The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สูจิบัตร คิวอาร์โค้ด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wanida Promudom, 2022-06-02 05:59:45

สูจิบัตร คิวอาร์โค้ด

สูจิบัตร คิวอาร์โค้ด

นทิ รรศการศิลปนพิ นธ์

“ไทป์ - ไทย”

ตง้ั แต่วนั ท่ี ๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
หอศลิ ป์ ณ บา้ นเจ้าพระยา

๔๙ ถนน พระอาทิตย์ แขวง ชนะสงคราม เขตพระนคร กรงุ เทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โดย นกั ศึกษาสาขาจติ รกรรมไทย ภาควิชาศิลปะประจ�ำ ชาติ

วทิ ยาลยั เพาะช่าง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลรตั นโกสินทร์

ณ แดนดนิ ถนิ่ สยามมีภาพเขยี น ให้เลา่ เรยี นหมั่นเพียรใหศ้ กึ ษา
ล้วนพ้องขา้ พีน่ ้องจติ รกรรมไทย
เขยี นลวดลายเขยี นกระบเ่ี ขียนเทวา บรรจงสรา้ งงานวจิ ติ รพสิ มัย
ให้ดำ�รงคงไวช้ อ่ื จท.
บดสฝี ุ่นกุมพกู่ นั เนรมติ ร

จะสืบสานเจตนารมณ์ครูชา่ งไทย

สารจากหวั หน้าภาควิชาศิลปะประจำ�ชาติ วิทยาลยั เพาะช่าง
เม่อื กลา่ วถงึ การศึกษาเรยี นรู้ งานศิลปะการช่างไทยแบบจารีตนิยม (เรยี กอกี ชื่อหนง่ึ ว่า ศิลปะแบบ
ประเพณี ) แม้ว่าปจั จบุ ันจะมีสถาบนั การศึกษาหลายแหง่ จดั ใหม้ หี ลกั สูตรการเรียนการสอนศลิ ปะไทยแบบจารตี ทัง้
แบบประกาศนยี บตั รวิชาชีพ หรอื ระดบั ปรญิ ญาบัณฑติ แต่เช่อื วา่ หลายคนมักชวนกันใหน้ กึ ถึง “ภาควชิ าศลิ ปะประจำ�
ชาติ วทิ ยาลยั เพาะช่าง” ซ่ึงในปัจจุบนั (พ.ศ.๒๕๖๕) ดำ�เนินการจดั การเรียนการสอนมาแลว้ กว่า ๔๘ ปี เปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาตรี แบ่งหมวดหมโู่ ครงสร้างการจดั การศกึ ษาศลิ ปะออกเปน็ ๒ กลุ่มวิชาใหญ่ๆ รวม ๔ หลักสตู ร
ประกอบดว้ ยกล่มุ วชิ าศิลปะแบบจารีตนิยม ๓ หลักสตู ร ไดแ้ ก่ หลกั สตู รปรญิ ญาตรี สาขาวิชาจติ รกรรมไทย สาขาวิชา
ประตมิ ากรรมไทย และสาขาวิชาหตั ถศิลป์ กับอกี ๑ กลมุ่ วิชาชีพครูศิลปะ ไดแ้ ก่ หลกั สตู รปรญิ ญาตรี (หลักสตู รใหม่
ปี ๒๕๖๔) สาขาวชิ าศลิ ปศกึ ษา โดยท้งั ๔ หลักสตู ร มงุ่ ผลติ และพฒั นาเยาวชนของชาตใิ นด้านศลิ ปะและวฒั นธรรม
ผลิตและสรา้ งบุคคลาการด้านการช่างไทย ทัง้ ชา่ งเขียน ช่างป้ัน ช่างหัตถศลิ ป์และประณตี ศลิ ป์ รวมถึงครศู ลิ ปะที่มจี ติ
วญิ าณและความสามารถดง่ั ครูช่างไทยในอดีต
นิทรรศการศิลปนพิ นธ์ “ไทป์-ไทย”ท่หี อศลิ ป์ ณ บา้ นเจ้าพระยา โดย นกั ศกึ ษาระดบั ปรญิ ญาตรี
สาขาวิชาจิตรกรรมไทย ประจำ�ปีการศึกษา 2564 น้ี พิจารณาจากชือ่ นิทรรศการ ที่สื่อถึงการจัดแสดงงานศิลปะท่ี
เนน้ ย�ำ ถ้ ึงอัตลักษณ์ไทยทัง้ ด้านรปู แบบ ความคิด การสะทอ้ นความ การสืบทอดสง่ ต่อความงามอย่างไทย ให้ก้าวเดินไป
เคียงขา้ งกบั สังคมในยุคทดี่ จิ ติ อลเทคโนโลยเี ขา้ มามีบทบาทอย่างมาก นิทรรศการศิลปนพิ นธน์ ้ี เป็นด่งั บทสรุปของการ
เรยี นรู้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ท่ี นกั ศกึ ษาทกุ คนม่งุ มั่นทำ�งานอย่างหนักพร้อมการสอดประสานร่วมกบั การท�ำ งานของ
ทุกสว่ นงาน ทกุ องคาพยพของหนว่ ยจดั การศกึ ษา ท�ำ ใหเ้ กิดกลมุ่ ยุวศลิ ปินท่ีมสี มรรถนะสงู มคี วามรอบร้มู ที กั ษะทาง
ความงามอย่างไทย มีสำ�นกึ รู้คณุ คา่ ความเป็นไทยและเป็นพลเมอื งโลกทม่ี คี ณุ ภาพ
ในฐานะหวั หน้าภาควชิ าศลิ ปะประจำ�ชาติ ขอช่นื ชมและแสดงความยินดีกับนักศกึ ษาทุกคนท่ี
ส�ำ เร็จการศกึ ษา และขอใหก้ ารจัดนิทรรศการประสบความส�ำ เร็จดงั วัตถปุ ระสงค์ ใหส้ ามารถน�ำ วชิ าความรูไ้ ปใชพ้ ัฒนา
ตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสขุ ภาวะใหแ้ ก่ ครอบครัว ชมุ ชนและเป็นหนงึ่ พลวตั ที่พรอ้ มดว้ ยสมรรถนะ มี
ศักยภาพ ในการขับเคลือ่ นสังคมด้วยทุนทางวัฒนธรรมและสรา้ งความมัง่ คงั่ ความเจริญให้แกผ่ คู้ น ชมุ ชน สังคมและ
ประเทศชาติ

รองศาสตราจารยน์ โิ รจน์ จรุงจติ วิทวัส
หัวหน้าภาควชิ าวชิ าศลิ ปะประจ�ำ ชาติ วทิ ยาลยั เพาะชา่ ง

สารจากหัวหนา้ สาขาจติ รกรรมไทย

โครงการนทิ รรศการศิลปนิพนธผ์ ลงานของนกั ศึกษา
สาขาวชิ าจติ รกรรมไทย ภาควิชาศลิ ปะประจำ�ชาติ
วทิ ยาลยั เพาะช่าง มหาวิทยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลรัตนโกสนิ ทร์
๑. ช่อื โครงการ โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ “ไทป-์ ไทย” ระดบั ปรญิ ญาตรภี าควชิ าศลิ ปะประจ�ำ ชาติ
ประจ�ำ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕
ไทป์ - ไทย
ไทป ์ (Type) ที่มีความหมายวา่ รูปแบบ นำ�มารวมกับคำ�ว่าไทย
จึงมีความหมายเป็นรูปแบบลักษณะรูปแบบความเป็นไทยท่ีสามารถแสดงถึงสาขาจิตรกรรมไทยได้
เปน็ อย่างดที างสาขาจติ รกรรมไทยไดเ้ ล็งเห็นรากเหง้าของศิลปะไทย จึงมกี ารจดั การเรยี นการสอน แบบโบราณแบบ
ประเพณี ไมว่ า่ จะเป็นกลวิธกี ารคิดเรื่องราวของการอนุรักษ์ การรักษาแบบงานต่างๆ ไมว่ า่ จะเป็นงานแบบประเพณี
แนวประเพณี วิถีชวี ติ และจติ รกรรมร่วมสมยั และงานต่างๆคงอย่ใู นรูปแบบความเป็นไทย สบื ทอดอนรุ ักษ์ ให้งานศลิ ปะ
ไทยยังยนื สบื ตอ่ ไป

๒.หลักการและเหตผุ ล
สาขาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศลิ ปะประจำ�ชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยรี าชมงคล
รตั นโกสินทร์ไดจ้ ัดการเรียนการสอน เพ่อื ผลิตบณั ฑิตทางดา้ นงานศิลปกรรมไทยปจั จบุ ันการศึกษางานศิลปกรรมไทยได้
มีการขยายขอบการศกึ ษาโดยใหค้ วามสำ�คญั ถึงรากเหง้าของศิลปะไทยแขนงต่างๆ รวมทั้งการศึกษาเชิงประวตั ิศาสตร์
ตลอดจนถึง เนือ้ หาในดา้ นความงามแบบคตนิ ยิ มไทย หลักทางความคดิ รปู แบบวัสดุเทคนคิ วิธีการตลอดจนการ ปลกู ฝงั
จิตส�ำ นึกความซาบซ้งึ ทางดา้ นสุนทรยี ศาสตรเ์ พือ่ ให้เกดิ กระบวนการศกึ ษายังใหค้ วามสนใจกบั การพฒั นาทางด้าน การ
วจิ ัยสร้างสรรคง์ านศลิ ปกรรมไทยของนักศกึ ษาชั้นปที ่ี ๔ ซ่งึ ปัจจุบันภาควิชาศิลปะประจำ�ชาติ สาขาจติ รกรรมไทย ยัง
คงอนุรักษ์สืบทอดสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปกรรมต่างๆอย่างต่อเน่ืองผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ท่ียังคงมุ่งม่ันด้วยความ
วริ ยิ ะพากเพยี รฝึกฝนพัฒนา สร้างสรรคผ์ ลงานในรูปแบบจติ รกรรมไทย เช่ือมผสานศลิ ปะ แบบขนบประเพณใี นอดีตให้
รว่ มสมัยกับสงั คมปัจจบุ ันอันเป็นการพฒั นางานศลิ ปะไทยอยา่ งย่ังยืน ท้ังในดา้ นการประกอบอาชีพและ การศึกษาตอ่
ในระดับที่สูงขึน้ ตามวตั ถุประสงคข์ องหลักสูตร

สาขาจติ รกรรมไทย ภาควชิ าศลิ ปะประจำ�ชาติ วทิ ยาลัยเพาะชา่ ง ซึง่ มหี นา้ ทจ่ี ดั การศกึ ษาและผลติ
บุคลากรเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาศิลปกรรมไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นสถาบันที่เป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมที่มภี าระหนา้ ทใ่ี นการบรกิ ารทางวิชาการ จึงเลง็ เหน็ คณุ คา่ ความส�ำ คญั ของศิลปกรรมชาติ จึงได้จดั โครงการแสดง
ผลงานในรูปแบบนิทรรศการทางศิลปะเพ่ือเผยแพร่ถึงความสามารถของนักศึกษาท่ีพร้อมจะเป็นบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีโดยในแต่ละปีการศึกษาก่อนท่ีนักศึกษาจะสำ�เร็จการศึกษาจะต้องจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์อันเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาดีมีการแสดงออกทางด้านความรู้เชิงวิชาการด้านศิลปะแสดงทักษะสุนทรียภาพของตนซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงต่อการก้าวไปสู่อาชีพทำ�งานด้านศิลปกรรมและสาขาท่ีเกี่ยวข้องเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติ
สนองนโยบายการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สงั คม และวฒั นธรรม ให้เปน็ ท่ปี ระจกั ษ์แก่สาธารณชนต่อไป
๓. วตั ถุประสงค์
๑. ใหน้ ักศกึ ษาไดแ้ สดงศกั ยภาพทางด้านการสรา้ งสรรคผ์ ลงานศิลปะไทยและศลิ ปะไทยร่วมสมัย
๒. ใหน้ กั ศึกษาได้มโี อกาสพบปะแลกเปลยี่ นประสบการณด์ า้ นศลิ ปะกบั สาธารณชน
๔. เปา้ หมาย
๑. เพ่ือจัดแสดงงานในโครงการวิชาศลิ ปนพิ นธ์ของนักศกึ ษาภาควิชาศลิ ปะประจำ�ชาตสิ าขา
จติ รกรรมไทย
ประจ�ำ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. เพอ่ื เปน็ การใหค้ วามรู้ทางดา้ นศิลปะไทยตอ่ ผู้คนในสังคม อีกทง้ั ช่วยปลกู ฝังให้สงั คมและเยาวชน
ไดต้ ระหนกั ถงึ คุณคา่ และความส�ำ คญั ของศิลปะไทยเพื่อสืบสานและส่งเสรมิ การอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย
๕. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
นกั ศึกษาชัน้ ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขาจติ รกรรมไทย ภาควชิ าศิลปะประจ�ำ ชาติ วทิ ยาลัย
เพาะชา่ ง มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๖. กลมุ่ เป้าหมายผู้รว่ มโครงการ
ประชาชน/บคุ คลท่วั ไป ๗๐ คน
นสิ ติ นักศกึ ษา ๑๐ คน
อาจารย์/บุคลากร ๑๕ คน
๗. สถานท่ีจัดแสดงผลงาน
หอศิลป์ ณ บา้ นเจ้าพระยา
๘. ระยะเวลาการจัดแสดงผลงาน
จัดนทิ รรศการระหวา่ ง วันท่ี 4 ถงึ 28 มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐. ผลทค่ี าดวา่ ได้รบั
๑. เพือ่ เป็นการเผยแพรผ่ ลงานศิลปะไทยของนักศึกษาหลักสตู รศลิ ปบัณฑิต
๒. เพอ่ื พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้ นศลิ ปวัฒนธรรมไทยกบั สาธารณชนนาย ชนิ ดนัย อินตา
Mr. Chindanai Inta

วันเกดิ 28 มนี าคม 2542
E-mail [email protected]
Facebook Day Chindanai
โทรศัพท ์ 094 619 0717

หัวข้อศิลปนพิ นธ์ พุทธปาฏหิ าริย์

แนวความคดิ
โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานนําเร่ืองราวพุทธประวัติเหตุการณ์เสด็จดาวดึงส์โปรดอดีต
พทุ ธมารดามาสร้างสรรค์ผลงานทีแ่ สดงวิเศษนา่ อศั จรรย์ดว้ ยความสงา่ งามของพระพุทธเจา้ และการ
จดั วางองคป์ ระกอบทีม่ ีลักษณะคลนื่ ท่ีมีการแผก่ ระจาย เคลื่อนทีอ่ อกไปแสดงถงึ การเผยแผค่ ลืน่ เสียง
แห่งธรรมออกไป และเปน็ การนอ้ มนาํ สู่ความเลื่อมใสความศรัทธาในการแสดงเนอ้ื หาของภาพในรปู
แบบจติ รกรรมไทยประเพณีลา้ นนา ดว้ ยเทคนคิ สีฝ่นุ ปดิ ทองคาํ าเปลวบนพืน้ กาวมะขาม

ชื่อผลงาน : โปรดพทุ ธมารดา The Lord Buddha preaches to his mother
เทคนคิ : สฝี นุ่ ปดิ ทองค�ำ เปลว Tempera, Gold leaf
ขนาด : 140 x 120 ซม. 140 x 120 cm.

นาย ศราวธุ แสนมี
Mr. sarawut saenmi

วนั เกดิ 16 กรกฎาคม 2540
E-mail [email protected]
Facebook ศราวธุ ฯลฯ
โทรศัพท ์ 099 207 1969

หวั ขอ้ ศิลปนพิ นธ์ พทุ ธปาฏิหารยิ ์ ผา่ นอุบาย
แนวความคิด
ผู้รับชมผลงานเกิดความประทับใจในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นรู้สึกอัศจรรย์ความสง่า
งาม ความตระการตาตอ่ พุทธานุภาพของพระพทุ ธเจา้ ยงั ให้บังเกิดความศรัทธาแกผ่ รู้ บั ชมอนั เกดิ จาก
ค�ำ สอนจากทอ้ งเร่ือง การสร้างสรรค์ผลงานในหวั ขอ้ พุทธปาฏิหาริยผ์ ่านพุทธอุบาย เสนอถึงพทุ ธานุ
ภาพอันเกดิ จากพระพุทธเจา้ ซ่งึ เปน็ ปาฏิหารยิ อ์ นั น่าอัศจรรย์ ความสง่างาม ยงั ใหบ้ ังเกดิ ความศรัทธา
แก่ผู้พบเห็นอนั เกิดจากค�ำ สอนจากทอ้ งเรอ่ื ง

ช่อื ผลงาน : ฝนโบกขรพสั ส์
เทคนิค : สฝี นุ่ บนผา้ ใบ
ขนาด : 160 x 85 ซม.

Red rain
Tempera on Canvas

160 x 85 cm.

นาย กุลเดช เวสกุล
Mr. Kulladet Wetsakul

วันเกดิ 27 มีนาคม 2543
E-mail [email protected]
Facebook กลุ เดช เวสกลุ
โทรศัพท ์ 098 795 6415

หัวขอ้ ศลิ ปนิพนธ์ มโหตฺสวสงั สการ
แนวความคดิ
โดยส่วนตัวมีเป็นความประทับใจในมหรสพในงานศพท่ีมีความแตกต่างจาก
วัฒนธรรมอื่นบนโลกผู้สร้างสรรค์จึงได้นําความประทับใจน้ีมาสร้างสรรค์เป็นผลงานในรูปแบบ
จติ รกรรมไทยแบบประเพณเี ป็นงานสร้างสรรคท์ ่แี สดงพธิ ีกรรม และความรืน่ เริงในงานศพในแบบ
อุษาคเนยแ์ สดงออกผา่ น “มโหตฺสวสงั สการ” การนําเสนอพิธกี รรม และมหรสพในงานศพเพื่อ
สะท้อน วัฒนธรรมท่มี อี ัตลักษณ์ของกลมุ่ คนในอษุ าคเนย์

ชื่อผลงาน : มโหตสฺ วสงั สการ Mahotu Sawasangsakan
เทคนิค : สฝี ุ่นบนพนื้ ดินสอพอง Tempera on Soft-prepared Chalk
ขนาด : 144 x 105 ซม.
144 x 105 cm.

นาย พิชยั ปัญญาค�ำ
Mr. pichai panyakham

วันเกดิ 15 พฤศจกิ ายน 2541
E-mail [email protected]
Facebook พิชัย ปัญญาคำ�
โทรศพั ท ์ 088 223 7802

หัวข้อศลิ ปนิพนธ์ ต�ำ นานวรรณกรรม พระเจ้าเลยี บโลก

แ นวความคิด การเสด็จโปรดเวไนยสัตว์ของพระพุทธเจ้าในตำ�นานพระเจ้าเลียบโลกน้ันเป็นการ
ยกย่องพระพุทธคุณเรื่องของการมีเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าที่เผยแผ่มาในดินแดนล้านนาโดย
เนื้อหาใจความในแต่ละกัณฑ์ของเร่ืองราวน้ันได้สอดแทรกคติธรรมไว้มากมายพร้อมท้ังแฝงความเชื่อ
ชนชาติ สถานที่ พิธกี รรมต่างๆของคนในพืน้ ถิ่นไว้อยา่ งกลมกลนื ตัวผู้เขียนเองได้ศกึ ษาข้อมูลจน
ครบทุกกัณฑ์แล้วจึงคัดเลือกเน้ือหาที่สอดคล้องกับการเสด็จออกเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้ามาก
ท่ีสุดมาถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาวะอารมณ์ที่มีการปะทะของความมีมิฉาทิฐฐิกับความเป็นผู้มีเมตตาท่ี
จะส่ังสอน และช่วยเหลอื เวไนยสตั วใ์ ห้ก้าวพ้นกองทกุ ขเวนาอย่างชดั เจนท่สี ุดมาถา่ ยทอดโดยใช้รปู
แบบของผ้าพระบฏซงึ่ เปน็ ทีน่ ยิ มใช้ เขียนภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ชาดก มาแต่โบราณ
ด้วยเทคนคิ สฝี ุ่นปิดทองคำ�เปลว

ชื่อผลงาน : โปรดชมี ่านรา้ ย Prod she maan rai
เทคนคิ : สฝี นุ่ บนพนื้ ผา้ บฏ Tempera on Prabod
ขนาด : 170 x 75 ซม.
170 x 75 cm.

นาย นิตพิ นธ์ ถน่ิ พบิ ลู ย์
Mr. Nitipon Thinpiboon

วนั เกิด 17 ธนั วาคม 2542
E-mail [email protected]
Facebook Nitipon Tinpiboon
โทรศัพท ์ 094 895 2328

หัวขอ้ ศิลปนพิ นธ์ จินตภาพ สญั ญะ พละกำ�ลงั ในวรรณกรรมรามเกยี รติ์

แนวความคิด
โดยการสร้างสรรค์ผลงานเร่ืองราวของรามเกียรต์ิได้นำ�ตอนพาลีดันเขาพระสุเมรุ
มาสร้างสรรค์ผลงานที่เเสดงพละกำ�ลังผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่ทิศทางของตัวภาพเเวดล้
อมมุ่งไปส่ตู วั ประธาน เพอ่ื ให้เกดิ ความรูส้ ึกสนใจไปยังเหตุการณ์หลัก เพอ่ื ให้มีความเเตกตา่ งจาก
จิตรกรรมรามเกียรติ์ในอดีตท่ีไม่ได้เเสดงความรู้สึกพละกำ�ลังอย่างเด่นชัดในรูปเเบบจิตรกรรมไทย
ประเพณดี ว้ ยเทคนิคสฝี นุ่ ปดิ ทองค�ำ เปลวบนพื้นกาวมะขามผสมดินสอพอง

ช่อื ผลงาน : สุครีพดันเขาพระสุเมรุ Sukreep pushing
เทคนคิ : สีฝนุ่ บนพนื้ ดนิ สอพอง Tempera on Soft-prepared Chalk
ขนาด : 117 x 140 ซม. 117 x 140 cm.

นาย ธนกฤต จันตะ๊
Mr. Thanakrit Janta

วันเกดิ 8 กนั ยายน 2540
E-mail [email protected]
Facebook Blueswan Ka
โทรศพั ท ์ 063 386 5958

หวั ข้อศลิ ปนพิ นธ์ ตำ�นานเขาศกั ดสิ์ ทิ ธใ์ิ นอาณาจักรล้านนา
แนวความคดิ

“เขาศกั ดส์ิ ทิ ธิ”์ เปน็ ปรากฏการณ์ท่แี สดงความเช่อื มโยงระหวา่ งสงั คมมนษุ ยก์ บั
ธรรมชาติอันเป็นต้นกำ�เนิดของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาณาจักรล้านนาสังคมมนุษย์
ต้องการสรรสร้างสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิผ่านคำ�อธิบายเพื่อเป็นท่ีพ่ึงทางใจแสดงออกผ่านการสร้าง
สถาปัตยกรรมประเพณีพิธีกรรมหรือกฎเกณฑ์ท่ีตอบสนองความเช่ือความศรัทธาต่ออำ�นาจศักด์ิสิทธ์ิ
ของชุมชนข้าพเจ้าประทับใจความงามของการก่อตัวของวัฒนธรรมดังกล่าวที่เช่ือมโยงระหว่าง
ธรรมชาตกิ ับชมุ ชมจึงตอ้ งการสร้างสรรค์บรรยากาศของความศักดิ์สทิ ธเ์ิ พื่อแสดง และบนั ทกึ ความ
งามของภมู ทิ ัศนว์ ัฒนธรรมเชงิ เชอ่ื มโยงของอาณาจักรล้านนา

ชือ่ ผลงาน : ต�ำ นานเขาศกั ดสิ์ ทิ ธใ์ิ นอาณาจกั รลา้ นนา The Myth of Sacred Mountains in Lanna Kingdom
(เมืองพะเยา) (Mueang Phayao)
เทคนิค : สีฝุ่นบนพน้ื กาวมะขามดนิ สอพอง
ขนาด : 107 x 198 ซม. Tempera on Soft-prepared Chalk
107 x 198 cm.

นาย ศราวธุ จอมหงษ์
Mr. Sarawut Jormhung

วันเกดิ 16 พฤษภาคม 2542
E-mail [email protected]
Facebook Man Sarawut
โทรศพั ท ์ 090 048 2082

หัวขอ้ ศิลปนิพนธ์ พทุ ธศรทั ธา

แนวความคดิ

พทุ ธศรัทธาขา้ พเจา้ ได้รับแรงบนั ดาลใจ จากเนอื้ หาเรอ่ื งราวพทุ ธประวัตอิ นั แสดง
ถงึ ความเช่ือ ความศรทั ธา และทรงเเสดงพระธรรมเทศนาเพือ่ โปรดเหลา่ เทวดา หม่มู วลมนษุ ย์ ทุก
สรรพสิ่ง เป็นการเเสดงพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสมั พทุ ธเจ้าที่ลกึ ซ้ึงกนิ ใจอยา่ งงดงาม ขา้ พเจ้า
จึงน�ำ มาสรา้ งสรรคใ์ นผลงานทัง้ ในแงค่ วามคดิ อดุ มคติ รปู แบบจติ รกรรมไทยแบบประเพณี

ช่อื ผลงาน : โปรดพกาพรหม The Lode Buddha gave a sermon to Brahma
เทคนิค : สฝี นุ่ บนพ้นื ดินสอพองปิดทองค�ำ เปลว Tempera Gold Leaf on Soft-prepared Chalk
122 x 133 cm.
ขนาด : 122 x 133 ซม.

นางสาว สุปรยี า สงิ ฉลาด
Ms. Supreeya Singchalad

วนั เกิด 23 พฤษภาคม 2541
E-mail [email protected]
Facebook SU Pee YA
โทรศพั ท ์ 096 297 4817

หวั ขอ้ ศิลปนิพนธ์ วถิ ีชีวติ เรียบงา่ ยชาวนาชนบท
แนวความคิด สะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของการใช้ชีวิตที่สมถะของกลุ่มชนบทจังหวัดสระแก้วท่ียัง
คงอยใู่ นสภาวะปจั จุบนั เปน็ องค์ประกอบท่ีเรยี บง่ายไม่ซับซ้อนผ่านองคป์ ระกอบหลักคอื
“เฮือนนอนนา เถียงนา ย้งุ ข้าว” ไม่มีสงิ่ มีชีวติ ในองค์ประกอบแต่จะรสู้ กึ เหมือนมีคนอาศัยอยใู่ นนน้ั โดย
แสดงออกผา่ นวตั ถสุ ่ิงของ ข้าวของเคร่อื งใชท้ ี่ผูกพนั ในการดำ�รงชีวิตทสี่ มั พนั ธก์ ับธรรมชาตเิ ปน็ การวาง
ภาพทมี่ องใหเ้ ห็นวิถีชวี ิตชาวนาชนบทท่ีเคยไปสัมผัสถงึ การใชช้ ีวิตในทงุ่ นาตอนเด็ก โดยปราศจากความ
ว่นุ วายและสนกุ สนานกบั ธรรมชาติคลองบงึ ทงั้ ส่งิ ของทเ่ี กดิ จากความชำ�นาญใชภ้ ูมิปัญญาและ สง่ิ ที่
เริ่มเข้ามาอ�ำ นวยความสะดวกใหเ้ รามากขน้ึ แตย่ ังคงไว้ซึ่งกล่ินอายภูมิปญั ญาของชาวนาชนในสมัยเก่า

ชื่อผลงาน : วถิ ีชวี ิตเรียบง่ายชาวนาชนบท ๑ Rural Lifestyle 1
เทคนคิ : สีฝุ่นบนพ้นื กาวมะขามดินสอพอง Powder paint on the ground,
ขนาด : 100 x 180 ซม. tamarind glue,white clay filler

100 x 180 cm.

ชื่อผลงาน : วถิ ีชวี ิตเรยี บง่ายชาวนาชนบท 2 Rural Lifestyle 2
เทคนคิ : สีฝุ่นบนพ้นื กาวมะขามดินสอพอง Powder paint on the ground,
ขนาด : 175 x 110 ซม. tamarind glue,white clay filler

175 x 110 cm.

นาย ปวรตุ น์ แซ่ลม้ิ
Mr. Pavarut Saelim

วันเกิด 28 เมษายน 2542
E-mail [email protected]
Facebook Benz Pavarut
Instragam benzpavarut
โทรศัพท ์ 087 551 9761

หวั ขอ้ ศิลปนิพนธ์ ความผสมผสานกลมกลนื แห่งยคุ สมยั

แนวความคดิ
ในปจั จบุ ันกรงุ เทพมหานครมคี วามเจรญิ กา้ วหน้าทันสมยั ขน้ึ มาก สง่ ผลให้มีการ
พฒั นาขนึ้ ของ อาคารบา้ นเรือน ตึกสงู ถนนสายใหม่ รถยนต์ รวมไปถึงการคมนาคมที่หลากหลาย
ความทันสมัยเหล่านเี้ กดิ ข้ึนและอยู่ร่วมกบั ย่านเมืองเกา่ ที่ตั้งอยู่ก่อนหน้า เมืองเก่าก็ยังดำ�รงอยไู่ ด้
มาจนปจั จุบนั วฒั นธรรมใหมท่ ี่เข้ามาผสมผสานกบั วฒั นธรรมเกา่ อยา่ งลงตวั จงึ เกิดเปน็ ความผสาน
กลมกลนื แหง่ ยุคสมัย

ชื่อผลงาน : ผสานกลมกลนื แหง่ สมั พันธวงศ์ Harmonious of Samphanthawong
เทคนคิ : สีอะครลิ กิ บนเฟรมผา้ ใบ Acylic on Canvas
ขนาด : 142 × 176 ซม. 142 x 176 cm.

ชื่อผลงาน : ผสานกลมกลนื แหง่ บางรัก Harmonious of Bang Rak
เทคนิค : สอี ะครลิ ิกคบนเฟรมผ้าใบ Acylic on Canvas
ขนาด : 182 × 120 ซม. 182 x120cm.

นาย สรุ ศักดิ์ อุน่ พกิ ลุ
Mr. Surasak Aunpikun

Facebook ชา่ งศลิ ป์ จิตรไทย
โทรศัพท ์ 082 928 7283

หัวขอ้ ศิลปนิพนธ์ ม่วนงานบ้านเฮา

แนวความคดิ
ม่วนงานบ้านเฮาคอื ความสนกุ สนานที่เกดิ ขึ้นในงานบุญไมว่ ่าจะบญุ อะไรกต็ าม
ในจังหวัดท่ีข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในงานบุญที่ข้าพเจ้าไปร่วมในสมัยยังเด็กนั้นข้าพเจ้าได้ไปร่วมงานใน
งานก็จะมกี ารจัดตกแตง่ สถานที่ เพอื่ เตรียมงานบรรยากาศโดยรอบก็จะมีความครึกคร้ืนและ ความ
สนกุ สนาน คนเฒ่าคนแกก่ จ็ ะปลอ่ ยใหข้ องลูกหลานวิง่ เล่นบริเวณน้ัน สว่ นหนุม่ สาววัยร่นุ ทเี่ ข้ามา
รว่ มงานนัน้ กจ็ ะเน้นไปทางความสนุกสนานของวงดนตรี ทีท่ างผใู้ หญ่บา้ นได้จ้างมาเลน่ เพ่อื เพิ่มสีสนั
ความสนกุ สนานให้กับงาน ข้าพเจา้ จึงน�ำ เอาความสนกุ สนานในวงดนตรี ความสนกุ ของวัยรนุ่ หรอื
แม้แตค่ นเฒา่ คนแกท่ ี่กำ�ลังสนุกสนานกบั วงดนตรีในงานมาสร้างสรรค์ผลงานช้นิ นี้

ชือ่ ผลงาน : ม่วนงานบา้ นเฮา Fun at home
เทคนิค : สฝี ่นุ บนพ้ืนสมกุ ดินสอพอง Tempera on Soft-prepared Chalk
ขนาดผลงาน : 170 x 100 ซม.
170 x 100 cm.

นางสาว ปรียาภทั ร์ เลย้ี งหนู
Ms. Priyapat Liangnu

วนั เกดิ 11 พฤษภาคม 2542
E-mail [email protected]
Facebook Priyapat Lianynu
โทรศพั ท ์ 096 289 8316

หัวขอ้ ศลิ ปนิพนธ์ วิถชี ีวิตบา้ นปากทะเล

แนวความคิด

ความประทับใจตอ่ วิถีชีวติ ชาวประมงพ้นื บา้ น สะท้อนใหเ้ หน็ ถงึ วฒั นธรรม
ภูมิปัญญาบรรพชนท่สี ืบทอดร่นุ ตอ่ รุ่น และไดแ้ ฝงไปด้วยการดำ�เนินวิถีชีวิตท่เี ปน็ เอกลักษณเ์ ฉพาะ
ของชาวประมงพนื้ บา้ นปากทะเลเปน็ ลกั ษณะวถิ ชี วี ิตที่อยอู่ ย่างเรียบงา่ ย สงบสขุ พง่ึ พาอาศยั กนั
เกือ้ กลู กนั ทั้งด้านวถิ ีชีวิตและทรพั ยากรทางธรรมชาติ แสดงใหเ้ หน็ ถึงคุณคา่ ทางความงามของวิถชี ีวิต
ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถน่ิ

ชื่อผลงาน : วิถีชวี ิตบ้านปากทะเล ๑ way of life of Ban Pak Talay 1
เทคนคิ : สอี ะคริลิกบนพื้นดนิ สอพอง Acrylic on Soft-prepared Chalk
ขนาด : 120 x 180 ซม.
120 x 180 cm.

ชื่อผลงาน : วิถีชวี ิตบ้านปากทะเล 2 way of life of Ban Pak Talay 2
เทคนคิ : สอี ะคริลิกบนพื้นดนิ สอพอง Acrylic on Soft-prepared Chalk
ขนาด : 120 x 175 ซม.
120 x 175 cm.

นาย ปฏิมากร อรญั เหม
Mr. Patimakorn Arunhem

วนั เกดิ 13 สิงหาคม 2541
E-mail [email protected]
Facebook Patimakorn Be Luftmensch
โทรศัพท์ 080 935 5401

หัวขอ้ ศิลปนิพนธ์ บรรยากาศความลีล้ บั

แนวความคดิ
ข้าพเจ้ามีความหลงใหลในบรรยากาศความล้ีลับที่แฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมภายใน
ชุมชนและยังคงปรากฏในสถานท่ีตา่ งๆ ขา้ พเจ้าจงึ ต้องการถา่ ยทอดบรรยากาศความลล้ี ับโดยอาศัย
การสรา้ งรูปทรงสถาปตั ยกรรม รูปทรงศิลปวัตถุ เเละบรรยากาศความลล้ี บั วังเวง ด้วยทศั นธาตทุ าง
ศลิ ปะเพื่อเเสดงออกถงึ บรรยากาศความลีล้ ับทขี่ ้าพเจ้าหลงใหล

ช่ือผลงาน : บรรยากาศความลล้ี บั 1 Mysterious atmosphere 1
เทคนคิ : จิตรกรรมลายทอง Lai thong Painting, Lacquer Work
ขนาดผลงาน : 140 x 105 ซม.
140 x 105 cm.

ชื่อผลงาน : บรรยากาศความลีล้ บั 2 Mysterious atmosphere 2
เทคนิค : จติ รกรรมลายทอง Lai thong Painting, Lacquer Work
ขนาดผลงาน : 160 x 120 ซม.
160 x 120 cm.

นายโกเมนทร์ เชอ้ื เจริญ
Mr. Komain Chueacharoen

วนั เกดิ 30 สงิ หาคม 2542 Facebook Komain chueacharoen
E-mail [email protected] โทรศัพท์ 098 260 8157

หวั ขอ้ ศลิ ปนิพนธ์ จินตภาพเนียงเดา๊ ะธม
แนวความคดิ ต�ำ นานพื้นบา้ น “เนียงเดา๊ ะธม” เป็นเร่ืองราวทถ่ี กู สรา้ งใหเ้ หน็ ถงึ ทม่ี าของปราสาท
ภูมิโปน อ�ำ เภอสังขะ จังหวดั สุรนิ ทร์ เนือ้ หากลา่ วถึงการสร้างเมืองของกษตั ริยข์ อมโบราณ เพอื่ ทีจ่ ะ
ให้เปน็ ทห่ี ลบซอ่ นของพระนางศรีจันทรห์ รือเนยี งเด๊าะธม อนั เปน็ ที่มาของช่ือปราสาทภมู ิโปนซึง่ หมาย
ถึงการหลบซ่อน ยังกระจายตัวเพอื่ ทจี่ ะอธิบายความเปน็ มาของชุมชน สถานท่ี บริเวณพนื้ ท่ีตอบกลาง
ของจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยตำ�นานเนียงเด๊าะธมได้รับความนิยมมากในเขตจังหวัด
สุรนิ ทร์ ภาครฐั มีการแสดงหรือประชาสัมพันธอ์ ยู่อย่างสมำ�เ่ สมอในทุกๆ ปีเน่อื งจากเปน็ นิทานตำ�นาน
ในท้องถ่ินผศู้ ึกษาจงึ มคี วามสนใจท่ีจะค้นควา้ เพิม่ เตมิ เพ่ือใหเ้ หน็ ถึงสัญลกั ษณห์ รือนยั ยะทแ่ี ฝงอยูใ่ น
ต�ำ นานพ้ืนถน่ิ เรอ่ื งน้ี ซง่ึ แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างรฐั ท้องถนิ่ ในอสี านใต้ และจกั รวรรดขิ อม
โบราณในเขตพน้ื ท่ปี ระเทศกมั พูชาเมือ่ ได้ศึกษาข้อมลู ดา้ นตา่ งๆ จึงน�ำ มาประกอบสูก่ ารสร้างสรรคผ์ ล
งานจิตรกรรมโดยใช้เทคนิคสีฝุ่นบนพื้นสมุกดินสอพองในรูปแบบจิตรกรรมไทยแนวประเพณีร่วมกับ
ศลิ ปกรรมขอมโบราณ ได้มกี ารคน้ ควา้ เพือ่ ให้เกดิ ความสมจรงิ และสอดคลอ้ งกับเนอ้ื หา

ชอ่ื ผลงาน : จนิ ตภาพตำ�นานเนยี งเด๊าะธม The legendary image of Princess Niang Dothom
เทคนคิ : สฝี ุ่นบนพ้ืนสมุกดินสอพองปดิ ทองค�ำ เปลว Tempera Gold Leaf on Soft-prepared Chalk
160 x 120 cm.
ขนาดผลงาน : 160 x 120 ซม.

นาย ดลณฤทธ์ิ ฟา้ แลบ
Mr. Donnarit Falaeb

วนั เกดิ 11 มกราคม 2542
E-mail [email protected]
Facebook Donnarit Falab
Instagram joey_bonnarit
โทรศพั ท ์ 093 189 9934

หวั ข้อศลิ ปนพิ นธ์ วิถชี วี ติ ชาตพิ นั ธ์ุไทล้อื

แนวความคิด กลุ่มชาติพันธ์ุไทล้ือมีถ่ินฐานเดิมอาศัยอยู่แคว้นสิบสองปันนาประเทศจีนตอน
ใตไ้ ดอ้ พยพมายงั พน้ื ท่ีจงั หวดั พะเยาประเทศไทยเป็นจ�ำ นวนมาก ข้าพเจา้ จึงสนใจในวัฒนธรรม
ไทล้อื ในพ้ืนถิ่นของตนเอง ชาวไทล้อื มพี ระพทุ ธศาสนาเปน็ ทีย่ ึดเหนี่ยวจติ ใจและมคี วามเชอื่ เร่ือง
ผีบรรพบุรุษประเพณีต่างของชาวไทล้ือมีเอกลักษณ์เฉพาะเช่นภาษาการแต่งกายอาหารสถาปัตย์
บ้านเรือนรวมถึงดนตรีและมโหรีตา่ งๆ ที่สนกุ สนานข้าพเจา้ จึงน�ำ วิถชี วี ติ ชาติพนั ธไุ์ ทลื้อในพื้นถ่นิ มา
สร้างสรรค์ผา่ นรปู แบบงานจติ รกรรมไทย

ชอ่ื ผลงาน : ตานปราสาท Tan, Castle
เทคนิค : สฝี นุ่ บนพน้ื สมุกดนิ สอพอง Tempera on Soft-prepared Chalk
130 x 170 cm.
ขนาดผลงาน : 130 x 170 ซม.

นางสาว อรดา นอ้ ยนำ�เ้ ทีย่ ง
Ms. Orada Noinamthiang

วนั เกิด 26 กันยายน 2541
E-mail [email protected]
Facebook เหมอื นกัน
โทรศัพท์ 096 243 8892

หัวข้อศลิ ปนิพนธ์ ปอกเปลอื กสังคม

แนวความคิด
ภาพสะทอ้ นสังคมโดยผ่านเนื้อหาดา้ นเศรษฐกจิ วิธีชวี ติ วัฒนธรรมประเพณี โดย
ถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาวะจิตใจมนุษย์ท่ีซ่อนเร้นทั้งทางกายและทางใจท่ีได้พบเจอจากประสบการณ์
จริงสื่อ และสังคม ภายใตก้ ารแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีด้านหนา้ สรา้ งภาพดูดมี ีศลี ธรรม แตด่ า้ นในลับ
หลังกลบั แสดงพฤติกรรมทซ่ี อ่ นเรน้ ภายในจิตใจทส่ี อดแทรกเหตุการณ์ผ่านวิถชี วี ิต วัฒนธรรมประเพณี
ผ่านองคป์ ระกอบของหมอู่ าคาร สถาปตั ยกรรม ถ่ายทอดออกมาเปน็ จิตรกรรมไทยแนวประเพณี

ชื่อผลงาน : สภาวะเงาสะทอ้ นสงั คม State eflect society
เทคนคิ : สฝี ุ่นบนพื้นดนิ สอพอง Tempera on Soft-prepared Chalk
ขนาดผลงาน : ๑๔๐ x ๑๖๐ ซม.
140 x 160 cm.

นางสาว วเิ รืองรอง ใจอ่อน
Ms. Wirueangrong Chaioon

วันเกิด 21 กุมภาพนั ธ์ 2542 Instagram kanan_2102
E-mail [email protected] โทรศพั ท์ 061 362 0481
Facebook คะ’ แนน

หัวขอ้ ศิลปนพิ นธ์ ตน้ ปรารถแหง่ ความสุข

แนวความคิด ได้หยิบยกรูปแบบจากศิลปกรรมโบราณจากต้นกัลปพฤกษ์ท่ีมีความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาในคัมภีร์ไตรภูมิท่ีกล่าวว่าเป็นต้นไม้ท่ีปรากฏขึ้นในดินแดนของผู้มีบุญหากใคร
ประสงค์สิ่งใดก็สามารถอธิษฐานจิตใต้ต้นกัลปพฤกษ์จะได้สิ่งของตามปรารถนาตามความต้องการผสม
ผสานกบั ต้นนารีผล หรอื มกั กะลผี ลท่ีพูดถงึ เรือ่ งกาม ราคะ สังขาร แต่ผู้ศึกษาหยบิ ยกมาเล่าในมุมมอง
ของรสนิยมความต้องการที่แตกต่างออกไปโดยเปล่ียนจากรสนิยมความต้องการในรูปแบบของหญิง
สาวให้กลายเป็นการแสดงออกของรสนิยมความต้องการท่ีหลากหลายไปในปัจจุบันได้จินตนาการ
เป็นต้นปรารถนาแห่งสุขที่สร้างสรรค์ผลงานโดยมีการจัดวางองค์ประกอบที่มีลักษณะทิศทางการมอง
ของตัวภาพ แวดล้อมให้มุ่งเน้นไปสตู่ น้ ไม้ทีม่ ีรูปทรงที่แปลกพศิ วงเพอื่ ให้เกดิ ความรสู้ ึกสนใจไปยงั
เหตุการณห์ ลักเพ่อื การแสดงออกถึงความตอ้ งการใหเ้ หน็ ได้อย่างเด่นชัด

ชือ่ ผลงาน : ต้นปรารถนาแห่งสุข 1 wish of happiness 1
เทคนิค : สีอะคิลิกบนพ้นื ดนิ สอพองปดิ ทองค�ำ เปลว Acylic Gold leaf on Soft-prepared Chalk
ขนาดผลงาน : ๑6๐ x ๑2๐ ซม.
160 x 120 cm.

นาย ภมู นิ ันท์ แสวงดี
Mr. Puminan Sawhangdee

วนั เกดิ 14 มถิ ุนายน 2538
E-mail [email protected]
Facebook Rain Puminan
โทรศพั ท ์ 082 154 5263

หวั ขอ้ ศลิ ปนพิ นธ์ ของเล่นในความทรงจำ�ของลกู สาว

แนวความคดิ

การน�ำ เรื่องราวในครอบครวั มาแสดงให้เหน็ ถงึ ความรัก และความสนกุ สนาน
ภายในครอบครวั ของขา้ พเจ้า ซ่งึ ได้น�ำ มาเป็นแรงบนั ดาลใจในการสร้างสรรค์ เพื่อแสดงถงึ ความ
สขุ และความรกั ในครอบครัวโดยการน�ำ ของเลน่ และตัวการต์ ูนท่ลี กู สาวชอบดู และประทับใจใน
แตล่ ะชว่ งวยั มาสร้างเป็นผลงานทีส่ นกุ สนาน และเปน็ บนั ทึกในแตล่ ะชว่ งวยั ของลูกสาวที่ได้เลน่
ได้ดู และแสดงความชน่ื ชอบความนา่ รักของครอบครัวข้าพเจ้า อาคาร สถาปัตยกรรม ถา่ ยทอด

ช่ือผลงาน : ของเล่นในความทรงจ�ำ ของลูกสาว ๑ Toy in memory of daughter 1
เทคนคิ : การจดุ สีและลายฉลลุ าย Colored dots and Stencil
ขนาดผลงาน : ๑3๐ x ๑1๐ ซม. 130 x 110 cm.

ช่ือผลงาน : ของเล่นในความทรงจ�ำ ของลูกสาว 2 Toy in memory of daughter 2
เทคนคิ : การจดุ สีและลายฉลลุ าย Colored dots and Stencil
ขนาดผลงาน : ๑3๐ x ๑1๐ ซม. 130 x 110 cm.


Click to View FlipBook Version