The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fnwdesign, 2019-05-08 02:41:25

APLM18_PROOF

,-,--:;+rv-/ - ,
lr'.-
//,.-'7't\'

/r./i'z
.:4 ',{tl


@w

I

ll


A'u

\
.l

1rdf'li Y,)'i{{
l;,tl- ri ,,9

'/


)r J4U


-=-
Guo Rou

.a
\-:--.
tr Dl IEodohl t

'1 yi ,

0.,1
\l,l


li Membaing

lengan yang

inlisar iluSukaruntuk
dlhat


fr

r3
y_!.,8


..n


b
,1 'lu L'

e


,l ) D,t, , i-. I axl W:.


.ans

J*; -l Jan dari


\ S Pe lkhi,t.::"
Wfl

:4:'t


i'
6r;
., Hey' --:
intisari
itu

aku
punya!- o:-:"&r:


.1!

/,1 ,

,l tr l, /l! I t'

L i\\ '
J
N Ir
T!i I

'7-
,,(,

sedang


baikjanganl

UlatSutem
Emas tak
dapat.hahng


Kekasih
halinya lelah


Xuan Gan
Berani
sakil hali. Kilat
kau

bungidirinya. cedera-
kan
ulatSutela
Emas hingga Rembulan
menjadiabul Tunggal?
Matilah
kau,
sekarangl


',|


it,

(


Huhl


i^.

t"

I Bisa, Guo


\

))


la!l letamu tak diundang
muncu Denlan gaya


I

Y;/

melayang ke

92t ), 1t tZ
sa

7;;,,ti-*
N
tl


/:-\

/t

f

s1.;-'.

,,"n!


4 'l p
R( ;
t'(
t':/r,{

lebilrtt

Se epas Liu Bo


lerkual dilahirkan
Dia adalah salah
seorang darpada
l3panglima hebal

lampau... Raja
Kematian GelaDalam
masa 3 har,


akan pulh dan
Ren Tuo Lei
peq nya


Kepala
jaminan
Rembulan
Tunggalakan
12


r' ,.$\

Akutuga.t3 gabunlar

v;rg
:')id


\
f:-Mereka
mencuba nasib,
bergantung

kepada


benda ini!


13
\.S

ixseo ah'o ah le ah berlukar

le(inggidm k wanilaini
try
if't,%':'ffiDinasl Tang, Bay
fr
\. { \a",}/'v,'
\

bangktkan L Jian
:,,'':!.|=2,4W. Cheng dengan
5-' i.1.*.S=<-1, lm! Syailannya

,.d.\ C


? :--.
fr^ I - L Sh Mn


i I i'\,!i
I


tuga bagus,DnastiZho'r Bo elr

diagung-agungkan

ru '{"
z?1i \ ?"
Fn;,.,,
nrt-

-+

D-"nSzn17
C
\l
jurans densandalangl

trdt
,-)
s. .ny, P,i )
'!lah flttn

I
a nusra
.ir rran! /
"{ t
F
E.- )


N

h,js:,
-_:i
.\I- -


Dengan

-{


-)i---

;94


II]AN

:{etr6; G 42t:',ir.;* tt)"n

A


1,"t2


/.t

=
,1C

s s I-,
ra
.1 *D
L Slr
l,4in.
vans

irl
'1il -#

{-

.{r
{l>* {; N ..e \
.\


,6t4i'

,^lt I )

n/./

=


'=-'k
,,,lli


'*bllryAilI


l#lt0ut0il A*1,,

Pasti
akan jadi
masalah

besar untuk

\+-\
r'l z_------..-l

,,ttiiiiri
iLiri
lHuh I
1l'
\

\
25-. =Ft
$ I uI/ ,jt,ii

Tapi

tak semua
orang seperti
kau, mengabai-

kan semua!

il\,,

) [o'1

zDl, l(c

'=:il

I
() D}IA ll 0
,)' A,


\

t'


Y

I ,!


'ar


..ti',1

Denganjelas

JiChang dan
gurunya.
Rahib Esa

blinganya baq ai mendenq ar suara
myuan ayahanda dan lok gurunya
meminia perlo ongan dan Tuhan
tdak menoong rne€ka!orangyang


Duke JiChang
dan Rahib Esa
lelah d ibun uh oleh
LiShi ilin yang
sedangdikuasai
olehSyaitan!DD1IY0R


DE[eilt
DrRilli30

ililffi4n
c[RMtfl
ctKERAUttlIt

$;
aaaUT

H i-!


, !'!l \i

NI
lr
a.ala-a t
'
nil IW
,.;


Click to View FlipBook Version