The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kwanjub187, 2022-09-06 07:12:53

จดหมายข่าว ครูขวัญ

พอย

จดหมายข่าวประชาสัมพนั ธ์

ไตรมาส 3 – 4 ประจาปี งบประมาณ 2565

นางสาวขวญั ตา หลงขาว
ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส(เร่ร่อน)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จังหวดั สงขลา

สานกั งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย
สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับท่วี นั ที่ 23 สิงหาคม 2565

วนั ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผอู้ านวยการ กศน.
อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผูส้ อนผูด้ อ้ ยโอกาส เขา้ ร่วมโครงการ
พฒั นาศกั ยภาพบุคลากรเพอ่ื เสริมสร้างประสิทธิภาพดา้ นการประชาสมั พนั ธข์ องสานกั งาน กศน.
จังหวดั สงขลา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี นางเกษร ธานีรัตน์ ผูอ้ านวยการ
สานกั งาน กศน.จงั หวดั สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิ ด ในวนั ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยากร
ใหค้ วามรู้เบ้อื งตน้ เกี่ยวกบั การเขียนข่าวเพอ่ื การประชาสัมพนั ธ์ เทคนิคการเขียนข่าว การส่ือสาร
เพือ่ การประชาสมั พนั ธ์ โครงการจดั ข้ึน ณ โรงแรมวีว่า อาเภอเมืองสงขลา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับทีว่ นั ท่ี 27 เมษายน 2565

วนั ท่ี 27 เมษายน 2565 โดย นางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้
นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผูส้ อนเด็กด้อยโอกาส ร่ วมกับนักศึกษาปรับภูมิทัศน์พัฒนา
ศรช.บา้ นหวั ควน เพ่ือเตรียมความพร้อมสถานทก่ี ่อนเปิ ดภาคเรียน ตาบลสานกั แตว้ อาเภอสะเดา
จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จังหวดั สงขลา
ฉบบั ทว่ี นั ที่ 7 กรกฎาคม 2565

วนั ท่ี 7 กรกฎาคม 2565กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผูอ้ านวยการ กศน.
อาเภอสะเดา และนางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนผดู้ อ้ ยโอกาส(เร่ร่อน) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิ ดการแข่งขนั กีฬาภายในประจาปี 2565 ขรรค์ชยั เกมส์ 65 (KHANCHAI GAMES 2022)
โรงเรียนชรรคช์ ยั กมั พลานนทอ์ นุสรณ์ ไดจ้ ดั การแข่งกีฬาภายในข้ึนในระหว่างวนั ที่ 4-8 กรกฎาคม
2565 สนามกีฬาโรงเรียนสะเดาขรรคช์ ยั กมั พลานนทอ์ นุสรณ์ไดม้ ีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดและ
พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสุรินทร์ สุริ ยะวงศ์
นายอาเภอสะเดา เป็ นประธานในพิธีเปิ ด และเครือข่ายเขา้ ร่วมสนามกีฬาโรงเรียนสะเดาขรรค์
ชยั กมั พลานนทอ์ นุสรณ์ ตาบลสะเดา อาเภอสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จังหวดั สงขลา
ฉบับทวี่ นั ท่ี 10 มิถุนายน 2565

วนั ที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั มอบหมายให้
นางสาวขวัญตา หลงขาว ตาแหน่งครูผูส้ อนผูด้ ้อยโอกาส(เร่ ร่ อน) เข้าร่ วมประชุม
ปฏิบตั ิการจัดทาส่ือรายวิชาเลือกสาหรับนักศึกษาดอ้ ยโอกาส ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์
พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับทีว่ นั ท่ี 30 พฤษภาคม 2565

วนั ท่ี 30 พฤษภาคม 2565 นางโสเพ็ญ ยอ้ ยอดั ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอสะเดา
มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาวและเจา้ หน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
อาเภอส ะเดา ประดับธงและผูกผ้า เน่ื องในโอก าสวันเฉลิม พระชนมพร รษ า
วนั ท่ี 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณดา้ นหนา้ ห้องสมุด
ประชาชนอาเภอสะเดา อาเภอสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบบั ทีว่ นั ที่ 30 พฤษภาคม 2565

วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางโสเพ็ญ ยอ้ ยอัด ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอสะเดา
มอบหมายใหน้ างสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนผดู้ อ้ ยโอกาส(เร่ร่อน) ครูผูร้ ับผิดชอบงาน
ศรร.ดา้ นเครือข่าย ลงพ้ืนที่ติดตามการขยายผลดา้ นเศรษฐกิจพอเพียงกับเครือข่ายภายนอก
ณ สวนลุงดา ป้าจวบ ชุมชนหมู่บา้ นตวั อยา่ ง อาเภอสะเดาจงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับทว่ี นั ที่ 27 พฤษภาคม 2565

วนั ที่ 27 พฤษภาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดยนางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผอู้ านวยการ กศน.
อาเภอสะเดา มอบหมายให้นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผูส้ อนผูด้ อ้ ยโอกาส(เร่ร่อน)และ
บุคลากร ร่วมมือกันปรับภูมิทศั น์บริเวณรอบ ๆ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสะเดา และกศน.
อาเภอสะเดา ตาบลสะเดา อาเภอสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จังหวดั สงขลา
ฉบับท่ีวนั ท่ี 20 พฤษภาคม 2565

วนั ท่ี 20 พฤษภาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดยนางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผอู้ านวยการ กศน.
อาเภอสะเดา พร้อมดว้ ยครูและบุคลากร ร่วมมือกนั ปรับภูมิทศั น์บริเวณรอบ ๆ ห้องสมุด
ประชาชนอาเภอสะเดาและกศน.อาเภอสะเดา เพอ่ื เตรียมสถานท่ี เขา้ รับการประเมิน ศรร.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จังหวดั สงขลา
ฉบบั ทว่ี นั ที่ 22 เมษายน 2565

วนั ท่ี 22 เมษายน 2565 กศน อาเภอสะเดา โดยนางโสเพ็ญ ยอ้ ยอดั ผอ.กศน.อาเภอ
สะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเด็กดอ้ ยโอกาส และครู กศน.ตาบล
ลงพ้ืนที่ประชาสัมพนั ธ์การรับสมคั รนกั ศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 ในเขตตาบลสะเดา
ตาบลสานกั แตว้ ตาบลสานกั ขาม ชุมชนบา้ นไพร ชุมชนท่าพรุ 2 บา้ นหวั ควน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับท่วี นั ท่ี 29 สิงหาคม 2565

วนั ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผอู้ านวยการ
กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผูส้ อนผดู้ อ้ ยโอกาส(เร่ร่อน)
จดั สถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เพ่ือจัด
โครงการอบรมภาษาองั กฤษเพ่ือการส่ือสารดา้ นอาชีพ หลกั สูตร การซ้ือ - ขายออนไลน์
(จานวน ๒๐ ช่ัวโมง)ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิ งหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมี
นายธนยั พงศ์ ต้งั โรจนขจร เป็ นวิทยากร ให้ความรู้ผูเ้ ขา้ ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมห้องสมุด
ประชาชนอาเภอสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบบั ทีว่ นั ท่ี 2 กนั ยายน 2565

วนั ท่ี 2 กนั ยายน 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพญ็ ยอ้ ยอดั ผอู้ านวยการ กศน.
อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเด็กดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน) ร่วม
จดั โครงการพฒั นาทกั ษะชีวิตนักศึกษา กศน. รู้เท่าทนั เทคโนโลยีดิจิทลั โลกออนไลน์
สู่สถานศึกษาปลอดภยั กศน.อาเภอสะเดา(MOE SAFETY CENTER) จดั เตรียมอุปกรณ์
เทคโนโลยี สถานที่ จดั กิจกรรม โดยมี วิทยากร คุณบรรจง เกตศรัทธา (ทนายจง)และคุณ
พงศธร สุวรรณรักษา (ทนายอาร์ม) ท่มี าใหค้ วามรู้ในวนั น้ี มีนกั ศึกษาเขา้ ร่วมจานวน 113 คน
ณ ศาลาประชาคม อาเภอสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จังหวดั สงขลา
ฉบับทว่ี นั ท่ี 2 กนั ยายน 2565

วนั ท่ี 15 สิงหาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ยอ้ ยอดั ผูอ้ านวยการ
กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเดก็ ดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน)
และไดน้ านกั ศึกษาเขา้ ร่วมประกวดโครงงาน และจดั เตรียมเทคโนโลยี จดั เตรียมเกียรติบตั ร
โครงการส่งเสริมทกั ษะความสามารถนกั ศึกษา การประกวดผลงานโครงงานนกั ศึกษา กศน.
อาเภอสะเดา ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2565 โดยไดร้ ับเกียรติจาก นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์
นายอาเภอสะเดา มาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด มีนกั ศึกษา กศน.อาเภอสะเดา นาโครงงานเขา้
ร่วมประกวด ในระดบั ประถมศึกษา ม.ตน้ และ ม.ปลาย จานวน ๒๗๐ จดั ข้ึน ณ ศูนยพ์ ฒั นา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผสู้ ูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับทีว่ นั ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ยอ้ ยอดั ผูอ้ านวยการ
กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเดก็ ดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน)
และครู กศน. ร่วมจดั กิจกรรมการรับชมผสู้ ูงวยั หัวใจสมาร์ท ณ ศูนยพ์ ฒั นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผสู้ ูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบับทีว่ นั ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ยอ้ ยอดั ผูอ้ านวยการ
กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเดก็ ดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน)
และครู กศน. ร่วมจดั กิจกรรมการรับชมผสู้ ูงวยั หัวใจสมาร์ท ณ ศูนยพ์ ฒั นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผสู้ ูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบบั ทีว่ นั ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วนั ท่ี 28 กรกฎาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ยอ้ ยอดั ผูอ้ านวยการ
กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเด็กดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน)
เ ข้า ร่ ว ม ถ ว า ย พ ร ะ พ ร เ น่ื อ ง ใ น วัน เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร์มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกลา้ เจา้ อยหู่ วั ณ ศาลาประชาคม
อาเภอสะเดา จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบบั ที่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด
ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเดก็
ดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน) และครู กศน. ร่วมจดั กิจกรรมพฒั นาชีวิตผูส้ ูงอายุ การทายาดม
สมุนไพร ณ ศูนยพ์ ฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผสู้ ูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา
จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

จดหมายขาวประชาสมั พนั ธ์

ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอสะเดา

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย จงั หวดั สงขลา
ฉบบั ท่ีวนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2565 กศน.อาเภอสะเดา โดย นางโสเพ็ญ ย้อยอัด
ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอสะเดา มอบหมายให้ นางสาวขวญั ตา หลงขาว ครูผสู้ อนเด็ก
ดอ้ ยโอกาส(เร่ร่อน) และครู กศน. ร่วมจดั กิจกรรมพฒั นาชีวิตผูส้ ูงอายุ การทายาดม
สมุนไพร ณ ศูนยพ์ ฒั นาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผสู้ ูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา
จงั หวดั สงขลา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา
โทร 074-411133, 074-411460

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอสะเดา


Click to View FlipBook Version