The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by AXM NJ, 2019-08-30 12:08:52

LSED-Symposium-2019-booklet

LSED-Symposium-2019-booklet

Keywords: การเรียนรู้,เปิดบ้านสาธิตฯมธ,LSED Symposium 2019,TSS Open house 2019

Copyright © 2019

คณะวิทยาการเรียนรแู้ ละศึกษาศาสตร์
มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
โรงเรียนสาธติ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทมุ ธานี 12121
โทร. 02-564-4442-79 ตอ่ 6747

1

กำหนดการ

วนั ท.่ี 25 ตุลาคม 2562

09.00 - 09.20 น. การแสดงกอ่ นเปิดงาน
- Drum Show “แตกต่างทีร่ วมเป็นหน่งึ ”

โดย นักเรียนโรงเรยี นสาธติ แห่งมหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์

- วิดทิ ศั น์ “บนเส้นทางแห่งการเรยี นรู้และเติบโตรว่ มกัน”

09.20 - 09.30 น. กล่าวรายงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชาติ พวงสาํ ลี คณบดีคณะวทิ ยาการเรียนรูแ้ ละศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

กลา่ วต้อนรบั

โดย รองศาสตราจารย์ เกศินี วฑิ ูรชาติ อธิการบดีมหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์

09.30 - 10.00 น. เปดิ งานและบรรยายพิเศษ

โดย รัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธกิ าร (รอยืนยัน)

10.00 - 12.00 น. เสวนา “การเรยี นรู้ทมี่ ีค่า การศึกษาที่แตกต่าง”

ดร.เดชรัตน สขุ กำเนดิ อาจารยค์ ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณทชิ า ณ นคร ผอู้ ำนวยการบา้ นกาญจนาภเิ ษก

คุณสราวธุ เฮง้ สวัสด์ิ (น้ิวกลม) นกั เขียน

ดร.วลิ าสินี พิพิธกลุ ผอู้ ำนวยการ ThaiPBS

อาจารยอ์ ธิษฐาน์ คงทรพั ย์ ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นสาธติ แห่งมหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์

คณุ กอ่ เขต จันทเลศิ ลกั ษณ์ ผ้อู ำนวยการสำนักข่าว ThaiPBS (ดำเนินรายการ)

13.00 - 16.00 น. เปิดบา้ น สาธิตฯ มธ. : แนวทางการจดั การศึกษาของโรงเรยี น

"เปดิ บา้ น" โรงเรยี นสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ : รว่ มเสวนาเกยี่ วกับแนวทางการจดั

การศกึ ษาของโรงเรียน พดู คุยกับผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครู ภายใตบ้ รรยากาศแหง่ มิตรภาพ
พร้อมเดนิ ทางไปสมั ผัสวธิ ีการจัดกระบวนการเรยี นรขู้ องสาธติ ฯ มธ. ณ อาคารสาธิต 1 และอาคาร

สาธติ 2

2

13:00 - 16:10 น. กิจกรรม Active Learning and Best Practices Demonstrations

Learning Facilitation Learning Facilitation ภูมปิ ัญญาภาษาไทย
แบบ LSEd (ห้อง 1) แบบ LSEd (ห้อง 2)
(13.00 - 14.00 น.)
(13.00 – 16.10 น.) (13.00 – 16.10 น.) วมิ ลศรี ศุษลิ วรณ์ และ คณะครู
โรงเรียนเพลินพัฒนา
นักศึกษาคณะวทิ ยาการเรยี นรแู้ ละ นักศกึ ษาคณะวิทยาการเรยี นร้แู ละ
หอ้ ง 314
ศกึ ษาศาสตร์ ห้อง 312 ศกึ ษาศาสตร์ หอ้ ง 313
โง่ ฉลาด บ้า: สติปญั ญามนษุ ย์
ลานละเลน่ ภาษาและวรรณคดี เกมสวมบทบาทเพื่อเรยี นรู้
ไทย (14.15 - 16.10 น.) ความเหลื่อมลำ้ (14.40 - 16.10 น.)
ลินดา เยห์
ปิยะพงษ์ งันลาโสม (13.00-14.30 น.) อาจารยค์ ณะวทิ ยาการเรียนรูแ้ ละ
วศิ ว พันธ์กะจับ ศกึ ษาศาสตร์
วชริ วทิ ย์ เอี่ยมวิลัย อุฬาชา เหลา่ ชยั
นกั ศึกษาระดับบณั ฑิตศึกษา คณะ อาจารย์คณะวิทยาการเรยี นรู้และ หอ้ ง 315
วิทยาการเรียนรู้และศกึ ษาสาสตร์ ศกึ ษาศาสตร์
กระบวนการให้คำปรึกษาผ่าน
ห้อง 314 หอ้ ง 315 ศลิ ปะ (13.00 - 14.00 น.)

ครูวิทย์ปลอ่ ยของ เปลีย่ นเรือ่ งยากใหง้ า่ ยไดด้ ้วย ศิริพร ทมุ สงิ ห์
เกมในหอ้ งเรยี น ครแู นะแนว โรงเรียนหมวกเหลก็
(13.00-14.30 น.) วิทยา
(14.40 - 16.10 น.)
ทีมครูหมวดวิชาวทิ ยาศาสตร์ หอ้ ง 317
โครงการก่อการครู ชลดิ า จูงพนั ธ์

อาจารย์คณะวทิ ยาการเรยี นร้แู ละ

หอ้ ง 316 ศกึ ษาศาสตร์ ห้อง 316

ใบไมใ้ นใจ : ธรรมชาติและ
การเหน็ คุณค่าแหง่ ตน

(14.15 - 15.15 น.)

สัญญา มัครินทร์
ครูวชิ าศลิ ปะและสังคมศกึ ษา
โรงเรยี นเทศบาลบา้ นโนนชัย

ห้อง 317

13:00 - 16:30 น. Workshop

เสวนา วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู การพฒั นา “วงจรการเรียนรู้ การจัดการเรยี นรูด้ ว้ ย
ของผูเ้ รยี นที่มองเห็นได”้ โดย ประสาทวิทยาศาสตร์
(13.00-14.30 น.) ครูผสู้ อน (14.45-15.30 น.) (Neuroscience)

สิทธิชัย วชิ ัยดษิ ฐ ศลี วัต ศษุ ิลวรณ์ (13.00 – 16.10 น.)
และคณะครู วมิ ลศรี ศุษลิ วรณ์
ครโู รงเรยี นเพลนิ พัฒนา อคั รา เมธาสขุ
หอ้ ง 318 อาจารย์คณะวิทยาการเรยี นร้แู ละ
หอ้ ง 318 ศึกษาศาสตร์
Formative Assessment :
วาทกรรมที่ทำไดจ้ รงิ หอ้ งเรยี นวรรณกรรมที่ทำได้ หอ้ ง 319
มากกว่าการอ่าน
(13.00 – 16.10 น.) ห้องเรยี นวทิ ยท์ ่เี ปน็ มติ รกับ
(13.00 – 16.10 น.) ทกุ คน : สร้างแรงบนั ดาลใจ
ศราวธุ จอมนำ พลรัฐ ตะโนดแก้ว จุดไฟการเรยี นวทิ ย์
จุฑารตั น์ จอมเมอื งบุตร ครโู รงเรยี นสาธิตแหง่
ครูโรงเรียนสาธิตแหง่ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ (13.00 – 16.10 น.)
มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
ห้อง 324 ศริ วิ รรณ บุญอนันต์
หอ้ ง 323 ครโู รงเรียนสาธติ แหง่
เพาะบ่มตัวตน คนนำ มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์
กระบวนการ
หอ้ ง 325
(13.00 – 16.10 น.)
ค้นหา “PASSION” ของ
ตนเองผา่ นงานศิลปะ ทีมงาน 7 Presents

(13.00 – 16.10 น.) ห้อง 327

ReadySetGrow / เจา้ กวางนอ้ ย /

ทมี งานมหาลยั แหง่ ความรักและ

ธรรมชาติ ห้อง 326

วนั ที่ 26 ตุลาคม 2562

ละคร “ยักษ์ลักเสยี ง : เสียงทไี่ มไ่ ดย้ ิน”

09.00 - 09.30 น. โดย นกั เรียนโรงเรียนสาธติ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์

บรรยายพิเศษเร่ือง “ความทา้ ทายและมายาคติ บนเสน้ ทางการพฒั นาการศกึ ษาไทย”

09.30 - 10.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวทิ ยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

บรรยายพิเศษเรือ่ ง “การสร้างการเรียนร้ทู ่ีมคี ่า”

10.00 - 11.00 น. โดย ครวู ิเชยี ร ไชยบัง ผอู้ ำนวยการ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

11.00 - 12.00 น. LSEd Talk “การเรยี นรทู้ ่มี ีคา่ : เสน้ ทางการเรียนร้ขู องผเู้ รยี นยุคใหม”่

แบง่ ปันประสบการณเ์ รยี นรูท้ ีม่ คี า่ และเรอื่ งราวการศึกษาท่ีแตกต่าง
โดย นกั ศึกษา คณะวิทยาการเรยี นรแู้ ละศกึ ษาศาสตร์ และนกั เรียนโรงเรียนสาธติ
แห่งมหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์

กจิ กรรม Active Learning and Best Practices Demonstrations
13:00 - 16:10 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์

แลกเปล่ียนเร่ืองราว เล่าส่กู ัน กลา้ ตง้ั คำถามและเรยี นรผู้ ่าน Inspiring and Motivating
ฟัง -เราเรยี นรภู้ าษาไดอ้ ยา่ งไร กิจกรรมกบั วชิ าสังคม Students to Learn Science
and Math through Activity
ครูกลุม่ ประสบการณก์ ารเรียนรกู้ าร ธีรภาพ แซ่เชีย่ Based Learning
สือ่ สารและภาษา ตะวนั ย้อยเมือง
โรงเรียนสาธติ แห่ง ครูโรงเรียนสาธิตแห่ง อสิ รพงษ์ เช้อื สันเทยี ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ จฑุ ารัตน์ จอมเมืองบตุ ร และคณะครู
โรงเรยี นสาธิตแหง่
ห้อง 316 ห้อง 313 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สีฝุ่นสือ่ สมาธิสำหรบั ครูศิลปะ วถิ อี ยูด่ มี ีสุข ห้อง 314

พสิ ิฐ นอ้ ยวงั คลงั ครกู ล่มุ ประสบการณ์การเรยี นรู้
พรรษพร โตเทศ สขุ ภาพและสุขภาวะ
ครูโรงเรียนสาธติ แหง่ โรงเรียนสาธติ แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์

หอ้ ง 315 ห้อง 312

13:00 - 16:30 น. Workshop

การสรา้ งจติ สำนึกพลเมอื ง การศึกษาแนวทางการเรียนรู้ Basics, Barriers, and Best
ของเยาวชนด้วยการทำโครง ในชมุ ชนเพอ่ื การเปลย่ี นแปลง Practices of LGBTI-
การเพื่อชุมชนและการโค้ช ทางสงั คม Inclusive Schools
(14.15 - 15.15 น.)
(13.00 - 14.00 น.) (13.00 – 16.10 น.)
นักวิจัยคณะวิทยาการเรียนรแู้ ละ ไอยเรศ บญุ ฤทธ์ิ และคณะนกั วิจัย
ศกึ ษาศาสตร์ และ เครอื ข่าย คณะวทิ ยาการเรียนร้แู ละ Cody Freeman
ศกึ ษาศาสตร์
หอ้ ง 318 Timo Ojanen
ห้อง 318
Creative x Critical (บรรยายภาษาองั กฤษและมีการแปล

(13.00-14.30 น.) ภาษาไทย) หอ้ ง 323
Inskru
สร้างห้องเรียนมีชวี ิต ดว้ ย หอ้ งเรยี น พลเมอื ง Critical
หอ้ ง 324 วัฒนธรรมชนั้ เรยี น
(Classroom Culture) (13.00 – 16.10 น.)

(14.30-16.10 น.) อรรถพล ประภาสโนบล
(ครพู ล พลเรียน)
EdWINGs หอ้ ง 324
ห้อง 325

Design your Pathway : กว่าจะเปน็ Meaningful Learning การ
ออกแบบชวี ิตทีใ่ ช่ “ครอบครวั สาธิต” เรียนรู้ที่มีความหมาย

(13.00 – 16.10 น.) (13.00 – 16.10 น.) (13.00-14.30 น.)

ทีมนกั ศึกษาปรญิ ญาโท นิธิ จันทรธนู ณัฏฐพล อสิ รเสรีรักษ์
คณะวิทยาการเรยี นร้แู ละ ครโู รงเรียนสาธิตแหง่ ครโู รงเรยี นสตรวี ิทยา 3
ศกึ ษาศาสตร์ รุน่ ท่ี 4 มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์
ห้อง 328
ห้อง 326 ห้อง 327

ชวนผ้เู รียนก่อร่างสร้าง
ความรโู้ ดยผูเ้ รียน

(14.30-16.10 น.)

ทีมนกั ศึกษาปรญิ ญาโท
คณะวทิ ยาการเรยี นรแู้ ละ
ศกึ ษาศาสตร์ รุ่นท่ี 4

หอ้ ง 328

รายละเอียดกจิ กรรมในห้องย่อย

กจิ กรรม Active Learning and Best Practice Demonstrations

25วันที่ ตลุ าคม 2562

Learning Facilitation แบบ LSEd (หอ้ งท่ี 1 และ 2)

นกั ศึกษาชนั้ ปที ี่ 4 คณะวิทยาการเรยี นรูแ้ ละศึกษาศาสตร์
หอ้ ง : 312 และ 313 เวลา : 13.00 - 16.10

การจดั กระบวนการเรยี นรู้ ไมใ่ ชแ่ ค่การบรรยาย ไม่ใช่แค่การชวนผู้เรยี นมาทำกจิ กรรมหรอื เล่นเกม ไมใ่ ชแ่ คก่ ารสอน แต่คือ
การออกแบบและสร้างประสบการณใ์ ห้ผเู้ ขา้ ร่วมเกดิ การเรียนรดู้ ว้ ยตนเอง ผ้ทู ที่ ำหน้าทก่ี ระบวนกร จงึ ตอ้ งอาศยั ท้งั ศาสตร์
และศิลป์ในการพาผูเ้ ขา้ ร่วมกระบวนการไปเรียนรู้ สำหรับกจิ กรรมในหอ้ งน้ี นศ.คณะวทิ ยาการเรียนร้แู ละศึกษาศาสตร์ จะ
พาทุกทา่ นเขา้ รว่ มการสาธติ การจัดกระบวนการเรียนรใู้ นประเด็นต่างๆ ทแี่ สดงให้เห็นว่าการจดั กระบวนการเรยี นร้ใู นแบบ
ของคณะวิทยาการเรียนรแู้ ละศึกษาศาสตร์ เปน็ อย่างไร

ภมู ิปัญญาภาษาไทย

วมิ ลศรี ศษุ ิลวรณ์ และคณะครโู รงเรียนเพลินพฒั นา
ห้อง : 314 เวลา : 13.00 - 14.00

นำเสนอแนวทางการจดั กระบวนการเรียนรวู้ ิชาภาษาไทยตามแบบฉบบั ของโรงเรยี นเพลนิ พฒั นา

ลานละเลน่ ภาษาและวรรณคดีไทย

ปยิ ะพงษ์ งนั ลาโสม, วศิ ว พันธ์กะจับ, วชริ วทิ ย์ เอีย่ มวิลยั
หอ้ ง : 314 เวลา : 14.15 - 16.10

เชญิ ชวนผู้สนใจประยกุ ตเ์ กมไปใชใ้ นการเรียนรูว้ ิชาภาษาไทย เขา้ ร่วมเล่นเกม (การ์ดเกม – บอรด์ เกม) จำนวน 3 เกม ที่
เก่ยี วขอ้ งกบั การสะกดคำในภาษาไทยและวรรณคดีไทย อาทิ ขนุ ชา้ งขนุ แผน อิเหนา พระอภยั มณี เปน็ ต้น โดยผเู้ ข้าร่วมจะ
เหน็ แนวคดิ ในการพัฒนาเกม การถอดบทเรยี นหลงั เล่นเกม รว่ มแลกเปลย่ี นความคิดเหน็ กับผ้พู ฒั นาเกม และได้แนวคิดการ
นำเกมไปประยุกต์ใช้

เกมสวมบทบาทเพื่อเรยี นรู้ความเหลอ่ื มลำ้

อุฬาชา เหลา่ ชัย
หอ้ ง : 315 เวลา : 13.00 - 14.30

เป็นการสาธติ การสอนวชิ า Policy Equity and Change ซ่ึงชวนผู้เข้าร่วมหาคำตอบว่า "การศึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
ความเหลือ่ มล้ำไดจ้ ริงหรือไม่ เพราะเหตใุ ด" ผ่านกระบวนกลุม่ ทผี่ ้เู ข้าร่วมจะได้สำรวจปัจจัยทีท่ ำใหเ้ กิดความเหลือ่ มล้ำ และ
ร่วมกันหาคำตอบดว้ ยกัน พร้อมทงั้ ขบคิดต่อไปว่า เม่ือทราบคำตอบแลว้ เราจะทำอยา่ งไรกบั นกั เรียนของเราไดบ้ า้ ง

โง่ ฉลาด บ้า: สติปัญญามนุษย์

ลนิ ดา เยห์
หอ้ ง : 315 เวลา : 14.40 - 16.10

ทำความเขา้ ใจประเด็นเกี่ยวกบั อัจฉริยภาพมนษุ ยใ์ นมุมมองทหี่ ลากหลาย เรยี นรู้เก่ยี วกับกลุม่ บุคคลทีม่ คี วาม "พเิ ศษ"
โดยเฉพาะมายาคตขิ องสงั คมเกี่ยวกับบุคคลเหล่านว้ี ่าเปน็ คน "โง่ ฉลาด และบา้ "

ครูวิทย์ปล่อยของ

ทมี ครวู ิทยก์ อ่ การครู
หอ้ ง : 316 เวลา : 13.00 - 14.30

แชรเ์ ทคนิคร่วมกนั คดิ สอนวทิ ยฯ์ ให้รูเ้ รื่อง ครวู ิทยฯ์ ก่อการครู

เปล่ยี นเร่อื งยากใหง้ า่ ยได้ด้วยเกมในหอ้ งเรยี น

ชลิดา จงู พันธ์
ห้อง : 316 เวลา : 14.40 - 16.10

อยากชวนทกุ คนมาเลน่ เกมเพื่อการเรียนรผู้ ่านกรณีศึกษา การสอนหัวข้อการพัฒนาอยา่ งยง่ั ยนื ผ่าน "เกมนกั พฒั นา" พร้อม
กบั เปิดมา่ นเลา่ ท่มี าของเกม และแนวคิดในการทำเกมเพอื่ การเรียนรู้จากประสบการณข์ องผสู้ อนเอง

กระบวนการใหค้ ำปรึกษาผ่านศิลปะ

ศิรพิ ร ทุมสิงห์
ห้อง : 317 เวลา : 13.00 - 14.00

แลกเปลี่ยนเคร่อื งมอื ที่ให้คณุ ครูสามารถนำไปใช้รับมือกบั ความทุกขข์ องนักเรยี นที่ตอ้ งเผชญิ สถานการณท์ ร่ี ุนแรงกระทบถึง
ความปลอดภัยในชวี ติ และการสูญเสีย เพ่อื ใหค้ ำปรึกษาผา่ นการใชด้ นิ นำ้ มันเป็นสอื่

ใบไม้ในใจ : ธรรมชาติและการเห็นคุณค่าแหง่ ตน

สัญญา มัครินทร์
ห้อง : 317 เวลา : 14.15 - 15.15

เพราะเราเช่ือวา่ ธรรมชาตแิ ละศิลปะมีพลังทีจ่ ะปลุกพลังในใจใหข้ ยายใหญ่ สูค่ วามเป็นไปไดใ้ หม่ๆ ในชนั้ เรยี น

1

26วนั ท่ี ตลุ าคม 2562

วถิ ีอยู่ดมี สี ุข

ครกู ลุ่มประสบการณ์เรยี นรสู้ ุขภาพและสขุ ภาวะ โรงเรยี นสาธิตแหง่ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์
หอ้ ง : 312 เวลา : 13.00 - 16.10

ชวนมาแลกเปล่ียนและเรยี นรู้แนวทางการ สรา้ งบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยี นรู้ในผูเ้ รยี นทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
นำไปสู่การเป็น Self-directed Learner พรอ้ มทง้ั รับฟังเสยี งสะทอ้ นจากประสบการณต์ รงของนักเรยี น

กล้าตัง้ คำถามและเรยี นรผู้ า่ นกจิ กรรมกบั วชิ าสังคม

ธีรภาพ แซเ่ ชยี่ , ตะวัน ยอ้ ยเมอื ง
หอ้ ง : 313 เวลา : 13.00 - 16.10

ภาพรวมการเรยี นการสอนวชิ าสังคมของโรงเรียนสาธติ แห่งมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตรท์ เ่ี น้นการตง้ั คำถามถึงความคดิ ความ
เชอ่ื และให้นกั เรยี นเลือกวเิ คราะห์เองวา่ จะเชอื่ ถอื แนวคิด “คนไทยมาจากไหน” แนวคดิ ไหนดี พรอ้ มกบั เปดิ พื้นทก่ี ารแชร์
ไอเดียการสอนวชิ าสังคมหรอื การจดั การเรยี นรทู้ นี่ า่ สนใจทง้ั ของครสู าธติ และครทู ุกท่านท่ีเข้ารว่ ม

Inspiring and Motivating Students to Learn Science and Math through Activity Based Learning

อิสรพงษ์ เช้อื สันเทยี ะ, จุฑารัตน์ จอมเมอื งบตุ ร และคณะ
หอ้ ง : 314 เวลา : 13.00 - 16.10

กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนๆ เลน่ ๆ ผ่านแนวคิดการออกแบบจากโจทย์ทเ่ี จอในชีวติ จริง เพ่อื ให้เกิดการเรียนรู้
เรือ่ ง ระยะทาง-การกระจัด (วทิ ย)์ และคลู่ ำดับ (คณติ )

สฝี ่นุ สอ่ื สมาธสิ ำหรบั ครศู ลิ ปะ

พสิ ิฐ น้อยวงั คลัง, พรรษพร โตเทศ
หอ้ ง : 315 เวลา : 13.00 - 16.10

กจิ กรรมวาดรูประบายสีโดยใชส้ ชี อล์คพาสเทลบนกระดาษเพ่ือเป็นส่ือสรา้ งสมาธิสำหรับผู้เรียนที่ตอ้ งการความหลากหลาย
และสร้างสมาธปิ รบั สมดลุ ทางอารมณ์

แลกเปลยี่ นเรอ่ื งราว เลา่ สู่กันฟงั - เราเรียนรภู้ าษาไดอ้ ยา่ งไร

ครกู ลมุ่ ประสบการณ์การเรียนรู้การสอื่ สารและภาษา
หอ้ ง : 316 เวลา : 13.00 - 16.10

ร่วมเรยี นรแู้ ละคน้ หาคำตอบวา่ เราเรียนรูภ้ าษาไดอ้ ย่างไร ผ่านกิจกรรมการสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และร่วม
มีประสบการณ์ตรงผ่านชน้ั เรียนจำลองของ วชิ าภาษาไทย ภาษาจนี และภาษาอังกฤษ เพื่อหาคำตอบและขอ้ สรุปร่วมกนั

2

Workshops

25วันท่ี ตลุ าคม 2562

เสวนา วิจยั ชน้ั เรยี นเปลีย่ นครู

สทิ ธชิ ัย วิชยั ดิษฐ และคณะครผู ูท้ ำวจิ ัย
ห้อง : 318 เวลา : 13.00 - 14.30

วงเสวนาแลกเปล่ยี นบทเรยี นการทำวจิ ัยช้ันเรียนที่นำไปสกู่ ารเปล่ียนแปลงตนเอง

การพัฒนา “วงจรการเรยี นรขู้ องผูเ้ รยี นท่มี องเห็นได”้ โดยครูผู้สอน

ศีลวัต ศุษิลวรณ์
หอ้ ง : 318 เวลา : 14.45 - 15.30

นำเสนองานวจิ ยั การพฒั นา“วงจรการเรียนรูข้ องผ้เู รียนที่มองเห็นได”้ โดยครูผสู้ อนดว้ ยการจดั การเรยี นรู้แบบเปดิ เพื่อให้
ครผู ้สู อนเกดิ การพัฒนาการเรยี นร้ใู นหน้างานครอู ย่างต่อเนอื่ ง

การจดั การเรียนรดู้ ว้ ยประสาทวทิ ยาศาสตร์ (Neuroscience)

อัครา เมธาสุข
ห้อง : 319 เวลา : 13.00 - 16.10

การจดั การเรียนร้ทู างวิชาการทไ่ี มล่ ะทงิ้ หวั ใจของผู้เรยี น จดุ ไฟการเป็นผูเ้ รยี นรอู้ ีกครงั้ ผ่านห้องเรียนจำลองจากวชิ า “ชวี ติ
และการเรยี นร:ู้ สมอง จิต และกาย” ซงึ่ จะพาไปสำรวจความสำคัญของสมอง จติ ใจ และรา่ งกาย ท่สี มั พนั ธก์ นั เป็นหนึง่
เดียว ค้นพบแง่มุมทาง Neuroscience และ Sociology ทชี่ ว่ ยสง่ เสรมิ การเรียนรู้และนำพาผู้เรียนไปส่กู ารเปลย่ี นแปลง
ตนเอง

Formative Assessment : วาทกรรมท่ที ำได้จริง

ศราวุธ จอมนำ และ จุฑารตั น์ จอมเมอื งบุตร
ห้อง : 323 เวลา : 13.00 - 16.10

สง่ิ ทใี่ ครๆตา่ งทำกันจนเป็นปกติ แตก่ ลบั ทำไมไ่ ด้จริงในระบบการศกึ ษาบา้ นเรา มาร่วมหาคำตอบกันว่าเกิดอะไรขนึ้ ในสยาม
ประเทศ ท่แี นวคดิ ทางการศึกษาดๆี มาตกม้าตายที่นก่ี ันหมด และจริงๆ แลว้ ตอ้ งทำยังไง Formative Assessment ถงึ จะ
เอามาใช้ได้จริง

3

ห้องเรียนวรรณกรรมที่ทำได้มากกว่าการอา่ น

พลรฐั ตะโนดแก้ว
ห้อง : 324 เวลา : 13.00 - 16.10

หลายคนเคยบน่ ว่า การเรียนวรรณกรรมเปน็ ส่งิ ทีน่ ่าเบื่อ เวิร์คชอ็ ปนี้จะเปลย่ี นห้องเรียนวรรณกรรมท่ตี อ้ ง อา่ น อา่ น อา่ น
และอา่ น ใหเ้ ปน็ พ้ืนที่เรยี นรู้รว่ มกันระหว่างครูกบั นักเรยี น เปลยี่ นช่วงเวลาอนั แสนน่าเบ่ือใหเ้ ปน็ ช่วงเวลาท่แี สนพิเศษและ
เปีย่ มล้นไปด้วยความหมายในชวี ิตผา่ นการเรยี นรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานตอ่ ยอดสู่การเรียนร้ดู ว้ ยตนเองอยา่ งยงั่ ยืน

ห้องเรยี นวทิ ยท์ ี่เปน็ มติ รกบั ทุกคน : สร้างแรงบนั ดาลใจจดุ ไฟการเรียนวิทย์

ศิรวิ รรณ บุญอนนั ต์
หอ้ ง : 325 เวลา : 13.00 - 16.10

วิทยาศาสตร์ทีค่ นส่วนใหญ่ รอ้ งอี!๊ !! ไม่เป็นมิตรกับผคู้ นจำนวนมาก เราจะบิดการเรียนรูน้ ีใ้ ห้น่าสนใจไดอ้ ยา่ งไร ? เวิร์คชอป
นจี้ ะชวนทกุ คนมาร่วมสร้างพื้นทีแ่ ห่งแรงบันดาลใจ เพ่อื มอบความเป็นมติ รของวิทยาศาสตรใ์ ห้กบั เดก็ ๆ กันเถอะ

ค้นหา “PASSION” -ของตนเองผา่ นงานศลิ ปะ

ReadySetGrow / เจ้ากวางนอ้ ย / มหาลัยแห่งความรักและธรรมชาติ
ห้อง : 326 เวลา : 13.00 - 16.10

การทำกิจกรรมดว้ ยศลิ ปะเพอ่ื หา Passion ของตนเอง

เพาะบม่ ตัวตน คนนำกระบวนการ
Seven Presents

ห้อง : 327 เวลา : 13.00 - 16.10
ครู/คนนำกระบวนการเรียนรู้ นอกจากเครอื่ งมอื ทเ่ี ราพยายามสะสม นำมาปรบั ใช้ ยงั มคี ุณคา่ ความหมายทส่ี ำคญั ในการ
นำพาการเรยี นรู้ นน่ั คือ ตัวตนของเรา ซ่ึงเปน็ ฐานสำคัญของคณุ ภาพที่เรามีและเปน็

4

26วันท่ี ตลุ าคม 2562

การสร้างจิตสำนึกพลเมืองของเยาวชนด้วยการทำโครงการเพอื่ ชมุ ชนและการโค้ช

นักวจิ ยั คณะวทิ ยาการเรยี นรู้และศกึ ษาศาสตร์ และ เครอื ข่าย
หอ้ ง : 318 เวลา : 13.00 - 14.00

โครงการวจิ ยั น้มี งุ่ ถอดบทเรยี นกระบวนการสร้างจติ สำนึกพลเมอื งของเยาวชนใน 4 พ้ืนท่ี (ประกอบด้วย กลมุ่ จงั หวัด
ภูมิภาคตะวันตก (ราชบรุ ี กาญจนบรุ ี สมุทรสงคราม เพชรบรุ )ี สงขลา นา่ น และศรสี ะเกษ) โดยศกึ ษากระบวนการ บทบาท
และผลลัพธท์ ่ีเกดิ จากการโคช้ รวมถงึ ศึกษาแนวทางการปรับใช้และตอ่ ยอดองคค์ วามรใู้ นระบบการศกึ ษา

การศึกษาแนวทางการเรียนรู้ในชมุ ชนเพ่อื การเปลีย่ นแปลงทางสังคม

ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ และคณะนักวจิ ยั
ห้อง : 318 เวลา : 14.15 - 15.15

งานวิจยั ชน้ิ นว้ี ่าด้วยเรอื่ งของการศึกษาวิจัยการเรยี นรทู้ ่ีเกดิ ข้ึนภายในชุมชนโดยใหค้ วามสำคัญในสิง่ ท่ีเรียกวา่ ทนุ ทางสังคม
(social capital) ในมิติตา่ งๆ กับการบริหารใหเ้ กิดผลประโยชน์ คุณคา่ และมลู คา่ ซ่งึ สง่ ผลตอ่ การเปลยี่ นแปลงในชุมชน
และสังคม แนวทางการเรียนรู้ในชมุ ชนเกิดข้ึนภายใต้ 5 ประเด็น คอื 1. การใช้วฒั นธรรมและภูมปิ ญั ญาชุมชนเป็นฐานเพ่อื
การเคล่อื นไหวทางสังคม 2.ประเด็นคนรนุ่ ใหม่กับการขับเคล่ือนสังคม (generation next and social motivation) 3.
ประเดน็ ด้านการตอ่ ตา้ นขัดขืน: การไมจ่ ำนนตอ่ สงั คมกระแสหลัก 4. การเรียนรู้รว่ มกนั ระหวา่ งวยั (intergenerational
learning) และ 5. การจดั การเรยี นรแู้ บบชุมชนเปน็ ฐาน (Community-based learning)

Basics, Barriers, and Best Practices of LGBTI-Inclusive Schools

โคดี้ ฟรีแมน, ตโิ หมะ ตะปะหนิ โอะหยะเนน็
หอ้ ง : 323 เวลา : 13.00 - 16.10

ในโรงเรียน นักเรียน LGBTI+ จะต้องเจอความท้าทายหลายประการเพื่อทีจ่ ะมสี ุขภาวะท่ีดี การทนี่ ักเรียนกลุ่มนี้มักจะถกู
รงั แก ทำให้ครูและผูบ้ ริหารโรงเรยี นสงสยั วา่ ตนเองสามารถทำอะไรได้บา้ งท่จี ะช่วยนักเรียนกลุ่ม LGBTI+ได?้ เวิรก์ ช้อปนี้จะ
ทำการนำเสนอนโนทัศน์ทจี่ ะช่วยทำให้ครูเข้าใจกลุ่ม LGBT+ มากย่งิ ข้นึ มกี ารเปิดพื้นทสี่ นทนาเกย่ี วกบั ความทา้ ทายที่
เกยี่ วขอ้ งกับประเดน็ ดา้ น LGBTI+ มกี ารนำเสนอเครือ่ งมอื และวธิ กี ารในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โดยผู้เข้ารว่ มจะ
ได้ทำการระดมความคิดถึงการแกป้ ญั หาที่ใชไ้ ด้จรงิ ต่อความทา้ ทายดงั กลา่ ว
หมายเหตุ : บรรยายภาษาอังกฤษและมกี ารแปลภาษาไทย

Creative x Critical

Inskru
ห้อง : 324 เวลา : 13.00 - 14.30

จะทำอยา่ งไรให้ห้องเรียนป่นั ปว่ นไปดว้ ยความคิดและจดุ ติดประกายไอเดียให้สร้างสรรค์

5

สร้างห้องเรียนมชี วี ิต ดว้ ยวัฒนธรรมชนั้ เรยี น (Classroom Culture)

EdWINGs
ห้อง : 324 เวลา : 14.40 - 16.10

สรา้ งหอ้ งเรยี นมีชีวติ ด้วยวฒั นธรรมชน้ั เรียน (Classroom Culture) เปน็ การอบรมทจี่ ะเตมิ พลังกายและพลงั ใจ พรอ้ มทัง้
วธิ ีการใหม่ๆใหค้ ณุ ครกู ลบั ไปสร้างห้องเรยี นของตัวเองใหม้ ชี ีวิตชีวามากขน้ึ โดยผา่ นการสร้างวฒั นธรรมชั้นเรยี น
(Classroom Culture) ซ่งึ เปน็ วิธกี ารจดั การหอ้ งเรียนแบบใหม่ ทีม่ ีประโยชน์กับคณุ ครอู ย่างมาก เพราะจะทำให้สามารถ
ควบคุมชั้นเรยี นได้อย่างประหยัดเวลา ประหยัดพลังงานของคุณครู และห้องเรียนมีบรรยากาศเชิงบวกในรูปแบบท่คี ุณครไู ม่
ตอ้ งใช้การดุ หรือทำโทษนกั เรียนเลย เพราะทกุ คนต่างไวใ้ จกนั และกนั มีแตก่ ารสง่ เสริมซง่ึ กนั และกัน

ห้องเรยี น พลเมือง Critical

อรรถพล ประภาสโนบล (ครพู ล พลเรียน)
ห้อง : 325 เวลา : 13.00 - 16.10

เป็นกระบวนการเรยี นรทู้ จ่ี ะพาผูเ้ ข้ารว่ มออกแบบกระบวนการเรียนรูเ้ ชงิ วพิ ากษ์ ดว้ ยเคร่อื งมอื ท่หี ลากหลาย เพอ่ื นำไปสู่
การสร้างผ้เู รยี นใหเ้ ปน็ พลเมืองแบบใหม่

Design your Pathway: ออกแบบชวี ติ ทใ่ี ช่

ทมี นกั ศกึ ษาปรญิ ญาโท คณะวทิ ยาการเรยี นรู้และศึกษาศาสตร์ รุน่ ท่ี 4
หอ้ ง : 326 เวลา : 13.00 - 16.10

กจิ กรรมผ่านประสบการณ์ตรงที่ผู้เข้ารว่ มจะพบกบั การค้นหาทรัพยากรภายในของตัวเองท้งั ความสามารถทมี่ ีอยู่ และแรง
บันดาลใจในการดำเนนิ ชวี ติ เพ่ือหาความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพ่ือใหม้ คี วามสุขกับการทำงานและชวี ิตท่ีมีความหมาย ไปพรอ้ ม
กนั ผ้เู ข้ารว่ มเปน็ ครูแนะแนว อาจารยท์ ่ปี รึกษาของเด็กๆ พอ่ แม่ทีอ่ ยากวางรากฐานชวี ิตให้ลูก นักศกึ ษาและผ้ทู ี่สนใจ

กวา่ จะเป็น “ครอบครัวสาธติ ”

นิธิ จันทรธนู
หอ้ ง : 327 เวลา : 13.00 - 16.10

นำเสนอบทเรียนจากประสบการณ์ กรณศี กึ ษาภาคปฏิบตั ิ โครงการครอบครวั สาธติ : ก้าวแรกของโรงเรียนในการสรา้ ง
นิเวศการเรียนรู้ เกดิ ชุมชนการเรยี นรรู้ ่วมกนั ผ่านรปู แบบกจิ กรรมเรือ่ งเล่าเคล้ากระบวนการ เพราะเราเชือ่ วา่ การเรียนรู้ท่ี
ลกึ ซ้งึ และรอบดา้ น ไม่ได้มาจากแคน่ กั เรียนกับครู โรงเรยี นจึงมุ่งสรา้ ง “นิเวศการเรียนร้”ู ท่มี าจากพลังของทกุ ฝา่ ยท่ี
เกีย่ วขอ้ ง ทั้งผูป้ กครอง คณุ ครู อาจารย์ นักเรยี น และชุมชน

6

การเรียนรทู้ ่มี คี วามหมาย (Meaningful Learning)

ณฏั ฐพล อสิ รเสรีรักษ์
หอ้ ง : 328 เวลา : 13.00 - 14.30

พบกบั workshop ทีจ่ ะทำให้เรารวู้ ่าจะทำอย่างไร ใหค้ าบเรยี นของเราเปน็ ท่จี ดจำไปอกี นานแสนนาน ทำยงั ไงให้นกั เรียน
ท่ีชอบการทอ่ งจำเนอ้ื หาในตำราท่ีแสนจะน่าเบอ่ื แต่พอออกข้อสอบมาแล้วทำไมไ่ ด้ เปลี่ยนมาเปน็ การเรียนรู้ อย่างเข้าใจ
อยา่ งถ่องแทแ้ ละนำไปใช้ได้จรงิ

ชวนผู้เรียนกอ่ รา่ งสร้างความรโู้ ดยผเู้ รียน

ทีมนกั ศกึ ษาปริญญาโท คณะวิทยาการเรยี นร้แู ละศึกษาศาสตร์ รุ่นท่ี 4
ห้อง : 328 เวลา : 14.30 - 16.10

เพราะการเรียนรูแ้ บบเดมิ ไมต่ อบโจทยก์ ารพฒั นานักเรียนให้เท่าทนั ความเปลี่ยนแปลงของสงั คม เราจึงอยากนำเสนอ
กระบวนการเรียนรูท้ ี่เกดิ จากผู้เรียนเปน็ สำคัญ โดยครูเป็นผ้อู ำนวยการเรยี นรู้ท่ปี ราศจากเสียงตัดสนิ ซึ่งสั่งสมมาจาก
กระบวนการเรยี นรู้ระดับปรญิ ญาโทท่คี ณะวทิ ยาการเรยี นรแู้ ละศกึ ษาศาสตร์ของพวกเรา

7สร้างสงั คมแห่งการเคารพ
และเรยี นร้รู ว่ มกนั8


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Prouve_Каталог_ru_Veni_Kirilova
Next Book
Make_me_up_ru_Veni_Kirilova