The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KEHADIRAN SMKDC, 2019-12-03 15:31:32

JAWATANKUASA KURIKULUM

JAWATANKUASA KURIKULUM

MANUAL PENGURUSAN SMK DESA CEMPAKA 2020

SENARAI TUGAS

JAWATANKUASA
KURIKULUM

7.0 JAWATANKUASA KURIKULUM

7.1 JAWATANKUASA INDUK

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
 Menentukan Dasar Kurikulum Sekolah yang selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
 Menguruskan pelaksanaan sukatan dan huraian sukatan pelajaran sekolah yang terkini.
 Memastikan pengurusan buku rekod dan penyediaan rancangan mengajar dipatuhi oleh seluruh

warga sekolah.
 Merancang pelaksanaan sukatan pelajaran yang selaras dalam setiap panitia.
 Memastikan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah melaksanakan pendidikan

alaf ke- 21.
 Menyelaraskan pengurusan fail panitia.
 Menyelaraskan pelaksanaan penilaian dan peperiksaan yang terancang, sistematik dan berkesan
 Menyelaraskan pelaksanan jadual waktu persekolahan, jadual waktu guru dan jadual waktu kelas

mengikut keperluan kurikulum.
 Menyelaraskan pengurusan buku teks.
 Merancang dan melaksanakan pemantauan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan

penyeliaan buku latihan murid.
 Melaksanakan pengurusan PSS yang berkesan dan menyeluruh dan berusaha untuk

memperbanyak bahan sumber pendidikan di sekolah.
 Menguruskan program perkembangan staf yang terancang berasaskan keperluan

profesionalisma guru.
 Mengurus dan menggalakkan kajian tindakan untuk pembangunan pendidikan di sekolah.
 Memastikan semua program kementerian dilaksanakan dengan terancang dan diuruskan dengan

berkesan seperti PBS dan MBMMBI.
 Merancang dan menyelaraskan program kecemerlangan akademik, program pengukuhan dan

pemulihan murid.
 Menyelaras, melaksana dan memantau semua program kecemerlangan akademik sekolah.
 Menggalakkan warga sekolah menguruskan pembinaan bahan bantuan mengajar, pengurusan

ICT dalam P & P, ke arah meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan
lagi prestasi murid.
 Mengkaji analisa keputusan PT3, SPM, dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka
pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kelemahan.
 Menyelaraskan penyediaan Headcount, COCOSTAR, kelas-kelas peperiksaan dan bukan
peperiksaan.
 Mengemukakan laporan pelaksanaan program kepada Pengetua dari semasa ke semasa.
 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan.

1

7.2 KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

SENARAI TUGAS

 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik dalam peperiksaan
PT3 dan SPM .

 Membincangkan hal-hal yang berikut:
i. Rancangan mata pelajaran
ii. Buku teks
iii. Sukatan pelajaran dan dan huraian

iv. Peningkatan mata pelajaran dan dan pembelajaran
v. Peperiksaan dan penilaian
vi. Bahan bantú mengajar
vii. Pemulihan
viii. Kerja latihan
ix. Mengimplementasi Rancangan Akademik Sekolah Jangka Pendek dan Jangka Panjang
x. Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran
xi. Menyediakan JSU Panitia mata pelajaran.
 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran
yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.
 Melaksanakan rancangan lima tahun akademik sekolah.
 Mematuhi surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1986 Panitia Mata Pelajaran .
 Mengurus pembelian buku-buku rujukan, peralatan makmal dan sebagainya mengikut prosedur
pembelian setelah berbincang dengan PK1 dan ketua bidang.
 Memastikan buku dan peralatan yang dibeli direkodkan dalam buku inventori.
 Menerima arahan pengetua dan pentadbir dari semasa ke semasa.

7.3 JAWATANKUASA PROGRAM ELIT

SENARAI TUGAS

 Menyelaras agenda perjumpaan mengikut takwim program elit yang dirancang.
 Memastikan program elit mencapai objektif.
 Memantau dan mengambil tindakan terhadap murid yang tidak hadir program elit.
 Mengambil tindakan terhadap masalah akademik, sahsiah dan kokurikulum yang melibatkan

tingkatan.
 Merancang dan melaksanakan program elit sepanjang tahun untuk kecemerlangan akademik.
 AJK ditugaskan untuk memantau program elit dan membuat laporan untuk diserahkan kepada

Penolong Kanan Pentadbiran.
 Memastikan post-mortem dan tindakan susulan dijalankan dalam setiap program elit.

7.4 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN JADUAL GURU GANTI SEKOLAH

SENARAI TUGAS

 Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
 Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran
 Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
 Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
 Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
 Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.
 Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan.
 Membuat pindaan jika perlu.
 Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman

semua.
 Memastikan semakan dan pengesahan dibuat GPK1.
 Menyediakan jadual waktu ganti guru.

2

7.5 JAWATANKUASA PENYELIAAN DAN PENCERAPAN

SENARAI TUGAS

 Menyediakan jadual waktu pencerapan dan penyeliaan berdasarkan SKPMg2.
 Menentukan senarai pencerap dan guru-guru seliaannya.
 Menetapkan waktu pencerapan sekurang-kurangnya dua kali setahun.
 Berbincang dengan guru-guru seliaan mengenai kesesuaian masa pencerapan.
 Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan para pencerap yang terlibat.
 Memaparkan jadual waktu pencerapan untuk makluman semua guru.
 Memastikan salinan pencerapan diserahkan kepada guru seliaan dan satu salinan difailkan.
 Memastikan penyeliaan dan pencerapan dapat dilaksanakan mengikut jadual..
 KB memastikan guru-guru mata pelajaran menghantar buku-buku latihan untuk semakan dua kali

setahun.
 Memastikan matlamat penyeliaan dan pencerapan tercapai.
 Pencerapan rondaan.

7.6 JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN

SENARAI TUGAS

Setiausaha PT 3 dan SPM

 Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksan kepada guru
tingkatan.

 Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah / Borang Sementara)
untuk diisi oleh murid dengan kerjasama guru tingkatan.

 Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga
Peperiksaan.

 Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan
kerjasama guru tingkatan.

 Mengisi borang komputer kemasukan PT3 dan SPM .
 Memasukkan data murid ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga

Peperiksaan dan sekolah.
 Memaklumkan kepada Penolong Kanan HEM jika ada murid yang tidak mampu membayar dan

memerlukan bantuan PIBG / Tabung Kebajikan Sekolah untuk tindakan selanjutnya.
 Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan PT3 dan SPM .
 Menentukan tempat peperiksaan / dewan yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis

dan peperiksaan lisan.
 Menyediakan pelan tempat duduk bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan.
 Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja.
 Menyediakan papan tanda ‘Peperiksaan Sedang Dijalankan’ semasa peperiksaan.
 Memaklumkan kepada guru bertugas bagi murid yang tidak membawa kad pengenalan dan slip

peperiksaan supaya surat pengesahan sekolah dapat dikeluarkan.
 Menyediakan almari, jam dinding, marker, papan putih dan peralatan lain yang difikirkan perlu.
 Menyediakan jadual pelaksanaan PBS .
 Berada di sekolah pada hari pertama dan terakhir peperiksaan bagi memastikan bilik peperiksaan

dibuka dan ditutup serta memulangkan peralatan yang dipinjam ke pejabat sekolah.
 Mendapatkan 3 set soalan PT 3 dan SPM pada hari terakhir peperiksaan.
 Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan ketua panitia.
 SU SPM sentiasa berada di sekolah semasa Peperiksaan SPM.
 Menguruskan kertas soalan.
 Menguruskan pengumpulan markah.
 Memastikan guru-guru menyelesaikan tugas mengikut jadual yang ditetapkan.
 Mengatur persediaan maklumat untuk mesyuarat post mortem peperiksaan.

3

Setiausaha Peperiksaan Dalaman

 Menyelaras, menganalisa dan mencetak markah semua kelas mengikut tingkatan
 Memilih murid yang layak menerima anugerah stimulus dan lonjakan saujana
 Memastikan guru yang mengajar mata pelajaran memasukkan markah mengikut tarikh yang

ditetapkan
 Menyediakan sijil penghargaan kepada murid yang layak
 Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah dan menyediakan jadual Pembina

soalan.
 Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.
 Memastikan keselamatan kertas peperiksaan.
 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum

peperiksaan dijalankan.
 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubal soalan.
 Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan.
 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.
 Menetapkan tarikh memasukkan markah dalam SAPS dan ISIS
 Menyediakan Headcount (COCOSTAR)
 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincang kemajuan murid.

Setiausaha Logistik

 Menyiap dan mengemaskan dewan peperiksaan bersama-sama murid sebelum peperiksaan
dalaman dan awam.

 Meletakkan papan tanda peperiksaan di lokasi yang strategik.
 Menyiapkan bahan-bahan keperluan peperiksaan dalaman dan awam (cth: tali, kertas jawapan

dan lain-lain).
 Memastikan siaraya berfungsi sepanjang peperiksaan dijalankan.
 Memeriksa dan memastikan semua lampu, kipas, pintu dan cermin berada dalam keadaan yang

baik.
 Mengemas bilik-bilik peperiksaan selepas tamatnya peperiksaan dalaman dan awam.
 Memastikan segala keperluan peperiksaan seperti jam dinding berfungsi dengan baik dan

disimpan dengan selamat untuk kegunaan pada masa hadapan.

7.7 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH BILIK
DARJAH (PBD) & KSSM

SENARAI TUGAS

 Memasukkan data murid ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN, Lembaga
Peperiksaan dan sekolah..

 Menyusun jadual mengikut mata pelajaran untuk memasukkan eviden dalam fail individu murid
setiap bulan.

 Memastikan setiap fail induk, guru, murid dan showcase dikemaskini.
 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincang kemajuan murid.
 Menghadiri taklimat PBD yang dirancang oleh KPM, LPM, JPN dan PPD.
 Menyediakan laporan bertulis setiap murid mengikut pencapaian murid (Tahap 1 – 6) untuk

tindakan Pengetua dan PK Akademik.
 Mengadakan mesyuarat 4 kali setahun.
 Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai PBD kepada guru tingkatan dan

mata pelajaran.

4

7.8 JAWATANKUASA PERLAKSANAAN MBMMBI

SENARAI TUGAS

 Memastikan pengajaran dan pembelajaran di bawah program MBMMBI berjalan selari dengan
perancangan.

 Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun
 Memastikan program MBMMBI berjalan dengan lancar dan berkesan
 Bertanggungjawab menjaga keselamatan peralatan MBMMBI
 Memastikan rekod penggunaan peralatan MBMMBI diwujudkan.
 Sentiasa berusaha memperkayakan kemahiran berbahasa Inggeris dan berusaha.

mempertingkatkan penggunaan laptop dan LCD.
 Memastikan semua murid dibawah program MBMMBI menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa

Inggeris dalam sukatan muridan Sains dan Matematik dengan memuaskan.
 Memastikan prestasi Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains mencapai hasrat

kerajaan.
 Panitia Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bertanggungjawab sepenuhnya memperkayakan

penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam kalangan guru Matematik dan Sains di
bawah program MBMMBI.
 Bertanggungjawab membuat inventori menyimpan stok dan menyelenggara laptop dan LCD
PPSMI.
 Memeriksa dan melaporkan sebarang kerosakan.

7.9 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

SENARAI TUGAS

Tugas Am
 Menyediakan perancangan jangka panjang dan jangka pendek.
 Memperbanyak koleksi PSS.
 Mempertingkat penggunaan PSS.
 Memastikan kelengkapan PSS.
 Memastikan keselesaan PSS.
 Memastikan pengurusan PSS berjalan lancar.
 Pengagihan beban tugas.
 Merancang kursus dan bengkel dalam dan luar untuk guru dan murid PSS.
 Penyebaran maklumat kepada guru dan murid menngenai PSS dan penggunaannya.
 Memastikan buku stok dikemas kini.
 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS.
 Memastikan peraturan PSS dilaksanakan dan dipatuhi.
 Merancang aktiviti dan melaksanakannya.
 Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan.
 Memastikan keselamatan semua bahan bantuan mengajar yang menggunakan elektrik.
 Memastikan PSS sentiasa ceria, bersih dan bermaklumat.

Guru Perpustakaan

 Menguruskan pelantikan pengawas PSS.
 Menyediakan peraturan penggunaan perpustakaan.
 Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.
 Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di

perpustakaan.
 Berbincang dengan Guru Media tentang anggaran perbelanjaan tahunan untuk mendapat

kelulusan.
 Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.
 Menguruskan pembelian buku setelah mendapat persetujuan pentadbir.
 Merekod buku perolehan.

5

 Mengkelasan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah.
 Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.
 Membaik pulih dan memulihara buku.
 Menguruskan hapus kira buku.
 Membuat laporan tahunan untuk rekod.
 Menerima arahan Pengetua dan pentadbir dari semasa ke semasa.

Guru Media / Penyelaras PSS

 Menyelaraskan semua program yang dirancang.
 Membentuk Lembaga Pusat Sumber dan Perpustakaan dan mengadakan mesyuarat.
 Menyediakan jadual kerja bagi pekerja pusat sumber dan perpustakaan.
 Menyediakan undang-undang dan peraturan Pusat Sumber dan Perpustakaan.
 Menceriakan PSS dan bermaklumat.
 Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukannya.
 Membantu melaksanakan program Perkembangan Staf.
 Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi kerajaan dan swasta

dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti PSS.
 Menerima arahan Pengetua dan pentadbir dari semasa ke semasa sekolah dengan agensi

kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti PSS.
 Menerima arahan Pengetua dan pentadbir dari semasa ke semasa

Unit Radio Sekolah

 Merancang dan melaksanakan aktiviti radio sekolah.
 Menentukan masa dan tempat yang sesuai untuk mengendalikan radio sekolah
 Memilih dan melatih penyampaian radio yang berkaliber
 Memstikan penyampai radio menjalankan kerja-kerja hebahan maklumat atau info yang

telah ditetapkan dengan berkesan.
 Mendokumentasikan bahan-bahan dan laporan radio sekolah

Unit Speakers’ Corner

 Merancang dan melaksanakan aktiviti radio sekolah.
 Menentukan masa dan tempat yang sesuai untuk mengendalikan Speakers’ Corner.
 Memilih dan melatih murid yang layak dalam pengucapan awam.
 Menyediakan jadual pelaksanaan program
 Menyediakan teks atau bahan yang sesuai dan mudah difahami oleh penonton.
 Mendokumentasikan bahan-bahan dan laporan aktiviti.

7.10 JAWATANKUASA Ketua-ketua Unit PSS/ BILIK-BILIK KHAS

SENARAI TUGAS

 Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun.
 Melantik AJK dari kalangan murid (kecuali bilik guru).
 Merancang program untuk memaksimumkan penggunaan bilik.
 Bertanggungjawab dalam menyelaras keceriaan dan kebersihan bilik-bilik khas.
 Menyusun atur segala peralatan / perabot secara lebih terancang dan kemas.
 Memastikan senarai semak setiap bilik dilengkapkan dengan maklumat.
 Menyediakan buku penggunaan bilik.
 Memastikan peraturan penggunaan bilik dipatuhi.
 Memastikan peralatan digunakan mendapat kebenaran.
 Mewujudkan buku stok / inventori semua peralatan di dalam bilik-bilik khas.
 Melaporkan segala kerosakan peralatan ke pejabat dengan segera

6

Guru Makmal Komputer

 Melaporkan kepada penyelaras PSS jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
 Mengemas, menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak

rosak selepas digunakan.
 Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan peralatan ICT.
 Menguruskan penggunaan peralatan ICT secara berterusan.
 Memastikan keselamatan peralatan ICT.
 Menggalakkan penggunaan alat peralatan ICT dalam pengajaran dan direkodkan dengan

kemas.
 Memastikan bilik sentiasa kemas, selamat dan ceria.

Guru One Stop Centre ICT
 Memastikan peralatan ICT yang berkuasa elektrik sentiasa dalam keadaan baik.
 Melaporkan kepada penyelaras PSS dan ICT jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
 Mengemas,menyimpan dan menentukan bahawa alat-alat tersebut sentiasa selamat dan tidak

rosak selepas digunakan.
 Mengadakan peraturan dan cara-cara penggunaan peralatan ICT.
 Menguruskan penggunaan peralatan ICT secara berterusan
 Memastikan keselamatan peralatan ICT.

Guru ICT

 Mengurus dan menyelenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan
serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul.

 Memastikan kemudahan insfrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau
kontraktor memenuhi spesifikasi seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.

 Mengurus dan memastikan rangkaian “YES” berjalan dengan baik setiap hari termasuk
peralatan rangkaian seperti pelayan , modem, router, hub dan sebagainya.

 Memastikan kesemua insfrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.
 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan insfrastruktur

teknologi tempatan.
 Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka

sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran
 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh

pihak pengguna.
 Mengurus keperluan insfrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu

serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.
 Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video,

penggunaan LCD projektor, TV connector dan sebagainya.
 Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakan

penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemahiran guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi
seperti Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran.
 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan
penggunaan tersebut.
 Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang
ditetapkan oleh pihak pengurusan.
 Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resourse person) ICT sekolah dan sentiasa
mengikuti perkembangan ICT semasa
 Mempertingkatkan budaya ICT sekolah.
 Menyediakan garis panduan/peraturan/ tatacara penggunaan kemudahan insfrastruktur
teknologi.

7

7.11 JAWATANKUASA TIMSS DAN PISA

SENARAI TUGAS
 Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun.
 Membimbing murid menjawab soalan TIMSS dan PISA 10 minit.
 Memperbanyakkan soalan mengikut keperluan kelas masing – masing.
 Melaksanakan arahan Pengetua dari semasa ke semasa.
 Menyediakan laporan dan keperluan murid.
 Menguruskan ujian TIMSS dan PISA

8


Click to View FlipBook Version