Sesao16 Download PDF
  • 85
  • 2
สารประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ฉบับที่ 4
สารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 จัดทำเพื่อเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2564 ได้แถลงนโยบาย ในการจัดการศึกษา 12 ข้อ สรุปได้ดังนี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย
2. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน
4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว กระจายอำนาจโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
5. ปรับระบบการประเมินผล การประกันคุณภาพ การทดสอบวัดความรู้ และทักษะที่จำเป็น
6. จัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
7. นำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
8. พัฒนาเด็กปฐมวัย
9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
10. พลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
11. เพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
12. จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จากข้อ แถลงการณ์นโยบายของรัฐมนตรีท่านใหม่ เราในฐานะผู้ปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น ตามเป้าหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย

ด้วยความเคารพ
นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications