The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-94371495, 2021-03-19 03:34:06

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT 4 (1)

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT 4 (1)

SPSK PK 07/3

PERKARA BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT
TARIKH
:MINIT MESYUARAT KURIKULUM KALI 1/2021
TEMPAT :13 Januari 2021

: Google Meet

M/S PARA PERKARA UNIT/ TINDAKAN/ PERKEMBANGAN/ ULASAN
PANITIA

7-9 4.1 AJK dan Takwim Kurikulum 2021 Semua KP Telah diambil tindakan oleh Ketua Panitia
4.1.7 Semua guru perlu peka dengan tarikh sukata tamat yang semasa mesyuarat panitia pertama.
telah ditetapkan di dalam jadual di atas.

4.1.13 Semua guru perlu memastikan semua latihan disemak
dan mepunyai markah atau skor sekiranya pembelajaran
dijalankan secara PdPR.

9-10 4.2 Penyediaan RPT Semua KP Telah diambil tindakan oleh Ketua Panitia
4.2.1 semasa mesyuarat panitia pertama.

Minggu persekolah pada tahun 2021 ialah selama 42
minggu.

SPSK PK 07/3

4.2.2 Penulisan RPT bagi minggu 25 sehingga minggu 42
(tingkatan 3-5), dan minggu 33 sehingga minggu 42
4.2.5 (Peralihan, tingkatan 1, 2 dan 4) perlu mempunyai tajuk,
4.2.6 objektif dan aktiviti.
4.2.7
4.2.8 Penjajaran 2.0 perlu fokus kepada kandungan asas yang
4.2.9 terdapat di dalam DSKP dan mesti diajar sekiranya murid
belum menguasai berdasarkan kehadiran murid pada tahun
lepas.

Penjajaran 2.0 boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara
seperti membuat penyisipan dalam tajuk tahun 2021.

Penjajaran yang dibuat tidak boleh melebihi 30% daripada
isi kandungan RPT tahun 2021 kerana dibimbangi silibus
tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan seperti yang
dirancang di dalam RPT.

Panduan pengurusan sekolah terhadap penjajaran
kurikulum 2.0 :
*Rujuk minit kurikulum bil.1/2021

Ketua Panitia dan ahli panitia perlu berbincang RPT
penjajaran kurikulum 2.0 semasa mesyuarat panitia kali
pertama.

SPSK PK 07/3

10-11 4.3 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Semua KP Telah diambil tindakan oleh Ketua Panitia
4.3.1 semasa mesyuarat panitia pertama.
Objektif pembelajaran di dalam RPH mestilah mempunyai:
4.3.2
4.3.3 I. A: Audiens
II. B: Behaviour
4.3.4 III. C:Content
IV. D: Description
Kriteria kejayaan ialah cara untuk mencapai objektif dan
perlu lebih daripada satu kriteria kejayaan.

Semua guru perlu menghantar RPH pada setiap hari
Jumaat secara atas talian dan guru juga perlu menghantar
RPH hari Isnin bersama-sama pada minggu tersebut.
Bahagian refleksi dan catatan pada RPH hari Isnin tersebut
mestilah kosong kerana PdPC belum lagi dijalankan.

Semua guru diminta untuk menyemak ejaan sebelum
menghantar RPH dan apabila RPH disemak oleh pentadbir,
guru diminta untuk melihat bahagian komen untuk melihat
kesalahan dan membuat penambahbaikan.

4.4 Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR ) Telah diambil tindakan oleh Ketua Panitia

4.4.1 PdPR dilaksanakan mengikut kaedah yang sesuai dan Semua KP semasa mesyuarat panitia pertama.
berkesan.
11

4.4.2 Semua guru perlu menyediakan bahan yang sesuai dengan
objektif pembelajaran yang dilaksanakan.

SPSK PK 07/3

4.4.3 Guru perlu merekod kehadiran murid semasa PdPR dan
megambil tindakan untuk menghubungi murid serta
memastikan murid dapat mengakses PdPC.

4.4.4 Guru Data Telah diambil tindakan oleh Guru Data
Puan Khor Puay Puay diminta untuk menubuhkan tapak sebelum sesi persekolahan bermula.
kehadiran bagi merekod kehadiran PdPR tahun 2021.

4.5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)

11 4.5.1 PBD masih diteruskan walaupun PdPC dijalankan secara Semua KP Telah diambil tindakan oleh Ketua Panitia
atas talian.
semasa mesyuarat panitia pertama..

4.5.2 Semua guru perlu menyediakan borang transit PBD bagi
setiap kelas yang di ajar bagi membuktikan
pelaksanaannya.

4.5.3 Semua guru perlu menyemak semua borang transit
tersebut bagi melihat semula murid yang mencapai tahap
peguasaan dua kebawah dan guru perlu merancang serta
melaksanakan program intervensi.

SPSK PK 07/3

4.6 Bantuan Geran Per Kapita (PCG)
11-12 4.6.1
Ketua Panitia perlulah menguruskan PCG mengikut Semua KP Telah diambil makluman dan tindakan oleh
4.6.2 prosedur kewangan yang ditetapkan iaitu mengisi nota Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
minta dan mendapat kelulusan terlebih dahulu sebelum panitia masing-masing.
membuat pembelian.Pembekal-pembekal barang juga perlu
datang ke pejabat untuk mendapatkan cek mereka.

Semasa mesyuarat panitia kali pertama, Ketua Panitia
perlu berbincang dengan ahli panitia bagi merancang
perbelanjaan dan semasa perbincangan, panitia perlu
memasukkan dalam senarai iaitu modul pintas tingkatan 4
dan 5 serta menyimpan baki sebanyak 5%.

4.7 Kajian Tindakan

12 4.7.1 Semua guru digalakkan untuk membuat kajian tindakan Semua KP Telah diambil makluman dan tindakan oleh
berbanding pada tahun sebelum ini melibatkan satu bidang
satu kajian tindakan.. Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
panitia masing-masing.
4.7.2 Tajuk kajian tindakan berkaitan masalah dalam PdP mata

pelajaran masing-masing.

4.7.3 Guru perlu menyadiakan proposal terlebih dahulu dan
mengambil tempoh untuk mencari data dan akhir sekali
barulah guru menyediakan laporan.

SPSK PK 07/3

4.7.4 Kajian tindakan bukan sahaja meliputi masalah akademik
tetapi boleh juga melibatkan masalah lain seperti masalah
disiplin.

4.8 MBMMBI

12 4.8.1 MBMMBI ini mestilah seiring dilaksanakan di sekolah bagi KP BM & BI Telah diambil makluman dan tindakan oleh
meningkatkan penguasaan pencapaian bahasa Melayu dan
Ketua Panitia bahasa Melayu dan bahasa
bahasa inggeris di sekolah.
inggeris semasa mesyuarat pertama panitia

Guru perlu mengaktifkan MBMBMI, dengan mencantikkan masing-masing.
semula sudut ‘speaker corner’ atau sudut pidato di sekolah.
4.8.2

4.9 Dual Language Program (DLP)

12 4.9.1 Guru-guru yang mengajar matematik dan sains sekiranya KP Sains & Telah diambil makluman dan tindakan oleh
mempunyai masalah dalam penggunaan bahasa inggeris Matematik
Ketua Panitia sains dan matematik semasa
bolehlah merujuk guru-guru bahasa inggeris bagi
mesyuarat pertama panitia masing-masing.
menyelesaikan masalah.

4.9.2 Guru-guru yang mengajar DLP perlulah sentiasa
meningkatkan penguasaan bahasa inggeris.

SPSK PK 07/3

4.10 Program Perkembangan Staf (Panitia)

12 4.10.1 Semua panitia mesti merancang sekurang-kurangnya Semua KP Telah diambil makluman dan tindakan oleh
empat program perkembangan staf di bawah panitia
masing-masing sebagai contoh program berkaitan Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
penandan kertas peperiksaan, pedagogi, penggunaan ICT panitia masing-masing.

dalam PdPC dan lain-lain lagi.

4.11 Penulisan Minit dan Penghantaran Minit/ MInit Curai

13 4.11.1 Semua guru perlu menulis minit mesyuarat mengikut Guru SPSK Telah diambil makluman dan tindakan oleh
format penulisan minit yang terkini.
guru SPSK.

4.11.2 Minit mesyuarat perlulah dihantar selepas tiga hari
mesyuarat diadakan kepada pengerusi untuk disemak

sebelum dicetak.

4.11.3 Minit mesyuarat perlulah ditulis secara terperinci dan
4.11.4 memerlukan catatan tindakan sekiranya perkara tersebut
memerlukan tindakan seseorang.

Minit mesyuarat perlulah disertakan bersama:

I. Surat panggilan
II. Senarai kehadiran
III. Borang maklum balas
IV. Edaran bahan

SPSK PK 07/3

4.11.5 Diminta guru yang menguruskan Sisitem Pengurusan Telah diambil makluman dan tindakan oleh
4.11.6 Sekolah Kualiti (SPSK) Cik Siti Nurhanis bt. Shamsull Bahri Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
untuk menyemak semula borang maklum balas SPSK yang panitia masing-masing.
terkini.

Semua guru perlulah menghantar minit curai selepas
menghadiri program atau aktiviti luar secepat mungkin Semua KP
kepada pentadbir.

4.12 Peperiksaan

13 4.12.1 Ketua Panitia perlulah berbincang bersama-sama ahli Semua KP Telah diambil makluman dan tindakan oleh

panitia tentang penggubal soalan bagi semua peperiksaan Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
sekolah. panitia masing-masing.

4.12.2 Guru yang menggubal soalan perlulah menghantar kertas

soalan yang digubal mengikut tarikh yang telah ditetapkan

oleh pihak sekolah.

4.12.3 Semua guru diingatkan supaya tidak melewat-lewatkan
penandaan kertas peperiksaan murid dan mematuhi tarikh
memasukkan markah murid ke dalam sistem peperiksaan.

SPSK PK 07/3

4.13 Pengurusan Fail

13 4.13.1 Surat panggilan mesyuarat merupakan dokumen rasmi dan Semua KP Telah diambil makluman dan tindakan oleh
Ketua Panitia perlu menyerahkan surat panggilan tersebut
kepada kerani untuk dimasukkan ke dalam fail rasmi. Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
Sekiranya Ketua Panitia mahu memasukkan ke dalam fail panitia masing-masing.

panitia, surat tersebut mestilah dicap salinan.

4.13.2 Minit mesyuarat, borang maklum balas dan borag
kehadiran mesyuarat mestilah diletakkan secara bersama
ketika dimasukkan ke dalam fail panitia.

4.13.3 Ketua Panitia perlulah dari semasa ke semasa untuk
mengemaskini fail panitia.

5.0.1 Ketua Panitia bersama ahli panitia yang lain perlu Telah diambil makluman dan tindakan oleh
5.0.2 Ketua Panitia semasa mesyuarat pertama
berbincang untuk menyediakan bahan kepada guru ganti Semua KP panitia masing-masing.
apabila mempunyai tugas luar atau bercuti.

GKMP diminta untuk berbincang untuk menentukan tarikh
mesyuarat paniti dan berkongsi jadual tersebut kepada
semua guru.

Disediakan oleh:
Setiausaha Kurikulum
Mesyuarat Kurikulum Bil.1/2021

Tarikh: 21 Januari 2021


Click to View FlipBook Version