The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Dao Mungdee, 2022-09-10 23:23:18

ตน 2

ตน 2

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

01องค์ประกอบท่ี
ดา้ นการปฏิบตั ิตน

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

ดา้ นที่ 1องค์ประกอบที่
การปฏิบตั ิตน

คุณธรรม จริยธรรม

การปฏิบตั ิตนตามหลกั ศาสนาท่ีนบั ถืออย่างเคร่งครัด
เขา้ ร่วม ส่งเสริม สนบั สนุนศาสนกิจที่นบั ถืออยา่ งสม่าํ เสมอ เคารพ
กิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณี วฒั นธรรมทอ้ งถิ่นหรือชุมชน
และชาติ

การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ ต่อตา้ นการกระทาํ ของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อความมน่ั คงของชาติหรือผลกระทบเชิง
ลบต่อสงั คมโดยรวม

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

2 คจุณริยธธรรรรมม

2.1 การปฏิบตั ิตนตามหลกั ศาสนาท่ีนบั ถอื อยา่ งเคร่งครัด
หมายถงึ การปฏิบตั ิตนที่แสดงออกถึงหลกั ศาสนาที่นบั ถือสามารถทาํ ไดด้ งั น้ี
1. ศกึ ษาหาความรู้หลกั คาํ สอนของศาสนาที่ตนนบั ถอื เพอ่ื ใหเ้ กดิ ความรู้ความเขา้ ใจ
2. ปฏิบตั ิตามหลกั คาํ สอนของศาสนาท่ีตนนบั ถอื อยา่ งสม่าํ เสมอ โดยนาํ หลกั คาํ สอนท่ีได้
ศึกษาเรียนรู้มาปฏิบตั ิใหถ้ กู ตอ้ งเหมาะสมกบั วยั และโอกาส
3. เผยแผ่ และปกป้องคุม้ ครองศาสนาท่ีตนนบั ถือ โดยสามารถนาํ หลกั คาํ สอนในศาสนา
ของตนไปเผยแผใ่ หค้ นอ่นื เขา้ ใจได้ และเม่ือเห็นคนอื่นทาํ ลายศาสนาท่ีตนนบั ถือสามารถ
ปกป้องวา่ กล่าวตกั เตือน หรือแจง้ ใหเ้ จา้ หนา้ ที่ทราบเพอื่ ดาํ เนินการต่อไป
4. เขา้ ร่วมกจิ กรรมต่างๆ ทางศาสนาท่ีตนนบั ถอื

การปฏิบตั ิตน ขา้ พเจา้ ประพฤติตนตามหลกั คาํ สอนของศาสนาพทุ ธ (โอวาทปาฏิโมก) คือ ทาํ
ความดี ละเวน้ ความชวั่ ทาํ จิตใจใหผ้ อ่ งใส หมน่ั เขา้ วดั ทาํ บุญ ทาํ ทาน เป็นกิจประจาํ

พธิ ี แห่เทียนพรรษา
พิธีทาํ บุญอฐั ิ

โรงเรียน - ชุมชน

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

2 คจุณริยธธรรรรมม

2.2 การเขา้ ร่วม ส่งเสริม สนบั สนุนศาสนกจิ ของศาสนาท่ีนบั ถอื อยา่ งสม่าํ เสมอ

หมายถึง หมนั่ ปฏิบตั ิศาสนกิจของศาสนา เช่น การไปวดั การใส่บาตร การไหวพ้ ระ สวดมนต์
และแผเ่ มตตา อยา่ งสม่าํ เสมอ ซ่ึงถือเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา สร้างพ้ืนฐานท่ีดีงาม
ใหก้ บั ตนเองและสังคม โดยคาํ นึงถึงความเหมาะสมในหลายๆ ดา้ น รู้จุดมุ่งหมายแห่งการกระทาํ
และรู้วา่ สิ่งใดมีประโยชน์ สิ่งใดไมม่ ีประโยชน์

การปฏิบตั ิตน ขา้ พเจา้ ดาํ รงตนตามหลกั ธรรมตามพระพทุ ธศาสนา และเขา้ ร่วมศาสนกิจของ
ศาสนาพทุ ธ ปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนคา่ นิยมของสงั คม ทาํ ให้ขา้ พเจา้ สามารถ
อยรู่ ่วมกบั ผอู้ ื่นในสังคมไดอ้ ยา่ งมีความสุข เช่น เวียนเทียนเน่ืองในวนั มาฆบูชา

กิจกรรมวนั แม่และทาํ บญุ อัฐิ โรงเรียนกบั ชุมชุน

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

2 คจุณริยธธรรรรมม

2.3 การเห็นความสาํ คญั เขา้ ร่วม ส่งเสริม สนบั สนุน เคารพกจิ กรรมท่ีแสดงถึง จารีตประเพณี
วฒั นธรรมทอ้ งถ่นิ หรือชุมชน

หมายถึง ใหก้ ารยอมรับ และเขา้ ร่วมปฏิบตั ิตามจารีตประเพณี และวฒั นธรรมของทอ้ งถิ่นท่ีตน
ถือกาํ เนิด หรือถ่ินอาศยั ในปัจจบุ นั ดว้ ยความภาคภูมิใจ ปรับตวั ให้เขา้ กบั สภาพแวดลอ้ มของคนใน
ชุมชน เช่น วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ประเพณี รดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ และวันสําคัญทาง
พระพทุ ธศาสนาตา่ ง ๆ ฯลฯ

การปฏิบตั ิตน ขา้ พเจา้ มีความยินดีอยา่ งย่งิ ท่ีไดใ้ หค้ วามร่วมมือและเป็ นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ตา่ งๆ ท่ีชุมชนจดั ข้ึน เช่น วนั ลอยกระทง วนั สงกรานต์ ประเพณีรดน้าํ ดาํ หัวผูใ้ หญ่ และวนั สําคญั
ทางพระพทุ ธศาสนาตา่ ง ๆ ฯลฯ

กิจ ก ร ร ม ต้ า น ย า เ สพติด

กิจ ก ร ร ม เ วีย น เ ทีย น เ น่ื อ งใน วัน ม า ฆบูชา

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

2 คุณจรธิยธรรรรมม

2.4 กขาอรงเชหา็นตคิ วามสาํ คญั เขา้ ร่วม ส่งเสริม สนบั สนุน กจิ กรรมที่แสดงถึงจารีต ประเพณี วฒั นธรรม

หมายถึง ใหก้ ารยอมรับ และปฏิบตั ิตนอยา่ งมีมารยาท เหมาะสมกบั กาลเทศะ ยึดถือวฒั นธรรมที่
ดีงามของไทยมาเป็ นแบบแผนในการดาํ เนินชีวิต นับต้งั แต่การใชภ้ าษาไทยอย่างถูกตอ้ ง การแต่ง
กายท่ีเหมาะสม การไหวท้ กั ทายผอู้ ่ืน การร่วมงานประเพณีและพธิ ีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ของไทย
และการสืบทอดวฒั นธรรมไทยดว้ ยความภาคภมู ิใจ เป็นตน้

การปฏิบตั ิตน ขา้ พเจา้ เขา้ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร่วมพธิ ีกรรมหนา้ เสาธงทกุ เชา้ มิไดข้ าด
จนเป็นท่ีประจกั ษแ์ กส่ ายตาของนกั เรียน และเพอื่ นร่วมงาน แตง่ กายไทย และชุดพ้นื เมืองรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยเป็นประจาํ ทกุ วนั ศกุ ร์

แต่งกายชุดไทย หรือ ผ้าไทย

ทุกวันอังคาร

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

2 คจุณริยธธรรรรมม

2.5 การมีจิตบริการ และจิตสาธารณะ

หมายถึง จิตสาํ นึกที่ดีในการรู้จกั หนา้ ท่ี ความรับผิดชอบ เสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม
ยึดมัน่ ท้ังในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนร่วมมือในการแกไ้ ขปัญหาต่างๆ โดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย จะตอ้ งเป็น ผทู้ ี่ใหแ้ ละคอยช่วยเหลือผอู้ ื่นที่เดือดร้อนดว้ ยความเตม็ ใจ ไม่หวงั ผลตอบแทน
ไมเ่ ห็นแกต่ วั เขา้ ใจผอู้ ่ืน ไมเ่ ป็นคนใจแคบ รับฟังความคิดเห็นของผอู้ ่ืน

การปฏิบตั ิตน ขา้ พเจา้ มีความเตม็ ใจท่ีจะใหบ้ ริการแก่ โรงเรียน เพื่อนร่วมงาน สังคม รวมถึง
ผปู้ กครองนกั เรียนท่ีมาติดต่อราชการกบั ทางโรงเรียน ดว้ ยความเตม็ ใจ และมีจิตอาสา ทกุ คร้ัง

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

เป็ นผ้นู ํา และปลูกฝัง
ให้นักเรียนมจี ิตสาธารณะ

ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ พัฒ น า อ ย่ า ง เ ข้ม

ตาํ แ ห น่ ง ค รู ผู้ช่ ว ย

2 คจุณริยธธรรรรมม

2.6 การต่อตา้ นการกระทาํ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส่งผลต่อความมนั่ คงของชาติหรือ
ผลกระทบเชิงลบต่อสงั คมโดยรวม

หมายถึง ครูตอ้ งพึงจงรักภกั ดีตอ่ ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์ ตอ้ งช่วยกนั สอดส่อง หากพบเบาะแสใดๆ
เก่ียวกบั การกอ่ การร้ายหรือยยุ ง ปลกุ ปั่น อนั จะกอ่ ใหเ้ กิดผลเชิงลบต่อสงั คมและประเทศชาติ ตอ้ งรีบ
แจง้ แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ งทราบ เพื่อใหด้ าํ เนินการไดอ้ ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ ง ตอ้ งไม่เป็ นผทู้ ี่มี
ส่วนร่วมในการกระทาํ ดงั กล่าว ควรวางตวั เป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหน่ึง และปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดีเป็นแบบอยา่ งท่ีดีแก่ศษิ ย์

การปฏิบตั ิตน ขา้ พเจา้ หมนั่ ตกั เตือน และปลกู ฝังใหน้ กั เรียน เป็นคนดี ตอ่ ตา้ นการกระทาํ ที่ไม่ดี
อนั จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสงั คม และประเทศชาติ

คอยปลูกฝังศิษย์
ให้เป็ นคนดี คนเก่ง
อย่างมคี วามสุข


Click to View FlipBook Version