The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กระบวนการปรึกษาทางเลือกอยู่บนพื้นฐานของความข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้หญิงและผู้ชายผ่านการเลี้ยงดูกล่อมเกลาทางสังคม และถูกคาดหวังเชิงพฤติกรรมแตกต่างกันส่งผลให้ผู้หญิงอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าทั้งการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ทักษะความสัมพันธ์การกำหนดเรื่องเพศสัมพันธ์ ไปจนถงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ด้วยพื้นฐานความคิดเช่นนนี้ ผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือก จึงต้องใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ตอกย้ำว่าผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นคนผิด และต้องเข้าใจในประเด็นที่ว่า “ไม่มีผู้หญิงคนใดตั้งใจตั้งท้องเพื่อไปทำแท้ง”

ผู้จัดทำ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BS_Library, 2019-11-29 03:01:31

ท้องไม่พร้อม แนวทางการปรึกษาทางเลือก

กระบวนการปรึกษาทางเลือกอยู่บนพื้นฐานของความข้าใจบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่ผู้หญิงและผู้ชายผ่านการเลี้ยงดูกล่อมเกลาทางสังคม และถูกคาดหวังเชิงพฤติกรรมแตกต่างกันส่งผลให้ผู้หญิงอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าทั้งการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ทักษะความสัมพันธ์การกำหนดเรื่องเพศสัมพันธ์ ไปจนถงความเชื่อมั่นในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ด้วยพื้นฐานความคิดเช่นนนี้ ผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือก จึงต้องใช้ความระมัดระวังที่จะไม่ตอกย้ำว่าผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมเป็นคนผิด และต้องเข้าใจในประเด็นที่ว่า “ไม่มีผู้หญิงคนใดตั้งใจตั้งท้องเพื่อไปทำแท้ง”

ผู้จัดทำ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)

Keywords: ท้องไม่พร้อม,การตั้งครรภ์

Click to View FlipBook Version