The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sotphetchabun39, 2021-05-20 01:32:50

คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

คู่มือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่มู ือโครงการเตรยี มความพรอ้ มด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศกึ ษา

โรงเรยี นโสตศึกษาจังหวดั เพชรบรู ณ์
สำนกั บรหิ ารงานการศกึ ษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐานคำนำ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการ คุ้มครองดูแลให้
ลูกจ้างมีสวสั ดิการและความปลอดภัยในการทำงานที่ดี โดยเฉพาะอยา่ งย่ิง เกย่ี วกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนด มาตรฐานกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำงานในการกำกับดูแลให้สถาน ประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ นาํ ไปปฏิบัติและ
ดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้สถาน ประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามยั และสภาพแวดล้อม ในการทำงานท่ดี ี

นักเรียน เปน็ บคุ คลอกี กลมุ่ หนึง่ ทมี่ บี ทบาทสำคัญในการสรา้ ง ความปลอดภยั ในการทำงาน
ที่ดี เพราะนักเรียน มีโอกาสในการสัมผัสการ ทำงานอยู่ 2 ช่วง คือ ระหว่างที่นักเรียนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพตาม สาขาที่ตนเองได้เรียนมา และเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริงหลังจบ
การศึกษาแลว้ ดังน้ัน ถา้ นักเรยี นมโี อกาสได้เรยี นร้ถู ึงการทำงานอยา่ งปลอดภยั และมีจติ สาํ นกึ ทีด่ กี ็
จะสามารถทำใหป้ ฏิบัตติ นให้เกดิ ความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างทีด่ ีแกเ่ พือ่ นรว่ มงานได้

คู่มือเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยฯ เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบ ในการจัด
อบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอ้ มในการ
ทำงานในสถานศึกษา และเป็นแนวให้กับนักเรียน ความปลอดภัยในการทำงานก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน หลังจบการศึกษา และกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกดิ ความปลอดภัยจากการทำงานทีด่ ี

โรงเรยี นโสตศึกษาจังหวดั เพชรบรู ณ์


Click to View FlipBook Version