The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

CLUB FAT DAY ศาลาคนอ้วน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BS_Library, 2019-12-02 02:00:18

CLUB FAT DAY ศาลาคนอ้วน

CLUB FAT DAY ศาลาคนอ้วน

Keywords: คนอ้วน

1

2

CONTENTS 06
08
3
09

25
38
50
64
74

86
96
106
117
126

4

Sweet city 136
146
นางสาวปฐวีการต์ พูลพานิช 156
มหาวทิ ยาลัยราชภฏั เทพสตรี ลพบุรี 166
176
คำ� เตือนเจา้ ท่ี 186
196
5

คำ� น�ำรวม

ความอว้ นร่วมสมยั

เดก็ ทกุ วนั นมี้ องโลกดว้ ยสายตาทต่ี า่ งไปจากเดก็ ยุคกอ่ น ผูใ้ หญท่ กุ วนั นกี้ เ็ ช่นกนั โลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ตา่ งจากโลกในอดตี อยา่ งเหลอื เช่อื

เดก็ ๆ เกดิ ขนึ้ มาบนโลกทเ่ี ตม็ ไปดว้ ยการปรุงแตง่ ดว้ ยเทคโนโลย่ี ดว้ ยอุ ปกรณเ์ ครอ่ื งใช้
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ด้วยระบบส่ือสารความเร็วสูง ด้วยสื่อความบันเทิงท่ีเนรมิตทุกสิ่ง
ทุกอยา่ งได้ ด้วยสอื่ โฆษณาอันดงึ ดูดและเร่งเร้าให้จับจ่ายซือ้ หา ด้วยรา้ นสะดวกซือ้ ท่ีเปิ ด 24
ชวั่ โมง ด้วยห้างสรรพสินคา้ ท่มี ที ุกสิง่ พร้อมใหเ้ ลอื กสรร ด้วยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดซ่ึงเตม็ ไป
ดว้ ยอาหารท่ีรบั รองความอร่อย ดว้ ยร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ท่ีกนิ ไดไ้ ม่อัน้ และอีกสารพดั
สงิ่ ท่เี ราเรียกกันรวมๆ วา่ ความทันสมยั

นา่ สังเกตวา่ เดก็ ท่อี ยูใ่ นเมืองอันเพียบพร้อม มกั มีรูปรา่ งอว้ นมากกว่าเดก็ ในพืน้ ท่ี
ท่หี า่ งออกไป จนใครบางคนสรุปออกมาวา่ ขนาดตวั ของเดก็ ๆ ผกผันกบั ระยะห่างจากกลาง
ใจเมอื ง ยงิ่ อยูห่ า่ งมาก ปรมิ าณเดก็ อว้ นก็ยิง่ นอ้ ย ตรงกนั ขา้ ม ยงิ่ อยู่ในศนู ยก์ ลางของเมอื ง
เทา่ ไร เรายิง่ เหน็ เดก็ อว้ นมากขึน้ เทา่ นนั้

ในภาพยนตรเ์ รอ่ื ง Wall E สว่ นหน่งึ ของโลกอนาคตสะทอ้ นผา่ นตวั ละครทเ่ี ป็นมนษุ ย์
ทงั้ หมดเป็นคนอ้วน พวกเขาเป็นเหมอื นผู้พกิ าร ตอ้ งนงั่ อยูแ่ ต่บนเกา้ อีท้ ่ีพาไปยงั ท่ีตา่ งๆ และ
ไมว่ า่ จะทำ� อะไร พวกเขากจ็ ะเหนอื่ ยออ่ นงา่ ย จากการทต่ี อ้ งแบกนำ�้ หนกั อนั มากมายของตวั เอง

จนิ ตนาการของผูส้ รา้ งไดผ้ ลกั ดนั โลกอนาคตใหเ้ ป็นโลกแหง่ คนอว้ นสมบูรณแ์ บบ คอื
ประชากรทัง้ ร้อยเปอร์เซน็ ต์ล้วนเป็นคนอ้วน บางคนอาจแย้งว่าไม่จริงหรอก นั่นมันแค่
หนังการ์ตูน แต่ถ้าเราลองดูกันดีๆ ในจ�ำนวนประชากรเจ็ดพันล้านคนบนโลก นับวันยิ่งมี
คนอว้ นมากขนึ้ เรอ่ื ยๆ โดยเฉพาะประชากรในเมอื งใหญ่ ซ่ึงทำ� งานอยูใ่ นตกึ สงู เคลอื่ นไหวนอ้ ย
กนิ อาหารอยา่ งเรง่ รีบ หมดเวลาอนั มคี า่ ไปบนทอ้ งถนน และหาความบนั เทงิ จากการนัง่ นงิ่ ๆ
หน้าจอโทรทศั น์ จอคอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็จอโทรศพั ท์มอื ถอื

ความอ้วนกลายเป็นปัญหาระดับโลก แต่ละปีผูค้ นมากมายต้องลม้ ป่ วย เงินจ�ำนวน
มหาศาลถกู ใช้ไปในการรกั ษาพยาบาล แมว้ า่ เทคโนโลยก่ี ารแพทยอ์ นั ลำ�้ หนา้ จะช่วยชีวติ คนสว่ น
หน่งึ ไวไ้ ด้ แตโ่ รคร้ายก็ส่งผลให้พวกเขาต้องอยูอ่ ย่างคนเจ็บป่ วยไปตลอดชีวติ

จำ� ได้วา่ สมยั หน่ึง หน่งึ ในคำ� ขวัญวนั เด็กคอื “เด็กวันนคี้ อื ผูใ้ หญใ่ นวนั หน้า” น่ีเป็น
ค�ำขวัญท่ีตรงสุดๆ ดูตามคำ� แล้วเหมือนไม่มีอะไรเลย เพราะเด็กในวนั นคี้ งไมเ่ ป็นอยา่ งอน่ื แน่
ในวันหน้า แต่ถ้าคิดอีกนิด เราจะพบว่าค�ำขวัญนี้ก�ำลังบอกว่า เด็กในวันนีเ้ ป็นอย่างไร

6

เม่ือเขาโตเป็นผูใ้ หญก่ ็จะเป็นอย่างนนั้
เดก็ (เกเร)วนั นคี้ ือผู้ใหญ(่ เกเร)ในวนั หนา้

เดก็ (ขโี้ กง)วนั นีค้ อื ผูใ้ หญ(่ ขโี้ กง)ในวันหน้า

เดก็ (เกียจคร้าน)วันนคี้ อื ผู้ใหญ่(เกยี จครา้ น)ในวนั หนา้

เดก็ (อว้ น)วนั นคี้ อื ผู้ใหญ่(อ้วน)ในวันหนา้

ฯลฯ

เราเลยี้ งดูเด็กอยา่ งไร ก็จะได้ผูใ้ หญท่ ่เี ป็นอย่างนัน้ แม้อาจฟันธงไม่ได้วา่ ทัง้ หมดต้อง
เป็นตามนี้ แต่สว่ นใหญแ่ ลว้ กไ็ มใ่ ช่ขอ้ ยกเว้น

โครงการรว่ มสรา้ งสรรคส์ อื่ เรอ่ื งสนั้ และการต์ นู “อยา่ ปลอ่ ยใหเ้ ดก็ อว้ น” ของสำ� นกั งาน
กองทนุ สนบั สนนุ การสร้ างเสรมิ สขุ ภาพ(สสส.) ตอกยำ�้ ความจรงิ นดี้ ว้ ยผลงานทม่ี ผี ูส้ ง่ เขา้ มา
มากมาย ซ่ึงทงั้ หมดชไี้ ปในทศิ ทางเดยี วกนั ถงึ อนั ตรายของความอว้ นทส่ี ง่ ผลตอ่ เนอ่ื งยาวนาน
ทงั้ โดยเรอ่ื งเล่าแบบสมจรงิ และเหนอื จริง โดยปรากฏในรูปแบบของการต์ นู ๒ เลม่ คือ อว้ น
แล้วไปไหน โดยประชาชนทวั่ ไปทส่ี ง่ ประกวด และ ศาลาคนอว้ น (Club Fat Day) โดยเยาวชน
ทส่ี ง่ เขา้ ประกวด และรวมเรอ่ื งสนั้ อกี ๒ เลม่ คอื โรคาฮาเฮ โดยประชาชนสง่ เขา้ ประกวด และ ยงิ่
อว้ น ยงิ่ ด!ี ? โดยเยาวชนสง่ เข้าประกวด

ปัญหาส�ำคญั ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ ว่าความอ้วนส่งผลร้ายแรงตอ่ สุขภาพ แต่อยู่ท่ี

ตรงการลงมือปฏบิ ตั ิอยา่ งจริงจงั เพ่อื ขจัดความอ้วนไปจากชีวิตต่างหาก

เพียงคิดท่ีจะเรมิ่ ยงั ไม่เพยี งพอ ต้องเรมิ่ ทนั ที!
การจดั การกับความอว้ นไม่มที างลดั และตวั ช่วย อย่าเชื่อค�ำโฆษณาใดๆ แค่ชนะใจ

ตวั เอง ควบคมุ การกินอาหาร และหมัน่ ออกก�ำลังกายเป็นประจำ� เพยี งเท่านีค้ วามอ้วนจะ
กลายเป็นแคเ่ รอ่ื งเลก็ ๆ ท่ีคณุ และครอบครัวคุณจะผา่ นมันไปได้ โดยไมย่ ากเย็นเกนิ ไปเลย.ดนัย หวงั บุญชัย

ผู้จดั การแผนงานสอื่ ศิลปวัฒนธรรมสรา้ งเสริมสขุ ภาพ

สำ� นกั งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุ ภาพ(สสส.)

7

86

87

88

89

90

91

92

93

94

106

107

108

109

110

111

112

113

114


Click to View FlipBook Version