.๖ พระไชยสมบัติ กว้างอไุ ร นักศึกษาฝกึ ประสบการณฯ์ กรรมการ
๔.๗ นางสาวประณติ ชยา กติ ตธิ รรม ครู กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา ครู กรรมการและผชู้ ว่ ยเลขาฯ
๔.๙ นางสาวสคณพฒั น์ ศรีมณรี ตั น์

หนา้ ที่ ดำเนินกิจกรรมการสอบวัดความร้ภู าษาอังกฤษนกั เรียนห้องเรียนพิเศษ IEP วันท่ี ๔ มนี าคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏบิ ตั กิ ารคอมพิวเตอร์ โรงเรยี นนาแกสามคั ควี ทิ ยา

๕. คณะกรรมการประเมนิ ผลและรายงานผล ครู ประธานกรรมการ
๕.๑ นางราตรี เครอื พนั ธ์ ครู รองประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวอมรรัตน์ เศษฤทธ์ิ ครู กรรมการ
๕.๓ นางสาวกฤติยา เทียนทอง ครู กรรมการ
๕.๔ นางสาวสุพัตรา วงค์แสงน้อย ครู กรรมการและเลขานุการ
๕.๕ นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา ครู กรรมการและผูช้ ่วยเลขาฯ
๕.๖ นางสาวสคณพัฒน์ ศรมี ณรี ัตน์

หนา้ ท่ี ๑. รวบรวมเอกสาร รูปภาพและประเมนิ ผลการดำเนนิ กจิ กรรม
๒. สรปุ และรายงานผลการดำเนินกจิ กรรม จดั ทำรปู เลม่ เสนอต่อผบู้ รหิ าร
๓. รายงานผลการปฏิบตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนนิ งาน เพ่ือวางแผนการดำเนนิ งานครัง้ ต่อไป

ใหค้ รแู ละบุคลากรทางการศกึ ษาท่ไี ดร้ ับแต่งตง้ั และมอบหมายตัง้ ใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบั ผดิ ชอบ
เพอ่ื ให้เกิดผลดตี ่อทางราชการ

สง่ั ณ วันท่ี ๒๓ กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปน็ ตน้ ไป

(นายอภิเชษฐ์ สุนทรส)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวทิ ยา

ขั้นการลงมือปฏบิ ตั งิ าน
(Do)

ภาพถา่ ยผลการดำเนนิ การ
ภาพถา่ ยผลการดำเนนิ การโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความรดู้ ้านภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรบั นกั เรยี น
ห้องเรียนพิเศษ IEP. ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีท่๓ี

ภาพถา่ ยผลการดำเนนิ การ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรบั นกั เรยี น
หอ้ งเรียนพิเศษ IEP. ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี๓

ภาพถา่ ยผลการดำเนนิ การ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรบั นกั เรยี น
หอ้ งเรียนพิเศษ IEP. ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี๓

ภาพถา่ ยผลการดำเนนิ การ

ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การโครงการ กิจกรรมทดสอบวดั ความรู้ดา้ นภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรับนกั เรยี น
หอ้ งเรยี นพิเศษ IEP. ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ๓่ี

ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ดา้ นภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที๓่

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ
ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP. ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ๓ี่

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP. ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ๓ี่

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP. ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ๓ี่

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กจิ กรรมทดสอบวัดความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรบั นกั เรยี น
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ๓ี่

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กจิ กรรมทดสอบวัดความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรบั นกั เรยี น
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที ๓ี่

ภาพถา่ ยผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความร้ดู ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ๓ี่

ภาพถา่ ยผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความร้ดู ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ๓ี่

ภาพถา่ ยผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความร้ดู ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ๓ี่

ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การ

ภาพถ่ายผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรมทดสอบวดั ความร้ดู ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรบั นกั เรียน
หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีท๓ี่

ภาพถ่ายผลการดำเนินการ

ภาพถ่ายผลการดำเนนิ การโครงการ กจิ กรรมทดสอบวดั ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรียน
หอ้ งเรยี นพเิ ศษ IEP. ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ๓ี่

ข้นั ตรวจสอบผลการปฏบิ ัติงาน
(Check)

บนั ทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นนาแกสามัคควี ิทยา อำเภอนาแก จงั หวัดนครพนม

ที่ .............................................. วันท่ี ๑๔ เดือน มนี าคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรือ่ ง การประเมนิ หลงั สิ้นสุดโครงการ /กิจกรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

ด้วยข้าพเจ้านางสาววิภาภรณ์ สะเดา ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ และนางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์ ตำแหน่ง
ครู ค.ศ. ๒ งานห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ( IEP.) โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รับผิดชอบจัด
กจิ กรรมทดสอบวัดความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรบั นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓

บดั นี้ ข้าพเจา้ ได้ดำเนนิ งานตามโครงการเสรจ็ สิน้ แล้ว จึงได้ประเมินผลหลังสนิ้ สุดโครงการกิจกรรมทดสอบ
วัดความร้ดู ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) ผลปรากฏตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมน้ี

จึงเรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิภาภรณ์ สะเดา) (นางสาวสคณพฒั น์ ศรีมณีรตั น)์
ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ

(นายวชั รนิ ทร์ บญุ พนิ ิจ)
ประธานงานห้องเรยี นพเิ ศษ IEP.

งานสารบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรียน

เรียนเสนอ ผอู้ ำนวยการโรงเรียน  ทราบ  ทราบ
 อนุมตั ิ
นาแกสามัคควี ิทยา  เสนอผอู้ ำนวยการ  อื่นๆ........................................
............................................................
งานห้องเรยี นพิเศษ IEP.  อื่นๆ................................

ขอรายงานการประเมินหลังส้ินสุด ....................................................

โครงการทดสอบวดั ความรดู้ ้าน

ภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรบั

นักเรยี นห้องเรยี นพเิ ศษ IEP.

ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี ๓

จงึ เรียนมาเพอ่ื โปรดทราบ

(นางสาวสนทยา กำลงั หาญ) (นางอุไรวรรณ แสนมิตร ) (นายอภเิ ชษฐ์ สุนทรส)
มนี าคม ๒๕๖๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีนาคม ๒๕๖๕

แบบประเมนิ หลงั สนิ้ สุดโครงการ/กจิ กรรม

1. ประเมินผลโดย

R สงั เกต * สัมภาษณ์ R สอบถาม

*ตรวจงาน * ทดสอบ R เกบ็ ข้อมูล

2. การปฏิบัตงิ านบรรลตุ ามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

*ยังไมบ่ รรลุผลตามวัตถปุ ระสงค์ * บรรลบุ างรายการ

*ยงั ไม่เสร็จสน้ิ โครงการต้องการตอ่ เนื่องอีก R บรรลทุ กุ รายการ

3. การได้รับความร่วมมอื จากบุคลากร

บุคลากร มาก ปานกลาง นอ้ ย

1. นกั เรยี น √

2. ผู้ปกครองนักเรยี น ชุมชน √

3. คณะครูในโรงเรียน √

4. ผู้บริหารโรงเรียน √

4. ผลที่เกิดจากการดำเนนิ งานโครงการ/กิจกรรม
4.1 นักเรียน
4.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกั เรียนหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP สงู ข้นึ
4.1.2 ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR อย่ใู นระดับ ดี

5. ผลสัมฤทธขิ์ องโครงการ R สงู * ปานกลาง * น้อย

6. ปัญหา อุปสรรค นักเรยี นยังทำข้อสอบทักษะการฟังไดไ้ ม่ดีนกั เน่ืองจากยังไม่คุ้นกบั สำเนยี งเจ้าของ

ภาษา ส่วนทกั ษะการเขยี น และการอา่ นก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีนกั เน่ืองจากไมท่ ราบคำศัพท์บางคำ และจบั ใจความใน

เนอ้ื เร่อื งยังไมค่ ่อยได้ด้านความพรอ้ มของอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ ละสัญณานอนิ เตอร์เนต บางชว่ งมีปัญหาเขา้ ทำ
แบบทดสอบไม่ได้ หรือไม่ได้ยินเสยี งบทสนทนาในข้อสอบ

7. การแกไ้ ขปัญหา เสรมิ การตวิ ภาษาองั กฤษท้ัง 4 ทกั ษะให้นักเรียน
8. ข้อเสนอแนะ

ควรสร้างแรงจงู ใจ และใหน้ กั เรียนตระหนกั ถึงความสำคญั ของภาษาและตง้ั ใจทำข้อสอบและเหน็
ความสำคญั ของผลการสอบให้มากข้ึน

(นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา) (นางสาวสคณพฒั น์ ศรมี ณรี ัตน)์
ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ ผรู้ ับผดิ ชอบโครงการ

(นายวัชรินทร์ บุญพินจิ )
ประธานงานหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP.

ตารางวเิ คราะหผ์ ลแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดสอบ CEFR สำหรับห้องเรียนพเิ ศษ IEP
ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษา ปที ี่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แบบสอบถาม

ระดบั ความพึงพอใจ จำนวนนร.

ข้อ 5 4 3 2 1 ท่ีตอบ คา่ เฉล่ยี S.D. แปลความ

แบบสอบถาม

1 32 38 14 0 0 80 4.23 0.72 มาก

2 27 38 19 0 0 80 4.05 0.72 มาก

3 41 31 12 0 0 80 4.35 0.76 มาก

4 26 39 19 0 0 80 4.04 0.71 มาก

5 27 31 25 1 0 80 3.95 0.80 มาก

6 28 32 20 4 0 80 3.94 0.90 มาก

7 30 37 17 0 0 80 4.08 0.82 มาก

8 22 27 35 0 0 80 4.14 0.83 มาก

9 30 34 20 0 0 80 4.26 0.68 มาก

10 21 32 31 0 0 80 4.08 0.79 มาก

รวม 284 339 212 5 0 800 4.04 0.81 มาก

คะแนน

หมายเหตุ : เกณฑ์
4.51-5.00 = มากทีส่ ุด
3.51-4.50 = มาก
2.51-3.50 = ปานกลาง
1.00-1.50 = ปรบั ปรุง

ถา้ ได้ตงั้ แต่ 3.51 ขึ้นไปถือว่าใชไ้ ด้

ขั้นการแก้ไขปรับปรุงการทำงาน

Action

บนั ทกึ ข้อความ
สว่ นราชการ โรงเรียนนาแกสามคั ควี ิทยา อำเภอนาแก จงั หวดั นครพนม
ที่ วันที่ ๑๔ เดอื น มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เร่อื ง การนำผลการประเมนิ โครงการ/กิจกรรมมาปรบั ปรุงแกไ้ ข
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นนาแกสามัคคีวทิ ยา

ตามท่ีข้าพเจ้านางสาววิภาภรณ์ สะเดา ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๓ และนางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์ตำแหน่ง
ครู ค.ศ. ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ( CEFR )
สำหรับนักเรียนหอ้ งเรียนพิเศษ IEP. ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๓ งานหอ้ งเรียนพิเศษ Intensive English Program
( IEP.) โรงเรียนนาแกสามคั ควี ทิ ยา

บดั นี้ การดำเนินงานได้เสรจ็ สนิ้ เรียบร้อยทุกประการ และไดพ้ บปญั หาท่ีจะเสนอแนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ ขในปีต่อไปดังนี้

-ปัญหา อุปสรรค นักเรียนยังทำข้อสอบทักษะการฟังไดไ้ ม่ดนี กั เนื่องจากยังไม่คุ้นกบั สำเนียงเจ้าของภาษา
ส่วนทกั ษะการเขียน และการอ่านกย็ งั ทำไดไ้ ม่คอ่ ยดีนัก เน่ืองจากไม่ทราบคำศัพท์บางคำ และจับใจความในเนอ้ื เร่ือง
ยังไม่ค่อยได้

-ดา้ นความพร้อมของอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์และสญั ณานอินเตอร์เนต บางชว่ งมปี ญั หาเข้าทำแบบทดสอบ
ไมไ่ ด้ หรือไมไ่ ด้ยินเสียงบทสนทนาในข้อสอบ

-ข้อเสนอแนะ ควรสร้างแรงจูงใจ และใหน้ ักเรยี นตระหนักถงึ ความสำคัญของภาษาและตัง้ ใจทำข้อสอบและ
เห็นความสำคญั ของผลการสอบใหม้ ากขึ้น

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ (นางสาวสคณพฒั น์ ศรมี ณีรตั น์)
ผ้รู บั ผิดชอบโครงการ
(นางสาววภิ าภรณ์ สะเดา)
ผู้รบั ผดิ ชอบโครงการ

(นายวชั รนิ ทร์ บญุ พนิ ิจ)
ประธานงานหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP.

หวั หนา้ งานสารบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผ้อู ำนวยการโรงเรยี น

 ทราบ  ทราบ  ทราบ

 เสนอผบู้ ริหาร  เสนอผอู้ ำนวยการ  อนมุ ัติ

 อน่ื ๆ..................................  อ่ืนๆ..................................  อน่ื ๆ

.........................................................

…………………………………………………..

ลงชอ่ื ลงชือ่ ลงช่ือ

(นางสาวสนทยา กำลังหาญ) (นางอุไรวรรณ แสนมิตร) (นายอภเิ ชษฐ์ สุนทรส)

มนี าคม ๒๕๖๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มีนาคม ๒๕๖๕

สรุปผลการประเมนิ
กิจกรรมทดสอบวัดความรดู้ ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนกั เรียนห้องเรยี นพเิ ศษ IEP. ระดบั ช้ัน
มธั ยมศึกษาปีที๓่ ในวนั ท่ี ๒ มนี าคม ๒๕๖๔ ม.๓/๗ จดั สอบในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ม.๓/๘ จดั สอบ
ในเวลา ๑๑.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. ม.๓/๙ จดั สอบในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรยี น
นาแกสามัคควี ิทยา
สาระสำคญั ของรายงาน

๑. ชือ่ กิจกรรม ทดสอบวัดความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรยี นห้องเรยี นพิเศษIEP.

ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปีที่๓

๒. วตั ถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพือ่ ใหน้ ักเรียนได้รับการทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาองั กฤษตามมาตรฐานสากล
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลท่ีใชอ้ ธบิ าย
ระดบั ความเชย่ี วชาญทางภาษา CEFR ได้รบั การยอมรบั อยา่ งกวา้ งขวางในทวปี ยโุ รป และมีการยอมรบั เพิ่มมาก
ขึ้นทั่วโลก EF SET เปน็ มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดบั ทักษะทง้ั หมดได้อยา่ งแม่นยำ

๒.๒ เพอื่ ใหน้ ักเรยี นพัฒนาทักษะทางภาษาองั กฤษท้ัง ๔ ทกั ษะต่อไปในอนาคต
๓. สรปุ เน้ือหาโดยย่อ

กิจกรรมทดสอบวดั ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรบั นักเรยี นหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP.
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่๓ เพื่อใหน้ ักเรยี นได้รับการทดสอบวัดความรู้ดา้ นภาษาองั กฤษตามมาตรฐานสากล
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลท่ีใชอ้ ธบิ าย
ระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR และได้พัฒนาทักษะทางภาษาองั กฤษให้อยใู่ นระดับทดี่ ีย่งิ ขึน้

๔. ผลผลติ และตัวชีว้ ัด
๔.๑ เชงิ ปริมาณ

แผน (ท่ขี ออนมุ ัต)ิ ผลการดำเนนิ แลว้

เป้าหมายผลผลิตและตวั ชี้วัด จำนวน จำนวน

กจิ กรรมทดสอบวดั ความรู้ด้านภาษาองั กฤษ ( CEFR ) สำหรับนักเรยี นหอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP. ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่๓ี

จำนวนผู้เขา้ รว่ มโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐

๑๑๔ ๑๑๔

๔.๒ เชงิ เวลา

โครงการเสรจ็ ส้นิ ในเวลาท่กี ำหนด คิดเปน็ รอ้ ยละ ๑๐๐

๔.๓ เชิงคุณภาพ
ผเู้ ข้ารว่ มโครงการมีความพงึ พอใจในภาพรวมของการเขา้ รว่ มโครงการ ค่าเฉล่ยี ๔.๒๕

อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
๕. วนั เดือน ปี ท่ดี ำเนนิ การจรงิ (วันที่เร่มิ ต้นและส้ินสุด)
แผน วนั ท่ี ๔ มนี าคม ๒๕๖๕
สถานท่ีจัด ห้องปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์ โรงเรียนนาแกสามคั ควี ทิ ยา
ผล วนั ท่ี ๔ มนี าคม ๒๕๖๕
สถานท่จี ัด หอ้ งปฏบิ ตั ิการคอมพวิ เตอร์ โรงเรียนนาแกสามัคควี ิทยา

๖. ขั้นตอนการดำเนนิ การโครงการ/ กิจกรรม (PDCA)
ขัน้ เตรียมการ ( P )

๑. ประชมุ วางแผนงานและแบง่ หน้าทร่ี ับผดิ ชอบในการจดั กจิ กรรมทดสอบวัดความรูด้ า้ น

ภาษาอังกฤษ ( CEFR ) สำหรับนกั เรียนห้องเรยี นพิเศษIEP. ระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่๓

๒. ประชาสมั พนั ธน์ กั เรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๓ หอ้ งเรียนพิเศษ IEP. เขา้ ร่วมกิจกรรมรบั การ
ทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ CEFR จำนวน ๑๑๔ คน

๓. ประสานงานผเู้ ก่ยี วข้อง
ขั้นดำเนนิ การ ( D )

๑. กำหนดตารางการทดสอบ แบง่ หนา้ ทแี่ ละประสานงานกบั ครูที่ดำเนินกิจกรรม

๒. จดั เตรยี มการจดั กิจกรรมทดสอบ CEFR ตามหน้าทร่ี บั ผิดชอบ

๓. ดำเนนิ กิจกรรมตามตารางทว่ี างแผนในวนั ศุกร์ ท่ี ๔ มนี าคม ๒๕๖๕

ขั้นตดิ ตามและประเมินผล ( C )
๑. สรปุ และประเมินผลตามแบบสอบถามความพึงพอใจของนกั เรยี นท่ีมีต่อกจิ กรรมรับการ

ทดสอบวดั ระดับทางภาษาองั กฤษ CEFR จำนวน ๑๑๔ คน
๒. รายงานการดำเนนิ กิจกรรม

ข้นั ปรับปรงุ แก้ไข ( A )
๑. นกั เรยี นยงั ทำข้อสอบทักษะการฟงั ได้ไม่ดนี ัก เนอื่ งจากยังไม่คุน้ กบั สำเนยี งเจ้าของภาษา สว่ น

ทักษะการเขยี น และการอ่านกย็ งั ทำไดไ้ มค่ ่อยดีนัก เนื่องจากไม่ทราบคำศพั ทบ์ างคำ และจบั ใจความในเนื้อเร่ืองยงั
ไม่ค่อยได้ ครูจงึ ควรสรา้ งแรงจูงใจ และให้นักเรียนตระหนักถงึ ความสำคญั ของภาษาและตงั้ ใจทำข้อสอบและเหน็
ความสำคญั ของผลการสอบใหม้ ากข้ึน และด้านความพร้อมของอปุ กรณค์ อมพวิ เตอร์และสัญณานอินเตอรเ์ นต บาง
ชว่ งมปี ญั หาเข้าทำแบบทดสอบไม่ได้ หรือไมไ่ ด้ยนิ เสยี งบทสนทนาในข้อสอบ
๗. จำนวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

แผน จำนวน ๑๑๔ คน

ผล จำนวน ๑๑๔ คน

๘. สรปุ การประเมนิ ผลของโครงการ

การประเมนิ ผลความพึงพอใจจากแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ทางผู้จดั โครงการได้กำหนด

ระดบั ความพงึ พอใจเป็น ๕ ระดบั โดยไดใ้ ช้เกณฑ์แบบสอบถามของลิเคิร์ท (Likert) ซึง่ มลี กั ษณะเป็นแบบมาตรา

สว่ นประมาณค่า ( Rating Scale ) สำหรับวัดทศั นคตแิ ละความคดิ เหน็ เพื่อให้สามารถวดั ในเชงิ ลึกไดม้ ากข้นึ

คอื ควรปรบั ปรุงอย่างยิง่ ควรปรบั ปรงุ ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด โดยได้ใหน้ ำ้ หนกั ในแต่ละระดับไว้ดงั น้ี

นอ้ ยทีส่ ดุ เท่ากบั ๑ คะแนน

น้อย เท่ากับ ๒ คะแนน

ปานกลาง เทา่ กับ ๓ คะแนน

มาก เท่ากบั ๔ คะแนน

มากทส่ี ุด เท่ากบั ๕ คะแนน

ลำดบั ที่ รายการประเมิน ระดบั ความ S.D.
พงึ พอใจ
๑ ความพรอ้ มและการเตรียมตัวของผูเ้ ข้าสอบ 4.23 (มาก) 0.72
๒ ความเหมาะสมของข้อสอบ 4.05(มาก) 0.72
๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการทำขอ้ สอบ 4.35(มาก) 0.76
๔ ความเหมาะสมของวันเวลาในการจดั สอบ 4.04(มาก) 0.71
๕ ความเหมาะสมของสถานท่ีและหอ้ งสอบ 3.95(มาก) 0.80
๖ ความสะดวกในการลงทะเบียนเขา้ สอบ 3.94(มาก) 0.90
๗ ความพร้อมของอุปกรณค์ อมพิวเตอร์ 4.08(มาก) 0.82
๘ การอำนวยความสะดวกของผจู้ ดั สอบ 4.14(มาก) 0.83
๙ การสอบวัดระดับความรชู้ ว่ ยส่งเสริมความตั้งใจในการเรยี นของผู้เข้าสอบ 4.26(มาก) 0.68
๑๐ ความทว่ั ถึงในการประชาสมั พันธก์ ารสอบ 4.08(มาก) 0.79
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพงึ พอใจต่อการเข้าร่วมค่ายคร้งั นใ้ี นระดบั 4.04(มาก) 0.81

๙. ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอื่นๆท่จี ะเป็นประโยชน์ต่อการจดั กิจกรรม
๑. ข้อสอบยากเกนิ ไป
๒. ขอ้ สอบยากเกนิ ไปแตห่ นูทำได้ค่ะ
๓. ดแี ละเย่ยี มมากครบั
๔. ผ้คู มุ สอบไม่ควรน่งั จ้องคนสอบคะ่
๕. เยีย่ ม
๖. ไมย่ ากค่ะ
๗. ไม่มี

๑๐. สรุปค่าใชจ้ ่ายของกิจกรรม

รายละเอยี ดค่าใชจ้ า่ ยจริง

-คา่ รหัสเข้าทำแบบทดสอบ CEFR จำนวน ๓๓,๘๐๐ บาท

๑๑. บทสรปุ ของผูร้ ับผดิ ชอบดำเนินการ

๑๑.๑ ด้านความคุม้ ค่า ประโยชนจ์ ากการทำโครงการ

- ผ้เู รยี นไดป้ ระโยชนจ์ ากกจิ กรรมโดยไดท้ ราบวา่ ระดบั ความรูด้ ้านภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ใน

ระดบั ใด นักเรียนจะไดพ้ ัฒนาต่อยอดดา้ นภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขนึ้

ระดับ จำนวนนกั เรียน คิดเปน็ ร้อยละ
Below A1 ๑๖ ๑๔.๐๔
๗๙ ๖๙.๒๙
A1 ๑๘ ๑๕.๗๘
A2 ๑ ๐.๘๗
B1 ๑๑๔ ๑๐๐
รวม

๑๑.๒ บทสรุปประเมนิ ผลโครงการ โดยผ้เู สนอโครงการหรือผูร้ ับผดิ ชอบโครงการ
- โดยภาพรวมของการจัดกจิ กรรมครัง้ นี้ผเู้ ข้ารว่ มโครงการส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

๑๑.๓ ปญั หา อปุ สรรค ของการดำเนนิ งานโครงการ
-นกั เรียนยังทำข้อสอบทกั ษะการฟงั ได้ไม่ดีนกั เนื่องจากยงั ไม่คุ้นกับสำเนียงเจา้ ของภาษา สว่ น

ทักษะการเขยี น และการอ่านก็ยังทำได้ไม่ค่อยดีนัก เน่ืองจากไม่ทราบคำศพั ท์บางคำ และจับใจความในเนื้อเรือ่ งยงั
ไม่ค่อยได้ ครจู ึงควรสร้างแรงจูงใจ และใหน้ ักเรยี นตระหนักถงึ ความสำคัญของภาษาและตงั้ ใจทำข้อสอบและเหน็
ความสำคญั ของผลการสอบใหม้ ากขึ้น และด้านความพร้อมของอุปกรณค์ อมพิวเตอร์และสญั ณานอินเตอร์เนต บาง
ช่วงมปี ญั หาเขา้ ทำแบบทดสอบไม่ได้ หรือไม่ได้ยนิ เสยี งบทสนทนาในข้อสอบ

๑๑.๔ แนวทางแกไ้ ขและข้อเสนอแนะในการทำโครงการและกิจกรรมคร้ังต่อๆไป
- เพ่อื ใหส้ อดคลอ้ งกบั วัตถปุ ระสงค์ของกิจกรรมนี้ ควรพิจารณากจิ กรรมน่เี ปน็ กิจกรรมเชิงบงั คบั ใน

รายวชิ าภาษาองั กฤษ เพ่ือเป็นการกระตนุ้ ให้ผู้เรียนตระหนักถงึ ความสำคญั ของการเรยี นภาษาและกจิ กรรมที่
เกยี่ วข้องกับภาษา

(นางสาววิภาภรณ์ สะเดา) (นางสาวสคณพฒั น์ ศรีมณรี ัตน์)
ผ้สู รปุ กจิ กรรม ผรู้ ับรองสรปุ กิจกรรม

(นายวชั รนิ ทร์ บญุ พนิ จิ )
ประธานงานหอ้ งเรยี นพิเศษ IEP.

ภาคผนวก

ใบลงทะเบียนผเู้ ขา้ สอบ
( แนบรายชือ่ พรอ้ มลายเซน็ นร.)

ผลการสอบ

ระดับคะแนนการสอบ CEFR

คะแนน ระดบั คำอธิบำย
50 คะแนน
C1 or ผเู้ รยี นสามารถเขา้ ใจขอ้ ความยาวๆทซ่ี บั ซอ้ นในหวั ขอ้ หลากหลายและเขา้ ใจ
40 – 49 above ความหมายแฝงไดส้ ามารถแสดงความคดิ ความรสู้ กึ ของตนไดอ้ ยา่ งเป็น
30 – 39 ธรรมชาตโิ ดยไม่ตอ้ งหยุดคดิ หาคาศพั ท์ สามารใชภ้ าษาทงั้ ในดา้ นสงั คมการ
B2 ทางานหรอื ดา้ นการศกึ ษาไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพสามารถพดู และเขยี นขอ้ ความ
20 – 29 B1 ทซ่ี บั ซอ้ นไดอ้ ย่างชดั เจนและถูกตอ้ งตามโครงสรา้ งไวยกรณ์พรอ้ มทงั้ สามารถใช้
คาเชอ่ื มประโยคไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง
A2 ความรภู้ าษามาตรฐานของคณุ อย่ใู นระดบั ดี ดว้ ยความรรู้ ะดบั น้คี ณุ สามารถจะ
ใชภ้ าษา พดู และเขยี นไดแ้ ทบทกุ เรอ่ื ง อย่างถูกตอ้ งและคลอ่ งแคลว่ ขน้ึ รวมทงั้
สามารถจะอ่านและทาความเขา้ ใจบทความทม่ี เี น้อื หายากขน้ึ ได้
ผเู้ รยี นสามารถพดู เขยี น และจบั ใจความสาคญั ของขอ้ ความทวั่ ๆ ไปไดเ้ มอ่ื เป็น
หวั ขอ้ ทค่ี ุน้ เคย หรอื สนใจ เช่น การทางาน โรงเรยี น เวลาว่าง ฯลฯสามารถ
จดั การกบั สถานการณ์ต่างๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ ระหวา่ งการเดนิ ทางในประเทศทใ่ี ชภ้ าษา
ไดส้ ามารถบรรยายประสบการณ์ เหตกุ ารณ์ ความฝัน ความหวงั พรอ้ มให้
เหตุผลสนั้ ๆได้
สามารถ ใชแ้ ละเขา้ ใจประโยคในชวี ติ ประจาวนั ในระดบั กลางเช่น ขอ้ มลู
เกย่ี วกบั ครอบครวั การจบั จ่ายใชส้ อย สถานท่ี ภมู ศิ าสตร์ การทางาน และ
สามารถสอ่ื สารในประโยคในการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ทวั่ ไป และการใช้
ชวี ติ ประจาวนั สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวงั ประวตั ิ สง่ิ แวดลอ้ ม

10 – 19 A1 และสง่ิ อ่นื ๆ ทจ่ี าเป็นตอ้ งใช้
0- 9 Below A1 ผเู้ รยี นสามารถใชแ้ ละเขา้ ใจประโยคงา่ ยๆในชวี ติ ประจาวนั สามารถแนะนา
ตวั เองและผอู้ น่ื ทงั้ ยงั สามารถตงั้ คาถามเกย่ี วกบั บคุ คลอน่ื ไดเ้ ช่น เขาอย่ทู ไ่ี หน
รจู้ กั ใครบา้ ง มอี ะไรบา้ ง และตอบคาถามเหล่าน้ไี ดท้ งั้ ยงั สามารถเขา้ ใจบท
สนทนาเมอ่ื คสู่ นทนาพดู ชา้ และชดั เจน
ความรอู้ ย่ใู นระดบั เรมิ่ เรยี นภาษา

ระดับ จำนวนนักเรยี น คดิ เปน็ ร้อยละ
Below A1 ๑๖ ๑๔.๐๔
๗๙ ๖๙.๒๙
A1 ๑๘ ๑๕.๗๘
A2 ๑ ๐.๘๗
B1 ๑๑๔ ๑๐๐
รวม

รายชือ่ นักเรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3/7 หอ้ งเรียนพิเศษ IEP ปีการศกึ ษา 2564
ท่ีเข้าร่วมกจิ กรรมการสอบวัดความรภู้ าษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบตั กิ ารทางคอมพวิ เตอร์

เลขที่ เลขประจำตวั ชอื่ - สกุล Entry Code คะแนน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน
YC4CX-HSZFM ไมผ่ ่าน
1 18219 ด.ช. กติ ติภฏั อทุ ยั วตั ร CAJKG-7BZ1Q 8 Below A1 ผา่ น
TM77M-KY5NZ 21 A2 ไม่ผา่ น
2 18220 ด.ช. เกียรตพิ งศ์ ไพจันทร์ YMKKS-8PXW4 9 Below A1 ไมผ่ ่าน
14NPW-2CCAJ 16 A1 ไมผ่ ่าน
3 18221 ด.ช. จารุพงค์ แสงญวน 15 A1 ไมผ่ ่าน
ไม่ผา่ น
4 18222 ด.ช. จริ ภาศ เสนสอน ไม่ผา่ น
ไม่ผ่าน
5 18223 ด.ช. เจษฎา หันชะนา ไมผ่ ่าน
ไมผ่ ่าน
6 18224 ด.ช. ชยั ชนะ ศรีแสน PHAEG-Q33AB 11 A1 ไมผ่ า่ น
7 18225 ด.ช. ชินกฤต โคตะสาร 7N536-JXPSS 19 A1 ไม่ผ่าน
8 18226 ด.ช. ณฐั วุธ สงั คลนุ WXU7Z-2VYZD 13 A1 ไมผ่ ่าน
9 18227 ด.ช. ธนโชติ สญู ราช JGZZJ-SK44M 15 A1 ผ่าน
10 18228 ด.ช. ธนดล ตันสิงห์ 1CKLP-JXSVJ 11 A1 ผา่ น
ผา่ น
11 18229 ด.ช. บดนิ ทร์ ตรีสขุ ี N7HE8-BDTQX 19 A1 ผา่ น
14 A1 ไมผ่ า่ น
12 18230 ด.ช. พงษพ์ ัฒน์ เชอ้ื กณุ ะ NR511-QMVRE 9 Below A1 ไม่ผ่าน
18 A1 ไมผ่ ่าน
13 18231 ด.ช. พีรพฒั น์ พอ่ ศรีชา WDCXU-873B2 20 A2 ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
14 18232 ด.ช. พิเชษฐ์ วงค์ดวงผา M4ZES-XLKXX ไมผ่ า่ น
ไมผ่ ่าน
15 18233 ด.ช. วรปรชั ญ์ ไชยบนั R2GKG-TTUKP ไม่ผ่าน
ไม่ผา่ น
16 18234 ด.ช. วัชระเดษฐ์ วงค์ตาผา 8DLRR-S3TUZ 20 A2 ไมผ่ ่าน
22 A2 ไม่ผา่ น
17 18235 ด.ช. อดเิ ทพ สริ ิตระกูลทรพั ย์ VSK6B-7FP4S 22 A2 ไมผ่ ่าน
10 A1 ไม่ผา่ น
18 18236 ด.ญ. กนกพร วงศต์ าหลา้ VT52V-DBKMW 10 A1 ผ่าน
15 A1 ไม่ผา่ น
19 18237 ด.ญ. เกศมณี ยะวยั BA4MM-QKN3T 9 Below A1 ไมผ่ ่าน
11 A1 ไมผ่ ่าน
20 18238 ด.ญ. จรัสศรี พมิ ทอง M1FC8-KUMJ2 8 Below A1 ไมผ่ ่าน
13 A1 ไมผ่ ่าน
21 18239 ด.ญ. ชนันนัทธ์ เช้อื พระซอง S8TQA-DNCX4 ไม่ผา่ น
ไม่ผ่าน
22 18240 ด.ญ. ชนกวนนั ท์ เกตุกะราช TTVCJ-2HUEG ไมผ่ ่าน

23 18241 ด.ญ. ณัชชาลกั ษณ์ พองผลา 3HFJ5-UDSRQ

24 18242 ด.ญ. เตชนิ ี ลาดบาศรี AZ6P4-LZ7KQ

25 18243 ด.ญ. ธนญั ญา ไชยรตั น์ PY54W-4RFFV

26 18244 ด.ญ. ธดิ าวลั ย์ พอ่ วงค์ R2FS3-T3FZC 15 A1
27 18245 ด.ญ. นภสร พอ่ คำฮกั S3EJF-NAF32 11 A1
28 18246 ด.ญ. นฤภร สคุ ำภา RR1LR-DUJB5 9 Below A1
29 18247 ด.ญ. นิตกิ านต์ PT7EN-E4CSK 11 A1
30 18248 ด.ญ. ปญั จพร เหล่าทะนนท์ UDSHY-THEF3 12 A1

เนตรวงษ์

31 18250 ด.ญ. พิมพช์ นก วงคศ์ าชยั 4TP46-DWHNR 10 A1
32 18251 ด.ญ. พิยดา เพยี สา Y51BP-EHN71 21 A2
33 18252 ด.ญ. วรณัน ZN4DH-HJDVB 9 Below A1
34 18253 ด.ญ. ฟอ่ งนภา ทรัพย์ธนาณภัทร 22U61-QLYDM 19 A1
35 18254 ด.ญ. สิรนิ นั ท์ NKXRP-6ZQ6J 12 A1
เหลา่ ทะนนท์

โพธิ

36 18255 ด.ญ. เสาวภาคย์ เหล่าทะนนท์ CZWCV-BPWHG 17 A1

37 18256 ด.ญ. อาภาศริ ิ พรมมูล V8XGZ-UFYQC 8 Below A1

38 18418 ด.ช. กติ ตพิ งษ์ นกเขา CNQ6V-FEJS2 13 A1

39 18421 ด.ช. ไกรวชิ ย์ ณ นคร U6VYV-QGCZ5 10 A1

40 18439 ด.ช. วโิ รจน์ เกิดนุสนธิ์ SRNBV-T6HC1 8 Below A1

Below A1 = 9 คน ร้อยละ 22.5 A1 = 25 คน ร้อยละ 62.5 A2 = 6 = รอ้ ยละ 15 ( ผ่าน 15% ไมผ่ ่าน 85% )

รายชื่อนักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 3/8 หอ้ งเรียนพเิ ศษ IEP ปีการศึกษา 2564
วนั ท่ี 4 มีนาคม 2565 เวลา 11:50-14:00

เลขที่ เลขประจำตวั ชือ่ - สกุล Entry Code คะแนน ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมนิ
ไมผ่ า่ น
1 18257 ด.ช. กติ ตกิ วิน ศาสตราศรัย BQSAN-PAU22 14 A1 ไม่ผ่าน
ไมผ่ ่าน
2 18258 ด.ช. กิตติพศ ปราศยั งาม 1WCNC-GHF26 10 A1 ไม่ผา่ น
ไมผ่ ่าน
3 18259 ด.ช. ณัฐวัตร ธานะราช B8MNS-ZQ6WJ 9 Below A1 ไม่ผ่าน
ไมผ่ า่ น
4 18260 ด.ช. ธนากร ทองคำ BRYQC-XK6SB 9 Below A1 ไมผ่ ่าน
ไมผ่ า่ น
5 18261 ด.ช. ธนากร วงศต์ าขี่ 6J6CW-YZR72 7 Below A1 ผา่ น
ผ่าน
6 18262 ด.ช. นฤรงค์ ปมุ่ เปา้ 6QFEZ-MJN4V 15 A1 ไม่ผา่ น
ไม่ผา่ น
7 18263 ด.ช. นงนภสั ปุม่ เปา้ MRSQ1-1MTWG 12 A1 ไมผ่ ่าน
ไมผ่ ่าน
8 18264 ด.ช. ปาณชัย มลิ ลิมติ ร S1AW5-U3AEU 10 A1 ไมผ่ า่ น
ไมผ่ ่าน
9 18265 ด.ช. ปยิ วัช ไชยตน้ เทือก QEY5G-M46EK 10 A1 ไม่ผ่าน
ไม่ผา่ น
10 18266 ด.ช. พีรวสั ศรีชาหลวง VS221-8DSKA 30 B1 ไม่ผา่ น
ไมผ่ า่ น
11 18267 ด.ช. ภทั รดล ผากาเกตุ FC87E-KDSNN 24 A2 ไมผ่ ่าน
ไมผ่ ่าน
12 18268 ด.ช. ภาณพุ งศ์ ค้มุ รกั ษ์ 6UDT2-6V8Z1 14 A1 ไมผ่ า่ น
ไม่ผา่ น
13 18269 ด.ช. ยุทธการ พอ่ บำรงุ UJY2T-AH6GW 10 A1 ไม่ผ่าน
ไมผ่ า่ น
14 18270 ด.ช. ศกั ด์ิรนิ ทร์ บวั บานงาม M8VH4-RR7EN 10 A1 ผา่ น
ผา่ น
15 18271 ด.ช. อชิตะ พ่ออามาตย์ 21CP2-54F7S 11 A1 ไม่ผา่ น
ไมผ่ ่าน
16 18272 ด.ช. อภิวฒั น์ สไุ ลมาน U8LZB-H8UHR 13 A1 ไม่ผา่ น
ไมผ่ ่าน
17 18274 ด.ช. กรรณิกา ปิยะราช CQFHA-QTXSC 9 Below A1 ไม่ผ่าน
ไม่ผา่ น
18 18275 ด.ญ. เขมนจิ น้อยเภา 8V4NG-VPT7X 11 A1 ไมผ่ ่าน
ไมผ่ า่ น
19 18276 ด.ญ. จริ ภัทร โคตรหานาม ZJ4GF-72K5E 10 A1 ไม่ผ่าน
ไมผ่ ่าน
20 18277 ด.ญ. ณัฐพร คชมขุ 7GGTM-HUTJY 10 A1

21 18278 ด.ญ. ธนัญชนก ไกยะฝา่ ย L72PY-6WVTA 9 Below A1

22 18279 ด.ญ. นาถอนงค์ กำริสุ XBPZY-ESZAH 16 A1

23 18280 ด.ญ. ปวนิ า วงคด์ วงผา YXB3C-HLMC3 10 A1

24 18281 ด.ญ. พิมพ์มาดา เพาะปลูก AEG6G-RFZ36 11 A1

25 18282 ด.ญ. ภัคจิรา แสงสว่าง AXNLK-LCJ6V 17 A1

26 18283 ด.ญ. วณฐั สณิ ีย์ ใจเท่ยี ง MU38A-XHL8Z 13 A1

27 18284 ด.ญ. วรรณวษิ า วงค์คะสมุ่ U1T18-FXNYC 9 Below A1

28 18285 ด.ญ. วรินยุพา เภาพาน YV7GY-GK76V 20 A2

29 18286 ด.ญ. วริศรา ร่มซ้าย 7ALPY-G3STJ 28 A2

30 18287 ด.ญ. วริศรา กลั ยาแกว้ HNRWV-7RKSD 12 A1

31 18288 ด.ญ. วริษฐา พิมทอง VD4VM-NDND2 15 A1

32 18289 ด.ญ. วยิ ดา แกว้ พกิ ุล HV3CS-VE4CT 19 A1

33 18290 ด.ญ. สุจิตรา วงศศ์ รียา 8XP8E-P7LZN 14 A1

34 18291 ด.ญ. สุณสิ า คำมุงคณุ R31T2-4JCH1 11 A1

35 18292 ด.ญ. ไอรดา โยธาทลู 332HF-BN5ET 11 A1

36 18293 ด.ญ. ไอลดา ศรีประสาร Q75TW-3WAU3 10 A1

37 18811 ด.ญ. เบญจวรรณ ดอนลาดพนั ธ์ VHZ7Q-WQHFR 10 A1

38 18864 ด.ญ. เขมิกา ยอ่ ยเงนิ XPUV1-ATJSK 10 A1

39 18865 ด.ญ. ชลธิชา วงคก์ ระโซ่ TH4AW-HYPKQ 13 A1

Below A1 = 6 คน ร้อยละ 15.38 A1 = 29 คน รอ้ ยละ 74.36 A2 = 3 ร้อยละ 7.6 B1 = 1 คน ร้อยละ 2.6

(ผา่ น 10.60% ไม่ผา่ น 89.74% )

รายช่อื นักเรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3/9 ห้องเรยี นพเิ ศษ IEP ปกี ารศกึ ษา 2564ทเี่ ขา้ รว่ มกจิ กรรมการสอบวัดความร้ภู าษาองั กฤษ ณ
หอ้ งปฏิบตั กิ ารทางคอมพิวเตอวันที่ 4 มนี าคม 2565 เวลา 14:00-16:00 น.

เลขที่ เลขประจำตัว ชือ่ - สกลุ Entry Code คะแนน ระดบั คะแนน เกณฑ์การ
ประเมิน
1 18294 ด.ช. กรกช เนตรศรี YLQNQ-VRE2J 14 A1 ไมผ่ ่าน
2 18295 ด.ช. เฉลิมเกียรติ วงศ์ศรียา VJRDF-YZPGX 24 A2 ผา่ น
3 18296 ด.ช. ณพัฒน์ วงศศ์ รีชา YA4YJ-CRNF8 19 A1 ไม่ผา่ น
4 18297 ด.ช. ธนนนั ท์ ศิรสิ วสั ด์ิ BLXGK-6KP7V 20 A2 ผา่ น
5 18298 ด.ช. ชนาธิป อินทะวงค์ PUEZN-GYQJX 15 A1 ไมผ่ า่ น
ไมผ่ า่ น
6 18299 ด.ช. นนทกรณ์ ศรีวรสาร V4Z6Y-ARLU4 15 A1 ผ่าน
ไม่ผา่ น
7 18300 ด.ช. เนติธร วงศร์ าษฎร์ SA1VR-WNN5J 20 A2 ไมผ่ า่ น
ไม่ผ่าน
8 18301 ด.ช. ประนพ ใจดี WH32Q-2VKJF 11 A1 ไม่ผ่าน
ผา่ น
9 18302 ด.ช. ปิยะพล พลรฐั JQ1PB-T6HRF 15 A1 ไม่ผ่าน
ไม่ผา่ น
10 18303 ด.ช. พรี วสั สลกั คำ QJM6T-XFEGT 16 A1 ไมผ่ า่ น
ไมผ่ า่ น
11 18304 ด.ช. ภานุวัฒน์ คำเพชรดี VY48K-P2DUV 18 A1 ไมผ่ า่ น
ไมผ่ ่าน
12 18305 ด.ช. รฐั นนั ท์ คตจำปา GT38U-LFSYF 23 A2 ไม่ผ่าน
ผา่ น
13 18306 ด.ช. รฐั ภมู ิ วงคห์ นายโกฏ AJXX1-SPW6G 10 A1 ไมผ่ ่าน
14 18307 ด.ช. อนาวิล ตูเ้ งิน VQ6NG-SLWGY 17 A1 ผ่าน
ไม่ผ่าน
15 18308 ด.ช. กชกร โคตรพรม ML2Y5-EAFQV 18 A1 ไม่ผ่าน
ไมผ่ า่ น
16 18310 ด.ช. ชลลดา จนั ทร์ชนะ TEP1K-EJCC3 9 Below A1 ผ่าน
RDU5C-TDHJB 17 A1 ไม่ผ่าน
17 18311 ด.ญ. ชนิตา รำจวนจร QHUBU-KZP2M 10 A1 ผา่ น
18 18312 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ เชื้อคำเพง็ YWA7P-37WR2 14 A1 ไม่ผา่ น
19 18313 ด.ญ. ณัฏฐณชิ า บริบูรณ์ N5ETF-NBRSH 23 A2 ไมผ่ ่าน
20 18314 ด.ญ. ณัฐชยา อนิ กอง ไมผ่ ่าน
ไมผ่ า่ น
21 18315 ด.ญ. ณารตา บรรจงเลิศ WQ567-JJPUQ 19 A1 ผ่าน
22 18316 ด.ญ. ณิชาภัทร ไตรธิเลน BLRG5-CCJSK 27 A2 ไม่ผ่าน
23 18317 ด.ญ. ดารณิ ี ปัญญาบุตร QYXV5-ZRY58 14 A1 ไมผ่ ่าน
24 18318 ด.ญ. ธารารตั น์ ประทุมโสม P5TZD-62XSN 14 A1
25 18319 ด.ญ. นนั ธิพฒั น์ โคตรผาย EHMLB-CUKAR 10 A1

26 18320 ด.ญ. พกรรณิกา อัคฮาด 3HDDX-QKJ8S 20 A2
19 A1
27 18321 ด.ญ. พัชณติ า สุคำภา 3JEEW-5LDQL 25 A2
13 A1
28 18322 ด.ญ. มนทริ ารัตน์ กมุ ลา WH2ZM-3B3Z2 14 A1

29 18324 ด.ญ. วรางคณา ภมู ิประเสรฐิ 1T22F-1MZBH

30 18325 ด.ญ. ศริ ลิ ักษณ์ ตามะลี CAZZG-C154K

31 18326 ด.ญ. สิรมิ า คำมุงคุณ ZDJG6-Y5Y5B 18 A1

32 18328 ด.ญ. อินทิพร ไกยะฝา่ ย 4SZZJ-NJE26 15 A1

33 18329 ด.ญ. อมุ ากร แกว้ ปัดโชติ DADQ5-RKU15 23 A2

34 18067 ด.ช. อภชิ าต วงศ์ศรชี า YNVWV-M3H8N 18 A1

35 18205 ด.ญ. พิรยิ า กวานเหียน GFMFZ-TCZB7 13 A1

Below A1 = 6 คน รอ้ ยละ 15.38 A1 = 29 คน รอ้ ยละ 74.36 A2 = 3 คน ร้อยละ 7.6 ( ผ่าน 10.60% ไม่ผ่าน 89.74% )

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ

QR CODE แบบประเมินความพงึ พอใจในการจัดสอบ CEFR สำหรบั นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP. ระดับชนั้
มธั ยมศึกษาปีที่ ๓ในวนั ที่ ๔ มนี าคม ๒๕๖๕ ม.๓/๗ จดั สอบในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ม.๓/๘ จดั สอบในเวลา
๑๑.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. ม.๓/๙ จัดสอบในเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ โรงเรยี น
นาแกสามัคคีวิทยา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
มาตรฐานการดูแลนักเรียนหอนอนทองอุไร ปี 64
Next Book
Sampel 5