The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KEHADIRAN SMKDC, 2019-12-03 15:43:47

JAWATANKUASA KOKURIKULUM

JAWATANKUASA KOKURIKULUM

MANUAL PENGURUSAN SMK DESA CEMPAKA 2020

SENARAI TUGAS

JAWATANKUASA
KOKURIKULUM

9.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN
KOKURIKULUM

9.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – Rancangan jangka panjang / pendek.
 Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
 Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
 Memastikan penglibatan murid secara menyeluruh.
 Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/ zon/

negeri/ kebangsaan/ antarabangsa.
 Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.
 Menentukan tarikh Sukan Tara Sekolah, Merentas Desa, Hari Kokurikulum dan kegiatan lain.
 Memastikan konsep Sukan untuk Semua dan Sukan untuk Elit dilaksanakan di sekolah.
 Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan yang akan digunakan.
 Menggalakkan murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam kokurikulum untuk mendapatkan

markah penuh untuk masuk ke universiti.
 Memastikan pengurusan kokurikulum dilaksanakan secara berkesan.
 Menilai dan memberi markah bagi semua aktiviti kokurikulum.
 Memantau semua aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan laporan setengah tahun dan laporan tahunan
 Merancang dan menentukan pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah

menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
 Menyelaraskan sistem pemantauan kokurikulum yang berkesan.
 Menyediakan laporan bertulis dan mengemukakan laporan kepada Pengetua.

9.2 JAWATANKUASA SUKAN / MAJLIS SUKAN SEKOLAH

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 Menentukan objektif sukan sekolah tercapai.
 Merancang aktiviti sukan sekolah jangka panjang / pendek.
 Merancang aktiviti sukan untuk semua dan kecemerlangan.
 Mengenalpasti TOV ( Take Of Value ) dan merancang aktiviti sukan.
 Merancang strategi peningkatan dan penglibatan dalam sukan.
 Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah.
 Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan.
 Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman.
 Memastikan adanya peraturan berkaitan dengan aktiviti sekolah bagi menjamin keselamatan

kelancaran dan kelincinan pelaksanaan.
 Mendapat kerjasama badan sukan luar melatih guru dalam program peningkatan staf.
 Mendapat bantuan badan sukan / individu luar melatih pemain-pemain sekolah.
 Mewujudkan sistem pemantauan untuk memantau dan menilai status pelaksanaan sesuatu

program.
 Memastikan prasarana sekolah dinaik taraf dan dibangunkan secara terancang dan berperingkat.
 Melibatkan penyertaan syarikat swasta dalam bentuk tajaan atau sumbangan kewangan.
 Menyediakan laporan bertulis dan mengemukakan laporan kepada Pengetua.

1

9.3 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN KOKURIKULUM

SENARAI TUGAS

 Merancang Program/Aktiviti 1Murid 1Sukan dalam takwim sekolah.
 Mesyuarat JK Pembangunan Sukan Sekolah ( Nov-Dis) sebelum pengagihan dan pendaftaran

Murid Rumah Sukan/Kelab Sukan dan Permainan ( Jan).
 Menjalankan Latihan Rumah Sukan / Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan (Jan-Nov).
 Pelaksanaan Pertandingan Sukan dan Permainan Peringkat Dalaman (Jan-Nov)
 Pelaksanaan Sukantara (dicadangkan pertengahan Mac atau selepas Pertandingan Merentas

Desa).
 Pelaksanaan Kejohanan Padang Dan Balapan Peringkat Sekolah (pada atau selepas Jun).
 Kaji Semula Pelaksanaan Kejohanan Balapan Dan Padang.
 Laporan Pelaksanaan Dasar 1M 1S.
 Pelaksanaan Pertandingan Merentas Desa (dicadangkan seawalnya Mac).
 Pemantauan/ Penilaian Dan Pelaporan Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan (Jan-Dis).
 Laporan Keseluruhan Pelaksanaan Dasar 1M 1S Di Sekolah (Nov- Dis).

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

 Melaksanakan segala rancangan-rancangan kokurikulum.
 Menyelaraskan semua aktiviti kokurikulum.
 Melaksanakan rancangan kokurikulum.
 Menyediakan surat panggilan mesyuarat kokurikulum.
 Mengurus dan menentukan tempat-tempat aktiviti kokurikulum adalah dalam keadaan selamat

dan mengikut peraturan pertandingan.
 Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang

ada.
 Membantu menguruskan, menyemak dan menyelaraskan urusan-urusan kewangan dari guru-

guru kokurikulum.
 Memesan, menerima dan merekodkan segala pembelian aktiviti kokurikulum.
 Bertanggungjawab menyimpan segala alat kokurikulum.
 Menyimpan serta menyelenggarakan stok kokurikulum dengan sempurna dan kemaskini.
 Menyimpan rekod yang lengkap segala jenis perlawanan kokurikulum. Rekod ini patut

mengandungi tarikh, jenis pertandingan, pasukan yang terlibat, tempat pertandingan, keputusan
dan perkara-perkara lain yang mungkin berlaku di tempat pertandingan
 Merekod semua pencapaian sekolah dalam pertandingan kokurikulum
 Merancang dan menyusun semua aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan takwim aktiviti kokurikulum sepanjang tahun.
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat kokurikulum.
 Menyelaras.menyelia dan menilai pelaksanaan semua program kokurikulum sekolah.
 Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara dengan baik.
 Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum sentiasa kemas kini dan mencukupi.
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.
 Membantu berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal berkaitan aktiviti kokurikulum.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk disampaikan kepada pihak sekolah bagi
tindakan selanjutnya.
 Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
 Mengurus Buku Penilaian Kokurikulum.
 Mengumpul maklumat dan menyimpan rekod aktiviti kokurikulum.
 Merancang kursus pendek untuk AJK tertinggi persatuan/kelab/unit beruniform tentang cara-
cara menggerakkan aktiviti kokurikulum.

SETIAUSAHA SUKAN

 Melaksanakan segala rancangan-rancangan Majlis Sukan Sekolah.
 Menyelaraskan semua permainan / olahraga antara kelas,antara rumah dan antara sekolah
 Melaksanakan rancangan Majlis Sukan Negeri.
 Memanggil mesyuarat Majlis Sukan Sekolah, guru-guru rumah dan guru-guru permainan.

2

 Mengurus dan menentukan tempat-tempat dan alat-alat permainan ( gelanggang, padang, tiang
gol dan lain-lain ) adalah dalam keadaan selamat dan mengikut peraturan pertandingan.

 Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan tahunan berdasarkan peruntukan yang
ada.

 Membantu menguruskan, menyemak dan menyelaraskan urusan-urusan kewangan dari guru-
guru permainan dan guru-guru rumah.

 Memesan, menerima dan merekodkan segala pembelian alat-alat, tambang-menambang,
minuman,hadiah dan lain-lain

 Bertanggungjawab menyimpan segala alat-alat sukan.
 Menyimpan serta menyelenggarakan stok sukan dengan sempurna dan kemas kini.
 Melaporkan pencapaian dan markah murid dalam semua aktiviti sukan kepada Setiausaha

Kokurikulum.
 Lain-lain tugas yang diarahkan Pengetua.
 Menyelaras semua aktiviti sukan sekolah.
 Menyediakan takwim dan jadual aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSN /

MSSSM / JAPIM.
 Membantu Pengetua mengagih tugas guru dalam olahraga dan permainan.
 Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
 Menyelaraskan penyertaan dalam aktiviti sukan luar sekolah.
 Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah.
 Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sekolah.
 Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sekolah.
 Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan sekolah dan luar sekolah untuk

edaran, rujukan dan rekod.
 Sentiasa berbincang dengan Pen.Kanan Kokurikulum dan Pengetua untuk kepentingan sekolah.
 Merekodkan pencapaian cemerlang murid dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian

Sukan Sekolah.
 Menyimpan rekod yang lengkap segala jenis perlawanan sama ada di peringkat sekolah, antara

sekolah atau zon,MSSD Negeri dan MSSM. Rekod ini patut mengandungi tarikh, jenis
pertandingan, pasukan yang terlibat, tempat pertandingan, keputusan dan perkara-perkara lain
yang mungkin berlaku di tempat pertandingan.

9.4 GURU RUMAH SUKAN

SENARAI TUGAS

Guru Ketua Rumah Sukan :
 Memastikan ada senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan murid).
 Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
 Membentuk jawatankuasa rumah dalam kalangan murid yang meliputi olahraga dan permainan.
 Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan.
 Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah.
 Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan / Pen. Kanan Kokurikulum / Pengetua sekiranya

menghadapi masalah.
 Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod.
 Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang murid kepada Setiausaha Sukan untuk

dicalonkan sebagai wakil sekolah.

Guru Rumah Sukan :
 Menguruskan latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan.
 Guru dan murid wajib hadir pada waktu latihan Rumah Sukan. Kedatangan dicatat dalam buku

kehadiran.
 Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara Rumah Sukan.
 Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
 Merekodkan kedatangan murid dan mengambil tindakan terhadap murid yang tidak hadir.
 Mengawasi keselamatan murid sewaktu latihan.
 Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.
 Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi Rumah Sukan.

3

9.5 JAWATANKUASA PERSATUAN DAN KELAB

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
 Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
 Memastikan peraturan perlembagaan dan minit mesyuarat agung direkodkan dan difailkan.
 Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan / kelab.
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
 Menyelaraskan semua aktiviti persatuan dan kelab.
 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang

ditetapkan.
 Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod.
 Menguruskan Buku Kokurikulum
 Mengagihkan buku kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada semua murid.
 Mengutip kembali daripada guru pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod
 Menyediakan buku yang diperlukan untuk aktiviti, Buku Laporan Kegiatan persatuan dan kelab

serta fail-fail yang diperlukan.
 Mengumpulkan laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum

sekolah.
 Serahkan semua laporan dan rekod kepada Setiausaha Kokurikulum.
 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
 Menguruskan markah kokurikulum setiap murid.
 Menyediakan laporan bertulis dan mengemukakan laporan kepada Pengetua.
 Membentuk jawatankuasa persatuan / kelab.
 Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah.
 Memastikan adanya peraturan / perlembagaan.
 Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat dalam perlembagaan.
 Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid dan menyerahkannya kepada penyelaras

untuk simpanan dan rekod.
 Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 Merancang strategi untuk peningkatan persatuan / kelab cara yang sesuai.
 Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan.
 Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan persatuan / kelab.
 Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.
 Melaporkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan persatuan / kelab.
 Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum,

Hari Sukan, Hari Ucapan, Hari Guru dan lain-lain.
 Menguruskan surat-menyurat dan segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.
 Memastikan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.
 Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar atau disebarkan dalam kalangan ahli.
 Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada jawatankuasa

kokurikulum.

9.6 JAWATANKUASA PASUKAN BERUNIFORM

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan / kelab / unit beruniform.
 Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
 Menyelaraskan semua aktiviti.
 Menyediakan borang kebenaran ibu bapa /penjaga untuk murid memasuki persatuan / kelab / unit

beruniform.
 Memastikan aktiviti surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.
 Memastikan peraturan perlembagaan dan minit mesyuarat agung direkodkan dan difailkan.
 Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang

ditetapkan
 Menguruskan Buku PAKSK dan Laporan Aktiviti.

4

 Mengutip kembali daripada guru pada akhir tahun untuk rekod dan disimpan di Bilik PK
Kokurikulum.

 Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti ;
- Borang penyertaan.
- Borang senarai AJK dan ahli.
- Buku Laporan Kegiatan.
- Fail-fail yang diperlukan.

 Mengumpulkan rancangan tahunan pada awal tahun untuk edaran, rujukan dan rekod.
 Mengumpulkan laporan tahunan dan buku kegiatan untuk edaran, rujukan dan rekod dan

diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum.
 Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian pasukan pakaian seragam

sekolah dan diserahkan kepada Setiausaha Kokurikulum.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

Penasihat Pasukan Pakaian Seragam :

 Menguruskan pendaftaran ahli-ahli unit beruniform.
 Menguruskan persiapan uniform lengkap ahli-ahli dan peralatan pasukan masing-masing.
 Menggerakkan aktiviti sepanjang tahun berdasarkan sukatan dan peraturan di dalam Buku

Laporan Aktiviti unit masing-masing.
 Melaksanakan aktiviti unit beruniform mengikut draf perancangan yang telah dipersetujui.
 Memberi taklimat kepada pasukan sekiranya perlu.
 Memantau latihan mingguan pasukan masing-masing.
 Memastikan takwim unit beruniform.
 Memilih peserta dan melengkapkan borang penyertaan untuk aktiviti di peringkat luar sekolah.
 Menghantar borang-borang jawapan kepada Penyelaras Unit Beruniform
 Membuat laporan pertandingan yang telah disertai oleh unit beruniform masing-masing

mengemukakan laporan kepada Setiusaha Kokurikulum.

9.7 JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN

SENARAI TUGAS

Guru Permainan :

 Membentuk jawatankuasa.
 Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam permainan.
 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada individu yang pakar.
 Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah.
 Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan / kelas / tingkatan / sekolah.
 Mengurus pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
 Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pertandingan luar sekolah.
 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
 Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan murid.
 Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa berada dalam keadaan baik , selamat

dan mencukupi.
 Merancang aktiviti-aktiviti tahunan dengan guru rumah sukan.
 Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkannya.
 Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang.
 Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan-jabatan tertentu / Majlis Sukan

Negeri atau Persatuan-persatuan Sukan.
 Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Membentuk jawatankuasa.
 Memastikan guru penasihat permainan menubuhkan pasukan yang mewakili sekolah dalam

acara yang disertai.

5

 Memastikan setiap murid sekolah melibatkan diri dalam mana-mana permainan/ sukan sama
ada pada peringkat rekreasi ataupun peringkat prestasi tinggi.

 Merancang membimbing serta memberi peluang kepada murid yang berkebolehan dalam sukan
/ permainan yang lebih berprestij.

 Mengurus pertandingan permainan / sukan peringkat sekolah.
 Memastikan undang-undang permainan dan sukan dipatuhi oleh murid, jurulatih dan pegawai

kejohanan / permainan.
 Membantu guru permainan mengurus surat kebenaran ibu bapa / penjaga.
 Menbuat laporan dan merekodkan setiap pencapaian cemerlang dalam bidang sukan dan

permainan yang dibuat oleh murid sekolah.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan bagi setiap acara yang dianjurkan.
 Menyelia penggunaan alatan-alatan sukan dan permainan.
 Memastikan alatan dan kelengkapan permainan dalam keadaan yang sempurna, selamat dan

mencukupi.
 Menyediakan senarai alatan dan keperluan bagi tujuan penggunaan pada masa hadapan serta

stok dan inventori.
 Sentiasa berusaha untuk meningkatkan kemudahan, pencapaian dan minat murid dalam sukan

dan permainan sekolah.
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

9.8 JAWATANKUASA KOPERASI SMK DESA CEMPAKA BERHAD

SENARAI TUGAS

 Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan betul.
 Memastikan buku stok sentiasa dikemas kini.
 Memastikan kewangan diuruskan dengan baik.
 Memastikan laporan kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa dikemas kini dan disediakan

untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum mesyuarat Agung.
 Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan ‘Koperasi Kawasan’.

Bendahari Koperasi :
 Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan

Lembaga.
 Memastikan wang.yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan.
 Memastikan wang tunai dalam tangan pada satu-satu masa tidak melebihi RM 200.00 ( atau

yang ditetapkan oleh Lembaga ).
 Menyediakan resit, baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan

baik.
 Mengemas kini semua buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan

menyimpannya dengan baik.
 Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepda pihak Pembangunan

koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.
 Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemas kini dan direkodkan.

Juruaudit Dalam Koperasi :
 Memeriksa akaun-akaun koperasi sekali sebulan.
 Memeriksa Buku Tunai Koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku

khas maklumat Lembaga Pengarah Koperasi.
 Melaporkan kewangan koperasi dalam mesyuarat agung.
 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sebulan sekali.
 Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaanya
 Mengawasi perjalanan Koperasi seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi.

Setiausaha Koperasi Sekolah :
 Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat.
 Menyediakan dan menyampaikan laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat.
 Menyimpan Daftar Nama Ahli serta Buku Laporan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan.
 Menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi.
 Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli

dan menyediakan bahan keperluan untuk mesyuarat.

6

 Membantu Pengerusi memberikan maklumat dan penerangan.
 Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mesyuarat untuk edaran

seterusnya.
 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga Pengarah atau

Pengerusi dari semasa ke semasa.
 Mengemukakan laporan kepada Pengetua.

9.9 JAWATANKUASA PENILAIAN KOKURIKULUM (PAJSK)

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Memastikan guru-guru penasihat setiap unit dapat menyelesaikan tugas mengikut jadual.
 Menguruskan markah penilaian kokurikulum setiap orang murid berdasarkan markah-markah

darpiada setiap unit.
 Menyempurnakan analisis markah bagi setiap unit dan setiap tingkatan.
 Menyerahkan dan menghantar markah penilaian kokurikulum ke JPN atau pihak yang berkaitan

mengikut tarikh.
 Menyediakan laporan bertulis dan mengemukakan laporan kepada Pengetua.

9.10 JAWATANKUASAPANEL PEMILIHAN PENERIMA BANTUAN PAKAIAN
SERAGAM (BPS)

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat JK sekurang- kurangnya 2 kali setahun.
 Menentukan murid yang layak menerima bantuan ini.
 Mengedarkan borang kelayakan murid bantuan pakaian seragam kepada ibu bapa/ penjaga.
 Mengembalikan borang kelulusan permohonan kepada ibu bapa/ penjaga
 Bersama-sama melantik pembekal bagi pembekalan pakaian seragam.

9.11 JAWATANKUASA RIMUP

SENARAI TUGAS
 Merancang aktiviti yang bersesuaian
 Melaksanakan program yang dirancang
 Melaporkan aktiviti dirancang
 Bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program.

9.12 JAWATANKUASA HIGH EMERSIVE PROGRAM (HIP)

SENARAI TUGAS
 Menyelaraskan / menguruskan program
 Menguruskan dokumentasi / sistem fail
 Memantau perjalanan program
 Menghadiri sebarang mesyuarat / kursus / bengkel berkaitan
 Menghantar laporan kepada KB/PPD/JPN seperti yang diarahkan.

9.13 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH

SENARAI TUGAS
 Mengurus mesyuarat sidang redaksi majalah sekolah
 Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat
 Menguruskan segmen prakata majalah
 Mengagihkan majalah yang telah siap kepada guru kelas

7

 Bertanggungjawab terhadap kualiti majalah sekolah.
 Memimpin sidang redaksi.
 Memberikan agihan tugas kepada semua sidang redaksi berkaitan artikel,berita,foto dan reka

bentuk majalah sekolah.
 Mengadakan koordinasi dengan pihak pengurusan sekolah tentang penerbitan majalah
 Membuat promosi kepada murid atau guru untuk menghantar karya.
 Menaip dan menyimpan karya murid yang telah dipilih dengan baik
 Menguruskan dan menentukan pihak percetakan berdasarkan sebut harga yang diberi
 Merakam gambar untuk tugasan yang telah diberikan oleh ketua editor
 Memilih dan menyusun gambar mengikut peristiwa atau program sekolah, mencatat maklumat

tentang gambar yang diambil
 Merancang illustri kulit majalah
 Mengurus peruntukan muka surat untuk majalah
 Menyiapkan dan manaip tugasan sidang redaksi
 Menyediakan surat iklan kepada pihak yang boleh menyumbang wang untuk iklan majalah
 Menyimpan maklumat iklan.
 Menaip maklumat iklan jika tiada disediakan bahan iklan.

8


Click to View FlipBook Version