The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลต่างๆให้ปลอดภัย

ข้อมูลที่น่าสนใจมีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเฟซบุ๊ค การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวน์ ฯลฯ เรียกได้ว่าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในการป้องกันรักษาข้อมูล ก็สามารถตั้งค่าได้ต้วยตัวเองค่ะ เพราะในคู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน ได้อธิบายพร้อมภาพประกอบ ซึ่งรุ่นคุณลุงคุณป้าที่ไม่ถนัดการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือทำตามขั้นตอนในหนังสือได้ไม่ยากค่ะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BS_Library, 2020-02-20 02:17:14

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลต่างๆให้ปลอดภัย

ข้อมูลที่น่าสนใจมีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในเฟซบุ๊ค การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวน์ ฯลฯ เรียกได้ว่าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในการป้องกันรักษาข้อมูล ก็สามารถตั้งค่าได้ต้วยตัวเองค่ะ เพราะในคู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน ได้อธิบายพร้อมภาพประกอบ ซึ่งรุ่นคุณลุงคุณป้าที่ไม่ถนัดการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือทำตามขั้นตอนในหนังสือได้ไม่ยากค่ะ

Keywords: Cyber Security,Internet

คมู่ ือแนวทางปฏบิ ตั ิการรกั ษาความปลอดภยั คู่มอื แนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภยั บนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน

Cyber Security สําหรบั ประชาชนบนโลกไซเบอรภ์ าคประชาชน Cyberคมู ือ

Security
สาํ หรับประชาชน

บลิ ชอ็ ค! พแอลพาดโดซยือ้ ไมไอร่ เูทต้ ม็วั ปลอมข้อมูลสว่ นตัว
Chat, Coกmผ็ mดิ eกnฎtห, มSาhยaไrดe้ หรอื ข้อมูลการเงนิ
ขโมยใช้อีเมล์หรอื
ขอ้ มูลลับอยู่ ในเคร่ือง Facebook ของเรา
ท่ีหายหรอื เปล่ยี นมอื
หลอกลวงเร่ือง
ช้อปปิ้ งออนไลน์
เจาะระบบโดย Hacker


Click to View FlipBook Version