BS_Library Download PDF
  • 449
  • 100
เรียน Grammar ให้รู้...ไม่ใช่งูๆ..ปลา ๆ..1
รวบรวมเนื้อหาขั้นพื้นฐานที่ทำให้เราสามารถผลิตประโยคภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง ด้วยคำพื้นฐานต่าง ๆ ที่อยู่ในหนังสือชุดนี้และพยายามประมวลความรู้ที่เคยต้องท่องจำกันมา ทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์จนออกมาเป็น Panidnad's rules หรือสารพัดกฎเกณฑ์ที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้
View Text Version Category : 47
  • Follow
  • 4
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications