The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NUR DIANA BINTI MOHAMED Moe, 2021-02-06 04:11:22

33 RAHSIA FOTOGRAFI

33 RAHSIA FOTOGRAFI

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

"33 Rahsia Meraka m Gamba r
Menarik Deng a n Ha nya

Me ng etahui Asa s Fotog ra fi"

Oleh: Noorizam Sa bra n

Peng ena lan tentang diri say a.
Saya ad alah p em inat fo tog rafi ya ng sentia sa be la ja r untuk me nam ba h
ilmu d alam bida ng ini.
Kepakaran saya adalah dalam bidang ‘Prototype’ . Ijazah saya pula
da la m b ida ng senireka!
…Dan hob i saya a da la h ‘Photography’ .
Denga n minat yang mend alam da lam fotografi, saya melaburkan wa ng
sen d iri untuk me nuntut ilm u foto g ra fi. Sa ya m eng ha d iri kelas fot og ra fi,
berjumpa dengan jurugambar yang berpengalaman, banyak membaca
buku foto grafi da n ba nyak berta nya d eng an yang pa ka r da la m industri.
Di dalam e-book ini, saya sebenarnya berkongsi asas ilmu dan
pe ngeta huan saya d alam b ida ng fotografi.
Ya! E-book ini untuk anda yang masih baru (beginner) dan ingin
me ma ham i a sa s-asa s d a la m fot og ra fi.
Saya ad alah Nooriza m Sab ran.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

1. Fa ha m i Ap a itu ‘shutter sp eed ’

Ra hsia p ertam a untuk mera kam kan ga mb a r yang me narik ad alah
me ma ham i a pa itu "shutter sp eed ". Shutter Sp eed a da lah b erap a lam a
kam era terbuka da n terde da h kep ad a c aha ya untuk merakam kan
sesua tu im ej.
Jika da lam kea da an c aha ya yang kurang ,lag i lam a ma sa yang
diperlukan oleh kam era untuk mengg umpul ca haya b ag i mend ap atkan
ga mba r yang b aik.
Bag i me nge tahui ba ga ima na p ergera ka n dira ka mkan, guna ka n kelajuan
(spe ed ) yang be rb eza. Seb ag ai satu c ontoh, jika kita me ngg unakan 1/ 30
sesaa t, ia akan me rakam ka n g am ba r b iasa ba gi subjek ya ng be rge ra k.
Jika m eng g una kan 1/ 500, sub jek b ergerak a kan te rhenti serta m erta.
Untuk merakam kam g a mb a r a ksi sukan, guna kan kela jua n yang tingg i
me lainka n and a ingin merakamkan imej de nga n pergerakan.

Shut te r sp ee d 1/ 20 Shutt er Sp ee d 1/ 500 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

2. Fa ha m i ap a itu 'ap erture'

Aperture adalah berapa luas iris lensa kamera dibuka. Lebih luas ianya
dibuka, be rma kna lebih b anya k c aha ya yang m asuk.

Ap erture ya ng b esa r d iwakili d eng a n nom b or ya ng kec il sep erti f/ 4.
Ap erture ya ng kec il p ula d iwakili d eng a n nom b or ya ng b esa r sep erti f/ 16.
Ap erture ya ng b esar hanya fo kus p ad a satu b aha gian sa haja.
Berbeza d eng a n a pe rture kec il sep erti f/ 16 a kan fokus p a d a sem ua . Ja ra k
di da lam fokus d ipa ngg il 'dep th of field’ .

Ap erture F22 Ap erture F 5.6 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

3. Ap a p ula ISO?

Ini perlu d ifaha mi ba gi me nda pa tkan g a mb ar yang me narik. ISO juga
d a hulunya d ikena li seb a ga i ASA. ISO a d a la h b erap a sensitif filem a ta u
digital kame ra p ad a c a haya . Pa d a za ma n digita l ini, ISO a ma t mud ah
dilaras da n d iuba h.
Gunakan ISO yang rend a h ba gi mend a pa tkan 'ap erture' da n 'shutter
sp ee d ' yang d ip erlukan. Ta mb a hkan ISO untuk 'ap erture' ya ng kec il d a n
'shut te r sp ee d ' ya ng laju. ISO ya ng laju sep erti ISO 800, 1600.

Cont oh p eng guna an ISO 100  Conto h p eng guna an ISO 6400 

Ma na kala ISO ya ng p erla ha n b iasa nya ISO 100 ata u ISO 200. Seb a b
utam a untuk mengg unakan ISO yang pe rla han a da la h untuk
me ngg ura ngkan noise ata u 'grain'(bintik-bintik pa d a ga mb ar).
Pene ta p a n ISO ya ng la ju bisa nya leb ih 'grain’, b erba nd ing d eng a n ISO
yang pe rlaha n.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

4. Lihat subjek pa da b aha g ian m atanya .

Jika m erakam ga mb ar po tret, cub a letakkan kame ra a nda satu a ras
de nga n m a ta subjek (eye level). Ini akan m eng hasilkan g am b ar yang
leb ih b erem osi da n me nda p atkan w a tak seb ena r sep erti senyuma n da n
reaksi wajah subjek.
Untuk ga mb a r kana k-kana k, anda harusb erad a sam a pa ra s d eng an
sub jek (eye leve l). Pa stika n sub jek meliha t p a d a kam era a nd a . Ini akan
me nda pa tkan intera ksi da ri subjek da n a nda .

Interaksi dengan mata subjek memberi kesan pada gambar anda. Lihat contoh 
pe rbe zaa n ga mb ar subjek yang m elihat kame ra d an tidak melihat p ad a kam era.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

5. La tar be lak a ng y a ng b ersih (tid a k serab ut)

Latar belakang yang bersih akan menonjolkan lagi subjek anda. Lihat pada perbezaan 
gambar.

La ta r b elakang yang b ersih aka n meno njolka n la gi sub jek yang a nd a
ra ka m. Cuba be lajar melihat lata r b elakang subjek d eng an
mengg unakan 'view finder' c am era and a.
Jika a nd a me ra kam sesua tu sub jek, pa stikan tiad a ob jek la in ya ng
meng ga ngu subjek utama and a.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

6. Alih p osisi sub jek a nd a

Jika terla lu ba nyak gang gua n pa da lata r b elakang subjek a nda , c uba
a lihka n po sisi subjek. Co ntohnya d a la m m erakam g a mb a r p otret,
arahkan subjek untuk be rge ra k seta pa k ke ha d ap a n ata u ke b elakang
a ta u ke kiri d a n ke kana n.

Sensitif d eng a n pe rsekitaran sem a sa m em b ua t ‘fram ing’ 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

7. Sudut (a ngle) and a m erak a m g a mb a r.

Satu lag i tip jika terdap at g ang guan d alam ‘ fram e’ ga mb ar anda , c uba
uba h sudut a nda me ra kam ga mb ar. Ca ri sudut yang ba ru, be rge rak da ri
tem p at a sal a nda . Sam a a da b erpusing di keliling subjek ata u a nda juga
bo leh turun ke sudut ba wa h; c ontoh d enga n menjadikan a wa n seb ag ai
lata r be lakang a nda .

Dua ga mb ar da ri sudut yang be rbe za.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

8. Gunak a n flash untuk g a m b a r 'outdoo r'

Ca haya ma ta hari yang te rik biasanya a kan m engha silkan b aya ng ya ng
kuat p a d a wa jah sub jek. Untuk me ng a ta si ma sa la h ini, guna kan flash
kam era a nda. Anda boleh mengaw al berap a kuat ca haya yang anda
ingin denga n kam era a nda .

And a d ap at lihat p erbezaan sete lah sub jek diisi de nga n sed ikit c aha ya.

Kad a ngkala c aha ya m a taha ri itu send iri suda h me mb uatkan subjek
keliha ta n me na rik d a n jelas, tid a k p erlula h la gi and a m eng guna kan fla sh.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

9. Ra pa tkan jarak and a d eng an subjek

Jika subjek and a terla lu kec il a ta u ja uh, a nd a seb a iknya p ergi leb ih ra p a t
de nga n subjek itu. Merakam g am b ar sec a ra d ekat d enga n subjek akan
me nda pa tkan lagi ga mb ar ya ng 'de tail' ata u leb ih jelas.
Teta pi inga t janga n p ula terlalu ra pa t d eng an subjek kera na ia akan
mem bua tkan g am ba r and a menjad i kab ur. Jarakkan kame ra and a
de nga n subjek leb ih kurang tiga me ter.

Sub jek ya ng jelas.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

10. Cuba elak dari meletakkan subjek anda di
tenga h fra m e

Ini a d a la h sesua tu yang b iasa jika kita me ra kam g a mb a r. Keb iasa a nnya

kita a kan meletakka n subjek ditenga h-teng a h. Ap a kata a nda c uba

sesua tu ya ng b a ru.

Sub jek yang be rad a d i teng ah Kom p osisi subjek di tep i ‘frame ’ 

Ba yang kan 'view find er' a nd a m em p unyai ga risa n grid sep erti p erma ina n

Tic -Ta c -Teo . Cub a b erma in de ng a n me leta kka n sub jek a nd a p a d a sa tu

p ertem ua n g a risa n te rseb ut. Ini jug a d ikena li seb a g a i ‘ Rules of th ird ’ . Pa sti

and a a kan d ap at lihat perbezaa nnya.

Rules of Third ; sub jek dilet a k pa d a t a nd a m erah .

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

11. Kunc i (loc k) fok us sub jek a nd a

Jika subjek and a tida k berad a d i teng a h, and a pe rlu meng unci fokus
anda supaya a nda da pa t ga mb ar yang tajam da n jelas.
Keb anya kkan kame ra yang me mp unyai 'a uto' fokus hanya me mfokuska n
subjek yang be rad a di tenga h sa haja. Teta pi untuk me nda p atkan
ga mb a r yang me narik, and a harus c uba lari d ari me leta kka n subjek di
tengah.
Anda bo leh me ngunc i (loc k) subjek d eng an tiga lang kah.
Pertama , leta kkan subjek anda di tenga h da n tekan sep a ruh buta ng
'shutter' kam era a nd a .
Kedua , uba h arahkan kame ra a nda (sem enta ra a nda ma sih menekan
sep a ruh b uta ng ' shutter'), d eng a n c a ra ini sub jek a kan b eruba h p osisi
dari tengah.
Langkah ketiga ad alah te kan terus b utang 'shutter' and a untuk me ra ka m
ga mb ar. Muda h kan?

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

12. Fa ham i ke m a m p uan fla sh ka m era a nda

Gam ba r yang d irakam de nga n melangkau kema mp uan flash kita a kan
me nja di ge la p. Ini antara satu ma salah jika tida k mem aha mi
kem am p uan flash and a. Keb anya kan kam era biasa, kem a mp uan
ma ksima fla sh a d a la h kura ng d a ri 8 me ter.

Pengg unaa n ‘ flash’ yang be tul akan me nonjolkan subjek anda .

Untuk meng eta hui kema mp ua n fla sh, sila rujuk ma nua l kam era a nd a .
Pa stika n ja ra k and a d eng a n sub jek tid a k terla lu ja uh hingg a c a ha ya flash
and a tidak sam pa i pa da subjek anda . cara lain anda juga bo leh
tam ba hkan ISO pa da kam era a nda .

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

13. Sensitif p a d a p enc a hay a a n

Selain subjek,a pa yang pa ling p enting da lam fotog rafi ad a la h ca haya .
Jika tia da c a haya , ime j tid ak akan d ap at d irakam ka n. Lihat c aha ya
sem ula ja d i p a d a sub jek.

Contoh pengg unaan c ahaya yang sedia a da da ri tingkap 

Kad ang kala ca haya ma taha ri ata u ca haya semulajadi ada lah c aha ya
terba ik untuk me ra kam kan sub jek a nd a .
Jika and a tida k kehenda ki caha ya yang sed ia ad a pa da subjek, and a
haruslah m eng uba h arah a tau subjek and a.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

14. Cuba am b il pa da po sisi mene g ak (vertic al)

Sa tu la gi c a ra yang sering kita la kuka n sem a sa me ra kam g a mb a r ia itu
p osisi me nd a ta r (horizon ta l).
Ap a kata kali ini c uba rakam kan ga mb a r sec ara m eneg ak. Pusingkan
kam era a nda ke a rah m eneg ak. Pa sti and a d ap a t melihat sa tu kelainan
d a ri biasa .
Ra kam kan subjek anda me ngg ikut kesesuaian sa ma a da me neg ak a ta u
mendatar.

Kesesuaian gam ba r da lam ‘ fram e’ me nega k ata u menda tar 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

15. Ja di p eng a rah (direc tor) untuk g a mb a r a nda

Ja dila h peng a rah yang b ag us kepa d a subjek a nda , b ukan ha nya
'penangkap ga mba r' yang duduk diam .
Penga rah m ema inkan p erana n yang a ma t pe nting untuk mend ap atkan
ga mb ar yang mena rik.
Penga rah ga mb ar, mena mb ahkan renc ah untuk ga mb ar and a me njad i
leb ih me na rik d a n leb ih hid up !

Arahka n da n be rkomunikasi de nga n subjek and a 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

16. Pegang kamera anda dengan setabil
(steady)

Ela kka n ge ta ra n sem a sa m ene kan b uta ng 'shutter'. Jika a nd a b erget a r
sem asa me nekan b utang 'shutter', ga mb ar and a akan m enjadi ka bur.
Pastika n juga ja ri a nda tida k menutupi ba hag ian ha da pa n lensa kame ra
and a . Jika kam era a nda me mp unyai 'live view finde r', c uba guna kan
op tica l 'view find er'.
Ini bukan saha ja d ap at m em ba ntu and a me lihat subjek seb ena r, teta pi
da pa t memb antu menstab ilkan kam era da ri geg aran.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

17. Masukkan elemen garisan untuk merakam
gambar

Anda tentu m asih inga t a sas be ntuk ge om etri ya ng d ia jar di alam
persekolahan.
Cub a a p likasika n seg a la elem en-eleme n sep ertib ula ta n, seg i em p a t, seg i
tiga, garisan lurus dan garisan 's-curve' pada subjek anda.

Ma sukka n eleme n-elem en ga risan 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

18. Penuhk a n ‘fra m e’ a nd a .

Pastikan a nda pe nuhkan ‘fram e’ and a. Ca ra terba ik ad alah d enga n
ra pa t ke subjek anda .
Seb elum a nda me nekan buta ng ‘ shutter’ a nda , p astika n and a
me me rhati setiap pe njuru ‘frame ’ da n la tar belakang subjek a nda .
Pastikan tiad a be nda yang tida k dipe rlukan m engg ang u d alam ‘fram e’
anda.

Penuhkan subjek di dalam ‘fram e’ and a 

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

19. Tentuka n tem a untuk g a m b a r a nda .

Cari tema untuk ga mbar anda 

Anda tidak sep atutnya m erakam g am ba r tanp a ta hu ap akah yang
a nd a ing inkan. Walaup un a nd a me liha t sesua tu sub jek ya ng me na rik, jika
and a tida k tahu ap a yang a nda ingin rakam kan, ga mb ar and a tida k
a kan keliha ta n mena rik!
Tanya d iri and a a da kah ga mb ar yang a nda ‘fram e’ menerang kan tema
yang a nda pilih? Ada kah orang lain yang m elihat g a mb a r kita itu boleh
ra sai tema yang and a pilih? Jad i pilih tema untuk ga mb a r yang and a
ma hu rakam.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

20. Gunak a n tripo d a nda .

Tip ini sesua i untuk m eraka m g a m b a r d i d a lam situasi ya ng kura ng
c aha ya. Gunakan ‘ shutter’ yang p erlaha n untuk menda pa tkan c aha ya
yang c ukup ke d alam kam era and a. Contoh ‘ shutter yang pe rlaha n
sep erti; 1/ 15, 1/ 10.

Penggunaa n tripod da pa t memb antu menggurangkan ge ga ran.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

21. Alat kawalan jauh, pemasa (timer) atau
‘shutter relea se’ ka b el.

Jika and a m eng guna kan ‘shutter’ ya ng p erla han, kame ra a kan bergeta r
sem asa a nda me nekan buta ng ‘ shutter’ . Jika b erge tar, ga mb a r and a
a kan kab ur. Ba g a ima na untuk meng elakka n pe rkara ini?
Cuba gunakan p ema sa ‘ timer’ kame ra a nda atau a nda boleh
meng gunakan alat kaw alan jauh untuk kam era and a. Ada kam era yang
bo leh d iguna kan d eng a n ‘ shutter release’ ka be l.

Contoh a lat kawa lan jauh kam era.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

22. Guna ka n ISO ting g i.

Sa ma d eng a n situa si di ata s. Da la m situasi ya ng kura ng c a ha ya jug a
and a bo leh m ana mb ah ISO kame ra and a. Contohnya untuk kam era
d igita l, a nd a b oleh m em ilih ISO sehing g a 800, 1600 a ta u 6400.

Ta mb a hkan ISO d a lam situa si kura ng c a ha ya 

Ini berpand ukan jenis ka me ra yang a nda guna kan. Teta pi a wa s,
pe nga wa lan ISO yang tida k betul akan me nyebab kan g am ba r and a
me npunyai b intik merah kekuninga n ynag dipa ngg il ‘noise’ .

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

23.‘Reflec tor’ seb a g a i p eng isi c a hay a ta m b a han.

Anda bo leh meng gunakan ‘reflec tor’ untuk mena mb ahkan
pe nca hayaa n pa da subjek and a. Kad ang kala mengg unakan ca haya
‘ fla sh’ kame ra and a b oleh me mb uatkan subjek and a hila ng karektor asli.
Denga n ‘ reflec tor’, and a bo leh me ma ntulkan c aha ya semulajadi pa da
subjek a nd a . Biasa nya ‘ reflec tor’ sesua i diguna kan sem a sa me ra kam
ga mba r potret.

Gamb ar yang d irakam m enggunakan ‘ reflec tor’ ca haya.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

24. Banya k m elihat g a mb ar ya ng m ena rik

Saya pe rc aya and a m ema ng suka melihat g am ba r-ga mb ar yang
me narik. Amb il kriteria yang me mb uatkan ga mb ar itu m ena rik.
Conto hnya komp osisinya, sudut p and ang d an lata r be lakang . Cuba
ap likasi pa da ga mb ar anda .

25. Rak am be be rap a ke ping g am ba r

Untuk merakam ka n g am ba r po tret b erkump ulan, leb ih b a ik rakam leb ih
da ri satu g a mb ar da lam sa tu ma sa .
Jika and a ha nya me rakam satu g am b ar, tentu a ka n ad a subjek yang
tida k b ersed ia , terpe jam ma ta a ta u sed a ng m em be tulkan b aju! Untuk
leb ih selam a t, ra kam la h leb ih da ri sa tu ga mb a r.

26. Horma ti d a n fa ham i subje k a nda

Hormat, respect pa da subjek anda . Seb a ga i sa tu c ontoh, jika a nda ingin
me rakam p otret seseo rang da n individu itu tidak m a hu p otretnya
dira ka mkan, a nda p erlu m nghorma ti kep utusan itu.
Meng horma ti subjek and a a ma t pe nting jika and a juga m a hu dihormati.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

27. Seny um !

Ya ! Seb a g a i jurug a m b a r, te rlalu pe nting un tuk ANDA sen yum sela lu
sem asa me ra ka m ga mb ar. Gem bira da n enjoi, pa sti subjek and a juga
akan senang d enga n anda . Ini akan mem uda hkan and a m enda pa tkan
ga mb ar yang mena rik!

28. Ikhlas sem a sa m eraka m g a m b a r.

Tahukah a nda , keikhlasan a nda da lam merakam ga mb ar akan da pa t
dilihat p ad a hasil rakama n ga mb ar and a! Perc ayakah a nda ,
keb anya kkan ga mb a r-gam ba r me narik da ri juruga mb ar bertaraf d unia
ad alah kera na keikhlasa n mereka d alam me rakam ga mb ar. Jika a nda
tida k p erca ya, c ub a p ra ktikka n pe rkara ini, keikhla sa n da la m b erka rya!

29. Ba wa p em b a ntu.

Sed arkah a nda , pe mb antu mem ainkan p erana n yang a ma t pe nting
d a la m sesua tu sesi fotog ra fi! Ra ma i juruga mb a r tid a k me nyed a ri pe rkara
ini. Ada nya pe mb antu akan me muda hkan b anyak kerja and a.

Pemb antu boleh mem ba ntu mem ba wa b eg , kam era, tripo d, lam pu da n
 jika situa si tida k terka wa l, p em b a ntu a ma t d ip erlukan. Ia m em ud a hkan
kerja a nda seb anya k 90%! Ba wa pe mb a ntu!

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

30. Bela ja r d a ri g olo ng a n professiona l.

Saya pe rc a ya, ra ma i dikalang a n and a m alu, ta kut ata u tid ak ma hu
b erjump a juruga mb a r p rofe ssiona l. Mung kin kerana a nd a ta kut tida k
dila yan, ta kut dikritik ata u be rma c a m-ma c am seb a b b erma in di kep ala
anda.
Tida k rugi jika a nd a b erjump a d eng a n go long a n ini. Seb ena rnya
keb anya kkan m ereka tid ak som bo ng a tau ked ekut ilmu. Banya k tip
yang me reka b oleh b erikan. Ini sa tu b onus untuk and a ! Boleh d ika ta kan
80% ilmu fotografi saya secara praktikal saya perolehi dari jurugambar-
 jurug a m b a r p rofe ssiona l Ma la ysia!

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

31. Beli da n b a c a b uku fotog ra fi.

Ja nga n kede kut m eng elua rkan duit untuk me mb eli buku. Ini a d alah
p elab ura n ilmu ya ng tida k rugi untuk a nd a . Pelajari c a ra -ca ra te rb a ik d a ri
 jurugambar-jurugambar luar melalui buku atau majalah.

Selalu memb ac a d an me lihat ga mb ar tentang foto grafi 

Dedahkan diri and a d enga n dunia luar. Anda akan mend ap at b anyak
idea da pa t merakam g amb ar dengan lebih baik.

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

32. Guna ka n internet untuk b ela ja r.

Za ma n be rteknolog i tingg i ini, internet a d a la h sa la h sa tu me d ia yang
d ig una kan b erleluasa untuk mend a p a tkan informa si. Sa la h sa tu c a ra
yang b erkesa n a da lah me ngg unakan forum! Da ri forum, ba nyak ilmu
fotog ra fi yang bo leh kita pe lajari. Yang p enting kita am bil yang ba ik da n
 jang a n am a lkan ya ng tida k b aik.

33. Pra ktika n ap a y a ng a nda p ela jari.

Keseluruhannya, jika and a suda h m em ba c a , melihat,mem pe la jari c a ra -
c ara m erakam ga mb a r yang me narik, jang an lupa untuk p ra ktikan ilmu
itu! Sia -sia sa ha ja jika ilmu ya ng a nd a d a p a t tida k diam a lkan!
Gila p seg a la ilmu yang a nd a p erolehi! Pra ktikka n!

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 

Penutup
Saya b erharap de nga n p erkong sian e -b ook 33 Rahsia Merak am Gam ba r 
Menarik Dengan Hanya Mengetahui Asas Fotografi ini, and a akan
mend ap at sed ikit penge tahuan da n tip d alam me rakam g am ba r.
Selam a t b erka rya!
Terima Ka sih.
Noorizam Sab ran.

Untuk mend a pa tkan tip foto grafi digital terba ru, sila law ati blog sa ya :

www.noorizamsabran.com

Law ati blog say a di www .noorizam sab ran.c om 


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MAJLIS BACAAN YAASIN DAN SOLAT HAJAT PERDANA CALON SPM 2020
Next Book
Tahun Baru Cina