wanglumschool Download PDF
  • 1
  • 0
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
จัดทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทั่วไปว่า โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications