The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

อาหารนานาชาติD2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ptrs 073, 2019-12-15 02:10:42

อาหารนานาชาติD2

อาหารนานาชาติD2

Food land
Food

festivalคำนำ

หนังสือเล่มนีจ้ ัดทำขนึ้ เพ่ือสอนกำรประกอบอำหำร
เกย่ี วกบั กำรบริโภคอำหำรย่อมแตกต่ำงกนั ไปตำม
สภำพแวดล้อม เพ่ือให้ตำอำหำรเล่มนีส้ อดคล้องตำมสภำพของ
สังคมไทยปัจจุบัน ผู้เรียบเรียงจึงได้บรรจุเนื้อหำในหลำย
รูปแบบเพ่ือให้ผ้สู นใจทุกท่ำนได้รับควำมพงึ พอใจหลำย ๆ ด้ำน
หวงั เป็ นอย่ำงยง่ิ ว่ำตำรำเล่มนีจ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใจทุกท่ำน ท่ี
จะนำควำมรู้ทำงด้ำนนีม้ ำปรับใช้ในชีวติ ประจำวนั ได้เป็ นอย่ำงดี

สุดท้ำยนี้ ผ้เู ขียนหวงั เป็ นอย่ำงยงิ่ ว่ำ Food land Food
festival เล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ในกำรประกอบอำหำรให้กบั
ผู้อ่ำนได้ไม่มำกกน็ ้อย หำกหนังสือเล่มนีม้ ีข้อผดิ พลำดประกำร
ใด ทำงผู้เขียนขออภยั ไว้ ณ ทีน่ ี้

คณะผู้จัดทำ

สำรบญั 6
8
ปอเปี ยะเวยี ดนำม
แกงเขยี วหวำนไก่ 10
สปำเกตตีคำโบนำร่ำ 12
ผดั ไทยก้งุ สด 14
ข้ำวผดั นำซีโกเร็ง 16
ข้ำวยำเกำหล(ี บบิ ิมบบั ) 18
หมูอโดโบ 20
ขนมจีบ

Food land
Food

festival

ปอเปี ยะเวยี ดนำม

ส่วนผสมและวตั ถุดบิ ปอเปี ยะเวยี ดนำม

แผน่ เมี่ยงญวน 12 แผน่

หมูยอหน่ั เป็นเสน้ ยำว 5 นิ้ว 12 ชิ้น
แครอทหน่ั เป็ นเสน้ ยำว 5 นิ้ว 12 ชิ้น
กงุ้ ตม้ สุก 500 กรัม
แตงร้ำนหรือแตงกวำเอำเฉพำะเน้ือแตงหน่ั เป็นเสน้ ยำว 5 นิ้ว 6ชิ้น
ผกั กำดหอม 1 ตน้
โหระพำ 3 กิ่ง
สะระแหน่ 5 กำ้ น
ผกั แพว้ 5 กำ้ น
ผกั ชีฝรั่ง 12ใบ

ส่วนผสมและวตั ถุดบิ สำหรับทำนำ้ จมิ้

น้ำตำลทรำยขำว 1ถว้ ยตวง
น้ำสม้ สำยชู 1/2 ถว้ ยตวง
เกลือป่ น 1 ชอ้ นชำ
น้ำสะอำด 1/3 ถว้ ยตวง
กระเทียมสบั 1 1/4 ชอ้ นโตะ๊
พริกจินดำ(พริกข้ีหนูสีแดงเมด็ ใหญ)่ โขลกระเอียด 1 ½ ชอ้ นโตะ๊
หวั ไชเทำ้ ซอยฝอย 1/3 ถว้ ยตวง

แครอทซอยฝอย1/3ถว้ ยตวง

วธิ ีทำ

ข้นั ตอนกำรห่อปอเปี ยะ
1. นำแผ่นแป้งชุบน้ำให้แบบเร็วเร็วแลว้ สะบดั น้ำออกเพ่ือไม่ให้เปี ยกมำกเกินไปจำกน้นั วำง
แผก่ ลำงเพอื่ เตรียมวำงไส้
2.นำผกั มำวำงลงไปบนแผน่ แป้งตำมดว้ ยส่วนผสมอื่นๆ
3.มว้ นแผน่ พร้อมกบั เก็บหัวทำ้ ยให้เรียบร้อยลกั ษณะเหมือนกบั กำรหอปอเปี ยะทอดหรือจะ
ตดั วนั หำยออกใหส้ วยงำมน่ำรับประทำนยง่ิ ข้ึนแบบกำรทำซูชิก็ได้
4.เม่ือห่อเสร็จหมดแลว้ กน็ ำมำวำงเรียงใส่จำนจดั ตกแต่งให้สวยงำมดว้ ยผกั เคียงต่ำงๆเพิ่มเติม
เสริมพร้อมกนั จิม้
วธิ ีกำรทำนำ้ จิม้
1. นำหมอ้ ใส่น้ำตำลทรำยตำมดว้ ยน้ำส้มสำยชูน้ำสะอำดและเกลือป่ น
2.นำส่วนผสมไปต้งั ไฟกลำงพอเดือด ลดไฟลงเหลือไฟอ่อนเคี่ยวจนกระทง่ั น้ำจิ้มมีควำมใส
และเหนียวพอประมำณ (เหนียวขนำดที่เวลำเรำใชท้ พั พีตกั ข้ึนแลว้ เท น้ำจิ้มไม่ไหลต่อเนื่อง
เป็นสำยและมีเส้นไม่หนำมำก) ใส่พริกกระเทียมท่ีเรำเตรียมไวล้ งไปเค่ียวต่ออีกซกั ครู่จนจน
ส่ี จนสีน้ำจิม้ ในหมอ้ เร่ิมเป็นสีแดงอ่อนอ่อนปิ ดไฟแลว้ ยกลง
3.ใส่แครอทหวั ไชเทำ้ ท่ีซอยบำงบำงไวล้ งไปคนใหเ้ ขำ้ กนั ดีปิ ดฝำต้งั พกั ไวใ้ หน้ ้ำจิม้ เยน็

แกงเขยี วหวำนไก่

ส่ วนผสม ส่ วนผสมพริกแกง
เน้ือไก่ส่วนอก 300 กรัม พริกข้ีหนูสีเขียว 1 ชอ้ นโตะ๊
มะพร้ำวขดู ขำว 250 กรัม พริกช้ีฟ้ำหนั่ 2 ชอ้ นโตะ๊
มะเขือพวง 100 กรัม หวั หอมแดงซอย 3 ชอ้ นโตะ๊
ใบมะกรูด 2 ใบ กระเทียมซอย 1 1/2 ชอ้ นโตะ๊
ใบโหระพำ 2 ก่ิง ข่ำหนั่ ละเอียด 1ชอ้ นชำ
น้ำปลำ 1/2 -2 ชอ้ นโตะ๊ ตะไคร้ซอย 1 ชอ้ นโตะ๊
น้ำตำลปี๊ บ 1ชอ้ นโตะ๊ ผวิ มะกรูด 1/ 2 ชอ้ นชำ
น้ำมนั พชื 1-2ชอ้ นโตะ๊ รำกผกั ชี 1 ชอ้ นชำ
พริกไทย 5 เมด็
ลูกผกั ชีคว่ั 1 ชอ้ นโตะ๊
ยห่ี ร่ำควั่ 1ชอ้ นชำ
เกลือ 1 ชอ้ นชำ
กะปิ 1 ชอ้ นชำ

วธิ ีทำ

วธิ ีทำ
1.หนั่ เน้ือไก่เป็นชิ้นเลก็ ๆตำมยำวใส่เกลือ ½ ชอ้ นชำใส่กะทะให้
แหง้
2.ค้นั มะพร้ำวใส่น้ำ 2 ถว้ ยค้นั ใหไ้ ดห้ วั กะทิ1ถว้ ยห่ำงกะทิ 1 ½ ถว้ ย
3.โขลกน้ำพริกให้ ใหล้ ะเอียดผดั กบั น้ำมนั ใหห้ อมตกั หวั กะทิใส่ใช้
ไฟอ่อนผดั ใหแ้ ตกมนั เลก็ นอ้ ย
4.ใส่ไก่ลงผดั กบั น้ำพริกฉีกใบมะกรูดใส่แลว้ ตกั ข้ึนใส่หมอ้ เติม
น้ำกะทิท่ีเหลือปรุงรสดว้ ยน้ำปลำน้ำตำลพอเดือดใส่มะเขือพวงพอ
สุกแลว้ ใส่ใบหวั ระพำปิ ดไฟยกลง

สปำเกตตคี ำโบนำร่ำ

ส่ วนผสม
เส้นสปำเกตตีตม้ สุก 300 กรัม
พำเมซำนชีสขดู ฝอย 4 ชอ้ นโตะ๊
เบคอนหนั่ ชิ้นเล็ก 100 กรัม (คร่ึงหน่ึงแบบทอดกรอบสำหรับโรยหนำ้ )
ไขฟ่ องใหญ่ 1 ฟอง
หอมหวั ใหญ่หนั่ เต๋ำเล็ก (1หวั เล็ก) 100 กรัม

กระเทียมสับ 4 กลีบใหญ่

เนย 1ชอ้ นโตะ๊
น้ำมนั มะกอก 1ชอ้ นโตะ๊
วปิ ปิ้ งครีม 1/2 ถว้ ยตวง

พริกไทยป่ น ½ ชอ้ นชำ

เกลือ 2/3 ชอ้ นชำ

วธิ ีทำ

วธิ ีลวกเส้นสปำเกตตี
ใหใ้ ส่เกลือและน้ำมนั ลงไปในน้ำท่ีจะใชล้ วกพอน้ำเดือดใส่เส้น ใส่
เส้นลงไปทิ้งไวส้ กั พกั หยบิ เส้นมำชิมโดยจะสงั เกตไดว้ ำ่ ตรงกลำงจะ
กรุบๆแสดงวำ่ เส้นสุกไดท้ ี่ชอ้ นข้ึนใหส้ ะเด็ดน้ำแลว้ แช่ลงในน้ำเยน็
ทนั ทีกำรแช่ลงในน้ำเยน็ จะทำใหเ้ ส้นเซทตวั เพื่อหยดุ ควำมร้อนที่
สะสมอยใู่ นเส้นเพรำะหำกยงั ร้อนตอ่ ไปจะทำใหเ้ ส้นเละได้

1.ต้งั หมอ้ น้ำใหเ้ ดือดใส่เกลือและน้ำมนั มะกอกใส่เสน้ สปำเกตตีลงไปคนไหเ้ สน้ จมน้ำหมด
ทุกเสน้ หร่ีไฟอ่อนและปิ ดฝำตม้ ทิ้งไวป้ ระมำณ 15 นำทีหำกเสน้ สุกใหน้ ำเสน้ ที่ตม้ สุกลำ้ ง
ดว้ ยน้ำเยน็ ใหส้ ะเดด็ น้ำจำกน้นั คลุกกบั น้ำมนั ท่ีเตรียมพกั ไว้
2.วิธีทำซอส:นำวิปปิ้ งครีมไข่ไก่เอำแต่ไข่แดงและพำเมซำนชีสขดู ฝอยผสมใหเ้ ขำ้ กนั ใน
ถว้ ยคนใหเ้ ขำ้ กนั ปรุงรสดว้ ยเกลือพริกไทยเสร็จแลว้ นำพกั ไวก้ ่อน
3.นำกะทะต้งั ไฟปำนกลำงใส่เนยลงไปงำนไหนละลำยใส่หอมใหญ่ท่ีซอยไวล้ งไปผดั พอ
หอมจำกน้นั ใส่เบคอนตำมดว้ ยกระเทียมลงไปผดั ใหก้ ระเทียมเปล่ียนเป็นสีเหลืองนำเสน้
สปำเกตตีท่ีเตรียมไวใ้ ส่ลงไปตำมดว้ ยซอสท่ีเตรียมไวค้ นเร็วเร็วใหค้ รีมเขำ้ กนั กบั เสน้ ปิ ดไฟ
จดั ใส่จำนโรยดว้ ยพำเมซำนชีสดว้ ยเสิร์ฟ

ผดั ไทยก้งุ สด

ก๋วยเตี๋ยวเส้นเลก็ ชนิดแบบแช่น้ำพอนุ่ม 100 กรัม ถว่ั งอกเดด็ หำง 150 กรัม
กุง้ ปลอกเปลือกชกั เส้นดำผำ่ หลงั เอำหำงออก 3 ตวั
ไขไ่ ก่ 1 ฟอง หวั ผกั กำดเคม็ สบั 1 ชอ้ นโต๊ะ
เตำ้ หูแ้ ขง็ หนั่ ชิ้นเลก็ 2 ชอ้ นโตะ๊
ใบกยุ ช่ำย 3 ตน้ ถว่ั ลิสงคว่ั หยำบ 2 ชอ้ นโตะ๊
น้ำสะอำด 4-5 ชอ้ นโตะ๊ หอมแดงไทยสับ 1 ชอ้ นชำ
กระเทียมสบั 1 ชอ้ นชำ
มะนำว 1 ลูก
น้ำมนั พืช 4 ชอ้ นโตะ๊

นำ้ ปรุงรส
น้ำตำลทรำย 3 ชอ้ นโตะ๊
น้ำมะขำมเปี ยก 3 ชอ้ นโตะ๊
น้ำปลำ 1 ชอ้ นโตะ๊
พริกป่ น 1/8 ชอ้ นชำ

วธิ ีทำ

1.ใส่น้ำมนั ลงในกระทะ 1 ชอ้ นโตะ๊ ใส่หวั หอมกระเทียมผดั ใหห้ อมใส่เส้นก๋วยเตี๋ยว
ผดั ใหเ้ ส้นนุ่มกนั เส้นไวข้ ำ้ งกระทะ

2.ใส่น้ำมนั พชื ลงไป 1 ชอ้ นโตะ๊ ใส่กุง้ สดใส่หวั ผกั กำดเคม็ สบั เตำ้ หูต้ ลบเส้นลงมำไห้

น้ำผดั ไทคุกใหเ้ ขำ้ กนั อยำ่ ใหเ้ ส้นเกำะกนั
3.กนั เส้นไวข้ ำ้ งกระทะใส่น้ำมนั พชื ที่เหลือลงในกระทะต่อยไข่ใส่คนใหก้ ระจำยพอ

ไขส่ ุกกบั เส้นลงมำใส่ถว่ั งอกอีกคร่ึงหน่ึงใส่ใบกุยช่ำยใส่ถว่ั ลิสง 1 ชอ้ นโตะ๊

4.ตกั ข้ึนจดั ตกั ข้ึนจดั จำนเสิร์ฟกบั ถว่ั งอกตน้ กุยช่ำยใบบวั บกพริกป่ นน้ำตำลทรำย
มะนำว

ข้ำวผดั นำซีโกเร็ง

ส่ วนผสม
เน้ือไก่หนั่ เป็นเส้น 250 กรัม
ขำ้ วสวย 350 กรัม
ไข่ไก่ 3 ฟอง
พริกหวำนสีเขียวหน่ั ชิ้นพอดีคำ 1/2 ถว้ ยตวง
ตน้ กระเทียมหน่ั ฝอย 1/2 ถว้ ยตวง
ผงยห่ี ร่ำ 1 ชอ้ นชำ
หอมแดงหน่ั 1 ชอ้ นโตะ๊
กระเทียมสบั 1 กลีบ
ผกั ชีหนั่ ฝอย 1 ชอ้ นชำ
ซอสถว่ั เหลือง 2 ชอ้ นโตะ๊
ซอสมะเขือเทศ 3 ชอ้ นโตะ๊

วธิ ีทำ

1. ตีไข่ไก่ใหเ้ ขำ้ กนั ต้งั กระทะใส่น้ำมนั พืชเลก็ นอ้ ย พอร้อนกลอกใครใหเ้ ป็นแผน่
พอเหลืองตกั ข้ึนพกั ไวใ้ หเ้ ยน็ หนั่ เป็นเสน้
2. ต้งั กระทะใส่น้ำมนั พืช 2 ช้อนโต๊ะ พอร้อนใส่กระเทียมลงเจียวให้หอม ใส่
หอมแดง ตน้ กระเทียม 1/2 ถว้ ยตวง และพริกหวำนผดั จนสุก ใส่ยห่ี ร่ำและเน้ือไก่
ผดั ใหเ้ ขำ้ กนั
3. ปรุงรสดว้ ยซอสถว่ั เหลือง ซอสมะเขือเทศ ใส่ขำ้ วสวย และไข่เจียวคร่ึงหน่ึง ผดั
ต่ออีก 5 นำที ตกั ข้ึนใส่จำน
4. ตกแต่งดว้ ยไข่ และตน้ กระเทียมท่ีเหลือ โรยผกั ชี จดั เสิร์ฟพร้อมขำ้ วเกรียบปลำ

ข้ำวยำเกำหล(ี บบิ มิ บบั )

ส่ วนผสม
เน้ือหน่ั ตำมยำวหรือบด (เน้ือหมูหรือเน้ือไก่ตำมชอบ) 300 กรัม
ซอสถวั่ เหลือง 2 ชอ้ นโต๊ะ
น้ำมนั งำ 1 ชอ้ นโต๊ะ
น้ำตำล 1 ชอ้ นชำ
กระเทียมสับ 1 ชอ้ นโต๊ะ
พริกไทยดำปนเลก็ นอ้ ย

ซอสสำหรับบบิ มิ บับ เคร่ืองปรุงผกั และข้ำว
ผกั ปวยเลง้ 200 กรัม
โคชูจงั 2 ชอ้ นโต๊ะ ถวั่ งอก 200 กรัม
น้ำมนั งำ 1 ชอ้ นโต๊ะ ซุกินี 200 กรัม
น้ำตำล 1 ชอ้ นโต๊ะ แครอท 200 กรัม
น้ำเปล่ำ 1 ชอ้ นโตะ๊ เห็ดหอมสด 150 กรัม
น้ำส้มสำยชู 1 ชอ้ นโตะ๊ ไข่ไก่ 2 ฟอง
งำขำวควั่ 1 ชอ้ นโต๊ะ ขำ้ วสวยสำหรับ 2 คน
เกลือเล็กนอ้ ย

วธิ ีทำ

ในส่ วนของเนื้อ นำเน้ือผสมกับส่วนผสม

ขำ้ งตน้ คนให้เขำ้ กนั นำพลำสติกมำแรปแลว้

แช่ตูเ้ ยน็ ไวป้ ระมำณ 30 นำที จำกน้นั นำเน้ือ

มำผดั ใหส้ ุก ใส่ชำมพกั ไว้ ซอสข้ำวยำ หำชำมเลก็ ๆมำใส่ส่วนผสมสำหรับ

ซอสท้ังหมดลงไป เริ่มจำกโคชูจัง ตำมด้วย

น้ำตำล งำขำวคั่ว น้ ำส้มสำยชู น้ ำเปล่ำ และ

น้ำมนั งำ จำกน้นั คนใหเ้ ขำ้ กนั จนเป็ นซอสแดง

ขน้

1. นำผกั ท่ีตอ้ งตม้ คือ ผกั ปวยเลง้ และถวั่ งอก ลำ้ งใหส้ ะอำดแลว้ นำมำตม้ ในน้ำทีละชนิดประมำณ 30 วนิ ำที

ตกั ข้ึนแช่น้ำเยน็ ไวส้ กั ครู่ พยำยำมบีบน้ำออกใหไ้ ดม้ ำกที่สุดเท่ำท่ีทำได้

2. สำหรับปวยเลง้ ห่นั ใหส้ ้นั พอประมำณ แลว้ ใส่เกลือเลก็ นอ้ ย น้ำมนั งำประมำณ 1 ชอ้ นชำ โรยดว้ ยงำควั่

เลก็ นอ้ ย คนใหเ้ ขำ้ กนั สำหรับถวั่ งอกทำเช่นเดียวกบั ผกั ปวยเลง้ (ไมต่ อ้ งหนั่ )

3. สำหรับซุกินี แครอท เห็ดหอม หนั่ เป็ นเสน้ บำงๆ จำกน้นั นำผกั ท่ีหันไวล้ งผดั แยกกนั แต่ละอยำ่ งใส่เกลือ

ลงไปเลก็ นอ้ ยระหวำ่ งผดั แยกใส่จำนไว้

4. ตกั ขำ้ วใส่หมอ้ หินร้อนหรือชำม กดขำ้ วลงกบั ชำมเพ่ือจะไดต้ กแต่งให้สวยงำมค่อยๆวำงผกั และเน้ือลง

ไปทีละส่วนบนขำ้ วและไขด่ ำว (ไข่แดงไม่สุก) หรือตอกไข่ดิบ (ตำมชอบ นิยมสำหรับหมอ้ หินร้อน) วำง

ไวต้ รงกลำง

5. ใส่ซอสขำ้ วยำลงไป อำจตกแต่งดว้ ยสำหร่ำยเลก็ นอ้ ยตำมชอบ

หมูอโดโบ

ส่ วนผสม
หมูสำมช้นั หนั่ เป็นชิ้นพอดีคำ 500 กรัม
กระเทียบสับ 1 ชอ้ นโตะ๊
ใบกระวำน 2 ใบ
น้ำเปล่ำ 4 ถว้ ยตวง
น้ำส้มสำยชู 3 ชอ้ นโตะ๊
โชยุ 1/4 ถว้ ยตวง
น้ำมนั พชื 1/2 ถว้ ยตวง
เกลือป่ น 1 ชอ้ นโตะ๊
ซีอ๊ิวดำ 1 ชอ้ นโตะ๊

วธิ ีทำ

1. ต้งั กระทะไฟปำนกลำง ใส่น้ำมนั พืชพอร้อน นำหมูสำมช้นั ลงทอดพอผวิ
ตึง
2. ใส่น้ำเปล่ำ น้ำส้มสำยชู กระเทียมสับ ใบกระวำนตม้ ไฟปำนกลำง พอ
เดือดหร่ีไฟลง ปรุงรสดว้ ยโชยซุ ี อ๊ิวดำและเกลือป่ น เค่ียวต่อ 30 นำที หรือ
จนเป่ื อย แลว้ ยกลง
3. ตกั ใส่ชำมพร้อมเสิร์ฟ

ขนมจบี

ส่ วนผสมและเครื่องปรุง น้ำมนั หอย 1 ชอ้ นโตะ๊
แผน่ เกี๊ยว 1 ห่อ ผงปรุงรสหมู 1 ชอ้ นชำ
รำกผกั ชี 1 รำก แป้งขำ้ วโพด 1 ชอ้ นโตะ๊
กระเทียมจีน 3 กลีบ ซอสจ๊ิกโฉ่ว 1/4 ถว้ ยตวง
พริกไทยขำวหน่ึงชอ้ นชำ มนั แกวหรือแหว้ สบั 100 กรัม
หมูบดละเอียด 250 กรัม เห็ดหอมแช่น้ำใหน้ ่ิมสบั 3 ดอก
กุง้ บดละเอียด 250 กรัม ไขแ่ ดงของไก่เคม็ 3 ลูก
ไข่ไก่ 1 ฟอง ผกั กำดหอม ผกั ชี พริกช้ีฟ้ำแดงหนั่ ฝอยสำหรับ
น้ำตำล 1 ชอ้ นชำ ตกแต่ง
เกลือ 1/2 ชอ้ นชำ ใบตอง, ฟอกก้ีฉีดน้ำ
ซอสแมก็ ก้ี 1 ชอ้ นชำ
น้ำมนั งำ 1-2 ชอ้ นโตะ๊

น้ ำจิ้ม ประกอบด้วย น้ ำตำลทรำย
น้ำสม้ สำยชู จ๊ิกโฉ่ว พริกแดง

วธิ ีทำ

1. เตรียมลงั ถึงต้งั น้ำเดือด (รองดว้ ยใบตองรอน่ึงขนมจีบ)
2. นำมนั แกวหรือแห้วปลอกเปลือก สับละเอียดนำไปลำ้ งแลว้ บีบน้ำ
ออกพกั ไว้
3. นำรำกผกั ชีกบั กระเทียมไปโขลกใหล้ ะเอียด
4. ผสมหมูบด กงุ้ สบั มนั แกวหรือแห้วสบั เคร่ืองโขลก น้ำมนั งำ ไข่ไก่
1 ฟอง นวดส่วนผสม

จดั ทำโดย

นำงสำวพธุ ิตำ เด่นดวงชู รหัสนักศึกษำ 594418114
นำงสำวลดั ดำนี เนียมจันทร์ รหสั นักศึกษำ 594418118

นำงสำวพรชิตำ โมลี รหสั นักศึกษำ 624375013
นำงสำวพทุ ธรักษำ อำนวยผล รหัสนักศึกษำ 624375019
นำงสำวมุทติ ำ ศุภเสถียรสกลุ รหสั นักศึกษำ 624375021
นำงสำวสิริพกั ตร์ ต้งั เจียวลี้ รหัสนักศึกษำ 624375024
นำงสำวสุพชิ ฌำย์ เทพทพิ ย์ รหัสนักศึกษำ 624375029
นำงสำวปภำวรินทร์ เพชรแต่ง รหัสนักศึกษำ 624375045

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
สำขำภำษำองั กฤษธุรกจิ
นำเสนอ
อำจำรย์ ธนิดำ ชำญชัย

หนังสือเล่มนีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของวชิ ำ
กำรทำอำหำรไทยและอำหำรนำนำชำติ

ภำคเรียนท1่ี ปี กำรศึกษำ2562

หสั


Click to View FlipBook Version