The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

5. งานปรับปรุงระบบส่วนกลาง โดยงบประมาณนิติฯ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ideoo2condo, 2022-07-05 06:19:00

5. งานปรับปรุงระบบส่วนกลาง โดยงบประมาณนิติฯ

5. งานปรับปรุงระบบส่วนกลาง โดยงบประมาณนิติฯ

งานปรบั ปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนติ ฯิ

5

งานปรับปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนติ ิฯ

แล้วเสรจ็ มคี วามคืบหนา้ อยู่ระหวา่ งดาเนินการ
2
0 0

งานปรับปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนิติฯ No.1
งานปรบั ปรงุ แก้ไขงานระบบบาบัดภายในรัว่ ซมึ ออกนอกโครงการ

คา่ ใชจ้ ่ายในการดาเนนิ การ

คา่ ทดสอบการร่ัวไหล = 16,050 บ.
การแก้ไขท่อสง่ น้าเสีย = 56,978 บ.
การซ่อมท่อเติมอากาศ = 21,400 บ.

รวมคา่ ใช้จ่าย 94,428 บ.

งานปรับปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนติ ฯิ No.1

( ปรบั ปรงุ แกไ้ ขทอ่ ส่งน้าระบบบาบดั นา้ เสยี อาคาร A จุดท่ีพ้นื ทรุดตวั โดยติดต้งั อุปกรณ์เดนิ ท่อลอยใหม่ )

งานปรบั ปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนติ ิฯ No.1

(งานปดิ ท่อระบายน้ารอบอาคาร A ระยะทม่ี ีการทรุดชารุดโดยปิดระบบการใชง้ านแบบถาวร)

รูปแบบเทปนู บลอ็ กผนังปิดกนั้ น้า ปดิ บอ่ พัก Main hole ตลอดแนว

งานปรบั ปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนติ ิฯ No.1

(งานปรับปรุงแกไ้ ขทอ่ เติมอากาศจุดทช่ี ารุดจากการทรุดตวั โดยกรตี พืน้ วางแนวทอ่ ระบบใหม)่

งานปรบั ปรุงระบบสว่ นกลาง โดยงบประมาณนิตฯิ No.2

งานแกไ้ ขทอ่ เมนประปาอาคาร C ท่ีตรวจพบมีการร่ัวไหลจดุ ขอ้ ตอ่ ท่อเข้ามิเตอร์สว่ นกลาง

48,770.60 บาท

งานปรบั ปรุงระบบส่วนกลาง โดยงบประมาณนติ ฯิ No.2

งานแกไ้ ขท่อเมนประปาอาคาร C ท่ตี รวจพบมีการร่ัวไหลจดุ ขอ้ ตอ่ ท่อเข้ามิเตอร์ส่วนกลาง


Click to View FlipBook Version