The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by อรินทยา ใจเอ, 2019-11-02 11:29:41

หน่วยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

หน่วยที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

หน่วยท่ี 2
การเพ่มิ ประสทิ ธิภาพ
ขององค์การ

วิชาการบริหารงาน
คณุ ภาพในองค์การ
3001-1001

การเพ่มิ ประสทิ ธิภาพขององค์การเป็ นเสมือนจุดมุ่งหมายหลัก
ในการพฒั นาทรัพยากรขององค์การทุกด้าน โดยเฉพาะทรัพยากร
บุคคลเป็ นอนั ดบั แรก และส่งิ สาคัญท่สี ุดในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการเพ่มิ ประสิทธภิ าพขององค์การ

การเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพในองค์การ เป็ นความพยายามในการ
พฒั นา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือหาแนวทางใหม่ ๆ โดยเพ่มิ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ ให้เกดิ คุณค่า
และประโยชน์สูงสุด ทงั้ นีต้ ้องเปรียบเทยี บกับผลของงานท่เี กิดขน้

2.1 ความหมาย

เป็ นกระบวนการวางแผนท่มี ุ่งจะพฒั นาความสามารถขององค์การ สามารถ
วัดได้ในแง่ของประสิทธภิ าพ ประสิทธิผล และความเจริญเตบิ โตขององค์การ

การเพ่มิ หมายถง จานวนมากขน้ ผลผลิตคุณภาพสูงขน้ รูปแบบสวยงามขน้
และการบริการรวดเร็วขน้

ประสทิ ธิภาพ หมายถง การทางานท่มี ีการใช้ทรัพยากรการบริหารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ประสิทธผิ ล หมายถง การทางานท่บี รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่กี าหนดไว้

2.1.1 ระดบั ของประสทิ ธิภาพ

1. ประสทิ ธิภาพของบุคคล
 บุคคลท่ตี ัง้ ใจปฏบิ ัตงิ านอย่างเตม็ ความสามารถ ใช้กลวธิ ีหรือเทคนิค

การทางานท่จี ะสร้างผลงานได้มาก คดิ ค้น ดัดแปลงวธิ ีการทางาน
ให้ได้ผลดยี ่งิ ขน้ อยู่เสมอ
 บุคคลท่มี ีความสุขและพอใจในการทางาน

2.1.1 ระดบั ของประสิทธภิ าพ

2. ประสิทธิภาพขององค์การ

 องค์การสามารถดาเนินงานต่าง ๆ ตามภารกจิ หน้าท่ขี ององค์การโดยใช้
ทรัพยากร ปัจจัยต่าง ๆ รวมถงกาลังคนอย่างคุ้มค่าท่สี ุด มีการสูญเปล่า
น้อยท่สี ุด ประหยดั ทงั้ เวลา ทรัพยากร และกาลังคน

 มีระบบการบริหารจดั การ ใช้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เทคนิควธิ ีการ และ
เทคโนโลยี วธิ ีการทางานท่เี หมาะสม มีความราบร่ืนในการดาเนินงาน
มีปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยท่สี ุด บคุ ลากรมีขวญั กาลังใจดี
มีความสุขความพอใจในการทางาน

2.1.2 วิธีการเพ่มิ ประสิทธิภาพในองค์การ

 การลดต้นทนุ
 การเพ่มิ ผลผลติ อย่างต่อเน่ือง
 การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

2.1.3 นิสัยแห่งคุณภาพของทรัพยากรบุคคล
เพ่อื เพ่มิ ประสิทธภิ าพขององค์การ

 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 การทางานเป็นทีม
 การปรับปรุงอย่างตอ่ เน่ือง
 การมงุ่ ที่กระบวนการ
 การศกึ ษาและฝึกอบรม
 ประกนั คณุ ภาพ
 การสง่ เสริมให้พนกั งานมีสว่ นร่วม

2.1.4 เกณฑ์วดั ประสทิ ธภิ าพขององค์การ

 เกณฑ์วดั ผลตามเป้าหมาย
 เกณฑ์การบริหารประสิทธภิ าพเชงิ ระบบ
 เกณฑ์การบริหารประสิทธภิ าพโดยอาศยั กลยทุ ธ์ตาม

สภาพแวดล้อมเฉพาะส่วน
 การใช้วธิ ีการแข่งขันคุณค่าการสร้างองค์การแห่ง

คุณภาพ

2.1.5 องค์ประกอบท่ที าให้การเพ่มิ ประสทิ ธภิ าพในองค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์

 พฤตกิ รรมในองค์การ

 วฒั นธรรมองค์การ

 การจูงใจการทางาน

 การตดิ ต่อส่ือสารในองค์การ

 การฝกอบรม

การวิเคราะห์งาน

2.2 พฤตกิ รรมองค์การ

 พฤตกิ รรมองค์การ เป็ นการศกษาการกระทาของบุคคลในองค์การ
และผลกระทบของพฤตกิ รรมต่อการแสดงออกขององค์การ

 พฤตกิ รรมของมนุษย์ในองค์การมกั จะหมายถงการแสดงออก
ของปัจเจกบุคคล (Individual) ท่อี ยู่ในสภาวะการทางานท่มี ีต่อ
เพ่อื นร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา สถานท่ี และวธิ ีการทางาน เป็ นต้น
ซ่งส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยทฤษฎีจติ วทิ ยาเป็ นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์

 พฤตกิ รรมองค์การ มักจะมองในแง่ของกลุ่ม (Group)
ความร่วมมือ ความขัดแย้ง และแบบฉบบั ปฏสิ ัมพนั ธ์
(Interaction) เป็ นอย่างไร ผลกระทบท่กี ลุ่มมีต่อผลงานและ
ผลกระทบของงานท่มี ีต่อกลุ่มเป็ นอย่างไร

 การท่จี ะเข้าใจพฤตกิ รรมองค์การได้ดีนัน้ จงจาเป็ นต้องเข้าใจ
พฤตกิ รรมของมนุษย์ในองค์การให้ดกี ่อน นอกจากนีต้ วั ของ
องค์การเองไม่ว่าจะเป็ นบทบาท หน้าท่ี ตลอดจนบรรยากาศ
ในองค์การกจ็ ะมอี ทิ ธิพลต่อพฤตกิ รรมของบุคคลด้วย

2.4 ความหมายของพฤตกิ รรมองค์การ

 “พฤตกิ รรม” กบั “องค์การ”

 พฤตกิ รรม หมายถง การแสดงออก หรือแนวโน้มของปฏกิ ริ ิยาท่ีจะ
แสดงออกของบุคคลในสภาพการณ์และส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่อี ยู่รอบ ๆ
ตัวบุคคล

 การศกษาพฤตกิ รรมของมนุษย์ในองค์การอย่างเป็ นระบบทงั้ พฤตกิ รรม
ระดบั บุคคล กลุ่ม และองค์การ โดยใช้ความรู้ทางพฤตกิ รรมศาสตร์
ซ่งความรู้ท่ไี ด้สามารถนาไปใช้ในการเพ่มิ ผลผลติ และความพงพอใจ
ของบุคลากร อันนาไปสู่การเพ่มิ ประสทิ ธิผลขององค์การในภาพรวม

2.5 ความสาคัญของพฤตกิ รรมองค์การ

 ความสาคญั ของการศกษาพฤตกิ รรมองค์การต่อผู้บริหาร
 การศกษาพฤตกิ รรมองค์การ
 ผลดขี องการศกษาพฤตกิ รรมองค์การ

›2.5.1 ความสาคัญของการศกษาพฤติกรรมองค์การต่อ
ผู้บริหาร

1. ทาให้เกดิ ความเข้าใจ สามารถทานายและควบคุมพฤตกิ รรม
ของตนเอง

 ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจพฤตกิ รรมและความรู้สกของตนเอง

 ทราบธรรมชาติ จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง

 ทานายและควบคุมพฤตกิ รรมของตนเองให้เป็ นไป
ในทศิ ทางท่พี งประสงค์

2.5.1 ความสาคัญของการศกษาพฤตกิ รรมองค์การต่อผู้บริหาร

2. ทาให้เกดิ ความเข้าใจและสามารถทานายและควบคุมพฤตกิ รรม
ของผู้ใต้บงั คับบญั ชา
 เข้าใจธรรมชาตแิ ละความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
 เข้าใจปัจจัยสาเหตขุ องพฤตกิ รรม
 เข้าใจในปัญหาต่าง ๆ ท่เี กิดขน้ ได้อย่างถกู ต้อง
 นามาสู่การแก้ไขปัญหาพฤตกิ รรมในองค์การด้วยการควบคุม

ตวั แปรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. ทาให้เกดิ ความเข้าใจและสามารถทานายและควบคุม
พฤตกิ รรมของเพ่อื นร่วมงาน

4. ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถทานายพฤตกิ รรม
ของผู้บริหาร บุคคลอ่ืน และสภาวะต่าง ๆ ท่เี ก่ียวข้องในการ
กาหนดนโยบายขององค์การ

2.5.2 การศกษาพฤตกิ รรมองค์การ

ระดบั บุคคล เป็ นการวเิ คราะห์ระดับต้น ทาให้สามารถบริหารจดั การบุคลากร
ให้เหมาะสมกบั งานแต่ละประเภท

ระดับกลุ่ม การตดิ ต่อส่ือสาร การตดั สินใจของกลุ่ม ความเป็ นผู้นา อานาจและ
การเมือง ความสัมพนั ธ์ระหว่างกลุ่ม และระดบั ความขดั แย้ง ซ่งมผี ลกระทบต่อ
พฤตกิ รรมกลุ่ม

ระดบั องค์การ เป็ นระดบั ท่มี คี วามซับซ้อนมากท่สี ุด เป็ นการรวมโครงสร้างท่ี
เป็ นทางการของพฤตกิ รรมในระดับบุคคลแต่ละคน และพฤตกิ รรมระดับกลุ่ม
เข้าด้วยกัน เทคโนโลยี กระบวนการทางาน และนโยบายทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การและการปฏบิ ัติ วัฒนธรรมภายใน ตลอดจนระดบั ความเครียดในงาน

ผลดขี องการศกษาพฤตกิ รรมองค์การ

การเพ่มิ ผลผลติ (Productivity)
ลดการขาดงาน (Absenteeism)
ลดการออกจากงาน (Turnover)
พฤตกิ รรมองค์การเป็ นพลเมืองดขี ององค์การ

(Organization Citizenship Behavior)
ความพงพอใจในการทางาน (Job Satisfaction)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนหลักเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ส31102
Next Book
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร