The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KEHADIRAN SMKDC, 2019-12-01 09:47:27

JAWATANKUASA PPKI

JAWATANKUASA PPKI

MANUAL PENGURUSAN SMK DESA CEMPAKA 2020

SENARAI TUGAS

JAWATANKUASA

PPKI

1

10.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PPKI

10.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Merancang peningkatan akademik, kokurikulum dan sahsiah selaras visi, misi dan piagam

pelanggan sekolah.
 Menentukan polisi-polisi penilaian dan peperiksaan dilaksanakan.
 Melaksanakan penyeliaan dan pencerapan PdPc dan menguruskan tindakan penambahbaikan.
 Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan

berkesan.
 Membantu guru dan staf sokongan menentukan sasaran kerja dan memberikan perkhidmatan

bermutu.
 Memastikan program kokurikulum dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamat serta

mematuhi SOP.
 Memastikan program HEM, dan program kebajikan murid dilaksanakan dengan berkesan serta

mematuhi SOP.
 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan.
 Mengawal dan menyemak pemberian per kapita.
 Memastikan keadaan fizikal kelas PPKI dan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa

dalam keadaan baik

10.2 JAWATANKUASA KURIKULUM PPKI

10.2.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 Menentukan Dasar Kurikulum Sekolah yang selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
 Menguruskan pelaksanaan sukatan dan huraian sukatan pelajaran sekolah yang terkini.
 Memastikan pengurusan buku rekod dan penyediaan rancangan mengajar dipatuhi oleh seluruh

warga.
 Merancang pelaksanaan sukatan pelajaran yang selaras dalam setiap panitia.
 Memastikan Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah melaksanakan pendidikan

alaf ke-21.
 Menyelaraskan pengurusan fail panitia.
 Menyelaraskan pelaksanaan penilaian dan peperiksaan yang terancang, sistematik dan berkesan
 Menyelaraskan pelaksanan jadual waktu persekolahan, jadual waktu guru dan jadual waktu kelas

mengikut keperluan kurikulum.
 Merancang dan melaksanakan pemantauan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan

penyeliaan buku latihan murid.
 Melaksanakan pengurusan PSS yang berkesan.
 Merancang dan menyelaraskan program transisi kerjaya murid.
 Menyelaras murid yang mengikuti KSSM Pendidikan Khas.
 Menggalakkan warga sekolah menguruskan pembinaan bahan bantuan mengajar, pengurusan

ICT dalam PdPc ke arah meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan
prestasi murid.
 Mengemukakan laporan pelaksanaan program kepada PK Pendidikan Khas dari semasa ke
semasa.

2

10.2.2 KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

SENARAI TUGAS

 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik murid.
 Membincangkan hal-hal yang berikut:

i. Rancangan pelajaran
ii. Buku teks
iii. Sukatan pelajaran dan huraian
iv. Peningkatan PdPc
v. Peperiksaan dan penilaian
vi. Bahan bantu mengajar
vii. Pemulihan
viii. Kerja latihan
 Mematuhi surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986 Panitia Mata Pelajaran.
 Mengurus pembelian buku-buku rujukan, peralatan dan sebagainya mengikut prosedur pembelian
setelah berbincang dengan PK Pendidikan Khas.
 Memastikan buku dan peralatan yang dibeli direkodkan dalam buku inventori.
 Menerima arahan pengetua dan pentadbir dari semasa ke semasa.

10.2.3 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

SENARAI TUGAS

 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru mengikut ratio 1:6.5
 Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
 Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
 Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar.
 Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan.
 Membuat pindaan jika perlu.
 Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman

semua.
 Memastikan semakan dan pengesahan dibuat PK Pendidikan Khas.
 Menyediakan jadual waktu ganti guru.
 Memastikan salinan jadual waktu disimpan di dalam fail Jadual Waktu.

10.2.4 JAWATANKUASA KSSM PENDIDIKAN KHAS

SENARAI TUGAS

 Menyelaras murid yang akan mengikuti KSSM Pendidkan Khas.
 Mengadakan pertemuan dengan ibu bapa untuk menerangkan KSSM Pendidikan Khas.
 Menyediakan dokumen penerimaan murid KSSM.
 Menetapkan bilangan kelas dan murid yang terlibat.

 Menyediakan dan menyelaras 1 0 sistem pemarkahan seperti yang diarahkan BPK dan UPK

JPN.
 Memberikan taklimat kepada murid-murid yang terlibat.

10.2.5 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN /PENILAIAN

SENARAI TUGAS

 Menyediakan jadual peperiksaan.
 Menyediakan surat makluman peperiksaan kepada ibu bapa penjaga sebelum peperiksaan

bermula.
 Menguruskan analisis markah.
 Menguruskan kertas soalan.

3

 Menguruskan proses pengumpulan markah.
 Memastikan guru-guru menyelesaikan tugas mengikut jadual yang ditetapkan.
 Memastikan kertas-kertas soalan diedar kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan

dijalankan.
 Memastikan setiap soalan contoh disimpan di dalam Bank Soalan mengikut subjek.
 Menguruskan percetakan kertas soalan mengikut keperluan.
 Menyusun atur kertas jawapan murid di dalam fail murid.

10.2.6 JAWATANKUASA PROJEK KEUSAHAWANAN

SENARAI TUGAS
 Menjalankan program mengikut ketetapan hari dan waktu yang diberikan.
 Memastikan bahan dan sumber untuk projek mencukupi.
 Membuat penyata kira-kira untuk hasil projek.

10.2.7 JAWATANKUASA TRANSISI KERJAYA

SENARAI TUGAS
 Memberikan taklimat kepada ibu bapa penjaga berkenaan dengan transisi kerjaya.
 Mendapatkan tempat untuk latihan transisi kerjaya kepada murid.
 Menyediakan surat-surat yang berkaitan dengan transisi kerjaya
 Memilih dan memastikan murid yang betul-betul layak dihantar untuk projek transisi kerjaya.

10.2.8 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

SENARAI TUGAS
 Menceriakan PSS dan bermaklumat.
 Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek.
 Memperbanyak koleksi PSS.
 Mempertingkatkan penggunaan PSS.
 Memastikan kelengkapan PSS.
 Memastikan keselesaan PSS.
 Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar.
 Memastikan buku stok dikemaskini.
 Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi.
 Memastikan PSS sentiasa ceria, bersih dan bermaklumat.

4

10.3 JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID PPKI

10.3.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Memantau pelaksanaan tugas jawatankuasa unit-unit HEM.
 Menyelaras pelaporan dan perancangan unit-unit HEM.
 Menguruskan surat-menyurat dan memastikan fail dan rekod dikemaskini.
 Merancang,menyelaras, melaksana dan menilai semua aktiviti / kegiatan yang berkaitan dengan

pengurusan dan pembangunan murid
 Membimbing dan menerima pandangan dan cadangan daripada murid, guru serta ibu bapa

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin sekolah.
 Merancang dan menyusun semua aktiviti harian sekolah yang berkaitan dengan pengurusan

murid
(takwim sekolah)
 Merancang, menyelaras dan mengurus peruntukan kewangan bagi perbelanjaan pengurusan hal
ehwal murid.
 Memantau semua program untuk memastikan pencapaian objektif setiap unit.
 Menyediakan laporan bertulis untuk didokumentasikan dan mengemukakan satu salinan kepada
Pengetua.

10.3.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA

SENARAI TUGAS
 Menyedia dan mengedarkan Borang SMM kepada semua murid baharu.
 Memastikan maklumat murid dikemaskinikan setiap bulan (Januari- Disember) oleh guru kelas

dalam APDM.
 Memastikan maklumat murid yang telah dikemas kini setiap bulan dihantar ke Unit Data, Pejabat

Pelajaran Daerah, Seremban, apabila diminta.
 Memastikan elaun murid di ‘key in’ melalui Sistem APB 1 mengikut tarikh yang ditetapkan oleh

KPM.
 Memastikan penerima EMK yang dapat menggunakannya megikut garis panduan yang telah

ditetapkan oleh KPM.
 Menyediakan laporan tahunan untuk diserahkan kepada jawatankuasa Dokumentasi
 Menyimpan semua salinan maklumat di dalam fail.

10.3.3 JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS

SENARAI TUGAS
 Menyediakan perancangan strategik, pelan operasi dan pelan taktikal.
 Memastikan semua guru ialah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah.
 Mencatat / merekod semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam buku laporan disiplin.
 Bekerjasama menguruskan pelantikan calon pengawas baru dan menyediakan watikah

pelantikan mereka.
 Menyampaikan makluman dan perkembangan disiplin dari semasa ke semasa.
 Bertanggungjawab mengawal disiplin murid.
 Memberikan maklumat kepada Pengetua / PK HEM berhubung kes-kes yang serius seperti yang

tercatat dalam Buku Peraturan Sekolah.
 Merancang kegiatan tahunan untuk latihan dan kebajikan.

5

10.3.4 JAWATANKUASA MOTIVASI DAN BINA INSAN

SENARAI TUGAS
 Menyediakan perancangan strategik, pelan operasi dan pelan taktikal
 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Merancang pembangunan rohani dan sahsiah.
 Mengambil tindakan ke atas segala masalah berkaitan akademik, kokurikulum, sahsiah dan lain-

lain.
 Menyelaras segala program yang dirancang dari segi pelaksanaannya.
 Merancang program/aktiviti supaya selaras dengan program kecemerlangan sahsiah murid.
 Melakukan post mortem’ selepas selesai program bagi menilai keberkesanannya.
 Menyediakan laporan setiap aktiviti yang telah dijalankan.
 Menyediakan laporan bertulis untuk didokumentasikan dan mengemukakan satu salinan kepada

Pengetua.
 Memfailkan dokumentasi yang disediakan.

10.3.5 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT )

SENARAI TUGAS
Pengurusan Stok dan Inventori:
 Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.
 Menyimpan invois , bil dan pengesahannya.
 Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
 Mengemaskinikan inventori SPBT.

Membuat pesanan buku:
 Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
 Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).
 Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.

10.3.6 JAWATANKUASA 3K (KESIHATAN , KEBERSIHAN & KESELAMATAN)

SENARAI TUGAS
 Mengadakan aktiviti khas :

a. Ceramah dan pameran kesihatan
b. Latihan keselamatan kebakaran dan keselamatan jalanraya
c. Gotong-royong
d. Penyelengaraan tandas
 Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah.
 Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah & PIBG dan pejabat kesihatan serta
agensi-agensi lain
 Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh, sistematik dan efisien
 Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah.
 Membuat Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan Program Kesihatan
Sekolah.

6

10.3.7 JAWATANKUASA PENDAFTARAN DAN PENYELIAAN MURID

SENARAI TUGAS
 Menerima kemasukan murid baharu dan merekodkan dalam buku pendaftaran.
 Menyemak dan mencatat maklumat murid baharu,
 Melaporkan kemasukan kepada guru kelas dan menguruskan perkara-perkara yang perlu.
 Pertukaran murid – menguruskan borang pertukaran murid berserta fail murid yang mengandungi

dokumen-dokumen berkaitan (buku Adab Belajar,rekod kesihatan,Borang Maklumat Murid/disket
data SMM).
 Membuat persiapan Minggu Orientasi.

10.3.8 JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA

SENARAI TUGAS
 Menyediakan perancangan strategik, pelan operasi dan taktikal
 Menyediakan laporan tahunan untuk diserahkan kepada jawatankuasa Dokumentasi.
 Merangka program bagi melaksanakan elemen - elemen yang menyokong pembelajaran.
 Mengadakan mesyuarat untuk menetapkan hala tuju sarana sekolah.
 Berupaya menggalakkan kerjasama ibu bapa dalam semua aktiviti sekolah.
 Mengurus dan menganalisis borang soal selidik berkenaan sarana kepada semua ibu bapa.

10.4 JAWATANKUASA KOKURIKULUM PPKI

10.4.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah - Rancangan jangka panjang / pendek.
 Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
 Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
 Memastikan penglibatan murid PPKI secara menyeluruh dan secara aktif.
 Memastikan Program PPKI mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat

daerah/zon/negeri/kebangsaan/antarabangsa.
 Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
 Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan yang akan digunakan.
 Memastikan pengurusan kokurikulum dilaksanakan secara berkesan.
 Memantau,menilai dan memberikan markah bagi semua aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan laporan setengah tahun dan laporan tahunan.
 Merancang dan menentukan pengiktirafan dan penghargaan kepada guru murid yang

menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
 Mengemukakan laporan bertulis dan mengemukakan laporan kepada Pengetua.

10.4.2 JAWATANKUASA SUKAN PPKI

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Menentukan objektif sukan PPKI tercapai.
 Merancang aktiviti sukan PPKI jangka panjang / pendek.
 Merancang aktiviti sukan untuk semua dan kecemerlangan.
 Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
 Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.
 Mendapat bantuan badan sukan / individu luar melatih pemain-pemain sekolah.
 Melibatkan penyertaan syarikat swasta dalam bentuk tajaan atau sumbangan kewangan.
 Menyediakan laporan bertulis dan mengemukakan laporan kepada Pengetua.

7

10.4.4 JAWATANKUASA PERSATUAN DAN KELAB (KELAB KEBUDAYAAN PPKI)

SENARAI TUGAS
 Merancang kegiatan dan aktiviti kelab.
 Membuat agihan tugas kepada AJK.
 Menyelaras kegiatan kelab di luar dan di dalam bilik darjah.
 Menyelia kegiatan kelab agar berjalan lancar.
 Memastikan kehadiran ahli dan guru dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
 Memilih peserta untuk aktiviti di peringkat luar sekolah.
 Membuat laporan aktiviti yang dijalankan.

10.4.5 JAWATANKUASA PASUKAN BERUNIFORM (PENGAKAP)

SENARAI TUGAS
 Merancang kegiatan unit beruniform bersesuaian dengan tahap murid.
 Menguruskan ahli-ahli baharu.
 Membuat agihan tugas kepada AJK.
 Menyelaras kegiatan unit beruniform di luar dan di dalam bilik darjah.
 Menyelia kegiatan unit beruniform agar berjalan lancar.
 Menguruskan uniform lengkap ahli.
 Memastikan kehadiran ahli dan guru dalam setiap aktiviti yang dijalankan.
 Memilih peserta untuk aktiviti di peringkat luar sekolah.
 Membuat laporan aktiviti yang dijalankan.

10.4.6 JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN

SENARAI TUGAS
 Membentuk jawatankuasa.
 Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam permainan.
 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
 Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.
 Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan / kelas / tingkatan / sekolah.
 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
 Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.

10.4.7 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KOKURIKULUM PPKI

SENARAI TUGAS
 Menghadiri mensyuarat yang dikelolakan oleh PPD atau UPK JPNS.
 Memilih murid yang berkelayakan.
 Melatih murid yang terpilih.
 Melengkapkan borang penyertaan.
 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
 Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pertandingan luar sekolah.
 Membuat dokumentasi dan menyimpannya di dalam fail.

8

10.4.8 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH

SENARAI TUGAS
 Menyediakan laporan tahunan untuk diserahkan kepada jawatankuasa Dokumentasi.
 Menyediakan gambar-gambar yang berkaitan untuk dimasukkan dalam majalah sekolah.

10.5 JAWATANKUASA PPI (INKLUSIF) PPKI

10.5.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Memantau pelaksanaan tugas jawatankuasa PPI.
 Menyelaras pelaporan dan perancangan PPI.
 Menguruskan surat-menyurat dan memastikan fail dan rekod dikemaskini.
 Merancang,menyelaras, melaksana dan menilai semua aktiviti / kegiatan yang berkaitan dengan

pengurusan dan pembangunan murid.
 Membimbing dan menerima pandangan dan cadangan daripada murid, guru serta ibu bapa

mengenai hal-hal yang berkaitan.
 Merancang dan menyusun semua aktiviti harian sekolah yang berkaitan dengan pengurusan

murid.
 Memantau semua program untuk memastikan pencapaian objektif.
 Menyediakan laporan bertulis untuk didokumentasikan dan mengemukakan satu salinan kepada

PK Pendidikan Khas dan Pengetua.

10.5.2 JAWATANKUASA PPI (INKLUSIF)

SENARAI TUGAS
 Mengendali dan memastikan Program Pendidikan Inklusif berjalan lancar.
 Memberikan pendedahan kepada guru aliran perdana tentang pendidikan inklusif dari semua

aspek.
 Menjadi pakar rujuk kepada guru aliran perdana yang terlibat dengan pendidikan inklusif.
 Memastikan murid mengikuti PdPc tanpa masalah.
 Memberikan taklimat kepada ibu bapa yang terlibat.

10.6 RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (e-RPI)
PPKI

10.6.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Memantau pelaksanaan tugas jawatankuasa e-RPI.
 Menyelaras pelaporan dan perancangan e-RPI.
 Menguruskan surat-menyurat dan memastikan fail dan rekod dikemaskini.
 Merancang,menyelaras, melaksanakan dan menilai semua aktiviti / kegiatan yang berkaitan

dengan pengurusan dan pembangunan murid.
 Membimbing dan menerima pandangan dan cadangan daripada murid, guru serta ibu bapa

mengenai hal-hal yang berkaitan.
 Merancang dan menyusun semua aktiviti harian sekolah yang berkaitan dengan pengurusan

murid.
 Memantau semua program untuk memastikan pencapaian objektif.
 Menyediakan laporan bertulis untuk didokumentasikan dan mengemukakan satu salinan kepada

PK Pendidikan Khas dan Pengetua.

9

10.6.2 JAWATANKUASA RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (e-RPI)

SENARAI TUGAS
 Menghadiri taklimat dan mesyuarat yang diarahkan oleh PPD dan UPK JPNS.
 Menyampaikan taklimat kepada guru-guru PPKI.
 Memastikan RPI dilengkapkan oleh guru-guru melalui e-RPI.
 Memastikan rekod e-RPI seiring dengan perkembangan murid.
 Memastikan salinan rekod e-RPI disimpan didalam fail RPI.

10


Click to View FlipBook Version