The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านงานวิชาการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuttapol113, 2021-11-09 02:57:05

ด้านงานวิชาการ

ด้านงานวิชาการ

ดา้ นการบริหารงานวชิ าการ

[พิมพค์ ำอำ้ งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้ มูลสรุปของประเด็นท่ีน่ำสนใจ คุณสำมำรถวำงกล่องขอ้ ควำมไวท้ ่ีใดกไ็ ดใ้ นเอกสำร ใหใ้ ชแ้ ทบ็ เครื่องมือกำรวำด เพื่อเปลี่ยน
กำรจดั รูปแบบของกล่องขอ้ ควำมคำอำ้ งอิงที่ดึงมำ]

นางแสงเดอื น ตรนี ันทวนั
รองผอู้ านวยการสถานศึกษา
โรงเรยี นชุมพรปญั ญานุกูล
สานักบริหารงานการศกึ ษาพิเศษ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธิการ

๑.๑.๑ การบรหิ ารงานวิชาการ (ครง้ั ที่ ๑)
๑) มกี ารดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ
(๑) จดั ทาแผนพฒั นาคณุ ภาพและยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน จัดทาคาส่งั

มอบหมายการปฏิบตั งิ าน ฝา่ ยบรหิ ารงานวชิ าการ /จัดประชมุ ชแ้ี จงการจดั ทาแผนพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษา
และยกระดับผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียน /.จัดทาแผนพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาและยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการ
เรยี น /จัดทาโครงการเพื่อพฒั นาการศึกษาและยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น

(๒) ดาเนนิ การตามแผนพฒั นาคุณภาพและยกระดับผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน โครงการที่
ดาเนินการ เชน่ กจิ กรรมพรรณไมน้ ่ารู้ กจิ กรรมนาเสนอโครงงานคุณธรรม กิจกรรมหอ้ งสมุด ๓ D
กิจกรรมฟ้ืนฟู กิจกรรมค่ายวิถีพอเพียง เปน็ ตน้

(๓) จดั ทาฐานข้อมลู คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรยี นเปน็ รายบุคคล

ศึกษาขอ้ มลู ผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ ของโรงเรยี นชุมพรปญั ญานุกูล (เนอ่ื งจากยังไม่ส้นิ ปี
การศกึ ษา ๒๕๖๓ จงึ ยงั ไม่มีขอ้ มูลคณุ ภาพและผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนผู้เรยี นเป็นรายบุคคลของปีการศกึ ษา
๒๕๖๓)

(๔) มกี ารพัฒนาครดู ว้ ยกิจกรรมทห่ี ลากหลายตามความสอดคล้องกบั ความต้องการ

ข้าพเจ้าได้ดาเนินการ ดังนี้ .จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาวิชาการ ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการ
อบรมการจัดทาส่ือการเรียนรู้ จัดอบรมโครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อ
พฒั นาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรตู้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้ นการศึกษา การเผยแพร่ความรู้
ทางไลน์กลมุ่ ของโรงเรยี น เปน็ ตน้

(๕) มีการพฒั นานกั เรียนดว้ ยกจิ กรรมท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้ งกบั ความต้องการได้แก่กิจกรรมการเรยี นการสอนตามทักษะ ๖ ทักษะ กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวนั พอ่ แห่งชาติ กิจกรรมวนั คริสตม์ าส กจิ กรรมวันสง่ ท้ายปีเกา่ ต้อนรับปี
ใหม่ กจิ กรรมกฬี าสี กจิ กรรมเข้าคา่ ยลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมโครงการคา่ ยเรยี นรสู้ ู่วิถีพอเพยี ง กิจกรรมนาเสนอ
โครงงานคณุ ธรรม กิจกรรมพรรณไมน้ า่ รู้ กิจกรรมอาชาบาบดั เป็นต้น


(๖) มแี หล่งเรียนรู้ท่เี หมาะสมและเอือ้ ตอ่ การเรียนรขู้ องผ้เู รียน เชน่ หอ้ งสมุด ห้อง

คอมพวิ เตอร์ ห้องฝกึ ทกั ษะอาชีพ หอ้ งกายภาพบาบัด สนามกฬี า สนามเดก็ เลน่ หอ้ งตนตรี ฯลฯ

(๗) มกี ารทดสอบและประเมนิ ผลการเรียนรดู้ ว้ ยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวธิ กี ารและ
รปู แบบทหี่ ลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของนกั เรียนเปน็ รายบุคคล เช่น การทาข้อสอบ
การสอบภาคปฏิบตั ิ การสงั เกตพฤตกิ รรม การสอบถาม เปน็ ตน้

(๘) มีระบบนเิ ทศ กากับ ตดิ ตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนนิ งานท่ชี ดั เจน
นิเทศการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรม นิเทศการจดั กิจกรรมการเรยี นร้ขู องครแู ตล่ ะทกั ษะ

๒) มกี ารดาเนนิ กิจกรรมการพฒั นาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ดังนี้
(๑) มกี ารสง่ เสรมิ สนบั สนนุ ในการสร้างความตระหนกั และใหค้ วามรแู้ ก่ครู โดยการจัดประชุม
ช้ีแจงขนั้ ตอนการพฒั นาทกั ษะการอา่ นและการเขยี นภาษาไทย

(๒) มกี ารส่งเสริม สนับสนนุ การนาความรสู้ ู่การปฏบิ ตั ิ จดั ทาโครงการ/กจิ กรรม เพอ่ื
ส่งเสรมิ การอา่ น ทั้งในหอ้ งเรยี นและนอกหอ้ งเรยี น เชน่ กจิ กรรมหอ้ งสมดุ กิจกรรมพรรณไมน้ ่ารู้ กิจกรรม
นาเสนอโครงงานคณุ ธรรม กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง เปน็ ตน้

(๓) มกี ารสง่ เสรมิ สนับสนุนใหม้ ีการจดั ทาส่ือหรอื นวตั กรรม จดั ประชมุ ชแ้ี จง /กาหนดใหค้ รู
จดั ทาสื่อท่ีสง่ เสรมิ การอ่าน คนละ ๒ ชน้ิ ตอ่ ภาคเรยี น /สง่ เสริมใหค้ รนู าส่ือไปใชใ้ นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรเู้ พ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขยี นภาษาไทยของนักเรียน

(๔) มกี ารวางแผนนเิ ทศ และติดตาม โดยการจดั ทาคาสัง่ การนิเทศ กากบั ตดิ ตามการจดั
กจิ กรรมการเรยี นรู้ ท่สี ่งเสรมิ ทักษะด้านการอ่านและการเขยี นภาษาไทย .จดั ทาปฏทิ ินการนเิ ทศ และ
ติดตาม

(๕) มกี ารสรปุ ตดิ ตาม รายงานผลและพัฒนาอยา่ งตอ่ เน่อื งกาหนดให้ผูน้ เิ ทศ ตดิ ตาม
สรปุ ผลการดาเนนิ งาน และรายงานผล เพื่อนามาวางแผนพฒั นาในปกี ารศกึ ษาตอ่ ไป

๑.๑.๑ การบริหารงานวชิ าการ (ครั้งที่ ๒)
๑) มกี ารดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ ดงั นี้

(๑) มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร่วมเป็นวิทยากรในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ผบู้ รหิ าร ครูทุกท่าน ในการร่วมกันวเิ คราห์สภาพแวดลอ้ ม ภายนอก ภายใน จุดออ่ น จดุ แข็ง เพอ่ื นาข้อมลู มาใช้ใน
การกาหนดเป็นแผนกลยุทธข์ องโรงเรียน และจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี มีการจัดทาคาส่ังมอบหมายการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ /จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกั เรียนทม่ี ีความบกพร่องทางสติปัญญา/จดั ทาปฏิทนิ ปฏบิ ตั งิ าน

(๒) มีการดาเนนิ การตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาคเรยี นท่ี ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) การดาเนินงานต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และศักยภาพของนักเรียน กิจกรรมที่ดาเนนิ การ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ On hand สง่ เสริม
ให้ครูจัดทาแบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนท่ีบ้าน จัดทาคลิบวีดีโอประกอบการสอนท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของแตล่ ะวิชา เหมาะสมกับความต้องการของนักเรยี น เพ่อื ใหน้ กั เรยี นได้เรียนรู้ได้มากที่สดุ

(๓) มีการจัดทาฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนผเู้ รียนเป็นรายบุคคล มีการจดั ทา
ข้อมูลคณุ ภาพ และผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของผ้เู รยี นเปน็ รายบุคคล ตามแบบรายงานผลสัมฤทธท์ิ างการเรียน
และ สรปุ ผลการประเมินผู้เรียนตามแผนการจดั การศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อนาขอ้ มลู สง่ ต่อใหก้ ับครูประจาชั้นใน
ระดบั ตอ่ ไป และเพื่อนาข้อมูลมาใชใ้ นการวางแผนพฒั นาคุณภาพนักเรยี นใหไ้ ดร้ บั การพัฒนาอยา่ งเต็มศักยภาพ
ต่อไป

(๔) มีการพัฒนาครดู ้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความสอดคล้องกับความต้องการ .จดั อบรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ในกิจกรรมเสวนาวิชาการ โครงการปรับปรุงหลักสูตร จัดอบรมให้ความรู้กับครูในด้านการผลิตส่ือ การ
จัดทาคลิบวีดีโอประกอบการสอน และการจัดทาแบบฝึกทักษะ ส่งเสริมให้ครูทุกท่านเข้ารับการอบรมกับ
หนว่ ยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดนดั ความรู้วังจันทร์เกษม การจดั การอบรมใหค้ วามรกู้ ารดาเนินการตามหลกั เกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษา
พเิ ศษ กลุ่ม ๗ เปน็ ต้น

(๕) มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการ ได้แก่กิจกรรมการเรียนการสอนตามทักษะ ๖ ทักษะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) ได้แก่การจัดทาแบบฝึกทักษะที่เหมาะสมกับ
ความต้องการจาเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดทาคลิบวีดีโอประกอบการสอน การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมทางานบ้านร่วมกับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนทั้งในส่วนของการ
ลงพ้ืนท่ีจริง สาหรับนักเรียนในเขตจังหวัดชุมพร และการเย่ียมบ้านออนไลน์สาหรับนักเรียนในจังหวัดท่ีเป็นเขต
พนื้ ทบ่ี ริการ ให้คาแนะนาดา้ นการสอนสาหรับผปู้ กครอง การให้ความช่วยเหลือดา้ นการเงินให้กบั นักเรียน

(๖) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องฝึกทักษะอาชีพ ห้องกายภาพบาบัด สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ห้องดนตรี ห้องกระตุ้นพัฒนาการ มีการ
ปรับปรุงแปลงเกษตร ตามโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน การจัดทาสถานท่ีปลูกองุ่น สถานที่ปลูกแคนตาลูป เพ่ือ
เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียนแบบ On site ในภาคเรียนต่อไป มีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับปรุงหอนอน
ปรับปรุงห้องเรียน ให้มีสภาพท่ีพร้อมเปิดเรียน ปรับปรุงการตีเส้นจราจรในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยโรงเรยี นชมุ พรปญั ญานุกลู เปน็ ต้น

(๗) มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานด้วยวิธีการและรูปแบบท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบคุ คลและสอดคล้องสถานการณ์ การแพรร่ ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) เช่น การทาข้อสอบ การประเมินตามสภาพจริง การสอบภาคปฏิบัติจาก
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวันตามปกติของนักเรียน การตรวจผลงานการทาแบบฝึกทักษะของนักเรียน และจาก
การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เป็นตน้

(๘) มรี ะบบนเิ ทศ กากบั ตดิ ตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานที่ชดั เจน มกี ารจัดทาคาสัง่
การนิเทศ จัดทาปฏทิ นิ การนเิ ทศ จดั ทาแบบนเิ ทศการสอน มีการนเิ ทศติดตามประเมินผลการสอนของครู ทัง้ ใน
สว่ นของการจดั ทาแบบฝกึ ทักษะ การติดตามการสอนของครูแตล่ ะชนั้ เรยี น มอบหมายให้ครูจดั ทารายงานผล
การจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ เดือน การตดิ ตามงานทางกลุ่มไลน์ของโรงเรยี น เปน็ ต้น

๒) มกี ารดาเนนิ กจิ กรรมการพฒั นาทักษะการอ่านและการเขยี นภาษาไทย ดังนี้

(๑) มีการส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู โดยการจัดประชุมช้ีแจง
ข้ันตอนการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย การจัดทาแบบฝึกทักษะในแต่ละกลุ่มทักษะท่ีเน้นการ
อ่านการเขียน บูรณาการทักษะการอ่านและการเขยี นภาษาไทย เพื่อให้ผปู้ กครองไดส้ อนนักเรียนทบ่ี า้ น

(๒) มีการส่งเสริม สนับสนนุ การนาความรู้สู่การปฏิบัติ จดั ทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่นกิจกรรมห้องสมุด การจัดทาวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแก้ปัญหาด้านการอ่าน
กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน กิจกรรมการจัดทาแบบฝึกทักษะภาษา มีการส่งเสริมการจัดทาสื่อการเรียนรู้ท่ีพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน มีการปรบั เปล่ยี นกิจกรรมสง่ เสริมด้านการอ่านหนงั สอื ตามความสนใจของนักเรียนที่บ้าน

(๓) มีการส่งเสรมิ สนับสนนุ ใหม้ ีการจัดทาส่ือหรือนวัตกรรม จดั ประชมุ ช้แี จง /กาหนดให้ครจู ัดทาส่ือที่
ส่งเสริมการอ่าน คนละ ๒ ชิ้น ต่อภาคเรียน /ส่งเสริมให้ครนู าสอ่ื ไปใชใ้ นการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ดา้ นการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน การจัดทาแบบฝึกทักษะ การจัดทาคลิบวดี โี อประกอบการสอน
เพ่ือใหส้ อดคล้องกับสถานการณ์

(๔) มีการวางแผนนิเทศ และติดตาม ดาเนนิ การจดั ทาคาส่งั การนิเทศ กากับตดิ ตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ท่ีสง่ เสริมทักษะด้านการอ่านและการเขยี นภาษาไทย .จดั ทาปฏทิ นิ การนเิ ทศ และ ตดิ ตาม กาหนดให้
ครูนาผลงานมาจัดนทิ รรศการเพ่ือแลกเปลย่ี นเรยี นรรู้ ่วมกัน กาหนดใหค้ รจู ดั ทาแบบรายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน

(๕) มกี ารสรปุ ติดตาม รายงานผลและพฒั นาอยา่ งต่อเน่ือง กาหนดใหผ้ ู้นเิ ทศ ติดตาม สรุปผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลปฏบิ ตั งิ านของครทู ุกทา่ น เพื่อนามาวางแผนพฒั นาในปีการศกึ ษาตอ่ ไป




Click to View FlipBook Version