The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fnwdesign, 2019-04-30 00:36:03

APLM16_PROOF

I ALAMP 'fliidn


In

il

th

Wffifrfr
tl-i,Lz'n)^tt.:


IJ

I
rl\

Pl}


l-e'
-l\\\


\
"h,

p
m

Aduh,
panas
.nya!


LlYuan Jime ompal danaqa b
ans d I,
a( LiYlln


/l
Kau ngat
besisekerap
iniberguna?


0
7Yang Guan! berkala denrikian kerana
merasakan Kebencian N{aharaja
adalah ancanran rerhadap d rinya
antas cuba memusnahkannya

^f'5" ,.ffi i;A

\,Kebencan
Yang
Guang

Da anr keadaan lenling n tba-
liba Mahania Zhou lerbayanq
perstiwa yang berak'r pada
hayatnyayang au Xebenciannya
lerhadap kekalahan yang au
menyebabkan Kebencian
IVaharaja diahirkan k€ dun a
t://.
ti
tu,r

GolokKebencian
ku!Kebencian
semua
Maharaja
Dinasti

Shang!

> -=a'
;BS
Alru,
1{
[HU II(A,JI[4alraraja Yang
Guang me hal


Zhou!

Keben.

cian
Maha-
rajalGolok nile ah lerpisah darituan'
nya sejak ribuan tahun dahulu,
disemng secara serentak oleh
mereka berdual Kebencian
Mahaaja muncul unluk mernperla-
lrankan kedaularan luannyai
I
Ahtl
\i Sudah
ap yang
sangat
kuat!
Terukl

;F'N
.rc
I..


t
..: $,!,
L

Terasing

ba rat laya ng.layang
kan diri
-bualkan dia tersedar dan
mengnqar Kebencian
Maharaia! berlahuagar

Yang Guang,


inikerta
r

9.r,.||p!K.,KE AylrcAr

:il['!UEA"a,'ib"d*

1Biar Beta
jamukan
kau,
Kebencian
Maharaja

dengan
darah
tu musuh
Beta!
N\(

\:s\\
\-\\\


\

3U
J

(
- g

s"I q


ill

la; tj?

ta w
7? F+a
@*ra)
KE}?ffi terjasa

Ji Fal

>lEredrTnq
Qe)-Wfl2* Jangan
?dffi Jangan jerlan

bunuh
aku...
gad s

ilul
kan misled
aku!

Aelmhd nro,ilh,il,cu

Apa yang Jangan
awak nampak takut,
dalam mimpi?
I\4asa lalu yanq selamal!
memalukan?Seseoranq
cede€kan

saioal
menalur
I kan..i,lungkin
awak boleh
langgalkan
Y& 'ffiffi, dir awak sendlri.
balutan-balutan
inidan melihat
,Wi Mungkin dengan

cara itu dapat
mengingalkan
siapakah dki
awak yang

W
i6w4

Saya
sakitlBadan sava
tak nak
mestidah rosakl
lihat!
Pastisusah unluk
Jangan mengenalidiri

halang sendrilagil
saya!

lffir..".-zM

Pergi! +
Kau
pergi! (+-j\
\6r+,7


(**YS;-x

14

Terlalu
r:af#*!!:


3)isKerana
Dan sayajuga
mariusia, tak
awik iuoa boleh abaikanPR &il
/,'

16

b,nlonlot m,onhiltu

til!'\1'!

uf*
= :=-< (z


-4.-j,

ttl
il

$

,,,
D, 3tr\\

srya ini.

\ 6
-*
ihatdir saya yangcakaphanl

I\,luka saya,
seluruh badan saya,
pasti telah didera
sepert sebuah
patunq,,.

YIP^.41'E

rZrl
Nfu'-@


x),'7fi

gitu,

saya akan
hadapinyal

ltWiT

f,:1 ,

fiflrN

n
tl


25Jangan


B arkan saja.
llungk n satu
ha nantiawak
dapat nqatnya
kembalil
4 7flDnA
EJ?:

JiFat?

Siapakah
beIsama
dengan
-nya?

30

\
\]
\N.\


Click to View FlipBook Version