The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KEHADIRAN SMKDC, 2019-11-04 16:41:20

4 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

4 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1

6.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

SENARAI TUGAS
 Menyedia & mengawal polisi sekolah selaras kepentingan KPM (Akademik, HEM dan

Kokurikulum).
 Menentukan sasaran sekolah dan merancang peningkatan akademik , kokurikulum dan sahsiah

selaras visi, misi dan piagam pelanggan sekolah.
 Menentukan polisi-polisi penilaian dan peperiksaan dilaksanakan.
 Melaksanakan penyeliaan dan pencerapan PdPc dan menguruskan tindakan penambahbaikan
 Memastikan panitia mata pelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan

berkesan.
 Membantu guru dan staf sokongan menentukan sasaran kerja dan memberi perkhidmatan

bermutu.
 Memastikan program kokurikulum dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamat serta

mematuhi SOP.
 Memastikan program HEM, dan program kebajikan pelajar dilaksanakan dengan berkesan

serta mematuhi SOP.
 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan
 Menentukan proses pendaftaran, pelantikan, pengesahan jawatan, Pengurusan pencen dan

urusan cuti guru dan staf sokongan mengikut peraturan.
 Memastikan penyediaan buku akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumen sokongan dan

membuat tindakan susulan.
 Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji, laporan penyata kewangan dan punca

kewangan sekolah serta mematuhi SOP.
 Memastikan keadaan fizikal sekolah dan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa

dalam keadaan baik.

6.2 LEMBAGA TATATERTIB SEKOLAH

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat khas apabila diperlukan.
 Membuat siasatan dan laporan.
 Mengambil tindakan seperti nasihat, bimbingan, amaran lisan dan amaran bertulis.
 Menyediakan Laporan untuk urusan tatatertib di Peringkat Jabatan dan Kementerian.

2

6.3 JAWATANKUASA KEWANGAN

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Membaca dan memahami pekeliling / surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan

kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke masa.
 Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan, Penyelaras Tingkatan,

Guru Tingkatan dan kerani.
 Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
 Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan dan penyelaras tingkatan.
 Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
 Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan,

tempahan, invois, bil, baucer dan cek).
 Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit.
 Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan / SUWA /

Panjar Wang Runcit.
 Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN.
 Menyelaraskan belanjawan bagi panitia dan unit-unit.
 Menentukan pemilihan sebut harga dan tender.
 Memastikan peruntukan setiap unit dibelanjakan mengikut peraturan kewangan.
 Mengemukakan laporan kepada Pengetua.
 Membuat pengauditan ke atas buku-buku,rekod-rekod, dokumen dan minit mesyuarat bagi

akaun SUWA, Kerajaan, dan sebulan sekali.
 Memastikan operasi kewangan dan perakaunan adalah tepat dan boleh dipercayai dengan

membuat pemeriksaan dan kajian ke atas operasi-operasi dan rekod -rekod kewangan.
 Memastikan urus niaga harian dilaksanakan dengan betul dan mematuhi sistem kawalan

dalaman yang ditetapkan.

6.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERJA

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Membaca dan memahami pekeliling / surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan

kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke masa.
 Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan, Penyelaras Tingkatan,

Guru Tingkatan dan kerani.
 Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
 Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan dan penyelaras tingkatan.
 Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
 Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan,

tempahan, invois, bil, baucer dan cek).
 Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit.
 Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan / SUWA /

Panjar Wang Runcit.
 Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN.
 Menyelaraskan belanjawan bagi panitia dan unit-unit.
 Menentukan pemilihan sebut harga dan tender.
 Memastikan peruntukan setiap unit dibelanjakan mengikut peraturan kewangan.

 Mengemukakan laporan kepada Pengetua.

3

6.5 JAWATANKUASA STATISTIK & DATA

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Menyedia dan memastikan semua maklumat yang berkaitan dengan ”e” dilengkapkan.
 Menyediakan data enrolmen murid mengikut tingkatan, kelas, kaum dan jantina.
 Menyediakan data / maklumat guru mengikut jantina, gred, kategori, opsyen dan lain-lain.
 Menyediakan penyata bulanan murid dan penyata bulanan butiran guru.
 Menyediakan data tentang latar belakang murid mengenai sosioekonomi, alamat dan pekerjaan

penjaga, jenis pengangkutan ke sekolah, agama yang dianuti dan lain-lain.
 Menyediakan data murid yang menerima biasiswa.
 Menyemak jadual kedatangan kelas pada setiap hujung bulan.
 Memastikan buku pendaftaran murid dijaga dengan rapi.
 Memastikan setiap pelajar baharu diberi nombor pendaftaran sekolah.
 Mengemukakan laporan kepada Pengetua.
 Tugas Penyelaras – Semak MPM.

6.6 JAWATANKUASA AUDIT KUALITI DALAMAN DAN SISTEM PEMASTIAN
SKPMg2

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Membuat anggaran perbelanjaan.
 Menyenaraikan, mengumpul, menyusun dan mengkatalogkan dokumen-dokumen sekolah

dengan sistematik.
 Memastikan bilik sentiasa bersih, kemas dan ceria dan boleh menerima pelawat pada bila-bila

masa.
 Memastikan setiap jawatankuasa mengemaskini dokumen pada setiap awal tahun dan dari

semasa ke semasa.
 Membukukan dan menjilid dokumen yang diperoleh.
 Memastikan rekod penggunaan dan peraturan penggunaan bahan-bahan di bilik dokumentasi

dilaksanakan dan dipatuhi .
 Menguruskan inventori di bilik dokumentasi.
 Membuat laporan dan mengambil tindakan tentang sebarang kerosakan peralatan kepada

pihak pentadbir.
 Mengaudit dokumen-dokumen sebanyak 2 kali setahun berdasarkan Standard Kualiti

Pendidikan Malaysia (SKPM) atau berdasarkan kriteria unit-unit berkenaan.
 Mengambil tindakan pemberitahuan kepada unit/ bahagian yang tidak lengkap bagi

mengemaskinikannya dalam tempoh 2 minggu.
 Membuat laporan audit dan menyerahkannya kepada Pengetua untuk dilaporkan ke

Kementerian

4

6.7 JAWATANKUASA DOKUMENTASI PROGRAM SEKOLAH

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Mengadakan sesi fotografi bagi setiap program sekolah.
 Menyimpan foto di dalam CD untuk tujuan dokumentasi.
 Membekalkan gambar-gambar kepada unit-unit yang berkaitan untuk laporan.
 Memastikan persediaan dibuat supaya tidak ada program yang tidak dapat didokumentasikan.
 Mempamerkan gambar-gambar yang diambil di papan kenyataan sekolah.
 Mengumpul data, gambar dan post –mortem program / laporan program.
 Menyusun dan dimuatkan dalam laman web / majalah sekolah
 Menyediakan dan mengemaskini Brosur sekolah dalam bidang pengurusan & pentadbiran,

bidang kurikulum, bidang HEM dan bidang Kokurikulum.
 Menerbit Buletin sekolah 2 kali setahun.
 Menyediakan Power Point Multimedia.
 Menyediakan laporan kepada Pengetua selepas setiap kali program sekolah selesai.
 Mengumpul semua laporan unit masing-masing (HEM, kokurikulum, PPKI dan lain-lain)
 Setiausaha setiap unit bertanggungjawab menyemak fail-fail unit msing-masing dan

memastikan sentiasa dikemaskini
 Memastikan semua kertas kerja , laporan & buku program dihantar oleh AJK setiap program

sekolah
 Memastikan guru-guru menyusun atur fail-fail mengikut unit dirak yang ditentukan

6.8 JAWATANKUASA ICT

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun.
 Menyusun dan merancang aktiviti / LDP VLE untuk guru dan pelajar sepanjang tahun.
 Memastikan alatan berada dalam keadaan baik.
 Menggalakkan penggunaan makmal seoptimum mungkin.
 Menyediakan stok / inventori dan buku laporan penggunaan.
 Memastikan keceriaan dan kebersihan makmal.
 Mengemaskini maklumat dan dokumen di dalam makmal komputer.
 Memastikan laman web sekolah dikemaskini.
 Memastikan sistem Ýes” sentiasa berfungsi.
 Menerima arahan daripada Pengetua dan pentadbir dari semasa ke semasa.

6.9 JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN DAN INOVASI

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat dua kali setahun
 Merancang pementoran dan membimbing guru
 Merancang cadangan kajian yang perlu dilakukan.
 Memperoleh dapatan kajian bagi setiap kajian
 Mengurus pertandingan inovasi peringkat sekolah

5

6.10 JAWATANKUASA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat dua kali setahun
 Merancang Pelan Strategik Sekolah jangka masa pendek & jangka masa panjang (3 tahun).
 Menetapkan matlamat dan halatuju sekolah mengikut struktur TS 25.
 Merancang pemantauan & pelaksanaan program TS 25.
 Melaksanakan bimbingan pemantauan menggunakan Sistem Pengesanan & Penilaian.
 Melaksanakan peningkatan pedagogi guru bersama PGB & Rakan Elit.
 Melakukan penyelarasan dan Pelaksanaan Pencerapan.

6.11 JAWATANKUASA PIBG

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Merancang dan melaksanakan aktiviti berdasarkan biro bersama AJK daripada ibu bapa.
 Menguruskan program pemuafakatan yang melibatkan ibu bapa.
 Membantu menjayakan program sekolah untuk kecemerlangan akademik, kokurikulum dan

sahsiah anak-anak.
 Memberi sumbangan dari segi moral dan material untuk pembangunan sekolah.
 Memantau pelaksanaan program dan membuat post mortem.
 Menguruskan mesyuarat agung setahun sekali mengikut peraturan yang ditetapkan oleh

kementerian.

6.12 JAWATANKUASA MESYUARAT SEKOLAH

SENARAI TUGAS

 Menguruskan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Membuat dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat kepada semua guru sekurang-

kurangnya sehari sebelum mesyuarat.
 Berbincang dengan Pengetua mengenai agenda mesyuarat.
 Mencatat dan menguruskan fail serta minit mesyuarat.
 Mendapat pengesahan minit mesyuarat daripada Pengerusi sebelum minit diedarkan.
 Mengedarkan minit mesyuarat selewatnya seminggu selepas mesyuarat diadakan.
 Mengumpul laporan / cadangan daripada guru sebelum mesyuarat diadakan apabila perlu .
 Melapor kehadiran dan mendapat maklumat tentang sebab guru tidak hadir ke mesyuarat.
 Melaksanakan tugas-tugas lain seperti diarahkan oleh Pengetua.
 Mengemukakan laporan kepada Pengetua.

6

6.13 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL DAN PENYELENGGARAAN

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Merancang pembangunan fizikal bangunan, bilik. sudut & laman yang ada di sekolah.
 Memastikan kerosakan bangunan ( tingkap, dinding, lantai, bumbung dan lain-lain) diurus dan

dipulihkan.
 Memastikan peralatan ICT, dan Bahan Bantu Mengajar yang rosak diurus diselenggara dan

dipulihkan.
 Menguruskan penyelenggaraan bekalan dan peralatan elektrik (soket, lampu awam, kipas, dan

pendingin hawa dan lain-lain).
 Menguruskan penyelenggaraan sistem bekalan air dan kumbahan (paip dan tandas).
 Menguruskan penyelenggaraan sistem telefon dan perhubungan.
 Menguruskan baik pulih bangunan.
 Menguruskan penyelenggaraan perabot dan peralatan bilik-bilik darjah dan bilik-bilik khas.
 Mengemukakan laporan kepada pengetua.

6.14 JAWATANKUASA PENYELIAAN BLOK DAN PERSEKITARAN

SENARAI TUGAS

 Menyediakan peracangan strategik, pelan operasi dan taktikal
 Menyediakan laporan berkala untuk diserahkan kepada GPK HEM.
 Menyelia dan memantau blok mengikut kawasan yang telah ditetapkan.
 Memastikan pengurusan kelas dilaksanakan dengan sempurna.
 Mengambil tindakan segera terhadap masalah yang didapati semasa menyelia.
 Memberi cadangan untuk penambahbaikan blok dan kawasan masing-masing.
 Mengemukakan laporan semasa mesyuarat pengurusan.
 Mengemukakan laporan bertulis kepada pengetua.
 Mengawasi kebersihan dan keceriaan blok-blok agar sentiasa terjaga
 Memastikan semua kelas bakul sampah, penyapu, pengaut sampah dan pemadam papan

hitam/putih.

6.15 JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN(LDP)

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Membuat analisis keperluan tentang kursus yang diperlukan oleh staf.
 Meninjau program-program terbaik yang dilaksanakan di mana-mana organisasi yang boleh

dijadikan penandaarasan.
 Merancang program dan menyusun jadual pengisian program. Setiap penyelaras perlu

menyediakan kertas kerja dan membentuk jawatankuasa
 Membuat anggaran perbelanjaan.
 Melantik dan memastikan ahli jawatankuasa sesuatu program menjalankan tugas yang

dipertanggungjawabkan.
 Mengenal pasti guru-guru yang menghadiri kursus.
 Mengatur “in house training” untuk disampaikan oleh guru-guru
 Memastikan guru-guru mengisi minit curai setiap

7

6.16 JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN GURU

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
Membuat perancangan untuk tujuan kebajikan guru-guru.

 Merancang Majlis Akhir Tahun/Hari Guru dan Hari Keluarga.
 Menguruskan majlis keraian untuk guru-guru yang bertukar sekolah/pencen, naik pangkat,

bersalin, berkahwin atau menerima menantu.
 Menguruskan sumbangan kebajikan untuk guru-guru yang ditimpa musibah atau kemalangan.
 Mengemukakan laporan bertulis kepada pengetua.

6.17 JAWATANKUASA PENGIKTIRAFAN SEKOLAH

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun atau sebelum program dijalankan.
 Merancang program pengiktirafan sepanjang tahun.
 Menyedia kertas kerja 2 bulan sebelum program dan melantik jawatankuasa pelaksana.
 Menentukan senarai tugas AJK.
 Menyediakan laporan setiap majlis.
 Bertanggungjawab merekod semua anugerah yang diterima oleh sekolah.
 Menguruskan penyimpanan hadiah, trofi dan sijil.
 Menguruskan sijil-sijil bagi setiap majlis anugerah.
 Bertanggungjawab menyusun dan menyelenggara anugerah.
 Menyediakan laporan bertulis untuk didokumentasikan dan satu salinan kepada pengetua.

6.18 JAWATANKUASA MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH DAN TAKWIM

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk agihan tugas.
 Penyelaras mengagihkan tugas mengikut bidang masing-masing dengan merujuk kepada

jawatankuasa.
 Setiausaha akan mengumpul dan menggabungkan kesemua elemen di atas utuk tujuan

cetakan.
 Ke semua jawatankuasa perlu menyiapkan takwim mengikut bidang masing-masing dan

menyerahkannya kepada setiausaha.
 Urus setia mencari, mengumpul dan menaip semua elemen jawatankuasa sekolah
 AJK menyerahkan data kepada urus setia untuk dikemas kini mengikut tahun semasa

8

6.19 JAWATANKUASA PPPM

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
 Menyelaras program yang dijalankan di peringkat sekolah mengikut teras.
 Memantau pelaksanaan program dan memastikan post mortem dilaksanakan.
 Memantau keberkesanan program dan impak terhadap pencapaian PPPM.
 Mencadangkan tindakan susulan bagi meningkatkan keberkesanan program.
 Menyediakan laporan bertulis mengikut teras kepada Pengetua
 Menyediakan jadual program 5 minit untuk guru-guru membacakan PPPM di perhimpunan

rasmi.
 Merekodkan bahan bacaan 5 minit tersebut.
 Bahan bacaan didokumentasikan.

9

6.20 STAF SOKONGAN

(kosong)
KETUA PEMBANTU TADBIR N22

SEMUA STAF SOKONGAN

Senarai Tugas Utama :
 Mengurus Pusat Tanggungjawab
 Memantau – Kawal selia urusan perkhidmatan dan perjawatan.
 Memantau – Kawal selia urusan kewangan dan stok
 Memantau – Kawal selia urusan Pentadbiran
 Menyelia Anggaran Belanja Mengurus.
 Menyediakan Buku – Tunai Asrama / Perkapita Sekolah Sahaja.
 Penilai Pertama laporan prestasi bagi kumpulan staf sokongan (tidak termasuk Pembantu Makmal dan Penyelia

Asrama)

Senarai Tugas :

1.Mengurus Pusat Tanggungjawab  Urusan Pertukaran Guru / Bukan Guru Keluar dan
Dalam Negeri
 Menyelenggarakan Buku Vot (jika ada)
 Menyelenggarakan Buku Tunai Ceraikan  Menyemak Pemohonan Pinjaman Perumahan,
 Menulis Resit Rasmi Kerajaan ( Kew.8 ) Pinjaman Kenderaan, Pinjaman Komputer.
 Mengurus Pesanan Kerajaan ( Am 75 ) bagi
 Urusan Permohonan Semua Jenis Cuti
Pengurusan kira-kira PTJ (jika ada) , Kerajaan dan  Urusan Persaraan Wajib Dan Pilihan Sendiri
SUWA  Urusetia Laporan Pengisytiharaan Harta
 Menyediakan baucer bayaran dan kelompok
 Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan ( Prestasi Urusan Tanggungjawab Kerja Dan Memangku.
perbelanjaan PTJ )
 Menyediakan Penyata Penyesuaian perbelanjaan 4.Memantau Urusan Kewangan Dan Stok
 Merekod laporan R2 ke dalam Buku Vot pada setiap
bulan.  Menyemak buku tunai Fund Kerajaan, SUWA dan
 Mengurus Daftar Bil bagi akaun PTJ dan Akaun Asrama
Sekolah biasa termasuk KERAJAAN.
 Laporan lewat bil.  Menyemak semua dokumen kewangan – Buku Resit,
Daftar Kutipan Harian.
2.Menyelia Anggaran Belanja Mengurus
 Menyemak data PATSKOM ( Penerimaan dan
 Menyediakan ABM gaji dan emolumen – dasar sedia Pembayaran )
ada.
 Menyelia dan menyemak pengurusan stok harta
 Menyediakan ABM mata pelajaran dan bukan mata modal, inventori dan bekalan pejabat
pelajaran.
 Setiausaha jawatan pengurusan stok harta modal,
 Menyediakan ABM pengurusan Pusat Tanggungjawab inventori dan bekalan.

3.Memantau Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan. 5.Memantau Urusan Pentadbiran

 Urusan Pelantikan  Menyelia dan memantau pengawal keselamatan
 Urusan Pengesahan swasta atau jaga sekolah.
 Urusan Pemberian Taraf Berpencen
 Urusan Pelepasan Jawatan  Mengurus urusan sebut harga kantin, surat keputusan
 Urusan Perlanjutan Tempoh Percubaan lembaga sebutharga kantin.

 Menyelia dan memantau kakitangan – kakitangan
kontrak pembersihan kawasan sekolah.

 Ahli jawatankuasa pembangunan fizikal, keselamatan
dan keceriaan

 Menyelia dan memantau staf sokongan sekolah.

10

Pn Noorazianie Binti Md Atan
(Penolong Akauntan Gred W29 (KUP))

Senarai Tugas Utama :

KEWANGAN

 Menguruskan terimaan dan pungutan wang bagi akaun Kerajaan dan SUWA.
 Menguruskan pembelian dan pesanan bagi akaun Kerajaan dan SUWA.
 Menguruskan pembayaran bagi akaun Kerajaan dan SUWA.
 Menguruskan panjar wang runcit.
 Menguruskan penyediaan Buku Tunai bagi akaun Kerajaan dan SUWA.
 Menguruskan penyediaan Penyata Akaun Sekolah
 Menguruskan penyediaan Sistem Maklumat Sekolah (SMS).
 Menguruskan penyediaan rekod subsidiari,daftar bil,daftar buku cek,daftar buku resit dan daftar cek batal.
 Menguruskan stok dan bekalan peralatan pejabat.
 Menyediakan dokumen pelupusan dan hapuskira.
 Menguruskan tuntutan biasiswa BKP,BRN dan elaun murid khas (EMK).
 Menguruskan tuntutan pemberian per kapita dan pelarasan per kapita.
 Menguruskan urusan perakaunan sekolah melalui system e-SPKWS.
 Membantu menyemak dokumen gaji yang disediakan oleh PT yang menguruskan gaji.
 Lain-lain tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa.

Pn Hasnida Binti Hashim
En Muhammad Hasif Bin Md Darus

( Pembantu Tadbir N19 )

Senarai Tugas :
 Menyelenggarakan Buku Tunai
 Menulis Resit Rasmi Kerajaan ( Kew.8 )
 Mengurus Pesanan Kerajaan (Am 75) bagi , Kerajaan, SUWA
 Menguruskan Panjar Wang Runcit
 Menyediakan baucer bayaran dan kelompok
 Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan
 Menyediakan Penyata Penyesuaian perbelanjaan
 Mengurus Daftar Bil bagi Akaun Sekolah biasa termasuk KERAJAAN
 Laporan lewat bil

1. Memantau Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan. 4. Mengurus Akaun SUWA.
 Urusan Perlantikan  Menguruskan terimaan dan pungutan.
 Urusan Pengesahan
 Urusan Pemberian Taraf Berpencen  Menerima kutipan bayaran dan lain-lain kutipan
 Urusan Pelepasan Jawatan / Letak dari masa ke semasa
 Urusan Perlanjutan Tempoh Percubaan
 Urusan Pertukaran Guru / Bukan Guru Keluar  Menyediakan Daftar Stok Buku Resit murid dan
Dan Dalam Negeri Buku Resit Pejabat
 Menyemak Pemohonan Pinjaman Perumahan,
Pinjaman Kenderaan, Pinjaman Komputer.  Menyemak no.siri dan merekod ke dalam buku
 Urusan Permohonan Semua Jenis Cuti daftar stok resit
 Urusan Persaraan Wajib Dan Pilihan Sendiri
 Urusetia Laporan Pengisytiharaan Harta  Menyediakan dan menulis Buku Resit Murid dan
 Urusan Tanggungjawab Kerja Dan Memangku. Pejabat

 Merekod dan Menyediakan Borang bayaran
 Bank Inkan bayaran yang telah dikutip ke bank

Islam Seremban.
 Membaca dan mengemukakan sewa kantin dan

11

 Merekod dan mengemaskinikan Buku Tunai elektrik kantin pada setiap bulan.
Akaun Suwa setiap urusniaga yang dijalankan  Sekolah Berakhir pada 31 Disember untuk
dari semasa ke semasa.
dikemukakan kepada pihak Jabatan dan Audit.
 Merekod terimaan dan bayaran ke dalam sistem
Patskom setiap bulan 5. Menguruskan Penyediaan Buku Subsidiari – merekod
dan menyemak perbelanjaan yang telah dibelanjakan
 Menyemak dan Menguruskan Penyediaan Buku
Subsidiari akaun SUWA.  Menguruskan Tuntutan Pemberian Bantuan
Pelajaran – mengemukakan borang SM dan
 Menguruskan Penyediaan Penyata Akaun lampiran-lampiran yang berkaitan.
Sekolah Berakhir Pada 31 Disember untuk
dikemukakan kepada pihak Jabatan dan Audit.  Menyediakan kuasa tandatangan baucer-baucer
dan kad kuasa tandatangan.
 Menulis Inden Sekolah bagi kerja-kerja baikpulih
dan penyelenggaraan.  Menyediakan Nota Minta dan baucer kecil
bayaran untuk pesanan pembelian dan tuntutan
 Menguruskan cek-cek bayaran dan pembelian perbelanjaan tunai.
 Menyediakan baucer-baucer untuk
 Menfailkan salinan baucer bayaran yang telah  Mengawal dan menguruskan pergerakan Harta
Modal (LCD) dalam almari Kabinet Pengetua .
disempurnakan. Menfailkan salinan baucer
bayaran yang telah disempurnakan.  Mengeluar dan menyimpan wang tunai dan lain-
 Membantu, mengurus dan menyediakan borang lain bayaran ke dalam peti besi di Bilik Pengetua
pertukaran pelajar dalam dan luar negeri . Cemerlang.

2. Menguruskan Akaun Kerajaan  Menyediakan tuntutan perjalanan Pengetua
 Menguruskan Pembayaran- menyediakan Cemerlang, guru dan kakitangan.
baucer-baucer dan cek-cek bayaran
 Menguruskan Penyediaan Buku Tunai Akaun  Membantu menjawab telefon, menerima
Kerajaan- merekod terimaan dan bayaran ke pesanan guru/pelajar serta menyampaikan
dalam Sistem Patskom pada setiap bulan. pesanan kepada yang berkenaan.
 Menguruskan Penyediaan Penyata Akaun
 Mendaftar dan mengisi maklumat-maklumat
3. Memantau Urusan Kewangan Dan Stok pelajar kedalam buku Pendaftaran Pelajar.
 Menyemak buku tunai Fund Kerajaan, SUWA
 Menyemak semua dokumen kewangan – Buku  Menyediakan Laporan Perisytiharaan Harta guru
Resit, Daftar Kutipan Harian. dan staf yang baru dilantik dan yang telah lima
 Menyemak data PATSKOM ( Penerimaan dan (5) tahun mengisytiharaan harta serta yang ada
Pembayaran ) perubahan dari segi penambahan dan
 Menyelia dan menyemak pengurusan stok harta pelupusan harta dalam tempoh tersebut.
modal, inventori dan bekalan pejabat
 Setiausaha jawatan pengurusan stok harta
modal, inventori dan bekalan.
 Urusan penyediaan Laporan Nilaian Prestasi
untuk urusan kenaikan pangkat dan permohonan
jawatan yang lebih tinggi.
 Urusan pelepasan jawatan dan pelepasan
jawatan dengan izin serta urusan perletakan
jawatan
 Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh
Pengetua Cemerlang, Semua Guru Penolong
Kanan dan Guru Ketua Bidang dari semasa ke
semasa

12

6. Memantau Urusan Pentadbiran  Menguruskan stok, penerimaan, permintaan dan

 Menyelia dan memantau pengawal keselamatan swasta kawalan barang-barang di dalam stor.
atau jaga sekolah.
 Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Pengetua
 Mengurus urusan sebutharga kantin, surat keputusan
lembaga sebut harga kantin. Cemerlang,dan Semua GPK dari masa ke masa.

 Menyelia dan memantau kakitangan – kakitangan  Menyediakan dan merekod Buku Daftar Kutipan
kontrak pembersihan kawasan sekolah.
Harian.
 Ahli jawatankuasa pembangunan fizikal, keselamatan
dan keceriaan  Menyediakan Slip Masuk Bank bagi wang tunai dan

 Menyelia dan memantau staf sokongan sekolah. cek.

 Menyelia Anggaran Belanja Mengurus  Mengemas kini SP apabila terdapat sebarang

 Menyediakan ABM gaji dan emolumen . perubahan.

 Menyediakan ABM mata pelajaran dan bukan mata  Menguruskan kelulusan, menyediakan Laporan
pelajaran.
Perubahan (Kew.8) semua perkara yang berkaitan
 Urusan penyediaan gaji guru-guru, staf sokongan, guru
ganti, guru sandaran terlatih siswazah, guru sandaran dengan perubahan gaji.
tidak terlatih dan guru Interim.
 Urusan Pelantikan, Pengesahan Dalam
 Menaip surat-surat pejabat, surat-surat pelajar, surat
disiplin dan lain-lain yang diarahkan oleh pihak Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen dan
pentadbir sekolah.
Perlanjutan Tempoh Percubaan.
 Menaip borang-borang, Baucer Bayaran, sijil-sijil dan
surat akuan pelajar yang berkaitan dengan peperiksaan  Menguruskan permohonan pemangkuan dan
PMR dan SPM serta Surat Pengesahan.
kenaikan pangkat setiap gred jawatan yang
 Menguruskan cuti-cuti guru dan kakitangan.
Merekodkan kelulusan cuti guru dan staf sokongan diperuntukan di SMK Mambau.
dalam Buku Rekod Perkhidmatan.
 Menyediakan baucar bayaran guru ganti, pindah
 Mengurus, menaip dan mencetak penyata cuti dan cuti
untuk GCR bagi guru dan staf. kerana bertukar dan pindah kerana masuk ke rumah

 Menyemak jadual kedatangan pelajar dan menyediakan yang disediakan kerajaan, pindah ke rumah yang
data setiap bulan.
dibeli dengan pinjaman perumahan kerajaan serta
 Mengurus dan menyediakan borang pertukaran guru
dan bukan guru serta pelajar keluar dan dalam negeri tuntutan KWSP.

 Menyemak kehadiran guru & kakitangan dalam punch  Menyediakan Laporan Cukai Taksiran Tahunan bagi
card, dan simpan. Memastikan semua guru,dan
kakitangan dan membuat punch card. Guru dan Staf untuk Lembaga Hasil. (bermusim).

 Menyedia dan menaip buku laporan bertugas harian  Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM)
guru dan buku-buku kehadiran guru.
tahunan. (bermusim).
 Urusan tuntutan biasiswa BKP dan BRN, urusan
pengambilan buku bank di waktu cuti persekolah  Menyediakan Laporan Tunggakan Cukai taksiran
panjang.
mulai gaji Jan. 2016 bagi semua guru dan staf yang
 Urusan permohonan pinjaman kenderaan, pinjaman
perumahan dan pinjaman komputer. berkhidmat di SMK Mambau sepanjang tahun 2016.

 Merekodkan semua kelulusan Laporan Perubahan  Urusan persaraan wajib dan pilihan sendiri guru-guru
(kew.8) dan kelulusan dokumen berkaitan perkhidmatan
guru dan kakitangan ke dalam Buku Rekod dan staf sokongan.
Perkhidmatan (BRP).
 Menguruskan Tuntutan-tuntutan Lain
 Menguruskan penyediaan dan penjualan borang tender
kantin. (bermusim) Menyedia dan menaip surat kuasa permohonan

 Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Pengetua kelulusan kutipan yang diluluskan oleh Jabatan
Cemerlang, dan Semua PK dari semasa ke semasa.
 Mengemukakan Laporan Prestasi Perbelanjaan
 Menaip surat-surat pejabat, surat-surat pelajar, surat
disiplin dan lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua peruntukan kluster pada setiap bulan ke Kementerian
Cemerlang,dan Semua PK .

 Menaip borang, sijil, surat akuan pelajar yang berkaitan
dengan peperiksaan PMR, dan SPM, serta surat
pengesahan.

 Mendaftar pesanan tempatan (LO) Akaun Suwa dan
Kerajaan ke dalam buku pesanan (daftar bil).

13

Pn Erdawati Binti Ali
Pn Maimunah Binti Md Saad
(Pem.Makmal Men. Rendah C17 dan C19)

Senarai tugas:  Menyedia dan menyeliakan senarai juga Pembantu
Am Rendah dan memberi kuasa dalam perkhidmatan
 Bertanggungjawab dan bertugas di makmal yang diperlukan.
Menengah Rendah
 Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan
 Menyediakan alatan untuk keperluan guru dalam dan mengawasi kelas amali harian.
pembelajaran bagi menjalankan ujikaji
 Mengawasi keselamatan dalam makmal dan
 Menyediakan senarai pembelian barang-barang yang memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturan-
diperlukan di makmal. peraturan makmal yang disediakan.

 Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan-  Memperbaiki& baikpulih peralatan sains & perabot
bahan, memproses hapuskira dan pelupusan stok yang rosak.
serta mengemaskini stok tahunan
 Menanggal, mencuci langsir dan memasangnya
 Mengecat menguruskan kebersihan, dan kecerian semula.
makmal
 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pentadbir dan
 Merekod & mengawal masuk / keluar stok bekalan ketua panitia dari masa ke masa.
pejabat

En Norhisyam Bin Harun
Cik Afarizah Binti Ali
Pn Siti Hajar Binti Azizi
(Pem. Makmal Biologi / Fizik/Kimia C17, C19, C22)

Senarai Tugas:  Merekod & mengawal masuk / keluarstok bekalan

pejabat

 Bertanggungjawab dan bertugas di makmal kimia.  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh pentadbir

 Menyediakan alatan untuk keperluan guru dalam dan ketua panitia dari masa ke masa.

pembelajaran bagi menjalankan uji kaji  Bertanggungjawab dan bertugas di makmal biologi,

 Menyediakan senarai pembelian barang-barang yang kimia dan fizik

diperlukan di makmal.  Menyediakan alatan untuk keperluan guru dalam

 Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan- pembelajaran bagi menjalankan ujikaji

bahan, memproses hapuskira dan pelupusan stok  Menyediakan senarai pembelian barang-barang yang

serta mengemaskini stok tahunan diperlukan di makmal.

 Mengecat menguruskan kebersihan, dan kecerian  Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan-

makmal bahan,

 Menyedia dan menyeliakan senarai juga Pembantu  memproses hapuskira dan pelupusan stok serta

Am Rendah dan memberi kuasa dalam perkhidmatan mengemaskini stok tahunan

yang diperlukan.  Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan

 Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan dan mengawasi kelas amali harian.

dan mengawasi kelas amali harian.  Mengawasi keselamatan dalam makmal dan

 Mengawasi keselamatan dalam makmal dan memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturan-

memastikan pelajar-pelajar mematuhi peraturan- peraturan makmal yang disediakan.

peraturan makmal yang disediakan.  Memperbaiki& baikpulih peralatan sains & perabot

 Memperbaiki & baik pulih peralatan sains & perabot yang rosak.Menanggal, mencuci langsir dan

yang rosak. memasangnya semula.

 Menanggal, mencuci langsir dan memasangnya

semula.

14

Pn Jamilah Binti AB Rahman
En Mohd Zolfadilah Bin Zainal
Pn Nurul Ain Sharina Binti Ismail
(Pembantu Am Rendah N11)

Senarai Tugas:

 Waktu bertugas : mengikut waktu yang telah  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh
ditetapkan. 6.40 pg – 4.40 ptg. pentadbir dan ketua panitia dari masa ke
masa.
 Membuka pejabat. Membuka komputer Suis
P.A Sistem, Internet dan suis fax.  Melayan tetamu yang berurusan di kaunter,
menjawab panggilan telefon dan mengambil
 Membantu mengecop tarikh terima dan Pesanan.
merekod surat keluar / masuk dan yang perlu
dipos ke dalam buku daftar. Hantar ke bilik  Menyelia penggunaan telefon.
Pengetua Cemerlang untuk diminit.Setelah
itu difotostat untuk diedarkan pada guru dan  Menguruskan borang-borang yang terdapat di
staf berkenaan untuk tindakan selanjutnya. pejabat

 Menjaga keselamatan fail-fail dan semua  Menjaga kebersihan pejabat dan kekemasan
peralatan di pejabat. bilik pentadbir

 Memfail surat dan menulis minit rujukan.  Menguruskan surat-surat melalui fax.

 Menghantar dan mengambil surat  Membantu mengawal masuk / keluar stok
(Dispatch ) bekalan pejabat dan penggunaan kunci
simpanan pejabat.
 Melayan tetamu yang berurusan di kaunter,
menjawab paggilan telefon dan mengambil  Menutup pejabat dan memastikan semua
Pesanan. bilik-bilik guru, Bilik Mesyuarat, dan Penolong
Kanan dikunci.
 Menyelia penggunaan telefon serta mengutip
bil telefon peribadi berdasarkan bil telefon.  Mengurus dan menjaga peralatan fotostat
dan riso.
 Menguruskan pengesahan sijil & dokumen
serta penyerahan sijil-sijil akademik kepada  Membantu memfail surat dan menulis minit
pelajar. rujukan.

 Membantu Menguruskan borang-borang yang  Membantu Menguruskan borang-borang yang
terdapat di pejabat. terdapat di pejabat.

 Membantu Menjaga kebersihan pejabat dan  Mengumpulkan semua buku persediaan
kekemasan bilik pentadbir. mengajar guru-guru, cop, untuk diperiksa
atau ditandatangani pengetua atau wakilnya.
 Merekod & mengawal masuk / keluar stok
bekalan pejabat.  Menjalankan tugas yang diarahkan oleh
Pentadbir dari semasa ke semasa.

15

Pn Zaimah Binti Ngaiman SEPANJANG
Pn Nor Fazlin Binti Buyong TAHUN
(Pembantu Pengurusan Murid N19)
MURID PPKI
1. MENJAGA HAL EHWAL MURID PENDIDIKAN KHAS
a. Bertanggungjawab memastikan murid sentiasa berada dalam SEPANJANG
keadaan bersih dan kemas TAHUN
b. Bertanggungjawab menyambut kedatangan murid semasa
menghadiri kelas/stesen P&P MURID PPKI
c. Bertanggungjawab menjaga keselamatan murid sewaktu berada di
sekolah.
d. Menguruskan rekod kehadiran murid.
e. Bertanggungjawab menunggu murid yang pulang lewat dan
memastikan murid pulang dengan selamat
f. Mengawasi murid semasa perubahan P&P sewaktu guru menghadiri
taklimat atau urusan rasmi.
g. Mengawasi murid yang sakit sementara menunggu kedatangan
ibubapa/Penjaga/semasa urusan ke hospital.
h. Membantu menguruskan murid baru.
i. Membantu mengambil dan menghantar buku rekod kedatangan
murid ke pejabat.
j. Membantu mengawasi murid sewaktu rehat.
k. Membantu membuat lawatan susulan ke rumah ibubapa/Penjaga
murid yang bermasalah.

2.
PENGURUSAN BILIK PENDIDIKAN KHAS

a. Bertanggungjawab membuka dan menutup kelas dalam keadaan
terurus sebelum dan selepas P&P.

b. Memastikan kebersihan dalam dan luar bilik darjah.
c. Memastikan kebersihan didalam dan diluar tandas bangunan

Pendidikan Khas.
d. Membantu murid menjaga projek Pendidikan Khas seperti kebun,

taman dan lain-lain.
e. Membantu menjaga keselamatan alatan di dalam dan di luar bilik

darjah.
f. Membantu menyediakan ruang maklumat dan mengemaskini papan

kenyataan dari semasa ke semasa.
g. Membantu memastikan kandungan peralatan dalam peti ubat dan

alat pemadam api masih boleh berfungsi.

PENGURUSAN DOKUMEN DAN STOK PENDIDIKAN KHAS SEPANJANG
3 a. Membantu menyusun fail pendidikan khas dengan teratur dan TAHUN

mudah diperoleh. PENGURUSAN
b. Membantu dalam pengurusan surat menyurat. PPKI
c. Membantu mengemaskini data setiap bulan.
d. Membantu membuat inventori peralatan dan perabot didalam kelas.

Perjalanan Pengajaran dan Pembelajaran. SEPANJANG GURU &
4 P&P MURID
PPKI
5 Pengurusan / Pergerakan dan aktiviti murid pendidikan khas (mobiliti) SEPANJANG
TAHUN MURID
PPKI

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
November Parkwood Press Final
Next Book
Tehran Magazine Issue # 1160