The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-09 01:33:46

นิทานอีสปพาเพลิน เรื่อง ราชสีห์กับหนู

ราชสีห์กับหนู

กาลคร้งั หน่ึง ณ ผนื ป่าอนั กว้างใหญ่ ขณะราชสีห์ผู้เป็น
ราชาแหง่ สตั ว์ทงั้ หลายกำลงั นอนหลับอยา่ งเปน็ สขุ จู่ ๆ กม็ ีหนตู ัวนอ้ ยไต่
ขน้ึ มาปนี ปา่ ยบนหลังจนราชสีหร์ ู้สึกตัวตนื่ ก่อนใช้องุ้ เทา้ ใหญต่ ะครุบหนู
นอ้ ยตัวนั้น หวงั จะขย้ำกินดว้ ยความโมโหเพราะถูกขดั จงั หวะการพกั ผ่อน

แตย่ งั ไมท่ ันจะอา้ ปากกวา้ งดีกม็ ีเสยี งอ้อนวอนเล็ก ๆจากเจ้าหนูดงั
ขึ้นมาว่า “ไดโ้ ปรดให้อภัยข้าสกั ครั้งเถดิ ท่านเจ้าป่าข้าขอสาบานว่า
ข้าไม่ไดต้ ั้งใจล่วงเกินท่านเลยแมแ้ ต่นอ้ ยหากคราวน้ีท่านมีเมตตา
ปล่อยตวั ขา้ ไป ข้าจะไม่ลมื บุญคุณของท่าน ข้าจะตอบแทนท่าอยา่ ง
แน่นอน ข้าสัญญา”

1/6

ทันทที ไ่ี ดย้ ินราชสีหเ์ จา้ ป่าก็หวั เราะลนั่ แล้วตอบกลับไปว่า "เจา้ เปน็ เพยี งหนู
ตวั เล็กแคน่ ้ี จะมปี ัญญาทำอะไรตอบแทนข้าที่เป็นถึงราชาผยู้ ่ิงใหญไ่ ด้ แต่
เอาเถอะ เหน็ แกม่ ุกตลกของเจา้ ทที่ ำใหข้ า้ หัวเราะได้ ครง้ั น้ีข้าจะปลอ่ ยเจา้
ไปก็แล้วกนั " แมจ้ ะเต็มไปด้วยคำดูถกู แต่เจา้ หนนู อ้ ยก็ตอบรับอย่างนอบนอ้ ม
และจรงิ ใจ "ขอบคุณทา่ นเจ้าป่าผ้เู มตตา ขา้ จะไมล่ มื บญุ คุณครงั้ นีเ้ ลย"

หลายวันผ่านไป ขณะราชสีห์กำลังออกล่า
หาอาหารก็ดันพลาดท่าไปติดกับดักนายพรานเข้า
ต่อให้ดิ้นแรงแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดทำได้แต่ส่งเสียง
ร้องออกมาอย่างสิ้นหวัง โชคที่ดีเจ้าหนูได้ยินเข้า
จึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปแล้วรีบลงมือช่วยเหลือ
ราชสีห์ทนั ทีเจ้าหนูใช้ฟนั เล็ก ๆ ของมันกัดบ่วงกับ
ดักทีละเสน้ อย่างตง้ั ใจจนราชสีห์รู้สกึ ผิดท่ีเคยพูดดู
ถูกอีกฝา่ ยไว้สารพัด

2/6

เมื่อบ่วงเส้นสุดท้ายขาดและราชสีห์
รอดเป็นอิสระอีกครั้งจึงพูดกับเจ้าหนูว่า
"ขอบคุณเจ้ามากทีช่ ่วยข้าเอาไว้ และข้าขอ
โทษด้วยที่เคยพูดไม่ดีกับเจ้าในวันนั้น" เจ้า
หนูยิ้มรับคำขอบคุณนั้นอย่างยินดีแล้วตอบ
กลับไปว่า "ข้าไม่เคยถือโทษโกรธเลยท่าน
เจา้ ปา่ และขา้ ดีใจยิ่งกว่าทีไ่ ดต้ อบแทนท่าน
อย่างที่สัญญาไว"้

3/6

เมื่อตา่ งคนต่างเข้าใจ ไม่ถือโทษโกรธกัน หลังจากน้นั ราชสีหก์ ับเจ้าหนกู ็
กลายเป็นเพอ่ื นทดี่ ีตอ่ กัน ไมเ่ คยดถู กู วา่ รา้ ยกัน คอยชว่ ยเหลอื ซ่งึ กันและกนั และ
ใช้ชีวิตดว้ ยกันในป่ากว้างร่วมกับสัตว์อ่นื ๆ อย่างมีความสุขเรอ่ื ยไป...

4/6

นทิ านเรื่องน้สี อนใหร้ ู้ว่า

อย่าตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอก อย่าคิดว่าคนที่มีฐานะด้อยกว่าจะไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้
เพราะคนที่มีรูปร่างเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตำ่ ต้อยหรืออ่อนแอ ในขณะเดียวกันคนทีม่ ีรูปรา่ งใหญ่โตก็ไม่ได้
หมายความว่าจะเก่งกาจหรือแข็งแกร่งมากกว่าคนอื่น เหมือนกับราชสีห์ในนิทานที่มีอำนาจและทรงพลั ง เป็นถึง
ราชาผู้คุ้มครองสัตว์ป่าแต่ก็สามารถผิดพลาดจนต้องให้หนูตัวเล็ก ๆ มาช่วย ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตัวดีกับคนอื่น
กตัญญูต่อผูม้ ีพระคุณ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หากมีปัญหาก็ควรทำความเข้าใจ รู้จักขอโทษให้อภยั ต่อกัน แล้ววันหนึ่ง
เราจะไดร้ ับแต่สิ่งดี ๆ ทัง้ ความรสู้ กึ ดี ๆ และมติ รภาพดี ๆ ตอบแทนกลบั มาอยา่ งแน่นอน

5/6

บรรณานกุ รม
KAPOOK. 2564. นิทานอสี ป เรื่อง ราชสกี ับหนู. สบื ค้นเมอ่ื 21 กันยายน 2564

จาก https://baby.kapook.com/view197570.html?fbclid

จดั ทำโดย
นางสาวฟารีดา ตาเละ
รหสั นักศึกษา 634193005
สาขาวิชาการศึกษาพเิ ศษ-ภาษาไทย

6/6


Click to View FlipBook Version