The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

นางสาวอัยริษา ศรีชมภู

เเฟ้มสะสมผลงานportfolio

PORTFOLIO AIRISA SRICHOMPHU

แฟม้ สะสมผลงาน

นางสาว อยั รษิ า ศรีชมภู
โรงเรียนประณีตวทิ ยาคม

PREFACE อยั ริษา

แฟ้มสะสมผลงานงาน(PORT FOLIO)นขี้ า้ พเจา้
จัดทาขนึ้ เพือ่ เปน็ ตัวแทนนาเสนอขอ้ มูลเกีย่ วกบั ประวัติ
สว่ นตวั ความรู้ความสามารถทักษะตลอดจนพัฒนาการ
ทางดา้ นตา่ งๆของขา้ พเจ้าโดยแฟม้ สะสมผลงานนี้
ประกอบไปด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัตสิ ว่ นตวั ทาง
การศกึ ษาและผลงานทไ่ี ดร้ ับทาใหข้ า้ พเจ้าเกดิ ความ
ภาคภูมใิ จ รวมทัง้ รปู ภาพกิจกรรมตา่ งๆ

ขา้ พเจ้าหวงั เปน็ อยา่ งยิ่งวา่ แฟม้ สะสมผลงาน
เล่มนจี้ ะทาให้ทกุ ท่านทไี่ ด้อา่ นเห็นคุณค่าและ
ความสามารถของข้าพเจา้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณแม่ เพ่ือนๆ และ
คุณครู ซึ่งเป็นผู้ทใี่ ห้คาแนะนา ในการรวบรวมเอกสาร
หลกั ฐานและข้อมูลต่างๆในการจัดทาแฟม้ สะสมผลงาน
(port folio)น้ใี ห้เสร็จสมบรู ณ์

PART
สว่ นท1่ี

ONE

ประวัตสิ ่วนตัว
และครอบครวั

ครอบครัว อยั รษิ า

บดิ า นายทศพร กอรอมอ ศรชี มภู
อาชพี รบั จา้ ง
เชื้อชาติ ไทย สญั ชาติ ประวตั ิส่วนตวั
อิสลาม ชื่อ นางสาวอยั รษิ า ศรชี มภู
มารดา นางสมจติ ร ศรีชมภู ช่ือเล่น นาเดียร์
อาชีพ รับจา้ ง วันเกิด 7 พฤศจกิ ายน 2544
เช้อื ชาตไิ ทย สัญชาตไิ ทย สัญชาติ ไทย เชอื้ ชาติ ไทย
ทอิ ยู่ 98 อ.เขาสมิง จ.ตราด
แผนการเรียน วิทย์-คณติ
โทรศทํ พ์ 0636567203

PROFILE

ประวตั ิส่วนตวั และครอบครัว

PART

ส่วนท่ีสอง

TWO

ประวัตกิ ารศกึ ษา

3.03 3.32
3.42 3.62
3.51 3.57

3.40 3.53
3.64
3.52

PART

ส่วนท่ี3

ผลงานและ THREE

กิจกรรม

ที่เข้าร่วม

activities

เข้าร่วมโครงการสภาเดก็
และเยาวชนอาเภอเขาสมิง
ดารงตาแหนง่ เหรัญญกิ

เข้ารว่ มประชุมสามัญประจาปี
2562 ตาแหนง่ ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลประณีต

เขา้ รว่ มการแข่งขัน
แก้ไขพลังงานไฟฟ้า
ระดับประเทศของ
กระทรวงพลงั งานปี

การศกึ ษา2562

เข้ารว่ มกจิ กรรม
ทาบญุ วนั ข้นึ ปีใหม่

ประจาป2ี 562

นาเสนอผลงาน
ณ วิทยาลัยชุมชน
ตราด ปีการศกึ ษา
2561 เร่ืองหน่งึ

โรงเรยี นหน่ึง
ผลิตภัณฑ์

นาเสนอโครงงาน
ทกั ษะอาชพี หนึง่
โรงเรียนหน่งึ

ผลิตภณั ฑท์ ี่
โรงเรียนตราษ
ตระการคุณได้รับ
รางวลั ระดับ

”ดเี ดน่ ”

กิจกรรมมอบ
เกียรตบิ ตั รให้
นกั เรียนที่มผี ลการ
เรียนดเี ดน่ ประจาปี

2561

กจิ กรรมเยาวชนไทย
รวมใจทาความดี
ค่ายพทุ ธบุตรจังหวัด
ตราดปีการศกึ ษา

2561

แขง่ ขันศิลปหตั ถกรรม
ปกี ารศกึ ษา2562
โครงงานอาชีพไดร้ ับ
รางวลั ระดบั
“เหรยี ญทอง”

เข้ารว่ มกิจกรรมยุว
กาชาดการปฐม
พยาบาลผู้ได้รบั การ

บาดเจ็บ

กจิ กรรมกจิ กรรมจิต
อาสาเราทาความดี

ดว้ ยหัวใจ

กิจกรรมจติ อาสาพฒั นา
ชมุ ชน

รว่ มกจิ กรรมเกบ็ ขยะ
บริเวณ ชุมชน วดั

กิจกรรรมทาสโี ตะ๊ โรงอาหาร

กจิ กรรมนาเสนอ
โครงงานเครอ่ื งกรอง
นา้ หัวขอ้ STEAM

กิจกรรมทาพานไหว้
ครปู กี ารศกึ ษา2561

กจิ กรรมเตมิ ฝันปนั้ ดาว
ตวิ GAT เชอ่ื มโยง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
2562

กิจกรรมแหเ่ ทยี นพรรษา
2561

การแสดงระบารอ่ น
แร่งานตราดราลกึ

ราเปิดบา้ นวิชากานปี
การศกึ ษา2560

กจิ กรรมซ้อมการแสด
สงงานวันปใี หม่

กิจกรรมการแสดง
วันปใี หม่

กจิ กรรมกอ่ นเขา้
เรียนทาจิตศกึ ษาพูด
ความในใจรว่ มกัน

กิจกรรมกีฬาเชอ่ื ม
สมั พนั ธ์ร่วมแข่งขนั
ฟุตบอล

PART

ส่วนท4่ี

FOUR

เกยี รติบตั ร
ทไ่ี ด้รับ

THANK YOU


Click to View FlipBook Version
Previous Book
นางสาวไพลิน ไกรทอง
Next Book
file-sample_150kB