The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว ปี 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pim_d19, 2021-04-21 02:32:37

รายงานผลห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว ปี 2563

รายงานผลห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว ปี 2563

รายงานผลการดาเนนิ งาน
หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว

ประจาปีงบประมาณ 2563

ผรู้ บั ผิดชอบโดย
นางสาวชัญญาภัค ดูการดี

ตาแหนง่ บรรณารกั ษ์

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอาเภอภกู ามยาว
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจังหวดั พะเยาคานา

เอกสารเลํมนี้จัดทาขึ้น เพื่อรายงานผลการดาเนินงานห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว ประจาปี
งบประมาณ ปี 2563 กิจกรรมตํางๆ ล๎วนเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมการอํานให๎กับผู๎ใช๎บริการ เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการ
ห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว เกิดการเรียนรู๎ที่หลากหลายและมีนิสัยรักการอําน ตลอดจนเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎ใช๎บริการเห็นความสาคัญของห๎องสมุด ที่เป็นแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่น สาหรับการค๎นคว๎า
อา๎ งอิง และประกอบการเรียนการสอน อกี ท้ังนาเอาความร๎ไู ปประยุกต๑ใชใ๎ นชีวติ ประจาวนั

ผู๎จัดทาหวงั เปน็ อยํางย่ิงวาํ เอกสารเลมํ นี้จะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ปฏิบัติงาน และผู๎สนใจรวมถึงเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไ๎ ขงานหอ๎ งสมดุ ประชาชนใหม๎ ปี ระสทิ ธภิ าพย่ิงข้นึ

กศน.อาเภอภกู ามยาว
ห๎องสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว

22 กนั ยายน 2563

สารบญั ข

คานา ก
สารบัญ ข
ตัวชว้ี ดั ที่ 1 คุณภาพการจัดทาแผน/ปฏทิ นิ การปฏบิ ตั งิ าน 1
ตวั ชี้วดั ที่ 1.1 ข๎อมลู พนื้ ฐานห๎องสมุดประชาชน 1
ตัวชว้ี ดั ที่ 1.2 แผนปฏบิ ัตงิ านหอ๎ งสมดุ ประชาชน 12
ตัวชี้วัดท2ี่ ความสาเรจ็ ของการปฏบิ ตั ิงาน 18
ตัวช้วี ัด2.1 การกิจกรรมสํงเสรมิ การอํานและการเรียนร๎ภู ายในห๎องสมดุ 18
ตัวชี้วัดท่ี 2.2 กิจกรรมสงํ เสริมการอํานและการเรียนร๎ูเคล่ือนท่ีและรํวมกับภาคเี ครือขาํ ย 23
ตวั ชว้ี ัดท่ี 2.3 กิจกรรมพัฒนาห๎องสมดุ มชี วี ติ 31
ตัวชว้ี ดั ท่ี 2.4 การดาเนนิ งานบ๎านหนงั สอื ชุมชน 33
ตวั ช้วี ดั ที่ 2.5 การดาเนนิ งานโครงการบรรณสัญจร 36
ตัวช้วี ัดที่ 2.6 การดาเนนิ งานแหลํงเรยี นรแ๎ู ละภูมปิ ญั ญา 37
ตัวชว้ี ัดท่ี 3 การปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามท่ไี ด๎รับมอบหมาย 38

1

ตวั ชีว้ ัดที่ 1 คุณภาพการจัดทาแผน/ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน
ตัวช้วี ัดท่ี 1.1 ข้อมูลพื้นฐานหอ้ งสมดุ ประชาชน

ขอ้ มูลพ้นื ฐานของหอ้ งสมุดประชาชน
อาเภอภกู าม
ยาว

แผนทต่ี ง้ั หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอภูกามยาว

ระชาชนอาเภอภกู ามยาว

 ห้องสมุดประชาชนอาเภอภูกาม
ยาว

ภายนอกอาคารห้องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว

เลขท/ี่ สถานที่ตดิ ตอ่ ยาว

เลขที่ 23 หมํู 17 ตาบลห๎วยแก๎ว ถนนพะเยา-ปา่ แดด อาเภอภกู ามยาว

จังหวดั พะเยา รหสั ไปรษณยี ๑ 56000 โทรศัพท๑ 054-888190

ทต่ี ้ังอยตํู ิดกับถนนพะเยา-ปา่ แดด และอยํูติดกบั สํวนราชการทวี่ าํ การอาเภอภกู ามยาว สาธารณสขุ
อาเภอ มบี รรยากาศรมํ รน่ื ต๎นไมเ๎ ขียวขจี ให๎บริการสือ่ ท่ีทันสมยั และมีความหลากหลาย

ประวตั ิความเป็นมาของหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว
ห๎องสมุดประชาชนภูกามยาวได๎รับงบประมาณตามโครงการปัจจัยสนับสนุนด๎านการศึกษา (โครงการ

ยกระดบั คุณภาพการศกึ ษาตามอัธยาศัย) ประจาปีงบประมาณ 2553 โดยได๎รับความอนุเคราะห๑โดยมีสถานที่การ
กํอสร๎างห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาวจากที่วําการอาเภอภูกามยาว จานวน 300 ตารางวาด๎านทิศ
ตะวันออก อาคารมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นลํางเป็นสถานที่ตั้งของห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว ได๎
ทาบุญห๎องสมุดประชาชน ณ วันท่ี 17 มกราคม 2554 และสามารถเปิดใหบ๎ รกิ ารได๎ตั้งแตํวันที่ 24 มกราคม 2554
ภายใต๎การกากับดูแลจากนางวารณี วิชัยศิริ ( ผู๎อานวยการ กศน.อาเภอภูกามยาว ) และมีนางสาวชัญญาภัค
ดูการดี เปน็ บรรณารักษห๑ ๎องสมดุ ประชาชนอาเภอภกู ามยาว

2

ระเบยี บการยืม - คนื
1.แสดงบตั รทกุ ครั้งทย่ี มื ส่ือ (เฉพาะเจา๎ ของบตั รเทํานนั้ )
2.ยืมหนังสอื สอื่ ครัง้ ละไมเํ กิน 4 เลมํ นาน 7 วนั
3.ยมื วีดโี อ เทป ซดี ี คร้งั ละไมํเกนิ 3 ชิ้น นาน 5 วนั
4.คืนหนังสือเกนิ กาหนดปรับวนั ละ 1 บาท ตํอ เลํม
5.คืนสอ่ื อนื่ ๆ เกินกาหนดปรับวนั ละ 2 บาท ตอํ ชน้ิ
6.สงํ หนงั สือคืนไมํหมด จะยืมใหมไํ มํได๎
7. หากทาหนงั สอื หรือ สอ่ื อนื่ ๆ หาย ใหช๎ ดใช๎ตามราคาหนังสือ สือ่ นน้ั ๆ
การบรกิ ารของหอ้ งสมดุ
1. บริการรบั สมคั รสมาชกิ ในเขตพ้ืนท่ีภกู ามยาว
2. บรกิ ารการอํานหนังสือ
3. บรกิ าร ยืม – คนื หนังสอื
4. บริการมุมเด็ก
5. บริการงานแนะแนว
6. บริการหนงั สือ / วารสาร / นวนยิ าย
7. บริการ สื่อ CD และ VCD
8. บริการตอบคาถาม และ ชํวยค๎นควา๎
9. จดั กจิ กรรมการเรียนรู๎ รักการอาํ น

เปดิ บริการ
ทุกวันทาการ ยกเวน๎ วันนกั ขัตฤกษ๑
เวลา 08.30 – 17.00 น

วสิ ัยทศั น์
ห๎องสมดุ เป็นแหลงํ เรยี นรู๎ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน

พันธกิจ
1. ให๎บริการหนงั สือและส่ือการเรยี นร๎ูท่มี คี ุณภาพ
2. ใหบ๎ รกิ ารในบรรยากาศท่ีดี เอ้ือตํอการเรียนรู๎
3. ใหบ๎ รกิ ารสงํ เสริมการเรียนร๎อู ยํางมีคุณภาพ

จดุ ประสงค์ของการอ่าน
1.อํานเพื่อความร๎ู
2.อาํ นเพ่ือความคิด
3.อาํ นเพื่อความบันเทิง

3

เปา้ หมายการดาเนนิ งานห้องสมดุ อาเภอภูกามยาว
1.เพือ่ ให๎มบี ริการห๎องสมดุ อยํางท่วั ถึง และผ๎ูรบั บริการพึงพอใจ
2.เพื่อให๎มีบุคลากรทีม่ ีศกั ยภาพ และสมรรถภาพ ทางวิชาการ และทางวชิ าชีพ
3.เพื่อให๎มีทรัพยากร สารสนเทศหลากหลาย
4.เพอ่ื ให๎มีกิจกรรมสงํ เสริมการอําน การเรียนรู๎
5.เพ่ือให๎มีการจดั ทรพั ยากร ด๎านอาคาร สถานที่ อานวยความสะดวกตําง ๆ แกผํ ู๎รับบรกิ ารอยาํ งมี

ประสทิ ธิภาพ และประสิทธิผล

การบริการของหอ้ งสมุด

หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอภกู ามยาว มกี ารจดั บริเวณภายในหอ้ งสมดุ เปน็ มุมต่าง ๆ ไดแ้ ก่

มุมเดก็

มุมหนังสือพมิ พ๑

มมุ หนังสอื ใหมํ

มุมซดี ี

มุมเยาวชน

มุมวารสารใหมํ-วารสารลวํ งเวลา

มุมนวนิยาย

มมุ บรกิ ารอินเตอรเ๑ น็ต

มมุ สบื ค๎นข๎อมูล

มมุ นา้ ดมื่ กาแฟ

บริการสอื่ ประเภทตา่ ง ๆ

บริการอนิ เตอรเ๑ นต็

บรกิ ารหนังสอื วชิ าการในทกุ สาขาวิชา

หนงั สืออา๎ งอิง

หนังสอื เดก็ และเยาวชน

นวนยิ ายไทย - จนี หนงั สอื แปล

บริการวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ๑

บรกิ ารโสตทศั นูปกรณ๑และรายการโทรทัศน๑ทางไกลผํานดาวเทียว

บรกิ ารส่ืออิเล็กทรอนิกส๑ ได๎แกํ วีดโี อ เทปเสยี ง วีซดี ี ซีดรี อม

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอีแ้ ละแถบสสี ญั ลักษณ์ของห้องสมุด

หมวดหมหู่ นังสือ สี

000 ความร๎ูท่วั ไป แดง

010 บรรณานุกรมและแคตาล๏อกหนงั สือ แดง - มํวง

020 บรรณารกั ษศาสตร๑ และสารนิเทศศาสตร๑ แดง – เหลือง

4

030 สารานกุ รมทั่วไป แดง – นา้ เงนิ
040 ความเรียงท่วั ไป แดง – ส๎ม
050 วารสารท่ัวไป แดง – ฟา้
060 สมาคมและพพิ ธิ ภณั ฑ๑ทั่วไป แดง – เขียว
070 วารสารศาสตร๑ การพิมพ๑ หนังสอื พิมพ๑ แดง – ชมพู
080 ชุมนมุ นพิ นธ๑ แดง – เทา
090 ต๎นฉบับตัวเขยี นและหนังสือหายาก แดง – นา้ ตาล
100 ปรัชญา จติ วทิ ยา มํวง- แดง
110 อภิปรัชญา มวํ ง - มํวง
120 ความร๎ู (ในด๎านปรชั ญา) เหตุ จดุ ประสงค๑ คน มวํ ง - เหลอื ง
130 จติ วิทยาสาขาตําง ๆ ศาสตรเ๑ กีย่ วกบั ความลกึ ลับ มวํ ง - น้าเงนิ
140 ปรชั ญาระบบตําง ๆ มวํ ง - ส๎ม
150 จิตวิทยาท่ัวไป มวํ ง - ฟา้
160 ตรรกวทิ ยา มํวง - เขยี ว
170 จรยิ ศาสตร๑ มํวง - ชมพู
180 ปรชั ญาตะวันออก ปรชั ญาสมยั กลาง และสมยั โบราณ มวํ ง - เทา
190 ปรัชญาสมัยปัจจบุ นั มวํ ง - น้าตาล
200 ศาสนา เหลือง - แดง
210 ศาสนาธรรมชาติ เหลอื ง - มํวง
220 คัมภีร๑ไบเบลิ้ เหลือง - เหลอื ง
230 เทววิทยาเชิงคริสตศาสน๑ เหลือง - นา้ เงิน
240 เทววทิ ยาเชงิ ปฎิบัติ เหลอื ง - สม๎
250 เทววทิ ยาเกี่ยวกับบรรพชติ เหลอื ง - ฟา้
260 เทววทิ ยาทางการศาสนา เหลอื ง - เขียว
270 ประวตั ศิ รสิ ตศาสนาในประเทศตําง ๆ เหลอื ง - ชมพู
280 ครสิ ตศาสนาและนิกายตําง ๆ เหลอื ง - เทา
290 ศาสนาอื่น ๆ ที่ไมํใชคํ ริสตศาสนา ศาสนาเปรียบเทยี บ เหลือง - นา้ ตาล
300 สงั คมศาสตร๑ นา้ เงนิ - แดง
310 สถิติทัว่ ไป นา้ เงิน - มํวง
320 รฐั ศาสตร๑ น้าเงนิ - เหลอื ง
330 เศรษฐศาสตร๑ น้าเงนิ - น้าเงนิ
340 กฎหมาย น้าเงิน - สม๎
รฐั ประศาสนศาสตรก๑ ารบรหิ ารการปกครอง น้าเงิน - ฟา้
ปญั หาสังคมการบรกิ ารของสังคม นา้ เงนิ – เขยี ว

5

370 การศึกษา น้าเงนิ - ชมพู
การพณิชย๑ การส่อื สาร การขนสํง น้าเงิน - เทา
ประเพณีขนบธรรมเนียมวฒั นธรรม นา้ เงนิ - นา้ ตาล
400 ภาษาตาํ ง ๆ สม๎ – แดง
410 ภาษาศาสตร๑ สม๎ – มวํ ง
420 ภาษาอังกฤษ สม๎ – เหลอื ง
430 ภาษาเยอรมัน ส๎ม – นา้ เงิน
440 ภาษาฝร่ังเศส สม๎ – สม๎
450 ภาษาอติ าเลยี น ส๎ม – ฟ้า
460 ภาษาสเปนและโปตุเกส สม๎ – เขียว
470 ภาษาลาติน ส๎ม – ชมพู
480 ภาษากรกี ส๎ม – เทา
490 ภาษาอน่ื ๆ ส๎ม – นา้ ตาล
500 วทิ ยาศาสตรธ๑ รรมชาติ ฟ้า – แดง
510 คณติ ศาสตร๑ ฟ้า – มํวง
520 ดาราศาสตร๑ ฟา้ – เหลือง
530 ฟิสกิ ส๑ ฟ้า – น้าเงิน
540 เคมี ฟ้า – สม๎
550 ศาสตรว๑ าํ ดว๎ ยพนื้ โลก ฟ้า – ฟ้า
560 ชวี วทิ ยา ฟา้ – เขียว
570 วิทยาศาสตร๑ชีวภาพ ฟ้า – ชมพู
580 พฤกษศาสตร๑ ฟ้า – เทา
590 สัตววทิ ยา ฟ้า – นา้ ตาล
600 วทิ ยาศาสตร๑และเทคโนโลยี เขยี ว – แดง
610 แพทย๑ศาสตร๑ เขียว – มวํ ง
620 วศิ วกรรมศาสตร๑ เขียว – เหลอื ง
630 เกษตรศาสตร๑ เขียว – น้าเงิน
640 คหกรรมศาสตร๑ เขยี ว - สม๎
650 การบรหิ ารสานักงาน,ธุรกจิ เขยี ว - ฟ้า
660 อุตสาหกรรมเคมี เขียว –เขียว
670 โรงงานอุตสาหกรรม เขยี ว - ชมพู
680 สินค๎าท่ีผลิตจากเคร่ืองจกั ร เขียว - เทา
690 การกํอสรา๎ ง เขียว – น้าตาล
700 ศลิ ป มณั ฑนศิลป์ สถาปัตยกรรม ชมพู - แดง

6

710 สถาปัตยกรรมนอกอาคาร ชมพู - มํวง
720 สถาปัตยกรรม ชมพู - เหลอื ง
730 ประตมิ ากรรม ชมพู - น้าเงนิ
740 มัณฑนศิลป และการวาดเขียน ชมพู - ส๎ม
750 จติ รกรรม ชมพู - ฟ้า
760 การจาลองภาพจติ รกรรม ชมพู - เขยี ว
770 การถํายรูปและภาพถําย ชมพู - ชมพู
780 ดนตรี ชมพู - เทา
790 การบนั เทิงและการแสดง ชมพู - น้าตาล
800 วรรณคดี เทา – แดง
810 วรรณคดีอเมรกิ ัน เทา – มวํ ง
820 วรรณคดีอังกฤษ เทา – เหลอื ง
830 วรรณคดีเยอรมัน เทา – นา้ เงิน
840 วรรณคดีฝรงั่ เศส เทา – ส๎ม
850 วรรณคดอี ติ าเลยี น เทา – ฟา้
860 วรรณคดีสเปนและโปรตุเกส เทา – เขียว
870 วรรณคดีละตนิ เทา – ชมพู
880 วรรณคดีกรกี เทา – เทา
890 วรรณคดีภาษาอน่ื ๆ เทา – นา้ ตาล
๙๐๐ ภูมิศาสตร๑ ประวตั ิศาสตร๑ น้าตาล - แดง
910 ภมู ิศาสตรแ๑ ละการทอํ งเท่ยี ว นา้ ตาล - มวํ ง
920 ชวี ประวตั ิและสกลุ วงศ๑ น้าตาล - เหลอื ง
930 ประวัตศิ าสตร๑สมัยโบราณ น้าตาล - น้าเงนิ
940 ประวตั ิศาสตรย๑ ุโรป นา้ ตาล - สม๎
950 ประวัตศิ าสตรท๑ วปี เอเซีย น้าตาล - ฟ้า
960 ประวตั ิศาสตร๑ทวปี แอฟริกา น้าตาล - เขยี ว
970 ประวตั ศิ าสตร๑ทวปี อเมริกาเหนือ นา้ ตาล - ชมพู
980 ประวตั ศิ าสตรท๑ วีปอเมริกาใต๎ น้าตาล - เทา
990 ประวตั ิศาสตรส๑ ํวนอื่นๆของโลก บรเิ วณนอกโลก นา้ ตาล - น้าตาล
1100 แบบเรียน กศน. ระดับประถมศึกษา ขาว - เขยี ว
1200 แบบเรยี น กศน. ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน๎ ขาว - ชมพู
1300 แบบเรยี น กศน. ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ขาว - เหลือง
1400 แบบเรียน กศน. ระดับอนื่ ขาว - ฟ้า
2000 อา๎ งอิง หมวด 000 เบด็ เตลด็ ดา- แดง

7

2010 อา๎ งองิ หมวด 100 ปรัชญา ดา- มวํ ง
2020 อ๎างอิง หมวด 200 ศาสนา ดา- เหลือง
2030 อ๎างอิง หมวด 300 สงั คมศาสตร๑ ดา- น้าเงนิ
2040 อ๎างอิง หมวด 400 ภาษาศาสตร๑ ดา- สม๎
2050 อา๎ งอิง หมวด 500 วทิ ยาสาสตร๑ ดา- ฟา้
2060 อา๎ งองิ หมวด 600 วิทยาศาสตร๑ประยกุ ต๑ ดา- เขยี ว
2070 อ๎างอิง หมวด 700 ศิลปกรรมและการบนั เทิง ดา- ชมพู
2080 อ๎างองิ หมวด 800 วรรณคดี ดา- เทา
2090 อ๎างองิ หมวด 900 ภมู ิศาสตร๑ ประวัติศาสตร๑ ดา- นา้ ตาล
3000 นวนิยาย แดง
3100 เรื่องส้ัน เขยี ว
3200 หนงั สือแปล สม๎

เป้าประสงค์
1.เพอ่ื พัฒนาการบริการของห๎องสมดุ ประชาชนใหม๎ ีความหลากหลายและสามารถใหบ๎ รกิ ารกบั กลมํุ เป้าหมาย
สอดคลอ๎ งกบั ความตอ๎ งการของชุมชน
2.เพอ่ื ให๎ห๎องสมดุ เปน็ แหลงํ เรยี นรอู๎ ยํางตํอเนอื่ งตลอดชวี ติ ภายใต๎แนวคิดหอ๎ งสมดุ 3 ดี

กลยุทธ์
1.พฒั นาคนให๎มีนสิ ัยรักการอําน ใฝเ่ รยี นใฝ่ร๎แู ละสร๎างทัศนคติใหเ๎ ห็นคุณคาํ และประโยชน๑ของการอําน
2.สํงเสรมิ การจดั กิจกรรมการอาํ นและการเรยี นรู๎ในรปู แบบท่หี ลากหลาย

บทบาทหนา้ ทข่ี องห้องสมดุ ประชาชน
ห๎องสมุดประชาชนมีบทบาทหนา๎ ท่ีเป็นองคก๑ รหลกั ในชมุ ชน เพอ่ื เปน็ การสงํ เสรมิ การเรียนรูต๎ ลอดชวี ติ ของ

ประชาชน คอื
1.เป็นแหลงํ ความร๎ูตลอดชวี ติ ของประชาชน ทีค่ นทกุ เพศ ทุกวยั จะมาใช๎บรกิ าร เพื่อการเรยี นรูแ๎ ละพฒั นา

ความร๎อู ยํางอสิ ระ
2.เป็นแหลํงทีป่ ระชาชนจะใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อการเรียนอยํางกวา๎ งขวาง
3.เปน็ แหลํงความรู๎ ข๎อมูล มรดกทางวฒั นธรรม ภูมปิ ญั ญา เศรษฐกิจพอเพยี ง ความคดิ สรา๎ งสรรคซ๑ ึ่งเปน็

ทรัพยากรของชมุ ชน
ภารกิจ

1.การให๎บริการ โดยจดั บริการความรู๎ ขาํ วสาร ข๎อมูล จากส่อื หนังสือ อนิ เตอร๑เนต็ ซดี ี
2.การสํงเสรมิ ใหบ๎ ริการ ซึ่งเป็นการพฒั นาทักษะการเรยี นรผู๎ าํ นกจิ กรรมการศึกษาตํางๆ เชนํ กจิ กรรมสํงเสริม
การอําน ป้ายนเิ ทศตามเทศกาลวนั สาคญั กจิ กรรมพฒั นาทกั ษะอาชีพ ฯลฯ

8

ตลอดจนสรา๎ งความเข๎าใจตํอการเรียนรอ๎ู ยํางอสิ ระ การสํงเสริมความคดิ สรา๎ งสรรค๑ การนาความรท๎ู ี่ไดจ๎ ากการศึกษา
ตามอัธยาศยั มาใช๎ในชีวติ ประจาวัน

ภารกจิ ของห้องสมุดประชาชน
เพ่อื ให๎สอดคล๎องกบั บทบาทหน๎าที่ดังกลําว ห๎องสมดุ ประชาชนจงึ มภี ารกจิ หลัก ดงั นี้

1. การให๎บริการ โดยจดั บริการความรู๎ ขาํ วสารขอ๎ มูลจากส่ือหลกั 2 ประเภท คือ
1.1 สอ่ื หนงั สือ
1.2 สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การสงํ เสริมการให๎บริการ โดยการสรา๎ งระบบเครือขํายเชื่อมโยงห๎องสมุดประชาชนเขา๎ กนั กับ
หนํวยงานอื่น ๆ เพ่ือกระตุ๎นเรําเร๎า ใหม๎ ีสํวนรํวมในการให๎บรหิ ารความร๎ูทจ่ี ะสงํ เสรมิ การเรยี นรูต๎ ามอธั ยาศัยของ
ประชาชนโดยการสร๎างเครอื ขํายทอ๎ งถนิ่ เครอื ขาํ ยระดับภูมิภาค ตลอดจนเครือขาํ ยอินเตอรเ๑ น็ต

3. การสงํ เสรมิ การใชบ๎ รกิ าร ซ่ึงเป็นการพฒั นาทักษะการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการศกึ ษาตําง ๆเชนํ กจิ กรรม
สํงเสริมการอาํ น การจดั เวทแี ลกเปล่ียนความรู๎ กจิ กรรมพัฒนาทกั ษะการเขียน ฯลฯตลอดจนการสรา๎ งความเขา๎ ใจ
ตอํ การเรียนร๎ูอยํางอิสระ การสํงเสรมิ ความคดิ สรา๎ งสรรค๑การนาความรู๎ทไ่ี ด๎จากการศึกษาตามอธั ยาศัยไปใช๎
ประโยชนใ๑ นชวี ิตประจาวนั

การจดั มุมให้บรกิ ารในหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว
หอ๎ งสมดุ ไดจ๎ ดั มุมบริการตําง ๆ เพอ่ื ความเป็นระเบียบและความสะดวกในการใชบ๎ ริการของ
ผูใ๎ ชบ๎ ริการตาํ ง ๆ ดงั ตอํ ไปน้ี

มุมเด็ก คือ พื้นที่จัดไว๎บริการเด็ก ๆ และเยาวชนเนื่องจากเด็ก ๆ มีพฤติกรรมการให๎ห๎องสมุดไมํเหมือน
ผใู๎ หญํ ซง่ึ เดก็ ๆ มักจะไมํอยํนู ่ิงเฉย ซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู๎ใช๎บริการอื่น ๆ ได๎ ดังนั้นการแยกพื้นที่บริการสาหรับ
เด็กเป็นการชํวยรักษาบรรยากาศที่เหมาะแกํการอํานหนังสือ นอกจากนี้เด็กมีจุดประสงค๑ความต๎องการในการใช๎
บรกิ ารแตกตาํ งจากผ๎ใู หญํ การจดั มมุ เดก็ สามารถสร๎างความสนใจในการใช๎บริการห๎องสมุดแกํเด็กเพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการสร๎างนิสัยรักการอํานแกํเด็ก มุมเด็กจึงมีการตกแตํงที่สวยงามด๎วยรูปการ๑ตูน สื่อที่บริการในมุมเด็กได๎แกํ
หนงั สอื นทิ าน หนงั สอื การ๑ตนู ของเลํนสร๎างสรรค๑สาหรบั เดก็ เปน็ ต๎น

มุมหนังสือทั่วไป คือ ชั้นวางหนังสือทั่วไปที่แบํงเป็นหมวดหมูํตามหลักการทางบรรณารักษ๑ศาสตร๑เพื่อ
ความเปน็ ระเบยี บเรียบร๎อยและสะดวกในการสืบค๎น

มุมหนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือแปล คือชั้นวางหนังสือบันเทิง ได๎แกํหนังสือนวนิยายเรื่องสั้น และ
หนังสือแปล ซึ่งตามสถิติการยืมหนังสือของห๎องสมุดพบวําหนังสือประเภทเหลํานี้มีอัตราการยืมมากที่สุดและ
สมา่ เสมอตลอดเวลา

เคาเตอร์บริการจ่าย – รับหนังสือ คือ จุดสาหรับจําย – รับ หนังสือจากสมาชิกผู๎ใช๎บริการ เป็นพื้นที่ที่
อยํูบรเิ วณทางออก เพ่อื ความสะดวกในการดแู ลหนังสือและสือ่ ตํางๆ กอํ นออกหรือเข๎าห๎องสมดุ นอกจากนี้ด๎านหลัง
เคาเตอรบ๑ ริการจําย – รับ ไดจ๎ ดั เป็นพน้ื ท่ที างานของบรรณารักษอ๑ ีกดว๎ ย

9

มุมหนงั สอื พมิ พ์ คอื ช้นั วางหนงั สอื รายวัน โดยมหี นังสอื พิมพ๑ฉบบั ปัจจุบัน และฉบับย๎อยหลังไว๎ให๎บริการ

แกํสมาชิก มุมหนงั สือพิมพเ๑ ป็นมุมที่ไดร๎ ับความสนใจจากผ๎ใู ช๎บรกิ ารทุกประเภทเพื่อติดตามขําวสารข๎อมูลที่ทันสมัย

เป็นมมุ ท่ีมผี ูใ๎ ช๎บรกิ ารตลอดทั้งวนั

มุมวารสาร คอื ช้นั วางวารสาร ทัง้ วารสารสารคดี และวารสารบนั เทงิ เชํน คํสู รา๎ งคสํู ม ชีวจิต เป็นต๎น มุม

วารสารเปน็ มุมท่ไี ด๎รบั ความสนใจจากผใ๎ู ชบ๎ รกิ ารทุกประเภทเน่ืองจากมวี ารสารที่ให๎บริการในเกือบทุกด๎าน

มมุ เกบ็ รักษาสอ่ื วดี ที ศั น์และสอ่ื ซดี รี อม คอื ช้ันแสดงและเก็บรกั ษาสอ่ื วดี ที ศั นแ๑ ละซีดีรอมโดยแบํงเป็นสื่อ

การเรียนสายสามัญหลักสูตรสานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน

ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ สื่อการเรียนวิชาชีพสารคดตี ํางๆ

มมุ วารสารล่วงเวลา คือ ชนั้ วางวารสารฉบบั ย๎อยหลงั ทหี่ อ๎ งสมดุ ไดบ๎ อกรบั และที่ได๎รับบริจาคโดยจัดเรียง

อยํางเป็นระเบียบและแยกเป็นชื่อเรื่องตําง ๆ พร๎อมเย็บเป็นชุดเดียวกันวารสารที่ห๎องสมุดบอกรับนิตยสารท่ี

บอกรับ จานวน 12 ฉบับ / เดือน ได๎แกํ บ๎านและสวน Myhome ชีวจิต หมอชาวบ๎าน มติชน แมํบ๎าน

Healthtoday นติ ยสารแปลก กลุ สตรี ครวั คณุ ต๐อย National Geographic

หนังสือพมิ พร์ ายวนั ทห่ี ้องสมดุ บอกรับ

หนงั สือพมิ พ๑รายวนั ทวั่ ไป จานวน 2 ฉบับ / วนั ไดแ๎ กํ เดลนิ วิ ส๑ ไทยรัฐ

สมาชกิ หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอภกู ามยาว

สมาชกิ หอ๎ งสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว ณ วนั ท่ี 22 กันยายน 2563

สมาชิกห้องสมุด จานวน 1,585 คน

สรุปจานวนผใู้ ช้บรกิ าร จานวน 5,008 คน

กลยทุ ธ์

พัฒนาคนให๎มนี สิ ยั รักการอําน ใฝเ่ รยี นใฝร่ ู๎และสร๎างทัศนคติใหเ๎ ห็นคุณคําและประโยชนข๑ องการอําน

สํงเสรมิ การจดั กิจกรรมการอาํ นและการเรยี นร๎ใู นรูปแบบท่ีหลากหลาย

บทบาทหนา้ ทข่ี องห้องสมุดประชาชน

ห๎องสมุดประชาชนมีบทบาทหน๎าที่เป็นองค๑กรหลักในชุมชน เพื่อเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต

ของประชาชน คือเป็นแหลํงความร๎ูตลอดชีวิตของประชาชน ท่ีคนทกุ เพศ ทุกวัย จะมาใช๎บริการ เพื่อการเรียนร๎ู

และพัฒนาความรู๎อยํางอิสระเป็นแหลํงที่ประชาชนจะใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนอยําง

กวา๎ งขวางเปน็ แหลงํ ความรู๎ ข๎อมูล มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง ความคิดสร๎างสรรค๑ซึ่ง

เป็นทรัพยากรของชมุ ชน

ภารกจิ

การให๎บริการ โดยจัดบริการความรู๎ ขําวสาร ข๎อมูล จากสื่อหนังสือ อินเตอร๑เน็ต ซีดีการสํงเสริม

ให๎บริการ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ผํานกิจกรรมการศึกษาตํางๆ เชํน กิจกรรมสํงเสริมการอําน ป้าย

นเิ ทศตามเทศกาลวนั สาคัญ กิจกรรมพฒั นาทักษะอาชพี ฯลฯตลอดจนสร๎างความเข๎าใจตํอการเรียนรู๎อยํางอิสระ

การสงํ เสริมความคดิ สรา๎ งสรรค๑ การนาความร๎ูที่ได๎จากการศึกษาตามอัธยาศัยมาใชใ๎ นชีวิตประจาวั

10

สถติ ิเขา้ ใชบ้ ริการหอ้ งสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว

ประจาเดอื น ตุลาคม 2562- กนั ยายน 2563

ว/ด/ป ชาย หญิง รวม

ไตรมาสที่ 1

ต.ค. 62 330

พ.ย. 62 350

ธ.ค. 62 327

รวม 1,007

ไตรมาสท่ี 2 ชาย หญงิ รวม

ม.ค. 63 319

ก.พ. 63 280

ม.ี ค. 63 390

รวม 989

รวมทั้งหมด 1,996

ว/ด/ป ชาย หญงิ รวม

ไตรมาสที่ 3

เม.ย. 63 412

พ.ค. 63 498

ม.ิ ย. 63 506

รวม 1416

ไตรมาสที่ 4

ก.ค. 63 341

ส.ค. 63 480

ก.ย. 63 398

รวม 1219

รวมท้ังหมด 2635

รวมไตรมาส1- 4 จานวนผใู้ ชบ้ รกิ าร ..4,631... คน

11

ครภุ ณั ฑ์ ครภุ ัณฑ์ทกุ ประเภทที่ใชเ้ พอ่ื การดาเนินงานและการบริการในห้องสมุดใหม้ ีประสทิ ธิภาพ

ที่ รายการ จานวน หมายเหตุ
1 ชั้นวางหนงั สอื 3
2 ชน้ั วารสาร 3
3 ตู๎กดน้าดื่ม 1
4 ชั้นวางหนังสือพมิ พ๑ 2
5 เกา๎ อ้ีอาํ นหนงั สือ 16
6 เคาเตอร๑ยืม-คืนหนงั สือและส่ือตํางๆ 1
7 พดั ลม 3
8 ชนั้ หนงั สือใหมํ 1
9 โตะ๏ อาํ นหนงั สือ 4 ชดุ
10 โตะ๏ ทางาน 1
11 เก๎าอี้เจ๎าหน๎าทีห่ อ๎ งสมดุ 1
12 คอมพิวเตอร๑แบบ PC ต้งั โตะ๏ 3
13 เครอื่ งพมิ พ๑ 1
14 ทีวี 25 น้วิ 1
15 ตเู๎ ยน็ 1
16 หฟู ัง 3

12

ตวั ชวี้ ัดท่1ี คณุ ภาพการจดั ทาแผน/ปฏิทนิ การปฏบิ ัตงิ าน 2

ตัวชี้วดั ท่ี 1.2 แผนปฏบิ ตั งิ านหอ้ งสมดุ ประชาชน

แผนการดาเนนิ งานส่งเสรมิ การอา่ นห้องสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว ประจาปี งบประมาณ 2563

ท่ี งาน/โครงการ วัตถุประสงค๑ วิธีการดาเนินงาน ระยะเวลา ผรู๎ ับผดิ ชอบ

1. งานบรหิ าร เพอื่ ใหบ๎ รกิ ารสอ่ื ค๎นควา๎ แกํ รับบริจาค/จดั ซอ้ื ดว๎ ย 1 ต.ค.2562- ผ๎ูให๎บริการ

นกั เรยี น นกั ศึกษาและ งบประมาณ 30 ก.ย.2563 ห๎องสมุด

ประชาชนทว่ั ไปเพ่ือ

เผยแพรํความรูว๎ นั สาคญั

ตาํ งๆและความร๎ูขาํ วสาร

ใหมํๆ

2. งานบรกิ าร เพ่อื ให๎ผมู๎ าใชบ๎ ริการ -รบั สมัครสมาชิกห๎องสมดุ ท่ี 1 ต.ค.2562- ผู๎ให๎บรกิ าร

-รบั สมคั รสมาชกิ ห๎องสมุดสามารถยมื ห๎องสมดุ ประชาชน 30 ก.ย.2563 หอ๎ งสมดุ

ห๎องสมุด หนงั สอื หรอื สอ่ื กลับไป -รบั สมัครสมาชกิ โดยบริการห๎อง

คน๎ ควา๎ ท่บี ๎านตํอได๎ สมดุ เคลื่อนที่

-บริการยืม-คนื เพื่ออานวยความสะดวกกบั -ให๎บรกิ ารยมื -คนื หนงั สอื และส่ือ ผใ๎ู หบ๎ ริการ

สมาชิกหอ๎ งสมุดใน ตาํ งๆให๎แกสํ มาชิกห๎องสมดุ ห๎องสมุด

การคน๎ ควา๎

-บริการตอบ ใหบ๎ รกิ ารตอบคาถามทีผ่ ูใ๎ ช๎บริการ

คาถาม เพื่อชํวยเหลือผ๎ใู ชบ๎ ริการห๎องสงสัยและตอ๎ งการคน๎ คว๎าหาสื่อ ผู๎ใหบ๎ รกิ าร

สมุดในการใช๎บริการหรือคน๎ หตาํางๆ หอ๎ งสมดุ

-บรกิ ารยืมสอื่ / สื่อตาํ งๆ ใหบ๎ รกิ ารยมื -คืน วีซดี ี/วีดที ัศน๑

วีดีโอ เพื่อให๎บรกิ ารสอ่ื ทางการศึกษา ผู๎ใหบ๎ ริการ

นอกเหนือจากสื่อ ห๎องสมดุ

สงิ่ พมิ พ๑

-จดั นิทรรศการ เพอ่ื สํงเสริมการเรียนรใ๎ู น จัดบอรด๑ นทิ รรศการ 1 ต.ค.2562- ผู๎ให๎บรกิ าร

โอกาสวันสาคญั ตํางๆ เผยแพรคํ วามรู๎ 30 ก.ย.2563 ห๎องสมดุ

-บริการเลาํ เรอ่ื ง เพอ่ื เป็นการแนะนา นาเน้ือหาที่นาํ สนใจมาเลํา

จากหนงั สือของ หนังสอื ที่นําสนใจให๎แกํ ให๎ผใู๎ ช๎

หอ๎ งสมดุ ผใ๎ู ชบ๎ ริการเพ่ือความ บริการฟงั

-บรกิ ารสบื ค๎นคว๎า สะดวกรวดเรว็ ของผูม๎ าใช๎ สบื คน๎ ขอ๎ มูลทาง

ทางอนิ เตอรเ๑ น็ต บรกิ าร อนิ เตอรเ๑ น็ต

3. งานเทคนิค เป็นการกระตุ๎นให๎ ตามระบบงานเทคนิคของ 1 ต.ค.2562- ผใ๎ู หบ๎ รกิ าร

-เตรยี มหนังสอื ผู๎ใชบ๎ รกิ ารและสมาชกิ ห๎องสมุด 30 ก.ย.2563 หอ๎ งสมุด

ใหมํ เกดิ ความสนใจอาํ น

13

หนังสือมากข้ึน 1 ต.ค.2562- ผ๎ูใหบ๎ รกิ าร
30 ก.ย.2563 หอ๎ งสมดุ
ลงทะเบยี นหนงั สือใหมํ
ผใ๎ู หบ๎ รกิ าร
-ซอํ มหนงั สือ และเตรยี มความพร๎อมใน ซอํ มแซมตามระบบงาน หอ๎ งสมดุ
-เย็บ
วารสารวชิ าการ การใหบ๎ รกิ ารเพ่ือ เทคนิคของห๎องสมดุ ผ๎ูให๎บริการ
หอ๎ งสมุด
-บันทึกข๎อมลู ซํอมแซมหนังสือทีช่ ารดุ
หนังสือ
ลงโปรแกรม และเนอื้ หายังใหมํ

และยังเปน็ ท่ีสนใจของ ตามระบบงานเทคนิคของ

สมาชิกหรือผใ๎ู ช๎บรกิ ารอยูํ ห๎องสมดุ

เพ่อื จดเกบ็ เอกสารทาง ผู๎ให๎บริการบันทึกขอ๎ มูลลง

วิชาการสาหรบั ผ๎ูใชบ๎ ริการ ในโปรแกรม

ศกึ ษาค๎นควา๎ เพอ่ื ให๎

บรกิ ารยมื -คนื หนงั สือ

14

ประจาปงี บประมาณ 2563

ลาดบั กจิ กรรม ระยะเวลา หมายเหตุ

งานบรหิ ารทวั่ ไป ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

1 จดั ทาแผนการดาเนินงานและการพฒั นาห๎องสมุด ตุลาคม 62 – กันยายน 63

2 อานวยความสะดวกแกํผใ๎ู ชบ๎ ริการท้ังภายในและ ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

ภายนอกห๎องสมุด

3 ประชาสมั พนั ธ๑การบริการและการจดั กิจกรรมห๎องสมุด ตุลาคม 62 – กันยายน 63

ที่หลากหลาย ทวั่ ถึง ทุกกลมํุ เปา้ หมาย

4 ใหค๎ าปรกึ ษา แนะนา แก๎ปญั หา การปฏิบัตงิ านแกํ ตุลาคม 62 – กันยายน 63

เครือขําย

5 จดั เกบ็ สถติ ิการให๎บรกิ าร การดาเนินการจดั ทารายงาน ตุลาคม 62 – กันยายน 63

ผลการดาเนินงาน

6 สารวจความต๎องการ การใช๎บรกิ ารด๎านการศกึ ษา ตุลาคม 62 – กันยายน 63

ความร๎ู และกิจกรรมวนั สาคญั

7 สารวจเอกสารขอ๎ มลู สือ่ อปุ กรณ๑ วัสดคุ รภุ ณั ฑใ๑ น ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

ห๎องสมุด เพ่ือจัดหาเพ่ิมเติมเสริมใหเ๎ พียงพอตอํ การ

จดั บริการศึกษาตามอธั ยาศัย

งานบรกิ าร

8 รบั สมัครสมาชิกหอ๎ งสมุด ตลุ าคม 62 – กันยายน 63

9 บรกิ ารยืม-คนื บริการตอบคาถาม ตลุ าคม 62 – กันยายน 63

10 บรกิ าร รับบริจาคหนงั สือและลื่อ ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63

11 บริการยมื สอ่ื /วีดโี อ ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

12 บรกิ ารหนังสอื รายวัน และ บรกิ ารวารสาร นติ ยสาร ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63

13 บรกิ าร ข๎อมูลแหลงํ เรยี นรู๎ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

14 บริการสบื ค๎นควา๎ ทางอนิ เตอร๑เนต็ ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63

งานเทคนคิ ห้องสมุด

15 จดั หา คัดเลอื ก ส่ือความร๎ู ทงั้ สื่อสิง่ พิมพ๑ ส่อื โทรทัศน๑ ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

สอ่ื อิเลก็ ทรอนิกส๑ทกุ ประเภท

16 เตรียมหนังสือใหมํ ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63

17 ซอํ มหนงั สือ บารุงรักษาสือ่ อุปกรณท๑ ี่ชารุดให๎พรอ๎ ม ตุลาคม 62 – กันยายน 63

ลาดับ กจิ กรรม ตุลาคม 62 – กันยายน 63 15
18 เยบ็ วารสารวชิ าการ ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63
19 ลงทะเบียนหนังสือใหมใํ นโปรแกรม PLS.V5 ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63 หมายเหตุ
20 ตดิ บารโ๑ คด๏ สันหนงั สือ หนา๎ ปกหนังสือ พร๎อมติด ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63

สติ๊กเกอร๑ใสป้องกันการฉกี ขาด ตุลาคม 62 – กันยายน 63
21 จดั ทาเอกสารประชาสมั พันธ๑ แนะนาการใช๎ห๎องสมุด ตลุ าคม 62 – กันยายน 63
22 นาสือ่ ให๎บรกิ าร ดูแลเกบ็ สื่อให๎เป็นระเบียบเรยี บร๎อย ตลุ าคม 62 – กันยายน 63
23 สารวจ วสั ดุ ครุภณั ฑข๑ องห๎องสมดุ
ตลุ าคม 62 – กันยายน 63
งานบรกิ ารภายนอก
24 หอ๎ งสมุดเคล่ือนท่ี ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63
25 งานกจิ กรรมห้องสมดุ ตุลาคม 62 – กันยายน 63
26 จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
27 จัดนิทรรศการวันสาคญั ตํางๆ ตลุ าคม 62 – กนั ยายน 63
ตลุ าคม 62 – กันยายน 63
งานวิชาการ ตลุ าคม 62 – กันยายน 63
28 จดั ทาเอกสารคมํู ือการปฏบิ ัติงานหอ๎ งสมุด ตุลาคม 62 – กนั ยายน 63
29 จัดทาเนียบภูมิปญั ญาทอ๎ งถ่ิน
30 จัดทาเนยี บแหลํงเรยี นรู๎
31 จดั ทาและพัฒนาเว็บไซด๑หอ๎ งสมุดให๎เป็นปจั จุบัน

แผนการดาเนนิ งานประจาปี 2563 16

ท่ี งาน/โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ วิธกี าดาเนินงาน ระยะเวลา ผรู้ บั ผิดชอบ
บรรณารกั ษ๑
1 1.โครงการพัฒนา เพอ่ื พฒั นาเยาวชน ประชาชนทั่วไป ตุลาคม 62 – ห๎ององสมดุ
กันยายน 63 ประชาชน
ห๎องสมุดให๎เปน็ แหลํง เปน็ บุคคลแหํงการเรยี นรู๎ มีนิสัยรัก อาเภอภู
กามยาว
เรยี นรูต๎ ลอดชีวติ ประจาปี การอาํ น รกั การคน๎ ควา๎ เกดิ การใฝ่

2563 รู๎ และนาไปสกูํ ารปฏิบตั ิใน

ชีวติ ประจาวนั

2 สงํ เสริมการอํานออนไลน๑ เพอ่ื พฒั นาเยาวชน ประชาชนทว่ั ไป ตุลาคม 62 – บรรณารกั ษ๑
เป็นบคุ คลแหงํ การเรยี นรู๎ มีนิสยั รัก กนั ยายน 63
การอําน รักการคน๎ คว๎า เกดิ การใฝ่
รู๎ และนาไปสกํู ารปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจาวัน

3 สํงเสริมการอาํ นบอร๑ด เพื่อพฒั นาเยาวชน ประชาชนท่วั ไป ตลุ าคม 62 – บรรณารักษ๑
นิทรรศการวนั สาคญั ให๎มที กั ษะกระบวนการแสวงหา กันยายน 63
ความรู๎ทหี่ ลากหลายและพฒั นา
4 สงํ เสริมการอาํ นวันเด็ก ตนเองอยาํ งตํอเนื่อง ตลุ าคม 62 – บรรณารักษ๑
แหํงชาติ เพ่อื พัฒนาเยาวชน ประชาชนท่ัวไป กันยายน 63
ให๎มีทักษะกระบวนการแสวงหา
ความรู๎ท่ีหลากหลายและพฒั นา
ตนเองอยํางตํอเนือ่ ง

5 หมนุ เวยี นสื่อ สูํชมุ ชน เพื่อพัฒนาเยาวชน ประชาชนทว่ั ไป ตุลาคม 62 – บรรณารกั ษ๑
ให๎มที กั ษะกระบวนการแสวงหา กนั ยายน 63
ความรู๎ที่หลากหลายและพฒั นา
ตนเองอยาํ งตํอเนื่อง ตลุ าคม 62 – บรรณารักษ๑
กันยายน 63
6 สํงเสริมการอาํ นเด็กกํอน เพื่อปลูกฝงั ให๎เดก็ มีนสิ ยั ใฝ่รู๎ใฝเ่ รยี น
วยั เรยี นศนู ย๑พัฒนาเดก็ และมนี สิ ยั รักการอําน 2 เม.ย.63 บรรณารกั ษ๑
เล็กตาบลแมํองิ

7 2 เมษายน วันรกั การอาํ น เพือ่ สงํ เสรมิ การอํานของประชาชน
ชุมชน ชาวตลาด อันจะนาสํูการ
เรยี นร๎ทู ีห่ ลากหลายในการพัฒนา

คณุ ภาพชวี ิต 17

8 โครงการห๎องสมุดสาหรบั เพือ่ สงํ เสรมิ การอํานของประชาชน ตุลาคม 62 – บรรณารกั ษ๑
กนั ยายน 63
ชาวตลาด นั่งท่ีไหน อาํ นท่ี ชุมชน ชาวตลาด อันจะนาไปสกูํ าร
ตลุ าคม 62 – บรรณารักษ๑
น่ัน เรียนร๎ูที่หลากหลายในการพัฒนา กนั ยายน 63
ตุลาคม 62 – บรรณารักษ๑
คณุ ภาพชีวติ กันยายน 63

9 สํงเสรมิ โครงการรถโมบาย ตลุ าคม 62 – บรรณารักษ๑
กนั ยายน 63
เคลื่อนท่ี สานกั งาน กศน.

จงั หวดั พะเยา

10 โครงการสํงเสรมิ การอาํ น เพื่อให๎ประชาชนทว่ั ไป ได๎เพ่ิมพนู

กบั รถโมบายเคล่ือนท่ี และพฒั นาความคดิ สติปญั ญา

กระตุ๎นให๎เกดิ การเรียนรูจ๎ ากการ

รกั การอําน เพอื่ นาพ้ืน

ฐานความรไ๎ู ปใช๎ในการดาเนินใน

ชีวติ ประจาวนั

10 โครงการบรรณสญั จร เพือ่ ให๎ประชาชนทัว่ ไป ได๎เพิ่มพนู

(Book Yoyage ) และพัฒนาความคดิ สตปิ ัญญา

กระต๎นุ ใหเ๎ กิดการเรียนร๎จู ากการ

รกั การอําน เพอื่ นาพืน้

ฐานความร๎ูไปใช๎ในการดาเนินใน

ชีวิตประจาวนั

18

ตัวชว้ี ดั ท2ี่ ความสาเรจ็ ของการปฏบิ ตั ิงาน
ตัวช้ีวดั 2.1 การกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านและการเรียนรภู้ ายในห้องสมุด

- จานวนสื่อ วสั ดุ ห้องสมดุ มจี านวน ...245... ช้ิน

หอ้ งสมดุ มีหนงั สือพิมพไ์ วบ้ ริการ หนังสอื พมิ พ์ไทยรฐั และหนงั สอื พมิ พเ์ ดลินวิ ส์
จานวนวันละ 2 ฉบบั

19

O บริการหนังสอื วารสารใหม่ ได้แก่ หนังสอื บา้ นและสวน Myhome ชวี จติ
หมอชาวบา้ น แพรว และ ค่สู ร้างคสู่ ม แปลก เส้นทางเศรษฐี ดิฉัน สมนุ ไพรไทย
สมนุ ไพรรกั ษาโรค

จดั มุมสง่ เสริมอาชีพในห้องสมดุ

20

21

22

ลงทะเบียนหนังสอื ใหม่ทะเบียนสมาชกิ ห้องสมุดโดยใช้ โปรแกรม PLS.V5

1.จดั กจิ กรรมสงํ เสริมกลํุมอาชีพ การสานกระเป๋าเสน๎ พลาสตกิ กลุมํ อาชพี สนใจ จานวน 14 คน

23

2.จดั กิจกรรมสงํ เสริมการอาํ นการเรยี นรู๎การทาริบบนิ้ หอํ ของขวญั จานวน 13 คน ณ หอ๎ งสมดุ ประชาชน
อาเภอภกู ามยาว จงั หวดั พะเยา

ตัวชี้วดั ที่ 2 ความสาเร็จของการปฏบิ ตั ิงาน
ตัวชีว้ ดั ท่ี 2.2 กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นร้เู คลอ่ื นท่ีและรว่ มกับภาคเี ครือข่าย
กจิ กรรมส่งเสริมการอ่านและการเรยี นรู้เคลือ่ นท่แี ละรว่ มกับภาคีเครือข่าย
1.กจิ กรรมวนั เด็กแหํงชาติ จานวน 85 คน
2.โครงการสง่ เสรมิ การอา่ น รถโมบายเคล่อื นท่ี จานวน 185 คน
3.โครงการหนูนอ้ ยรักการอ่าน จานวน 35 คน
4.กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านผู้สูงอายุ จานวน 75 คน
5.กิจกรรมทาผา้ ปิดจมกู ทีร่ ่วมกับเครือข่ายพ้นื ท่ีอาเภอภูกามยาว จานวน 410 คน
รวมจำนวนท้ังสน้ิ 790 คน
วันที่ 21 พ.ย.62 ครูกศน.ตาบลแมํอิงพร๎อมดว๎ ยครอู าสาสมัคร บรรณารักษ๑ห๎องสมุด จดั กิจกรรมสํงเสรมิ การร๎ู
หนังสอื กิจกรรมนนั ทนาการ ให๎กบั โรงเรยี นผ๎ูสูงอายุตาบลแมํอิงและจัดกจิ กรรมสงํ เสริมการอาํ นการ การเลนํ เกมส๑
เพอื่ เสริมพฒั นาการให๎กับประชากรวัยกํอนเรยี น ศนู ยพ๑ ัฒนาเดก็ เลก็ ตาบลแมํองิ

24

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สงุ อายุ รว่ มกบั ครู กศน.ตาบลแม่อิง และครุอาสาสมัครฯ ณ อบต.แม่องิ จานวน
ผู้เข้าร่วม 67 คน

วันที่ 28 พ.ย.62 ครกู ศน.ตาบลแมํอิง พร๎อมดว๎ ยบรรณารักษ๑ห๎องสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว จัดกจิ กรรม
สงํ เสรมิ การอําน และสอนการทาขนมตะโก๎สาคูเพ่ือเสรมิ สรา๎ งพัฒนาการใหก๎ บั เด็กวัยกํอนเรียน ศนู ย๑พัฒนาเด็ก
เลก็ ตาบลแมํองิ

25

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 บรรณารักษห๑ ๎องสมดุ ประชาชนอาเภอภกู ามยาวรวํ มกบั ครูอาสาสมัครฯและครกู ศน.ตาบล
ดงเจนจัดกจิ กรรมสํงเสรมิ การอํานกับรถโมบายเคลื่อนท่สี านักงาน กศน.จังหวดั พะเยาให๎กบั นักเรยี นผ๎สู ูงอายุตาบล
ดงเจน จานวน 56 คน

วันท่ี 6 /12/62 บรรณารักษ๑ห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว พรอ๎ มดว๎ ยครูกศน.และครู ศรช.ตาบลดห๎วยแกว๎
จัดกจิ กรรมสํงเสรมิ การอํานเด็กกํอนวัยเรยี น บ๎านหว๎ ยแก๎ว รวํ มกบั รถโมบายสํงเสริมการอําน สานักงาน กศน.
จงั หวดั พะเยา โดยมีกิจกรรมเลาํ นิทานให๎นอ๎ งฟงั ระบายสีรูปภาพ เพื่อเสรมิ สร๎างจนิ ตนาการ สร๎างสรรค๑ใหก๎ บั เด็ก

26

วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 บรรณารกั ษห๑ ๎องสมดุ ประชาชนอาเภอภูกามยาวรวํ มกบั ครูอาสาสมคั รฯ ครูกศน.ตาบลแมํ
อิง จดั กจิ กรรมสํงเสรมิ การอาํ นกบั รถโมบายเคล่ือนท่สี านักงานจังหวัดพะเยา โดยจัดกิจกรรมสงํ เสรมิ การอําน
ให๎กับโรงเรียนผส๎ู ูงอายตุ าบลแมํอิง และเด็กเล็กศูนย๑พัฒนาเดก็ เล็กตาบลแมํอิง

วนั ที่ 11 ม.ค..63 กศน.ตาบลแมอํ ิง หอ๎ งสมดุ ประชาชนอาเภอภกู ามยาว และครูผสู๎ อนคนพิการ รํวมจัดกจิ กรรมวนั
เดก็ แหํงชาติณ อบต.แมํอิง โดยนายอาเภอภกู ามยาวเปน็ ประธานเปดิ พร๎อมอํานสาธ๑นวันเด็ก โดยมกี ิจกรรม แจก
ขนม ระบายสีต๏ุกตาปนู ปลาสเตอร๑ ซ๎ุมสอยดาว จานวน 85 คน

27

วันท่ี 19 กุมภาพันธ๑ 2563 ห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาวรํวมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ สืบสานวันสถาปนา
โรงเรยี นดงเจนวทิ ยาคม ตาบลดงเจน จานวน 51 คน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เรียนรู๎การทาหน๎ากากป้องกันโรคโควิด19กับวิทยากรผู๎ชานาญโดยทํานผอ.วารณีและครู
ผอํ งศรี ณ ห๎องสมดุ ประชาชนอาเภอภกู ามยาวจา๎

วันที่ 11 มีนาคม 2563 รํวมเป็นวิทยากรสอนการทาผ๎าปิดจมูกให๎ประชาชนตาบลแมํอิง จานวน 4 หมูํบ๎าน
ณ องค๑การบรหิ ารสวํ นตาบลแมอํ งิ จานวน 50 คน

28

วนั ท่ี 13 มนี าคม 2563 รวํ มเปน็ วิทยากรสอนการทาผ๎าปดิ จมูกให๎กบั อสม.รพ.สต.ป่าฝาง จานวน 70 คน

วันที่16/03/63 นาโดยทํานผอ.วารณี คณะครูกศน.ตาบลและบรรณารักห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาวเป็น
วิทยากรถํายทอดความรู๎การทาผ๎าปิดจมูกให๎กับประชาชนในตาบลห๎วยแก๎ว จานวน 170 คน ณ อบต.ตาบลห๎วย
แก๎ว

29

วันที่16/03/63 นาโดยทํานผอ.วารณี คณะครูกศน.ตาบลและบรรณารักห๎องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาวเป็น
วทิ ยากรถาํ ยทอดความร๎ูการทาผ๎าปดิ จมูกให๎กับประชาชนในเทศบาลตาบลดงเจน จานวน 120 คน ณ โท๎งสามัคคี
ตาบลแมอํ งิ อาเภอภูกามยาว

30

ตดิ ตามนิเทศหอ๎ งสมุดเคลื่อนท่สี าหรับชาวตลาด ณ บา๎ นสนั ต๎นตม๎ุ ม.3 ตาบลแมํอิง

สํงเสริมการอาํ นออนไลน๑ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID -19)
ห้องสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว ดาเนินการตามมติคณะรฐั มนตรแี ละประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ ารสานักงาน
กศน. มาตรการเร่งดว่ นในการป้องกันวกิ ฤตการณ์

31

ตวั ชีว้ ัดท่ี 2.3 กจิ กรรมพฒั นาหอ้ งสมุดมีชวี ติ
จดั กิจกรรมพฒั นาห๎องสมดุ มีชีวติ ตามนโยบายสานกั งาน กศน. ห๎องสมุด 3 ดี มหี นงั สอื ดี ส่อื การเรียนร๎ูที่

มคี ุณภาพ ตรงใจผอู๎ าํ น บรรยากาศดี สภาพแวดลอ๎ มเออ้ื ตํอการอาํ น การเรียนรู๎ สะอาด รมํ ร่นื ปลอดโปรํงและ
ปลอดภยั สาหรับผูใ๎ ชง๎ าน บรรณารกั ษผ๑ ูป๎ ฏิบัติงานในห๎องสมุด เป็นตวั กลางเชือ่ มโยงความรใ๎ู นห๎องสมุดกับ
ผ๎ูใช๎บริการ มคี วามเป็นมืออาชีพ มจี ิตบริการ ทันสมัย ทันตํอการเปลยี่ นแปลงของสังคม

มมุ ส่งเสรมิ รักการอ่านกับอาเซยี น

ผู้ใช้บริการห้องสมดุ ประชาชนอาเภอภูกามยาว

32

มีมุมอนิ เตอรเ์ นตใหผ้ รู้ บั บรกิ าร
ได้ศึกษา คน้ คว้าความรู้และความบนั เทงิ

33

ตัวช้วี ัดที่ 2.4 การดาเนนิ งานบ้านหนังสอื ชุมชน
มีการหมุนเวียนหนังสือ ส่ือไปยังบ้านหนงั สอื ชมุ ชน จดั กิจกรรมการอ่านและการเรียนรู้

จานวน 7 แหง่
1.บา้ นหนังสอื บา้ นสนั ปา่ สัก ม.11 ตาบลดงเจน อาเภอภกู ามยาว จังหวัดพะเยา
ครู ผรู๎ ับผดิ สอบ นางสาวสายสุดา เผาํ ฟู เบอร๑โทร 08644030801
เจ๎าของบ๎านหนังสอื นางสาวสภุ าพร เดชบญุ ม.11 ตาบลดงเจนอาเภอภกู ามยาว จังหวัดพะเยา
ลกั ษณะบ๎าน เป็นบ๎านเดย่ี ว

2.บา้ นหนงั สือ บ้านร่องปอ ม.7 ตาบลดงเจน อาเภอภกู ามยาว จงั หวดั พะเยา
ครู ผ๎ูรบั ผดิ สอบ นางสาวสายสุดา เผาํ ฟู เบอร๑โทร 08644030801
เจ๎าของบ๎านหนงั สอื นายหมั้ว สิงหแ๑ ก๎ว ม.7 ตาบลดงเจนอาเภอภกู ามยาว จงั หวดั พะเยา
ลักษณะบ๎าน เปน็ รา๎ นขายชาในชมุ ชน

34

3 บ้านหนังสอื ชุมชน ตาบลห้วยแก้ว อาเภอภูกามยาว จังหวดั พะเยา
ครู ผู๎รบั ผดิ สอบ นางสาวภทั รญิ า อุปวรรณ๑ เบอร๑โทร 0861193966
เจ๎าของบ๎านหนังสือ นายอุดม กอ๎ นคา ม.3 ตาบลห๎วยแกว๎ อาเภอภูกามยาว จังหวดั พะเยา
ลกั ษณะบา๎ น เปน็ ร๎านขายอาหารตามสงั่ ในหมบํู ๎าน

4.บ้านหนังสอื บ้านหาดแฟน ม.6 ตาบลห้วยแกว้ อาเภอภกู ามยาว จังหวดั พะเยา
ครู ผู้รบั ผิดสอบ นางสาวภัทริญา อปุ วรรณ์ เบอร์โทร 0861193966

35

5.บ้านหนงั สือของชุมชน กศน.ตาบลแม่องิ อาเภอภูกามยาว จังหวดั พะเยา
ครู ผรู๎ บั ผดิ ชอบ นางผํองศรี เขิมขนั ธ๑ เบอร๑โทร 0882734278
เจา๎ ของบ๎าน นางอุไรวรรณ อุดหล๎า ท5ี่ 7/1 หมทํู ี่ 6 ตาบลแมอํ งิ อาเภอภูกามยาว จงั หวัดพะเยา
ลักษณะบ๎าน เป็นร๎านขายของจปิ าถะ ในหมํูบา๎ น

6.บา้ นหนังสือของชุมชน กศน.ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ครู ผ๎รู บั ผดิ ชอบ นายยทุ ธนันท๑ กามอ๎อย เบอรโ๑ ทร 0956906627
เจา๎ ของบ๎าน นางนงคราญ ปวงงาม หมํูท่ี 9 ตาบลดงเจน อาเภอภกู ามยาว จังหวดั พะเยา
ลักษณะบา๎ น เป็นร๎านซํอมมอเตอร๑ไซด๑ และจดุ ศูนยร๑ วม อสม.หมบํู า๎ น ในหมํูบ๎าน

36

7.บา้ นหนังสอื โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดงเจน ม.12 ตาบลดงเจน อาเภอภูกามยาว
จังหวดั พะเยา
ครู ผรู๎ บั ผิดสอบ นายยทุ ธนันท๑ กามอ๎อย เบอร๑โทร 0956906627
เจา๎ ของบ๎านหนงั สือ โรงพยาบาลสํงเสริมสขุ ภาพตาบลดงเจน ตาบลดงเจนอาเภอภูกามยาว จงั หวดั พะเยา
ลกั ษณะ โรงพยาบาลสงํ เสริมสขุ ภาพตาบลดงเจน ใหบ๎ ริการประชาชน

ตวั ช้ีวัดท่ี 2.5 การดาเนนิ งานโครงการบรรณสัญจร จานวน 620 เล่ม
การขอรับบรจิ าคหนังสือและสอ่ื นาหนงั สอื และส่ือไดร๎ ับบริจาคไปมอบให๎บา๎ นหนังสือชุมชนหรือเครือขําย

37

ตวั ชี้วดั ที่ 2.6 การดาเนนิ งานแหลง่ เรยี นรู้และภูมปิ ญั ญา
1.ข้อมูลภูมิปญั ญำทอ้ งถิ่น ตำบลห้วยแก้ว มีจานวน 9 คน
2.ขอ้ มูลภมู ิปัญญำท้องถิ่น ตำบลดงเจน มจี านวน 9 คน
3.ข้อมลู ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ตำบลแม่อิง มจี านวน 5 คน

38

ตัวช้วี ดั ท่ี 3 การปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามท่ไี ด้รับมอบหมาย
การรับผดิ ชอบหรอื การมีสํวนรวํ มในการดาเนินการกิจกรรมตาํ งๆ ของหนวํ ยงาน/สถานศึกษาและ

หนํวยงานอ่ืนๆทน่ี อกเหนือจากภารกจิ หลกั ด๎วยความต้ังใจ เต็มใจ ความเสยี สละเพือ่ สํวนรวม เพอื่ เกดิ ประโยชนแ๑ กํ
ราชการ
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู๎อานวยการ กศน.อาเภอภูกามยาว พร๎อมด๎วย ครูและบุคลากร เข๎า
รวํ มกจิ กรรมในพธิ ีบาเพ็ญกศุ ลและนอ๎ มราลกึ เนอ่ื งในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้1. กิจกรรมทาบุญตักบาตร ณ วัดห๎วยทรายขาว ต.ห๎วยแก๎ว
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา2. กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารเอนกประสงค๑ อาเภอภูกามยาว3.
กจิ กรรมจติ อาสาพฒั นาปรับภมู ทิ ศั น๑ ณ วัดจาปา ต.ห๎วยแก๎ว อ.ภกู ามยาว จ.พะเยา4.พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเอนกประสงค๑ อาเภอภูกามยาวโดยมี นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอาเภอภูกามยาว
เป็นประธาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายเข๎ารํวมกิจกรรมในพิธีบาเพ็ญกุศลและน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทาบุญตักบาตร, กิจกรรม
ถวายพวงมาลาและถวายบังคม, พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน๎าที่วําการอาเภอภู
กามยาว

38

วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้รับมอบหมายรํวมประดับตกแตงํ ซ๎ุมในการหลํอพระพุทธรปู วดั พระนอน ณ บ๎าน
สันต๎นแหน ม.9 ตาบลหว๎ ยแกว๎

วนั ที่ 2 มกราคม 2563 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนผอ.วารณี เขา้ รว่ มประชมุ หวั หน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชมุ
อาเภอภูกามยาว

ไดร้ ับมอบหมายเขา้ ร่วมโครงการมหกรรมกฬี ากลุม่ สานักงาน กศน.จังหวดั ภาคเหนือ "ไกข่ าวเกมส์ 63" ตามยโย
บายของสานักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ในการพัฒนาผ้เู รียนผ่านกิจกรรม
มหกรรม กีฬา กศน. เกมส์

39

วันที่ 10 มกราคม 2563 ไดร้ ับมอบหมายร่วมกจิ กรรมโครงการจติ อาสา เราทาความดีดว้ ยหัวใจ พรอ้ มด้วย
นกั ศึกษา กศน.อาเภอภกู ามยาว โดยมกี ารพัฒนาบรเิ วณรอบๆๆ กศน.อาเภอภูกามยาว จานวนผเู้ ขา้ รว่ ม 50 คน

วนั ท่ี 11 ม.ค..63 กศน.ตาบลแมอ่ งิ หอ้ งสมุดประชาชนอาเภอภูกามยาว และครผู ู้สอนคนพกิ าร ไดร้ บั มอบหมาย
รว่ มจดั กจิ กรรมวันเดก็ แหง่ ชาติณ อบต.แมอ่ ิง โดยนายอาเภอภูกามยาวเป็นประธานเปดิ พร้อมอา่ นสาธน์ วันเด็ก
โดยมีกิจกรรม แจกขนม ระบายสตี ุก๊ ตาปนู ปลาสเตอร์ ซุม้ สอยดาว

40

วันที่ 16 มกราคม 2563 ได้รับมอบหมายเขา้ รว่ มกจิ กรรเนื่องในวนั ครูแห่งชาติ ประจาปี 2563 ครงั้ ท่ี 64 โดยมี
กจิ กรรม ทาบุญตักบาตรขา้ วสารอาหารแห้ง พธิ ีเจรญิ พระพุทธมนต์ การอ่านสารวนั ครู การกลา่ วคาฉนั ท์ การ
กล่าวเพอื่ ราลึกถงึ วนั ครูและพิธีมอบเกยี รติบตั รเปน็ ขวญั กาลังใจให้กบั ครู

วนั ที่ 3 กมุ ภาพันธ๑ 2563 ได้รับมอบหมายเข๎ารวํ มอบรม โครงการซักซ๎อมการดาเนนิ งานด๎านการเงินและพสั ดุ ใน
การให๎บรกิ ารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ประจาปงี บประมาณ 2563 ณ อาคารเรียน
รวม กศน.เมืองพะเยา

41

วันที่ 5 กมุ ภาพันธ๑ 2563 ได้รบั มอบหมาย จดั สถานที่ พร๎อมจัดนทิ รรศการวันสาคัญทางศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชา ณ วัดบา๎ นสันตน๎ ผงึ้ ตาบลแมอํ ิง อาเภอภูกามยาว จงั หวัดพะเยา

วนั ที่ 9 กมุ ภาพนั ธ๑ 2563 ได้รับมอบหมายรวํ มเปน็ ประชาสัมพนั ธ๑ สอบนักศึกษา N-Net ณ โรงเรียนดงเจน
วิทยาคม

วันที่ 14 กมุ ภาพันธ๑ ประชุมวางแผน E-Library เกี่ยวกบั หอ๎ งสมดุ ประชาชน ห๎องประชุมปญั ญา
กศน.จงั หวดั พะเยา

42

วันที่ 19 กมุ ภาพนั ธ๑ 2563 ได้รบั มอบหมายเขา๎ กิจกรรมเปิดโลกวชิ าการสืบสานวันสถาปนาดงเจน โดยนา
กิจกรรมเข๎ารวํ ม มผี ลงานการสงํ เสรมิ อาชีพผา๎ ปิดจมูก พวงกญุ แจ และสอนการทารบิ บนิ้ หํอของขวัญ ณ โรงเรียน
ดงเจนวทิ ยาคม ตาบลดงเจน

43

วนั ท่ี 21 กุมภาพันธ๑ 2563 ได๎รับมอบหมายจากนางวารณี วิชัยศริ ิ ผ๎ูอานวยการ กศน.อาเภอภกู ามยาว เขา๎
รวํ มงาน กิจกรรมเพื่อสงํ เสรมิ การทํองเทีย่ วและกระต๎นุ เศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี "เดิน กิน ชมิ
เทยี่ ว" ณ ลานจอดรถ ธกส.สาขาอาเภอภกู ามยาว

วันท่ี 2 มถิ ุนายน 2563 ประดับผา้ สีม่วง-ขาว พร้อมประดบั ธรงชาตไิ ทย และธงสญั ลักษณ์ตรงบรเิ วณร้ัวหน้า
อาคาร กศน.อาเภอภูกามยาว

44

วนั ท่ี 3 มิถนุ ายน 2563 ประดบั พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินี พร้อมเคร่ืองสักการะและ
สมดุ ลงนามถวายพระพร บรเิ วณหนา้ ห้องสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว

วันที่ 4 มถิ นุ ายน 2563 บรรณารกั ษห์ ้องสมุดประชาชนอาเภอภกู ามยาว มาเรยี นรู้การทาเวป็ ไซด์
E-Library กับบรรณารักษ์ห้องสมดุ เฉลมิ ราชกุมารี อาเภอจุน

วันท่ี 5 มถิ ุนายน 2563 รว่ มกิจกรรม เราทาความดี ดว้ ยหวั ใจ พรอ้ มดว้ ยลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระ
นางเจ้า พระบรมราชินีฯ เน่อื งในโอกาสวนั เฉลมิ พระชนมพรรษา 3 มถิ นุ ายน 2563

45

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางวารณี วิชัยศิริ ผู๎อานวยการ กศน.อาเภอภูกามยาว พร๎อมด๎วย ครูและบุคลากร เข๎า
รวํ มกจิ กรรมในพิธีบาเพ็ญกุศลและน๎อมราลกึ เนอื่ งในวันคล๎ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้1. กิจกรรมทาบุญตักบาตร ณ วัดห๎วยทรายขาว ต.ห๎วยแก๎ว
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา2. กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคม ณ อาคารเอนกประสงค๑ อาเภอภูกามยาว3.
กจิ กรรมจิตอาสาพฒั นาปรับภูมิทัศน๑ ณ วัดจาปา ต.ห๎วยแก๎ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา4.พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเอนกประสงค๑ อาเภอภูกามยาวโดยมี นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอาเภอภูกามยาว
เป็นประธาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายเข๎ารํวมกิจกรรมในพิธีบาเพ็ญกุศลและน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมทาบุญตักบาตร, กิจกรรม
ถวายพวงมาลาและถวายบังคม, พิธีจุดเทียนเพื่อน๎อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน๎าที่วําการอาเภอภู
กามยาว

46

วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้รับมอบหมายรํวมประดับตกแตงํ ซ๎ุมในการหลํอพระพุทธรปู วัดพระนอน ณ บ๎าน
สันต๎นแหน ม.9 ตาบลหว๎ ยแกว๎

วนั ที่ 2 มกราคม 2563 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนผอ.วารณี เขา้ รว่ มประชมุ หวั หน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชมุ
อาเภอภูกามยาว

ไดร้ ับมอบหมายเขา้ ร่วมโครงการมหกรรมกฬี ากลุม่ สานักงาน กศน.จังหวดั ภาคเหนือ "ไกข่ าวเกมส์ 63" ตามยโย
บายของสานักงานส่งเสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ในการพัฒนาผ้เู รียนผ่านกิจกรรม
มหกรรม กีฬา กศน. เกมส์


Click to View FlipBook Version