The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuttapol113, 2021-11-09 02:55:59

ด้านงบประมาณ

ด้านงบประมาณ

ดา้ นการบริหารงบประมาณ
การระดมทรัพยากรและการ

ลงทนุ เพือ่ การศกึ ษา

[พมิ พค์ ำอำ้ งอิงจำกเอกสำรหรือขอ้ มูลสรุปของประเดน็ ที่น่ำสนใจ คุณสำมำรถวำงกล่องขอ้ ควำมไวท้ ่ีใดกไ็ ดใ้ นเอกสำร ใหใ้ ชแ้ ทบ็ เคร่ืองมือกำรวำด เพอ่ื เปลี่ยน
กำรจดั รูปแบบของกลอ่ งขอ้ ควำมคำอำ้ งอิงท่ีดึงมำ]

นางแสงเดือน ตรนี ันทวัน
รองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา
โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล
สานักบรหิ ารงานการศกึ ษาพิเศษ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๑.๒ การบรหิ ารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทนุ เพอื่ การศึกษา (ครัง้ ท่ี ๑)
๑) มีการดาเนนิ กิจกรรมการบรหิ ารงบประมาณ ดงั นี้
(๑) จัดทาแผนการบริหารงบประมาณ รว่ มรบั ฟงั นโยบายผอู้ านวยการ พรอ้ มประชมุ รอง

ผ้อู านวยการทง้ั ๔ ฝา่ ย หัวหนา้ ฝ่าย ทงั้ ๔ ฝา่ ยเพื่อรว่ มกนั วางแผนการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ

(๒) ดาเนนิ การตามแผนการบรหิ ารงบประมาณ ข้าพเจ้าดาเนนิ การ เมอื่ ไดร้ บั จดั สรร
งบประมาณ ไดด้ าเนินการประชมุ ทีมงานฝ่ายบรหิ ารงานวิชาการ เพอื่ รว่ มกันวางแผนจดั ทาโครงการพ๖ฒั นา
คุณภาพผเู้ รียนตามงบประมาณท่ไี ดร้ ับจดั สรร จดั ทาปฏทิ นิ ปฏิบตั ิงาน เพอื่ ความสะดวกในการตดิ ตามงาน

(๓) มกี ารบริหารจัดการงบประมาณท่ีมปี ระสิทธภิ าพ และเกิดประโยชน์สูงสุดตอ่
สถานศึกษา มีการประชมุ เพื่อจัดสรรงบประมาณตามความต้องการจาเป็นของแต่ละโครงการกิจกรรม
รว่ มกับผ้อู านวยการ รองผอู้ านวยการ และหวั หน้าฝา่ ย /ใช้จ่ายงบประมาณใหเ้ ปน็ ไปตามโครงการที่
วางแผนไว้ เพื่อใหเ้ กิดประโยชน์สงู สดุ ตอ่ สถานศึกษา

(๔) จดั ทารายงานทางการเงินของสถานศึกษา กาหนดใหม้ กี ารรายงานทางการเงนิ ของ
ฝ่ายบรหิ ารงานวชิ าการ ทกุ ไตรมาส เพ่อื รายงานสถานะทางการเงนิ ต่อผอู้ านวยการสถานศึกษา

(๕) มีการดาเนินการตามระเบียบพัสดแุ ละการดาเนินการตรวจสอบภายใน
สถานศกึ ษาจัดทาคาสั่งแตง่ ต้ังคณะกรรมการดาเนนิ งานตามระเบยี บพัสดุ /ดาเนนิ การจดั ซอื้ จดั จ้างตาม
ระเบยี บพสั ดุ ในรปู แบบของคณะกรรมการ /การดาเนนิ งานโปร่งใส ตรวจสอบได้ การจดั ทาเอกสารเป็น
ระบบและชดั เจน

๒) มีการดาเนนิ กิจกรรมการระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพ่อื การศกึ ษา ดังนี้
(๑) จัดทาแนวทาง/แผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขา่ ย/ภาคประชาสงั คมมา

ใชป้ ระโยชนท์ างการศกึ ษา มีสว่ นร่วมในการจดั ทาเอกสารประชาสมั พนั ธก์ บั หนว่ ยงานท้ังภาครฐั และ๗
เอกชน เพือ่ เชญิ ชวนรว่ มบรจิ าคทรัพยากรตา่ ง ๆ ให้กบั โรงเรยี น หรอื การขอความรว่ มมือในการมสี ่วนรว่ ม
ในการจดั กิจกรรมการเรียนการสอนใหก้ บั นักเรียน เชน่ การจดั กจิ กรรมอาชาบาบดั รว่ มกบั ค่ายเขตอุดมศกั ด์ิ

(๒) ดาเนนิ การตามแนวทาง/แผน ในการระดมทรพั ยากรจากภาคีเครอื ข่าย/ภาคประชา
สงั คม มาใชป้ ระโยชน์ทางการศกึ ษา รบั บรจิ าคทรพั ยากรตา่ ง ๆ จากหน่วยงานทง้ั ภาครฐั และเอกชน
เช่น อาหาร ของเดก็ เลน่ เงนิ ทนุ การศกึ ษา

(๓) การระดมทรัพยากรจากภาคเี ครอื ขา่ ย/ภาคประชาสงั คม ส่งผลตอ่ การพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษา โดยได้รบั การสนบั สนนุ งบประมาณ วัสดุ อปุ กรณ์ และความรว่ มมือจากหลายภาค
สว่ นมากข้นึ จากการดาเนินการระดมทรัพยากรจากภาคเี ครอื ข่ายส่งผลใหโ้ รงเรยี นไดร้ ับความช่วยเหลอื
ในเรอื่ งต่าง ๆ มากมาย เช่น อาหารท่ีมคี ุณภาพ และมปี ระโยชน์สาหรับนักเรยี น ของเล่นทม่ี คี ุณภาพ เงิน
ทนุ การศกึ ษาเพือ่ มอบใหก้ บั นกั เรียน ห้องกระตุน้ พฒั นาการสาหรับนักเรียนทม่ี ีความต้องการจาเปน็ พิเศษ
เชน่ นักเรียนออทิสติก ไดร้ บั การพฒั นาอยา่ งเต็มศกั ยภาพ



๑.๑.๒ การบรหิ ารงบประมาณ การระดมทรพั ยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา
๑) มกี ารดาเนนิ กิจกรรมการบริหารงบประมาณ ดงั นี้

(๑) จัดทาแผนการบริหารงบประมาณ ร่วมรับฟังนโยบายผู้อานวยการ พร้อมประชุมรอง
ผอู้ านวยการท้ัง ๔ ฝ่าย หัวหน้าฝ่าย ทั้ง ๔ ฝ่าย และครทู ุกท่านเพ่ือร่วมกันวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ใน
แต่ละไตรมาส การปรบั เปลี่ยนงบประมาณตามโครงการ กจิ กรรม ให้สอดคล้องกบั สถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของ
เชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19)

(๒) ดาเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณ เม่ือได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้ดาเนินการประชุม
ทีมงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพ่ือร่วมกันวางแผนจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน เพ่ือความสะดวกในการติดตามงาน มีการนิเทศ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามโครงการของฝา่ ยบริหารงานวิชาการ มีการปรับเปล่ียนแผนงาน โครงการ กิจกรรมของฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เพือ่ ให้เหมาะสม สอดคลอ้ งกบั สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COID 19)

(๓) มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มี
การประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณตามความต้องการจาเป็นของแต่ละโครงการกิจกรรม ร่วมกับ คณะกรรมการ
สถานศึษา ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และหัวหน้าฝ่าย /ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามโครงการท่ี
วางแผนไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนโครงการ กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเปน็ ในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) เชน่ การปรบั เปลี่ยน
งบอุดหนุนค่าหนังสือเรยี น เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand และการเรียน
แบบ On Site การจัดสรรเงินค่าอาหารให้กับนักเรียน การจัดสรรเงินงบประมาณช่วยลดภาระให้กับผู้ปกครอง
๒,๐๐๐ บาท การนาวสั ดอุ ุปกรณส์ าหรับปอ้ งกนั โรคไวรัสโคโรนา แจกจา่ ยให้กบั นกั เรยี น เป็นตน้

(๔) จดั ทารายงานทางการเงินของสถานศึกษา กาหนดให้มีการรายงานทางการเงินของฝ่าย
บริหารงานวชิ าการ ทกุ ไตรมาส เพื่อรายงานสถานะทางการเงินตอ่ ผอู้ านวยการสถานศึกษา มกี ารกาหนดปฏทิ นิ
ปฏิบัตงิ าน การรายงานผลการดาเนนิ งานโครงการ กจิ กรรม และสถานะการใชเ้ งนิ ตามโครงการทีว่ างแผนไว้

(๕) มกี ารดาเนินการตามระเบยี บพัสดุและการดาเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามระเบียบพัสดุ /ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ /การดาเนนิ งานโปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดทาเอกสารเป็นระบบและชัดเจนและเป็นปัจจบุ นั

๒) มีการดาเนินกจิ กรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดังน้ี

(๑) มีการจัดทาแนวทาง/แผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคมมาใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อ
เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพยากรต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน หรือการขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรยี นการสอนให้กับนักเรียน เช่น ของบประมาณในการจัดทาห้องกระตุ้นพัฒนาการ การขอความร่วมมือจาก
แขวงการทางจังหวดั ชุมพรในการจดั ทาเส้นจราจรในโรงเรยี น การขอทนุ การศกึ ษาจากหน่วยงานตา่ ง ๆ

(๒) มกี ารดาเนนิ การตามแนวทาง/แผน ในการระดมทรัพยากรจากภาคเี ครือขา่ ย/ภาคประชา
สงั คม มาใชป้ ระโยชนท์ างการศกึ ษา รับบริจาคทรัพยากรตา่ ง ๆ จากหน่วยงานท้ังภาครฐั และเอกชน เช่น อาหาร
ของเด็กเลน่ เงนิ ทนุ การศึกษา การพฒั นาอาคารสถานที่ การใหค้ วามรู้ด้านสขุ ภาพอนามัย เป็นตน้

(๓) มีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากขึ้น
จากการดาเนนิ การระดมทรพั ยากรจากภาคีเครือขา่ ยส่งผลให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องตา่ ง ๆ มากมาย
เช่น อาหารที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์สาหรับนักเรียน ของเล่นท่ีมีคุณภาพ เงินทุนการศึกษาเพ่ือมอบให้กับ
นักเรียน ห้องกระตุ้นพัฒนาการสาหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจาเป็นพิเศษ เช่น นักเรียนออทิสติกได้รับการ
พัฒนาอยา่ งเตม็ ศักยภาพ




Click to View FlipBook Version