The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

10 สถานที่ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงินในกรุงโซล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thanita, 2022-03-31 21:41:48

แนะนำ 10 สถานที่ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงินในกรุงโซล

10 สถานที่ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงินในกรุงโซล

ห นั ง สื อ แ น ะ นำ

10 สถานที่ท่อง
เที่ยวผ่านเส้น
ทางรถไฟฟ้า
ใต้ดินสายที่ 1

สีน้ำเงิน

ใ น ก รุ ง โ ซ ลคำนำ

หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 สีน้ำเงินในกรุง
โซลเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาเกาหลี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 ขั้นตอนการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในเกาหลี และการ
แนะนำสถานที่ท่องท่องเที่ยวทั้งหมด 10 สถานที่ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี และบุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ธนิตา ศรีทองสา

สารบัญ 1
2
คำนำ 3
สารบัญ 4
รถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงิน 7
แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินในโซล 8
ค่าโดยสารรถไฟฟาใต้ดิน 12
ขั้นตอนการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินในเกาหลี 16
10 สถานที่ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงินในกรุงโซล 20
24
ตลาดนัดพื้ นเมืองโซลพุ งมูล 28
ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า 32
ห้างซัมจีกิล 36
พิพิธภัณฑ์กิมจิ กิมจิกัน 40
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะ โ ซ ล 44
ป้อมปราการซูวอน ฮวาซอง
อินชอน ไชน่าทาวน์
เกาะวอลมีโด
ห มู่ บ้ า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ท นี มุ น
พ ร ะ ร า ช วั ง ท็ อ ก ซู กุ ง

1

รถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงิน

ระบบขนส่งสาธารณะของเกาหลีใต้นั้นมีให้เลือกใช้บริการหลากหลายและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ส่งผลให้การเดินทางมีความสะดวกสบาย อีกทั้งค่าบริการยังย่อมเยาว์ ระบบขนส่งสาธารณะหลักของ
เกาหลี ได้แก่ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถแท็กซี่ ฯลฯ ซึ่งระบบขนส่งแต่ละประเภทถูกแบ่งออกเป็นสาย
ต่างๆ ให้บริการรับส่งผู้โดยสารทั้งในเมืองและระหว่างเมือง

รถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1 สีน้ำเงิน เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกที่เปิดให้บริการในโซล
청량리역มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านสถานีหลัก คือ สถานีชองนยังนี (Cheongnyangni Station,
동대문역 종료역สถานีทงแดมุน (Dongdaemun Station, ),

), สถานีชงโน (Jongno Station, ),
종각역 서울역สถานีชงกัก (Jonggak Station,
), สถานีโซล (Seoul Station, ), สถานียงซาน
용산역 영등포역(Yongsan Station,
), สถานียองดึงโพ (Yeongdeungpo Station, ), สถานีคูโร
구로역 광명역(Guro Station,
), สถานีควังมยอง (Gwangmyeong Station, ), สถานีอินชอน
수원역(Incheon Station) และสถานีซูวอน (Suwon Station,
)

2

แผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินในโซล

(ที่มา : topis.seoul.go.kr)

3

ค่าโดยสารรถไฟฟาใต้ดิน

ค่าโดยสาร ทั่วไป บัตรโดยสารรถสาธารณะ บัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว
ขึ้นอยู่กับ เยาวชน


ระยะทาง
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร 1,050 วอน 1,350 วอน

ระหว่าง 10-40 กิโลเมตร เก็บ 1,350 วอน
เพิ่ม 100 วอน ทุกๆ 5 กิโลเมตร
มากกว่า 40 กิโล
เมตร เก็บเพิ่ม

100 วอน ทุกๆ 10 กิโลเมตร
720 วอน

เด็กเล็ก 450 วอน 450 วอน

4

ขั้นตอนการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินในเกาหลี

ก่อนเริ่มเดินทางผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินควรรู้จักเส้นทางรถไฟฟ้าเสียก่อน โดยสามารถดูเส้นทาง
รถไฟฟ้าได้จากแผนที่รถไฟฟ้าใต้ดินตามสถานีต่างๆ จากนั้นจึงค้นหาสถานีเริ่มต้นและสถานีปลายทาง ในขั้น
ตอนนี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ตัวช่วยโดยใช้แอพพลิเคชั่น Subway หรือ Naver Map ที่จะแสดงเส้นทาง
รถไฟฟ้าใต้ดินตั้งแต่สถานีเริ่มต้น ไปจนถึงสถานีปลายทาง บอกการเปลี่ยนสถานี หมายเลขประตูทางออก
และสายรถโดยสารประเภทต่างๆ เมื่อรู้สถานีเริ่มต้นและสถานีปลายทางแล้วสามารถขึ้นรถไฟได้ตามขั้นตอน
ต่อไปนี้

1.สถานีเริ่มต้น
บริเวณประตูทางเข้าของทุกสถานีจะมีป้ายบอกรายละเอียด
ต่างๆ คือ หมายเลขประตูทางออก ชื่อสถานี(ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) และหมายเลขสาย
รถไฟฟ้าใต้ดินที่ผ่านมายังสถานีนั้นๆ

5

2. การซื้อตั๋ว
บัตรโดยสารรถสาธารณะของเกาหลีนั้นมีหลายประเภท
เช่น T-Money, Cashbee, MPASS และบัตรโดยสาร
แบบเที่ยวเดียว(Single Journey Ticket) ผู้โดยสาร
สามารถเลือกซื้อได้ตามความเหมาะสม

3. การสแกนบัตรเข้าไปในสถานี
หลังจากได้ตั๋วโดยสารแล้ว สามารถนำตั๋วไปสแกนที่เกต
เข้า-ออก เพื่อเข้าไปในสถานีได้เลย

6

4. การเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าใต้ดิน
เมื่อถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าสามารถเดินตาม
สัญลักษณ์หรือแถบสีของสายรถไฟฟ้าที่จะใช้ไปได้เลย
ไม่จำเป็นต้องออกจากเกตอีกครั้ง

5. ทางออก
เมื่อถึงสถานีปลายทางให้สแกนบัตรโดยสารผ่านเกต
เข้า-ออก บริเวณด้านนอกของเเกตมีตู้สำหรับคืนบัตร
โดยสารแบบเที่ยวเดียวตั้งอยู่ ให้เสียบบัตรคืนเพื่อรับ
เงินประกัน จากนั้นดินไปยังประตูทางออกได้เลย

7

10 สถานที่ท่องเที่ยว
ผ่านเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 1

สี น้ำ เ งิ น ใ น ก รุ ง โ ซ ล

(ขอบคุณรูปภาพจาก : m.yeongnam.com)

8

ตลาดนัดพื้นเมือง
โซลพุงมูล

(ขอบคุณรูปภาพจาก : seoultimes.net)

서 울 풍 물 시 장S e o u l F o l k F l e a M a r k e t 9
()

ต ล า ด นั ด พื้ น เ มือ ง
โ ซ ล พุ ง มู ล

ต ล า ด นั ด พื้ น เ มื อ ง โ ซ ล พุ ง มู ล เ ป็ น ต ล า ด นั ด ที่

ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ใ น เ ก า ห ลี แ ล ะ เ ป็ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว

ห ลั ก ข อ ง ช า ว เ ก า ห ลี แ ล ะ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ

ภ า ย ใ น ต ล า ด ข า ย สิ น ค้ า ทั่ว ไ ป เ ช่น ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก

สิ น ค้ า พื้ น บ้ า น สิ น ค้ า วิน เ ท จ สิ น ค้ า ห า ย า ก อื่ น ๆ

ร ว ม ถึ ง อ า ห า ร เ ก า ห ลี เ ผ ย ใ ห้เ ห็น ถึ ง วิถี ชีวิต ข อ ง

ช า ว เ ก า ห ลี ใ น ส มั ย ก่ อ น น อ ก จ า ก นี้ ใ น ต ล า ด ยั ง มี

풍 물ก า ร แ ส ด ง ด น ต รีพุ ง มุ ล ( ) ซึ่ ง เ ป็ น เ ค รื่ อ ง
풍ด น ต รีดั้ง เ ดิ ม ข อ ง เ ก า ห ลี จ า ก ว ง ‘ พุ ง มุ ล แ พ (
물 패 ) ’ ที่ ทำ ก า ร แ ส ด ง ต ล อ ด ทั้ง ปี

(ขอบคุณรูปภาพจาก : magazine.hankyung.com)

10

ตลาดนัดพื้ นเมืองโซลพุ งมู ล เป็นอาคาร 2 ชั้น
ชั้นแรกขายสินค้ าเบ็ดเตล็ ดทั่วไป สินค้ าวินเทจ
และเสื้ อผ้า ส่วนชั้น 2 เป็นโซนร้านอาหาร
แบ่งออกเป็น 7 โซน 7 สี ตามสีของสายรุ้ง ดังนี้
1.โซนสีแดงเป็นศูนย์อาหาร
2.โซนสีส้มเป็นโซนร้านอาหารและงานฝีมือของแต่ละ
ภูมิภาค
3.โซนสีเหลืองเป็นโซนสินค้าวินเทจมือสอง
4.โซนสีเขียวขายสินค้าโบราณ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และผล
งานศิลปะ
5.โซนสีน้ำเงินขายเครื่องประดับแฟชั่น
6.โซนสีครามเป็นโซนขายเสื้อผ้า ภาพวาด กระดาษฮันจิ
7.โซนสีม่วงเป็นโซนจัดแสดงสินค้าทั่วไป อุปกรณ์เครื่อง
ใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

(ขอบคุณรูปภาพจาก : korea.kr และ fnnews.com)

11
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 10:00-19:00 น. (ร้านอาหารเปิดถึง 22:00 น.) *ปิดทุกวันอังคาร
ค่าเข้าชม : ฟรี
พิกัด : 21 Cheonho-daero 4-gil, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea

신설동วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีชินซอลดง (Sinseol-dong Station,
역) ใช้ทางออกที่ 6 >> จากนั้นเดินต่อต่อไปประมาณ 5 นาที ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : fnnews.com)

12

ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า

(ขอบคุณรูปภาพจาก : ddp.or.kr)

Dongdaemun Design 13

( 동 대 문 디P l 자a z인a플 라 자 )

ท ง แ ด มุ น ดี ไ ซ น์ พ ล า ซ่า

ท ง แ ด มุ น ดี ไ ซ น์ พ ล า ซ่า ห รือ D D P ห ม า ย ถึ ง
D r e a m ( ค ว า ม ฝั น ) D e s i g n ( ก า ร อ อ ก แ บ บ )
แ ล ะ P l a y ( ก า ร เ ล่ น ) เ ป็ น ศู น ย์ วัฒ น ธ ร ร ม ที่ ตั้ง
อ ยู่ ใ น ก รุ ง โ ซ ล เ ป็ ย ส ถ า น ที่ จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วัฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ๆ เ ช่น ง า น นิ ท ร ร ศ ก า ร ง า น
แ ฟ ชั่น โ ช ว์ ง า น ป ร ะ ชุ ม ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ร ะ ดั บ
น า น า ช า ติ เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ไ ด้ รับ
ค ว า ม นิ ย ม อ ย่ า ง ม า ก จ า ก นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ง ใ น แ ล ะ
น อ ก ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย มี จำ น ว น ผู้ ม า เ ยี่ ย ม เ ยื อ น
ม า ก ก ว่า 1 0 ล้ า น ค น ต่ อ ปี

(ขอบคุณรูปภาพจาก : ddp.or.kr)

DDP Best Place 14

1.DDP Design Museum เป็นแพลตฟอร์มหลัก (ขอบคุณรูปภาพจาก : ddp.or.kr)
สำหรับการแบ่งปันผลงานการออกแบบอันทรงคุณค่า
2.D-Forest เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและสร้าง
แรงบันดาลใจ
3.UD Lifestyle Platform (UDP) เป็นพื้นที่ที่
ออกแบบมาเพื่อทุกคน
4.DDP Design Store เป็นพื้นที่สำหรับสนับสนุน
การตลาดและส่งเสริมการขายสำหรับนักออกแบบ
5.Seoul ON เป็นพื้นที่สำหรับการจัดการประชุม
เสมือนจริง
6.Light Space เป็นพื้นที่สำหรับจดจำและแบ่งปัน
ช่วงเวลาอัดยอดเยี่ยม
7.SeouLight เป็นพื่นที่ที่แสดงถึงความร่วมมือ
ของพลเมือง และผลของการปลอบโยนจากผล
งานการออกแบบ

15
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 10:00-21:00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 24 ชั่วโมง *ปิดวันปีใหม่ วันชูซอก และซอลลัล
ค่าเข้าชม : ฟรี
พิกัด : 281 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, South Korea

동대문วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีทงแดมุน (Dongdaemun Station,
역) ใช้ประตูซ้าน ทางออกที่ 7 >> แล้วเดินต่ออีกประมาณ 12 นาที ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : ddp.or.kr)

16

ห้างซัมจีกิล

(ขอบคุณรูปภาพจาก : @ericahan www.steemit.com)

쌈 지 길S s a m z i g i l 17
()

ห้ า ง ซัม จีกิ ล

ห้า ง ซัม จี กิ ล เ ป็ น ห้่ า ง ชื่ อ ดั ง ใ น ย่ า น อิ น ซ า ด ง
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ จ ก ล า ง ก รุ ง โ ซ ล ห้า ง เ ปิ ด
ทำ ก า ร เ มื่ อ วัน ที่ 1 8 เ ดื อ น ธัน ว า ค ม ปี ค . ศ
2 0 0 4 เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น แ ห ล่ ง ช้อ ป ปิ้ ง ย อ ด นิ ย ม
สำ ห รับ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ทั้ง ใ น แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท า ง
เ ดิ น ใ น ห้า ง ถู ก อ อ ก แ บ บ ใ ห้เ ชื่ อ ม ต่ อ กั น ใ น แ ต่ ล ะ
ชั้น ก ล า ย เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ห้า ง แ ห่ง นี้ บ น ชั้น
ที่ 4 ข อ ง ห้า ง มี ส ว น S k y G a r d e n สำ ห รับ นั่ง
เ ล่ น พั ก ผ่ อ น แ ล ะ ช ม วิว ท้ อ ง ฟ้า

(ขอบคุณรูปภาพจาก : @ericahan www.steemit.com)

18

ห้างซัมจีกิล เป็นแหล่งรวมร้านค้ามากมายกว่า 70
ร้าน ขายสินค้าต่างๆ ทั้งสินค้าแฟชั่น งานฝีมือ ร้าน
ขายของที่ระลึก หอศิลป์ ร้านอาหาร และอื่นๆ อีก
มากมาย

สินค้าภายในห้าง ได้แก่
ชุดฮันบก เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่งประดับต่างๆ สินค้า
เซรามิค ขนมเกาหลี ชาเพื่อสุขภาพ อาหารเกาหลี
เที่ยนหอม กระดาษฮันจิ ฯลฯ

(ขอบคุณรูปภาพจาก : @ericahan www.steemit.com)

19

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 10:30-20:30 น. *ปิดวันซอลลัลและชูซอก
ค่าเข้าชม : ฟรี

พิกัด : 44 Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul, South Korea

종각역วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีชงกัก (Jonggak Station.) ใช้ประตู

ซ้าย ทางออกที่ 3-1 >> แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร ใช้เวลา 10 นาที ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : @ericahan www.steemit.com)

20

พิพิธภัณฑ์กิมจิ
กิมจิกัน

(ขอบคุณรูปภาพจาก : kimchikan.com)

뮤 지 엄 김 치 간M u s e u m K i m c h i k a n 21
()

พิพิธ ภั ณ ฑ์ กิ ม จิ กิ ม จิกั น

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กิ ม จิ กิ ม จิ กั น ตั้ง อ ยู่ ใ น ย่ า น อิ น ซ า ด ง
ใ จ ก ล า ง ก รุ ง โ ซ ล เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ตั้ง ตั้ง ขึ้ น
เ พื่ อ กิ ม จิ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ขั้น ต อ น ก า ร ทำ กิ ม จิ ไ ด้ รับ
ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น จ า ก ยู เ น ส โ ก ใ ห้เ ป็ น ม ร ด ก
ภู มิ ปั ญ ญ า ท า ง ด้ า น วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ม นุ ษ ย ช า ติ
(UNESCO Intangible Cultural
H e r i t a g e o f H u m a n i t y ) แ ล ะ เ มื่ อ ปี ค . ศ .
2 0 1 5 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ง นี้ ยั ง ไ ด้ รับ ก า ร คั ด เ ลื อ ก
จ า ก C N N ว่า เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น 1 1 พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร
ชั้น นำ ข อ ง โ ล ก อี ก ด้ ว ย

(ขอบคุณรูปภาพจาก : kimchikan.com)

22

ณ พิพิธภัณฑ์กิมจิ กิมจิกัน
ผู้มาเยี่ยมชมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของกิมจิ
ขั้นตอนการทำกิมจิ รวมถึงการชิมกิมจิชนิดต่างๆ
ภายในงานนิทรรศการกิมจิมีผู้เชี่ยวชาญด้านกิมจิเป็น
ผู้บรรยายความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกิมจิ และทาง
พิพิธภัณฑ์ยังเปิดคลาสสอนทำกิมจิสำหรับนักท่อง
เที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่อง
เที่ยวทางวัฒนธรรมน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติ

(ขอบคุณรูปภาพจาก : happy.designhouse.co.kr)

23

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 10:00-18:00 น. *ปิดวันขึ้นปีใหม่ ชูซอก ซอลลัล และคริสต์มาส
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่( 19 ปีขึ้นไป) 5,000 วอน/ เยาวชน(8-18 ปี) 3,000 วอน/ เด็กเล็ก(36 เดือน - 7 ปี)
2,000 วอน

พิกัด : 35-4 Insadong-gil, Jongno-gu, Seoul, South Korea

종각역วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีชงกัก (Jonggak Station.) ใช้ประตู

ซ้าย ทางออกที่ 3-1 >> แล้วเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร ใช้เวลา 10 นาที ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : happy.designhouse.co.kr)

24

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโซล

(ขอบคุณรูปภาพจาก : sema.seoul.go.kr)

서 울 시 립 미 술 관S e o u l M u s e u m o f A r t 25
()
พิพิธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะ โ ซ ล

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะ โ ซ ล ห รือ S e M A เ ป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ป ะ ส มั ย ใ ห ม่ เ ป็ น พื้ น ที่ สำ ห รับ จั ด
นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ส ด ง ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ ใ ห้ผู้ ที่ ม า เ ยี่ ย ม
ช ม ไ ด้ สั ม ผั ส ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ ที่
ห ล า ก ห ล า ย ตั้ง แ ต่ อ ดี ต จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น น อ ก จ า ก
จั ด แ ส ด ง นิ ท ร ร ศ ก า ร แ ล้ ว ยั ง มี ก า ร จั ด เ วิร์ก ช็อ ป
ก า ร แ ส ด ง ต่ า ง ๆ ท อ ล์ ก โ ช ว์ ร ว ม ถึ ง มี ค า เ ฟ่ ร้า น
ห นั ง สื อ ศิ ล ป ะ แ ล ะ ล า น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม ก ล า ง แ จ้ ง
เ ปิ ด ทำ ก า ร เ มื่ อ วัน ที่ 1 9 สิ ง ห า ค ม ปี ค . ศ . 1 9 8 8
ด้ า น ห น้ า อ า ค า ร เ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม ง ด ง า ม ข อ ง
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ใ น ยุ ค 1 9 2 0

(ขอบคุณรูปภาพจาก : [email protected])

26

Seoul Museum of Art เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและชาว
ต่างชาติ เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ และ
ยังเป็นเจ้าภาพจัดแสดงผลงานของศิลปินชื่อดัง
มากมาย ได้แก่ Chagall, Matisse, Picasso, Van
Gogh, Pompidou และศิลปินท่านอื่นๆ

Main Facilities
[B1] ห้องบรรยาย, ห้องสัมนา ฯลฯ
[1F] ห้องนิทรรศการ, สนามเด็กเล่น, ห้องพยาบาล,
SeMA Cafe
[2F] ห้องนิทรรศการ, ห้องสมุด, Chun Kyeong
Ja room, Gana Art Collection
[3F] ห้องนิทรรศการ, Crystal Gallery Project
gallery
[Outdoor] ลานประติมากรรม

(ขอบคุณรูปภาพจาก : [email protected], art.chosun.com, [email protected] และ [email protected])

27

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวันอังคาร - อาทิตย์ 10:00-20:00 น./ วันหยุดสุดสัปดาห์ มีนาคม-ตุลาคม

10:00-19:00 น. พฤษจิกายน-กุมภาพันธ์ 10:00-18:00 น.
*Museum Night เปิดถึง 22:00 น. ในวันพุธที่สองและวันพุธสุดท้ายของทุกเดือน
*ปิดทุกวันจันทร์ และวันที่ 1 มกราคม
ค่าเข้าชม : ขึ้นอยู่กับนิทรรศการ

พิกัด : 61 Deoksugung-gil, Jung-gu, Seoul, South Korea

시청역วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีชีชอง (City Hall Station,) ใช้ประตู

ซ้าย ทางออกที่ 10 >> จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาประมาณ 11 นาที ก็จะถึงจุดหมาย

ปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : [email protected])

28

ป้อมปราการซูวอน
ฮวาซอง
(ขอบคุณรูปภาพจาก : suwon.go.kr)

Suwon Hwaseong 29

수 원 화 성F o r t r e s s

()

ป้ อ ม ป ร า ก า ร ซู ว อ น
ฮวาซอง

ป้ อ ม ป ร า ก า ร ซู ว อ น ฮ ว า ซ อ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น สี่ ข อ ง
ศู น ย์ ร า ช ก า ร ห ลั ก ใ น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ โ ช ซ อ น ส ร้า ง
ขึ้ น เ มื่ อ ปี ค . ศ . 1 7 9 4 จ น ถึ ง ปี ค . ศ . 1 7 9 6 เ พื่ อ
ป ก ป้ อ ง บ้ า น เ มื อ ง แ ล ะ ช า ว ซู ว อ น แ ล ะ เ ป็ น ก า ร

정 조แ ส ด ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู ข อ ง พ ร ะ เ จ้า ช อ ง โ จ ( ) ที่

มี ต่ อ พ ร ะ บิ ด า ข อ ง พ ร ะ อ ง ค์ กำ แ พ ง ป้ อ ม ป ร า ก า ร
มี ค ว า ม ย า ว 5 . 7 กิ โ ล เ ม ต ร ถู ก กำ ห น ด ใ ห้เ ป็ น
ม ร ด ก โ ล ก ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม จ า ก ยู เ น ส โ ก เ มื่ อ ปี
ค . ศ . 1 9 9 7 แ ล ะ เ ป็ น โ บ ร า ณ ส ถ า น ลำ ดั บ ที่ 3
ข อ ง เ ก า ห ลี

30

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

แสตมป์ทัวร์รอบป้อมปราการซูวอน ฮวาซอง
นั่งรถรางชมป้อมปราการ
การยิงธนูแบบดั้งเดิมของเกาหลี
นิทรรศการเทคโนโลยีฮันอก
พิธีพลัดเปลี่ยนเวรยามทหารรักษาพระองค์ จัด
ขึ้นประมาณ 14:00 น. ในวันอาทิตย์ ช่วงเดือน
มีนาคม - พฤศจิกายน
ขบวนพระราชพิธีเยี่ยมสุสานพระเจ้าชองโจ ที่จัด
ขึ้นช่วงเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธุ์ เป็นประจำ
ทุกปี

31

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09:00-18:00 น.
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 1,000 วอน/ เยาวชน 700 วอน/ เด็กเล็ก 500 วอน

พิกัด : 320-2 Yeonghwa-dong, Jangan-gu, Suwon, Gyeonggi-do, South Korea

수원역วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีซูวอน (Suwon Station,) ใช้ทางออกที่
플라자7 >> จากนั้นเดินไปขึ้นรถซิตี้บัสสาย 66-4 ที่ AK พลาซ่า (AK Plaza, AK
장안공원อัน (Jangan Park, ) >> นั่งมาลงที่สวนจาง

) >> จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

32

อินชอน ไชน่าทาวน์

(ขอบคุณรูปภาพจาก : fnnews.com)

인 천 차 이 나 타 운I n c h e o n C h i n a t o w n 33
()
อิ น ช อ น ไ ช น่ า ท า ว น์

อิ น ช อ น ไ ช น่ า ท า ว น์ เ ป็ น ชุ ม ช น ข อ ง ช า ว จี น ใ น
เ ก า ห ลี เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร เ ปิ ด ท่ า เ รือ อิ น ช อ น เ มื่ อ
ปี ค . ศ . 1 8 8 3 เ ป็ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ เ ปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ ม า สั ม ผั ส กั บ ก ลิ่ น อ า ย
ข อ ง วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค น รุ่น ก่ อ น ที่ ยั ง ค ง ห ล ง
เ ห ลื อ ไ ว้ ทั้ง ง า น ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อั น ง ด ง า ม ร้า น
อ า ห า ร จี น เ ลิ ศ ร ส ม า ก ม า ย แ ล ะ ร้า น ข า ย สิ น ค้ า
จ า ก ป ร ะ เ ท ศ จี น ปั จ จุ บั น มี ช า ว จี น อ า ศั ย อ ยู่ ที่ นี่
เ ป็ น รุ่น ที่ 2 แ ล ะ รุ่น ที่ 3 นั บ ตั้ง แ ต่ มี ก า ร บุ ก เ บิ ก
เ ป็ น ต้ น ม า

(ขอบคุณรูปภาพจาก : ggilbo.com)

34

สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

짜장면박물관พิพิธภัณฑ์จาจังมยอน (Jjajangmyeon
Museum, )

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี-จีน (Korean-
한중문화관Chinese Cutural Center,
)

หมู่บ้านเทพนิยาย ซงวอลดง (Songwal-
송월동 동화마을dong Fairy Tale Village,
자유공원สวนชายู (Jayu park Incheon, )

)

(ขอบคุณรูปภาพจาก : ggilbo.com, m.ic-chinatown.co.kr และ nwtn.co.kr)

35

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม : ฟรี

พิกัด : 12-17 China town-ro 26beon-gil, Jung-gu, Incheon, South Korea

인천역วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีอินชอน (Incheon Station,) ใช้ประตู

ขวา ทางออกที่ 1 >> จากนั้นเดินไปอีกประมาณ 100 ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : yourincheon.tistory.com)

36

เกาะวอลมีโด

(ขอบคุณรูปภาพจาก : blog.daum.net/an-sangmoon)

월 미 도W o l m i d o I s l a n d 37
()
เ ก า ะ ว อ ล มีโ ด

เ ก า ะ ว อ ล มี โ ด เ ป็ น เ ก า ะ เ ล็ ก ๆ ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ กั บ ส น า ม
บิ น อิ น ช อ น เ ก า ะ ว อ ล ว อ ล มี โ ด ถู ก เ ชื่ อ ม ต่ อ กั บ
ช า ย ฝั่ ง แ ผ่ น ดิ น ใ ห ญ่ ทำ ใ ห้ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า ยั ง
เ ก า ะ มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ก ล า ย เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง
เ ที่ ย ว สำ ห รับ พั ก ผ่ อ น ห ย่ อ น ใ จ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น วัน
ห ยุ ด สุ ด สั ป ด า ห์ที่ ผู้ ค น มั ก เ ดิ น ท า ง ม า ที่ นี่ เ พื่ อ
เ พ ลิ ด เ พ ลิ น ไ ป กั บ ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ๆ ค่ า เ ฟ่
อ า ห า ร ท ะ เ ล ส ด ๆ แ ล ะ ดื่ ม ด่ำ ไ ป กั บ วิว ท ะ เ ล ไ ด้
อ ย่ า ง เ ต็ ม อิ่ ม ปั จ จุ บั น เ ก า ะ ว อ ล มี โ ด เ ป็ น ส ถ า น ที่
ที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย ทั้ง สำ ห รับ ค น ใ น ท้ อ ง ที่ แ ล ะ นั ก ท่ อ ง
เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ

(ขอบคุณรูปภาพจาก : blog.daum.net/an-sangmoon)

38

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะวอลมีโด

ถนนวัฒนธรรมวอลมี (Wolmi Cutural
월미문화의거리Street,
월미สวนสนุกวอลมี (Wolmi Theme Park,)

테마파크)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ การอพยพแห่ง

เกาหลี (The Museum of Korea )

한국이민사박물관Emigration History,

월미공원สวนสาธารณะวอลมี (Wolmi Traditional
Park, )

월미 관광특구เขตท่องเที่ยวพิเศษวอลมี (Wolmi Special
Tourist Zone, )

(ขอบคุณรูปภาพจาก : blog.daum.net/an-sangmoon)

39

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
ค่าเข้าชม : ฟรี

พิกัด : 98-352 Bukseong-dong 1(il)-ga, Jung-gu, Incheon, South Korea

인천역วิธีการเดินทาง : ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีอินชอน (Incheon Station,) ใช้ประตู

ขวา ทางออกที่ 1 >> แล้วเดินมาขึ้นรถบัสสาย 45 ที่ป้ายอินชอน ไชน่าทาวน์ >> นั่งมาลงที่ป้ายถนน
월미문화의거리วัฒนธรรมวอลมี (Wolmi Cultural Street,
) >> จากนั้นเดินไปอีกประมาณ 100 เมตร

ก็จะถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : blog.daum.net/an-sangmoon)

40

หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์โทนีมุน

(ขอบคุณรูปภาพจาก : dmvillage.info)

Donuimun Museum 41

( 돈 의 문 박V i l l물a 관g e마 을 )
ห มู่บ้า น พิพิธ ภั ณ ฑ์ โ ท นี มุ น

ห มู่ บ้ า น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ท นี มุ น เ ป รีย บ เ ส มื อ น ห อ จ ด
ห ม า ย เ เ ห ตุ แ ห่ง ค ว า ม ท ร ง จำ ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย ฮั น
อ ก ( บ้ า น เ ก า ห ลี ดั้ง เ ดิ ม ) แ ล ะ อ า ค า ร ที่ แ ส ด ง ถึ ง
ช่ว ง เ ว ล า ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์แ ล ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง
โ ซ ล ใ น ยุ ค 1 9 0 0 จ น ถึ ง ยุ ค 1 9 8 0 ห มู่ บ้ า น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ท นี มุ น ถู ก ส ร้า ง ขึ้ น เ มื่ อ ปี ค . ศ . 2 0 1 7
ด้ ว ย ก า ร ป รับ ป รุ ง บ้ า น แ ล ะ อ า ค า ร เ ก่ า แ ก่ จำ น ว น
4 0 ห ลั ง ใ น ย่ า น แ ซ มู นั น ซึ่ ง เ ป็ น ย่ า น เ ก่ า แ ก่ ที่ มี
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ส มั ย ใ ห ม่ แ ล ะ ส มั ย โ ช ซ อ น อ ยู่ ด้ ว ย
กั น

(ขอบคุณรูปภาพจาก : weeklyseoul.net)

42

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว

เรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของย่านแซ
มูนัน พิพิธภัณฑ์โทนีมุน(บ้าน 16 หลัง) ประกอบ
ไปด้วย ห้องนิทรรศการโทนีมุน, บ้านนัก
เคลื่อนไหว, โทนีมุนคลับ, 6080 สเปซ, ห้อง
มรดกแห่งอนาคตของโซล, แกลเลอรี่

เรียนรู้วัฒนธรรมจากบ้านฮันอก ห้องแห่ง
ประสบการณ์(บ้าน 9 หลัง) ประกอบไปด้วย การ
ทำกระดาษฮันจิ, การเขียนตัวอักษร, เครื่อง
สำอาง, ดนตรี, การเย็บปักถักร้อย ฯลฯ

(ขอบคุณรูปภาพจาก : weeklyseoul.net และ yna.co.kr)

43

เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ 10:00-19:00 น. *ปิดทำการทุกวันจันทร์
ค่าเข้าชม : ฟรี

พิกัด : 14-3 Songwol-gil, Jongno-gu, Seoul, South Korea

종각역วิธีการเดินทาง : นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 >> มาลงที่สถานีชงกัก (Jonggak Station,) ใช้ทางออก

강북삼성병원ที่ 1 >> แล้วเดินไปต่อรถบัสสาย 101 >> นั่งมาลงที่ป้ายโรงพยาบาลคังบกซัมซอง (Kangbuk Samsung
Hospital, ) >> จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 120 เมตร จนถึงจุดหมายปลายทาง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : seouldanurim.net)

44

พระราชวังท็อกซูกุง

(ขอบคุณรูปภาพจาก : dmvillage.info)

덕 수 궁D e o k s u g u n g P a l a c e 44
()พ ร ะ ร า ช วัง ท็ อ ก ซู กุง

พ ร ะ ร า ช วัง ท็ อ ก ซู กุ ง เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ห้า ข อ ง
พ ร ะ ร า ช วัง ห ล ว ง ข อ ง ก รุ ง โ ซ ล ซึ่ ง เ ป็ น
พ ร ะ ร า ช วัง ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก ที่ สุ ด แ ล ะ มี ทั ศ ย นี ย
ภ า พ ที่ ส ว ย ง า ม ถู ก ร า ย ล้ อ ม ไ ป ด้ ว ย อ า ค า ร ส ไ ต ล์
ต ะ วัน ต ก แ บ บ นี โ อ ค ล า ส สิ ก แ ล ะ มี ส ว น ส ไ ต ล์
ต ะ วัน ต ก แ ห่ง แ ร ก ข อ ง เ ก า ห ลี เ ดิ ม ชื่ อ พ ร ะ ร า
ช วัง ค ย อ ง อุ น ( G y e o n g u n g u n g P a l a c e ,

경 운 궁 ) แ ล ะ ไ ด้ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น พ ร ะ ร า ช วัง ท็ อ ก ซู กุง

ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ม า ย ว่า พ ร ะ ร า ช วัง แ ห่ง คุ ณ ธ ร ร ม
แ ล ะ อ า ยุ ยื น ม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บั น

(ขอบคุณรูปภาพจาก : weeklyseoul.net)

45

สถานที่สำคัญในพระราชวังทอกซูกุง
대한문ประตูแทฮัน (Daehunmun,
중화전พระที่ชุงฮวา (Junghwajeon, )

함녕전พระตำหนักฮัมนยอง (Hamnyeongjeon, )

즉조당พระที่นั่งชึกโจ (Jeukjodang, )

준면당พระที่นั่งชุนมยอง (Junmyeondang, )

석어당พระตำหนักซอกอ (Seogeodang, )

덕홍전พระที่นั่งทอกฮง (Deokhongjeon, )

관명문ประตูควังมยอง (Gwangmyeongmun, )

정관헌พระที่นั่งชองกวัน (Jeonggwanheon, )

석조전พระตำหนักซอกโจ (Seokjojeon, )

)

พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ

พระราชวังท็อกซูกุง (National Museum of

Modern and Comtemporary Art
국립현대미술관 덕수궁Deoksugung,
중면전พระที่นั่งชุงมยอนจอน (Jungmyeonjeon,)

)

ถนนกำแพงหิน พระราชวังท็อกซูกุง (Deoksugung
덕수귱 돌담길Stone-Wall Road,
정종หอชมวิวชองดง (Jeongdong Observatory,)

전망대)

(ขอบคุณรูปภาพจาก : weeklyseoul.net และ yna.co.kr)


Click to View FlipBook Version