The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการ-สอนเสริมเพิ่มปัญญา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thidarat tuyburee, 2020-03-04 07:07:33

โครงการ ภาคเรียนที่ 1

โครงการ-สอนเสริมเพิ่มปัญญา

รายงานผลการดำเนนิ งาน

โครงการ“สอนเสริมเพม่ิ ป�ญญานกั เรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปท� ี่ ๑”

โดย
นิสติ ฝก� ประสบการณ์วชิ าชพี ครู

โรงเรียนพทุ ไธสง

วนั ที่ ๒๕ เดือน กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปก� ารศกึ ษา ๒๕๖๒
วิทยาลยั การศกึ ษา มหาวิยาลัยพะเยา

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ“สอนเสรมิ เพมิ่ ปญ� ญานักเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปท� ี่ ๑”

นางสาวธดิ ารตั น์ ตุย่ บรุ ี สาขาวชิ าภาษาองั กฤษ

(นิสิตฝก� ประสบการณว์ ิชาชพี ครู มหาวิทยาลยั พะเยา )

นางสาวจุฬารัตน์ ภิญโญชาติ สาขาวชิ าภาษาอังกฤษ
นางสาวพชิ ญาพร สายสทิ ธ์ิ สาขาวชิ าภาษาอังกฤษ
นางสาวบษุ กร ข้อสว่าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

( นสิ ติ ฝก� ประสบการณ์วิชาชพี ครู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

นายธนนั ณ์ แสนนอก สาขาวชิ าภาษาไทย

นาวสาวจตุ ภิ รณ์ พงโพธ์ิ สาขาวชิ าภาษาไทย

นายปวริศร์ ศิรวิ ฒั นพบิ ลู สาขาวชิ าศิลปศกึ ษา

นายพงศกร ชมภูวเิ ศษ สาขาวิชาศิลปศกึ ษา

นายเอกพันธ์ ไกรจนั ทร์ สาขาวชิ าสังคมศกึ ษา
นายอภเิ ทพ ชีวินรัตนพนั ธ์ุ สาขาวิชาดนตรศี ึกษา

นายกิตตทิ ตั ถมวงศ์ สาขาวิชาดนตรศี กึ ษา

( นักศึกษาฝ�กประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุ รี ัมย์ )

นกั ศกึ ษาฝ�กประสบการณ์วชิ าชพี ครู
โรงเรียนพทุ ไธสง

ประจำป�การศึกษา ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ “สอนเสริมเพิม่ ป�ญญานักเรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปท� ี่ ๑”

๑. ชอื่ โครงการ “สอนเสรมิ เพิม่ ป�ญญานกั เรยี นชัน้ มธั ยมศึกษาป�ท่ี ๑”
๒. วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ

เร่ิมปฏิบัติโครงการตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๖๒ – ๑๓ กนั ยายน ๖๒ ดำเนนิ โครงการ คาบ ๘ วันจันทร์

วนั พุธ วนั ศกุ ร์ ของทุกสัปดาห์ สถานท่ดี ำเนินโครงการ ห้องเรยี นภายในโรงเรยี นพุทไธสง

๒.๑ ข้ันตอนการดำเนนิ งาน

ที่ กจิ กรรม ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ประชุมคณะกรรมการ วางแผน(P) พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒ เสนอโครงการ มถิ นุ ายน ๒๕๖๒

๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน/แตง่ ตงั้ กรรมการ (D) มิถุนายน ๒๕๖๒

๔ ดำเนินโครงการ (C) (คาบ ๘ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ๑ กรกฎาคม ๖๒ – ๑๓ กันยายน

ของทกุ สปั ดาห)์ ๖๒

๕ ประเมนิ ผลและรายงานผล (A) กันยายน ๒๕๖๒

๓. ลักษณะโครงการ
๓.๑ ประเภท  โครงการต่อเนอื่ ง  โครงการพฒั นางานเดมิ  โครงการใหม่
๓.๒ วิธีดำเนินการ  ดำเนินการเอง  ร่วมกบั หน่วยงาน.....................................................

๔. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
๔.๑ นกั ศกึ ษาฝ�กประสบการณว์ ชิ าชพี ครู ประจำป�การศึกษา 2562
๔.๒ ท่ีปรึกษาโครงการ
๔.๒.๑ นางอไุ รรตั น์ ศรวี งษ์ชัย (หัวหน้ากลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย)
๔.๒.๒ นางสาวคำพนั ธ์ ดาพัวพันธ์ (หวั หน้ากลมุ่ สาระการเรียนร้คู ณิตศาสตร)์
๔.๒.๓ นางสาวศริ ิวจิ ิตร อำไธสง (หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรียนร้ภู าษาต่างประเทศ)
๔.๒.๔ นางวรพร กสานตศิ์ รี (หัวหน้าฝ่ายงานแนะแนว)

๕. งบประมาณ งบประมาณ (บาท)
รายรับ -
ท่ี รายการ -
๔.๑ เงนิ งบประมาณสนบั สนุนจากทางโรงเรียน -
๔.๒ เงินสมทบจากนักศกึ ษาฝก� ประสบการณ์วชิ าชพี ครู
งบประมาณ (บาท)
รวมเป�นเงิน -
-
รายจ่าย -
ที่ รายการ -
๔.๓ คา่ วสั ดุอุปกรณ์ -

- กระดาษ
- ค่าวัสดอุ น่ื ๆ
๔.๔ ค่าอาหาร และนำ้ เปล่า
รวมเป�นเงิน

๖.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ ๑ ที่มีป�ญหาการอ่าน การเขียนและการคำนวณ (นักเรียนที่ไม่

ผา่ นการคดั กรองการอ่าน การเขยี นและการคำนวณ) รวมกล่มุ เปา้ หมาย จำนวน ๑๒๒ คน

๗.ผลการดำเนนิ งานตามข้นั ตอน
ขนั้ วางแผน (P)

๗.๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนกำหนดโครงการ สอนเสริมเพ่ิมปญ� ญา
๗.๒ จดั ทำรายละเอียดของโครงการ
๗.๓ เสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณ
ขนั้ ดำเนินงาน (D)
๗.๔ ไดม้ กี ารประชุมแบ่งงานตามหนา้ ที่ โดยจะจัดนักศึกษาออกเป�น ๓ กล่มุ สาระการเรียนรู้
ได้แก่ กลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย กลมุ่ สาระการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่ งประเทศ เปน� ตน้ และไดม้ อบหมายงานใหน้ ักศึกษาทุกคนได้วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน
เสรมิ เพม่ิ ป�ญญาให้กับกลมุ่ เป้าหมาย

๗.๕ ไดม้ ีการจดั เตรยี มงานตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย โดยแต่ละกล่มุ สาระจะต้องสรา้ งขอ้ สอบ
ก่อนเรยี น – หลังเรยี น เพ่ือวัดความร้พู นื้ ฐานกอ่ นทีจ่ ะเรมิ่ โครงการและวัดประเมนิ ผลการสอบหลังเรียน
เมอ่ื เสร็จส้ินโครง อีกท้ังยังเตรียมเนอื้ หาในการจดั การเรียนรู้ และส่อื เพ่ือสรา้ งความสนใจใหก้ บั
กลุ่มเป้าหมาย

๗.๖ ได้มกี ารดำเนินการตามกำหนดโครงการ “สอนเสริมเพมิ่ ป�ญญา”
ข้ันตดิ ตามผล (C)

๗.๖ สงั เกตผู้เข้ารว่ มกจิ กรรม
๗.๗ ประเมินผลงานนกั ศึกษา
๗.๘ ประเมนิ โครงการ
ขนั้ สรุปผลการดำเนนิ งานเพือ่ เป�นฐานข้อมลู ในการดำเนนิ งานครงั้ ต่อไป (A)
๗.๙ ร่วมประชมุ เพอื่ สรปุ โครงการ หาแนวทางแก้ไขปรับปรงุ พฒั นาในการดำเนนิ โครงการ
“สอนเสริมเพ่ิมป�ญญา”ครงั้ ต่อไป

๘. ผลการประเมนิ โครงการ แบง่ ออกเป�น ๒ สว่ น คือ
สว่ นที่ ๑ ผลการวเิ คราะห์ข้อมูล
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมนิ ความสำเรจ็ ของโครงการ

๘.๑ ผลการวิเคราะหข์ อ้ มูลจากแบบประเมินโครงการ
เครอ่ื งมือท่ีใช้ในการประเมินคร้ังน้ี เปน� แบบประเมนิ ท่คี ณะกรรมการฝา่ ยประเมินผลได้

สรา้ งขน้ึ มีลกั ษณะดังน้ี
ตอนที่ ๑ ข้อมลู ท่ัวไปของผ้เู ข้ารว่ มโครงการ ประกอบด้วย ชอ่ื ช้ัน เลขท่ี
ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดโครงการ เปน� แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating

Scaie) ตามวธิ ขี องลเิ คิร์ท (Likert) 5 ระดบั คือ มคี วามพึงพอใจน้อยท่ีสุด มคี วามพงึ พอใจน้อย มี
ความพงึ พอใจปานกลาง มคี วามพึงพอใจมาก และมีความพึงพอใจมากที่สุด ใหน้ ักศึกษาเลือกตอบตาม
ความคิดเหน็

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอ่นื ๆ และคำถามปลายเปด�

จากผลการประเมินจำนวนแบบประเมินท่ีไดร้ บั กลบั คืนมา มจี ำนวน ๙๗ ชดุ

ผลการวเิ คราะห์ข้อมลู นำเสนอตามลำดับ ดงั น้ี

ผลการวเิ คราะหข์ ้อมลู ตามแบบสอบถามโครงการ
ตอนท่ี ๑ แสดงข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อ ชน้ั เลขที่ (ไมไ่ ด้นำเสนอ

เน่อื งจากขอ้ มลู เปน� กลุ่มนักเรียน แตร่ ายช่ือนกั เรียนจะอยใู่ นภาคผนวก)
ตอนที่ ๒ แสดงผลการประเมนิ เป�นรายข้อและโดยภาพรวม นำเสนอในตารางที่ ๑-๒
ตอนที่ ๓ แสดงคา่ ความถแ่ี ละคา่ ร้อยละของความเหน็ /ข้อเสนอแนะอ่นื ๆ นำเสนอในตาราง

ท่ี ๓

ผลการวิเคราะหข์ ้อมูล ผลการวิเคราะหข์ ้อมลู มีละเอียดดงั น้ี

ตอนท่ี ๒ แสดงความพึงพอใจท่ีมตี ่อการจดั โครงการ
ตารางท่ี ๑ แสดงความพึงพอใจทมี่ ีตอ่ การจดั โครงการ จำแนกเป�นรายข้อและโดยภาพรวม

รายการ คา่ รอ้ ยละ

ดา้ นครผู สู้ อน

๑. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน

๒. ความสามารถในการอธบิ ายเน้ือหา

๓. การเชือ่ มโยงเนื้อหากบั สอ่ื การเรียนรู้ เช่น เกม เพลง เป�นต้น

๔. มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการจดั กิจกรรม

๕. การใช้เวลาตามที่กำหนด

๖. การตอบข้อซกั ถามในการเรยี นการสอน

ด้านดา้ นสถานท่ี / ระยะเวลา / สภาพอากาศ

๑. สถานท่สี ะอาดและมีความเหมาะสม

๒. ความพร้อมของอปุ กรณโ์ สตทศั นปู กรณ์

๓. ระยะเวลาในการสอนมคี วามเหมาะสม

๔. สภาพอากาศถ่ายเทสะดวก

ดา้ นความรคู้ วามเข้าใจ

๑. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี้ กอ่ น การเรยี น

๒. ความรู้ ความเขา้ ใจในเร่ืองน้ี หลงั การเรียน

ดา้ นการนำความรไู้ ปใช้

๑. สามารถนำความรู้พน้ื ฐานจาก 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ ท่ีไดร้ บั ไปประยุกตใ์ ชใ้ นการเรียน

๒. มคี วามม่ันใจและสามารถนำความรู้ที่ไดร้ บั ไปใช้ได้

๓. สามารถนำความรไู้ ปปรับใชใ้ นชีวติ ประจำวนั ได้

จากตางรางที่ 2 พบวา่ โดยภาพรวม มีความคดิ เหน็ ต่อโครงการฯ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยสรุปได้
รอ้ ยละ .62 เม่ือพิจารณาเป�นด้านๆ พบว่า ดา้ นความรู้ความเข้าใจ รอ้ ยละ.81.02 ดา้ นความพึงพอใจ

ของโครงการ รอ้ ยละ 89.35 และด้านการนำความรไู้ ปใชป้ ระโยชน์ รอ้ ยละ 83.98

ตอนที่ ๓ ผลการวเิ คราะหเ์ นือ้ หาเกีย่ วกบั ความคิดเห็น

ตารางที่ ๒ แสดงค่าความถ่ีจากผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปด� เกยี่ วกับความคิดเหน็ /ข้อเสนอแนะ

รายการ ค่าร้อยละ

1. อยากให้มโี ครงการภาษาอังกฤษในภาคเรยี นถัดไป ๒๖.๖๗

2. ครูผูส้ อนมีความรแู้ ละสอนสนุกดี ๕๗.๔๓

รวม ๑๐๐

จากตางรางที่ 3 พบว่า หวั ขอ้ ท่ีได้ค่าคะแนนมากที่สดุ คือ ครูผู้สอนมคี วามรแู้ ละสอนสนุกดี คดิ เป�น
ร้อยละ ๕๗.๔๓ และนอ้ ยท่ีสดุ คอื อยากให้มีโครงการภาษาองั กฤษในภาคเรยี นถัดไป คิดเป�นรอ้ ยละ
๒๖.๖๗

8.2 ผลการประเมนิ ความสำเร็จของโครงการ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยให้เขียนเป้าหมาย และผลการดำเนินงานและสรุปว่าการ
ดำเนินงานนน้ั บรรลหุ รอื ไมบ่ รรลุตามผลทค่ี าดไว้ โดยสรุปเปน� ตาราง

วตั ถปุ ระสงค์ ผลทค่ี าดว่าจะได้รบั ผลการดำเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย
๑.เพื่อพฒั นาทักษะการอ่าน การเขียนและ นักเรียนมีทักษะในการ นกั เรยี นมที ักษะใน

คำนวณ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชา อ่าน การเขียนและการ การอา่ น การเขยี น

ภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ คำนวณเพม่ิ ข้นึ และการคำนวณ

(อยา่ งน้อยร้อยละ ๖๐) เพม่ิ ขึน้ คิดเป�นรอ้ ย

ละ ๖๕.๗๗

๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ นกั เรยี นมเี จตคติที่

ของทักษะการอา่ น การเขียนและคำนวณ รายวิชาภาษาอังกฤษวิชา ดตี ่อรายวิชา

ภ า ษ า ไ ท ย ว ิ ช า ภาษาองั กฤษวิชา

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิชา

(อยา่ งนอ้ ยรอ้ ยละ ๘๐) คณติ ศาสตร์ คิด

เปน� รอ้ ยละ ๗๕.๖๖

๓.เพื่อลดป�ญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียน ลดป�ญหานักเรียนอ่านไม่ ลดปญ� หานักเรียน 

ไมไ่ ด้ คำนวณไมเ่ ปน� ออก เขียนไม่ได้ คำนวณ อา่ นไม่ออก เขยี น

ไม่เป�น ไม่ได้ คำนวณไม่คิด

(อยา่ งน้อยร้อยละ ๘๐) เปน� รอ้ ยละ

๕๐.๒๑


Click to View FlipBook Version